intTypePromotion=1

Ứng phó với nước biển dâng ở Cà Mau

Chia sẻ: Thao Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
12
lượt xem
1
download

Ứng phó với nước biển dâng ở Cà Mau

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày ảnh hưởng hiện hữu của biến đổi khí hậu, triển khai các dự án ứng phó như: cắt giảm khí nhà kính, quy chế phối hợp hành động liên vùng giữa Cà Mau với đồng bằng sông Cửu Long, giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng, xây dựng hệ thống vành đai rừng ngập mặn ven biển bảo đảm phòng hộ chắn sóng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ứng phó với nước biển dâng ở Cà Mau

  1. [hue tien - Kinh nghiem "^Ufng plio v0i nirac iiien dang of Ca IVIau O LUU THANH TRUNG Vu Khoa hgc Cong nghe Bd Tai nguyen va Moi trudng N ham giam nhung tac hai, kha nang anh hudng tren cac ITnh vuc phat then KT-XH cua dia phuang do bien ddi khi hau va nudc bien dang (BDKH&NBD) gay ra, tinh Ca Mau de ra nhieu giai phap tich cub de ung pho, giam thieu tdn that. A n h h u d n g hien h u u cua pho vai BDKH bien doi k h i hau Dua vao dy bao tU Uy ban Lien Chfnh phO ve BDKH (IPCC), trong thdi gian tU 30 - 50 nam ldi, 2 kich ban BDKH&NBD khac nhau' Trung binh 25 cm va eye dai 50 cm dugc lya chpn de' tfnh loan, Trong dieu kien hien tai, ngoai hai khu vyc bao tdn U Minh Ha va U Minh Thupng la he sinh thai ngpl, triJ nudc mUa bang he thdng de. cdng va dap lam. eon lai phan Idn dien lich ciia linh deu bi anh hudng bdi hai che' dd thiiy trieu' Ban nhat trieu bien Ddng va nhat trieu bien Tay. Trong thdi ky miia khd, dien tfch cd dp man xam nhap vupt hPn 28 g/l, chiem xap xi 6 0 % Theo ke't qua md phong, mUc do khdng cd ngudn bo sung, vi dat eanh tac cua tinh va dat mUe nUdc trai rdng va bien doi, eao vay thieu nudc trong miia kho kha dinh vao thang 4. 5 hang nam. ven bie'n Ddng, bien Tay va giam nghiem trpng, dae biel la thang 4 dan vao trong ndi ddng vi the va thang 5. Thuy Irieu bid'n Ddng vdi ndng do man cung giam khi vao Vdi kjch ban mUe NBD 25 cm. dinh trieu cao. ket hpp cung gid sau trong ndi ddng, Vimg giGfa 2 thi ndng dd man dat gia trj Idn ddng la nguydn nhan chinh day sdng Trem Trem - Cai Tau, khu nhal van trong thang 4 va 5 vdi man xam nhap vao ndi ddng. bao tdn rimg U Minh va mpt vai gia trj > 28 g/l. Trong mua khd dac biet la dai da't ven bien. khu san xuat liia, quanh dd dupe 4 0 % dien tfch cd mUc nude < 1,0 Ngoai ra, do dae diem thuy van bao ve ngan man triet de, dp man m va trong miia mua dien tfeh nay va hd Ihdng kenh mupng e h i n g trong nhiJng khu vyc nay ludn < 4 ehiem khoang 15%. NBD lam gia chit cung la nguyen nhan khie'n man xam nhap nhanh l i / cae con g/l. Tuy vay, vao miia khd. myc tang dien tich cd mue nude tU 1,0- sdng Idn nhu: Ganh Hao. Dam nudc trong nhung khu vyc nay 1.2 m, phan dien tich nay tang Dpi, Bay Hap. van tha'p hdn so vdi xung quanh them 2 2 % trong miia khd va 4 0 % Toi n g u y e n v d Mdi trudng | Ky 1 • Thing 8/2D13 29
  2. trong miia mua so vdi kich ban la tu thang 4-5 khi ma mUc nudc Trien khai 6 dir an de udig pl^ hien lai. xudng Ihap nhat thi man xam Ca Mau da tham gia c^ Trong mua khd. 24% dien tfeh nhap manh ca ve cudng dp va chUPng trinh cat giam khi nha cd myc nude lU 0,4 - 0,6 m; trong thdi gian, kinh, de xuat quy che phdi hop miia mua 35% dien tfch cd myc Khd han gia tang eung iam hanh ddng lien vimg giUa Ca nude ty 0,8-1,0 m. Nhin chung, tang nguy ca chay rimg, phat trien Mau vdi cac linh, thanh pho myc nude trung binh trong ea nam sau benh, djch benh...; ddi vdi he VLing OBSCL trong Cfng phd vdi ty 1,0-1,2 m (tang gan 0,2 m so thdng thuy Ipi, NBD se lam anh BDKH, ket hpp giao due nang vdi hien tai). hudng den khoang 45.000 km cao y thifc loan cpng ddng ciing kenh, mUPng. trong dd ehii yeu la chung tay ddi phd. Ddng thdi, Ca Vdi kjch ban NBD 50 cm, Mau cung dau tu ddng bd de kenh npi ddng. kenh cap I. II; dd'i trong miia khd, 22% dien tfch cd Bien Ddng, Bidn Tay dii sii? vdi he thdng giao thdng, khoang mUc nudc tU 1,2-1,4 m, trong miia chdng ehiu NBD cao gan vdi xay 4.500 km dudng giao thdng se bj mua, 33% didn tfch cd myc nUdc dung he thdng vanh dai rimg ngap, dac biet khi cd bao va trieu tu 1,2-1,4 m. Nhin ehung, muc ngap man ven bien bao dam cudng thi con sd nay lang dang nudc trung binh trong ea nam tU phong hd chin sdng, chdng sat ke khoang 13,000 km bi ngap; dd'i 1,2 -1,4 m (lang gan 0.4 m so vdi Id, can blng mdi Irudng, bao ve vdi nha cira - dan cu, NBD se anh hien lai). tai nguyen sinh thai va tfnh hudng den khoang 275,000- Nhu vay, khi NBD. dien Ifch bj 325.000 hd gia dinh d cac mirc dp DDSH, He thdng de sdng dupc anh hudng bdi man cd ndng dp khac nhau. xay dung dieu tiel, kiem scat eao gia tang so vdi AO, vi trieu ngudn nudc, ngan trieu eudng bien Ddng vdi dinh trieu eao la Hien nay, ehung ta chua dii phyc vy san xua't ngu - ndng - nguyen nhan lam man xam nhap kha nang ddi phd vdi cae hiem lam nghiep va bao ve cac he manh vao ndi ddng, dac biel la hoa, nhung de giam nhe va thi'ch sinh thai nhay cam. Ca Mau tap khu vuc ven bie'n nai ma ngudn nghi dUdc do thay doi khi hau, trung chuyen djch co cau c§y nudc ngpl cue ky khan hiem nhung ngudi lap ke hoaeh eiia trdng, vat nudi Ihfch img vdi trong mua khd. TU thang 2 - 4, tinh can phai ket hpp hai hoa ca BDKH ke't hpp Ung dyng KHCN do ft mua, thie'u nudc ngpl, nen giai phap eong Irinh va phi cdng trong san xuat de nang cao nang dien tfch nhidm man gia tang trinh. Giai phap cdng trinh la xay sua't va cha't lupng san pham nhanh chdng, dyng he thdng cdng trinh thiiy loi ndng san. nhlm kie'm soal sd lupng va chat Khi NBD, dd ddc thuy lye lU lupng ngudn nudc vao. ra trong Ben canh dd, Ca Mau dang phia Bic den ven bien nhd va trai viing. Giai phap phi cdng trinh kha'n trUang Irien khai sau dir an deu tren loan vung, vi vay luu nham dy bao giam nhe Ihiel hai dng phd vdi NBD gdm: Bao cao luang thoat ra bien se nhd hdn. do BDKH va bao gdm dy bao long hap ke hoach hanh ddng irng Muc nudc trung binh se lang 10- BDKH ngln han va dai han, giao phd vdi BDKH va NBD linh Ca 50 cm. ngoai trir khu vyc rimg U dye luyen truyen, phat tnen he Mau; ban dd ngap lyl tinh Ca Mau Minh do ddng cac cdng xung thd'ng truyen thdng (hpi thao. td Iren eP sd kjch ban BDKH va NBD quanh ngan man xam nhap. Do rai ,..), phat tnen he thdng thdng eiia Viet Nam; ban do xam nhap vay, d phia Nam du myc nudc tin hien dai de Ihdng bao. giai man va ban do bd trf eac cong tang 10-50 cm Irong miia khd thich kip thdi cac van de khan trinh bao ve lai nguyen mdi nhung chii yeu la nudc man. cap cho ngudi dan. Sap xep, trudng va KT-XH dudi tae dpng Tac ddng eiia NBD ro net dieu chinh cac khu dan eu, khu cua BDKH va NBD; Bao cao san xual eho phu hpp de giam chuyen de eac giai phap ifng trong mua khd, cd the tha'y rang, thie'u Ihiet hai. Ket hap hai hoa ca phd vdi BDKH va NBD b tinh C^ dii mpt gia tang nhd cua nude giai phap cdng trinh va phi cdng Mau tam nhin tdi nam 2030; He bien eung gay lac ddng de'n phan trinh se lam giam vdn dau lu va thdng co sd dur lieu lai nguySn Idn dien tfch trong vimg, Trong tang hieu qua Irong quan ly va mdi trudng KT-XH tinh Ca Mau miia khd, dien tfch bi anh hudng giam nhe thiet hai do thien lai phuc vu cho viec img phd vdi man khoang 0,4 Irieu ha, gdm ea gay ra. BDKHva NBD.B nhung khu vyc ven bien, dac biel 30 Tai nguyen vd Moi traong | Kjf 1 - Thang 8/2013
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2