intTypePromotion=1

Vai trò của đội ngũ công nhân tri thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chia sẻ: Quach Thi Thoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
20
lượt xem
0
download

Vai trò của đội ngũ công nhân tri thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xu hướng trên thế giới về quốc tế hóa, toàn cầu hóa sẽ hoành hành. Xu hướng đó đang ảnh hưởng mạnh đến các nước đang phát triển như Ấn Độ, Thái Lan, Việt Nam ... Các nước đang đẩy mạnh phát triển kinh tế theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn liền với kinh tế tri thức. Để Việt Nam phát triển công nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hiện đại hóa phát triển kinh tế tri thức đã tạo tiền đề, điều kiện để hình thành công nhân tri thức - Đại diện giai cấp công nhân Việt Nam. Tuy nhiên, về mặt logic và thực tiễn, nhiều vấn đề về trí tuệ và nhân viên Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức và có những thiếu sót. Vì vậy, nhu cầu là phát huy vai trò của trí thức Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, hiện đại hóa nước ta hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của đội ngũ công nhân tri thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> <br /> VAI TRO CUÃA ÀÖÅI NGUÄ CÖNG NHÊN TRÑ THÛÁC VIÏÅT NAM<br /> TRONG SÛÅ NGHIÏÅP CÖNG NGHIÏÅP HOÁA, HIÏÅN ÀAÅI HOÁA ÀÊËT NÛÚÁC<br /> NGUYÏÎN CÖNG ÀÛÁC*<br /> Ngaây nhêån: 21/8/2018<br /> Ngaây phaãn biïån: 22/11/2018<br /> Ngaây duyïåt àùng: 24/12/2018<br /> <br /> Toá m tùæ t: Hiïån nay trïn thïë giúá i xu hûúáng quöëc tïë hoáa, toaân cêìu hoâa nïìn kinh tïë àang diïîn ra maånh meä. Xu hûúáng àoá àang taác<br /> àöång àïën caác quöëc gia àang phaát triïín nhû ÊËn Àöå, Thaái Lan, Viïåt Nam... Caác quöëc gia àang àêíy maånh phaát triïín nïìn kinh tïë theo hûúáng<br /> cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa (CNH, HÀH) gùæn vúái kinh tïë tri thûác. Àöëi vúái Viïåt Nam sûå nghiïåp àêíy maånh CNH, HÀH gùæn vúái phaát triïín<br /> kinh tïë tri thûác àaä taåo ra tiïìn àïì, àiïìu kiïån cho sûå hònh thaânh ngaây caâng àöng àaão àöåi nguä cöng nhên trñ thûác - böå phêån tiïu biïíu cuãa giai<br /> cêëp cöng nhên Viïåt Nam. Tuy nhiïn, xeát caã vïì mùåt lyá luêån vaâ thûåc tiïîn, nhiïìu vêën àïì vïì àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam chûa àûúåc<br /> quan têm àuáng mûác vaâ coân coá nhûäng bêët cêåp. Do àoá yïu cêìu àùåt ra laâ cêìn phaát huy àûúåc vai troâ cuãa àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam<br /> trong sûå nghiïåp CNH, HÀH úã nûúác ta hiïån nay.<br /> Tûâ  khoá a: Cöng nhên trñ thûác; Cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa; Viïåt Nam.<br /> THE ROLE OF VIETNAM’S INTELLECTUAL WORKERS IN THE INDUSTRIAL SECTOR, MODERNIZATION OF THE COUNTRY<br /> Abstract: Now in the world of internationalization, globalization is going to be raging. That trend is strongly affecting developing<br /> countries like India, Thailand, Vietnam... Countries are pushing to develop the economy according to industrialization, modernization,<br /> associated with knowledge economy. For Viet Nam to promote the industrialization and modernization industry, modernization of the<br /> knowledge economic development has created the premise, conditions for the formation of the knowledge workers - Representative of<br /> the vietnamese working class. However, in terms of logic and practice, many of the Viet Nam intellectuals and staff problems have not<br /> been properly cared for and there are shortcomings. So demand is to promote the role of the Vietnamese intellectuals in the industrial<br /> sector, modernization of our country today.<br /> Keywords: Intellectual worker; Industrialization, Modernize; Vietnam. <br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì con àûúâng phaát  triïí n. Àaåt  àûúåc nhûäng thaânh tûåu<br /> Viïåt Nam bûúác vaâo thúâi kyâ àêíy maånh CNH, HÀH naây coá sûå àoáng goá p khöng nhoã cuã a àöåi nguä  cöng<br /> àêët  nûúá c tûâ giûä a thêåp niïn 90 cuãa thïë kyã XX trïn nhên trñ thûác Viïåt Nam.<br /> cú súã  àõnh hûúá ng Àaåi höåi VIII cuãa Àaãng (1996). 2. Khaái niïåm cöng nhên trñ thûác<br /> Àïën nay, traãi qua hún 20 nùm thûåc hiïån àûúâ ng löëi Cuäng nhû caác khaái niïåm khoa hoåc khaác, khaái niïåm<br /> àêíy maånh CNH, HÀH àêët   nûúá c àaä  taåo àûúåc sûå giai cêëp cöng nhên cuäng coá sûå thay àöíi nöåi haâm cuãa<br /> chuyïín biïën tñch cûåc, thuác àêíy nïìn kinh tïë nûúác ta noá cuâng vúái tiïën trònh vêån àöång cuãa lõch sûã. Chñnh<br /> chuyïín dõch theo hûúáng ngaây caâng hiïån àaåi; saãn C.Maác, trong böå Tû baãn, àaä viïët vïì sûå múã röång cuãa<br /> xuêët  nhoã hiïåu quaã  thêëp àaä chuyïín dêìn sang saãn caác khaái niïåm, nhû khaái niïåm lao àöång saãn xuêët,<br /> xuêë t mang laåi hiïå u quaã  cao; cú cêëu kinh tïë coá sûå ngûúâi lao àöång (ngûúâi cöng nhên) cuâng vúái sûå múã<br /> chuyïín dõch theo hûúáng tñch cûåc vaâ ngaây caâng hiïån röång xaä  höåi hoaá  saãn xuêët tû baãn chuã nghôa vaâ  sûå<br /> àaåi caã vïì chiïìu röång, lêîn chiïì u sêu; viïå c sûã duång thay àöíi vïì chêët tñnh chêët húåp taác cuãa baãn thên lao<br /> sûác lao àöång coá tri thûác ngaâ y caâng phöí biïën; sûác àöång nhû sau: “Khi quaá trònh lao àöång coân laâ möåt<br /> caånh tranh cuãa nïìn kinh tïë àaä àûúåc nêng lïn möåt quaá trònh thuêìn tuyá caá nhên, thò cuâng möåt cöng nhên<br /> bûúác; àaä taåo ra thïë vaâ lûåc àïí àêët  nûúác tiïëp tuåc trïn êëy kïët húåp têët caã caác chûác nùng maâ sau naây bõ taách<br /> <br /> <br /> 1<br /> http://ditichhochiminhphuchutich.gov.vn/ar ticledetail.aspx?<br /> ar ticleid=889&sitepageid=569#sthash.u1lkD7eB.dpbs * Trûúâng Àaåi hoå c Cöng àoaân<br /> <br /> 8 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> riïng ra..., cuâng vúái tñnh chêët húåp taác cuãa baãn thên khaái niïåm cöng nhên trñ thûác  Viïåt Nam nhû sau:<br /> quaá trònh lao àöång thò khaái niïåm lao àöång saãn xuêët cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam laâ khaái niïåm duâng àïí<br /> vaâ ngûúâi àaãm nhiïåm noá,  tûác laâ ngûúâi lao àöång saãn chó böå  phêån tiïn tiïën nhêët cuãa giai cêëp cöng nhên<br /> xuêët, cuäng têët  yïëu múã röång ra. Muöën lao àöång saãn Viïåt Nam hiïån àaåi, àûúåc hònh thaânh vaâ  phaát  triïín<br /> xuêët, bêy giúâ khöng cêìn phaãi trûåc tiïëp moá tay vaâo trong quaá trònh àêíy maånh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi<br /> nûäa; chó cêìn laâm möåt khñ quan cuãa ngûúâi lao àöång hoáa àêët nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa gùæn<br /> töí ng thïí, chó cêìn thûåc hiïån möåt trong nhûäng chûác vúái phaát triïín kinh tïë tri thûác; hoå laâ nhûäng cöng nhên<br /> nùng naâo àoá cuãa ngûúâi êëy laâ àuã”1. coá trònh àöå cao àùèng hoùåc tûúng àûúng trúã lïn, coá<br /> Nùm 1888, trong lúâi chuá thñch cho lêìn xuêët baãn khaã nùng nghiïn cûáu ûáng duång khoa hoåc cöng nghïå<br /> bùçng tiïëng Anh Tuyïn ngön cuãa Àaãng Cöång saãn, hiïån àaåi möåt caách saáng taåo vaâo quaá trònh saãn xuêët<br /> Ph.Ùngghen viïët: “Giai cêëp vö saãn laâ giai cêëp nhûäng kinh doanh úã caác loaåi hònh saãn xuêët kinh doanh, dõch<br /> cöng nhên laâm thuï hiïån àaåi, vò mêët caác tû liïåu saãn vuå cöng nghiïåp hoùåc saãn xuêët kinh doanh vaâ dõch vuå<br /> xuêët cuãa baãn thên, nïn buöåc phaãi baán sûác lao àöång coá tñnh chêët cöng nghiïåp3.<br /> cuãa mònh àïí söëng”2. Cöng nhên trñ thûác, ngoaâi nhûäng àùåc àiïím cuãa<br /> Theo Ph.Ùngghen, àùåc trûng chuã yïëu cuãa giai giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi coân coá nhûäng àùåc àiïím<br /> cêëp vö saãn, hay giai cêëp cöng nhên thïë kyã XIX àoá laâ riïng: Coá trònh àöå hoåc vêën vaâ trònh àöå khoa hoåc cöng<br /> nhûäng ngûúâi lao àöång khöng coá tû liïåu saãn xuêët, nghïå cao, tûúng àûúng vúái trònh àöå cuãa tri thûác; Lao<br /> khöng coá cuãa caãi, khöng coá taâi saãn gò khaác ngoaâi taâi àöång trong caác ngaânh cöng nghïå cao, taåo ra nhûäng<br /> saãn sûác lao àöång cuãa baãn thên; phaãi baán sûác lao saãn phêím coá haâm lûúång trñ thûác cao, coá giaá trõ gia<br /> àöång, ài laâm thuï trong caác lônh vûåc lao àöång saãn tùng lúán; Coá khaã nùng lao àöång saáng taåo, ûáng duång,<br /> xuêët vêåt chêët nùång nhoåc àïí àûúåc nhêån möåt khoaãn phaát triïín tri thûác khoa hoåc kyä  thuêåt vaâ cöng nghïå<br /> giaá trõ sûác lao àöång goåi laâ tiïìn lûúng nhùçm taái saãn múái vaâo saãn xuêët; Coá khaã nùng thñch ûáng, phaãn ûáng<br /> xuêët sûác lao àöång cuãa mònh. linh hoaåt vúái quaá trònh saãn xuêët vaâ caác quaá trònh phaát<br /> Nhû vêåy, quan àiïím cuãa nhûäng nhaâ saáng lêåp ra triïín cuãa xaä höåi; Coá tñnh tñch cûåc chñnh trõ - xaä höåi,<br /> chuã nghôa Maác khi baân vïì giai cêëp cöng nhên vaâ sûå coá vùn hoáa lao àöång cöng nghiïåp.<br /> hònh thaâ nh, phaá t triïín cuãa giai cêëp cöng nhên trñ Quaá trònh cöng nghiïåp hoáa phaát triïín tuêìn tûå tûâ<br /> thûá c hiïån nay hoaâ n toaân chñnh xaác... Quan niïåm cú khñ hoáa giûäa thïë kyã  XVIII, àiïån khñ hoáa tûâ giûäa<br /> múái trïn àêy cuãa C.Maác vaâ Ph.Ùngghen tûâ nhûä ng thïë kyã  XIX vaâ àiïån tûã hoáa vaâo giûäa thïë kyã XX, húåp<br /> nùm 60 thïë kyã XIX trúã ài vïì caác böå phêån khaác nhau thaânh chónh thïë cuãa nïìn saãn xuêët tûå àöång hoáa. Sûå<br /> húåp thaânh giai cêëp cöng nhên, cêìn àûúå c xem nhû phaát triïín naây do taác àöång cuãa khoa hoåc kyä thuêåt, do<br /> cú súã àïí chuáng ta baân luêå n vïì giai cêëp cöng nhên àoá, khoa hoåc ngaây caâng trúã thaânh lûåc lûúång saãn xuêët<br /> àûúng àaå i - cöng nhên trñ thûá c, àïí  dûå  baá o vïì xu trûåc tiïëp vaâ kinh tïë trñ thûác ra àúâi. Cuâng vúái quaá trònh<br /> hûúá ng phaát  triïín cuãa giai cêëp cöng nhên nûúác ta phaát triïín cuãa nïìn saãn xuêët cöng nghiïåp hiïån àaåi,<br /> trong giai àoaån àêí y maånh CNH, HÀH vaâ höå i nhêå p giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi tûâng bûúác phaát triïín<br /> kinh tïë quöëc tïë. thaânh “giai cêëp vö saãn lao àöång trñ oác” maâ C.Maác vaâ<br /> Cöng nhên trñ thûác laâ khaái niïåm duâng àïí chó böå Ph.Ùnghen dûå baáo trûúác àêy, ngaây nay coân goåi vúái<br /> phêå n tiïn tiïë n nhêët  cuãa giai cêëp cöng nhên hiïån caái tïn “Cöng nhên trñ thûác”. Xu hûúáng tri thûác hoáa<br /> àaåi, àûúåc hònh thaânh vaâ phaá t  triïín gùæ n liïìn vúái sûå cöng nhên vaâ trñ thûác hoáa cöng nhên àöìng thúâi cuâng<br /> hònh thaâ nh vaâ phaát  triïín cuãa kinh tïë tri thûác, bao diïîn ra trong kinh tïë  tri thûác àaä  dêîn àïën sûå  hònh<br /> göìm nhûäng ngûúâi lao àöång coá trònh àöå tûúng àûúng thaânh vaâ phaát triïín cöng nhên trñ thûác. Cöng nhên<br /> vúái trònh àöå  cuãa trñ thûá c,  trûåc tiïëp vêån haânh, sûã vûâa laâ saãn phêím vûâa laâ chuã thïí cuãa kinh tïë tri thûác.<br /> duång caác cöng cuå, phûúng tiïån saãn xuêët cöng nghiïåp ÚàViïåt Nam, Chuã tõch Höì Chñ Minh cuäng chó roä “Muöën<br /> tiïn tiïë n, hiïån àaåi vúái trònh àöå xaä höåi hoáa, quöë c tïë xêy dûång chuã nghôa xaä höåi thò nhêët àõnh cêìn coá hoåc<br /> hoáa cao hoùåc àang trûåc tiïëp tham gia vaâo viïåc nghiïn thûác”4, do àoá, Ngûúâi luön yïu cêìu Àaãng ta phaãi thûúâng<br /> cûáu, ûáng duång cöng nghïå múái vaâo saãn xuêët, töí chûác,<br /> 1.<br /> quaãn lyá saãn xuêët kinh doanh, nghiïn cûáu vaâ quaãn lyá C.Maá c vaâ Ph.Ùngghen. Toaân têåp, têå p 4. Nxb Chñnh trõ Quöëc gia,<br /> Haâ Nöåi, 1995, tr.327-328.<br /> khoa hoåc kyä thuêåt  gùæn vúái saãn xuêët  kinh doanh, laâ 2.<br /> C.Maá c vaâ Ph.Ùngghen. Sàd., têåp 4, tr.596.<br /> lûåc lûúå ng laâm chuã  cöng nghïå  hiïån àaåi trong thúâi 3.<br /> Trêìn Thõ Nhû Quyânh, Toám tùæt Luêån aán tiïën syä Triïët hoåc (2012),<br /> àaåi ngaây nay. “Cöng nhên trñ thûác úã thaânh phöë Höì Chñ Minh thúâi kyâ àêíy<br /> Trïn cú súã quan niïåm cuãa Ph.Ùnghen vïì cöng maånh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa”.<br /> nhên vaâ khaái niïåm cöng nhên trñ thûác coá thïí àûa ra 4.<br /> C.Maá c vaâ Ph.Ùngghen. Sàd., têåp 22, tr.613.<br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân 9<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> xuyïn quan têm túái viïåc nêng cao trònh àöå cho giai cêëp cöng nhên vúái giai cêëp nöng dên vaâ têìng lúáp trñ<br /> cêëp cöng nhên, àïí giai cêëp cöng nhên xuêët hiïån ngaây thûác; laâ nïìn taãng cuãa khöëi àaåi àoaân kïët toaân dên töåc.<br /> caâng àöng àaão cöng nhên coá trònh àöå tri thûác cao, Thûá tû, laâ chöî dûåa tin cêåy, laâ cú súã xaä höåi cuãa<br /> xûáng àaáng vúái vai troâ  lõch sûã cuãa mònh. Bûúác vaâo Àaãng vaâ Nhaâ nûúác; laâ núi cung cêëp nguöìn nhên lûåc,<br /> giai àoaån àêíy maånh CNH, HÀH, Àaãng ta caâng chuá yá nhên taâi cho àêët nûúác.<br /> àïën viïåc tri thûác hoáa vaâ trñ thûác hoáa cöng nhên nhùçm Thûá nùm, àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam<br /> àaáp ûáng yïu cêìu phaát triïín cuãa giai àoaån múái. tñch cûåc tham gia vaâo quaá trònh hiïån àaåi hoáa quöëc<br /> 3. Vai troâ cuãa àöåi nguä cöng nhên trñ thûác phoâng, goáp phêìn giûä vûäng an ninh chñnh trõ, trêåt tûå<br /> Viïåt Nam an toaân xaä höåi.<br /> Trïn lônh vûåc kinh tïë Trïn lônh vûåc vùn hoáa - xaä höåi<br /> Vai troâ cuãa àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam Trong quaá trònh phaát huy vai troâ cuãa àöåi nguä cöng<br /> trïn lônh vûåc kinh tïë àûúåc thïí hiïån úã nhûäng nöåi dung: nhên trñ thûác Viïåt Nam trïn lônh vûåc tû tûúãng àaåt<br /> Möåt laâ,  àöå i nguä  cöng nhên trñ thûá c Viïåt  Nam àûúåc nhûäng thaânh tûåu:<br /> àang nhanh choáng trúã  thaânh lûå c lûúång saãn xuêët Möåt laâ, tham gia tñch cûåc trong caác hoaåt àöång<br /> tiïn tiïën haâng àêìu trong sûå nghiïåp àêíy maånh CNH, vùn hoáa, vùn nghïå, thïí duåc, thïí thao.<br /> HÀH àêët  nûúác. Hai laâ, tham gia tñch cûåc trong caác hoaåt àöång xêy<br />  Hai laâ, àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam laâ dûång vùn hoáa doanh nghiïåp, gia àònh vùn hoáa, khu<br /> lûåc lûúång quan troång nhêët thuác àêíy quaá trònh chuyïín dên cû vùn hoáa, àêëu tranh chöëng caác tïå naån xaä höåi.<br /> cú cêëu kinh tïë theo hûúáng hiïån àaåi. Ba laâ, tham gia tñch cûåc trong caác hoaåt àöång xaä<br /> Ba laâ, àöåi nguä  cöng nhên trñ thûác Viïåt  Nam laâ höåi, àùåc biïåt laâ  trong phong traâo tûâ  thiïån, àïìn ún<br /> lûåc lûúång haâng àêìu àiïìu haânh vaâ quaãn lyá nhûäng tû àaáp nghôa5.<br /> liïåu saãn xuêët hiïån àaåi cuãa àêët nûúác, àöìng thúâi khöng 4. Giaãi phaáp cú baãn phaát huy vai troâ cuãa àöåi<br /> ngûâ ng ûáng duång, àöíi múái cöng nghïå àïí nêng cao nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam trong quaá trònh<br /> nùng suêë t lao àöång, goá p phêìn phaá t  triïín kinh tïë àêìy maånh CNH, HÀH àêët nûúác<br /> quöëc dên. Vúái vai troâ ngaây caâng quan troång cuãa mònh trong<br /> Böën laâ, àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam thöng quaá trònh phaát triïín nïìn kinh tïë tri thûác hiïån nay úã<br /> qua lao àöång cuãa mònh goáp phêìn laâm thay àöíi cú Viïåt Nam, àïí thûåc hiïån sûå nghiïåp CNH, HÀH thaânh<br /> baãn phûúng thûác lao àöång thuã cöng, giaãn àún, thö cöng thò cêìn coá nhûäng giaãi phaáp cuå thïí àïí hònh thaânh<br /> sú, laåc hêåu sang phûúng thûác lao àöång sûã duång chêët àöåi nguä cöng nhên trñ thûác vûäng maånh nhû sau:<br /> xaám vaâ trònh àöå trñ tuïå cao. Möåt laâ, tiïëp tuåc nêng cao nhêå n thûác cuãa Àaãng,<br /> Nùm laâ, àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam laâ xaä höåi vïì àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt  Nam vaâ<br /> lûåc lûúång chuã yïëu quyïët àõnh vai troâ chuã àaåo cuãa vai troâ cuãa àöåi nguä naây trong sûå nghiïåp CNH, HÀH<br /> thaânh phêìn kinh tïë  nhaâ  nûúác, baão àaãm giûä  vûäng àêët nûúác.<br /> àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa trong phaát triïín kinh tïë Cêìn àêíy maånh nhêån thûác hún nûäa trong xaä höåi<br /> thõ trûúâng. vïì võ trñ, têìm quan troång cuãa viïåc phaát  triïín àöåi<br /> Saáu laâ,  àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt  Nam laâ nguä cöng nhên trñ thûác trong sûå nghiïåp CNH, HÀH<br /> lûåc lûúång ài àêìu trong phong traâo thi àua lao àöång àêët nûúá c. Àöìng thúâi, Àaãng phaã i khöng ngûâ ng àêíy<br /> saáng taåo goáp phêìn tùng nùng suêë t lao àöå ng, hiïåu maånh cöng taác nghiïn cûáu lyá luêån vaâ töí ng kïët thûåc<br /> quaã  kinh tïë  trong doanh  nghiïåp vaâ  nïìn  kinh tïë tiïî n vïì àöåi nguä cöng nhên trñ thûác trong àiïì u kiïån<br /> quöëc  dên. hiïån nay.<br /> Trïn lônh vûåc chñnh trõ Hai laâ, nêng cao nhêån thûác cuãa baãn thên àöåi nguä<br /> Trong quaá trònh thûåc hiïån vai troâ cuãa mònh, àöåi cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam vïì  võ trñ, vai troâ  cuãa<br /> nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam trïn lônh vûåc chñnh mònh trong sûå nghiïåp CNH, HÀH àêët nûúác. Àaãng vaâ<br /> trõ - tû tûúãng àaåt àûúåc nhûäng thaânh tûåu: Nhaâ nûúác, Cöng àoaân khöng ngûâng àêíy maånh cöng<br /> Thûá nhêët, tñch cûåc tham gia xêy dûång hïå thöëng taác tuyïn truyïìn chuã nghôa Maác - Lïnin, tû tûúãng Höì<br /> chñnh trõ xaä höåi chuã nghôa vaâ nêng cao trònh àöå trñ Chñ Minh; àûúâng löëi, chuã  trûúng, chñnh saách cuãa<br /> tuïå cuãa Àaãng trong giai àoaån hiïån nay. Àaãng àïí cöng nhên trñ thûác yá thûác hún nûäa võ trñ, vai<br /> Thûá hai, laâ lûåc lûúång gûúng mêîu goáp phêìn thûåc troâ cuãa mònh, tûâ àoá goáp phêìn taåo ra nhûäng àiïìu kiïån<br /> hiïån àûúâng löëi, chñnh saách, phaáp luêåt cuãa Àaãng vaâ<br /> Nhaâ nûúác. 5.<br /> Höì Chñ Minh. Toaân têåp, Têåp 10, Nxb. Chñnh trõ quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> Thûá ba, laâ noâng cöët trong khöëi liïn minh giûäa giai 2000, tr. 306.<br /> <br /> 10 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> <br /> thuêån lúåi trong viïåc thûåc hiïån sûá mïånh lõch sûã cuãa cuãa giai cêëp cöng nhên hiïån àaåi. Nhêët laâ trong àiïìu<br /> giai cêëp cöng nhên noái chung vaâ phaát huy vai troâ cuãa kiïån kinh tïë tri thûác phaát triïín maånh meä khöng chó úã<br /> àöåi nguä cöng nhên trñ thûác noái riïng. nhûäng nûúác cöng nghiïåp phaát triïín, maâ bùæt àêìu hònh<br /> Ba laâ, thûåc hiïån chñnh saách troång duång, àaäi ngöå thaânh vaâ phaát triïín úã nhûäng nûúác àang phaát  triïín,<br /> vaâ tön vinh cöng nhên trñ thûác. Xêy dûång chñnh saách trong àoá coá Viïåt Nam, àöåi nguä cöng nhên trñ thûác trúã<br /> thu huát, têåp húåp cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam úã trong thaânh nguöìn lûåc cú baãn, laâ àöång lûåc quan troång nhêët<br /> vaâ ngoaâi nûúác tñch cûåc  tham gia hiïën kïë, húåp taác trong nïìn kinh tïë tri thûác.<br /> àaâo taåo, nghiïn cûáu khoa hoåc, chuyïín giao cöng<br /> nghïå múái... Troång duång, tön vinh nhûäng cöng nhên Taâi liïåu tham khaão<br /> trñ thûác coá  àoáng goáp thiïët  thûåc, hiïåu quaã  vaâo sûå 1. Buâi Thõ Kim Hêåu, Luêån aán Tiïën sô Triïët hoåc, (2011): “Trñ thûác<br /> nghiïåp CNH, HÀH àêët nûúác vaâ höåi nhêåp quöëc tïë. hoáa cöng nhên Viïåt Nam trong höåi nhêåp quöëc tïë hiïån nay”,<br /> Böën laâ, quan têm thiïët thûåc àïën àúâi söëng, lao Haâ Nöåi.<br /> àöång, viïåc laâm cho àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt 2. Nguyïîn Thõ Thanh Hûúng, (2014): “Möåt söë vêën àïì àùåt ra vúái<br /> cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam trong giai àoaån múái ”, Taåp chñ Giaáo<br /> Nam. Àaãng vaâ Nhaâ nûúác tiïëp tuåc böí sung, hoaân thiïån<br /> duåc lyá luêån chñnh trõ quên sûå (147).<br /> caác chñnh saách vïì lao àöång, viïåc laâm, vïì tiïìn lûúng, 3. Höì Chñ Minh. Toaân têåp, Têåp 10, Nxb. Chñnh trõ quöëc gia, Haâ Nöåi,<br /> tiïìn thûúãng, vïì nhaâ úã goáp phêìn taå o ra möi trûúâng, 2000.<br /> àöång lûåc cho àöåi nguä cöng nhên trñ thûác phaát  triïín 4. Dûúng Vùn Sao (Chuã biïn), (2004): “Möåt söë vêën àïì cú baãn vïì<br /> vaâ phaát  huy vai troâ cuãa mònh6. xêy dûång, phaát huy vai troâ giai cêëp cöng nhên Viïåt Nam trong<br /> 5. Kïët luêån sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa”, Nxb Lao àöång,<br /> Sûå  ra àúâi cuãa àöåi nguä  cöng nhên trñ thûác hiïån Haâ Nöåi.<br /> nay laâ  thûåc tiïîn minh chûáng cho dûå  baáo cuãa chuã<br /> nghôa Maác - Lïnin tûâ  lyá  luêån trúã  thaânh khoa hoåc. 6.<br /> Nguyïîn Thõ Thanh Hûúng, Toám tùæt Luêån aán tiïën syä Triïët hoåc<br /> Ngaây nay, cöng nhên trñ thûác phaát triïín maånh meä, (2015), “Vai troâ cuãa àöåi nguä cöng nhên trñ thûác Viïåt Nam trong<br /> trúã thaânh xu hûúáng chuã àaåo trong quaá trònh vêån àöång sûå nghiïåp cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa àêët nûúác”.<br /> <br /> <br /> <br /> NÊNG CAO VAI TRO CÖNG ÀOAÂN... nhêån trònh àöå hiïíu biïët vïì phaáp luêåt lao àöång àöëi vúái<br /> Chuã tõch cöng àoaân cú súã.<br /> (Tiïëp theo trang 7) Thûá tû, cêìn coá chñnh saách baão àaãm lúåi ñch kinh tïë<br /> àöëi vúái caán böå cöng àoaân cú súã àïí hoå tñch cûåc hoaåt<br /> phuã  thò chïë taâ i coân nheå, do àoá  cêìn phaãi quy àõnh<br /> àöång. Quy àõnh cuå  thïí  mûác lûúng, phuå  cêëp cuäng<br /> theo hûúáng xûã lyá nghiïm khùæc hún; cêìn àûa thïm<br /> nhû caác  chïë àöå  böìi dûúäng khaác cho caán böå cöng<br /> phêìn chïë taâi cuå thïí vaâo Luêåt Cöng àoaân, phaãi coá<br /> àoaân cú súã theo hûúáng gùæn quyïìn lúåi vúái traách nhiïåm.<br /> nhûäng chïë taâi cuå thïí cho tûâng loaåi vi phaåm. Àiïìu 18<br /> Thûá nùm, cêìn tiïëp tuåc àöíi múái, phaá t triïín möëi<br /> Luêåt Cöng àoaân chó quy àõnh chung chung ngûúâi vi<br /> quan hïå húåp taác, höî trúå lêîn nhau giûäa cöng àoaân<br /> phaåm caác quy àõnh cuãa luêåt naây tuyâ  theo mûác àöå<br /> vúái cú quan chûác nùng nhùçm giaãi quyïët caác vêën àïì<br /> nheå hoùåc nùång maâ xûã lyá kyã luêåt, xûã phaåt haânh chñnh<br /> cuãa quan hïå lao àöång. Cöng àoaân phaãi coi viïåc baão<br /> hoùåc bõ truy cûáu traách nhiïåm hònh sûå. Àiïìu naây dêîn<br /> vïå quyïìn, lúåi ñch húåp phaáp cuãa ngûúâi lao àöång noái<br /> àïën nhiïìu bêët cêåp khi giaãi quyïët vi phaåm vò mûác àöå<br /> chung, baão àaãm quyïìn laâm viïåc cuãa ngûúâi lao àöång<br /> nùång hoùåc nheå rêët khoá xaác  àõnh, thiïëu thöëng nhêët<br /> noái riïng laâ chûác nùng cú baãn trong hoaåt àöång cuãa<br /> trong viïåc aáp duång chïë taâi xûã lyá.<br /> cöng àoaâ n àïí phaát huy, laâm töët  vai troâ cuãa mònh<br /> Thûá hai, cêìn àêíy maånh cöng taác tuyïn truyïìn,<br /> nhùç m khöng ngûâ ng nêng cao hiïåu quaã  hoaåt  àöång<br /> phöí biïën, giaáo duåc yá thûác phaá p luêåt  cho caác àoaâ n<br /> cöng àoaâ n, trong àoá coá viïåc baão àaãm quyïìn laâm<br /> viïn cöng àoaân, ngûúâi lao àöång nhêët laâ  caác quy<br /> viïåc cuãa ngûúâi lao àöång. <br /> àõnh cuãa luêå t lao àöång, luêåt  cöng àoaân vaâ àiïìu lïå<br /> cöng àoaân.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> Thûá ba,  khöng  ngûâng hoaân thiïån  cöng  taác  töí<br /> 1. Böå luêåt Lao àöång nùm 2012.<br /> chûác, nêng cao chêët lûúång, nùng lûåc caán böå cöng 2. Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi (2011), tuyïn ngön quöëc tïë nhên<br /> àoaân coá àuã nùng lûåc, trònh àöå àaáp ûáng yïu cêìu trong quyïìn cuãa Àaåi höåi àöìng Liïn húåp quöëc ngaây 10/12/1948,<br /> tònh hònh múái. Caác cú quan quaãn lyá Nhaâ nûúác vïì lao NXB Lao àöång - Xaä höåi Haâ Nöåi.<br /> àöång vaâ Liïn àoaân lao àöång caác cêëp phaãi thûúâng 3. Quöëc höåi (2012, 2013), Haâ Nöåi.<br /> xuyïn töí chûác caác àúåt hoåc têåp, kiïím tra vaâ chûáng 4. Töí chûác lao àöång quöëc tïë ILO (1998).<br /> <br /> <br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân 11<br /> Söë 14 thaáng 12/2018<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2