intTypePromotion=1

Vai trò của giáo viên trong khích lệ và phát huy tiềm năng của học sinh điếc

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
20
lượt xem
0
download

Vai trò của giáo viên trong khích lệ và phát huy tiềm năng của học sinh điếc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm mục tiêu tìm hiểu lí luận như đặc điểm tiếp nhận thông tin, nhu cầu giao tiếp của học sinh điếc; kinh nghiệm thực tiễn khi giảng dạy học sinh điếc tại khối Phổ thông dành cho học sinh điếc thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, bài viết đề cập: Đặc điểm học tập của học sinh điếc, thực trạng học tập của học sinh điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, biện pháp khích lệ, phát huy tiềm năng học tập của học sinh điếc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của giáo viên trong khích lệ và phát huy tiềm năng của học sinh điếc

VAI TRO CUÃA GIAÁO VIÏN<br /> A PHAÁT<br /> TRONG HUY<br /> KHÑCH<br /> TIÏÌM NÙNG CUÃA HOÅC SINH ÀIÏËC<br /> NGUYÏÎN THÕ THU HAÂ*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 09/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 13/11/2017.<br /> Abstract:<br />  The article raises the reasoning of education for deaf students in terms of the characteristics of receiving information<br /> needs of students with hearing loss. Also, the article presents current status of deaf students at Central Teacher Training College<br /> experience when teaching deaf students in the Deaf classes of Center for Special Education Support, National College for Educ<br /> article points out the role of teachers in encouragement and promotion of potentials of deaf students and proposes recommendati<br /> at the National College for Education.<br /> Keywords<br /> : Deaf students, value, communicate, care, event, classroom.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> söët ban àoã àaä laâm cö beá Helen bõ muâ, cêm vaâ àiïëc.<br /> Nhaâ têm lñ hoåc ngûúâi Mô Maslow àaä cho rùçng, sûáNhûng khi lïn 7 tuöíi, nhúâ gùåp cö gia sû Anne Sullivan,<br /> mïånh cuãa giaáo duåc laâ “giuáp cho baãn chêët töët àeåp êín<br /> cuöåc  àúâi  Helen  thay  àöíi  hùèn.  Möåt  ngaây kia,  khi  dùæt<br /> sêu trong con ngûúâi löå ra trong hiïån thûåc” vaâ cêìn coi Helen ra vûúân, Anne vûâa búm nûúác lïn cho Helen<br /> viïåc böìi dûúäng veã àeåp tinh thêìn laâ muåc àñch cuãa giaáo<br /> tiïëp xuác vûâa viïët chûä “nûúác” vaâo loâng baân tay cö beá.<br /> duåc. “Giaáo duåc” bùæt nguöìn tûâ tiïëng Latinh laâ “Educatio”<br /> Gûúng  mùåt  Helen  böîng  raång  ngúâi  möåt  niïìm  sung<br /> coá nghôa göëc laâ “khúi dêåy, dêîn ra”. Cêìn têåp trung vaâosûúáng, cö àaä hiïíu tûâ “nûúác” laâ gò. Caánh cûãa tri thûác<br /> viïåc taåo möi trûúâng giaáo duåc reân luyïån, khúi dêåy khaãàûúåc múã ra tûâ àoá! Àöëi vúái cö giaáo Anne, àoá laâ chó bûúác<br /> nùng vöën coá trong nhûäng ngûúâi treã, hûúáng dêîn söëng quan troång thûá 2 trong viïåc daåy Helen. Vêåy bûúác quan<br /> theo hûúáng tñch cûåc. Phûúng phaáp duy trò hûäu hiïåu troång àêìu tiïn laâ gò? Àoá laâ sau khi tiïëp xuác vúái Helen<br /> sûå tñch cûåc, tñnh nhên vùn àûúåc khùèng àõnh chó coá thïí sau 2 tuêìn, Helen àaä chõu giao tiïëp, tiïëp nhêån thöng<br /> chñnh laâ khöng ngûâng hoåc têåp. Theo Ikeda Daisaku tin tûâ cö giaáo”.<br /> (Thïë kó XXI - AÁnh saáng giaáo duåc<br /> ), baãn chêët cuãa giaáo<br /> Giaáo viïn vaâ cha meå coá thïí giuáp àúä treã hoåc têåp<br /> duåc khöng phaãi laâ cung cêëp kiïën thûác maâ laâ hoåc hoãi lêîn<br /> thöng qua cung cêëp thöng tin, gúåi yá, khuyïën khñch<br /> nhau möåt caách cúãi múã, tön  troång nhau, cuâng  nhau àuáng luác vúái mûác àöå phuâ húåp. Treã em cêìn àûúåc àûa<br /> phaát huy trñ tuïå àïí söëng haånh phuác. Quan têm àïën vaâo tònh huöëng núi chuáng àaåt àûúåc sûå hiïíu biïët vaâ<br /> nhau chñnh laâ húi thúã cuãa giaáo duåc [1].<br /> chuáng coá thïí nhêån àûúåc sûå trúå giuáp tûâ ngûúâi lúán hay<br /> Baâi viïët naây nhùçm muåc tiïu tòm hiïíu nhûäng lñ luêånbaån beâ chuáng, nhúâ àoá giuáp chuáng coá thïí àaåt àûúåc<br /> vaâ thûåc tiïîn vïì khaã nùng vaâ àùåc àiïím cuãa hoåc sinh trònh àöå cao hún trong phaåm vi vuâng phaát triïín gêìn.<br /> àiïëc tiïëp nhêån thöng tin, tûúng taác trong lúáp hoåc, ngoaâi Tòm hiïíu, nhêån thûác bêët cûá vêën àïì gò nïn sûã duång 7<br /> xaä höåi àïí khúi dêåy trñ tuïå vaâ loâng nhên aái vöën coá trong<br /> caách àïí tiïëp thu [2]: (i) Noái, àoåc vaâ viïët vêën àïì àoá<br /> möîi thêìy cö giaáo, tûâ àoá taåo nïn sûå gùæn kïët giûäa giaáo<br /> (tiïëp cêån bùçng ngön ngûä); (ii) Hònh thaânh khaái niïåm,<br /> viïn vaâ möîi em hoåc sinh àiïëc taåi khöëi Phöí thöng daânh xaác àõnh söë lûúång hoùåc nghô thêåt nghiïm tuác vïì noá<br /> cho ngûúâi Àiïëc, Trung têm Höî trúå Phaát triïín Giaáo duåc (tiïëp cêån bùçng logic toaán hoåc); (iii).Veä, phaác hoåa hoùåc<br /> Àùåc biïåt,  Trûúâng Cao  àùèng Sû  phaåm Trung ûúng; tûúãng tûúång (tiïëp cêån bùçng khöng gian); (iv) Duâng<br /> qua àoá phaát huy tri thûác vaâ thöng tin theo hûúáng phuåc cûã chó, àiïåu böå àïí biïíu hiïån noá, xêy dûång möåt mö<br /> vuå hoâa nhêåp cöång àöìng, phuåc vuå haånh phuác con ngûúâi.<br /> hònh  vïì  noá  hoùåc  tòm  hoaåt  àöång  liïn  quan  àïën  noá<br /> 2. Nöåi dung<br /> (tiïëp cêån bùçng vêån àöång cú thïí); (v) Haát, nhêím, tòm<br /> 2.1. Àùåc àiïím hoåc têåp cuãa hoåc sinh àiïëc<br /> loaåi nhaåc minh hoåa cho noá hoùåc àùåt tïn noá trïn möåt<br /> - Àiïìu kiïån cêìn àïí treã Àiïëc coá thïí hoåc têåp:<br /> nhaåc nïìn trong khi hoåc (tiïëp cêån bùçng êm nhaåc); (vi)<br /> Vygotsky  cho  rùçng  hoaåt  àöång  hoåc  têåp  cuãa  con Liïn hïå vúái möåt caãm giaác caá nhên hoùåc sûå traãi nghiïåm<br /> ngûúâi nhêët  thiïët cêìn  àûúåc  diïîn  ra  trong  möi trûúâng tinh  thêìn (tiïëp  cêån nhêån  thûác baãn  thên); (vii)  Thûåc<br /> vùn hoáa vaâ trong tûúng taác vúái ngûúâi khaác [1]. Cêu hiïån cuâng baån beâ hoùåc möåt nhoám ngûúâi khaác (tiïëp<br /> chuyïån vïì cuöåc àúâi cuãa nhaâ vùn, nhaâ hoaåt àöång xaänhêån tûúng taác caá nhên).<br /> höåi ngûúâi Mô Helen Adams Keller (1880-1968) laâ möåt<br /> vñ duå àiïín hònh: “Luác 19 thaáng tuöíi, cún bïånh quaái aác* Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 23<br /> <br /> Theo caác caách tiïëp nhêån thöng tin trïn àêy, giaáo cêu chuyïån vaâ thaão luêån cuãa hoåc sinh, giaáo viïn cuäng<br /> viïn,  cha  meå  coá  thïí  lûåa  choån  nhiïìu  caách  àïí  khùæc hiïíu àûúåc têm  tû, nguyïån voång vaâ phaát triïín têm lñ<br /> phuåc àûúåc khiïëm khuyïët cuãa hoåc sinh àiïëc laâ caác em cuãa hoåc sinh, nhu cêìu buâ àùæp nhûäng thiïëu thöën tònh<br /> khöng nghe, khöng noái àûúåc. Caác em khöng thïí nghe<br /> caãm cho caác em hoåc sinh àiïëc vaâ coá nhiïìu caách daåy<br /> nhûng caác em sûã duång mùæt vaâ ngön ngûä kñ hiïåu àïí hoåc sinh chêëp haânh quy àõnh cuãa lúáp hoåc töët hún.<br /> giao tiïëp, àïí tiïëp nhêån thöng tin. Trûâ phûúng phaáp (i)<br /> 2.2. Thûåc traång hoåc têåp cuãa hoåc sinh àiïëc taåi<br /> vaâ (v), caác em hoaân toaân coá khaã nùng hoåc hoãi töët theoTrûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> caách tiïëp cêån bùçng khöng gian, vêån àöång cú thïí, tûúng<br /> -  Quan niïåm vïì  phaát triïín trñ thöng minh vaâ neát<br /> taác caá nhên hay logic toaán hoåc...<br /> khaác biïåt vùn hoáa khi daåy treã Àiïëc:<br /> - Àùåc àiïím tiïëp nhêån thöng tin cuãa hoåc sinh àiïëc:<br /> Theo quan àiïím cuãa Raymond Cattell (1963) vaâ<br /> Trong maä hoáa thöng tin, coá hoåc sinh sûã duång nhiïìu John Horn (1998), trñ thöng minh àûúåc chia ra laâm 2<br /> ngön ngûä noái hay nhêån thûác trûâu tûúång, coá hoåc sinhloaåi [2]: (i) Trñ thöng minh mïìm laâ tñnh hiïåu quaã têm lñ<br /> duâng  nhiïìu  hònh  aãnh  hay  nhêån  thûác  cuå  thïí.  Nhòn do khöng chõu aãnh hûúãng cuãa vùn hoáa, chuã yïëu thïí<br /> chung,  hoåc  sinh  Àiïëc  àa  phêìn  thiïn  vïì  nhêån  thûác<br /> hiïån úã daång phi ngön ngûä (Trñ thöng minh mïìm phaát<br /> hònh  aãnh.  Trong  quaá  trònh  hoåc  têåp,  nhêån  thûác  trûâutriïín trïn cú súã sûå phaát triïín naäo böå cho àïën tuöíi võ<br /> tûúång cuãa caác em seä àûúåc phaát triïín hún.<br /> thaânh niïn vaâ giaãm dêìn theo lûáa tuöíi); (ii) Trñ thöng<br /> Hoåc têåp laâ quaá trònh phûác taåp, chõu taác àöång cuãa nhiïìu<br /> minh kïët tuå laâ nùng lûåc ûáng duång caác phûúng phaáp<br /> yïëu töë. Daåy hoåc phuâ húåp vúái kiïíu nhêån thûác seä hiïåu quaã úã<br /> giaãi  quyïët  vêën  àïì  trïn  cú  súã  tiïëp  thu  vùn  hoáa  (Trñ<br /> têët caã caác cêëp hoåc. Hoåc sinh <br /> àiïëc coá kiïíu nhêån thûác phuå thöng loaåi naây phaát triïín theo àöå tuöíi bao göìm nhûäng<br /> thuöåc vaâo trûúâng tri giaác seä hoåc têåp töët hún khi coá sûå trúå<br /> kô nùng vaâ nhûäng kiïën thûác, kinh nghiïåm tiïëp thu àûúåc).<br /> giuáp cuãa hònh aãnh. Daåy hoåc phuâ húåp vúái kiïíu nhêån thûác coá<br /> Nhû vêåy, vïì trñ thöng minh mïìm, treã àiïëc khöng khaác<br /> thïí laâm tùng hûáng thuá, sûå tham gia, do àoá laâm tùng sûå so vúái treã bònh thûúâng, thêåm chñ coá thïí nöíi tröåi vò caác<br /> gùæn kïët cuãa hoåc sinh vúái mön hoåc.<br /> em coá caách thïí hiïån qua ngön ngûä kñ hiïåu.<br /> - Nhu cêìu giao tiïëp cuãa hoåc sinh àiïëc:<br /> Nhûäng àûáa treã àûúåc xaä höåi hoáa theo kinh nghiïåm caá<br /> Daåy hoåc àûúåc coi laâ hoaåt àöång mang tñnh xaä höåi<br /> nhên cuãa chuáng, nhûng chuáng cuäng chõu aãnh hûúãng<br /> hoáa cao vaâ khöng thïí àaåt àûúåc kïët quaã mong muöën cuãa böëi caãnh ngön ngûä, vùn hoáa, xaä höåi núi chuáng sinh<br /> nïëu thiïëu sûå tham gia cuãa gia àònh vaâ caác lûåc lûúång xaära  vaâ lúán  lïn.  Phêìn nhòn àûúåc cuãa vùn hoáa rêët nhoã,<br /> höåi khaác [4]. Treã àiïëc rêët ngêy thú, chó biïët chöî mònh úã,giöëng nhû phêìn nöíi cuãa taãng bùng, phêìn chuã yïëu cuãa<br /> khöng  tiïëp  xuác  vúái  ai,  khöng  nghe  àûúåc  tivi, khöng vùn hoáa laâ phêìn chòm, khöng nhòn thêëy àûúåc. Chó vúái<br /> giao tiïëp nhiïìu vúái moåi ngûúâi, ñt xem saách baáo. Thêìy kiïën thûác, thúâi gian, sûå thiïån chñ vaâ nhûäng cam kïët vúái sûå<br /> cö giaáo cêìn biïët kïët húåp taâi liïåu chung, daåy nhûäng àiïìu nghiïåp GD-ÀT, ngûúâi giaáo viïn múái coá thïí chuyïín hoáa<br /> thiïët thûåc coá liïn quan àïën àúâi söëng cuãa caác em; cêìn nhûäng  khaác  biïåt  vùn  hoáa  thaânh  nhûäng  kinh  nghiïåm<br /> chuá yá àùåc àiïím àùåc thuâ cuãa treã àiïëc àïí giaãng daåy. Nïëu<br /> phong phuá vaâ thuá võ cuãa ngûúâi hoåc [2].<br /> khöng  laâm  nhû  vêåy  thò  viïåc  giaãng  daåy  seä  keám  taác Hoåc sinh tûâ caác vuâng miïìn khaác nhau mang àïën<br /> duång vaâ thêåm chñ coá thïí coá haåi. Mùåt khaác, daåy hoåc laâ<br /> lúáp  hoåc  nhûäng neát  vùn  hoáa  cuãa cöång  àöìng  mònh.<br /> hoaåt àöång dûåa trïn cú súã khoa hoåc. Hoaåt àöång daåy vaâ Hoåc  sinh tûâ  nhûäng  gia  àònh coá  àõa  võ  xaä höåi  khaác<br /> hoaåt àöång hoåc phaãi àûúåc töí chûác phuâ húåp àïí töëi àa<br /> nhau  cuäng  mang  theo  nhûäng  neát  vùn  hoáa  khaác<br /> hoáa sûå phaát triïín trñ tuïå, khaã nùng saáng taåo, tñnh àöåcnhau;  hoùåc  nhûäng  àùåc  àiïím  nghiïåp  cuãa  cha  meå<br /> lêåp cuãa hoåc sinh. Giao tiïëp khöng thïí laâ quan hïå möåt cuäng coá thïí aãnh hûúáng àïën haânh vi, caách ûáng xûã<br /> chiïìu, giaáo viïn giaãng, hoåc sinh nghe maâ laâ quan hïå cuãa hoåc sinh. Nhûäng hoåc sinh tûâ vuâng nöng thön seä<br /> hai chiïìu vaâ giao tiïëp khöng chó bùçng lúâi noái maâ bùçngmang  àïën  nhûäng neát  vùn  hoáa  khaác so  vúái  nhûäng<br /> cûã chó, àiïåu böå. Àiïìu naây rêët quan troång àöëi vúái hoåc<br /> hoåc sinh tûâ nhûäng gia àònh söëng úã thaânh phöë. Thaânh<br /> sinh àiïëc.<br /> viïn cuãa caác nhoám xaä höåi khaác nhau coá nhûäng àùåc<br /> Nïëu chó laâ kiïën thûác àún thuêìn, ngûúâi ta coá thïí möåttrûng vùn hoáa khaác nhau. Caác em hoåc sinh  àiïëc àïën<br /> mònh  hoåc úã  trûúâng  hoåc,  bùçng  caách  àoåc saách,...  Coá<br /> tûâ caác tónh thaânh khaác nhau, phêìn lúán cha meå àïìu laâ<br /> nhûäng caái maâ con ngûúâi chó hoåc àûúåc thöng qua kinh ngûúâi nghe noái, nhûng àa phêìn caác em àïìu tham<br /> nghiïåm nhû “caãm nhêån bùçng cú thïí”, “caãm nhêån bùçng gia sinh hoaåt taåi chi höåi ngûúâi àiïëc Haâ Nöåi, vúái nhûäng<br /> sûå söëng”. Àöëi vúái con ngûúâi, caái quan troång nhêët “sûác<br /> neát àùåc trûng ngêìm àõnh laâ coá khaác biïåt vúái vùn hoáa<br /> söëng”  chó  àûúåc  böìi  dûúäng  thöng  qua  kinh  nghiïåm ngûúâi noái. Sûå khaác biïåt roä rïåt laâ ngûúâi àiïëc duâng ngön<br /> mang tñnh tûå phaát (kinh nghiïåm do tûå thên vêån àöång) ngûä kñ hiïåu àïí giao tiïëp, coân cha meå caác em vò àiïìu<br /> hay qua  tiïëp xuác  giûäa ngûúâi vúái  ngûúâi [3].  Qua caác kiïån  cöng  viïåc  nïn  coá thïí  chûa  hoåc  hoùåc  ñt  duâng<br /> <br /> 24 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> àïën ngön ngûä naây, thêìy cö giaáo úã trûúâng cöë gùæng Taåi Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng, nùm<br /> giao  tiïëp vúái  caác  em  bùçng tiïëng  Viïåt, bùçng  nhûänghoåc 2017-2018, coá khoaãng 100 hoåc sinh, sinh viïn laâ<br /> quy ûúác thöëng nhêët cuãa ngön ngûä kñ hiïåu.<br /> ngûúâi àiïëc trong khoaãng 4.000 sinh viïn toaân trûúâng.<br /> -  Giaáo  duåc  caác  giaá  trõ  vùn  hoáa  xaä  höåi  vaâ  sûå<br /> Hún 90 hoåc sinh àiïëc (caác lúáp phöí thöng tûâ lúáp 1 àïën<br /> tûúng taác:<br /> lúáp 12) vaâ 8 sinh viïn àiïëc khoáa I (song ngaânh Giaáo<br /> + Nhûäng giaá trõ vùn hoáa: <br /> Trong thúâi àaåi toaân cêìu duåc Àùåc biïåt - Mô thuêåt) naây àûúåc taåo möi trûúâng hoåc<br /> hoáa nhû ngaây nay, sûå giao tiïëp vúái nhau trïn tinh thêìn têåp taåi caác lúáp chuyïn biïåt trong trûúâng vaâ sinh hoaåt<br /> “cuâng vui cuâng khöí” múái laâ cú baãn. Thïë giúái naây àa<br /> chung trong têåp thïí. Caác em àûúåc quan têm vaâ höî trúå<br /> daång. Vùn hoáa, giaá trõ quan, nïëp söëng sinh hoaåt khaác trong viïåc tiïëp cêån caác hoaåt àöång giaáo duåc, y tïë, sinh<br /> nhau. Khöng nïn àún giaãn xem “thïë giúái naây laâ möåt”. hoaåt phuâ húåp. Hún thïë nûäa, caác em cuäng laâ nhûäng<br /> Caái gò laâ cêìn thiïët àïí vûâa tön troång àûúåc sûå àa daångnhên töë mang tñnh chêët lan toãa tñch cûåc trong cöång<br /> naây vûâa cuâng nhau phaát triïín? Caách maâ chuáng ta vêîn àöìng ngûúâi Àiïëc.<br /> duâng chó laâ möåt trong nhûäng caách biïíu àaåt cuãa vùn 2.3. Vai troâ cuãa giaáo viïn trong khñch lïå, phaát<br /> hoáa maâ thöi vaâ nïëu chuáng ta gùåp thûã thaách hay cùng huy tiïìm nùng hoåc têåp cuãa hoåc sinh àiïëc:<br /> thùèng trong höåi nhêåp vaâo möåt nïìn vùn hoáa khaác, chuáng - Àïì ra muåc tiïu vûâa sûác:<br /> ta coá thïí bõ söëc vùn hoáa [3].<br /> Hoåc sinh coá chiïìu hûúáng laâm viïåc theo nhûäng muåc<br /> Con  ngûúâi  seä  mang  theo  àïën  luác  trûúãng  thaânh tiïu roä raâng, chi tiïët, vûâa phaãi, thaách thûác trung bònh vaâ<br /> nhûäng giaá trõ  vùn hoáa àaä nhêåp têm tûâ  khi coân nhoã.coá thïí hoaân thaânh trong khoaãng thúâi gian khaá ngùæn.<br /> Trûúãng thaânh röìi maâ tòm caách thay àöíi nhûäng giaá trõNïëu giaáo viïn têåp trung vaâo kïët quaã hoåc têåp cuãa hoåc<br /> êëy khöng phaãi laâ chuyïån dïî. Sûå quan troång cuãa viïåc sinh nhû àiïím vaâ võ trñ xïëp haång, giaáo viïn àaä giaán tiïëp<br /> giaáo duåc vïì hoâa bònh vaâ quyïìn con ngûúâi luác coân nhoãkhuyïën  khñch  hoåc  sinh  xaác  àõnh  muåc  tiïu  kïët  quaã.<br /> laâ úã chöî naây. Sûå tñch luäy nhêån thûác vïì nhûäng vêën àïì<br /> Àiïìu naây laâm töín haåi túái viïåc xaác àõnh muåc tiïu nêng<br /> naây trong möi trûúâng giaáo duåc, seä trúã thaânh nïìn taãngcao nùng lûåc, tûå hoaân thiïån mònh vaâ tham gia vaâo viïåc<br /> xêy dûång hoâa bònh.<br /> hoåc têåp. Nïëu sûã duång hïå thöëng thûúãng phaåt hay khuyïën<br /> Trïn thûåc tïë giaãng daåy, giao tiïëp vúái caác em hoåc khñch, cêìn baão àaãm thûúãng phaåt hûúáng túái viïåc hoåc<br /> sinh àiïëc khöng phaãi luác naâo sûå khaác biïåt trong biïíu têåp, hoaân thiïån baãn thên chûá khöng dûâng úã viïåc thûåc<br /> àaåt cuäng dêîn àïën sûå hiïíu nhêìm. Hêìu hïët moåi ngûúâihiïån töët vaâ àaåt àiïím cao. Muåc tiïu khöng nïn àûúåc<br /> (caã thêìy cö giaáo daåy hoåc sinh àiïëc vaâ caác em hoåc sinhàùåt quaá cao, àïí hoåc sinh thêëy an toaân vaâ coá nùng lûåc<br /> àiïëc) àïìu coá thiïån chñ, coá sûå toâ moâ, lõch sûå vaâ hûáng thuá<br /> hoåc têåp. Nhûäng muåc tiïu coá mûác àöå khoá vûâa phaãi, coá<br /> vïì nhûäng khaác biïåt coá thïí coá trong vùn hoáa giao tiïëp xu hûúáng thûåc tïë, coá thïí tùng cûúâng àöång cú vaâ sûå<br /> bùçng viïåc kiïím tra nhûäng thöng tin phaãn höìi, tûúng kiïn trò. Nhûäng muåc tiïu àûúåc xaác àõnh roä raâng cung<br /> taác lêîn nhau.<br /> cêëp chuêín mûåc àïí àaánh giaá [2].<br /> + Nhûäng giaá trõ xaä höåi<br /> : Trong xaä höåi, ai laâ ngûúâi “ûu<br /> Trûúác khi trong chûúng trònh thanh toaán naån muâ<br /> tuá”? Coá leä laâ ngûúâi nhên tûâ, biïët thöng caãm vúái nöîi àau<br /> chûä, chûúng trònh böí tuác vùn hoáa Ban laänh àaåo Trung<br /> cuãa ngûúâi khaác. Àoá múái chñnh laâ ngûúâi ûu tuá. Ngûúâi treã<br /> ûúng àaä àùåt ra nhûäng yïu cêìu: (i) Nöåi dung phaãi hïët<br /> laåi caâng cêìn giuáp àúä ngûúâi khaác, khöng àûúåc ñch kó;sûác thiïët thûåc; (ii) Thûåc hiïån àuáng phûúng chêm “cêìn<br /> khöng bõ caám döî búãi caái lúåi trûúác mùæt, biïët nhòn xa, hïët<br /> gò hoåc nêëy”; (iii) Kïët húåp chùåt cheä hoåc vùn hoáa vúái hoåc<br /> loâng vò gia àònh vaâ xaä höåi. Nhaâ khoa hoåc vô àaåi cuãa thïë<br /> kô thuêåt; (iv) Riïng chûúng trònh böí tuác vùn hoáa cêëp<br /> kó XX Albert Einstein àaä noái: “Giaá trõ cuãa möåt ngûúâi<br /> III, chuã yïëu vêîn dûåa vaâo chûúng trònh phöí thöng, coá<br /> àûúåc quyïët àõnh búãi nhûäng gò ngûúâi êëy cho xaä höåi, chûá<br /> sûãa àöíi theo hûúáng tinh giaãn nhûng vêîn coi troång kiïën<br /> khöng phaãi búãi nhûäng gò ngûúâi êëy lêëy cuãa xaä höåi”. thûác vùn hoáa cú baãn [4]. Nay vúái muåc tiïu giaáo duåc<br /> Sûå tûúng taác laâ nïìn taãng cuãa sûå phaát triïín nhêånphöí thöng mang laåi cho hoåc sinh àiïëc möåt vöën hiïíu<br /> thûác. Caách tû duy, con àûúâng ài àïën hiïíu biïët àûúåc biïët cú baãn, cên àöëi vaâ  thiïët thûåc, Nhaâ trûúâng cuäng<br /> nuöi dûúäng trong böëi caãnh xaä höåi laânh maånh. Nhûängyïu cêìu giaáo viïn chuã àöång xêy dûång kïë hoaåch giaãng<br /> nghiïn cûáu cuãa têm lñ hoåc nhêån thûác chó ra rùçng caác daåy vúái chûúng trònh phaãi coá troång àiïím, nhûng khöng<br /> hoaåt àöång  nhêån thûác xaä höåi  nhû hoåc  têåp trong  möicùæt xen chûúng trònh chung. Chûúng trònh giaãng daåy<br /> trûúâng xaä höåi àûúåc töí chûác töët, thaão luêån nhoám kñch<br /> cêìn chuêín xaác, tinh giaãn, traánh quaá taãi, truâng lùåp, cêìn<br /> thñch ngûúâi hoåc laâm roä, chi tiïët hoáa, töí chûác laåi vaâ thay<br /> lûúåc boã nhûäng chi tiïët bùæt thuöåc loâng.<br /> àöíi quan niïåm vïì thöng tin. Thaách thûác tûâ phña baån<br /> - Xêy dûång lúáp hoåc thên thiïån, quan têm lêîn nhau:<br /> beâ taåo ra cú höåi cho hoåc sinh xem xeát laåi yá tûúãng, quan Theo Maslow, khi caác nhu cêìu cú baãn àûúåc thoãa<br /> niïåm cuãa mònh vaâ tòm thêëy sûå khaác biïåt [2].<br /> maän, nhu cêìu phaát triïín seä xuêët hiïån. Nhu cêìu phaát<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 25<br /> <br /> triïín cêìn thiïët cho sûå nêng cao nùng suêët vaâ hiïåu quaã chûáng minh bùçng kïët quaã. Àöëi vúái treã noái chung vaâ<br /> lao àöång, tùng cûúâng saáng taåo vaâ thaânh cöng. Úàmûáctreã àiïëc noái riïng, “coá àûúåc ngûúâi gêìn guäi, hiïíu mònh”<br /> àöå cao nhêët cuãa nhu cêìu laâ nhu cêìu tûå hiïån thûåc hoáalaâ “möi trûúâng” àïí treã coá thïí yïn têm trûúãng thaânh<br /> baãn thên, nhu cêìu dêîn túái tûå hoaân thiïån mònh. Nhiïìu töët nhêët.<br /> nghiïn cûáu  cho thêëy möi  trûúâng hoåc têåp  thên thiïån<br /> - Tin cêåy hoåc sinh:<br /> tùng cûúâng sûå cam kïët cuãa hoåc sinh, thaái àöå hoåc têåp, Khúi dêåy “yá muöën laâm” vaâ taåo cho caác em hoåc sinh<br /> khöng khñ xaä höåi tñch cûåc vaâ caãm xuác töët. Lúáp hoåc thên<br /> àiïëc tûå tin “muöën laâm laâ laâm àûúåc”. Nhûäng cêu khñch<br /> thiïån laâm cho hoåc sinh caãm thêëy àûúåc quan têm, chia lïå nhû “Yïn têm hoåc haânh ài, thêìy cö luön úã caånh” laâ<br /> seã, àûúåc tön troång, àûúåc thuöåc vïì nhoám, thuöåc vïì lúáprêët cêìn. Khöng nïn aáp àùåt maâ nïn khúi dêåy. Khöng<br /> hoåc.  Hoåc  têåp laâ  sûå  tûúng  taác  vaâ chuyïín  hoáa  nhiïìunïn ra mïånh lïånh maâ haäy àöång viïn, khñch lïå. Àûáa treã<br /> chiïìu giûäa giaáo viïn vaâ hoåc sinh vaâ laâ sûå höî trúå lêîn<br /> naâo cuäng chùæc chùæn coá súã trûúâng gò àoá vaâ coá àùåc tñnh<br /> nhau cuâng möåt luác.<br /> cuãa noá. Nhiïìu trûúâng húåp nhúâ biïët àöång viïn, khñch lïå<br /> Thûåc tïë cöng taác taåi nhûäng lúáp hoåc àiïëc cho thêëymaâ mêìm taâi nùng nhanh choáng núã hoa, vaâ caã nhên<br /> nhûäng giaáo viïn laâm viïåc hiïåu quaã “cuâng vúái lúáp hoåc”<br /> caách  nûäa,  trûúãng  thaânh  nhanh  àïën  àöå  khöng  ngúâ.<br /> duy trò sûå têåp trung vaâ quaãn lñ töët thúâi gian àaãm baão lúáp<br /> “Trïn àúâi naây, töi coá sûá maång cuãa riïng töi, baån cuäng<br /> hoåc àêìy ùæp hoaåt àöång cuãa nhûäng hoåc sinh cam kïëtcoá sûá maång maâ chó coá baån laâm àûúåc.” Àiïìu cêìn thiïët laâ<br /> laâm viïåc. Lúáp hoåc luön hoaåt àöång tñch cûåc, moåi hoåc<br /> baãn thên tûå caãm nhêån vaâ quyïët àõnh. Sûå nhêån ra vaâ<br /> sinh luön caãm thêëy mònh coá giaá trõ khi tham gia, giaá trõ<br /> vûäng tin vaâo sûá maång naây seä giaãi phoáng “sûác maånh”<br /> àoáng goáp thay vò thïí hiïån caác haânh vi lïåch laåc àïí àûúåc<br /> vö haån  coá trong ta. Tuây  theo “cûúâng àöå” cuãa yá chñ,<br /> chuá yá hay àûúåc võ thïë. Hoåc sinh caãm thêëy àûúåc tön<br /> con ngûúâi coá thïí laâm bêët cûá viïåc gò. Luác êëy khöng ngúâ<br /> troång, àûúåc àaánh giaá.<br /> sûác mònh bêåt ra lúán thïë! [1]<br /> Lúáp hoåc laâ ngöi nhaâ thûá hai cuãa hoåc sinh. Viïåc<br /> Chuáng ta phaãi nhòn röång hún nhiïìu nûäa  vïì khaã<br /> sùæp àùåt  vaâ trang trñ  lúáp hoåc  seä giuáp hoåc  sinh caãm<br /> nùng tiïìm taâng cuãa caác em hoåc sinh àiïëc, khöng àûúåc<br /> nhêån àûúåc sûå thên thiïån cuãa möi trûúâng. Ngoaâi sûå<br /> coá kiïíu ûáng xûã giöëng nhû ngùæt ài taâi nùng àaáng quñ<br /> tiïån lúåi trong sûã duång caác vêåt duång, lúáp hoåc coân laâ<br /> cuãa caác em. Khöng nïn àaánh giaá treã qua bïì ngoaâi,<br /> möi trûúâng khuyïën khñch saáng taåo, phaát huy trñ tuïå<br /> maâ phaãi nhòn vaâo caái têm- tûác “caái göëc” cuãa chuáng.<br /> trong hoåc têåp. Viïåc hoåc têåp seä hiïåu quaã hún trong<br /> Khi nhòn cêy xanh, ngûúâi ta thûúâng nhòn daáng caânh,<br /> möi trûúâng  caác em  yïu thñch.  Cuå  thïí:  (i)  Sùæp  xïëp<br /> chöî ngöìi: Viïåc sùæp xïëp chöî ngöìi coá aãnh hûúãng àïënmaâu laá, nhûng göëc coá baám vaâo àêët vûäng vaâng cêy<br /> viïåc daåy vaâ viïåc hoåc. Böë trñ theo caách truyïìn thöëngmúái coá thïí trûúãng thaânh cao to. Tûúng tûå, têm coá öín<br /> vaâ  böë  trñ  theo  haâng  ngang  àïìu  khuyïën  khñch  hoåc àõnh  vûäng  vaâng,  hoåc  sinh  àiïëc  múái  phaát  huy  àûúåc<br /> sinh laâm viïåc àöåc lêåp, thuêån tiïån cho viïåc trònh baâynùng lûåc.<br /> - Töí  chûác  caác  hoaåt  àöång  ngoaâi  giúâ -  hoaåt àöång<br /> cuãa giaáo viïn vaâ hoåc sinh, khuyïën khñch têåp trung<br /> hûúáng nghiïåp: Àöìng thúâi, vúái sûå tiïën haânh giaáo duåc<br /> vaâo ngûúâi trònh baây vaâ viïåc duy trò sûå têåp trung àún<br /> giaãn hún. Sùæp xïëp theo haâng ngang coân cho pheáp nhû thïë naâo  giûäa gia  àònh  vaâ trûúâng  hoåc, möåt àiïìu<br /> hoåc sinh laâm viïåc theo tûâng cùåp, giuáp nhau, chia seã quan troång laâ nêng cao khaã nùng giaáo duåc cuãa toaân<br /> taâi liïåu. Tuy nhiïn caách sùæp xïëp naây khöng phuâ húåpthïí xaä höåi. Cuå thïí:<br /> cho viïåc laâm viïåc nhoám lúán. Taåi caác phoâng hoåc cuãa + Caác hoaåt àöång giaãi trñ ngoaâi trúâi sau giúâ hoåc:<br /> caác  lúáp  hoåc  sinh àiïëc,  caác  baân  hoåc  àûúåc  sùæp  xïëp Àïí treã coá sûå trûúãng thaânh cên bùçng vïì tinh thêìn<br /> theo haâng ngang vaâ coá thïí theo voâng cung (taåi caác lêîn thïí chêët, cêìn nêng têìm quan troång cuãa viïåc böìi<br /> dûúäng tñnh nhên  vùn cho  treã thöng  qua nhûäng  thïí<br /> lúáp hoåc sinh lúáp lúán, sô söë ñt) - àiïìu naây töët cho hoaåt<br /> àöång tûúng taác, coá ñch cho viïåc thaão luêån vaâ laâm viïåcnghiïåm ngoaâi thûåc tïë xaä höåi. Einstein àaä noái phaãi laâm<br /> àöåc lêåp. (ii) Thaái àöå cuãa thêìy cö giaáo<br /> : Àöëi vúái thêìy cö cho giúái treã nhêån ra: “Cöng viïåc laâ niïìm vui cuãa baãn<br /> thên mònh àöìng thúâi phaãi coá giaá trõ àöëi vúái xaä höåi”. Caác<br /> giaáo,  coá leä  cûá  cho  rùçng:  “Troâ naây  laâ  àûáa thïë  naây”,<br /> “Troâ kia laâ àûáa thïë kia”,... thò àúä nhûác àêìu. Nhûng hoaåt àöång têåp thïí söi nöíi, coá yá nghôa thiïët thûåc trong<br /> laâm nhû vêåy seä khöng nhòn thêëy baãn chêët thêåt cuãaxaä höåi cuãa caác em hoåc sinh àiïëc tham gia, cho thêëy sûå<br /> treã khöng chûâng laâm thui chöåt luön taâi nùng quyá baáutrûúãng thaânh rêët nhiïìu cuãa caác em.<br /> Bïn caånh àoá, Nhaâ trûúâng, Khöëi luön chuá yá vaâ cöë<br /> trong noá, tuyïåt àöëi khöng àûúåc àïí xaãy ra nhû thïë.<br /> gùæng  töí chûác  caác  chûúng  trònh têåp huêën  giaãi  quyïët<br /> Nïn nhòn treã vúái aánh mùæt muöën biïët “Thïë maånh cuãa<br /> vêën àïì, daåy caác kô nùng xaä höåi cho hoåc sinh, laâm viïåc<br /> troâ naây laâ gò nhó?” vaâ tiïëp xuác vúái noá. Sûå bao la, phong<br /> phuá  trong  têm  höìn  ngûúâi  thêìy  cuöëi  cuâng  seä <br /> àûúåc cuâng cha meå hoåc sinh tòm caách giaãi quyïët vêën àïì.<br /> <br /> 26 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br />   Quan troång nhêët laâ úã chöî thêìy cö giaáo cêìn biïëtthïë naây, nhûng ngaây mai seä ra sao? Trong möîi àû áa<br /> àûúåc caái gò àang xaãy ra vaâ têåp trung ngùn ngûâa sûå àïìu coá sûå thay àöíi liïn tuåc trong tûâng giêy tûâng phuát.<br /> Giaáo viïn khöng àïí angten “sinh hoåc” cuãa mònh hoaåt<br /> xuêët hiïån cuãa hiïån tûúång àoá. Àiïìu cêìn thiïët laâ cêìn coá<br /> sûå ngùn chùån tûâ trûúác caác haânh vi lïåch laåc, khiïën choàöång töëi àa, khöng thïí nùæm bùæt chñnh xaác têm tònh<br /> hoåc sinh quay laåi hoåc haânh töët hún vaâ nhêån àûúåc sûåhoåc sinh. Khöng chó lúâi noái hay cûã chó bïn ngoaâi, maâ<br /> trong loâng chuáng àang nghô gò? Coá nghe àûúåc tiïëng<br /> quan têm àöìng àïìu.<br /> noái khöng êm thanh trong loâng múái hiïíu àûúåc “têm<br /> + Caác hoaåt àöång giaáo duåc hûúáng nghiïåp:<br /> Tû vêën vïì hûúáng ài tûúng lai cho hoåc sinh laâ “nghôa tû, nöîi niïìm” cuãa chuáng. Möëi giao caãm sêu xa naây laâ<br /> vuå cao caã” cuãa thêìy cö trong trûúâng. Vïì mùåt naâo àoá,cêìn thiïët. <br /> coá thïí noái lo lùæng cho hoåc troâ mònh laâ chuyïån àûúng<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> nhiïn. Nhûng trong thûåc tïë, nhiïìu khi thêìy cö chó biïët<br /> noái lúâi àöång viïn, khñch lïå naâo àoá thöi. Tû vêën àuáng[1] Ikeda Daisaku (dõch giaã Trêìn Quang Tuïå) (2012).<br /> -  AÁnh  saáng  giaáo  duåc. <br /> NXB  Chñnh  trõ<br /> nghôa laâ baãn thên thêìy cö cuäng suy nghô, suy nghô kô Thïë  kó  XXI <br /> Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> lûúäng röìi trao àöíi vúái caác em.<br /> [2] Phaåm Thaânh Nghõ (2016). <br /> Têm lñ hoåc giaáo duåc.<br /> Tuöíi treã vïì mùåt naâo àoá laâ möåt chuöîi trùn trúã. Thêìy<br /> NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.<br /> cö cêìn àûáng vaâo têm caãnh àoá, cuâng suy nghô, cuâng [3] Charles J. Sykes (2009). 50 àiïìu trûúâng hoåc khöng<br />  NXB Lao àöång - Xaä höåi.<br /> trùn trúã àïí nhòn ra con àûúâng maâ möîi troâ nïn ài vaâ noái daåy baån.<br /> Khuyïën hoåc.<br />  NXB Dên trñ.<br /> chuyïån sao cho troâ coá thïm sûác maånh vaâ niïìm tin. [4] Phaåm Têët Dong (2012). <br /> [5] Judy Ford (dõch giaã Phaåm Haãi Yïën) (2010). <br /> Nhûäng<br /> Noái caái gò àïí cho hoåc troâ vui mûâng àoán nhêån? Möåt lúâi<br /> caách tuyïåt diïåu àïí yïu thûúng treã.<br />  NXB Phuå nûä.<br /> noái coá thïí múã röång hún con àûúâng trûúác mùåt. Thúâi<br /> [6]  Nguyïîn  Àùng  Cuác  (1984). Thûåc  nghiïåm  hònh<br /> gian tû vêën duâ coá  ngùæn, cêìn taåo cho troâ loâng duäng<br /> thaânh  khaái niïåm cho hoåc  sinh àiïëc  thöng  qua  mön<br /> caãm vûún lïn. Coá khi chó cêìn lùæng nghe, hiïíu nöîi loâng hoaåt àöång thûåc haânh<br /> . Taåp chñ Nghiïn cûáu Giaáo duåc,<br /> cuâng giuáp troâ coá thïm sûác maånh vûún túái. Àoá laâ tònh<br /> söë 8, tr 18-19.<br /> [7] Phaåm Thõ Cúi (1988). <br /> Vïì daåy ngön ngûä noái cho<br /> thûúng àöëi vúái troâ.<br /> hoåc sinh àiïëc<br /> . NXB Giaáo duåc.<br /> Coá  nhiïìu  caách  noái vúái hoåc  troâ  cuãa  mònh.  Vñ  duå:<br /> “Thêìy nghô nhû thïë nhûng cuöåc àúâi coân daâi, sau naây<br /> troâ ài theo hûúáng khaác cuäng àûúåc, thay àöíi cuäng khöng<br /> sao.” Hay “Trûúác tiïn troâ cûá thûã thaách vúái ûúác mú àoá<br /> möåt  nùm  xem  sao.”  Duâ  hoaân  caãnh  naâo  cuäng  nïn<br /> (Tiïëp theo  trang 36)<br /> khñch lïå, noái dùm ba cêu àöång viïn. Trong cuöåc söëng,<br /> nïëu coá nhûäng lúâi khñch lïå thò rêët nhiïìu ngûúâi coá thïí<br /> àûáng lïn. Biïët tùång lúâi khñch lïå múái àuáng laâ ngûúâi hûúáng<br /> [8] Broughton, G. &Brumfit, C. 1978. Language in<br /> dêîn, chó àaåo [5].<br /> Education: TestingtheTests. Newbury House.<br /> Khöng biïët mònh muöën noái gò, noái ra nhûäng àiïìu [9] Cameron, L. .2001. Teaching Language to Young<br /> khöng roä raâng, laâ khöng töët. Laâm sao àïí sau khi nghe, Learners . Cambridge: Cambridge University Press.<br /> troâ caãm thêëy têm höìn thanh thaãn,  phêën chêën bûúác [10]  Doff,  A.  1988.  Teaching  English:  Trainer’s<br /> Handbook. Cambridge: Cambridge University Press.<br /> tiïëp, àoá múái  àuáng  laâ ngûúâi  thêìy  hûúáng  dêîn gioãi.  Tri<br /> thûác khöng thöi khöng mang laåi haånh phuác. Giaáo duåc [11]  Grounlund,  N.E.  1985.  Measurement<br /> and  Evaluation  in  Teaching.   Englewood  Cliff:<br /> laâ mang laåi trñ tuïå xêy dûång haånh phuác, laâ mang laåi sûå<br /> Prentice Hall.<br /> duäng caãm àïí chiïën thùæng ûu phiïìn.<br /> [12] Harrison, G. W., 1986. An experimental test for<br /> 3. Kïët luêån<br /> risk  aversion.  In  Economics  Letters,  Elsevier,  vol.<br /> Giaáo duåc laâ taác nghiïåp khúi dêåy tiïìm nùng vö haån 21(1), pages 7-11.<br /> trong hoåc sinh, phaát huy khaã nùng xêy dûång haånh phuác. [13] Hughes, A. 2003.Testingfor Language Teachers.<br /> Cambridge: Cambridge University Press.<br /> Vaâ nguöìn lûåc àïí khúi dêåy êëy laâ loâng nhiïåt tònh nghô túái<br /> hoåc troâ cuãa ngûúâi thêìy. Quan têm sêu sùæc, tó mó àïën [14] McNamara, T. 2000. Language Testing: Oxford:<br /> hoåc troâ, tinh thêìn tòm toâi saáng taåo trong giaãng daåy, àïìuOxford University Press.<br /> [15]  Nitko,  A.J.,  &Brookhart,  S.M.  Educational<br /> tûâ sûå nhiïåt tònh cuãa ngûúâi thêìy maâ ra. Vaâ nhiïåt tònh naây<br /> assessment of students (5th ed.). Upper Saddle River,<br /> phaát sinh tûâ sûå tûå giaác vïì sûá maång cuãa mònh.<br /> NJ:  Pearson/Prentice Hall, 2007. <br /> Thïë giúái treã em rêët àa daång. Chuáng coá súã thñch[16]  Weir,  C.  J.1990.  Communicative  Language<br /> Testing. London: Prentice Hall.<br /> hay vêën àïì quan têm khaác nhau. Höm nay treã nhû<br /> <br /> Vêën àïì kiïím tra,...àaánh giaá<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 27<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản