Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
155
lượt xem
64
download

Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm HOẶC được gọi là HOẶC bao gồm vì nó không giải quyết được bài toán cộng nhị phân. Lý do là khi cả hai biến số đều là 1 thì Y = 1 thay vì là 0. Mặc dù HOẶC như vậy vẫn có ý nghĩa thực tế nên vẫn được dùng, nhưng người ta phải định nghĩa một cổng logic khác là HOẶC LOẠI TRỪ (ẺO) cổng này có ý nghĩa là loại trường hợp khi A,B đồng thời là 1 thì Y = 0 Ký hiệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 2

  1. Chương 2: HAØM LOGIC EXOR VAØ EXNOR 1/ Coång logic EXOR. Haøm HOAËC ñöôïc goïi laø HOAËC bao goàm vì noù khoâng giaûi quyeát ñöôïc baøi toaùn coäng nhò phaân. Lyù do laø khi caû hai bieán soá ñeàu laø 1 thì Y = 1 thay vì laø 0. Maëc duø HOAËC nhö vaäy vaãn coù yù nghóa thöïc teá neân vaãn ñöôïc duøng, nhöng ngöôøi ta phaûi ñònh nghóa moät coång logic khaùc laø HOAËC LOAÏI TRÖØ (EXOR) coång naøy coù yù nghóa laø loaïi tröôøng hôïp khi A,B ñoàng thôøi laø 1 thì Y = 0 Kyù hieäu : Y = A B Baûng söï thaät: A B Y A 0 0 0 Y 0 1 1 B 1 0 1 1 1 0 Kí hieäu coång EXOR. 2/ Coång EXNOR. Haøm EXNOR ñöôïc thöïc hieän baèng caùch theâm coång NOT sau coång EXOR, do ñoù hoaït ñoäng logic cuûa EXNOR laø ñaûo so vôùi EXOR. Kyù hieäu : Y = A  B Baûng söï thaät:
  2. B Y A 0 0 1 Y 0 1 0 B 1 0 0 1 1 1
  3. IV/ BIEÁN ÑOÅI CAÙC HAØM QUAN HEÄ RA HAØM LOGIC NAND , NOR. Moái lieân heä cô baûn giöõa ba coång AND, OR, NOT khoâng nhöõng coù theå thay baèng caùc coång NAND maø coøn coù theå bieán thaønh coång NOR vôùi cuøng moät chöùc naêng logic, vieäc laøm naøy raát thöôøng ñöôïc aùp duïng khi thöïc hieän caùc maïch logic. Trong thöïc teá vì toaøn boä sô ñoà neáu ñöôïc keát hôïp cuøng moät loaïi coång duy nhaát thì seû giaûm ñöôïc soá löôïfg vi maïch caàn thieát. Quaù trình bieán ñoåi naøy döïa treân moät nguyeân taéc ñöôïc trình baøy nhö sau: + Coång NOT ñöôïc thay baèng coång NAND vaø coång NOR. - Döïa vaøo baûng söï thaät cuûa coång NAND suy ra tröôøng hôïp laø khi caû A,B ñoàng thôøi baèng 0, thì Y = 1 vaø A =1, B =1 thì Y = 1. Sô ñoà minh hoïa : A=B Y Töông töï döïa vaøo baûng söï thaät cuûa coång NOR suy ra : A = 0, B = 0  Y = 1 vaø A= 1, B= 1  Y = 0 Sô ñoà minh hoïa : A=B Y
  4. + Coång AND ñuôïc thay baèng coång NAND vaø coång NOR. Töông töï nhö caùc tröôøng hôïp treân, döïa vaøo baûng söï thaät: - Ngoõ ra cuûa coång AND Y= A+B coøn coång NAND Y' = A+B  ñaûo Y' = Y Sô ñoà minh hoïa: A B Y - Ngoû ra cuûa coång NOR Y = A.B . Ta coù Y = A . B = A + B Sô ñoà minh hoïa :
  5. A Y B + Coång OR ñuôïc thay baèng coång NAND vaø coång NOR. Bieåu thöùc coång OR Y = A.B,  Y’ = A + B = A.B Sô ñoà minh hoïa : A Y B - Bieåu thöùc cgång NOR Y’ = A.B  Y’ = A.B = Y Sô ñoà minh hoïa : A B Y

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản