ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP QUYẾT ĐỊNH SỐ 814/QĐ- UBND

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
162
lượt xem
5
download

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP QUYẾT ĐỊNH SỐ 814/QĐ- UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tuyến đường tổ chức phân luồng chưa hợp lý, số vụ tai nạn và ùn tắc giao thông ... giữa lực lượng tuần tra kiểm soát và lực lượng CSGT ứng trực tại các chốt giao ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP QUYẾT ĐỊNH SỐ 814/QĐ- UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN GÒ VẤP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 814 /QĐ-UBND Gò Vấp, ngày 20 tháng 01 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông đô thị trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2009 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Căn cứ Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010; Căn cứ Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của UBND Thành phố về ban hành kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống Văn minh đô thị”; Căn cứ Thông báo số 10/TB-VP ngày 16/1/2009 của Văn phòng HĐND- UBND quận về kết luận của Chủ tịch UBND quận tại Hội nghị Tổng kết an toàn giao thông năm 2008 và triển khai phương hướng kế hoạch năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông đô thị trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2009. Điều 2. Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, các ban ngành đoàn thể quận và Chủ tịch UBND 16 phường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch được ban hành; góp phần đảm bảo an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận; Các phòng ban đơn vị, ban ngành đoàn thể quận và UBND 16 phường có trách nhiệm hàng tháng, hàng quý tổng hợp tình hình, báo cáo UBND quận, Ban chỉ đạo An toàn giao thông quận.
  2. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận, Thủ trưởng các phòng ban, ban ngành đoàn thể quận, Chủ tịch UBND 16 phường và Thường trực Ban An toàn giao thông quận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 4; - UBND Thành phố; - Ban ATGT Thành phố; “để báo cáo” - Công an Thành phố; (đã ký) - TT. Quận ủy – HĐND - UBND quận; “để biết” - TT. Ban ATGT quận; - Các Phòng ban trực thuộc; - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận; “để thực hiện” - UBND 16 phường; - Webpage; - Lưu VP. HTT Trương Văn Non 2
  3. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN GÒ VẤP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự giao thông đô thị năm 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 814 /QĐ-UBND Ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Thực hiện Nghị quyết 13/2002/NQ–CP ngày 19/11/2002 về “Các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần TNGT và ùn tắc giao thông”; Trong thời gian qua, các ban ngành đoàn thể địa phương đã phát huy có hiệu quả vai trò nòng cốt của mình trong việc phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật giao thông, phòng ngừa tai nạn, phòng chống đua xe trái phép; kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đã góp phần đưa trật tự kỷ cương, giao thông đô thị ở địa phương từng bước ổn định, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ phát triển chung của thành phố. Trong năm 2008, tình hình trật tự an toàn giao thông, đô thị trên địa bàn Quận có nhiều chuyển biến tích cực, một số tuyến đường được nâng cấp mở rộng, được trang bị thêm đèn chiếu sáng, việc lắp đặt giải phân cách trên tuyến Nguyễn Văn Lượng, Hoàng Minh Giám đã làm giảm đáng kể tai nạn giao thông và tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe gắn máy gây rối trật tự công công trên đường. Tuy nhiên, tình hình trật tự giao thông đô thị hiện nay trên địa bàn vẫn còn nhiều phức tạp và đang là vấn đề bức xúc đối với các ngành, các cấp; thực tế cơ sở hạ tầng hiện nay tuy đã được đầu tư trang thiết bị và nâng cấp mở rộng nhưng chưa đáp ứng kịp thời cho lượng phương tiện đang ngày một gia tăng của người dân (trong năm 2008 có thêm 28.354 phương tiện xe gắn máy đăng ký mới); một số tuyến đường tổ chức phân luồng chưa hợp lý, số vụ tai nạn và ùn tắc giao thông cục bộ được kéo giảm đáng kể, nhưng tính chất và mức độ thiệt hại về người và tại sản còn ở mức cao, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn còn thấp, vi phạm xảy ra nhiều (50.675 trường hợp, trong đó có 18.178 trường hợp không đội mũ bảo hiểm). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22–CT/TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT”; Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp lập lại trật tự ATGT, trật tự lề đường – kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần TNGT, ùn tắc giao thông và các kế hoạch của UBND Thành phố, Ban an toàn giao thông Quận Gò Vấp đề ra kế hoạch thực hiện trong năm 2009 với các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 24/02/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết 13 của Chính phủ; đặc biệt là Chỉ thị số 12/2004/CT-TTg ngày 30/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ và 3
  4. các chủ trương, phương hướng của Thành phố. Kéo giảm 10% cả về số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông theo Nghị quyết của HĐND quận so với năm 2008; giải quyết nhanh, không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài; không để xảy ra đua xe trái phép; giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, sử dụng vỉa hè trái phép để làm nơi buôn bán và kinh doanh dịch vụ. Triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 2. Các ban ngành đoàn thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông trong khu vực trường học, cơ quan xí nghiệp, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư; thực hiện hiệu quả các hình thức tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân trong việc chấp hành luật giao thông, tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2009” do Thành phố phát động. 3. Tập trung công tác phối hợp tuần tra chốt chặn, kiểm soát, áp dụng các biện pháp mạnh; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe gắn máy gây rối trật tự công công gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường nhất là về đêm, phòng ngừa ngăn chặn đua xe trái phép, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương. 4. Tăng cường chế độ trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành chức năng, đoàn thể và 16 phường trong đảm bảo trật tự giao thông, đô thị trên địa bàn quận. Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, truyền thống cho lực lượng CSGT-TT-CĐ, thấy rõ trách nhiệm của mình, đổi mới phong cách làm việc, thái độ tiếp xúc với nhân dân, thực hiện đúng các quy trình, chế độ công tác. II. NỘI DUNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 1. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng: - Mặt trận Tổ quốc, Phòng Tư pháp, Phòng VH&TT, Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục, Liên đoàn lao động, Công an Quận và 16 phường chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền phối hợp Công an làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến tận cơ sở, vận động người tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn cơ sở, phổ biến luật giao thông đường bộ, đường sắt, các quy định của pháp luật và các qui định của UBNDTP về nếp sống văn minh đô thị. - Công an Quận có kế hoạch trao đổi phối hợp, đề nghị các ban ngành đoàn thể có liên quan, đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến luật giao thông, trật tự đô thị vào chương trình công tác năm của từng đơn vị. Đồng thời cung cấp thêm các thông tin, hình ảnh vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị cho tờ tin Gò Vấp để phục vụ công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn thanh niên, các cơ quan xí nghiệp, trường học tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên phát huy vai trò nòng cốt trách nhiệm của mình ở các cấp cơ sở. 4
  5. 2. Công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ: * Công tác tuần tra kiểm soát: - Lực lượng Công an Quận tiếp tục tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát trên 9 tuyến đường chính, 2 tuyến đường văn hóa và các tuyến khác trong quận đã xác định, trong đó tập trung trên các tuyến phức tạp: Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Quang Trung, Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị… có sự phối hợp tốt giữa lực lượng tuần tra kiểm soát và lực lượng CSGT ứng trực tại các chốt giao lộ đông người, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, giải tỏa nhanh không để xảy ra cục bộ và kéo dài, đồng thời xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm, các trường hợp học sinh sử dụng xe gắn máy ở các trường phổ thông khi chưa đến tuổi; các trường hợp xe chở quá tải, quá khổ trên đường gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người dân khi lưu thông trên đường. * Công tác điều hòa và phòng chống ùn tắc giao thông: - Công an Quận tiếp tục chỉ đạo cho lực lượng CSGT-TT-PƯN, CA các phường phối hợp cùng lực lượng thanh niên xung kích tình nguyện, đoàn viên thanh niên tham gia chủ động tổ chức điều hòa giao thông ở những tuyến đường trọng điểm, trong đó tập trung ở các giao lộ thường xảy ra kẹt xe ùn tắc giao thông như: Ngã 6 Gò Vấp, Ngã 5 Nguyễn Thái Sơn, Ngã 4 Thông tây, khu vực Chợ Gò Vấp, Ngã 4 đường sắt, ngã tư Quang Trung – Phạm Văn Chiêu... nhất là vào giờ cao điểm, nhanh chóng tổ chức phân luồng, giải tỏa kịp thời lưu lượng xe lưu thông theo các hướng khác nhau hợp lý, có hiệu quả khi xảy ra ùn tắc trong thời gian nhanh nhất. - UBND 16 phường có biện pháp yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn, có số lượng công nhân và học sinh đông đến và ra về tập trung vào một thời điểm để bố trí lực lượng chủ động điều hòa giao thông không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng các cơ quan, trường học. Kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, gây ùn tắc giao thông. - Phòng QLĐT, Công an Quận tiếp tục khảo sát, đề xuất UBND Quận, Sở Giao thông công chánh lắp đặt các biển báo giao thông hợp lý, việc phân luồng, phân tuyến hoặc điều chỉnh lưu lượng xe lưu thông ở các tuyến đường chưa phù hợp, đảm bảo việc đi lại của các phương tiện cơ giới được dễ dàng, thuận lợi, đặc biệt là ở những nơi, các giao lộ dễ xảy ra ùn tắc giao thông. Phối hợp các đơn vị của Sở Giao thông công chính giữ gìn trật tự giao thông khi thi công các công trình đào đường, xây hố ga thuộc phạm vi địa bàn quản lý, không để ùn tắc giao thông ở những nơi này. * Công tác phòng chống đua xe trái phép: - Công an Quận tiếp tục triển khai có hiệu quả các phương án, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn đua xe trái phép, không để tái diễn tình trạng đua xe trái phép và tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên đường phố trong năm 5
  6. 2008; phối hợp các ngành chức năng, các đơn vị nghiệp vụ của quận và thành phố duy trì thường xuyên công tác tuần tra chốt chặn trên các tuyến, khu vực trọng điểm, giáp ranh phức tạp thường xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe gắn máy gây rối trật tự công công. Trong đó cần tập trung: + Hạn chế và giải quyết cơ bản tình trạnh tụ tập đua xe trái phép, lạng lách, biểu diễn trên các tuyến đường ở địa bàn Quận, đặc biệt là trên các tuyến Nguyễn Văn Lượng, Phan Văn Trị, Quang Trung, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Sơn... vào các ngày cuối tuần và các ngày lễ, tết. + Phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường, làm thông thoáng lòng lề đường, hè phố, kiểm tra và yêu cầu tất các các hàng quán phải đóng cửa sau 24 giờ để loại bỏ môi trường không lành mạnh mà bọn tội phạm có thể ẩn náu để hoạt động, nhất là số thanh thiếu niên tụ tập để đua xe hay cổ vũ cho số đua. + Trong việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông phải kiên quyết, khéo léo, đúng qui trình qui định của ngành, không vi phạm pháp luật. + Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chống đua xe, người dân lưu thông trên đường và kể cả số đối tượng vi phạm. - Công an quận chỉ đạo Công an 16 phường giao trách nhiệm cho lực lượng CSKV tiến hành lên danh sách số đối tượng trong thanh, thiếu niên có biểu hiện đua xe, thường hay đi chơi đêm hoặc đã bị xử lý về các hành vi vi phạm trật tự giao thông như: tụ tập, gây rối, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, đồng thời lập danh sách các tiệm sửa xe xoáy nòng, đôn dên cho đối tượng đua xe để có biện pháp quản lý giáo dục… Phối hợp các lực lượng, ban ngành đoàn thể có liên quan, tiến hành gọi hỏi nhắc nhở, răn đe giáo dục số đối tượng này, nếu phát hiện vi phạm nhiều lần thì củng cố chứng cứ, lập hồ sơ xử lý theo các Nghị định của Chính phủ. - Công tác xử lý vi phạm phải thực hiện kiên quyết, đảm bảo tính nghiêm minh theo pháp luật. Nếu phát hiện đối tượng cầm đầu, tổ chức đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ phải lập hồ sơ truy tố, các đối tượng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng hoặc phạt tiền với mức cao nhất. Các trường hợp vi phạm hành chính đều phải được theo dõi và thông báo về địa phương nơi cư ngụ, cơ quan đơn vị công tác, trường học để kiểm điểm, quản lý giáo dục. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi cập nhật lên danh sách theo dõi theo hệ loại đối tượng, phương tiện địa bàn, thời gian và hành vi vi phạm nhằm phát hiện các trường hợp tái phạm để xử lý. - Công an Quận chỉ đạo lực lượng CSGT-TT-CĐ, CSHS và Công an 16 phường tăng cường công tác tuần tra chốt chặn trên các tuyến và địa bàn đã được phân công quản lý, giải tán ngay các trường hợp tụ tập đông người về đêm, không để số người hiếu kỳ đứng tụ tập 2 bên đường để xem và cổ vũ, đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sử dụng xe gắn máy biểu diễn lạng lách, đánh võng gây rối TTCC và đua xe trái phép trên đường. 6
  7. 3. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt: - Song song với việc tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng, Công an Quận phối hợp UBND các phường 1, 3, 4, 5 tổ chức lực lượng rà soát nắm lại hiện trạng tự ý mở đường ngang, nạn buôn bán họp chợ tự phát dọc 2 bên đường vi phạm hành lang an toàn đường sắt, đề xuất đơn vị quản lý có biện pháp khắc phục tổ chức rào chắn lại các điểm tự ý mở này. Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra kiên quyết giải tỏa các chợ tự phát, xử lý kiên quyết các trường hợp lấn chiếm xây cất trái phép, tạo dựng mái che vi phạm, giải tỏa, tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định, cản trở tầm nhìn gây ảnh hưởng đến lưu thông. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phòng chống các hành vi trộm cắp vật tư thiết bị đường sắt gây nguy hiểm cho các chuyến tàu khi đi qua địa bàn. 4. Công tác giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường: - Đội CSGT–TT, Công an các phường phối hợp với Thanh tra xây dựng thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm trên 9 tuyến đường trọng điểm và tuyến đường văn hóa của Quận như: dừng, đổ phương tiện lưu thông không đúng nơi quy định, hỗ trợ giữ an ninh trật tự trong việc giải tỏa chợ tự phát, giải tỏa các điểm lấn chiếm lề đường, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các đối tượng có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ. - Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, thực hiện “đường thông, hè thoáng”. Tổ chức phối hợp lực lượng giải tỏa chợ tự phát trên địa bàn phường như: khu vực đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Thái Sơn – Dương Quảng Hàm, khu vực ngã 3 Thủy sản, chợ Bọng Dầu, chợ Lê Văn Thọ, khu vực Cầu Trường Đai, Tử Đình, Lạng Sơn, chợ lòng đường Phạm Văn Chiêu, chợ Cầu, Tân Sơn, căn cứ 26, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Công người dân tụ tập sử dụng lòng lề đường để họat động kinh doanh mua bán gây ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, mỹ quan đô thị. Kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường trên các tuyên thuộc địa bàn phường để hoạt động buôn bán, đậu xe, để vật liệu, đất đá, bảng hiệu hoặc các họat động dịch vụ khác xả rác, nước thải gây ô nhiễm môi trường… III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, các thành viên Ban ATGT quận, phường có trách nhiệm chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện của đơn vị, địa phương mình quản lý. Trong đó tập trung đeo bám, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên tổ chức kiểm tra để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo về Thường trực Ban ATGT Quận giải quyết các vấn đề mới phát sinh. - Duy trì chế độ giao ban cấp Quận và cơ sở theo qui định, tăng cường trách nhiệm các thành viên Ban ATGT Quận được phân công theo dõi phường. Đề xuất kinh phí trang bị phương tiện, khen thưởng cho các đơn vị có thành tích tham gia công tác giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị. 7
  8. Các ngành, đoàn thể và 16 phường thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định gởi về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ATGT quận (Công an quận - đội TMTH), để tổng hợp báo cáo Thành phố, Quận uỷ và Thường trực UBND quận. ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
Đồng bộ tài khoản