ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
21
download

ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là giai đoạn khá quan trọng trong toàn bộ tiến trình thi công bởi vì một sự cố hư hỏng nhỏ sau này hay xấu hơn là phải làm lại từ đầu rất có thể do những sai sót trong giai đoạn này, chính vì thế thời gian dành cho việc thiết kế và thi công mạch in chiếm gần ½ tổng số thời gian thi công hệ thống. Vì cấu trúc mạch phức tạp nên người thực hiện dùng loại mạch in hai mặt. Để thực hiện sơ đồ nối dây người thực hiện đã sử dụng phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 12

  1. Chöông 12: THI COÂNG HEÄ THOÁNG I.)THIEÁT KEÁ MAÏCH IN: Ñaây laø giai ñoaïn khaù quan troïng trong toaøn boä tieán trình thi coâng bôûi vì moät söï coá hö hoûng nhoû sau naøy hay xaáu hôn laø phaûi laøm laïi töø ñaàu raát coù theå do nhöõng sai soùt trong giai ñoaïn naøy, chính vì theá thôøi gian daønh cho vieäc thieát keá vaø thi coâng maïch in chieám gaàn ½ toång soá thôøi gian thi coâng heä thoáng. Vì caáu truùc maïch phöùc taïp neân ngöôøi thöïc hieän duøng loaïi maïch in hai maët. Ñeå thöïc hieän sô ñoà noái daây ngöôøi thöïc hieän ñaõ söû duïng phaàn meàm veõ maïch ñeå thieát keá Vôùi cheá ñoä töï ñoäng thôøi gian hoaøn taát taát caõ moïi ñöôøng noái coù khaû naêng treân maïch khoâng tôùi 20 phuùt. Nhöng tröôùc nhaát phaûi maát nhieàu thôøi gian ñeå söûa file tröôùc khi chaïy cheá ñoä veõ maïch in töï ñoäng, coâng vieäc tieáp sau khi ñaõ hoaøn taát vieäc noái daây laø chuyeån taát caõ nhöõng moái haøn leân beà maët gaàn linh kieän xuoáng döôùi. Ñaây laø coâng ñoaïn toán nhieàu thôøi gian. Sau khi hoaøn taát, baûn thieát keá ñöôïc ñem ñi gia coâng ñeå hình thaønh maïch in theo yeâu caàu. II.) KIEÅM TRA: Goàm 2 phaàn laø maïch in vaø linh kieän.  Sau khi thieát keá vaø gia coâng maïch in nhieäm vuï tieáp theo laø haõy kieåm tra toaøn boä maïch tröôùc khi laép linh kieän vaøo. Bôûi kit thieát keá töông ñoái phöùc taïp neân phaàn maïch in gia coâng chaéc khoâng traùnh khoûi nhöõng loãi tuy laø nhoû.  Ngay töø ñaàu khi phaàn thieát keá cuaû maïch ñöôïc ñaët ra, em ñaõ lieät keâ taát caû caùc linh kieän trong maïch vaø chuaån bò ñi mua.  Tröôùc khi laép raùp moät laàn nöûa em phaûi kieåm tra laïi töøng linh kieän moät laàn nöõa ñeå traùnh söï thieáu xoùt vaø nhaèm laãn. III).LAÉP RAÙP MAÏCH IN:
  2. Qua kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñi tröôùc cuõng nhö nhöõng vaáp phaûi maø em ñaõ töøng gaëp trong caùc maïch ñieän phöùc taïp, neáu laép raùp luoân moät loaït xong roài môùi kieåm tra laïi laø moät ñieàu toái kî. Nhöõng sai soùt nhoû cuõng coù theå laøm ta roái tung leân cho neân em ñaõ laép raùp töøng phaàn vaøo vaø kieåm tra ngay baèng caùc thieát bò ño ngay tröôùc khi laép caùc phaàn khaùc. Thöù töï laép raùp nhö sau: 1. Laép maïch dao ñoäng sau ñoù duøng maùy hieän soùng ñeå kieåm tra bieân ñoä cuõng nhö taàn soá dao ñoäng bôûi ñaây laø thoâng soá quan troïng. 2. Laép maïch Reset vaø kieåm tra baèng caùch doø möùc logic khi aán. 3. Laép vi ñieåu khieån vaøo kieåm tra chaân ALE cuaû vi ñieåu khieån coù xung chöa. 4. Laép ROM vaø RAM vaøo maïch. 5. Laép boä hieån thò. 6. Laép boä phaän giao tieáp ngoaïi vi vaø socket ngoõ ra. 7. Laép maïch queùt phím-hieån thò vaø kieåm tra laïi töøng p`ím nhaán. 8. Laép nguoàn nuoâi RAM. IV.) GIAI ÑOAÏN HAØN CHÌ: Chia laøm 3 coâng ñoaïn nhoû: 1. Tröôùc tieân hoaøn taát taát caõ nhöõng loã xuyeân maïch, ñaây laø nhöõng choã maø caùc ñöôøng daây chaïy treân moät maët taïm döøng ñeå chuyeån sang maët kia. 2. Sau khi hoaøn taát caùc loã xuyeân maïch ngöôøi thöïc hieän kieåm tra laò thoâng maïch caùc ñöôøng noái cuõng nhö caùc loã xuyeân maïch. 3. Coâng ñoaïn cuoái cuøng laø haøn linh kieän, do haàu heát caùc linh kieän söû duïng laø loaïi IC Cmos raát deã hö hoûng bôûi nhieät neân ngöôøi thöïc hieän choïn giaûi phaùp thöïc hieän chaân ñeá
  3. caém IC nhaèm deã daøng thay ñoåi linh kieän khi gaëp söï coá. Vôùi Baøn Phím Söû Duïng Baøn Phím Cuaû Maùy Tính. V.) HÌNH DAÏNG BEÂN NGOAÏI VAØ CAÙCH SÖÕ DUÏNG: 1) Hình Daïng Beân Ngoaøi Cuaû Heä Thoáng Kit 8951: Coâng taéc swith LED Baøm phím Conector 25 chaân duøng Jack caém nguoàn 220v giao tieáp vôùi maùy in Conector 64 chaân duøng giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi Coång COM maùy tính 2. Höôùng Daãn Caùch Söõ Duïng Kit Vi Ñieåu Khieån: Caùc böôùc tieán haønh: - Caáp nguoàn cho heä thoáng baèng caùch caám jack caém vaøo nguoàn 220v. Sau ñoù baät coâng taéc swith vaø quan saùt treân maøn hình LED 7 ñoaïn neáu thaáy coù 4 LED beân phaûi maøn hình saùng töùc laø heä thoáng ñaõ ñöôïc caáp nguoàn. - Thao taùc treân baøn phím. Kit vi ñieåu khieån coù taát caõ 26 phím chia laøm caùc nhoùm sau:
  4. - 16 phím nhaäp döõ lieäu cuaû chöông trìn` daïng soá thaäp phaân töø 0 ñeán F. - 8 phím chöùc naêng vaø moät phím Reset. 2.1) chöùc naêng cuaû phím Q: + Khi môùi caém ñieän cho maùy 4 LED beân traùi seõ hieån thò 4 soá 0000 4 LED beân phaûi taét. + Neáu khoâng hieån thò ñuùng haûy nhaán phím “Q” ñeå reset laïi, khôûi ñoäng laò hoaïc muoán thoaùt khi muoán thoùat khoûi chöông trình vi ñieàu khieån ñang thöïc hieän. 2.2) chöùc naêng cuaû phím S: - Muoán nhaäp döõ lieäu môùi vaøo oâ nhôù coù ñiaï chæ ví duï 4000 haõy duøng caùc phím nhaäp döõ lieäu ñaùnh 4000, ñiaï chæ naøy seõ xuaát hieän ôû 4 LED beân phaûi. - Nhaán phím “S” thì ñòa chæ 4000 seõ thay theá ñòa chæ tröôùc ñoù cuaû 4 LED beân phaûi. - 4 LED coøn laïi chæ coù 2 LED saùng ñoù chính laø noäi dung cuaû oâ nhôù töông öùng vôùi ñiaï chæ cuaû 4 LED beân traùi. 2.3) chöùc naêng phím “”: Duøng ñeå löu tröõ döõ lieäu vaøo oâ nhôù coù ñiaï chæ ôû 4 LED beân traùi, ví duï muoán löu tröõ döõ lieäu coù ñiaï chæ laø “3F” vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø 4000 ta ñaùnh “3F” töø caùc phím döõ lieäu, döõ lieäu môñi “3F” seõ thay theá caùc döõ lieäu tröôùc ñoù. Sau ñoù nhaán phím” ” ñeå löu döõ lieäu naøy vaøo oâ nhôù 4000 ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu tieáp theo vaø hai LED beân phaûi hieån thò noäi dung cuaû oâ nhôù 4000. Chöùc naêng cuaû phím naøy laø löu tröõ döõ lieäu ñoàng thôøi taêng ñòa chæ cuaû oâ nhôù. 2.4) chöùc naêng cuûa phím “”: - Coù chöùc naêng giaûm ñiaï chæ cuaû oâ nhôù xuoáng 1 ñôn vò töông öùng vôùi moãi laàn nhaán. Ví duï muoán tra laïi oâ nhôù môùi vöøa
  5. nhaäp laø 4000 xem coù ñuùng döõ lieäu vöøa nhaäp laø “3F” khoâng ta aán phím “”, neáu sai thì nhaäp laïi, neáu ñuùng thì nhaán phím taêng ñiaï chæ ñeå naïp döõ lieäu tieáp theo. 2.5) chöùc naêng cuûa phím”P”: Sau khi nhaäp döõ lieäucuaû moät chöông trìng taïi ñòa chæ 4000, ñeå vi ñieàu khieån thöïc hieän chöông trình naøy haûy nhaán phím “P” khi ñoù maøn hình 8 LED seõ xuaát hieän”PC4000” sau ñoù nhaán phím G chöông trình seõ thi haønh. Neáu chöông trình löu taïi ñòa chæ khaùc 4000 thì tröôùc khi aán phím taêng ñiaï chæ haõy ñaùnh ñòa chæ cuaû chöông trình ñoù vaøo baèng caùc phím nhaäp döõ lieäu sau ñoù nhaán phím taêng ñòa chæ, ví duï muoán thöïc hieän chöông trình taïi ñiaï chæ 5000 thì treân maøn hình LED seõ hieån thò chöõ PC=5000. Nhaán phím “G” chöông trình seõ thi haønh taïi ñiaï c`æ 5000. 2.6) chöùc naêng cuûa phím”R”: Duøng ñeå xem noäi dung caùc thanh ghi tröôùc tieân nhaán caùc phím thaäp phaân töông ñöông töø 6 ñeán F. 2.7) chöùc naêng cuûa phím”I”: Phím naøy seõ taùc ñoäng ñeán ngaét ñoùng cuaû heä thoáng vi xöõ lyù chöông trình seõ bò ngöng sau khi nhaán phím “I”, neáu nhaán phím “I” theâm moät laàn nöõa heä thoáng seõ ñöôïc trôû laïi traïng thaùi maëc ñònh töông ñöông vôùi Reset maùy baèng phím Q. 2.8) chöùc naêng cuûa phím”T”: Chöùc naêng cuaû phím naøy laø thöïc hieän chöông trình töøng böôùc. Trình töï nhaán phím gioáng nhö nhaán phím “G”. Neáu nhaán phím “G” ñeå thöïc hieän chöông trình taïi ñiaï chæ chöùa trong caùc thanh ghi PC ta nhaán phím “T” chöông trình seõ thöïc hieän töøng leänh taïi ñòa chæ chöùa PC. Sau ñaây laø caùc sô ñoà nguyeân lyù, sô ñoà boá trí linh kieän, maïch in maët tröôùc vaø

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản