intTypePromotion=1
ADSENSE

Ước tính sức chịu tải động cực hạn của móng nông trên nền đất yếu bằng phương pháp tiếp cận - phương pháp tựa tĩnh, cân bằng giới hạn và động lực họ

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

17
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Ước tính sức chịu tải động cực hạn của móng nông trên nền đất yếu bằng phương pháp tiếp cận - phương pháp tựa tĩnh, cân bằng giới hạn và động lực họ trình bày tiếp cận phương pháp tính toán thiết kế móng nông chịu tải trọng động theo các phương pháp tựa tĩnh, cân bằng giới hạn và động lực học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ước tính sức chịu tải động cực hạn của móng nông trên nền đất yếu bằng phương pháp tiếp cận - phương pháp tựa tĩnh, cân bằng giới hạn và động lực họ

 1. 7K{QJWLQYjJLảLSKiSNKRDKọFF{QJQJKệ 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 2. ƯớFWtQKVứFFKịXWải độQJFựFKạQFủDPyQJQ{QJWUrQQền đấW\ếXEằQJ phương pháp WLếSFậQphương pháp tựa tĩnh, cân bằQJJLớLKạQYj độQJOựFKọF /r%ảR4XốF ĐạLKọF[k\GựQJ0LềQ7k\ 7Ừ.+2É 7Ð07Ắ7 7ảLWUọQJđộQJ 7tQKWRiQWKLếWNếNếWFấXPyQJF{QJWUuQKFKịXWảLWUọQJYjảQKKưởQJVựKyDOỏQJFủDQềQđấWOjYấQ ĐộQJđẩW đềđmWKXK~WFiFQKjQJKLrQFứXWURQJQKLềXQăP/मWKX\ếWWtQKWRiQ[iFđịQKVứFFKịXWảLđộQJFựF 6ứFFKịXWảLđộQJFựFKạQ KạQFủDPyQJSKầQOớQSKkQWtFKđểWKLếWNếPyQJQ{QJGướLWảLWUọQJđịDFKấQGựDWUrQJLảđịQKUằQJ 0yQJQ{QJ FiFYQJKưKỏQJWURQJđấW[ả\UDGọFWKHREềPặWKưKỏQJFKịXWiFGụQJWảLWUọng tĩnh, đk\OjWLếSFậQ JLảtĩnh. ThựFWếđểWtQKWRiQVứFFKịXWảLGướLWiFđộQJFủDđịDFKấQWK{QJWKườQJWăQJOrQPộWKệVố WKHRNKX\ếQQJKịWURQJPộWVốTX\FKXẩQWUrQWKếJLớL9jPộWYjLQKjQJKLrQFứXđmSKiWWULểQFiF KệVốVứFFKịXWảLđộQJ 1F1T1
 3. GướLWảLWUọQJđộQJđểWKLếWOậSPộWP{KuQKWRiQKọFQKằP[iFđ ịQKướFWtQKVứFFKịXWảLFựFKạQGựDWUrQJLảđịQKUằQJOựFđịDFKấQFyEảQFKấWOjWựa tĩnh và đồQJWKờL WKHRSKươQJSKiSđộQJOựFKọFFy[pWđếQWăQJWKrPEởLNKốLOượQJđấWUXQJ%jLEiRWUuQKEj\WLếSFậQ SKươQJSKiSWtQKWRiQWKLếWNếPyQJQ{QJFKịXWảLWUọQJđộQJWKHRFiFSKươQJSKiSWựa tĩnh, cân bằQJ JLớLKạQYjđộQJOựFKọF .(
 4. XQGHUG\QDPLFORDGVWRHVWDEOLVKDPDWKHPDWLFDOPRGHOWRGHWHUPLQHWKHXOWLPDWHORDGFDSDFLW\HVWLPDWH EDVHGRQWKHDVVXPSWLRQWKDWWKHVHLVPLFIRUFHLVTXDVLVWDWLFLQQDWXUHDQGDWWKHVDPHWLPHDFFRUGLQJWR WKHG\QDPLFPHWKRGWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHLQFUHDVHE\WKHYLEUDWLQJHDUWKPDVV7KLVDUWLFDOSUHVHQWVDQ DSSURDFKWRFDOFXODWLQJWKHGHVLJQRIVKDOORZIRXQGDWLRQVVXEMHFWHGWRG\QDPLFORDGVDFFRUGLQJWRTXDVL VWDWLFOLPLWHTXLOLEULXPDQDO\VLVDQGVHLVPLFG\QDPLFPHWKRGV 1. ĐặWYấn đề FKRWKấ\UằQJFKỉcó trườQJKợp đấWEmRKzDPộWSKần, do đó có thể QyLKyDOỏQJOjPộWKLện tượng cũng khó giảLWKtFK1Kững năm gầQ 6ứFFKịXWảLFựFKạQFủDPyQJQ{QJGRWảLWUọQJQJRjLJk\UDGR đây các công trình thiếWNếđược quan tâm hơn vềtác độQJYjQJX\rQ tác độQJFủDWảLWUọng tĩnh, mộWVốtrườQJKợSPyQJQ{QJFyWKểFKịX QKkQJky ra do động đất. Động đấW[ả\UDJk\VứFFKịXWảLFủDPyQJ tác độQJFủDWải động dướLGạQJ[XQJNtFKWải điều hòa như móng máy, Q{QJFyWKểJLảm và tăng độlún, độQJKLrQJYấn đềđặWUDFầQWtQKWRiQ WảLWUọng động không điều hòa như nổKạt nhân, bom đạn và động đấW WKLếWNếNếWFấXPyQJQ{QJVDRFKRSKảLDQWRjQFKRFảWảLWUọng tĩnh &iFWải độQJWiFGụng lên móng theo phương đứQJFKủ\ếu như nổKạW YjWảLWUọng động do động đấWWừFiF\ếXWốảnh hưởQJđếQPyQJQ{QJ QKkQ NtFK WKtFK Eể FKứD FKấW Oỏng, móng máy; theo phương ngang như cường độFủa đấWQềQVX\JLảPWKHRFKXNỳOựFTXiQWtQKQJDQJ SKầQOớn do động đấW&iFWảLWUọng độQJJk\UDELếQGạQJOớQWURQJ Oớn do động đấWJk\FKRQềQEịtrượWKRặFOật, đấWKyDOỏng bên dướL Qền đất gây tương tác với móng đơn, móng băng, móng bè,… và có thể Yj[XQJTXDQKQềQPyQJFyWKểGẫn đến độO~QOớQYjQJKLrQJPyQJ EịKỏQJVụp lún, trượWJk\PấWổn địQK1Kững hư hỏQJQJX\rQQKkQ KRặFQền đấWEịPềPGRVựSKkQSKốLOạLiSOực nướFOỗUỗQJJk\ảQK thông thườQJOjGRKyDOỏQJPột điềXNLệQPjứQJVXấWKữXKLệXWURQJ hưởng đếQPấWổn địQKFủDQền. ĐiểQKuQKVứFFKịXWảLFủDPyQJQ{QJ đấWEmRKzDJLảP[XốQJJầQEằQJ7X\QKLrQPộWVốhư hỏQJELếQ EịSKiKỏng đã xả\UDởWKjQKSKố$GDSD]DULGRWUận động đấW.RFDHOL GạQJO~QVụp đã xả\UDWKHRTXDQViWWừcác điềXNLệQKLện trường cũng năm 1999 (Karaca (2001) [7], và Yilmaz et. al (2004)) [12]. Sự VX\ 1KậQQJj\JLảLWUuQKQJj\FKấSQKận đăng JOMC 144
 5. 7K{QJWLQYjJLảLSKiSNKRDKọFF{QJQJKệ 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
 6. JLảPNKảnăng chịXOựFFủDNếWFấXPyQJởAdapazari đượFWKểKLệQ PyQJ WảL WUọng và độ QJKLrQJ FủD Pặt đất cũng như độ sâu và độ WURQJ+uQK1Kằm đểWLếSFận xác định đúng đắQVứFFKịXWảLFựFKạQ QJKLrQJFủDEềPặWFKịXOựF Yjổn địQKPyQJQ{QJFầQSKkQWtFKFKX\ển độQJWKHRWKờLJLDQFủD PyQJ[pWPộWVố\ếXWốtrong đó cầQTXDQWkPFiFKệVốTXDQWUọQJ qult =c.Nc .Fcs .Fcd .Fci + q.Nq .Fqs .Fqd .Fqi + 0,5. .B.N .F s .F d .F i như: biên độWảL[XQJNKRảQJWKờLJLDQWiFGụQJFủa xung và độQKạ\ 
 7. YềứQJVXấWYjELếQGạQJFủa đấWWURQJTXiWUuQKELếQGạQJ &iFKệVốWURQJF{QJWKứF 
 8. đượFWKểKLệQWURQJ%ảQJ 'ựđoán sứFFKịXWảLFủDPyQJQ{QJOjPộWYấn đềUấWTXDQWUọQJ 2.2. ƯớFWtQKVứFFKịXWảLFựFKạn theo phương pháp tựa tĩnh WURQJNỹWKXật ĐịDNỹWKXậWYjWURQJQKữQJWKậSNỷTXDFiFJLảLSKiS VửGụQJSKkQWtFKJLớLKạn, đường trượWFkQEằQJJLớLKạQYjJần đây 7KLếWNếQềQPyQJWURQJSKạPYLFiFNKXYựFGễ[ảy ra động đấW là phương pháp số(các phương pháp phầQWửKữXKạn và phương pháp đòi hỏLFiFKWLếSFậQWKLếWNếkhác nhau ngườLWKLếWNếxét đồQJWKờL VDLSKkQKữXKạQv.v…đã đượFSKiWWULểQ%jLYLếWWUuQKEj\P{KuQK các tác độQJGRWảLWUọng động đất, tĩnh tảLYjKRạWWải thông thườQJ tính và cơ sởOमWKX\ếWWtQKWRiQWLếSFậQWtQKWRiQJLảLWtFKWKHRTXDQ được xem xét trong phân tích tĩnh. Phương pháp thiếWNếquan điểP điểPWựa tĩnh và độQJOựFKọc, làm cơ sởFKREjLYLếWWLếSWKHRVửGụQJ WKHRWựa tĩnh là phương pháp cân bằQJJLớLKạQKRặc phương pháp tĩnh phương pháp PTHH nghiên cứXSKiWWULểQWtQKWRiQNếWFấXPyQJQ{QJ tương đương, nghĩa là xét các tảLWUọng động đấWJLảtĩnh cùng vớLFiF FKịXWảLWUọng động trong môi trườQJQền đấW\ếXOjPYLệc đồQJWKờL Oực tĩnh khác đã đượFVửGụng như một phương pháp đơn giản đểWKLếW Nế PyQJ Q{QJ WURQJ FiF NKX Yực địD FKấQ .KL [ảy ra động đấW OjP JLảP NKả năng chịX OựF FủD Oớp đất bên dưới và tăng độ lún và độ QJKLrQJOjQKữQJQJX\rQQKkQFKtQKGẫn đếQKỏQJPyQJQ{QJNKLFKịX WảLWUọng động đấW9uYậ\Yấn đềFần quan tâm là xác địQKFiFWKDPVố độQJFủa môi trường đấWQềQVựtương tác giữDNếWFấX–môi trườQJ QềQYjứQJ[ửđộQJFủDQền đất để[iFđịQKEảQFKấWFủa hư hỏQJWừ  đó ướFWtQKVứFFKịXWải địDFKấQFủDPyQJFjQJFKtQK[iFFjQJWốW D
 9. E
 10. 0ộWFiFKWLếSFậQWKLếWNếWốWVẽ\rXFầX[HP[pWWấWFảFiF\ếXWốKệ +uQKD
 11. 6ứFFKịXWảLEịSKiKỏQJFủDPyQJQ{QJở$GDSD]DULE
 12. VốFủDFiFWKDPVốFủa đấWQền; hư hỏQJKRiOỏng do địDFKấQEảQ QềQPyQJFủDWzDQKjEịOậW7zDQKjFyWỷOệFKLềXFDRWUrQFKLềX FKấWFủDWảLWUọQJWiFGụng và tương tác giữDNếWFấu và đấWQền địD Uộng tương đốLOớQ FKấn đểướFWtQKKLệXTXảVứFFKịXWảLFủDPyQJ 3KkQWtFKphươngSKiS 2.1. ƯớFWtQKVứFFKịXWảLPyQJQ{QJFKịXtác độQJWảLWUọQJtĩnh +uQK0ặt trượWdưới đáy móng. Phương SKiS WựD tĩnh Oj Nỹ WKXậW SKkQ WtFK Vử GụQJ Shương SKiS FkQ EằQJ JLớL Kạn, trên cơ sở Pặt trượW FủD Qền đất dưới đáy PyQJ GR WảL WUọng tĩnh và độQJ +uQK0{KuQKPặt trượt dưới đáy móng theo Terzaghi 9ấn đềxác địQKVứFFKịXWảLWKHRWảLWUọQJtĩnh củDPyQJQ{QJ đã đượFQJKLrQFứXVkXUộQJWURQJTXiNKứEởLQKLềXQKjNKRDKọF như 7HU]DJKL 
 13. 0H\HUKRI 
 14. +DQVHQ 
 15. 9HVLF 
 16. .XPDU 
 17. 'HZDLNDUYj0RKDSDWUR 
 18. YjFiFQKjQJKLrQFứX NKiF6ứFFKịXWảLFựFKạQFủDđấWQền đượFELểXWKịEằQJWổKợSWX\ếQ WtQKFủDEDKệVốVứFFKịXWảL1F1TYj1OjKjPSKụWKXộFGX\QKấW YjRJyFQộLPDViWFủa đấWI 
 19. 6ứFFKịXWảLFựFKạn đượFELểXGLểQở GạQJWổQJTXiWFy[pWđếQFiF\ếXWốKLệXFKỉQKKuQKGạQJFủDQềQ JOMC 145
 20. 7K{QJWLQYjJLảLSKiSNKRDKọFF{QJQJKệ 7ạSFKt9ậWOLệXYj;k\GựQJ7ậSVố 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2