intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Chia sẻ: ViChoji2711 ViChoji2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

33
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cách TP.HCM 25km, gần cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế, thương mại quan trọng của phía Nam Việt Nam. Bài viết trình bày vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của kiểm toán nhà nước trong kiểm toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bình Dương

VAI TROØ CUÛA KIEÅM TOAÙN NHAØ NÖÔÙC TRONG KIEÅM TOAÙN<br /> THU NGAÂN SAÙCH TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH BÌNH DÖÔNG<br /> <br /> Trần Thanh Liêm*<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> B<br /> ình Dương là một tỉnh thuộc miền Đông Nam bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía<br /> Nam, cách TP.HCM 25km, gần cảng biển, sân bay và các trung tâm kinh tế, thương mại<br /> quan trọng của phía Nam Việt Nam.<br /> Trong giai đoạn ổn định ngân sách 2017 - 2020, tỉnh Bình Dương có tỷ lệ điều tiết về ngân<br /> sách Trung ương là 64% (đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương với ngân sách địa<br /> phương) cao thứ 3 cả nước, thu nội địa năm 2018 cũng đạt quy mô lớn thứ 3 so với các tỉnh, thành phố trực<br /> thuộc Trung ương trong cả nước. Để đạt được kết quả như trên là nhờ sự đoàn kết, phấn đấu của các cấp<br /> các ngành và sự đồng tình, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cũng như<br /> việc chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về nghĩa vụ thuế của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.<br /> Bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn tỉnh cũng còn một số doanh nghiệp trong quá trình hoạt<br /> động chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Và thông qua<br /> hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước đã phát hiện, kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước.<br /> Từ khóa: Kiểm toán thu ngân sách, Tỉnh Bình Dương.<br /> The role of State Audit in the audit of budget in Binh Duong province<br /> Binh Duong is a province in the Southeast, located in the southern key economic region, 25km from Ho<br /> Chi Minh City, near seaports, airports and important economic and trade centers of South Vietnam.<br /> In the period of budget stability 2017 - 2020, Binh Duong province has a revenues regulated rate of 64%<br /> to the central budget (for the revenues divided between the central budget and the local budget), the third<br /> highest among other provinces. Domestic revenues in 2018 also reached the third largest scale compared to<br /> other provinces and cities under central government nationwide. To achieve the above results, it is thanks<br /> to the solidarity and striving of all levels and sectors, and the agreement and support of the people and the<br /> business community in the province, as well as the full compliance with the regulations on tax obligations<br /> of people and the business community. In addition to the achieved results, there are also a number of<br /> enterprises in the province that have not strictly abided by the provisions of the law on tax obligations to the<br /> state. Through audit activities of the State Audit, those violations were discovered and proposed to be paid<br /> into the state budget.<br /> Keywords: Budget revenue audit, Binh Duong province.<br /> <br /> Tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp (27 khu đi vào Trong những năm qua, kinh tế - xã hội của tỉnh<br /> hoạt động) với tổng diện tích 12.743 ha (tỷ lệ cho luôn được quan tâm phát triển, các chính sách thu<br /> thuê 80,8%) và 12 cụm công nghiệp với tổng diện<br /> hút đầu tư, cải cách hành chính... luôn tạo điều kiện<br /> tích 790 ha (tỷ lệ cho thuê 70,6%). Theo quy hoạch<br /> thuận lợi để phát triển đầu tư và tăng cường phúc lợi<br /> tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,<br /> đến năm 2020 tỉnh Bình Dương sẽ có 34 khu công xã hội… qua đó có đóng góp đáng kể cho quá trình<br /> nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 14.790 ha. phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.<br /> <br /> * Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 138 - tháng 4/2019 19<br /> VAI TROØ CUÛA KTNN TRONG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ THUEÁ<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, chống chuyển<br /> trên địa bàn tỉnh Bình Dương giá, trốn lậu thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra,<br /> giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu<br /> a) Tình hình triển khai các biện pháp nhằm thực<br /> ngân sách nhà nước.<br /> hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước<br /> hàng năm - Tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn<br /> để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh cải cách<br /> Trong các năm qua, thu ngân sách nhà nước<br /> thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh<br /> của tỉnh Bình Dương ngày càng tăng, tốc độ tăng<br /> doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và<br /> thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 bình<br /> sức cạnh tranh theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP<br /> quân 12,3%, giai đoạn 2016 - 2020 dự kiến tăng thu<br /> ngày 15/5/2018 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày<br /> bình quân khoảng 9%/năm, đạt được kết quả như<br /> 16/5/2016 của Chính phủ; tháo gỡ kịp thời các khó<br /> trên là do tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp<br /> khăn, vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm<br /> quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thu ngân sách.<br /> quyền giải quyết của địa phương, góp phần tạo<br /> Ngay từ đầu mỗi năm, UBND tỉnh Bình Dương đã môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, khuyến khích<br /> ban hành Kế hoạch, Chỉ thị triển khai thực hiện doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy tăng trưởng và<br /> các Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, tăng thu cho ngân sách nhà nước.<br /> giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế<br /> - Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng<br /> hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân<br /> cường ứng dụng công nghệ trong quản lý đối tượng<br /> sách nhà nước năm, trong đó tập trung các giải<br /> nộp thuế, trong hoạt động nghiệp vụ, trao đổi<br /> pháp để thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân<br /> thông tin, số liệu thu chi NSNN; tiếp tục thực hiện<br /> sách nhà nước như sau:<br /> tốt công tác kê khai, nộp thuế điện tử, trong công<br /> - Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tác phối hợp thu qua hệ thống ngân hàng thương<br /> quản lý thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời mại, cơ quan Thuế đẩy nhanh tiến độ triển khai áp<br /> các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo đúng dụng hóa đơn điện tử. Tăng cường công tác đào<br /> chế độ quy định. Tăng cường công tác thanh tra, tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn<br /> kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.<br /> <br /> 20 Số 138 - tháng 4/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> - Trong quá trình điều hành ngân sách nhà đối tượng được hoàn thuế; công tác miễn, giảm<br /> nước, căn cứ chỉ đạo của Trung ương, tình hình được quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến<br /> thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân (UBND) các chính sách thuế và quản lý thuế mới đến người<br /> Tỉnh và các cơ quan chuyên môn đã ban hành nộp thuế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện<br /> nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm triển các hồ sơ, thủ tục về miễn giảm thuế... kịp thời và<br /> khai thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách nhà đúng quy định; công bố chính sách miễn giảm thuế<br /> nước như: UBND Tỉnh ban hành các Chỉ thị về cho các doanh nghiệp, xử lý kịp thời, chính xác<br /> tăng cường các biện pháp quản lý thu ngân sách thông tin của doanh nghiệp về miễn giảm thuế...<br /> nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong đó: Chỉ đạo các - Tình hình quản lý thu sự nghiệp, thu phí, lệ<br /> Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập phí và thu khác: Kết quả kiểm toán tại các đơn vị có<br /> trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong điều hoạt động thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách cho<br /> hành công tác thu ngân sách nhà nước và công tác thấy các đơn vị đã thực hiện thu, trích nộp ngân<br /> chống buôn lậu, gian lận thương mại nhằm phấn sách và sử dụng kinh phí được để lại trang trải cho<br /> đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước công tác thu theo các quy định của Trung ương và<br /> theo chỉ tiêu Trung ương giao; cơ quan Thuế, Hải địa phương.<br /> quan Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về đôn đốc<br /> c) Một số hạn chế trong quản lý thu ngân sách<br /> thu ngân sách nhà nước, tăng cường các biện pháp<br /> nhà nước<br /> thu ngân sách nhà nước hàng năm, giao chỉ tiêu<br /> thu ngân sách nhà nước cho các Phòng, Chi cục Bên cạnh các mặt tích cực, Kiểm toán nhà nước<br /> trực thuộc. cũng chỉ ra một số mặt hạn chế trong quản lý thu,<br /> cụ thể:<br /> b) Đánh giá về công tác quản lý thu ngân sách<br /> nhà nước - Việc quản lý đối tượng nộp thuế nhìn chung<br /> được thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên<br /> Trong quá trình kiểm toán tại tỉnh Bình Dương,<br /> vẫn còn một số trường hợp cơ quan thuế chưa có<br /> Kiểm toán nhà nước đã đánh giá tình hình quản lý thông báo nhắc nhở bằng văn bản và chưa xử phạt<br /> thu tại tỉnh như sau: nghiêm đối với các trường hợp hết hạn nộp tờ khai,<br /> - Tình hình quản lý thu nội địa tại cơ quan thuế: hồ sơ thuế; công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối<br /> Trong công tác quản lý thu, ngành thuế Tỉnh đã tổ với doanh nghiệp tuy hoàn thành vượt kế hoạch<br /> chức thực hiện thu theo quy định của pháp luật được giao nhưng hiệu quả chưa cao, nhiều trường<br /> thuế hiện hành, tuân thủ quy trình quản lý thu của hợp qua thanh tra, kiểm tra thuế không có xử lý<br /> ngành; ngành thuế Tỉnh cũng đã chủ động tăng tăng thu cho ngân sách nhà nước, kết quả đôn đốc<br /> cường công tác thanh tra, kiểm tra; đôn đốc thu nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp sau thanh<br /> hồi nợ đọng và tổ chức các biện pháp nhằm hoàn tra, kiểm tra thuế chưa đạt theo yêu cầu chung, hồ<br /> thành dự toán thu được Trung ương và Hội đồng sơ thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế của đơn vị<br /> nhân dân Tỉnh giao. Công tác quản lý đăng ký mã vẫn còn sai sót về nghĩa vụ thuế đối với ngân sách<br /> số thuế, quản lý thông tin người nộp thuế và kê nhà nước; công tác miễn giảm thuế cơ bản đúng<br /> khai thuế: Ngành thuế đã chú trọng rà soát thông quy định, tuy nhiên qua đối chiếu với các đối tượng<br /> tin người nộp thuế trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc nộp thuế, Kiểm toán nhà nước xác định có một số<br /> người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi gửi cơ trường hợp doanh nghiệp kê khai chưa đúng thuế<br /> quan thuế để cập nhật thông tin phục vụ cho công thu nhập doanh nghiệp không được ưu đãi do đầu<br /> tác quản lý thuế; công tác thanh tra, kiểm tra thuế tư mở rộng mang lại...<br /> đối với các doanh nghiệp cũng được chú trọng, số - Việc tuân thủ pháp luật và chế độ thu tại các<br /> cuộc thanh tra, kiểm tra hoàn thành vượt kế hoạch đối tượng nộp thuế: Nhiều đối tượng nộp thuế thực<br /> được giao; công tác hoàn thuế thực hiện đúng quy hiện kê khai thuế chưa đúng quy định hoặc có dấu<br /> trình, hồ sơ hoàn thuế được lưu giữ đầy đủ, đúng hiệu kê khai thiếu thuế, gian lận thuế, các sai phạm,<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 138 - tháng 4/2019 21<br /> VAI TROØ CUÛA KTNN TRONG COÂNG TAÙC QUAÛN LYÙ THUEÁ<br /> <br /> tồn tại chủ yếu trong kê khai thuế của các doanh - Trong việc cung cấp thông tin: Tỉnh đã cung<br /> nghiệp: Kê khai chi phí và khấu trừ thuế giá trị gia cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Kiểm toán<br /> tăng đầu vào của các khoản chi có hóa đơn giá trị nhà nước các thông tin để xây dựng kế hoạch kiểm<br /> gia tăng trên 20 triệu đồng nhưng thanh toán bằng toán tại tỉnh.<br /> tiền mặt; xác định không đúng tiền sử dụng đất - Trong quá trình thực hiện kiểm toán của Kiểm<br /> được khấu trừ khi tính thuế giá trị gia tăng đối với toán nhà nước: Các đơn vị, các cấp ngân sách đã<br /> doanh thu bất động sản; kê khai thu nhập ưu đãi cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài<br /> từ đầu tư mở rộng không đúng quy định của Luật liệu theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước; thực<br /> Thuế Thu nhập doanh nghiệp; xác định chuyển lỗ hiện giải trình; sau khi có kết luận chính thức, tiến<br /> không đúng quy định; kê khai chi phí tính thuế hành triển khai đến các đơn vị thực hiện kết luận<br /> chưa đúng quy định, phân bổ giá vốn trong kỳ chưa theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.<br /> hợp lý, chi phí quảng cáo vượt mức khống chế, chi<br /> - Kết quả kiểm toán đối với tình hình thực<br /> phí lãi vay không hợp lệ, chi phí khấu hao tài sản<br /> hiện quản lý thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã<br /> cố định không đúng quy định; chi phí trích lập dự<br /> góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước, qua<br /> phòng đầu tư dài hạn cao hơn quy định, dự phòng<br /> đó giúp các đơn vị được kiểm toán ngăn ngừa các<br /> phải thu khó đòi chưa đủ điều kiện; chi hoa hồng,<br /> tiêu cực, lãng phí, tránh thất thoát tiền và tài sản...<br /> trả lãi vay cho cá nhân, chi trả lợi nhuận cho thành<br /> và hoàn thiện công tác quản lý, sử dụng nguồn tài<br /> viên góp vốn nhưng chưa khấu trừ thuế thu nhập<br /> chính ngân sách hiệu quả hơn. Đối với HĐND và<br /> cá nhân phải nộp...<br /> UBND các cấp chính quyền tỉnh Bình Dương, kết<br /> Từ năm 2010 đến 2017, Kiểm toán nhà nước quả kiểm toán đóng vai trò quan trọng giúp tỉnh<br /> đã thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương 4 trong việc phát hiện và xử lý những vi phạm trong<br /> lần1, và kiến nghị tăng thu ngân sách 505 tỷ 744 công tác quản lý thu, góp phần làm minh bạch hơn<br /> triệu đồng2. nền tài chính của tỉnh.<br /> Mối quan hệ phối hợp giữa Tỉnh với Kiểm - Các sai phạm chính trong quản lý thu do<br /> toán nhà nước KTNN phát hiện qua các năm gồm: Kê khai thiếu<br /> Trong quá trình Kiểm toán nhà nước thực hiện doanh thu, xác định sai chi phí, dẫn đến thiếu thuế<br /> kiểm toán tại tỉnh Bình Dương, UBND Tỉnh luôn giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, cho thuê<br /> thực hiện nghiêm túc các nội dung theo đề nghị đất hết thời kỳ ổn định đơn giá... Các kiến nghị về<br /> của Kiểm toán nhà nước, đồng thời chỉ đạo các cơ mặt quản lý đã góp phần giúp cho tỉnh nhận thấy<br /> quan chuyên môn của tỉnh và UBND các huyện, các hạn chế trong công tác quản lý, để chấn chỉnh,<br /> thị xã, thành phố được chọn kiểm toán, cung cấp rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn công tác<br /> đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ hoạt quản lý thu ngân sách nhà nước, như các kiến nghị:<br /> động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Sau khi - Đối với UBND Tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan,<br /> có kết luận, kịp thời tổ chức triển khai và chỉ đạo đơn vị, tồ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc<br /> các cơ quan thực hiện và báo cáo đầy đủ, kịp thời rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục các tồn<br /> kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại, hạn chế trong công tác thanh tra và kiểm tra<br /> của Kiểm toán nhà nước. Đồng thời, nghiêm túc thuế, quản lý kê khai thuế; xử lý nghiêm đối với các<br /> kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các sai sót trường hợp các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh,<br /> được Kiểm toán nhà nước nhắc nhở, kiến nghị. cá nhân không nộp tờ khai hoặc nộp tờ khai trễ<br /> Qua các năm, công tác phối hợp giữa tỉnh Bình hạn; có biện pháp quản lý, theo dõi chính xác số<br /> Dương và Kiểm toán nhà nước đạt được những liệu nợ tiền sử dụng đất, tổng hợp đầy đủ nợ thuế,<br /> kết quả như sau: nợ tiền thuê đất và sử dụng đất vào báo cáo nợ;<br /> <br /> 1<br /> Không kể các cuộc kiểm toán theo chuyên đề<br /> 2<br /> Năm 2010: 55 tỷ 368 triệu đồng, năm 2012: 87 tỷ 959 triệu đồng, năm 2016: 303 tỷ 704 triệu đồng, năm 2017: 58 tỷ 573 triệu đồng<br /> <br /> <br /> 22 Số 138 - tháng 4/2019 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN<br /> tăng cường công tác quản lý nợ đọng thuế nhằm kiểm toán chỉ làm việc với Cục Thuế Tỉnh và các<br /> huy động đầy đủ, kịp thời nguồn thu vào ngân sách Chi cục Thuế huyện, thị xã, thành phố và kết quả<br /> nhà nước. kiến nghị tăng thu được thống nhất giữa Kiểm toán<br /> <br /> - Đối với Hội đồng nhân dân: Khi thực hiện phê nhà nước với Cơ quan Thuế, nhưng đối tượng nộp<br /> <br /> chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm trước thuế không làm việc trực tiếp nên không biết kết<br /> và quyết định dự toán các năm tiếp theo đều cân quả làm việc này, đến khi có kiến nghị của Kiểm<br /> nhắc, xem xét các nhận xét, đánh giá của Kiểm toán nhà nước thì các đối tượng này không đồng<br /> toán nhà nước đối với việc quản lý điều hành thu, tình và có văn bản kiến nghị không thực hiện. Để<br /> chi ngân sách nhà nước của UBND Tỉnh để quyết việc thực hiện các kết luận Kiểm toán nhà nước đạt<br /> định phù hợp, đạt hiệu quả. kết quả, kiến nghị Kiểm toán nhà nước trước khi<br /> thông qua kết luận tại đơn vị được kiểm toán, ngoài<br /> Đề xuất, kiến nghị<br /> các đơn vị thuộc đối tượng kiểm toán cần có thêm<br /> - Đối với Luật Kiểm toán nhà nước: các đơn vị có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nhất là<br /> + Theo quy định, Báo cáo Kiểm toán nhà nước các kiến nghị về thu hồi nộp ngân sách nhà nước,<br /> sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc tránh trường hợp sau khi có kết luận của Kiểm<br /> phải thực hiện, các cơ quan, tổ chức cá nhân có toán nhà nước thì đơn vị lại có văn bản giải trình,<br /> liên quan có trách nhiệm thực hiện kiến nghị Kiểm đề nghị xem xét lại kiến nghị về kết luận Kiểm toán<br /> toán nhà nước… nhưng không có điều khoản quy nhà nước dẫn đến việc thực hiện kết luận Kiểm<br /> định chế tài đối với trường hợp các đơn vị không toán nhà nước kéo dài, gặp nhiều khó khăn.<br /> thực hiện các kết luận Kiểm toán nhà nước, vì vậy - Theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước<br /> kiến nghị bổ sung các biện pháp chế tài cụ thể vào (Điều 71) Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán<br /> Luật Kiểm toán nhà nước để các đơn vị bắt buộc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương trước<br /> phải thực hiện. khi trình HĐND cấp tỉnh xem xét phê chuẩn. Tuy<br /> + Theo quy định tại Khoản 7, Điều 57: “Trong nhiên, hiện nay, có năm quyết toán của Tỉnh được<br /> thời gian giải quyết khiếu nại, đơn vị được kiểm KTNN kiểm toán, nhưng có năm KTNN không<br /> toán vẫn phải thực hiện đầy đủ, kịp thời kết luận, thực hiện kiểm toán tại địa phương và báo cáo<br /> kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, trừ quyết toán trình HĐND chưa được kiểm toán.<br /> trường hợp Tổng Kiểm toán nhà nước, cơ quan Kiến nghị Kiểm toán nhà nước hỗ trợ địa phương<br /> nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ trong thời gian tới.<br /> thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán của - Qua kiểm toán thực tế tại địa phương, Kiểm<br /> Kiểm toán nhà nước”. Như vậy, đối với các kết luận toán nhà nước nắm rất rõ thực trạng khả năng<br /> của Kiểm toán nhà nước mà đơn vị thấy chưa phù nguồn thu và nhu cầu chi tiêu của các địa phương.<br /> hợp, đang có ý kiến khiếu nại gửi các cơ quan có Tỉnh Bình Dương rất mong Kiểm toán nhà nước<br /> thẩm quyền xem xét, nhưng theo quy định đơn vị có ý kiến với các cấp có thẩm quyền ở Trung ương<br /> vẫn phải thực hiện sẽ gây khó khăn cho đơn vị, giúp các địa phương, nhất là các địa phương đang<br /> nhất là đối với những kết luận liên quan đến thu phát triển có nguồn thu đóng góp về cho Trung<br /> hồi nộp ngân sách nhà nước, đơn vị sẽ gặp khó ương được để lại nguồn thu cho ngân sách địa<br /> khăn trong việc huy động nguồn kinh phí để thực phương hợp lý nhằm tiếp tục thu hút được đầu tư,<br /> hiện nộp ngân sách nhà nước (trong khi đơn vị phát triển kinh tế, đóng góp cho cả nước ngày càng<br /> đang khiếu nại, kiến nghị không thực hiện hoặc nhiều hơn, đồng thời giúp địa phương có thể giải<br /> giảm số phải nộp). quyết rất nhiều các vấn đề bức xúc, cần thiết phát<br /> - Trong quá trình kiểm toán số liệu thu ngân sinh về phúc lợi, an sinh xã hội, trường học, bệnh<br /> sách nhà nước, nhất là các khoản thu thuế, cơ quan viện, an ninh chính trị, trật tự xã hội.<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KIỂM TOÁN Số 138 - tháng 4/2019 23<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2