Ứng dụng phương pháp cố định vi sinh vật trong xử lý nước thải công nghiệp (Tại phân xưởng 2 - Xí nghiệp Cao su Đồng Nai)

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
4
download

Ứng dụng phương pháp cố định vi sinh vật trong xử lý nước thải công nghiệp (Tại phân xưởng 2 - Xí nghiệp Cao su Đồng Nai)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, trong số các phương pháp xử lý thì phương pháp oxy hóa vi sinh - lọc sinh học ngập nước có thổi khí tỏ ra có nhiều ưu điểm hơn cả, do phương pháp này không gây ô nhiễm thêm cho khu vực xung quanh, tiết giảm được các giai đoạn xử lý phụ và đặc biệt có thể xử lý gần như triệt để các yếu tố gây ô nhiễm. Bài viết nêu lên ứng dụng phương pháp cố định vi sinh vật trong xử lý nước thải công nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng phương pháp cố định vi sinh vật trong xử lý nước thải công nghiệp (Tại phân xưởng 2 - Xí nghiệp Cao su Đồng Nai)

  1. Ph^n I: C O N G N G H £ B | £ N Ddi SINH HQC 75 iTNG DUNG PHI/OfNG PHAP CO DINH VI SINH VAT TRONG Xf LY NU'OC THAI CONG NGHIEP (Tai phan xirong 2 - Xi nghiep Cao su Dong Nai) Tran Tuan Dure, Vi?n Sinh hgc Nhi^t dai Nguyen NghTa Long, Hoang Hai Phong, Vi^n Khoa hoc Vdt li^u ung dung MODAU Phan xudng 2: Xi nghiep Cao su Ddng Nai toa lac tren dien tich 5 ha tai Khu cdng nghiep Bien Hoa I; phan xudng dugc dau tu de san xuat 300.000 Idp dtd/nam. Qua khao sat cho thay lugng nude thai d day vao khoang 150m^ - 180mV24h; thanh phin gom: TT Chi tieu khcio sat Dan vj tinhi Ham lu'p'ng 1 pH 7,5 2 Nhu c4u oxy sinh ho^ (BOD5) mgOa/l 13 3 Nhu c^u oxy hoa sinh (COD) mg02/l 23654 4 T6ng ch4t rin la li>ng (TSS) mg/l 6060 5 Hhm lu'Q'ng Nile t6ng mg/l 12,7 6 H^m lyt^ng amoni (tinh theo N) mg/l 2,8 7 Hcim lu'p'ng photpho t6ng mg/l 0,14 8 H^m lu'p'ng doiu mi> khoang mg/l 119 9 Hdm lu'p'ng d^u m& DTV mg/l 25,2 10 Colifomr MPN/IOOm^ 4,6x10" (Ngudn: Trung tam quan trie va KHKT - Sd Tai nguyen va Mdi trudng Ddng Nai) Nhu vay thanh phin gay d nhiem chu ySu trong nude thai d day la diu md (cac hydrat cacbon) dugc thai ra trong qua trinh thao tac may; cac chit rin lo lung... Do yeu ciu nghiem ngat cua dia phuong, nude thai ciia nha may xu ly phai dat tieu chuan A (TCVN-2002) trudc khi thai ra mdi trudng (vi nude dugc thai ra sdng Ddng Nai...)., neu bien phap xu ly d day phai hgp ly triet de. Nhieu nghien cuu gin day cho thiy, tirong so cac phuong phap xu ly thi phuomg phap oxy hoa vi sinh - loc sinh hgc ngap nude cd thdi khi td ra cd nhieu uu diem hon ca, do phuong phap nay khdng gay d nhiem them cho khu vuc xung quanh; tilt giam dugc cac giai doan xu ly phu va dac biet cd thi xu ly gin nhu triet dk cac ylu to gay d nhiem. VAT LIEU VA PHUONG PHAP Vat lieu ()ua tiinh xii ly dugc thuc hienfrongbl phan ung sinh hgc vdi lop bim dinhfrenvat lieu mang - gia thi vi sinh la sgi acrylic; cd dac tinh nh?, dpg sgi xu xi (de tang do bam cho mang vi sinh vat - biofihn) dudng kinh 2,5mm; dugc kit ndi vdi nhau thanh chum; sau dd se phat friln thanh mang ludi khi he thong thdi khifrongbl phan iing sinh hgc hoat ddng.
  2. 76 Hpi nghi KHOA HQC VA C O N G N G H £ 2007 PhiroTig phap xir ly: La phucmg phap oxy hoa vi sinh - loc sinh hoc ngap nude cd thdi khi, dugc thuc hien trong 3 bl phan ung sinh hgc, moi be cd kich thudc 5,2 x 3,6 x 3,2 (m). Toan bo qua trinh xu ly dugc thuc hien theo so do. X .K X X X XXX Nuac thai bl X X4K X X XXX thu gom - ^ - vat lieu mang be phan umg sinh hoc Nhu vay: nude thai dugc thu gom ve se dugc bom true tiep len be phan iing;frongbe phan ling bd tri vat lieu mang - gia the vi sinh phia fren va he thdng thdi khi dugc phan bd deu theo dien tich day be phia dudi; d day nude thai dugc phdi frdn deu de tham gia cac phan ling sinh hoa dudi ap lire lien tuc ciia he thdng thdi khi va he thdng bom hdi luu. Sau do, nude sefranqua be lang loc, rdi qua be khu trung trudc khi thai ra ben ngoai. KET QUA VA THAO LUAN Khi he thdng xii ly nude thai nay di vao van hanh dn dinh chiing tdi da dk nghi Trung tam quan frac va kT thuat mdi trudng thudc Sd Tai nguyen va mdi trudng tinh Ddng Nai lay mau nude phan tich; ket qua dugc thuc hien d bang 2: TT Chi tieu khao sat D a n vj tfnh H^m lii'cp'ng 1 pH 7,5 2 Nhu c4u oxy sinh hoS (BOD5) mg02/l 10 3 Nhu cau oxy hoa sinh (COD) mgOi/l 24 4 l o n g chat r i n Ice lo-ng (TSS) mg/'l
  3. Ph4n I: C O N G NGHg BI^N PQl SINH HQC _; 77 Vat lieu mang acrylic td ra phu hgp de lam gia the bam dinh vi sinh vat trong xu ly sinh hgc do dien tich tiep xiic be mat Idn; do rdng, do ben cao; trgng lugng nhe, dac biet khdng gay tac hai vi siic can ddng chay nhd. KET LUAN • Hieu qua xu ly cua phuomg phap oxy hoa vi sinh - Igc sinh hgc ngap nude cd thdi khi la kha cao va dn dinh. • Vat lieu mang Acrilic td ra phii hgp de lam gia the cd dinh vi sinh vat do cd do bam dinh tdt, nhe va gia thanh re. • Tuy nhien de he thdng xii ly dn dinh can tuan thii qui trinh chat che khi van hanh. TAI LIEU THAM KHAO 1. Cao The Ha & ctv. Du an xii ly amino trong nude ngam qui md pilot tai Nha may Nude Phap Van. Cdng ty KDNS Ha Ndi. Sd GTCC Ha Ngi. 8/2004. 2. Nguyen Viet Anh. Nghien cuu xii ly nude ngam nhiem amoni bang phuong phap sinh hgc. Tap chi cap thoat nude 5/2007. 3. Trin Hilu Nhue (2001). Thoat nude va xii ly nude thai cdng nghiep. NXB Khoa hgc Ky thuat. Ha Ndi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản