intTypePromotion=1

Vai trò chỉ tố tình thái nhận thức với các chiến lược lịch sự âm tính trong giao tiếp đối thoại Anh Việt

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
29
lượt xem
0
download

Vai trò chỉ tố tình thái nhận thức với các chiến lược lịch sự âm tính trong giao tiếp đối thoại Anh Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày những đặc điểm tương đồng và dị biệt về kết học, nghĩa họ và dụng học giữa các phương tiện biểu đạt tính tình thái nhận thức của hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, xét ở phạm vi các chiến lược lịch sự giao tiếp đối thoại. Việc khảo sát chỉ tập trung vào phần dụng học ngôn ngữ liên quan đến các phương tiện biểu đạt các hành động lời nói và các ý nghĩa liên nhân (interpersonal meaning).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò chỉ tố tình thái nhận thức với các chiến lược lịch sự âm tính trong giao tiếp đối thoại Anh Việt

So 11 (241)-2015<br /> <br /> N G 6 N N G C & Ddi S6NG<br /> <br /> 39<br /> <br /> VAI TRO c m TO TINH THAI N H ^ THU'C V d l<br /> CAC CHIEN LlTgfC LICH SV* AM TINH TRONG GIAO<br /> TIEP DOI THOAI ANH - VIET<br /> EPISTEMIC MARKERS WITH NEGATIVE POLITENESS STRATEGIES IN<br /> DIALOGUES IN ENGLISH AND VIETNAMESE<br /> NGU THI|:N HUNG<br /> (TS; Dgi hpc Ngogi ngft, Dgi hpc DA NAng)<br /> Abstract: This article addresses the role of the epistemic markers in the negative politeness<br /> sfa^tegies in dialogues in English and Vietnamese. From the contrastive analysis of data collected<br /> from dialogue extracts m novels, short stories, the article found that English and Vietaamese<br /> have at their disposal a wide range of epistemic markers for the use of negative politeness<br /> strategies and share some similarities and differences in terms of syntactic, semantic and<br /> pragmatic features.<br /> Key words: epistemic markers; communicative contract; negative politeness strategies; face,<br /> pragmatics.<br /> l.D$tvdndl<br /> Hohnes (1984), Karkkamen (1990) di tiieo hudng<br /> 1.1. Trong giao tilp ngdn tft hdng ngAy, nAy vA xAc nh$n chftc nAng vai trd cua cdc tAc bi<br /> nguM ndi (S; 5|)eaker) tiiudng sft dyng m$t si tinh thAt nh$n thftc trong vi$c bilu hi$n tfnh Ijch<br /> don vj ngdn ngft vdi chiic nfing gidp hlnh thAnh sy trong giao tilp.<br /> lyc ngdn trung, tgo ra hi^u qud tdc ddng din<br /> Ljch sy IA mpt khdi nidm mang thih phi qudt<br /> ngudi nghe (H; hearer) vA gidp S hiln Id ^ djnh faxing giao tilp, xudt h i ^ d bdt kl m$t nln vin<br /> giao tiep eiia minh. ThAnh phdn thdng tin ngft hoA nAo. KhAi ni^m ndy lidn quan din hilu bilt<br /> n ^ a ndy, dudi gde dd lidn quan ( ^ kien thftc vA ftng xft phft hpp cua cAc thAnh vidn tuong tdc xA<br /> niem tin cda1SS dii<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2