ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chia sẻ: Minh Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
129
lượt xem
7
download

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của ... giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5454/QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 18 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng chính quyền năm 2009 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2008 tại kỳ họp lần thứ 11 HĐND quận Gò Vấp khoá IX, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng chính quyền năm 2009. Điều 2. Các thành viên UBND, Thủ trưởng các đơn vị thuộc khối chính quyền Quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, đảm bảo tiến độ, lịch trình, nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị thuộc khối chính quyền quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như Điều 4; CHỦ TỊCH - Thường trực UBND thành phố; - Sở Tư pháp; - Thường trực Quận ủy; - Thường trực Hội đồng nhân dân quận; - Thành viên Ủy ban nhân dân quận; (đã ký) - Các Ban Hội đồng nhân dân quận; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; các đoàn thể; - Lưu: VT. Trương Văn Non
 2. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng chính quyền năm 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 5454/QĐ-UBND Ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Phát huy kết quả năm 2008; Quán triệt nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 17, 18 - Năm 2009 Đảng bộ và nhân dân quận Gò Vấp tập trung mọi nỗ lực để thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ, của Thành Uỷ, UBND Thành phố trong đó ưu tiên thực hiện tốt các chính sách trên địa bàn như chăm lo an sinh xã hội, thực hiện các chương trình bồi thường bàn giao mặt bằng các dự án, các chương trình nhà ở, y tế, giáo dục và các phúc lợi xã hội khác; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 5 chương trình, công trình trọng điểm từ nay đến hết năm đạt kết quả cao nhất, chú ý phát triển thương mại dịch vụ theo quy hoạch, tiếp tục cải cách hành chính tạo mọi điều kiện thông thoáng cho sản xuất kinh doanh, thu hút việc làm, góp phần giảm bớt khó khăn cho tầng lớp dân cư nghèo và cận nghèo, công nhân lao động và những người đang hưởng các chế độ, chính sách của nhà nước; dồn sức và nguồn vốn cho các công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng; Nhằm phấn đấu bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục tăng đầu tư ngân sách nhà nước từ các nguồn vượt thu, đẩy mạnh kêu gọi chủ trương xã hội hoá, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao bảo vệ môi trường; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hành tiết kiệm; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tư tưởng; triển khai và tổ chức thực hiện các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khoá X nhằm thúc đẩy thực hiện cơ cấu kinh tế, hạ tầng xã hội bền vững theo qui hoạch được duyệt; Kế hoạch này xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện đảm bảo thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được kỳ họp lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ và kỳ họp lần thứ 11 HĐND quận ngày 23/12/2008 quyết nghị với các nội dung trọng tâm sau: I. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỤ THỂ: 1. Nhóm các chỉ tiêu về kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế: - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của 3 khu vực: 15%; - Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 10,18%; - Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xã hội tăng 34,25%;
 3. - Tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chiếm 48%; - Kim ngạch xuất khẩu 240 triệu USD, tăng 16%; - Kim ngạch nhập khẩu 195 triệu USD, tăng 15%; 2. Nhóm chỉ tiêu Ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản: - Thu ngân sách nhà nước: chỉ tiêu pháp lệnh 562,200 tỷ đồng, tăng 10,29% so dự toán năm 2008. Phấn đấu vượt thu 5,6 % với tổng mức là: 593,700 tỷ đồng; - Thu ngân sách quận là: 320,295 tỷ đồng; - Thu ngân sách phường là: 62,979 tỷ đồng; - Chi ngân sách quận là: 320,295 tỷ đồng. Trong đó chi ngân sách phường là: 46,727 tỷ đồng; - Vốn đầu tư đề nghị từ ngân sách Thành phố là: 75,523 tỷ đồng; - Vốn đầu tư đề nghị từ ngân sách Thành phố phân cấp: 186,464 tỷ đồng; - Vốn đầu tư đề nghị từ nguồn vốn tiết kiệm tăng thu được điều tiết từ ngân sách quận: 28,774 tỷ đồng; - Vốn đầu tư từ “ Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng” của quận là: 11,802tỷ đồng; 3. Nhóm chỉ tiêu an sinh xã hội đề nghị phấn đấu: - Giới thiệu giải quyết việc làm: 15.000 lượt lao động; - Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,05%; - Tổng quỹ xóa đói giảm nghèo là 07 tỷ đồng. Phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo ), Thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố.(có thu nhập dưới 12 triệu đồng/ người/ năm) - Phủ mạng cấp nước sạch trong địa bàn dân cư: 80%; - Tỷ lệ hộ gia đình được cung cấp nước sạch: 50%; - Giũ vững và nâng chất hộ gia đình văn hóa, đảm bảo tỷ lệ 85%; - Giữ vững danh hiệu và nâng chất hoạt động 63 khu phố văn hóa; - Xây dựng từ 1 đến 2 phường văn hóa ( Phường 1 và Phường 7); - Tỷ lệ người rèn luyện thân thể thường xuyên 29%; - Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ 7 loại vaccin: 98%; - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 3%; - Vận động 4.000 ca hiến máu nhân đạo; 4. Nhóm chỉ tiêu an ninh - quốc phòng: - Giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 5%; 3
 4. - Tỷ lệ khám phá án hình sự trên 70%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá trên 90%; - Giảm tai nạn giao thông 10%; có biện pháp chống ùn tắc giao thông cục bộ đạt hiệu quả; - Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ; II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU: 1. Về kinh tế: 1.1. Tiếp tục thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng tỷ trọng “thương mại - dịch vụ” trong cơ cấu “công nghiệp - thương mại - dịch vụ”; vận dụng và bổ sung thực tiễn của tình hình và các yêu cầu nhiệm vụ mới do Trung Ương và Thành phố chỉ đạo. Tăng cường quản lý sau đăng ký kinh doanh, chống mọi hoạt động gian lận, trốn tránh nghĩa vụ với ngân sách. 1.2. Khuyến khích các đối tác, tạo điều kiện thu hút đầu tư về kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững; nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. 2. Về dự toán ngân sách: 2.1. Thu ngân sách nhà nước: Dự toán thu ngân sách nhà nước dự kiến giao là 562,2 tỷ, phấn đấu đạt 593,7 tỷ. Chênh lệch (Phấn đấu – Pháp lệnh) được để lại để bố trí các nhu cầu chi phát sinh và bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản của quận. 2.2. Thu ngân sách địa phương: Dự toán thu Ngân sách địa phương năm 2009 là 320,295 tỷ đồng; Trong đó thu bổ sung từ ngân sách thành phố 163,949 tỷ đồng, thu điều tiết 156,346 tỷ đồng. Thu ngân sách quận: 307,921 tỷ đồng; Thu ngân sách phường: 62,979 tỷ đồng (trong đó thu bổ sung từ ngân sách quận 50,605 tỷ đồng). 2.3. Chi ngân sách địa phương: Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2009 là 320,295 tỷ đồng. 3. Tiếp tục thực hiện 5 công trình trọng điểm của quận; tăng nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, tập trung đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng về văn hóa xã hội, kết hợp với chỉnh trang đô thị, thực hiện xi măng hoá hẻm và mở rộng hẻm dưới 2m; tiếp tục tăng cường trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý đô thị và ô nhiễm môi trường. Phấn đấu thực hiện các công trình với vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 301,48 tỷ đồng, theo nguyên tắc chỉ bố trí kế hoạch những dự án đã hoàn thành chuẩn bị đầu tư theo qui định và bố trí ưu tiên cho các dự án khả thi, bao gồm: 3.1. Vốn ngân sách thành phố: Đề nghị bố trí kế hoạch 75,523 tỷ đồng, gồm: 4
 5. - 4 công trình chuyển tiếp: 6,44 tỷ đồng, gồm đường Nguyễn Thái Sơn, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường PTTH Gò Vấp, trường tiểu học chuẩn quốc gia Lương Thế Vinh. - 4 công trình khởi công mới: 56,1 tỷ đồng, gồm trường mầm Non chuẩn quốc gia Z.751, trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, trường THCS Phường 12, trường THCS Phường 13. - 7 công trình chuẩn bị đầu tư: 7,9 tỷ đồng, gồm Trung tâm Thể dục Thể thao quận, trường THCS Tân Sơn, thoát nước Lê Lợi - Nguyễn Văn Bảo, thoát nước đường Phạm Huy Thông, lập dự án xây dựng nâng cấp trường Trung cấp nghề Quang Trung, trường Mầm non 11, Bệnh viện Gò Vấp. - Công tác quy hoạch: 5,083 tỷ đồng. 3.2. Vốn phân cấp: đề nghị bố trí kế hoạch 116,580 tỷ đồng, gồm: - 9 công trình thanh toán khối lượng tồn đọng: 4,449 tỷ đồng, gồm: Trạm y tế phường 10, sửa chữa nâng cấp đường liên khu phố 6, 9, 10- phường 12, sửa chữa nâng cấp đường vào trường Trần Hưng Đạo- phường 17, trường Mầm non 1 (cơ sở 2), trường Mầm non quận, trường Mầm non 7, trường mầm non 16, trường Mầm non 1, san lấp khu tái định cư phường 17. - Công trình chuyển tiếp: 20,670 tỷ đồng, gồm: + 24 công trình xây dựng, sửa chữa: cải tạo nâng cấp đường khu phố 9- phường 3, nâng cấp hẻm khu phố 2- phường 3, sửa chữa nâng cấp đường liên tổ 9- 6 phường 12, đường Nguyễn Văn Công, hẻm liên tổ 25- 32 phường 13, đường khu phố 2 phường 16, nâng cấp hẻm khu phố 9 phường 5, đường số 4 - khu phố 6 phường 16, đường vào trường Lương Thế Vinh, đường liên phường 11-16, nâng cấp đường số 12 phường 11, nhà tang lễ và lưu hài cốt, nhà tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, xây dựng mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, trường bồi dưỡng Giáo dục (1A Nguyễn Oanh), xây mở rộng khối B trường THCS Thông Tây Hội, thiết bị của các trường mầm non và trường khuyết tật Hy Vọng, trường TH Trần Quốc Toản, khu năng khiếu - TDTT trường Võ Thị Sáu, sửa chữa nhỏ trường TH Phạm Ngũ Lão, sửa chữa nhỏ trường TH Nguyễn Thượng Hiền, sửa chữa nhỏ trường TH Kim Đồng, sửa chữa nhỏ trường THCS Phan Tây Hồ, sửa chữa nhỏ trường THCS Lý Tự Trọng. - 9 công trình khởi công mới: 8,810 tỷ đồng, gồm đội CSGT-TT-CĐ và QLHC Công an quận, sửa chữa nâng cấp trường THCS Tây Sơn, Trạm Y tế phường 1, trường THCS Phan Tây Hồ, san lấp và xây dựng HTTN đường vào sân thể thao trường Trần Hưng Đạo, xây dựng trụ sở liên cơ quan phường 08, xây dựng trụ sở liên cơ quan phường 09, xây dựng trụ sở liên cơ quan phường 14, xây dựng trụ sở liên cơ quan phường 17. - 3 công trình chuẩn bị đầu tư: 0,140 tỷ đồng, gồm Nhà Văn hoá liên phường 5-6-7-17, Trường Mầm non 13A (2/5 Lê Đức Thọ), Cải tạo nâng cấp Đường số 19 - phường 8. + Đền bù giải toả 3 trụ sở liên cơ quan phường 8, 9, 14: 82,351 tỷ đồng. 5
 6. - Công tác quy hoạch hẻm giới dưới 12m của 16 phường và quy hoạch sử dụng đất: 1,792 tỷ đồng, gồm quy hoạch sử dụng đất đến 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của quận và các phường 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 1, 16, 17. 3.3. Vốn ngân sách quận từ tăng thu do phấn đấu và tiết kiệm: 24,342 tỷ đồng, gồm: - 3 công trình thanh toán khối lượng đọng: 1,361 tỷ đồng, gồm: Hội trường Công an quận, trụ sở Nông trường Duyên Hải - Cần Giờ, hẻm khu phố 4 phường 1. - 2 công trình chuyển tiếp: 1,065 tỷ đồng, gồm: Trung tâm hành chính phường 13, hẻm tổ 32A phường 12. - 4 công trình khởi công mới: 4,813 tỷ đồng, gồm: kho tạm giữ tang tài vật, xây dựng công viên phường 14 và 17, tường rào khu đất số 111/1203 - đường Lê Đức Thọ - phường 13, Trường THCS Phường 13. - 17 công trình chuẩn bị đầu tư: 14,864 tỷ đồng, gồm: xây dựng trụ sở Công an phường 06, xây dựng trụ sở Công an phường 11, xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường 05, nâng cấp đường số 8 phường 11, đường An Hội, trang thiết bị - hệ thống PCCC Nhà Văn hoá Lao động, sửa chữa cải tạo trường TH Nguyễn Viết Xuân, sửa chữa cải tạo trường Mầm non Hướng Dương, sửa chữa cải tạo trường Mầm non Quỳnh Hương – cơ sở 3, sửa chữa cải tạo trường Mầm non Nhật Quỳnh, sửa chữa cải tạo trường TH Hoàng Văn Thụ, sửa chữa cải tạo trường THCS Gò Vấp 2, sửa chữa cải tạo trường THCS Thông Tây Hội, xây dựng trường Mầm non Quỳnh Hương – cơ sở 1, sửa chữa cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, sửa chữa cải tạo Chợ An Nhơn, đền bù mở rộng Trường THCS Phan Tây Hồ. - Thanh toán khối lượng đọng của Dự án Công viên Văn hoá Gò Vấp: 1,899 tỷ đồng. - 3 công trình thanh toán khối lượng đọng do Ban QLDA CVVH làm chủ đầu tư: 0,34 tỷ đồng, gồm khu tái định cư phường 17, dự án điện khu tái định cư phường 17, cầu vào trụ sở CVVH. 3.4. Vốn vượt thu 69,884 tỷ đồng: Đề nghị thành phố cấp lại cho Ngân sách để phấn đấu thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng, gồm: - 24 công trình chuyển tiếp: 16,434 tỷ đồng, gồm: + 12 công trình sửa chữa, cải tạo; trang bị hệ thống PCCC; mua sắm trang thiết bị, gồm: sửa chữa cải tạo Bệnh viện Gò Vấp, mua sắm trang thiết bị y tế, sửa chữa cải tạo trường Mầm non 175, sửa chữa cải tạo trường Mầm non 4, sửa chữa cải tạo trường TH Hạnh Thông, sửa chữa cải tạo trường TH Trần Quang Khải, sửa chữa cải tạo trường THCS Trường Sơn, sửa chữa cải tạo trường THCS Nguyễn Du, trang bị hệ thống PCCC trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, trang bị hệ thống PCCC trường THCS Phạm Văn Chiêu, mua sắm trang thiết bị trường Mầm non 1, mua sắm trang thiết bị trường Mầm non 16. 6
 7. + 9 công trình sửa chữa nâng cấp hẻm: hẻm khu phố 3 phường 5, đường số 2 phường 5, liên khu phố 1-4-5 phường 6, đường số 9 phường 9, hẻm liên khu phố 5-9 phường 11, hẻm liên khu phố 6-7 phường 12, hẻm khu phố 12 phường 12, hẻm liên khu phố 3-9 phường 12, hẻm liên tổ 4-9 phường 15. + 3 công trình sửa chữa nâng cấp vỉa hè: đường Quang Trung (đoạn từ UBND quận đến chợ Cầu), đường Nguyễn Oanh (đoạn từ ngã 6 Gò Vấp đến cầu An Lộc), đường Phan Văn Trị (từ Thống Nhất đến Cầu Hang), đường Lê Văn Thọ, đường Cây Trâm, đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ Nguyễn Kiệm đến Phạm Ngũ Lão), đường chùa Nghệ Sỹ - trường Nguyễn Du, đường Nhà may Phương Đông, đường Nguyễn Huy Điển (khu vực trường Mầm non 7). - 24 công trình khởi công mới: 53,450 tỷ đồng, gồm: + 01 công trình xây dựng: 3,500 tỷ đồng, là dự án xây dựng kho lưu trữ và hội trường quận Gò Vấp. + 18 công trình sửa chữa nâng cấp hẻm: hẻm liên khu phố 5-7 phường 1, hẻm liên khu phố 11-14 phường 3, hẻm liên khu phố 9-13 phường 3, hẻm liên khu phố 2-5 phường 3, hẻm khu phố 15 phường 3, hẻm liên khu phố 2-9 phường 5, hẻm 38/2A khu phố 9 phường 8, hẻm 24/1 Cây Trâm phường 8, hẻm khu phố 7 phường 9, hẻm khu phố 5 phường 9, hẻm khu phố 6 phường 9, hẻm liên khu phố 2-3 phường 13, hẻm liên khu phố 3-7 phường 14, hẻm liên khu phố 9-12 phường 14, đường số 6 phường 15, đường số 2 phường 16, đường số 5 phường 16, đường số 15 phường 16. + 6 công trình sửa chữa nâng cấp vỉa hè: đường Quang Trung (đoạn từ UBND quận đến chợ Cầu), đường Nguyễn Oanh (đoạn từ ngã 6 Gò Vấp đến cầu An Lộc), đường Phan Văn Trị (từ Thống Nhất đến Cầu Hang), đường Lê Văn Thọ, đường Cây Trâm, đường Nguyễn Thái Sơn (đoạn từ Nguyễn Kiệm đến Phạm Ngũ Lão). 3.5. Vốn đầu tư từ “Quỹ đóng góp tự nguyện phát triển cơ sở hạ tầng” của quận năm 2009-2010: 23,221 tỷ đồng, gồm công trình đường vào khu tái định cư phường 14, đường dự phóng 20m (từ trường Trần Hưng Đạo đến đường Nguyễn Văn Dung). 4. Về an sinh xã hội: 4.1. Khuyến khích các đối tác, tạo điều kiện thu hút đầu tư về các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nâng cao dân trí và xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư. 4.2. Đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới để góp phần thiết thực cải thiện đời sống nhân dân. Giải quyết lao động kết hợp với đào tạo nghề đạt về số lượng và chất lượng. Giảm tốc độ tăng dân số cơ học, chuyển đổi cơ cấu ngành sản xuất theo hướng tỷ trọng hàm lượng chất xám cao, giảm dần các ngành thâm dụng lao động. Nâng chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đưa kết quả bình chọn hộ, khu phố, phường văn hóa…đúng thực chất. 7
 8. 4.3. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo công khai minh bạch về chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự; nâng cao chất lượng quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm nhằm lành mạnh hóa môi trường xã hội. 5. Về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước: 5.1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan chính quyền từ quận đến phường, chuẩn bị tốt mọi điều kiện tiến tới không thành lập HĐND cấp Quận và phường gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. 5.2. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch các trình tự, thủ tục giải quyết hành chính liên quan đến tổ chức và công dân, hướng mục tiêu nền hành chính phục vụ nhanh chóng, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các phòng ban và đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 5.3. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; khắc phục và đẩy lùi tình trạng tham nhũng trong tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, cán bộ công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ công chức và nhân dân. III. NHỮNG GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009: 1. Tiếp thục thực hiện 5 công trình đòn bẩy do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra, tập trung: 1.1. Chương trình bêtông, mở rộng hẻm: tập trung chỉ đạo thực hiện công trình xi măng – bê tông hoá 100% hẻm và mở rộng 20% hẻm có chiều rộng hiện trạng dưới 2m gắn với việc vận động nhân dân thực hiện phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm theo cơ chế Quyết định 2526/QĐ-UBND ngày 22/7/2008 của UBND quận; phấn đấu mỗi phường mở rộng 01 hẻm dưới 2m trong năm 2009; ưu tiên vốn, tiến độ đăng ký, năng lực chuẩn bị và triển khai của chủ đầu tư phường. Phân công Phó chủ tịch phụ trách khối Quản lý đô thị theo dõi, đôn đốc các phường thực hiện. Chủ tịch UBND phường thống nhất với Đảng ủy đăng ký mở rộng các hẻm có chiều rộng dưới 2m, các hẻm cần xi măng hóa; phấn đấu trong quý I năm 2009 phường phải hoàn thành chuẩn bị đầu tư. Phòng Tài chính- Kế hoạch chịu trách nhiệm hướng dẫn thủ tục đầu tư và bố trí đủ vốn phần ngân sách đảm bảo cho các phường thực hiện. 1.2. Chương trình Trung tâm hoa kiểng: Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/QU ngày 26/7/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn quận, định hướng, vận động để các hộ nông dân chọn cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao. Phấn đấu hoàn thành thủ tục thu hồi và giao đất cho Hợp tác xã Hoa kiểng triển khai dự án và tiếp tục hỗ trợ Hợp tác xã Hoa kiểng phát triển đúng mục tiêu. 8
 9. Giao Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế chỉ đạo Công ty Dịch vụ Công ích quận, phòng Kinh tế, Hợp tác xã Hoa kiểng , Hội Nông dân quận tổ chức thực hiện. 1.3. Chương trình các trường học: tập trung ưu tiên đề nghị ngân sách thành phố ghi vốn; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thực hiện và khởi công các công trình: trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, trường THCS phường 12 và trường THCS phường 13. Giao Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị trực tiếp chỉ đạo phòng Tài chính- Kế hoạch, Ban quản lý Dự án khu vực đầu tư quận Gò Vấp, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện. Thời gian khởi công công trình trong quý I/2009 và dự kiến hoàn thành năm 2010. 1.4. Các chương trình phục vụ tái định cư: ngoài các dự án đã và đang triển khai; tiếp tục hỗ trợ các Chủ đầu tư về các thủ tục pháp lý liên quan nhằm sớm khởi công công trình để phục vụ cho chương trình tái định cư. Định kỳ báo cáo các công trình cụ thể triển khai trong kỳ báo cáo. Phân công Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị và phòng Quản lý Đô thị hướng dẫn đơn vị thực hiện. 1.5. Chương trình đưa một số hạng mục Công viên Văn hóa quận (phường 6 vào hoạt động. Phân công Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế, phòng Quản lý Đô thị, phòng Tài chính- Kế hoạch tiếp tục tác động các ngành thành phố để sớm thực hiện dự án. 2. Về các chương trình đầu tư chuyển dịch cơ cấu kinh tế: 2.1. Công bố danh mục dự án đầu tư, lộ trình thực hiện, quyền nghĩa vụ của chủ đầu tư. Kêu gọi các đối tác tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại số 37 Nguyễn Văn Nghi, 2/1B Quang Trung, 10/2 Quang Trung, Công ty CP Đồng Tâm để nhanh chóng triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch; Phân công Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế chỉ đạo, Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch nhanh chóng ký Hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin đấu giá quyền sử dụng đất tại địa chỉ số 37 Nguyễn Văn Nghi, 2/1B Quang Trung, 10/2 Quang Trung; thời gian thực hiện trước tháng 1/2009; tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần của ngân sách quận trong Công ty CP Đồng Tâm vào thời điểm phù hợp. 2.2. Áp dụng các quy phạm hiện hành về quản lý thực hiện dự án đầu tư, khuyến khích áp dụng nguyên tắc “Các dự án do đơn vị thụ hưởng làm chủ đầu tư” nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các công trình nâng cấp và mở rộng hẻm giao UBND phường làm chủ đầu tư, UBND quận chỉ thực hiện hẻm liên phường. Đối với các dự án đơn giản, khuyến khích các phường chủ động thực hiện thông tư 75/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính nhằm tăng cường tính tự chủ, phát huy dân chủ cơ sở và tham gia giải quyết việc làm tại chổ. 2.3. Đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng trụ sở phường 17, 9, 8 và 14 mới để bố trí chỗ làm việc cho CBCC phường, đây cũng là không gian chung của 9
 10. các cơ quan hành chính địa phương, là các cơ sở vật chất quan trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể dục thể thao của nhân dân khu vực phường và liên phường. Phó Chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị chỉ đạo Ban quản lý dự án hoàn thành thủ tục pháp lý đầu tư của 04 trụ sở trên. Thời gian khởi công trụ sở UBND phường 17 chậm nhất là cuối tháng 3/2009, trụ sở UBND phường 8, phường 9, phường 14 tháng 5/2009. Để chuẩn bị mặt bằng khởi công dự án theo kế hoạch, Chủ tịch UBND các phường liên quan phải chủ động phối hợp thường xuyên với Ban BTGP mặt bằng trong việc tuyên truyền, giải thích và củng cố hồ sơ giải quyết tích cực các khiếu nại có liên quan; đồng thời phát huy trách nhiệm đơn vị thụ hưởng tham gia tất cả các khâu chuẩn bị, giám sát thực hiện đầu tư theo quy định. 2.4. Hoàn thành với trách nhiệm cao nhất trong khả năng có thể khi thực hiện các dự án của Trung ương, Thành phố qua địa bàn như Chương trình tiêu thoát nước kênh Tham Lương – Bến cát – Rạch nước lên; đường Nối Tân Sơn Nhất – Bình lợi – Vành đai ngoài; đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm văn Bạch. Đảm bảo hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng. 3. Về phát triển kinh tế: Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế chỉ đạo phòng Kinh tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong tháng 01/2009 và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện: 3.1. Đẩy nhanh chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn quận; kêu gọi và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các trung tâm thương mại- dịch vụ văn hóa cao cấp tại các địa điểm đã được quận quy hoạch, tham gia đầu tư, hoạt động trong các lĩnh vực thương mại- dịch vụ, phát triển mạng lưới kinh doanh trên các tuyến đường nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân và giải quyết việc làm cho địa phương. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại và nghiên cứu việc chọn các tuyến đường kinh doanh. Tiếp tục triển khai các chương trình qui hoạch chợ, giải toả chợ tự phát; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, khai thác quản lý chợ trên địa bàn quận và chọn thí điểm đấu thầu kinh doanh khai thác 1 chợ khi có chủ trương của thành phố. 3.2. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp bao gồm giá cả, chất lượng, phương thức phân phối. Tăng cường đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, chống trốn, lậu thuế; Tiếp tục cải cách hành chính trong đăng ký kinh doanh được phân cấp; thường xuyên tổ chức kiểm tra sau phép vừa tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, đầu tư phục vụ kết hợp các nhu cầu hợp pháp và chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp; vừa phòng ngừa và hạn chế các tiêu cực trong cạnh tranh; trong thực hiện các nghĩa vụ tài chính. 3.3. Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/QU ngày 26/7/2007 của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 10
 11. vật nuôi trên địa bàn quận, theo hướng dịch vụ - thương mại đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa và chương trình mục tiêu giảm nghèo. Hỗ trợ Hợp tác xã SX- TM- DV Hoa Kiểng, Hợp tác xã thu gom chất thải rắn đô thị Quyết Thắng hoạt động đúng mục tiêu, tạo ra giá trị sản xuất và đạt hiệu quả, tăng thu nhập cho các hộ sản xuất nông nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nông nghiệp có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao. Có chính sách hỗ trợ, vận động các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường chuyển sang ngành nghề sản xuất- kinh doanh khác phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương. 3.4. Hỗ trợ Hội doanh nghiệp: Định kỳ 6 tháng/lần lãnh đạo UBND làm việc với hội nhằm đưa hoạt động của Hội đi vào nề nếp, có chương trình sinh hoạt hữu ích như tham gia các buổi hội thảo, chuyên đề, triển lãm… từ đó các thành viên của Hội nắm bắt được tình hình thực tế để có những định hướng, dự báo cho việc phát triển doanh nghiệp theo kịp xu thế hội nhập; Tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo cơ chế thị trường, từng bước nâng dần tỷ trọng thương mại- dịch vụ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung củng cố nhân sự các hợp tác xã yếu kém, sáp nhập các hợp tác xã cùng ngành nghề để tạo ra sự phát triển mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhằm phát triển đồng bộ vững chắc bền vững theo đúng tinh thần Nghị Quyết TW5. 4. Về tài chính ngân sách: 4.1. Phó chủ tịch phụ trách khối kinh tế chỉ đạo Chi cục thuế, UBND 16 phường, Ban quản lý 6 chợ triển khai công tác thu ngân sách, xây dựng kế hoạch thu một cách hiệu quả nhằm hạn chế thuế nợ đọng. Thời gian thực hiện hoàn tất trong tháng 1/2009. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu HĐND quyết nghị trên cơ sở chống thất thu và rà soát nợ đọng; triển khai có hiệu quả Luật thuế thu nhập cá nhân. Tổ chức thu trên 75% thuế Môn bài ngay trong tháng 1/2009. Tăng cường rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể, thu nộp nợ thuế vào ngân sách nhà nước. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể, UBND 16 phường tổ chức thu dứt điểm các khoản thuế có khả năng thu hồi của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về thuế. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể phường tuyên truyền, vận động các hộ nợ thuế chấp hành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; phát huy vai trò của Tờ tin phường trong việc đăng tải thông tin các hộ chây ì, đồng thời tổ chức cưỡng chế thu hồi nợ đọng đảm bảo tuân thủ qui trình, để tiếp tục phấn đấu mỗi phường giảm 50% nợ đọng thuế khả thu (nợ đọng thông thường) trong năm 2009. Để thực hiện công bằng xã hội trong các đối tượng thọ thu và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, ngành thuế có trách nhiệm phối hợp với UBND các phường thực hiện 4 công khai đối với các hộ khoán thu: Công khai danh tánh, ngành nghề và doanh thu; công khai số thuế phải nộp; số đã nộp; thuế đọng. 11
 12. Tiến hành củng cố lực lượng Ủy nhiệm thu các phường, chợ; kiên quyết chấm dứt hợp đồng những Ủy nhiệm thu không hoàn thành nhiệm vụ. 4.2. Chủ tịch UBND quận chỉ đạo phòng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với các đơn vị và UBND các phường thực hiện Chi đủ, chi đúng và chi trúng: Dự toán phân bổ 2009 là dự toán đã tính toán phân bổ các nhiệm vụ chi mới, chi phát sinh và áp dụng định mức điều chỉnh của UBND Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định cho năm 2009 (Định mức chi hành chính CBCC quận 59 triệu đồng/người/năm, Phường 42,5 triệu đồng/người/năm, 2,5 triệu/tháng/KP, 250.000 đồng/tháng/TDP); vì vậy Phòng TCKH cần tổ chức hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị để tổ chức chi đúng chi đủ áp dụng từ 01/2009. Phòng Tài chính kế hoạch tổ chức hệ thống cụ thể các chế độ chi của các phường, các đơn vị thụ hưởng ngân sách để phổ biến công khai làm cơ sở cho việc thực hiện, giám sát (Công bố trong tháng 01/2009). Phòng TCKH phối hợp với kho bạc tập huấn hướng dẫn khóa sổ, chuyển sổ kế toán theo mục lục ngân sách mới áp dụng cho kế toán ngân sách từ 01/01/2009 trong quý I/2009, đảm bảo việc theo dõi, kế toán đúng quy định. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao chất lượng, hiệu quả, kỷ luật trong chi ngân sách nhà nước. Công khai minh bạch trong mua sắm quản lý tài sản công. Thực hiện phân bổ ngân sách năm 2009 cho các đơn vị trước ngày 25/12/2008. Tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình thực hiện dự án cho các đơn vị và UBND 16 phường để các đơn vị thụ hưởng có khả năng thực hiện tốt vai trò chủ đầu tư dự án. 5. Quản lý đô thị: 5.1. Về đầu tư phát triển: Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị trực tiếp chỉ đạo: - Phòng Tài nguyên Môi trường tiếp tục quản lý đất đai theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; tổ chức thu hồi đất của các công trình phúc lợi công cộng; giải quyết nhanh các tồn đọng về đất đai như phân lô hộ lẻ, tranh chấp khiếu nại. Phối hợp với Ban Quản lý Dự án khu vực Đầu tư Xây dựng Gò Vấp tổng rà soát các dự án đã được giao đất nhưng chậm triển khai, kiến nghị thành phố thu hồi để đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội trên địa bàn quận; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế, tập trung vào lĩnh vực giao thông. - Phòng Quản lý Đô thị tổ chức rà soát số nhà, tên đường trên địa bàn quận để tiến hành thực hiện cấp mới, cấp đổi số nhà, đặt hoặc điều chỉnh tên đường. Tập trung phát triển lưới điện và một số cơ sở hạ tầng xã hội thiết thực phục vụ nhu cầu của nhân dân như các cơ sở y tế, giáo dục, đào tạo, thể dục thể thao… Tiếp tục phối hợp với Xí nghiệp cấp nước Trung An và Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định phát triển mạng lưới ống cấp nước sạch (cấp 2, 3) đạt trên 90% và gắn đồng hồ phục vụ cấp nước sạch cho nhân dân đạt trên 50%. 12
 13. - Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và xã hội trên địa bàn quận. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong khâu đền bù, giải tỏa, tái định cư. - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thôi chức năng làm đầu mối tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ cấp giấy Giấy chứng nhận QSHNƠ, QSDĐƠ; Phòng Nội vụ thực hiện phân bổ nhân sự tiếp nhận hồ sơ của Văn phòng ĐKQSDĐ về UBND 16 phường, và phòng Tài nguyên môi trường trước tháng 01 năm 2009. Để thống nhất áp dụng qui trình cấp GCN theo quyết định 54/2007 của UBND thành phố trên địa bàn từ 01/01/2009. 5.2. Về công tác quy hoạch: Phó chủ tịch phụ trách khối Đô thị chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, các đơn vị liên quan: - Tiếp tục hoàn thành các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận Gò Vấp tỷ lệ 1/5000 và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 của các phường còn lại. Triển khai các quy hoạch phường, ngành; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công, nhà công sản phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác quản lý, thực hiện quy hoạch đã được duyệt. Hoàn thành quy hoạch hẻm giới < 12m của 16 phường. - Tiếp tục áp dụng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác quy hoạch và quản lý đô thị, quản lý nhà đất. - Việc chỉnh trang đô thị đối với tuyến đường Dương Quảng Hàm và Ấp Doi; UBND Quận thực hiện chủ trương kêu gọi các nhà đầu tư tiến hành lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; trên cơ sở quy hoạch được duyệt tiến hành kêu gọi các nhà đầu tư khai thác theo khả năng tài chính, phấn đấu quí I/2009 thông qua Ban thường vụ Quận uỷ mục tiêu và điều kiện chủ yếu của các dự án, sau đó triển khai kêu gọi các nhà đầu tư. - Phòng Tài nguyên và Môi truờng chủ trì, phối hợp cùng Chi cục thuế, Văn phòng Đăng ký Sử dụng đất, UBND 16 phường tham mưu ban hành quy định phân công trách nhiệm các cơ quan liên quan để thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, quyền sử dụng đất theo quy trình tại quyết định 54/2007; ban hành và triển khai trong tháng 12/2008 để thống nhất áp dụng từ 01/01/2009. - Phòng Quản lý Đô thị phối hợp với Xí nghiệp Cấp nước Trung An và Công ty Cấp Nước Gia Định tiếp tục hoàn thành 45 dự án phát triển mạng lưới ống cấp nước cấp 2, 3; phấn đấu phủ kín mạng cấp nước sạch trong địa bàn dân cư đạt trên 90%. Quá trình phát triển mạng phải gắn với quá trình mở rộng, nâng cấp giao thông khắc phục và hạn chế thấp nhất tình trạng đào đường vừa mới nghiệm thu để cấp nước gây bức xúc trong nhân dân. - Giám đốc Công ty dịch vụ công ích quận căn cứ đặt hàng và nhiệm vụ ngân sách giao, chủ động đề xuất và có phương án cụ thể đảm bảo công tác quét 13
 14. dọn thu gom rác, công tác duy tu, bảo dưỡng, phòng chống ngập, úng và từng bước tăng cường các mãng xanh tiểu đảo, vĩa hè theo phân cấp. - Căn cứ quy định quản lý vốn kiến thiết thị chính ngân sách quận ban hành (tháng 11/2008) Phòng Tài chính kế hoạch sau khi ký hợp đồng và đặt hàng với Công ty dịch vụ công ích tiến hành công khai các nội dung công việc đến UBND các phường và cộng đồng để cùng phối hợp quản lý có hiệu quả, góp phần thực hiện năm “văn minh đô thị”. 5.3. Trật tự đô thị, xây dựng: Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị chỉ đạo: - Phòng Quản lý Đô thị phối hợp Thanh tra Xây dựng và Ủy ban nhân dân các phường tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra các công trình xây dựng trên toàn địa bàn quận về tiến độ và chất lượng thi công, nhằm hạn chế tối đa các vi phạm. Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự kỷ cương nếp sống văn minh đô thị trên các tuyến đường văn hóa và trọng điểm; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, gây ô nhiễm môi trường, giải tỏa chợ tự phát và có kế hoạch ngăn chặn tình trạng tái lập. - Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng quận tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thu hồi nhanh mặt bằng để thi công công trình đúng tiến độ. Tăng cường công tác vận động quần chúng trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở theo phương châm công khai các dự án đầu tư, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; giám sát công trình xây dựng cơ bản tại địa phương. 5.4. Trật tự an toàn giao thông: Ủy viên UBND phụ trách Công an quận chủ trì, chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với Thanh tra xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các phường, các đơn vị liên quan thực hiện: - Tiếp tục thực hiện các đợt tuần tra cao điểm, xử lý phương tiện và người vi phạm Luật giao thông nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận. - Tiếp tục chấn chỉnh và duy trì công tác kiểm tra thường xuyên nhằm làm thông thoáng các tuyến đường; cương quyết ngăn chặn tái lấn chiếm đối với các trường hợp đã giải tỏa. - Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục kiến thức về hiểu biết pháp luật an toàn giao thông đối với người dân. Vận động nhân dân, cán bộ công chức, công nhân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và gia đình chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong trật tự an toàn giao thông theo Luật Giao thông đường bộ. Tăng cường các biện pháp quản lý giao thông nhằm giảm tối đa tai nạn và ùn tắt giao thông cục bộ. - Ban An toàn giao thông quận nghiên cứu đề xuất và triển khai giải pháp được duyệt nhằm hạn chế đua xe tuyến Nguyễn Văn Lượng. 5.5. Vệ sinh môi trường: 14
 15. * Phó Chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị, các cơ quan liên quan: - Thực hiện quan trắc chất lượng nước dưới đất; tổ chức điều tra, thống kê và phân loại các nguồn thải công nghiệp. Tiếp tục thực hiện chương trình chống và xóa các điểm ngập nước; phối hợp kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm công nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường. - Tăng cường trách nhiệm quản lý môi trường từ quận đến phường; đẩy mạnh công tác thông tin môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực quản lý về bảo vệ môi trường; - Tổ chức vận động các nghĩa trang gia tộc di dời mộ; tiếp tục thực hiện kế hoạch cải táng các mộ không người trông coi. Tăng cường xây dựng hệ thống cấp nước, tiếp tục vận động nhân dân sử dụng nước sạch, hạn chế sử dụng nước giếng khoan. - Phối hợp các ngành chức năng của thành phố tổ chức trồng cây xanh trên các tuyến đường, công viên, tiểu đảo; vận động nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ việc trồng cây xanh trang trí nhà ở, tận dụng mọi diện tích đất trống có thể trồng được các loại cây xanh, hoa kiểng và tham gia hội thi Môi trường xanh. - Thường xuyên tiến hành kiểm tra ngăn chặn thải rắn, san lắp và các hành vi thu hẹp thoát nước, có kế hoạch tổ chức khai thông thoát nước tự nhiên. * Phó Chủ tịch phụ trách khối kinh tế chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế tiếp tục tổ chức kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm công nghiệp, ô nhiễm kênh rạch, nước thải, chất lượng vệ sinh đô thị. Kiểm tra, bắt buộc các doanh nghiệp phải triển khai các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm; không để phát sinh cơ sở gây ô nhiễm. 6. Về phát triển văn hóa, xã hội: 6.1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề: * Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hoá xã hội chỉ đạo Phòng Giáo dục, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan: - Tiếp tục thực hiện chủ trương của TW và TP về đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục hướng nghiệp; củng cố và mở rộng mạng lưới trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Củng cố, duy trì và phát huy kết quả xóa mù chữ và phổ cập bậc trung học; đẩy mạnh phổ cập tin học, ngoại ngữ cho học sinh phổ thông. - Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, ngăn chặn có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường. - Nâng cao chất lượng dạy nghề theo nhu cầu của thị trường lao động. * Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội chủ trì, phối hợp Phó chủ tịch phụ trách khối quản lý đô thị chỉ đạo Phòng Giáo dục, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường và Ban quản lý dự án khu vực đầu tư quận hoàn 15
 16. thành quy hoạch mạng lưới giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục góp phần mở rộng quy mô trường lớp; tiếp tục đầu tư trang thiết bị phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và theo khả năng đầu tư. Thời gian hoàn thành trong quý I/2009. 6.2. Y tế, chăm sóc sức khỏe và công tác dân số: Phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội chỉ đạo Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng và Bệnh viện quận, Ủy ban nhân dân các phường và các đơn vị liên quanthực hiện: - Tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe; phấn đấu các cơ sở y tế đều đạt chuẩn quốc gia; củng cố, tăng cường và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; vận động nâng cao ý thức người dân trong tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện tại cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội và đối tượng diện chính sách. - Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ cho người dân. Tạo cơ hội để người dân được cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng; thực hiện tốt công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội và đối tượng diện chính sách. - Khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn quận; giảm số mắc bệnh và tử vong do các bệnh dịch nguy hiểm; ngăn chặn tốc độ phát triển của dịch sốt xuất huyết, HIV/AIDS, lao; tích cực chủ động phòng, chống có hiệu quả dịch cúm gia cầm khi lây qua người, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất khả năng bùng phát dịch ở người; tăng cường công tác điều trị và phòng chống các loại dịch bệnh khác. Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao sự nhận thức của nhân dân về công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. - Đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngô độc thực phẩm. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị và hoàn thiện hệ thống y tế; phát huy vai trò hệ thống y tế trong chăm sóc y tế cho người nghèo, người có thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về hành nghề y dược tư nhân. - Giảm tốc độ tăng dân số cơ học; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cộng đồng, nhất là đối với vị thành niên về dân số - kế hoạch hóa gia đình; cung cấp dịch vụ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ sinh sản- kế hoạch hoá gia đình. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền đưa công tác dân số vào nội dung quan trọng trong chương trình hành động; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu thực hiện công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. 6.3. Văn hóa và thông tin: Phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: - Xây dựng và củng cố quy hoạch phát triển các ngành văn hóa- xã hội trên đia bàn quận, nhất là một số ngành quan trọng và nhạy cảm. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm. Nâng cao hiệu lực 16
 17. quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa – thông tin, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đồng thời với tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm. - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương X (khóa IX), Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đưa kết quả bình chọn hộ, khu phố, phường văn hóa…đúng thực chất, các chỉ tiêu đảm bảo chất lượng hơn số lượng. Để khuyến khích và nhân rộng các gương điển hình, mỗi tổ dân phố cần bình chọn 01 hoặc 02 gia đình tiêu biểu tuyên dương, khen thưởng; tương tự, mỗi khu phố bình chọn 01 hoặc 02 tổ dân phố tiêu biểu; mỗi phường bình chọn 01 hoặc 02 khu phố tiêu biểu có sức thuyết phục để nhân rộng trên địa bàn. - Tiếp tục thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, tập trung xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, xây dựng ý thức giữ gìn môi trường và văn minh nơi công cộng; Phấn đấu xây dựng môi trường và đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, hiện đại, giàu bản sắc dân tộc. - Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin cổ động; từng bước hiện đại hóa hoạt động triển lãm, nâng chất các loại hình hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ… đẩy mạnh công tác phòng chống kinh doanh các loại hình văn hóa phẩm độc hại. 6.4. Thể dục - thể thao: Phó chủ Tịch phụ trách khối văn hóa xã hội chỉ đạo Trung tâm Thể dục Thể thao quận lập phương án khai thác, sử dụng hiệu quả sân Bóng Đá Đạt Đức và địa chỉ 37 Nguyễn Văn Nghi báo cáo UBND quận, thời gian tháng 1/2009. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao thường xuyên trong nhân dân; đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư hoạt động thể thao cơ sở. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho ngành thể thao; phát triển thể thao nghiệp dư, trò chơi dân gian đặc biệt là đối với thanh thiếu niên, thể thao thành tích cao trong các môn có điều kiện. 6.5. Giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo: Phó Chủ tịch phụ trách khối văn hoá xã hội chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan: - Chủ động phân bổ và giao chỉ tiêu thực hiện cho UBND 16 phường dựa trên tỷ lệ dân số và kết quả điều tra lao động chưa có việc làm để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cuối năm 2009; - Tập trung giải quyết việc làm cho lao động kết hợp với đào tạo nghề đạt về số lượng và chất lượng. Phối hợp với các đơn vị thuộc quận, UBND 16 phường, các trung tâm giới thiệu việc làm, các doanh nghiệp để thông tin đến người lao động về nhu cầu tuyển dụng nhằm kịp thời giải quyết việc làm cho người lao động. - Kiểm tra thường xuyên hoạt động của các cơ sở giới thiệu việc làm, triển khai các biện pháp quản lý Nhà nước thiết thực nhằm xóa bỏ tình trạng lừa đảo trong giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động. 17
 18. - Thực hiện đề án “giảm hộ nghèo”, tăng hộ khá”, chống tái hộ nghèo bằng các giải pháp tổng hợp, trong đó giải pháp cơ bản là đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chính sách ưu đãi xã hội cho người nghèo. Tập trung khảo sát nhu cầu các hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới để góp phần thiết thực cải thiện đời sống nhân dân. 6.6. Chăm lo đời sống diện chính sách - Trẻ em: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Thi đua Khen thưởng quận, Ủy ban nhân dân các phường tiếp tục thực hiện: - Tiếp tục giải quyết hồ sơ mới của những người tham gia kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; các hồ sơ theo Nghị định 54/CP của Chính phủ và Quyết định 290 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn giải quyết hồ sơ của người tham gia hoạt động kháng chiến từ 19/8/1945 – 30/4/1975 đã được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương, chưa được trợ cấp một lần; - Tiếp tục khảo sát đời sống các gia đình liệt sĩ; thương, bệnh binh để có biện pháp phối hợp với các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể quận cùng vận động chăm lo nhằm nâng mức sống gia đình chính sách ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương. - Tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị cho các chuyên trách lao động – thương binh xã hội 16 phường đủ năng lực, phẩm chất đạo đức để chăm lo tốt hơn diện chính sách có công và tham mưu cấp ủy - UBND phường vận động, quản lý tốt quỹ đền ơn đáp nghĩa. - Tiếp tục thực hiện lồng ghép các quyền của trẻ em theo Công ước Quốc tế và các mục tiêu Chương trình Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2006- 2010 vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ quận đến phường. 6.7. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm: Công an quận, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan: - Tiếp tục thực hiện chương trình 3 giảm gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, như chương trình xóa đói giảm nghèo, trật tự đô thị, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa, khu phố văn hóa đạt chất lượng và hiệu quả. - Có kế hoạch kiên quyết xoá các tụ điểm tệ nạn phức tạp, ngăn chặn không để tái phát tụ điểm mới trên địa bàn. - Quản lý tập trung đối tượng nghiện ma túy vào các Trường – Trung tâm; giải quyết việc làm cho số học viên sau cai nghiện chuyển sang giai đoạn 2 để thực hiện đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”. - Sử dụng đồng bộ các biện pháp để ngăn ngừa, phòng chống và giảm các tội phạm xảy ra trên địa bàn; tập trung các đối tượng lang thang, ăn xin vào các Trung tâm giáo dục. 18
 19. 7. Tăng cường bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ: Tiếp tục thực hiện nghị định 19/2003 của Chính phủ, Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ quận chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND quận: - Các giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực; tăng tỷ lệ lao động nữ được giải quyết việc làm và tăng tỷ lệ nữ được đào tạo trong tổng số lao động nữ đang làm việc; thực hiện quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu mới; tiếp tục thực hiện công tác xóa mù chữ cho phụ nữ. - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ quyền lợi phụ nữ; qua đó phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong việc tham gia, đóng góp các vấn đề liên quan đến xã hội. - Tích cực phối hợp với Thi hành án dân sự quận tuyên truyền vận động và đôn đốc thi hành án hôn nhân gia đình đã và còn đang hiệu lực nhằm đảm bảo tốt quyền lợi của Phụ nữ và trẻ em trong thi hành án. 8. Thực hiện chương trình phát triển thanh niên Việt Nam: Ủy ban nhân dân quận phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận tập trung: - Khuyến khích thanh niên xung kích trên mọi mặt trận, từ phát triển kinh tế - xã hội đến giữ gìn an ninh - trật tự và sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc; tham gia các phong trào tình nguyện phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình mục tiêu 3 giảm của quận, nếp sống văn minh đô thị… - Thực hiện chính sách phát triển thanh niên; mở rộng công tác dạy nghề cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên tìm việc làm; phát triển các hội doanh nghiệp, câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ; thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong thanh niên. 9. Chăm lo phát triển sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc: 9.1. Đối với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội: UBND quận mà tham mưu là Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND-UBND thường xuyên duy trì mối quan hệ phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức Chính trị - xã hội; tổ chức xã hội thực hiện các hình thức vận động và hoạt động phối kết hợp phù hợp với yêu cầu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Thông qua phong trào hành động cách mạng của nhân dân để tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt chính trị cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền vận động, chăm lo quyền lợi chính đáng về giới, với phương châm “gần nhân dân, sát địa bàn, sâu cơ sở” để hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh và nâng chất phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ngoài việc đảm bảo ngân sách theo dự toán được duyệt, được giao; UBND tiếp tục phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trực tiếp phối hợp và làm việc định 19
 20. kỳ với UBMTTQ, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Quận Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân và các tổ chức xã hội khác để thông báo tình hình hoạt động của chính quyền, tình hình Kinh tế xã hội và triển khai các chủ trương, chính sách, các dự án liên quan đến giới để cùng phối hợp thực hiện; Các báo cáo công tác quý, 6 tháng, năm tiến hành lồng ghép kiểm điểm việc phối hợp công tác theo các quy phạm hiện hành. 9.2. Công tác tôn giáo – dân tộc: Dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo công tác tôn giáo quận, Phòng Nội vụ tăng cường phối hợp với Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận có kế hoạch hỗ trợ hướng dẫn cho các tôn giáo hoạt động đúng theo quy định pháp luật, phù hợp với chính sách tôn giáo của Đảng. Hướng dẫn tổ chức các lễ hội tôn giáo theo quy định Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Giải quyết tốt các vấn đề của công tác tôn giáo, dân tộc trong mối quan hệ gắn với công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; Tham gia giải quyết các khiếu nại có liên quan đến tôn giáo còn tồn đọng theo đúng chính sách pháp luật; khẩn trương hoàn thành việc xác lập sở hữu nhà nước các cơ sở tín ngưỡng dân gian để có chế độ tu bổ, bảo dưỡng phục vụ công đồng. 10. Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: Chủ tịch UBND quận chỉ đạo: - Ban chỉ huy Công an quận tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến động dân số; xây dựng các phương án kế hoạch phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, nhất là ở những địa bàn trọng điểm. Phân công trách nhiệm cụ thể giữa UBND - Công an phường trong việc giải quyết các tụ điểm phức tạp trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ hoạt động của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò tham mưu của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước thống nhất quản lý, cơ quan Công an, quân sự làm tham mưu, phát huy vai trò của Hệ thống chính trị có các kế hoạch cụ thể thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đạt các chỉ tiêu đề ra. - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận và Chủ tịch UBND 16 phường thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo công khai minh bạch, với chất lượng ngày càng cao; đẩy mạnh công tác diễn tập phòng thủ, hội thao quốc phòng sát với thực tế, chất lượng và an toàn tuyệt đối; triển khai ngày hội toàn dân phòng chống tội phạm; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và phương tiện hoạt động cho các lực lượng vũ trang. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản