intTypePromotion=1
ADSENSE

ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 17

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

122
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khảo sát bộ nhớ EPỎM 2764 Các bộ nhớ EPỎM thông dụng tồn tại dưới nhiều kiểu mạch khác nhau. Họ 27XXX có các loại vi mạch sau:2708 (1Kx8), 2716 (2Kx8), 2732 (4Kx8), 2764 (8Kx8) …… với Tac = 250_ 450 ns tuỳ theo loại EPỎM cụ thể. Số đường địa chỉ thay đổi tuỳ thuộc vào dung lượng của mỗi loại EPỎM, số đường dữ liệu là 8. Hoạt động của họ 27XXX là tương tự nhau, ở đây do thời lượng có hạn nên chỉ khảo sát một EPỎM được sử dụng trong mạch là EPỎM 2764....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ứng dụng linh kiện điện điện tử, chương 17

  1. Chương 17: KHAÛO SAÙT IC SÖÛ DUÏNG I . Khaûo saùt boä nhôù EPROM 2764 Caùc boä nhôù EPROM thoâng duïng toàn taïi döôùi nhieàu kieåu maïch khaùc nhau. Hoï 27XXX coù caùc loaïi vi maïch sau:2708 (1Kx8), 2716 (2Kx8), 2732 (4Kx8), 2764 (8Kx8) …… vôùi Tac = 250_ 450 ns tuyø theo loaïi EPROM cuï theå. Soá ñöôøng ñòa chæ thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo dung löôïng cuûa moãi loaïi EPROM, soá ñöôøng döõ lieäu laø 8. Hoaït ñoäng cuûa hoï 27XXX laø töông töï nhau, ôû ñaây do thôøi löôïng coù haïn neân chæ khaûo saùt moät EPROM ñöôïc söû duïng trong maïch laø EPROM 2764. 1 . Sô ñoà chaân: Trong ñoù A0 – A12 : 13 ñöôøng ñòa chæ vaøo O0 _ O7 : 8 ñöôøng döõ lieäu OE\ : Output Enable CE\ : Chip Enable PGM\ : Naïp chöông trình
  2. EPROM 2764 coù 13 ñöôøng ñòa chæ neân coù dung löôïng laø 8 KB vaø 8 ñöôøng döõ lieäu ngoõ vaøo cung caáp Vpp vaø Vcc. Ngoõ vaøo Vcc luoân ñöôïc noái leân 5v khi EPROM ñang ñoïc döõ lieäu vaø noái vôùi 30v khi naïp trình cho EPROM. Thôøi gian truy xuaát laø Tac = 150 ns . Hai ngoõ vaøo ñieàu khieån CE\ vaø OE\: + OE\ : Ñöôïc duøng ñeå ñieàu khieån boä ñeäm (Output Buffer) ñeå cho pheùp döõ lieäu cuûa EPROM coù ñöôïc xuaát ra ngoaøi hay khoâng. + CE\ : Laø ngoõ vaøo cho pheùp hai chöùc naêng: - Khi hoaït ñoäng bình thöôøng CE\ laø tín hieäu cho pheùp, ñeå ñoïc döõ lieäu töø EPROM CE\ phaûi ôû möùc logic 0 ,ñeå maïch ñieän beân ngoaøi löïa choïn döõ lieäu vaø chuyeån noù ñeán Output Buffer keát hôïp vôùi tín hieäu cho pheùp OE\ ôû möùc logic 0 thì döõ lieäu xuaát hieän ôû caùc ngoõ ra D7 – D0 . - Khi CE\ =1 thì EPROM ôû traïng thaùi chôø (Standby) Coâng suaát tieâu thuï ôû traïng thaùi ñoïc döõ lieäu laø 525 mW, ôû traïng thaùi chôø laø 132 mW. 2 . Baûng traïng thaùi laøm vieäc cuûa EPROM 2764: OE CE\ PG Vpp Vcc Outp \ M ut Read VIL VIL VIH Vcc Vcc D out Standby VIH X X Vcc Vcc High Z Program VIL X VIL Vpp Vcc D in Program VIL VIL VIH Vpp Vcc D Verify out Program VIH X X Vpp Vcc High Inhibit Z
  3. II . Khaûo saùt SRAM 6264 SRAM 6264 coù dung löôïng 8 KB duøng ñeå löu tröõ chöông trình vaø döõ lieäu. 1 . Sô ñoà chaân: Trong ñoù A0 – A 12 :13 ñöôøng ñòa chæ vaøo WR\ : cho pheùp ghi ôû möùc logic 0 OE\ : cho pheùp xuaát ôû möùc logic 0 CS \ : cho pheùp choïn vi maïch hoaït ñoäng ( möùc 0 ) NC : No Conection Boä nhôù SRAM coù khaû naêng löu tröõ thoâng tin trong noù chöøng naøo coøn ñöôïc caáp ñieän Thôøi gian truy xuaát Tac = 250 ns . 2 . Baûng traïng thaùi laøm vieäc cuûa SRAM 6264 WR CS\ CS OE\ Output \ Not Select X H X X High Z
  4. Not Select X X L X High Z Output H L H H High Z Disable Read H L H L D Out Write L L H H D in III . Khaûo saùt IC giaûi maõ 74138 : Khi ta muoán coù nhieàu ñaàu ra choïn voû töø boä giaûi maõ maø vaãn duøng caùc maïch logic ñôn giaûn thì thieát keá seõ trôû neân raát coàng keành do soá löôïng caùc maïch cöûa taêng leân. Trong tröôøng hôïp nhö vaäy ta thöôøng duøng caùc maïch giaûi maõ coù saün. Moät trong caùc maïch giaûi maõ hay ñöôïc söû duïng laø 74LS138 ,maïch giaûi maõ 3 ra 8 ñöôøng. 1. Sô ñoà chaân: Trong ñoù: Y0-Y7: 8 ñaàu ra choïn maïch giaûi maõ. A,B,C:Ba ñaàu vaøo choïn. E1\,E2\,E3:ñaàu vaøo cho pheùp. 2. Baûng traïng thaùi laøm vieäc cuûa 74138: Caùc ñaàu vaøo Caùc ñaàu ra Cho Ñieàu khieån pheùp
  5. C B A G 2B G2A G 1 Y 0 Y 1\ Y 2\ Y 3 Y 4 Y 5 Y6 Y7 \ \ \ \ \ \ \ \ X X X 1 X X 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 X X X X X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Trong ñoù : X laø giaù trò khoâng quan taâm.
  6. IV: khaûo saùt IC giaûi maõ BCD to Decimal SN74145. 1. Sô ñoà chaân: Trong ñoù :0-9 laø 10 ñaàu ra. A,B,C,D laø 4 ñaàu vaøo. 2. Baûng traïng thaùi. No Input output D C B A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  7. 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Val 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 id 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2