ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------Số: 07/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
120
lượt xem
5
download

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------Số: 07/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------Số: 07/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Mỹ Tho, ngày 06 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ VẬT KIẾN TRÚC THÔNG DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11/ năm 2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------Số: 07/2010/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH TIỀN GIANG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 06 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở VÀ VẬT KIẾN TRÚC THÔNG DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11/ năm 2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang làm cơ sở để tính giá trị trong việc mua bán, tính lệ phí trước bạ, bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất có nhà ở, vật kiến trúc trên đất. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH - Các Bộ: Xây dựng, Tài Chính; PHÓ CHỦ TỊCH - Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - TT TU, TT HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành tỉnh; Nguyễn Văn Phòng
  2. - UBND các huyện, TPMT, TXGC; - VPUB: CVP, các PVP; - Website tỉnh, công báo tỉnh; - Lưu: VT; NCTH (Linh). FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Bang Gia

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản