intTypePromotion=1
ADSENSE

Vài nét về Viện Nghiên cứu về con người Đông Dương (1937-1944)

Chia sẻ: Angicungduoc Angicungduoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

23
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu quá trình hình thành, tổ chức và một số công trình của Viện Nghiên cứu về con người Đông Dương chủ yếu là của các nhà khoa học Việt Nam và về Việt Nam. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vài nét về Viện Nghiên cứu về con người Đông Dương (1937-1944)

Vµi nÐt vÒ ViÖn Nghiªn cøu vÒ con ng−êi §«ng D−¬ng<br /> (1937-1944)<br /> <br /> Ng« ThÕ Long(*)<br /> <br /> <br /> C¸ch ®©y h¬n b¶y m−¬i n¨m, mét liªn kÕt tri thøc gi÷a khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n<br /> cña c¸c thµnh viªn nghiªn cøu d©n téc häc thuéc Häc viÖn ViÔn ®«ng B¸c cæ (EFEO)<br /> vµ ngµnh nh©n häc vµ gi¶i phÉu häc cña Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi ®· cho ra ®êi<br /> ViÖn Nghiªn cøu vÒ con ng−êi §«ng D−¬ng. ViÖn lµ mét c¬ quan khoa häc cã t− c¸ch<br /> ph¸p nh©n vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kh«ng dµi (tõ cuèi<br /> n¨m 1937 ®Õn 1944) ViÖn ®· c«ng bè nhiÒu c«ng tr×nh khoa häc liªn quan ®Õn<br /> nghiªn cøu con ng−êi chñ yÕu ë §«ng D−¬ng vµ c¸c n−íc kh¸c trong vïng ViÔn<br /> §«ng. NhiÒu c«ng tr×nh cña ViÖn cho ®Õn nay vÉn cßn cã gi¸ trÞ rÊt lín trong khoa<br /> häc, ®Æc biÖt trong y häc, nh©n häc, d©n téc häc, v¨n hãa d©n gian, kh¶o cæ, lÞch sö,<br /> thèng kª... Cã nhiÒu thµnh viªn cña ViÖn lµ ng−êi ViÖt vµ sau nµy nhiÒu ng−êi trong<br /> sè ®ã ®· trë thµnh c¸c nhµ khoa häc ®Çu ngµnh vµ ®· ®−îc Nhµ n−íc ta tÆng gi¶i<br /> th−ëng Hå ChÝ Minh vÒ khoa häc nh− c¸c Gi¸o s− NguyÔn V¨n Huyªn, TrÇn V¨n<br /> Gi¸p, §ç Xu©n Hîp, T«n ThÊt Tïng, NguyÔn Xu©n Nguyªn. Dùa theo 6 tËp TËp san<br /> do ViÖn Nghiªn cøu vÒ con ng−êi §«ng D−¬ng xuÊt b¶n tõ n¨m 1939-1944 (hiÖn l−u<br /> gi÷ t¹i Th− viÖn ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi, ký hiÖu kho 4o 2107), bµi viÕt nµy<br /> giíi thiÖu qu¸ tr×nh h×nh thµnh, tæ chøc vµ mét sè c«ng tr×nh cña ViÖn Nghiªn cøu<br /> vÒ con ng−êi §«ng D−¬ng (chñ yÕu lµ cña c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam vµ vÒ ViÖt<br /> Nam).<br /> <br /> <br /> <br /> § ¸p øng lßng mong muèn hîp t¸c<br /> mét c¸ch tù ph¸t gi÷a c¸c thµnh<br /> Huyªn; Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi (khoa<br /> Nh©n häc) cã c¸c b¸c sÜ P. Huard, A.<br /> Bigot, §ç Xu©n Hîp, T«n ThÊt Tïng,<br /> viªn nghiªn cøu d©n téc häc cña Häc<br /> viÖn ViÔn §«ng B¸c cæ (EFEO) vµ §µo Huy H¸ch vµ NguyÔn Xu©n<br /> nh÷ng thµnh viªn cña ViÖn Gi¶i phÉu Nguyªn ®· quyÕt ®Þnh thµnh lËp ViÖn<br /> (Institut Anatomique de Hanoi) thuéc Nghiªn cøu(*)vÒ con ng−êi §«ng<br /> Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi (Ðcole de D−¬ng (Institut Indochinois pour<br /> MÐdÐcine de Hanoi), ngµy 4/11/1937 t¹i l’Ðtude de l’homme) vµ so¹n th¶o Quy<br /> trô së cña ViÖn Gi¶i phÉu, mét cuéc häp chÕ cña ViÖn víi nh÷ng nguyªn t¾c ho¹t<br /> gåm: Häc viÖn ViÔn §«ng B¸c cæ cã c¸c ®éng pháng theo Quy chÕ cña ViÖn<br /> «ng George CoedÌs, Vitor Goloubew, Nh©n häc cña Ph¸p (thµnh lËp n¨m<br /> Jean Yves Clayes, Louis Bezacier, Paul 1911). Cuéc häp còng ®· bÇu ra Héi<br /> LÐvy, NguyÔn V¨n Tè, TrÇn V¨n Gi¸p,<br /> NguyÔn V¨n Khoan vµ NguyÔn V¨n (*)<br /> ViÖn Th«ng tin Khoa häc x· héi.<br /> Vµi nÐt vÒ… 33<br /> <br /> ®ång l©m thêi gåm: ¤ng G. CoedÌs, nghiªn cøu c¶ vÒ nh©n häc vµ vÒ d©n téc<br /> gi¸m ®èc EFEO lµm chñ tÞch, c¸c «ng P. häc.<br /> Huard, Gi¸o s− thùc thô cña Tr−êng Ph−¬ng tiÖn ho¹t ®éng cña ViÖn lµ<br /> §¹i häc Y, gi¸m ®èc ViÖn Gi¶i phÉu vµ TËp san khoa häc, luËn v¨n, c¸c xuÊt<br /> P. LÐvy, tr−ëng ban d©n téc häc cña b¶n phÈm cña ViÖn vµ cña EFEO vµ c¸c<br /> EFEO lµm phã chñ tÞch, b¸c sÜ A. Bigot ViÖn khoa häc kh¸c liªn quan tíi nghiªn<br /> lµm th− ký vµ c¸c «ng J-Y Clayers, cøu con ng−êi, c¸c c«ng tr×nh cña c¸c<br /> NguyÔn V¨n Huyªn vµ NguyÔn Xu©n thµnh viªn cña ViÖn, cña c¸c héi nghÞ.<br /> Nguyªn lµm thµnh viªn cè vÊn.<br /> ViÖn cã 4 danh hiÖu thµnh viªn:<br /> Ngµy 15/11/1937, Ban ChØ ®¹o c¸c thµnh viªn danh dù (membres<br /> vÊn ®Ò chÝnh trÞ §«ng D−¬ng, Së Ph¸p d’honneur), thµnh viªn s¸ng lËp<br /> chÕ vµ Hµnh chÝnh (Direction des (membres fondateurs), thµnh viªn thùc<br /> Affaires politique, Service de thô (membres titulaires) vµ thµnh viªn<br /> LÐgistration et d’Administration des th«ng tÊn (membres correspondants).<br /> Affaires gÐnÐrale) ®· xem xÐt vµ th«ng C¸c danh hiÖu thµnh viªn danh dù vµ<br /> qua quy chÕ cña ViÖn. Toµn quyÒn §«ng th«ng tÊn do Héi ®ång c«ng nhËn, cßn<br /> D−¬ng J. BrÐviÐ ®· ký NghÞ ®Þnh sè 619 thµnh viªn thùc thô ph¶i cã Ýt nhÊt mét<br /> ngµy 3/2/1938, vÒ viÖc thµnh lËp ViÖn vµ luËn v¨n liªn quan ®Õn nghiªn cøu con<br /> chuÈn y quy chÕ trªn. ng−êi vµ ®−îc hai thµnh viªn cña ViÖn<br /> giíi thiÖu ®Ó bÇu. C¸c thµnh viªn s¸ng<br /> Ngay sau ®ã, toµn bé Thµnh viªn lËp lµ c¸c thµnh viªn thùc thô chÝnh<br /> Héi ®ång cña ViÖn ®· ®−îc bÇu l¹i chÝnh thøc. Quy chÕ n¨m 1943 cã thªm thµnh<br /> thøc. viªn tµi trî (membres bienfaiteurs).<br /> T¹i ®iÒu mét cña b¶n quy chÕ ghi râ: Qu¶n lý ViÖn lµ Héi ®ång cña ViÖn<br /> Môc tiªu cña ViÖn Nghiªn cøu vÒ con (Bureau) gåm 1 chñ tÞch lµ gi¸m ®èc<br /> ng−êi §«ng D−¬ng lµ t¨ng c−êng sù EFEO, 2 phã chñ tÞch, trong ®ã mét lµ<br /> hiÓu biÕt vÒ con ng−êi c¶ vÒ thÓ chÊt vµ gi¸o s− thùc thô ®ang d¹y vÒ gi¶i phÉu<br /> vÒ x· héi ë vïng ViÔn §«ng. Thêi gian häc t¹i Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi vµ mét<br /> ho¹t ®éng cña ViÖn lµ kh«ng giíi h¹n vµ lµ Tr−ëng ban D©n téc häc cña EFEO,<br /> trô së ®Æt t¹i Hµ Néi, trong khu vùc cña ngoµi ra cßn cã 4 thµnh viªn cè vÊn do<br /> Tr−êng §¹i häc §«ng D−¬ng. N¨m §¹i héi hµng n¨m bÇu (sau t¨ng thµnh<br /> 1940, trô së cña ViÖn ®−îc chuyÓn vÒ 6). Héi ®ång chØ ®Þnh mét th− ký. Héi<br /> Häc viÖn ViÔn §«ng B¸c cæ, 26 ®¹i lé ®ång cã nhiÖm kú lµ mét n¨m vµ cã thÓ<br /> Carreau (nay lµ trô së cña ViÖn Th«ng ®−îc bÇu l¹i.<br /> tin khoa häc x· héi, 26 Lý Th−êng KiÖt,<br /> C¸c cuéc héi th¶o (rÐunion) ®−îc tæ<br /> Hµ Néi).<br /> chøc vµo 18 giê ngµy thø Ba ®Çu tiªn<br /> ViÖn ®−îc ViÖn Gi¶i phÉu Hµ Néi, trong th¸ng t¹i ViÖn Gi¶i phÉu häc hoÆc<br /> khoa Nh©n häc cña tr−êng §¹i häc Y Hµ trong khu«n viªn cña Tr−êng §¹i häc<br /> Néi vµ Häc viÖn ViÔn §«ng B¸c cæ t¹o §«ng D−¬ng (tõ n¨m 1940, tæ chøc mçi<br /> c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt (nh− trô së, b¶o th¸ng 2 lÇn, trõ c¸c th¸ng nghØ hÌ). TÊt<br /> tµng, th− viÖn, c¸c ®å dïng thiÕt yÕu vµ c¶ c¸c thµnh viªn ®Òu cã quyÒn tham<br /> ®å dïng nghiªn cøu) cho c¸c c«ng tr×nh gia héi th¶o. Néi dung c¸c héi th¶o chØ<br /> 34 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 2.2009<br /> <br /> thuÇn tóy khoa häc vµ lµ tr×nh bµy vµ nhµ khoa häc ng−êi ViÖt Nam, ®−îc ®µo<br /> t×m hiÓu c¸c c«ng tr×nh khoa häc ViÖn t¹o cã ph−¬ng ph¸p vµ cã kh¶ n¨ng gióp<br /> nhËn ®−îc. cho c«ng t¸c nghiªn cøu quan s¸t cña<br /> Héi ®ång còng häp mçi th¸ng mét chóng t«i - c«ng viÖc mµ nh÷ng ng−êi<br /> lÇn hoÆc ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña Chñ ¢u cã thÓ tiÕn hµnh rÊt khã kh¨n.”<br /> tÞch. TÊt c¶ c¸c cuéc häp ®Òu cã biªn b¶n VÒ tæ chøc cña ViÖn, c¸c thµnh viªn<br /> vµ cã ch÷ ký cña chñ tÞch vµ th− ký. B¸o gåm cã:<br /> c¸o ho¹t ®éng hµng n¨m còng nh− c¸c<br /> - Thµnh viªn s¸ng lËp: 21 ng−êi (xÕp<br /> biªn b¶n héi th¶o ®Òu ®−îc c«ng bè trªn<br /> theo thø tù a,b,c)<br /> TËp san cña ViÖn.<br /> EFEO: L. Bezacier, J.Y. Clayes, G.<br /> §¹i héi (AssemblÐe gÐnÐrale) cña<br /> CoedÌs (Gi¸m ®èc EFEO), E. Colani, M.<br /> ViÖn ®−îc tiÕn hµnh hµng n¨m chØ bao<br /> Colani, P. Dupont, V. Goloubew, P.<br /> gåm c¸c thµnh viªn thùc thô, ®Ó nghe<br /> LÐvy, NguyÔn V¨n Huyªn, NguyÔn V¨n<br /> b¸o c¸o c¸c ho¹t ®éng cña ViÖn.<br /> Khoan, NguyÔn V¨n Tè, TrÇn V¨n Gi¸p.<br /> ViÖn chñ yÕu lµ mét c¬ quan khoa<br /> Tr−êng Y-D−îc vµ c¸c bÖnh viÖn: A.<br /> häc vµ tù chñ vÒ tµi chÝnh. C¸c nguån<br /> Bigot, §µo Huy H¸ch, §ç Xu©n Hîp, H.<br /> thu cña ViÖn gåm tiÒn b¸n c¸c tËp san,<br /> Galliard (Gi¸o s−, Gi¸m ®èc tr−êng Y-<br /> c¸c xuÊt b¶n phÈm cña ViÖn, ®ãng gãp<br /> D−îc), P. Huard (Gi¸m ®èc ViÖn Gi¶i<br /> cña c¸c thµnh viªn (thµnh viªn danh dù<br /> phÉu), V. Labernadie, E. Lerice, NguyÔn<br /> vµ thµnh viªn tµi trî) vµ hç trî tµi chÝnh<br /> Xu©n Nguyªn, T«n ThÊt Tïng.<br /> cña chÝnh quyÒn §«ng D−¬ng (hç trî<br /> nµy chiÕm kho¶ng 1/3 nguån thu cña - Thµnh viªn danh dù: phÇn lín lµ<br /> ViÖn). Kinh phÝ nµy ®−îc dïng cho c¸c quan chøc cña chÝnh quyÒn §«ng<br /> chi phÝ vÒ in c¸c xuÊt b¶n phÈm, chi phÝ D−¬ng, l·nh ®¹o c¸c c¬ quan nghiªn cøu<br /> v¨n phßng, tiÒn th−ëng cho c¸c c¸ nh©n khoa häc, B¶o tµng con ng−êi ë Ph¸p,<br /> vµ cho c¸c gi¶i th−ëng cña ViÖn. BØ, trong ®ã cã quan chøc ViÖt Nam nh−<br /> «ng Hoµng Träng Phu, Vi V¨n §Þnh,<br /> Trong buæi khai tr−¬ng ViÖn ngµy<br /> Ph¹m Quúnh, Ph¹m Lª Bæng. Toµn<br /> 5/4/1938, «ng Chñ tÞch G. CoedÌs ®·<br /> quyÒn §«ng D−¬ng (J. BrÐviÐ sau lµ J.<br /> ph¸t biÓu: “§©y lµ mét ch−¬ng tr×nh<br /> Decoux) lµ Chñ tÞch danh dù vµ Gi¸m<br /> réng r·i chØ cã thÓ thùc hiÖn b»ng sù<br /> ®èc ViÖn Hµn l©m lµ phã chñ tÞch danh<br /> hîp t¸c cña c¸c chuyªn gia thuéc c¸c bé<br /> dù.<br /> m«n kh¸c nhau: gi¶i phÉu häc, sinh lý<br /> häc, bÖnh lý häc, d©n téc häc, x· héi häc, - Thµnh viªn th«ng tÊn: phÇn lín lµ<br /> lÞch sö...”. ¤ng còng ®¸nh gi¸ cao vai trß c¸c nhµ khoa häc trong c¸c lÜnh vùc liªn<br /> cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c b¸c sÜ ViÖt quan tíi nghiªn cøu vÒ con ng−êi t¹i c¸c<br /> Nam: “T¹i §«ng D−¬ng, sù hîp t¸c cña viÖn nghiªn cøu, tr−êng ®¹i häc, b¶o<br /> c¸c chuyªn gia ng−êi ¢u chØ cã thÓ tµng ë §«ng D−¬ng, Ph¸p vµ nhiÒu n−íc<br /> thµnh c«ng nhê sù céng t¸c cña c¸c ®ång kh¸c nh− Thôy §iÓn, Th¸i Lan,<br /> nghiÖp §«ng D−¬ng: ng−êi ViÖt, ng−êi Singapore, Indonesia, Trung Quèc...<br /> Campuchia vµ ng−êi Lµo. May m¾n cho - Thµnh viªn thùc thô: kho¶ng 30-40<br /> chóng t«i, ë Hµ Néi ®· cã mét nhãm c¸c ng−êi, lµ c¸c nhµ nghiªn cøu thuéc<br /> Vµi nÐt vÒ… 35<br /> <br /> EFEO, c¸c gi¸o s−, b¸c sÜ cña Tr−êng «ng TrÇn V¨n Gi¸p trong c«ng tr×nh<br /> §¹i häc Y vµ D−îc Hµ Néi vµ mét sè nghiªn cøu thuéc lÜnh vùc d©n téc häc<br /> tr−êng, viÖn nghiªn cøu kh¸c t¹i §«ng (ng−êi M¸n TiÒn ë Cao B»ng, B¾c C¹n).<br /> D−¬ng. Mét sè nhµ khoa häc cã tªn tuæi B¸o c¸o trong c¸c héi th¶o ®−îc in trong<br /> ng−êi Ph¸p lµ thµnh viªn chÝnh thøc TËp san cña ViÖn Nghiªn cøu vÒ con<br /> nh− M. Colani, L.Bezacier, J.E. Clayers, ng−êi §«ng D−¬ng vµ TËp san cña ViÖn<br /> G.CoedÌs, Goloubew, P. LÐvy, P. Mus, Gi¶i phÉu.<br /> H. Galliard, P. Huard, E.-M<br /> Còng vµo giai ®o¹n nµy, B¶o tµng<br /> Castagnol... Thµnh viªn chÝnh thøc lµ<br /> Con ng−êi (MusÐe de l’Homme) còng ®·<br /> ng−êi ViÖt Nam cã c¸c b¸c sÜ: §ç Xu©n<br /> më cöa t¹i khu B¶o tµng Maurice Long<br /> Hîp, T«n ThÊt Tïng, NguyÔn Xu©n<br /> (Khu vùc Cung v¨n hãa H÷u nghÞ hiÖn<br /> Nguyªn, §µo Huy H¸ch, Vò Thanh,<br /> nay) tr−ng bµy c¸c bé s−u tËp ®å vËt<br /> NguyÔn V¨n Huyªn, NguyÔn V¨n Tè,<br /> sinh ho¹t hµng ngµy, vËt trang trÝ cña<br /> TrÇn V¨n Gi¸p, NguyÔn V¨n Khoan,<br /> c¸c d©n téc ë T©y Nguyªn, ®å trang søc,<br /> V¨n TÝch Viªn, Ng« Quý S¬n, NguyÔn<br /> trang phôc c−íi cña ng−êi ViÖt, ng−êi<br /> ThiÖu L©u, Ng« §×nh Nhu. Kh«ng cã<br /> Campuchia, ng−êi Lµo, ng−êi d©n téc<br /> thµnh viªn chÝnh thøc lµ ng−êi<br /> vïng nói phÝa B¾c ViÖt Nam, c¸c bé s−u<br /> Campuchia, ng−êi Lµo.<br /> tËp ¶nh cña M.Manikus vµ §inh V¨n<br /> - Héi ®ång: Chñ tÞch lµ G.CoedÌs, Néi...<br /> gi¸m ®èc EFEO (cã lóc lµ «ng Paul Mus<br /> Mét trong c¸c ho¹t ®éng chÝnh cña<br /> - quyÒn gi¸m ®èc EFEO - thay thÕ). Phã<br /> viÖn lµ xuÊt b¶n TËp san cña ViÖn<br /> Chñ tÞch lµ b¸c sÜ P. Huard, gi¸m ®èc<br /> (Institut Indochinois pour l’Ðtude de<br /> ViÖn Gi¶i phÉu vµ «ng Paul LÐvy,<br /> l’Homme: Bulletin et Travaux). Trong<br /> tr−ëng ban D©n téc häc cña EFEO. Th−<br /> thêi gian tån t¹i cña ViÖn t¹i Hµ Néi,<br /> ký héi ®ång lµ b¸c sÜ A. Bigot, sau lµ<br /> ViÖn ®· xuÊt b¶n ®−îc 6 tËp (tõ Tome I<br /> Paul Guilleminet, thµnh viªn cña<br /> ®Õn Tome IV), t−¬ng øng víi 6 n¨m tõ<br /> EFOE. Thµnh viªn cè vÊn cã 4 ng−êi,<br /> 1938 ®Õn 1943, mçi tËp ®−îc in thµnh 2<br /> sau ®ã t¨ng lªn 6 ng−êi, ph¶i lµ thµnh<br /> sè (fascicule 1 vµ 2), trõ n¨m 1937 vµ<br /> viªn thùc thô cña ViÖn, trong ®ã nh÷ng<br /> 1943 chØ cã 1 sè duy nhÊt, khæ in<br /> ng−êi ViÖt lµ thµnh viªn cè vÊn lµ: tiÕn<br /> 19cmx27cm, mçi sè kho¶ng 100-200tr.<br /> sÜ NguyÔn V¨n Huyªn, c¸c b¸c sÜ<br /> vµ sè l−îng in lµ 500 b¶n. Vµ do ViÖn tù<br /> NguyÔn Xu©n Nguyªn, §ç Xu©n Hîp vµ<br /> chñ vÒ tµi chÝnh nªn tËp san cña ViÖn<br /> «ng NguyÔn V¨n Tè.<br /> ®−îc b¸n réng r·i vµ còng thu nhËn rÊt<br /> C¸c cuéc héi th¶o thuÇn tóy khoa nhiÒu qu¶ng c¸o cña c¸c h·ng ®−¬ng<br /> häc ®−îc tr×nh bµy theo c¸c bé m«n thêi (trong khi ®ã T¹p chÝ cña EFEO<br /> khoa häc nh− nh©n häc, d©n téc häc, hoµn toµn kh«ng cã qu¶ng c¸o). Vµo<br /> triÕt häc, kinh tÕ chÝnh trÞ, ®Þa lý nh©n nh÷ng n¨m nµy, ChiÕn tranh thÕ giíi<br /> v¨n, v¨n hãa d©n gian, hãa häc dïng lÇn thø Hai ®· næ ra, nhiÒu thµnh viªn<br /> trong kh¶o cæ... Ngay buæi héi th¶o ®Çu cña ViÖn ph¶i trë vÒ Ph¸p tham gia<br /> tiªn ®−îc tæ chøc vµo ngµy 14/12/1937 qu©n ®éi, nªn còng ¶nh h−ëng kh«ng<br /> ®· cã sù hîp t¸c gi÷a b¸c sÜ A. Bigot vµ nhá ®Õn viÖc ra tËp san ®óng thêi h¹n.<br /> 36 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 2.2009<br /> <br /> ViÖn còng ®· cã kÕ ho¹ch xuÊt b¶n TËp Haiphong) cña b¸c sÜ Delage, VÒ vÊn ®Ò<br /> san cho c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu n¨m ng−êi lai (A propos des mÐtis) cña P.<br /> 1944, nh−ng do chÕ ®é thùc d©n Ph¸p Huard...<br /> sôp ®æ ë ViÖt Nam vµo n¨m 1945, nªn Nghiªn cøu vÒ nh©n chñng häc:<br /> ch−a xuÊt b¶n ®−îc. C¸c t¸c gi¶ cña c¸c Chóng ta cã kh¸i niÖm chñng téc da<br /> c«ng tr×nh c«ng bè trong tËp san lµ c¸c vµng tõ khi nµo? (Depuis quand avons-<br /> nhµ nghiªn cøu vµ gi¶ng d¹y ng−êi nous la notion d'une race jaune?) cña P.<br /> Ph¸p vµ ng−êi ViÖt t¹i EFEO, ViÖn Gi¶i Huard, Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ së vÒ nh©n<br /> phÉu vµ mét phÇn kh«ng nhá lµ c¸c b¸c chñng häc cña ng−êi Mnong Rlam<br /> sÜ, quan chøc hµnh chÝnh t¹i c¸c ®Þa (Rudiments de l'anthropologie des<br /> ph−¬ng, ®Æc biÖt lµ c¸c b¸c sÜ ë vïng Mnongs du Lac (Mnong Rlam)) cña A.<br /> miÒn nói. C¸c c«ng tr×nh ®Òu ®−îc viÕt Maurice, Nghiªn cøu vÒ nh©n chñng häc<br /> trùc tiÕp b»ng tiÕng Ph¸p vµ cã nhiÒu t¹i tr−êng Enfants de Troupe ë §µ L¹t<br /> tranh, ¶nh, biÓu ®å vµ b¶n ®å minh häa. (Recherches anthropologiques sur<br /> Cã kho¶ng 170 c«ng tr×nh ®¨ng trªn 6 l'Ecole des Enfants de Troupe de Dalat)<br /> tËp cña tËp san, trong ®ã h¬n 100 bµi cña b¸c sÜ Ravoux...<br /> viÕt vÒ ViÖt Nam vµ h¬n 40 bµi viÕt cña<br /> VÒ d©n téc häc: cã bµi Nh÷ng ao<br /> c¸c t¸c gi¶ ng−êi ViÖt.<br /> c¹n ë vïng M−êng M¸n (Les Ðtangs<br /> Mét sè c«ng tr×nh vÒ ViÖt Nam ®¨ng dessÐchÐs de la rÐgion de M−êng –m¸n)<br /> trªn tËp san cña NguyÔn ThiÖu L©u, Tranh kh¾c trªn<br /> VÒ d©n sè häc: bµi cña NguyÔn ®¸ ë Champa (Quelques faits<br /> V¨n Huyªn vÒ Nguån nghiªn cøu d©n sè ethnologiques en relation avec les<br /> ë c¸c lµng x· ng−êi ViÖt ë B¾c kú (Une gravures rupestres de Champa) cña<br /> source d'Ðtude dÐmographique des Paul LÐvy, Ghi chÐp vÒ ng−êi d©n téc ë<br /> Qu¶ng TrÞ (Note sur les Moi du Quang-<br /> communes annamistes du Tonkin); mét<br /> lo¹t bµi vÒ d©n sè cña c¸c vïng, c¸c ®Þa tri) cña CadiÌre L., §iªu kh¾c trªn ®¸<br /> ph−¬ng, c¸c d©n téc... cña NguyÔn ThiÖu t¹i c¸c khu mé ng−êi ViÖt (Sculptures<br /> L©u nh− D©n sè Chµm ë Nam Trung bé en pierre des sites funÐraires<br /> annamites) cña Ed. Castagnol... §Æc<br /> cã t¨ng tr−ëng kh«ng? (La population<br /> cham du sud Annam s'accroit-elle?), biÖt lµ C«ng tr×nh nghiªn cøu cña Paul<br /> Huard vµ A. Maurice vÒ Ng−êi Mnong<br /> Sinh, tö vµ t¨ng tr−ëng d©n sè ë b¾c<br /> trªn Cao nguyªn §«ng D−¬ng (Les<br /> NghÖ An (NatalitÐ, mortalitÐ et<br /> Mnong du Plateau Central Indochinois)<br /> accroissement de la population dans le<br /> dµy 120 trang víi rÊt nhiÒu tranh, ¶nh<br /> Nord de la plaine de NghÖ an), Giíi<br /> minh häa...<br /> thiÖu vÒ nghiªn cøu d©n sè ë vïng ven<br /> biÓn ViÖt Nam (Introduction µ l'Ðtude VÒ kh¶o cæ häc: Nghiªn cøu tiÒn sö<br /> dÐmographique des plaines maritimes vïng VÞnh H¹ Long (Recherches<br /> de l'Annam)... vµ c¸c bµi B¾c kú cã qu¸ prÐhistoriques dans les parages de la<br /> ®«ng d©n kh«ng? (Le Tonkin se baie d'Along) cña M. Colani, Ghi chÐp vÒ<br /> dÐpeuple-t-il?) cña T. Smolsky, Ghi ng«i mé cña nhµ s− t¹i PhËt TÝch (Note<br /> nhËn vÒ d©n sè ë H¶i Phßng sur un tombeau de bonze µ PhËt-tÝch)<br /> (Constatations dÐmographiques µ cña Louis Bezacier, Nghiªn cøu hai<br /> Vµi nÐt vÒ… 37<br /> <br /> m¶nh vì cña x−¬ng hµm ng−êi tiÒn sö ë du Haut-pays d'Annam, les Bahnar du<br /> §«ng D−¬ng (Ðtude de deux fragments Kontum et leurs voisins, les magiciens)<br /> de maxillaires prÐhistoriques vµ mét lo¹t bµi vÒ h×nh x¨m trªn ng−êi<br /> indochinois) cña E. Leriche... nh− VÒ h×nh x¨m (A propos des<br /> tatouages) cña P. Huard vµ NguyÔn<br /> VÒ thiÕt chÕ x· héi: mét lo¹t bµi Xu©n Nguyªn, X¨m h×nh cña ng−êi ViÖt<br /> cña NguyÔn V¨n Huyªn nh− ThiÕt chÕ (Du tatouage chez les anamites) cña<br /> ®¼ng cÊp t¹i lµng x· ng−êi ViÖt (De b¸c sÜ P. Veyre, Ghi chÐp vÒ mét vµi<br /> l'institution des castes dans la h×nh x¨m cña ng−êi Katu ë Qu¶ng<br /> commune annamistes), Sù ph©n cÊp tªn Nam (Note sur quelques tatouages des<br /> gäi trong gia ®×nh hoµng téc ë ViÖt Nam Moi 'Ka-tu', province de Qu¶ng Nam,<br /> (Attribution du nom dans la famille Annam) cña Louis Bezacier..., c¸c bµi vÒ<br /> impÐriale d'Annam), LÞch sö thµnh lËp phong tôc mai t¸ng vµ kiÕn tróc khu mé<br /> mét lµng x· ng−êi ViÖt ë B¾c kú nh− Mai t¸ng vµo giê xÊu trong tÝn<br /> (Histoire de la fondation d'une commune ng−ìng ng−êi ViÖt (L'enterrement de<br /> annamite au Tonkin), vµ bµi Thùc tÕ viÖc l'heure nÐfaste dans la croyance<br /> thay ®æi tªn cña ng−êi ViÖt (La pratique annamite) cña NguyÔn V¨n Huyªn,<br /> du changement de nom chez les §iªu kh¾c b»ng ®¸ trong c¸c khu mé<br /> Annamites) cña NguyÔn V¨n Tè... cña ng−êi ViÖt (Sculptures en pierre des<br /> RÊt nhiÒu c¸c bµi vÒ phong tôc, sites funÐraires annamites) cña Ed.<br /> tËp qu¸n, tÝn ng−ìng cña c¸c vïng ë Castagnol, vÒ phong thñy nh− bµi<br /> ViÖt Nam, trong ®ã cã lo¹t bµi cña Th−íc ®o phong thñy cho cöa ra vµo<br /> NguyÔn V¨n Khoan vÒ TÝn ng−ìng cña (Une rÐglette gÐomantique pour la<br /> ng−êi B¾c kú vÒ b¶o vÖ trÎ em: b¸n mensuration des portes) cña TrÇn V¨n<br /> kho¸n, Cho lµm con nu«i vµ giê xÊu ®èi Gi¸p, HÖ thèng bãi to¸n t×m giê tèt, giê<br /> víi trÎ nhá (Croyances tonkinoises xÊu trong truyÒn thèng d©n gian ng−êi<br /> relatives µ la protection de l'enfance). ViÖt: Bèc ®òa (Un systÌme divinatoire<br /> C¸c bµi VÒ mét b¶n ph©n bè c¸c thµnh pour la recherche des moments fastes et<br /> hoµng lµng ë tØnh B¾c Ninh (A propos nÐfastes dans la tradition populaire de<br /> d'une carte de rÐpartition des gÐnies l'Annam: La divination par baguettes)<br /> tutÐlaires dans la province de B¾c-ninh cña TrÇn V¨n Gi¸p...<br /> (Tonkin)) cña NguyÔn V¨n Huyªn, T×m<br /> hiÓu vÒ quû thÇn cña ng−êi ViÖt VÒ v¨n hãa d©n gian cã c¸c bµi<br /> (Contribution µ la dÐmonologie TiÕng h¸t cña c¸c ng− d©n ViÖt Nam<br /> annamite) cña Ng« Quý S¬n, LÔ khai (Les chants de pªcheurs en Annam) cña<br /> xu©n ë Hµ Néi thêi hËu Lª (La fªte de Jean Yves Claeys, Mét bµi th¬ kÓ<br /> l'Ouverture du Printemps µ Hanoi sous chuyÖn vÒ con ng−êi hiÓu ®−îc tiÕng cña<br /> les Le postÐrieurs) cña Ng« §×nh Nhu, ®éng vËt (Une version annamite du<br /> VÕt tÝch thê cóng mÆt trêi ë §«ng D−¬ng conte de l'homme qui comprenait le<br /> (Vestiges d'un culte du soleil en langage des animaux) cña NguyÔn V¨n<br /> Indochine) cña M. Colani, Nghiªn cøu vÒ Tè. §Æc biÖt lµ c¸c bµi nghiªn cøu vÒ trß<br /> c¸c tÝn ng−ìng cña c¸c bé téc ë T©y ch¬i cña trÎ em: bµi Ho¹t ®éng cña trÎ<br /> Nguyªn, ng−êi Bana ë Kontum vµ c¸c em ng−êi ViÖt ë B¾c kú (ActivitÐs de la<br /> vïng l©n cËn, ng−êi thuËt sÜ sociÐtÐ enfantine annamite du Tonkin)<br /> (Recherches sur les croyances des tribus cña Ng« Quý S¬n, lêi giíi thiÖu cña Paul<br /> 38 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 2.2009<br /> <br /> LÐvy, Ghi chÐp vÒ mét bµi h¸t cña trÎ Nghiªn cøu gi¶i phÉu vµ nh©n chñng<br /> em ViÖt (Note µ propos d'une chanson häc vÒ x−¬ng b¶ vai cña ng−êi ViÖt<br /> enfantine annamite) cña NguyÔn V¨n (Ðtude anatomique et anthropologique<br /> Huyªn, VÒ trÎ em ch¬i, trÎ em h¸t (A de l'omoplate chez les Annamites) cña<br /> propos de chants et de jeux d'enfants §ç Xu©n Hîp vµ Ph¹m BiÓu T©m, T×m<br /> annamites) cña NguyÔn V¨n Tè, Ghi hiÓu vÒ bµn ch©n ng−êi ViÖt (Recherches<br /> chÐp vÒ s¾p xÕp c¸c trß ch¬i cña trÎ ViÖt sur le pied des annamites) cña §ç Xu©n<br /> (Notes relative au classement des jeux Hîp, TuyÕn th−îng thËn cña ng−êi ViÖt<br /> d'enfants) cña A Bois ... (Les glandes surrÐnales chez les<br /> Annamites) cña §ç Xu©n Hîp vµ<br /> Vµ rÊt nhiÒu bµi vÒ y häc vµ thèng NguyÔn BØnh Nghiªn, C¸c nhãm m¸u ë<br /> kª nh− C¨n nguyªn vµ sù m¾c l¹i cña B¾c §«ng D−¬ng (Les groupes sanguins<br /> bÖnh ®ôc tinh thÓ ë B¾c kú (Etiologie et en Indochine du Nord) cña H. Marneffe,<br /> frÐquence de la cataracte au Tonkin L. Bezacier, §ãng gãp vµo nghiªn cøu c¬<br /> d'aprÌs 58.922 observations) cña b¸c sÜ thÓ cña ng−êi miÒn nói ë B¾c kú: mét<br /> NguyÔn Xu©n Nguyªn, T×m hiÓu qua vµi sè ®o cña ng−êi Thæ, M¸n, Nïng,<br /> 159 bé n·o ng−êi B¾c Kú (Recherches MÌo (Contribution µ l'Ðtude somatique<br /> sur 159 cerveau des Tonkinois) cña P. des montagnards du Haut Tonkin 2e<br /> Huard vµ NguyÔn Xu©n Nguyªn, ChØ sè Territoire Militaire: Quelques<br /> vµ d¹ng eo trªn cña x−¬ng chËu phô n÷ mensurations chez les Thos, Nungs,<br /> ViÖt (Indice et forme du dÐtroit Mans et Moes) cña Veyre....<br /> supÐrieur dans les bassins osseux des<br /> femmes annamites) cña §ç Xu©n Hîp,<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trô së cña ViÖn Nghiªn cøu vÒ Con ng−êi §«ng D−¬ng<br /> t¹i Häc viÖn ViÔn §«ng B¸c cæ (nay lµ trô së cña ViÖn Th«ng tin khoa häc x· héi)<br /> ¶nh chôp n¨m 1935 (L−u tr÷ t¹i Th− viÖn Khoa häc x· héi)<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=23

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2