Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
138
lượt xem
62
download

Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm Synaỉo của công ty Lattice cho phép lập trình các vi mạch PLD đến 14000. cổng, chương trình có thể được soạn thảo dưới dạng sơ đồ mạch logic hoặc bằng ngôn ngữ AHDL. Gọi chương trình bẳng cách kích đúp vào biểu tượng ÍP Synaỉo, màn hình chính của Synaỉo xuất hiện như hình dưới đây Bắt đầu soạn thảo bằng cách chọn soucẻ - new như màn hình dưới đây. Chọn cách soạn thảo bằng sơ đồ bằng cách chọn Schematic hay lập trình ngôn ngữ AHDL chọn ABEL-HDL Module. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng dụng Vi mạch số lập trình, chương 7

  1. Chương 7: GIÔÙI THIEÄU PHAÀN MEÀM SYNARIO. Phaàn meàm Synario cuûa coâng ty Lattice cho pheùp laäp trình caùc vi maïch PLD ñeán 14.000 coång, chöông trình coù theå ñöôïc soaïn thaûo döôùi daïng sô ñoà maïch logic hoaëc baèng ngoân ngöõ AHDL. Goïi chöông trình baúng caùch kích ñuùp vaøo bieåu töôïng ISP Synario, maøn hình chính cuûa Synario xuaát hieän nhö hình döôùi ñaây
  2. Baét ñaàu soaïn thaûo baèng caùch choïn source - new nhö maøn hình döôùi ñaây. Choïn caùch soaïn thaûo baèng sô ñoà baèng caùch choïn Schematic hay laäp trình ngoân ngöõ AHDL choïn ABEL-HDL Module.
  3. Maøn hình soaïn thaûo ngoân ngöõ AHDL.
  4. Choïn teân module, teân file, title. Maøn hình soaïn thaûo sô ñoà maïch logic
  5. Treân maøn hình chính coù chöùa sô ñoà teân ”donghoso”.Beân phaûi maøn hình coù 3 ñeà muïc leänh nhaèm muïc ñích kieåm tra, ñôn giaûn vaø thieát laäp sô ñoà logic trong vi maïch.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản