intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng phương pháp dạy học vi mô trong quá trình hình thành năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Địa lý – ĐHSP Hà Nội

Chia sẻ: Trần Dự Trữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

10
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết tóm lược bước đầu áp dụng khi áp dụng phương pháp dạy học vi mô cho các tiết thực hành phương pháp giảng dạy và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại khoa Địa lý. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng phương pháp dạy học vi mô trong quá trình hình thành năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Địa lý – ĐHSP Hà Nội

  1. Kû yÕu Héi th¶o khoa häc Khoa §Þa lÝ – Tr−êng §HSP Hµ Néi, 5/2005 øng dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m« trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh n¨ng lùc s− ph¹m cho sinh viªn khoa §Þa lý - §HSP Hµ Néi Th.s Ng« ThÞ H¶i YÕn, Th.s TrÇn ThÞ Thanh Thuû Khoa §Þa lÝ - Tr−êng §HSP Hµ Néi I. §Æt vÊn ®Ò Ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m« lµ mét ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o lÊy ho¹t ®éng cña ng−êi häc lµm trung t©m. Ph−¬ng ph¸p nµy ®−îc sö dông cã hiÖu qu¶ ë nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu ngµnh ®µo t¹o nh− móa, kÞch, thÓ dôc, thÓ thao... B¶n chÊt cña ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy lµ gióp ng−êi häc tù ph©n tÝch c¸c t×nh huèng cã thùc ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®Þnh h−íng trong n©ng cao n¨ng lùc vµ t×m ra gi¶i ph¸p phï hîp cho chuyªn m«n cña m×nh. Qua nghiªn cøu th× thÊy r»ng ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m« cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h×nh thµnh n¨ng lùc ng−êi gi¸o viªn cho sinh viªn cña c¸c tr−êng s− ph¹m. ë Khoa §Þa lý trong thêi gian gÇn ®©y ®· vËn dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy trong c¸c tiÕt thùc hµnh m«n Ph−¬ng ph¸p d¹y vµ thÊy cã nhiÒu tÝnh kh¶ thi trong viÖc h×nh thµnh n¨ng lùc s− ph¹m cña ng−êi gi¸o viªn nãi chung vµ ng−êi gi¸o viªn §Þa lý trong t−¬ng lai nãi riªng. §ång thêi qua viÖc vËn dông ph−¬ng ph¸p nµy cßn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc vµ n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o ë bËc ®¹i häc. II. Néi dung 1. Ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m« (DHVM) Ph−¬ng ph¸p DHVM lµ mét ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o tÝch cùc ho¹t ®éng cña ng−êi häc vµ rÊt cã hiÖu qu¶ trong viÖc h×nh thµnh vµ rÌn luyÖn kü n¨ng tõ riªng biÖt cho ®Õn c¬ b¶n cña m«n häc ®µo t¹o. Chñ tr−¬ng cña viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy trong c¸c tiÕt thùc hµnh cña bé m«n Ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y §Þa lý lµ ®µo t¹o ban ®Çu cho sinh viªn n¾m ch¾c tõng kü n¨ng vµ h×nh thµnh n¨ng lùc cña ng−êi gi¸o viªn tõ nh÷ng n¨ng lùc c¬ b¶n cho ®Õn n¨ng lùc ®Æc thï cña m«n häc. KÕt qu¶ mong muèn lµ mang l¹i cho sinh viªn sau khi ra tr−êng cã mét n¨ng lùc s− ph¹m bÒn v÷ng, cã thÓ ®¸p øng sù nghiÖp gi¸o dôc cña thêi ®¹i míi. Víi ®Æc ®iÓm ®−îc x©y dùng trªn kh¸i niÖm c¬ b¶n lµ: N¨ng lùc s− ph¹m cho nªn th«ng qua ph−¬ng ph¸p nµy sinh viªn cã thÓ h×nh thµnh vµ 123
  2. n¾m ®−îc c¸c n¨ng lùc s− ph¹m mang tÝnh ®¹i c−¬ng vµ c¶ c¸c n¨ng lùc mang tÝnh ®Æc thï cña m«n häc. VD: - N¨ng lùc mang tÝnh chÊt ®¹i c−¬ng nh−: + BiÕt c¸ch tiÕn hµnh bµi d¹y. + BiÕt c¸ch diÔn ®¹t tr−íc líp. + BiÕt c¸ch ®Æt c©u hái, ®−a vÝ dô. + BiÕt c¸ch khuyÕn khÝch häc sinh. + BiÕt c¸ch giao tiÕp kh«ng dïng lêi. + BiÕt c¸ch thu hót sù chó ý cña líp häc.v.v... - N¨ng lùc mang tÝnh ®Æc thï m«n häc nh−: + BiÕt khai th¸c vµ sö dông b¶n ®å, l−îc ®å. + BiÕt vÏ vµ khai th¸c biÓu ®å.v.v... XÐt vÒ thùc chÊt th× ®©y lµ mét ph−¬ng ph¸p ®µo t¹o cho phÐp ng−êi häc rÌn luyÖn vµ kh¶ n¨ng tù ®iÒu chØnh n¨ng lùc s− ph¹m cho b¶n th©n tõ øng xö cho ®Õn quan s¸t vµ ®¸nh gi¸, cho phÐp ng−êi häc thÊy ®−îc tõ c¸c n¨ng lùc s− ph¹m rÊt nhá mµ c¸c ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng khã cã thÓ cho phÐp ng−êi häc thÊy ®−îc nh−; cö chØ, giäng nãi, ®iÖu bé, trang phôc, nÐt mÆt... §Æc biÖt viÖc vËn dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy rÊt ®a d¹ng vµ linh ho¹t, cho phÐp ng−êi ®µo t¹o ¸p dông trong ®iÒu kiÖn cã thÓ nh−: - Ghi h×nh giê tËp gi¶ng. - Xem vµ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ b¨ng h×nh tiÕt bµi gi¶ng mÉu. - Ph©n tÝch c¸c video clip cã t×nh huèng s− ph¹m... Tãm l¹i viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy trong c¸c tiÕt thùc hµnh ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n ®Þa lý mang l¹i mét sè ®iÓm sau. * Mang ®Õn hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o D¹y häc vi m« kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng thiªn vÒ lý thuyÕt, gióp cho sinh viªn ph¸t triÓn n¨ng lùc s− ph¹m cña m×nh mét c¸ch tuÇn tù, v÷ng ch¾c. Th«ng qua viÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy th× ng−êi häc cã thÓ tù quan s¸t, tù ph©n tÝch, tù ®¸nh gi¸, tù thÊy m×nh, tù ®iÒu chØnh ë ngay trong chÝnh nh÷ng hµnh ®éng cña hä vµ c¶ c¸c th«ng tin ph¶n håi tõ c¸c 124
  3. thµnh viªn. Ph¶i nãi r»ng nÕu ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc th× ph−¬ng ph¸p vi m« sÏ trë thµnh ph−¬ng thøc tù ®µo t¹o theo nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng mçi ng−êi häc. Mét trong nh÷ng c¸ch vËn dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy mang l¹i hiÖu qu¶ cao ®ã lµ viÖc ghi h×nh trong qu¸ tr×nh tËp gi¶ng cña mçi sinh viªn. §©y lµ mét h×nh thøc ph¶n håi giµu th«ng tin vµ cã hiÖu qu¶ cao. Mçi sinh viªn cã thÓ tr×nh bµy phÇn gi¶ng cña m×nh tõ 10 - 15 phót, ®−îc ghi h×nh vµ ph¸t l¹i sè lÇn cÇn thiÕt ®Ó tõng nhãm sinh viªn còng nh− chÝnh sinh viªn thùc hiÖn ®ã quan s¸t, ph©n tÝch, th¶o luËn, rót kinh nghiÖm vµ ®Ò xuÊt h−íng ®iÒu chØnh. Sau ®ã sinh viªn xem l¹i viÖc gi¶ng d¹y cña m×nh, ®iÒu chØnh l¹i vµ tiÕp tôc ghi h×nh víi sè lÇn nhÊt ®Þnh sao cho n¨ng lùc s− ph¹m cña hä dÇn h×nh thµnh. Ngoµi ra còng cã tiÕn hµnh cho líp xem b¨ng h×nh tiÕt bµi gi¶ng mÉu hoÆc c¸c videoclÝp cã t×nh huèng s− ph¹m ®Ó sinh viªn quan s¸t, ph©n tÝch, th¶o luËn... Qua ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh cho b¶n th©n m×nh. C¸c tiªu chÝ, t×nh huèng cµng nhá bao nhiªu th× ng−êi häc cã ®iÒu kiÖn vµ ph©n tÝch kü bÊy nhiªu. VD: Khi xem b¨ng h×nh c¶ tiÕt d¹y mÉu §Þa lý th× ng−êi häc cã thÓ nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ mang tÝnh chung chung vÒ mét sè tiÕt d¹y. Song nÕu c¾t thµnh c¸c mÉu video víi c¸c néi dung vµ tiªu chÝ kh¸c nhau th× ng−êi häc cã ®iÒu kiÖn quan s¸t, ph©n tÝch kü h¬n ngay c¶ tõ t− thÕ ®øng chØ b¶n ®å, ®iÖu bé, giäng nãi,.. * Mang l¹i t©m lý høng thó, say mª cho ng−êi häc ViÖc vËn dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m« ®Ó h−íng dÉn thùc hµnh cßn gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò vÒ mÆt t©m lý cña ng−êi häc. Trong ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng khi mét sinh viªn trong nhãm lªn gi¶ng thö, c¸c thµnh viªn cßn l¹i cã thÓ ®−a ý kiÕn nhËn xÐt mét c¸ch th¼ng th¾n nh−ng còng cã thÓ ngÇn ng¹i kh«ng gãp ý v× sî ¶nh h−ëng ®Õn vÊn ®Ò t©m lý cña c¸ nh©n, ®iÒu nµy sÏ kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc ®óng hiÖn thùc vµ dÉn ®Õn hiÖu qu¶ kh«ng cao. Cßn khi sö dông ph−¬ng ph¸p DHVM b»ng c¸ch ghi h×nh vµ ph¸t l¹i víi sè lÇn tËp luyÖn nhÊt ®Þnh th× kh«ng nh÷ng c¸c thµnh viªn cã c¬ së ®Ó gãp ý kü h¬n mµ chÝnh b¶n th©n ng−êi tËp gi¶ng cã ®iÒu kiÖn tù nhËn xÐt vÒ phÇn tËp gi¶ng cña m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c, kh¸ch quan. §Æc biÖt khi sö dông ph−¬ng ph¸p nµy ng−êi häc cßn cã th¸i ®é tÝch cùc høng thó khi thÊy ®−îc sù tiÕn bé cña m×nh qua c¸c lÇn ghi h×nh tËp gi¶ng. 125
  4. *Mang l¹i thuËn lîi cho ng−êi ®µo t¹o. Bªn c¹nh viÖc t¹o ®iÒu kiÖn cho ng−êi häc mét kh¶ n¨ng häc tËp vµ rÌn luyÖn tèt th× víi ph−¬ng ph¸p nµy cßn cho phÐp ng−êi ®µo t¹o, ng−êi h−íng dÉn, c¸c nhµ s− ph¹m cã thÓ tr×nh bµy mét c¸ch râ rµng vµ thùc tÕ c¸c n¨ng lùc cÇn rÌn luyÖn cho ng−êi gi¸o viªn. §¸nh gi¸ mét c¸ch râ rµng vµ thùc tÕ c¸c n¨ng lùc cÇn rÌn luyÖn cho ng−êi gi¸o viªn. §¸nh gi¸ mét c¸ch râ rµng n¨ng lùc s− ph¹m cña ng−êi häc ®ång thêi gãp ý vµ cñng cè c¸c thµnh c«ng cña ng−êi häc mét c¸ch râ rµng vµ mang tÝnh d©n chñ. Tãm l¹i, viÖc vËn dông ph−¬ng ph¸p DHVM vµo c¸c tiÕt thùc hµnh cña bé m«n ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y §Þa lý vµ gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o ®¸p øng nhu cÇu thùc tÕ gi¸o dôc hiÖn nay, ®ã lµ t¹o ra ®−îc nguån nh©n lùc chÊt l−îng vµ cã n¨ng lùc s− ph¹m tèt. 2. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông ph−¬ng ph¸p DHVM vµo c¸c tiÕt thùc hµnh ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y bé m«n. §Ó ¸p dông ®−îc ph−¬ng ph¸p DHVM trong viÖc gi¶ng d¹y bé m«n ph−¬ng ph¸p cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. a. Quy m« mçi nhãm sinh viªn trong ph−¬ng ph¸p d¹y häc vÜ m«. Theo kinh nghiÖm khi thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p DHVM mét líp häc nªn chia thµnh nhiÒu nhãm, mçi nhãm cã kho¶ng 10 - 15 sinh viªn cïng víi 1 gi¶ng viªn h−íng dÉn vµ 1 kü thuËt viªn ghi h×nh. Víi quy m« cña nhãm nh− vËy th× mäi thµnh viªn trong nhãm ®Òu ®−îc tham gia vµo viÖc tËp d−ît gi¶ng d¹y, cã thÓ quan s¸t vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña m×nh cho c¸c thµnh viªn kh¸c Trong nhãm, t¹o kh«ng khÝ tho¶i m¸i gi÷a c¸c thµnh viªn trong nhãm vµ gi÷a c¸c thµnh viªn víi gi¶ng viªn h−íng dÉn thùc hµnh, tõ ®ã hä dÔ dµng béc lé b¶n th©n trong c¸c t×nh huèng gi¶ng d¹y còng nh− tÝch cùc tham gia vµo viÖc ®ãng gãp ý kiÕn cho phÇn gi¶ng tËp cña c¸c b¹n cïng nhãm. b. C¬ së vËt chÊt kü thuËt §Ó thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p DHVM cÇn c¸c ph−¬ng tiÖn kü thuËt sau: - 1 m¸y quay phim th−êng (hoÆc m¸y quay kü thuËt sè) - 1®Çu video (nÕu sö dông m¸y quay kü thuËt sè th× kh«ng cÇn ®Çu video) - 1 v« tuyÕn mµu (kÝch th−íc nhá nhÊt lµ 21 inch) - 1 phßng häc nhá cho 10 ®Õn 15 sinh viªn ngåi, cã ®iÒu kiÖn c¸ch ©m (®¶m b¶o ghi b¨ng bµi tËp cña sinh viªn kh«ng ån). 126
  5. c. Thêi gian. Ph−¬ng ph¸p DHVM ®−îc ¸p dông trong c¸c tiÕt thùc hµnh m«n ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tõ n¨m thø nhÊt ®Õn ®Õn n¨m thø t−. Vµ ®Æc biÖt mang l¹i hiÖu qu¶ cao ®èi víi sinh viªn n¨m thø ba vµ thø t− v× ®©y lµ thêi gian sinh viªn ®−îc häc c¸c phÇn ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ cã 10 tuÇn thùc tËp s− ph¹m (5 tuÇn cho sinh viªn n¨m thø ba vµ n¨m tuÇn cho sinh viªn n¨m thø 4). Thêi gian thùc hµnh cã thÓ xen kÏ gi÷a c¸c néi dung trong phÇn häc hoÆc dµnh mét kho¶ng thêi gian cuèi cïng sau khi kÕt thóc phÇn lý thuyÕt, thêi l−îng dµnh cho c¸c tiÕt thùc hµnh mçi n¨m häc cã thÓ tõ 15 - 20 tiÕt. 3. Qui tr×nh thùc hiÖn Sau ®©y lµ quy tr×nh thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p DHVM ë c¸c tiÕt h−íng dÉn thùc hµnh m«n Ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y §Þa lý. B−íc 1: Gi¸o viªn h−íng dÉn yªu cÇu mçi sinh viªn trong nhãm so¹n mét gi¸o ¸n hay mét phÇn cña gi¸o ¸n (b−íc nµy thùc hiÖn tr−íc buæi ghi h×nh). B−íc 2: Tr−íc khi cho sinh viªn gi¶ng thö vµ ghi h×nh th× gi¸o viªn h−íng dÉn th«ng b¸o môc ®Ých cña tiÕt häc, quy tr×nh thùc hiÖn c¸c yªu cÇu ®èi víi sinh viªn. B−íc 3: Sinh viªn tiÕn hµnh gi¶ng néi dung ®· so¹n ë nhµ trong vßng 10 - 15 phót, kü thuËt viªn tiÕn hµnh ghi h×nh phÇn gi¶ng tËp cña sinh viªn. B−íc 4: Ph¸t l¹i ®o¹n b¨ng võa ghi h×nh víi mét sè lÇn cÇn thiÕt cho c¶ nhãm cïng quan s¸t, ph©n tÝch vµ th¶o luËn d−íi sù h−íng dÉn cña gi¸o viªn, sinh viªn ghi ®¸nh gi¸ cña m×nh vµo mét phiÕu nhËn xÐt nh− sau: PhiÕu nhËn xÐt Hä vµ tªn ng−êi gi¶ng tËp:…………………………… Gi¶ng lÇn thø ………………. Bµi:……………………………………………………….. (Ch−¬ng tr×nh §Þa lý líp:…………..) 127
  6. STT Néi dung ghi nhËn xÐt §iÓm 1 ChuÈn bÞ gi¸o ¸n 2 ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc 3 Ch÷ viÕt, tr×nh bµy b¶ng 4 Ng«n ng÷ diÔn ®¹t 5 T− thÕ, t¸c phong 6 ViÖc sö dông ph−¬ng tiÖn d¹y häc 7 Ph©n bè thêi gian 8 TÝnh chÝnh x¸c khoa häc cña néi dung phÇn gi¶ng 9 Liªn hÖ víi thùc tiÔn trong phÇn d¹y 10 Sö dông phèi hîp c¸c ph−¬ng ph¸p d¹y häc 11 C¸ch ®Æt c©u hái vµ h−íng dÉn häc sinh tr¶ lêi 12 Qu¶n lý líp häc 13 Møc ®é hiÓu bµi cña häc Tæng ®iÓm §iÓm trung b×nh…………………………... (B»ng tæng ®iÓm chia cho tæng c¸c tiªu chÝ, mçi tiªu chÝ ®Òu cho thang ®iÓm 10) B−íc 5: Sinh viªn võa tËp gi¶ng tù ®¸nh gi¸ vµ tiÕp nhËn phÇn nhËn xÐt cña gi¸o viªn h−íng dÉn vµ c¸c thµnh viªn kh¸c trong nhãm. B−íc 6: Sinh viªn võa gi¶ng tËp tiÕn hµnh tù tËp gi¶ng vµ ®iÒu chØnh cho phï hîp trªn c¬ së xem xÐt l¹i viÖc gi¶ng d¹y cña m×nh vµ c¸c nh÷ng nhËn xÐt ®ãng gãp. B−íc 7: Buæi sau sinh ®ã lªn líp gi¶ng l¹i néi dung ®ã mét lÇn n÷a. LÇn lªn líp thø hai nµy còng l¹i ®−îc tiÕp nèi b»ng mét buæi ghi h×nh, ph©n tÝch vµ nhËn ®−îc tÝn hiÖu ph¶n håi lÇn thø hai. S¬ ®å kh¸i qu¸t vËn dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m«. Bµi häc vi m« Xem xÐt, ph©n tÝch, LÆp l¹i cã bæ Xem xÐt ph©n tÝch thö nghiÖm ph¶n håi lÇn1 sung ph¶n håi lÇn 2 1 2 3 4 N N n¨ng lùc cÇn 1+2+3+4 Thùc tËp sinh tiÕp thu 128
  7. ViÖc ¸p dông ph−¬ng ph¸p DHVM rÊt uyÓn chuyÓn, cã nhiÒu kh¶ n¨ng ¸p dông vµo c¸c t×nh huèng kh¸c nhau phï hîp víi ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o cña sinh viªn trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp. §iÒu nµy tïy theo kiÕn thøc ®−îc häc vµ møc ®é cÇn thiÕt ®Ó sinh viªn tõng n¨m rÌn luyÖn theo c¸c cÊp ®é kh¸c nhau, tõ thÊp ®Õn cao, tõ c¸c kü n¨ng riªng biÖt, ®Õn c¸c kü n¨ng tæng hîp. Néi dung thùc hµnh ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cã thÓ sö dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m«n ë Khoa §Þa lý nh− sau: Néi dung ®Ó ¸p dông ph−¬ng Sinh viªn Néi dung thùc hµnh ph¸p d¹y häc d¹y häc vi m« - RÌn luyÖn kü n¨ng giao tiÕp vµ - TËp tr×nh bµy b¸o c¸o b¸o, ®äc N¨m thø 1 ng«n ng÷, viÕt, vÏ…… diÔn c¶m , viÕt , vÏ……… -RÌn luyÖn kh¶ n¨ng tæ chøc c¸c - TËp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ho¹t ®éng ngoµi giê nh− v¨n N¨m thø 2 ngoµi giê nh− v¨n nghÖ, TDTT, nghÖ, TDTT, c«ng t¸c c«ng t¸c §oµn,§éi……. §oµn,§éi……. N¨m thø 3 - Ph−¬ng ph¸p d¹y häc §Þa lý - Gi¶ng tËp mét ®o¹n trong gi¸o (phÇn ®¹i c−¬ng) ¸n N¨m thø 4 - Ph−¬ng ph¸p d¹y häc ë THCS - Gi¶ng tËp mét ®o¹n trong gi¸o ¸n ë bËc THCS hoÆc THPT. - Ph−¬ng ph¸p d¹y häc ë THPT - Gi¶ng tËp mét ®o¹n trong gi¸o ¸n cã néi dung liªn quan ®Õn GDMT. - Gi¸o dôc m«i tr−êng (GDMT) - Gi¶ng tËp mét ®o¹n trong gi¸o ¸n cã néi dung liªn quan ®Õn GDDS. - Gi¸o dôc d©n sè (GDDS) 4. §¸nh gi¸ viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p DHVM trong c¸c tiÕt thùc hµnh vµ RLNVSP ë Khoa §Þa lý Tuy chØ míi ¸p dông ph−¬ng ph¸p DHVM trong c¸c tiÕt thùc hµnh ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, nh−ng kÕt qu¶ cho thÊy chøng tá viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p nµy nh»m rÌn luyÖn c¸c n¨ng lùc s− ph¹m cho sinh viªn Khoa §Þa lý nãi riªng vµ sinh viªn c¸c tr−êng s− ph¹m nãi chung lµ mét viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt.Cô thÓ lµ sau khi tiÕn hµnh thùc nghiÖm ë mét sè nhãm sinh 129
  8. viªn n¨m thø 3 th× chóng t«i nhËn thÊy r»ng c¸c em rÊt say mª vµ høng thó häc tËp víi ph−¬ng ph¸p nµy, kÕt qu¶ thùc tËp ®¹t tõ 9,5 trë lªn vµ ®−îc tr−êng phæ th«ng ®¸nh gi¸ lµ cã n¨ng lùc s− ph¹m tèt. Nh− vËy t¸c dông vµ kÕt qu¶ cña viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p DHVM cã thÓ thÊy ë nhiÒu khÝa c¹nh nh−: Cho phÐp cã sù ¨n khíp tèt h¬n lý thuyÕt vµ thùc hµnh; Ph¸t triÓn n¨ng lùc cña ng−êi gi¸o viªn th«ng qua ph©n tÝch c¸c t×nh huèng s− ph¹m, trong viÖc tù ®¸nh gi¸, tù phª ph¸n, tù söa ch÷a; Ng−êi häc kh«ng c¶m thÊy ch¸n n¶n khi thÊt b¹i ë lÇn d¹y thö ®Çu tiªn vµ dÇn tin t−ëng ë b¶n th©n. Tuy nhiªn, khã kh¨n gÆp ph¶i khi thùc hiÖn ph−¬ng ph¸p DHVM lµ thiÕu c¬ së vËt chÊt, phßng häc, quü thêi gian dµnh cho c¸c tiÕt thùc hµnh rÌn luyÖn n¨ng lùc s− ph¹m cßn Ýt, thiÕu gi¸o viªn h−íng dÉn còng nh− kü thuËt viªn ghi h×nh…… III. KÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng tãm l−îc b−íc ®Çu khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p DHVM cho c¸c tiÕt thùc hµnh ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y vµ rÌn luyÖn nghiÖp vô s− ph¹m t¹i khoa §Þa lý. Ph¶i ®¸nh gi¸ r»ng ®©y lµ mét ph−¬ng ph¸p d¹y häc cã hiÖu qu¶ cao, ®Æc biÖt cho qu¸ tr×nh rÌn luyÖn c¸c n¨ng lùc s− ph¹m. Hi väng víi nh÷ng −u ®iÓm trªn, ph−¬ng ph¸p DHVM sÏ ®−îc ¸p dông réng r·i trong c¸c m«n häc, c¸c ngµnh häc cña tr−êng §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi nãi riªng vµ c¸c tr−êng s− ph¹m trªn toµn quèc nãi chung . §ång thêi viÖc v©n dông ph−¬ng ph¸p d¹y häc nµy nh»m gãp phÇn vµo viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc vµ n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o c¸c bËc §¹i häc. Tµi liªô tham kh¶o 1. M.Altlet, J.D.Britten: Ph−¬ng ph¸p d¹y häc vi m« vµ ®µo t¹o gi¸o viªn. Tµi liÖu dÞch cña dù ¸n ViÖt - BØ. 2. §ÆngV¨n §øc, NguyÔn ThÞ Thu H»ng: Ph−¬ng ph¸p d¹y häc §Þa lý theo h−íng tÝch cùc. NXB §¹i häc S− ph¹m Hµ Néi- 2003. 3. §ç Ngäc §¹t – TiÕp cËn hiÖn ®¹i ho¹t ®éng d¹y häc, Xnb §¹i häc Quèc gia Hµ Néi, 1997. 130
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2