V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH THỂ TÍCH (

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
174
lượt xem
88
download

V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH THỂ TÍCH (

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PPPT THỂ TÍCH (2LT+2BT) 1. Do hằng số cân bằng không đủ lớn 2. Sai số do dụng cụ, máy đo, hoá chất… 3. Sai số do chỉ thị GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK) 1. Do hằng số cân bằng không đủ lớn K = 108-109: K = 106-107: K

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH THỂ TÍCH (

 1. V. SAI SỐ HỆ THỐNG TRONG PPPT THỂ TÍCH (2LT+2BT) 1. Do hằng số cân bằng không đủ lớn 2. Sai số do dụng cụ, máy đo, hoá chất… 3. Sai số do chỉ thị GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 2. 1. Do hằng số cân bằng không đủ lớn K = 108-109: K = 106-107: K < 105: GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 3. 2. Sai số do dụng cụ, máy đo, hoá chất… KHẮC PHỤC: Hiệu chỉnh pipet, buret, bình định mức… Kiểm tra máy đo, cân phân tích… Kiểm tra nồng độ của dung dịch chuẩn… GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 4. 3. Sai số do chỉ thị 3.1. Tính sai số từ định nghĩa 3.2. Tính sai số chỉ thị từ F 3.3. Tính sai số bằng cách giải phương trình 3.4. Tính sai số chỉ thị từ các biểu thức trực tiếp GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 5. VD: Chuaån ñoä 20,0ml DD Fe2+ 0,050N baèng DD KMnO4 0,100N ôû pH = 1. a) Tính theå tích DD KMnO4 0,100N caàn duøng ñeå ñaït ñieåm töông ñöông. b) Tính sai soá chæ thò vaø theá cuûa DD khi theâm vaøo DD chuaån ñoä: 9,80 ml; 10,00 ml vaø 10,10 ml KMnO4 0,100N. Cho E0(MnO4-/Mn2+) = 1,51V; E0(Fe3+/Fe2+) = 0,77V vaø ôû ñieàu kieän chuaån ñoä, ngoaøi H+ khoâng coøn caáu töû naøo gaây nhieãu cho heä phaûn öùng. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 6. 3.1. Tính sai số từ định nghĩa Soá (mili) ÑL cuûa X coøn laïi (hay C thöøa) Δ% = .100% Soá (mili) ÑL cuûa X ban ñaàu Soá (mili) ÑL cuûa X coøn laïi (hay C thöøa) Δ% = .100% Soá (mili) ÑL cuûa C töông ñöông GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 7. 3.1. Tính sai số từ định nghĩa cuoái C C .V C − C X .V X Δ% = . 100 % C X .V X cuoái C C .V C − C C .V C Δ% = töôngñöông . 100 % C C .V C GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 8. 3.2. Tính sai số chỉ thị từ F Soá (mili) ÑL C ñaõ söû duïng taïi thôøi ñieåm ñang xeùt F= .100% Soá (mili) ÑL C taïi ñieåm töông ñöông t(thôøi ñieåm ñang xeùt) CC .V F= C töông ñöông .100% C .V C C GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 9. 3.2. Tính sai số chỉ thị từ F Tại điểm tương đương: Trước điểm tương đương: Sau điểm tương đương: GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 10. 3.3. Tính sai số bằng cách giải phương trình PT tính sai số suy ra từ PT đường chuẩn độ. → không phổ biến và phức tạp vì phải thiết lập PT đường chuẩn độ. GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 11. 3.4. Tính sai số chỉ thị từ các biểu thức trực tiếp: Sử dụng cho từng CB cụ thể Đa số các trường hợp: biểu thức trực tiếp này chỉ mang tính gần đúng GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 12. Sai số chỉ thị đối với các hệ phản ứng cụ thể A. Hệ oxy hoá khử Tính từ F Tính từ biểu thức trực tiếp B. Hệ trao đổi tiểu phân GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 13. A. Sai số của hệ oxy hoá khử A1. Tính từ F: Ký hiệu: Vtc: thể tích dd C được sử dụng tại thời điểm t Tại điểm tương đương: GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 14. A. Sai số của hệ oxy hoá khử F: tính từ biểu thức thế của dd trong các trường hợp cụ thể a. X(khử) + C(oxy hoá): điểm cuối trước ĐTĐ b. X(khử) + C(oxy hoá): điểm cuối sau ĐTĐ c. X(oxy hoá) + C(khử): điểm cuối trước ĐTĐ d. X(oxy hoá) + C(khử): điểm cuối sau ĐTĐ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 15. a. X(khử) + C(oxy hoá) điểm cuối trước ĐTĐ nCKhX + nXOxC → nCOxX + nXKhC VX VtC Tại thời điểm t: Thể tích dd khảo sát là: VX + VtC Số mili đương lượng khử X ban đầu GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 16. a. X(khử) + C(oxy hoá) điểm cuối trước ĐTĐ Số mili đương lượng oxy hóa C đã dùng Khi cân bằng, đương lượng các sản phẩm bằng nhau: nC[KhC] = nX[OxX] Điểm cuối < ĐTĐ: dd có KhX, OxX, KhC [OxC] = 0 nên nC[KhC] = VtCCC/(VX+VtC) GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 17. a. X(khử) + C(oxy hoá) điểm cuối trước ĐTĐ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 18. a. X(khử) + C(oxy hoá) điểm cuối trước ĐTĐ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 19. b. X(khử) + C(oxy hoá) điểm cuối sau ĐTĐ nCKhX + nXOxC → nCOxX + nXKhC Điểm cuối > ĐTĐ: dd có OxC, OxX, KhC [KhX] = 0 nên nX[OxX] = VXCX/(VX+VtC) GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
 20. b. X(khử) + C(oxy hoá) điểm cuối sau ĐTĐ GV: Trần T Phương Thảo BM Hóa Lý (ĐHBK)
Đồng bộ tài khoản