intTypePromotion=1

Vai trò của các công cụ quản lý môi trường trong kiểm soát phát triển đô thị

Chia sẻ: Trinhthamhodang1214 Trinhthamhodang1214 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
16
lượt xem
0
download

Vai trò của các công cụ quản lý môi trường trong kiểm soát phát triển đô thị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày đô thị hóa và những yêu cầu bảo vệ môi trường; hiệu quả công tác quản lý môi trường trong phát triển đô thị hiện nay; vai trò của một số công cụ quản lý môi trường trong kiểm soát phát triển đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của các công cụ quản lý môi trường trong kiểm soát phát triển đô thị

  1. DIEÃN ÑAØN Vai trfl cuûA cAùc coâNg cuï quAûN lyù moâI tröôØNg troNg kIEåm soAùt pHAùt trIEåN Ñoâ tHò NguyEÃN Huy DuõNg Vieän Quy hoaïch Ñoâ thò vaø Noâng thoân Quoác gia (VIUP) Môû ñaàu Moâi tröôøng ñoâ thò nöôùc ta hieän nay ñang ñoái maët vôùi nhieàu vaán ñeà noåi coâm. OÂ nhieãm buïi taïi caùc khu vöïc ñoâ thò vaãn tieáp tuïc duy trì ôû ngöôõng cao; oâ nhieãm moâi tröôøng nöôùc taïi caùc soâng hoà, keânh raïch noäi thaønh, noäi thò vaãn dieãn bieán phöùc taïp; vaán ñeà uùng ngaäp taïi caùc ñoâ thò coù xu höôùng môû roäng vaø gia taêng; suy giaûm möïc nöôùc döôùi ñaát taïi caùc ñoâ thò khu vöïc ñoàng baèng vaø xaâm nhaäp maën taïi caùc ñoâ thò ven bieån ñang trôû neân phoå bieán; tyû leä CTR ñoâ thò ñöôïc xöû lyù ñuùng kyõ thuaät, hôïp veä sinh moâi tröôøng coøn thaáp, coâng ngheä xöû lyù coøn laïc haäu vaø chöa phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá; vaán ñeà quy hoaïch phaùt trieån ñoâ thò theo höôùng phaùt trieån beàn vöõng, gaén vôùi BVMT vaãn ñang ñöùng tröôùc nhieàu thaùch thöùc. OÂ nhieãm moâi tröôøng gaây ra nhieàu aûnh höôûng tôùi söùc khoûe coäng ñoàng, nhöõng thieät haïi veà kinh teá cuõng nhö caùc vaán ñeà xaõ hoäi. Ñeå giaûi quyeát, khaéc phuïc caùc vaán ñeà moâi tröôøng ñoâ thò, vieäc aùp duïng caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng trong coâng taùc kieåm soaùt phaùt trieån ñoâ thò heát söùc quan troïng. Tröôùc tieân laø kieåm soaùt ngay töø coâng taùc laäp quy hoaïch ñoâ thò thoâng qua coâng cuï quy hoaïch moâi tröôøng vaø ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc. Sau ñoù laø aùp duïng caùc coâng cuï kieåm soaùt taùc ñoäng moâi tröôøng trong quaù trình quaûn lyù thöïc hieän quy hoaïch, quaûn lyù ñoâ thò, töø quaù trình ñaàu tö xaây döïng baèng coâng cuï ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng, ñeán quaù trình hoaït ñoäng cuûa ñoâ thò baèng coâng cuï kieåm soaùt oâ nhieãm, coâng cuï kinh teá, thanh tra kieåm tra, xöû lyù vi phaïm. Caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng caàn ñöôïc loàng gheùp thöïc chaát vaøo trong quaù trình phaùt trieån ñoâ thò, töø khaâu laäp quy hoaïch ñeán quaûn lyù thöïc thi quy hoaïch ñoâ thò. 48 SË 93 . 2018
  2. ≥ ki’n Chuy™n gia & Nhµ qu∂n l˝ Ñoâ thò hoùa vaø nhöõng yeâu caàu baûo veä moâi tröôøng Tuy nhieân taïi moät soá khu vöïc ñoâ thò, thaønh phoá lôùn, nöôùc döôùi ñaát Vôùi quy moâ 795 ñoâ thò (12/2016), vôùi tyû leä ñoâ thò hoaù ñaït 35,2%, caùc ñaõ bò oâ nhieãm vaø suy thoaùi, nhieãm maën. ñoâ thò nöôùc ta vaãn ñang tieáp tuïc gia taêng caû veà soá löôïng vaø quy moâ ñoâ thò. Söï phaùt trieån ñoâ thò khoâng ñoàng ñeàu giöõa caùc vuøng vaø cheânh Nöôùc bieån taïi moät soá ñoâ thò ven bieån ñaõ coù hieän töôïng oâ nhieãm, nhaát leäch nhieàu giöõa caùc khu vöïc khaùc nhau veà ñaëc ñieåm ñòa lyù, cuï theå laø taïi caùc khu vöïc taäp trung hoaït ñoäng kinh teá ven bieån do hoaït ñoäng nhö khu vöïc ñoàng baèng, duyeân haûi phaùt trieån nhanh hôn vuøng nuùi, kieåm soaùt, xöû lyù chaát thaûi khoâng ñöôïc quaûn lyù chaët cheõ. vuøng cao ñaõ daãn tôùi caùc ñoâ thò ñeàu bò quaù taûi, taêng söùc eùp ôû taát caû caùc maët haï taàng kyõ thuaät vaø haï taàng xaõ hoäi. Phaàn lôùn caùc ñoâ thò ñeàu Taøi nguyeân ñaát ñoâ thò taêng trong thôøi gian qua ñaõ goùp phaàn hình coù heä thoáng thoaùt nöôùc chung cho caû nöôùc maët vaø nöôùc thaûi, thieáu thaønh heä thoáng maïng löôùi ñoâ thò phaân boá töông ñoái hôïp lyù treân caùc heä thoáng thu gom vaø caùc traïm xöû lyù nöôùc thaûi taäp trung. Tyû leä ñaát vuøng laõnh thoå caû nöôùc, thuùc ñaåy quaù trình coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi caây xanh, coâng vieân raát thaáp so vôùi tieâu chuaån quy ñònh, chuû yeáu hoaù ñaát nöôùc. Tuy nhieân, tyû leä ñaát daønh cho xaây döïng cô sôû haï taàng taäp trung ôû caùc ñoâ thò lôùn. Daân soá ñoâ thò taêng nhanh, ñaëc bieät laø vaán coøn thaáp (chieám khoaûng 29,78%), nhieàu ñoâ thò chæ chieám khoaûng ñeà di cö töø noâng thoân ra thaønh thò ñang laø söùc eùp lôùn gaây ra tình 10 - 15% dieän tích ñaát ñoâ thò. Phaàn lôùn dieän tích ñaát daønh cho coâng traïng quaù taûi trong söû duïng haï taàng. trình nhaø ôû, khu vaên phoøng. Beân caïnh ñoù, dieän tích ñaát daønh cho ñaát caây xanh, dieän tích maët nöôùc (ao, hoà), dieän tích ñaát saân chôi vaø Söï taêng tröôûng kinh teá ôû khu vöïc ñoâ thò cuõng nhö quaù trình söû duïng caùc coâng trình coâng coäng khaùc coøn thieáu, chöa ñaùp öùng caùc yeâu vaø tieâu thuï naêng löôïng ñaõ vaø ñang taïo ra nhieàu söùc eùp ñoái vôùi moâi caàu veà phaùt trieån ñoâ thò beàn vöõng. Chuyeån ñoåi muïc ñích söû duïng ôû tröôøng ôû khu vöïc ñoâ thò. Vieäc xaây môùi, caûi taïo, naâng caáp ñoâ thò laøm khu vöïc ñoâ thò ñaùng chuù yù laø söï gia taêng dieän tích cuûa nhoùm ñaát phi phaùt sinh löôïng buïi lôùn vaøo moâi tröôøng. Giao thoâng phaùt trieån nhanh noâng nghieäp töø caùc loaïi ñaát noâng nghieäp. Nhieàu dieän tích maët nöôùc, song haï taàng kyõ thuaät chöa ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu; maät ñoä phöông caây xanh bò san laáp, chuyeån ñoåi laøm traàm troïng theâm tình traïng uùng tieän giao thoâng caù nhaân quaù cao gaây ra tình traïng uøn taéc giao thoâng. ngaäp, ñaûo nhieät ñoâ thò. Hoaït ñoäng cuûa caùc cô sôû y teá coâng vaø tö taäp trung ôû khu vöïc ñoâ thò laøm phaùt sinh moät löôïng lôùn nöôùc thaûi vaø chaát thaûi y teá. Soá löôïng Tình hình phaùt sinh vaø xöû lyù CTR ôû khu vöïc ñoâ thò vaãn laø moät trong trung taâm thöông maïi, chôï daân sinh taïi caùc ñoâ thò ngaøy caøng nhieàu. nhöõng vaán ñeà moâi tröôøng noåi coäm trong nhieàu naêm qua. Maëc duø Hoaït ñoäng du lòch vaãn duy trì taêng tröôûng oån ñònh qua caùc naêm, soá coâng taùc phaân loaïi, thu gom vaø xöû lyù CTR ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng keát löôïng lôùn du khaùch taäp trung taïi caùc khu vöïc coù danh thaéng, caùc ñoâ quaû nhaát ñònh, nhöng phaàn lôùn CTR sinh hoaït ñoâ thò chöa phaân loaïi thò ven bieån… taïo aùp löïc khoâng nhoû ñoái vôùi moâi tröôøng. Beân caïnh ñoù, taïi nguoàn. Coâng ngheä xöû lyù chaát thaûi coøn ñang laø baøi toaùn nan giaûi hoaït ñoäng cuûa caùc cô sôû coâng nghieäp ñôn leû naèm xen trong caùc khu taïi nhieàu ñoâ thò. Tyû leä CTR sinh hoaït ñoâ thò ñöôïc choân laáp tröïc tieáp ñoâ thò vôùi coâng ngheä laïc haäu ñaõ vaø ñang tieáp tuïc ñöa moät löôïng lôùn khoaûng 34% vaø choân laáp sau xöû lyù khoaûng 24%. chaát thaûi chöa ñöôïc xöû lyù trieät ñeå vaøo moâi tröôøng. Hieäu quaû coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng trong phaùt Moâi tröôøng khoâng khí taïi caùc ñoâ thò chòu caùc aùp löïc oâ nhieãm chuû yeáu trieån ñoâ thò hieän nay do hoaït ñoäng giao thoâng vaän taûi, xaây döïng, töø caùc cô sôû saûn xuaát Trong thôøi gian qua, caùc quy hoaïch phaùt trieån ñoâ thò gaén vôùi BVMT coâng nghieäp noäi ñoâ… Haàu heát caùc ñoâ thò lôùn cuûa nöôùc ta ñang phaûi vaø caùc keá hoaïch, chöông trình BVMT khu vöïc ñoâ thò ñaõ ñöôïc ban ñoái maët vôùi tình traïng oâ nhieãm khoâng khí ngaøy caøng gia taêng. Caùc haønh caû ôû caáp quoác gia vaø ñòa phöông. Tuy nhieân, coâng taùc trieån ñoâ thò nhoû, caùc ñoâ thò ôû khu vöïc mieàn nuùi coù moâi tröôøng khoâng khí khai thöïc hieän quy hoaïch coøn gaëp nhieàu khoù khaên. Thaùch thöùc lôùn coøn khaù trong laønh. OÂ nhieãm khoâng khí do buïi vaãn laø vaán ñeà noåi coäm nhaát laø soá löôïng ñoâ thò taêng leân nhöng chaát löôïng cuûa caùc ñoâ thò chöa nhaát ôû caùc ñoâ thò. ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Beân caïnh ñoù, heä thoáng ñoâ thò Vieät Nam cuõng ñang ñoái dieän vôùi nhöõng thaùch thöùc môùi naûy sinh do taùc ñoäng Moâi tröôøng nöôùc khu vöïc ñoâ thò ñang chòu söùc eùp raát lôùn töø caùc cuûa bieán ñoåi khí haäu vaø nöôùc bieån daâng, ñaëc bieät laø taïi caùc ñoâ thò ven nguoàn thaûi töø caùc hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa ngöôøi daân vaø caùc hoaït bieån. Nghieân cöùu, trieån khai quy hoaïch vaø xaây döïng ñoâ thò xanh trôû ñoäng phaùt trieån kinh teá ñoâ thò. Tyû leä phaàn traêm löôïng nöôùc thaûi ñöôïc thaønh xu höôùng chung cuûa caùc nöôùc treân theá giôùi. Tuy nhieân, vieäc xöû lyù coøn khaù thaáp ñaõ aûnh höôûng lôùn ñeán hieän traïng chaát löôïng moâi phaùt trieån ñoâ thò xanh ôû Vieät Nam gaëp nhieàu trôû ngaïi caû veà haï taàng tröôøng nöôùc ôû ñoâ thò. kyõ thuaät vaø xaõ hoäi. Taïi caùc soâng chaûy qua khu vöïc ñoâ thò, chaát löôïng nöôùc moät soá ñoaïn Trong nhöõng naêm qua, coâng taùc quaûn lyù moâi tröôøng ñoâ thò ñaõ ñöôïc soâng ñaõ bò suy giaûm. Nöôùc maët ôû caùc soâng, hoà, keânh, möông noäi quy ñònh khaù cuï theå trong heä thoáng vaên baûn quy phaïm phaùp luaät thaønh, noäi thò phaàn lôùn ñaõ bò oâ nhieãm. Maëc duø ñaõ coù nhöõng noã löïc hieän haønh, töø caùc quy ñònh chung veà baûo veä moâi tröôøng khu vöïc ñoâ caûi thieän thoâng qua caùc döï aùn caûi taïo nhöng oâ nhieãm nöôùc maët taïi thò cho ñeán caùc quy ñònh veà baûo veä moâi tröôøng khoâng khí, nöôùc, ñaát caùc khu vöïc naøy vaãn ñang laø vaán ñeà noåi coäm taïi haàu heát caùc ñoâ thò vaø vaán ñeà quaûn lyù chaát thaûi raén. Tuy nhieân, töø vieäc ban haønh caùc vaên hieän nay. OÂ nhieãm nöôùc maët trong khu vöïc noäi thaønh xaûy ra khoâng baûn quy phaïm phaùp luaät ñeán vieäc trieån khai thöïc thi trong thöïc teá coøn chæ ôû caùc thaønh phoá lôùn maø taïi caùc ñoâ thò nhoû. Taïi moät soá khu vöïc, moät khoaûng caùch khaù xa. Thöïc teá cho thaáy, vaãn coøn nhöõng vaên baûn, möùc ñoä oâ nhieãm ñaõ khaù nghieâm troïng. quy ñònh trieån khai chöa hieäu quaû hoaëc vieäc caùc ñôn vò thi haønh chöa nghieâm tuùc. Nguoàn ñaàu tö cho caùc döï aùn, chöông trình veà BVMT ñoâ Chaát löôïng nöôùc döôùi ñaát ôû phaàn lôùn ñoâ thò coøn töông ñoái toát, chuû thò chöa ñuû ñeå ñaùp öùng vôùi nhöõng dieãn bieán ngaøy caøng phöùc taïp cuûa yeáu taäp trung ôû khu vöïc duyeân haûi Nam Trung Boä vaø Taây nguyeân. caùc vaán ñeà moâi tröôøng. SË 93 . 2018 49
  3. Vai troø moät soá coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng trong b) Ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc kieåm soaùt phaùt trieån ñoâ thò Trong quaù trình laäp quy hoaïch ñoâ thò, maëc duø caùc noäi dung baûo veä moâi a) Quy hoaïch baûo veä moâi tröôøng tröôøng ñöôïc loàng gheùp vaøo quy hoaïch ñoâ thò thoâng qua quy hoaïch moâi Theo Luaät Baûo veä moâi tröôøng 2014 Quy hoaïch baûo veä moâi tröôøng tröôøng (tích hôïp), nhöng ñeå döï baùo ñöôïc nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc trong (BVMT) laø vieäc phaân vuøng moâi tröôøng ñeå baûo toàn, phaùt trieån vaø thieát töông lai do aûnh höôûng cuûa quy hoaïch ñoâ thò ñeán moâi tröôøng thì quy laäp heä thoáng haï taàng kyõ thuaät baûo veä moâi tröôøng gaén vôùi heä thoáng giaûi hoaïch ñoâ thò caàn moät coâng cuï khaùc laø ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc. phaùp baûo veä moâi tröôøng trong söï lieân quan chaët cheõ vôùi quy hoaïch toång theå phaùt trieån kinh teá- xaõ hoäi nhaèm baûo ñaûm phaùt trieån beàn vöõng. Ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc theo Luaät BVMT naêm 2014 laø vieäc phaân tích, döï baùo taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng cuûa chieán löôïc, quy Quy hoaïch baûo veä moâi tröôøng laø coâng cuï ñeå ñöa caùc yeâu toá moâi tröôøng hoaïch, keá hoaïch phaùt trieån ñeå ñöa ra giaûi phaùp giaûm thieåu taùc ñoäng vaøo trong quy hoaïch phaùt trieån ñoâ thò. Söï ra ñôøi cuûa coâng cuï quy baát lôïi ñeán moâi tröôøng, laøm neàn taûng vaø ñöôïc tích hôïp trong chieán hoaïch moâi tröôøng xuaát phaùt töø yeâu caàu caàn coù moät taàm nhìn daøi haïn löôïc, quy hoaïch, keá hoaïch phaùt trieån nhaèm baûo ñaûm muïc tieâu phaùt vaø toång theå veà BVMT, gaén keát thöïc söï giöõa BVMT vôùi phaùt trieån ñoâ thò. trieån beàn vöõng. Yeâu caàu ñaùnh giaù moâi tröôøng chieán löôïc trong quy Quy hoaïch moâi tröôøng laø moät khaùi nieäm khoâng hoaøn toaøn môùi, laø söï keá hoaïch ñoâ thò ñaõ ñöôïc quy ñònh cuï theå trong Luaät Quy hoaïch ñoâ thò thöøa & phaùt trieån treân caùc nguyeân lyù cô baûn cuûa quy hoaïch caûnh quan, naêm 2010, vaø laø moät noäi dung cuûa ñoà aùn quy hoaïch chung, quy quy hoaïch sinh thaùi hoïc, khoa hoïc veà söùc khoeû vaø caùc nguyeân lyù cô hoaïch phaân khu, quy hoaïch chi tieát vaø quy hoaïch chuyeân ngaønh haï baûn trong khoa hoïc moâi tröôøng. Ñaây laø moät lónh vöïc ñöôïc taïo ra do söï taàng kyõ thuaät. Cuøng vôùi quy hoaïch moâi tröôøng, ñaùnh giaù moâi tröôøng tham gia ñoùng goùp bôûi nhieàu nguyeân lyù khoa hoïc nhö sinh thaùi hoïc, chieán löôïc laø coâng cuï hoã trôï quaù trình ra quyeát ñònh, giuùp quy hoaïch kyõ thuaät, ñòa lyù, ñòa chaát, kieán truùc caûnh quan vaø nhieàu ngaønh khaùc. ñoâ thò thöïc hieän muïc tieâu kieåm soaùt phaùt trieån ñoâ thò theo höôùng baûo Quy hoaïch BVMT phaûi döïa treân hieän traïng töï nhieân, kinh teá, xaõ hoäi ñeå veä moâi tröôøng vaø phaùt trieån beàn vöõng. phaân vuøng moâi tröôøng, baûo toàn ña daïng sinh hoïc, quaûn lyù moâi tröôøng, quaûn lyù chaát thaûi, xaây döïng heä thoáng haï taàng kyõ thuaät BVMT. Trong c) Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng nhieàu taøi lieäu nöôùc ngoaøi xuaát hieän caùc thuaät ngöõ môùi veà quy hoaïch ñoâ Quaù trình thöïc hieän quy hoaïch ñoâ thò ñöôïc thöïc thi thoâng qua vieäc thò nhö ñoâ thò beàn vöõng, ñoâ thò sinh thaùi vaø gaàn ñaây laø ñoâ thò xanh, taêng trieån khai caùc döï aùn ñaàu tö xaây döïng. Ñeå kieåm soaùt caùc taùc ñoäng tröôûng xanh. Taát caû caùc coá gaéng cuûa caùc nhaø quy hoaïch ñeàu muoán moâi tröôøng trong quaù trình thöïc hieän döï aùn, töø giai ñoaïn chuaån bò tieán ñeán muïc tieâu xaây döïng caùc ñoâ thò hieän ñaïi, ñaùp öùng ñöôïc caùc ñaàu tö ñeán giai ñoaïn thi coâng, xaây döïng vaø vaän haønh döï aùn, coâng nhu caàu phaùt trieån cuûa con ngöôøi nhöng vaãn ñaûm baûo chaát löôïng moâi taùc ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng cho döï aùn ñaàu tö ñaõ ñöôïc quy tröôøng theo tieâu chuaån nhaát ñònh, ñaûm baûo söùc khoûe cuûa ngöôøi daân ñònh ngay töø Luaät Baûo veä moâi tröôøng naêm 1993 vaø sau naøy laø Luaät ñoâ thò, giaûm thieåu phaù vôõ caûnh quan töï nhieân, ñoàng thôøi baûo toàn ñöôïc Baûo veä moâi tröôøng naêm 2005 vaø naêm 2014. Theo ñoù, ñaùnh giaù taùc caùc nguoàn taøi nguyeân thieân nhieân giôùi haïn trong khu vöïc ñoâ thò. Nhö ñoäng moâi tröôøng laø vieäc phaân tích, döï baùo taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vaäy quy hoaïch baûo veä moâi tröôøng ñoâ thò coù theå noùi laø coâng cuï höõu hieäu cuûa döï aùn ñaàu tö cuï theå ñeå ñöa ra bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng khi ñeå ñònh höôùng baûo veä moâi tröôøng ngay töø khaâu laäp quy hoaïch trong trieån khai döï aùn ñoù. quaù trình phaùt trieån ñoâ thò. Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng laø coâng cuï cho pheùp cô quan quaûn lyù Trong boái caûnh môùi, caùc xu höôùng veà thieân tai vaø bieán ñoåi khí haäu Nhaø nöôùc veà moâi tröôøng thöïc hieän caùc cheá taøi veà baøo veä moâi tröôøng ngaøy caøng aûnh höôûng lôùn ñeán söï phaùt trieån ñoâ thò. Thoâng qua quy ñoái vôùi caùc Chuû döï aùn, ñaûm baûo caùc döï aùn ñöôïc kieåm soaùt veà maët hoaïch moâi tröôøng, caùc giaûi phaùp öùng phoù thieân tai, bieán ñoåi khí haäu moâi tröôøng tröôùc khi trieån khai, nhaèm phoøng ngöøa, giaûm thieåu vaø ñöôïc loàng gheùp vaø trong quy hoaïch ñoâ thò. Ñaây laø yeâu caàu baét buoäc khaéc phuïc caùc taùc ñoäng, söï coá moâi tröôøng, traùnh gaây thieät haïi cho cuûa Phaùp luaät trong quy hoaïch ñoâ thò, theå hieän taïi Ñieàu 40, Luaät moâi tröôøng, söùc khoûe coäng ñoàng vaø thieät haïi cho caû chuû döï aùn. BVMT yeâu caàu phaûi “loàng gheùp noäi dung öùng phoù vôùi bieán ñoåi khí haäu vaøo chieán löôïc, quy hoaïch, keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi” d) Caùc coâng cuï kieåm soaùt oâ nhieãm vaø Ñieàu 16, Luaät phoøng, choáng thieân tai cuõng yeâu caàu “loàng gheùp Song song vôùi caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng ngay töø khaâu laäp quy noäi dung phoøng, choáng thieân tai vaøo quy hoaïch, keá hoaïch phaùt trieån hoaïch, keá hoaïch, döï aùn, caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng khaùc cho ngaønh, kinh teá - xaõ hoäi”. pheùp chính quyeàn ñoâ thò cuõng nhö caùc cô quan baûo veä moâi tröôøng coù 50 SË 93 . 2018
  4. ≥ ki’n Chuy™n gia & Nhµ qu∂n l˝ theå kieåm soaùt oâ nhieãm vaø taùc ñoäng moâi tröôøng trong quaù trình hoaït n Kieåm soaùt chaát thaûi: ñoäng, phaùt trieån ñoâ thò. Thoâng qua vieäc caáp pheùp ñoái vôùi chaát thaûi seõ ñaûm baûo khoáng cheá thaûi löôïng cuûa taát caû caùc nguoàn phaùt thaûi trong ñoâ thò baèng caùc n Quy chuaån, tieâu chuaån moâi tröôøng: giaûi phaùp kyõ thuaät nhö xöû lyù taïi nguoàn; xöû lyù taäp trung; neáu toång Trong nhöõng naêm qua, Nhaø nöôùc ñaõ ban haønh haøng loaït caùc quy thaûi löôïng ñaõ ñeán giôùi haïn thì khoâng caáp pheùp caùc nguoàn thaûi môùi. chuaån kyõ thuaät moâi tröôøng nhaèm quy ñònh möùc giôùi haïn cuûa caùc Ñaây coù theå coi nhö caùc cota oâ nhieãm coù theå chuyeån nhöôïng nhaèm thoâng soá veà chaát löôïng moâi tröôøng xung quanh, haøm löôïng cuûa caùc khuyeán khích hoaït ñoäng giaûm thieåu, xöû lyù chaát thaûi nhö caùc nöôùc treân chaát gaây oâ nhieãm coù trong chaát thaûi, caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø quaûn theá giôùi aùp duïng. lyù nhö Quy chuaån kyõ thuaät quoác gia veà chaát löôïng khoâng khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT); chaát löôïng nöôùc maët (QCVN 08- n Caùc coâng cuï kinh teá: MT:2015/BTNMT); chaát löôïng nöôùc ngaàm (QCVN 09-MT:2015/ Caùc coâng cuï kinh teá ñöôïc söû duïng nhaèm taùc ñoäng tôùi chi phí vaø lôïi BTNMT); nöôùc thaûi sinh hoaït (QCVN 14:2008/BTNMT)… ích trong hoaït ñoäng phaùt trieån ñoâ thò nhaèm taïo ra caùc taùc ñoäng tôùi hoaït ñoäng phaùt trieån ñoâ thò coù lôïi cho moâi tröôøng. Caùc coâng cuï kinh Caùc quy ñònh veà moâi tröôøng cuõng ñaõ ñöôïc loàng gheùp trong quy chuaån teá trong quaûn lyù moâi tröôøng ñoâ thò coù theå söû duïng nhö thueá vaø phí moâi xaây döïng nhö khoaûng caùch cho pheùp cuûa caùc cô sôû xöû lyù chaát thaûi tröôøng (nhö phí nöôùc thaûi, phí chaát thaûi raén…), giaáy pheùp chaát thaûi coù raén, nghóa trang ñoái vôùi khu daân cö, quy ñònh haønh lang baûo veä nguoàn theå mua baùn ñöôïc hay “cota oâ nhieãm”, nhaõn sinh thaùi (nhö nhaõn ñoâ nöôùc, tyû leä caây xanh, maët nöôùc trong qui hoaïch caùc ñoâ thò … ñöôïc thò kieåu maãu, coâng trình xanh)… theå hieän trong Quy chuaån QCVN : 01/2008/BXD Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà Quy hoaïch Xaây döïng; Quy chuaån QCVN 07:2016/BXD Keát luaän, kieán nghò Quy chuaån kyõ thuaät Quoác gia veà “Caùc coâng trình haï taàng kyõ thuaät”. Thoâng qua caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng, quaù trình phaùt trieån ñoâ thò nöôùc ta ñang ngaøy moät caûi thieän theo höôùng phaùt trieån beàn vöõng, n Quan traéc, giaùm saùt moâi tröôøng: baûo veä moâi tröôøng vaø caân baèng sinh thaùi ñoâ thò. Vieäc thieáu moät hay Vieäc kieåm tra, ñaùnh giaù hieäu quaû hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng ñoâ thò moät vaøi coâng cuï trong quaù trình quaûn lyù ñoâ thò seõ phaàn naøo gaây khoù ñöôïc thöïc hieän thoâng qua coâng taùc quan traéc, giaùm saùt moâi tröôøng ñoâ khaên trong coâng taùc kieåm soaùt phaùt trieån vôùi muïc tieâu baûo veä moâi thò. Keát quaû quan traéc, giaùm saùt theå hieän trong baùo caùo hieän traïng moâi tröôøng. Maëc duø caùc coâng cuï quaûn lyù moâi tröôøng ñaõ ñöôïc quy ñònh tröôøng ñoâ thò vaø hieän traïng moâi tröôøng caùc döï aùn cho pheùp ñaùnh giaù khaù ñaày ñuû nhöng thöïc teá cho thaáy vieäc thieáu gaén keát hoaït ñoäng tình traïng, xu theá dieãn bieán chaát löôïng moâi tröôøng cuõng nhö caùc taùc quaûn lyù moâi tröôøng trong hoaït ñoäng quaûn lyù ñoâ thò noùi chung phaàn ñoäng cuûa hoaït ñoäng phaùt trieån ñoâ thò ñoái vôùi moâi tröôøng xung quanh. naøo daãn tôùi hieäu quaû kieåm soaùt phaùt trieån ñoâ thò chöa thöïc söï toát. Vì Töø ñoù giuùp ñieàu chænh caùc hoaït ñoäng phaùt trieån ñoâ thò phuø hôïp. vaäy vieäc raø soaùt tình hình thöïc hieän caùc hoaït ñoäng quaûn lyù moâi tröôøng trong quaù trình phaùt trieån ñoâ thò nhaèm naâng cao hieäu quaû coâng taùc n Quaûn lyù taøi nguyeân: kieåm soaùt phaùt trieån ñoâ thò heát söùc caàn thieát trong thôøi gian tôùi. Ñeå kieåm soaùt khai thaùc taøi nguyeân trong phaùt trieån ñoâ thò, haøng loaït caùc quy ñònh lieân quan ñeán baûo veä vaø söû duïng hôïp lyù taøi nguyeân cuõng ñaõ ñöôïc ban haønh. Ñoái vôùi phaùt trieån ñoâ thò ven bieån coù quy ñònh veà laäp haønh lang baûo veä bôø bieån. Ñoái vôùi taøi nguyeân nöôùc coù quy ñònh veà haønh lang baûo veä nguoàn nöôùc. Trong hoaït ñoäng khai Taøi lieäu Tham khaûo vaø Trích daãn: thaùc khoaùng saûn, ngoaøi vieäc caáp pheùp coù quy ñònh veà phuïc hoài moâi 1. Luaät Quy hoaïch ñoâ thò naêm 2010; 2. Luaät Baûo veä moâi tröôøng 2014; tröôøng sau khi ngöøng khai thaùc… Caùc quy ñònh treân ñaõ goùp phaàn 3. Baùo caùo moâi tröôøng quoác gia 2016; ñaûm baûo moâi tröôøng ñoâ thò caân baèng, taøi nguyeân thieân nhieân ñöôïc 4. VIUP 2018. Ñeà taøi caáp nhaø nöôùc: Nghieân cöùu ñoåi môùi toaøn dieän coâng taùc laäp quy hoaïch ñoâ thò taïi Vieät Nam. khai thaùc trong ngöôõng cho pheùp. SË 93 . 2018 51
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2