Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

17
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay xây dựng một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước; Bổ sung và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của nhà nước trong định hướng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

  1. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 2(87).2015 1 VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐỊNH HƯỚNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY THE ROLE OF THE STATE IN THE ECONOMY-ORIENTED MARKET IN VIETNAM AT PRESENT Lê Hữu Ái1, Lê Văn Thao2 1 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; lehuuaidhdn@gmail.com 2 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Tóm tắt - Kinh tế thị trường là một xu hướng tất yếu của các nền Abstract - The market economy is an inevitable trend of the world kinh tế trên thế giới. Trên cơ sở phân tích vai trò của nhà nước economy. On the basis of analyzing the State’s role in shaping the trong việc định hướng nền kinh tế thị trường, bài viết xây dựng một market economy, the paper puts forward some solutions to the số giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhà nước trong định hướng promotion of the State’s role in the direction of the market economy nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, đó là: Tăng cường sự in our country today, which is to enhance the Party's leadership for lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước; the management of the State's economy, to complement and Bổ sung và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội perfect the socialism-oriented market economy, to build up chủ nghĩa; Xây dựng tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công chức; professionalism for civil servants, to improve the efficiency of the Nâng cao hiệu quả hoạt động của thành phần kinh tế nhà nước; state sector, to strengthen inspection, to monitor, prevent and fight Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống quan liêu, against bureaucracy, corruption and extravagance, to promote tham nhũng, lãng phí; Đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế. international exchanges and cooperation. Từ khóa - nhà nước; kinh tế thị trường; định hướng; thể chế kinh Key words - state; market economy; orientation; economic tế; tham nhũng. institutions; corruption. 1. Đặt vấn đề nhiên, đối lập với kinh tế tự nhiên nhưng còn ở trình độ thấp, Với những thành tựu kinh tế của gần ba mươi năm đổi chủ yếu là sản xuất hàng hóa ở quy mô nhỏ, kỹ thuật thủ mới, có thể khẳng định việc lựa chọn con đường phát triển công, năng suất thấp. Còn kinh tế thị trường là giai đoạn phát kinh tế thị trường ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp triển cao của kinh tế hàng hóa, khi mà các loại thị trường đã với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của Việt Nam hình thành tương đối đồng bộ, các quy luật kinh tế được thể trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, kinh tế thị trường với hiện một cách đầy đủ. Do đó, nền kinh tế thị trường được những mặt trái của nó, nhất là dưới tác động của cuộc biểu hiện rõ nét khi xuất hiện nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang đặt nước ta trước những Cũng chính điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng, kinh thách thức không nhỏ trong việc khai thác có hiệu quả mọi tế thị trường là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản. Tuy nguồn lực của đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nhiên, thực tế cho thấy chủ nghĩa tư bản không sản sinh ra nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh đảm bảo kinh tế thị trường, mà nó là thành tựu chung của nhân loại. đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Thực tế đó đòi hỏi nhà Ở bất kỳ xã hội nào, khi lấy thị trường làm phương tiện làm nước, với bản chất là công cụ của giai cấp và lao động trong cơ sở để phân bổ các nguồn lực kinh tế thì nền kinh tế thường việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới, xã hội chủ có những đặc điểm chủ yếu sau: Các chủ thể kinh tế có tính độc nghĩa, phải đóng vai trò chủ đạo trong việc định hướng nền lập, có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, lỗ - lãi tự chịu; kinh tế thị trường nước ta hiện nay. giá cả cơ bản do cung cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng bộ và hoàn hảo; nền kinh tế có tính mở cao và vận 2. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật - Kinh tế thị trường được hiểu là giai đoạn phát triển giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh; có hệ thống pháp cao của kinh tế hàng hóa, là một kiểu tổ chức kinh tế mà ở quy hoàn chỉnh và sự quản lý vĩ mô của nhà nước. Với những đó, các quan hệ kinh tế được điều chỉnh bởi các quy luật đặc điểm trên, kinh tế thị trường là động lực thúc đẩy sự năng kinh tế như: quy luật cung – cầu, quy luật giá trị, quy luật động, sáng tạo, khả năng thích ứng của các chủ thể kinh tế nhằm cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ,… hay nói cách khác, đạt được lợi nhuận tối đa, đồng thời đào thải những yếu tố lỗi là kiểu tổ chức kinh tế trong đó, các nguồn lực kinh tế được thời, lạc hậu, thiếu linh hoạt, nhờ đó nó khai thác có hiệu quả phân bổ theo nguyên tắc thị trường. các nguồn lực của xã hội. Tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận, Kinh tế thị trường có mầm mống từ trong xã hội nô lệ, cũng như những quy luật khắc nghiệt của thị trường nên trên hình thành trong xã hội phong kiến và được phát triển cao thực tế nó cũng đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết như: sự trong chủ nghĩa tư bản. Kinh tế hàng hóa và kinh tế thị phân hóa giàu nghèo, sự vi phạm đạo đức trong kinh doanh, sự trường đều dựa trên cơ sở sự phân công lao động xã hội và suy giảm chất lượng môi trường sống,... sự đa dạng các hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất làm cho - Cùng với sự ra đời của kinh tế thị trường, đồng thời những người sản xuất vừa độc lập vừa phụ thuộc vào nhau, cũng xuất hiện những quan điểm khác nhau về vai trò của buộc các chủ thể kinh tế phải trao đổi hàng hóa. Tuy nhiên, nhà nước trong việc điều chỉnh nền kinh tế thị trường. Chẳng giữa kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường có sự khác biệt hạn, Adam Smith (1723 – 1790), nhà kinh tế chính trị cổ điển về trình độ phát triển. Kinh tế hàng hóa ra đời từ kinh tế tự Anh và là đại diện tiêu biểu cho trường phái kinh tế tự do thế
  2. 2 Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao kỷ XIX, cho rằng nhà nước nên hạn chế việc can thiệp vào VI (12/1986) của Đảng khẳng định, phải thực hiện đổi mới các quá trình kinh tế, thay vào đó nên để nền kinh tế vận một cách toàn diện, trước hết là đổi mới về tư duy kinh tế. hành theo quy luật vốn có của nó. Theo ông nếu để các chủ Với quan điểm đó, Đảng ta đã đặt nền tảng cơ bản cho sự thể kinh tế được tự do theo đuổi các lợi ích của mình, thì bàn hình thành nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Đến Đại hội tay vô hình của thị trường cạnh tranh có thể làm cho họ có VII của Đảng (6/1991), trong khi khẳng định chủ trương trách nhiệm về mặt xã hội, sản phẩm mong muốn của người tiếp tục xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tiêu dùng sẽ được sản xuất phù hợp về chủng loại và khối phát huy thế mạnh của các thành phần kinh tế vừa cạnh lượng, cân bằng giữa người tiêu dùng và người sản xuất có tranh vừa hợp tác, bổ sung cho nhau trong nền kinh tế quốc thể được hình thành tự động trên thị trường cạnh tranh. Sau dân thống nhất, đã đưa ra kết luận quan trọng rằng, sản xuất một thời gian áp dụng lý thuyết này, trên thực tế chủ nghĩa hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, nó tồn tại tư bản đã đạt được những thành tựu nhất định. Tuy nhiên, do khách quan và cần thiết. Tiếp tục đường lối trên, Đại hội quá đề cao vai trò tự điều tiết của thị trường đã dẫn đến hàng VIII (6/1996) đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh công cuộc đổi mới loạt cuộc khủng hoảng, trầm trọng nhất là đại khủng hoảng toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế nhiều kinh tế những năm 1929 – 1933, điều này đòi hỏi phải xem thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý xét lại lý thuyết về kinh tế thị trường tự do. của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước thực tế đó, J.M. Keynes (Mỹ) đã đưa ra “Lý Tiến thêm một bước quan trọng, Đại hội IX của Đảng thuyết tổng quát”, khẳng định nền kinh tế thị trường phải (3/2001) xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội được điều tiết bởi nhà nước, phải có sự kết hợp giữa Bàn chủ nghĩa là mô hình tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá tay vô hình và Bàn tay hữu hình trong việc điều tiết nền độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế hàng hóa nhiều kinh tế. Lý thuyết này của ông đã được sử dụng làm nền thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của tảng lý luận cho việc xây dựng mô hình kinh tế cho các nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bước nước Tây Âu và Bắc Mỹ. Mặc dù vậy, sau một vài thập chuyển quan trọng từ nhận thức kinh tế thị trường như một niên hoạt động có hiệu quả, nền kinh tế của các nước công cụ, một cơ chế quản lý sang coi kinh tế thị trường như phương Tây lại rơi vào suy thoái, nhất là những năm 70 của một chỉnh thể, là cơ sở kinh tế của sự phát triển theo định thế kỷ XX, khi thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng hướng xã hội chủ nghĩa. Kế thừa tư duy của Đại hội IX, Đại nghiêm trọng về năng lượng. hội X làm sáng tỏ thêm nội dung cơ bản của định hướng xã Khắc phục những hạn chế của mô hình kinh tế trên, các hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta, thể nhà kinh tế học V. Hayek, M. Friedman đã kêu gọi các hiện ở bốn tiêu chí: mục đích phát triển; phương hướng phát nước phát triển điều chỉnh mô hình kinh tế theo chủ nghĩa triển; định hướng xã hội và phân phối; quản lý. tự do mới. Mô hình này cho rằng, nên giảm thiểu vai trò Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá của nhà nước, đề cao vai trò của khu vực tư nhân, giảm các độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) chi tiêu từ ngân sách quốc gia cho các lợi ích công cộng, thông qua tại Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng điều chỉnh lại việc phân phối thu nhập theo hướng có lợi định: Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội cho tư sản, nhằm khuyển khích họ đầu tư sản xuất. chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về vai trò của nhà kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân nước đối với nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các quan phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều điểm trên đều có sự thống nhất về vai trò nhất định của nhà là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng nước trong việc điều tiết nền kinh tế. Thực tế cho thấy rằng, trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh vai trò điều tiết nền kinh tế thị trường đều phải xuất phát từ tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. chính lợi ích của lực lượng nắm giữ tư liệu sản xuất của xã Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. hội. Do đó, dưới chủ nghĩa tư bản việc điều tiết nền kinh tế Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thị trường đều phải hướng tới việc đảm bảo những lợi ích cốt thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh lõi của giai cấp tư sản và trong những điều kiện nhất định tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. nhà nước sẵn sàng hy sinh lợi ích của các tầng lớp nhân dân Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát lao động, lực lượng chiếm đa số nhưng lại không nắm những triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau tư liệu sản xuất chủ yếu. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, khi hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển. giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã nắm giữ được - Với những thành tựu đạt được sau gần ba mươi năm đổi tư liệu sản xuất chủ yếu của xã hội, thì việc điều tiết nền kinh mới đã khẳng định sự đúng đắn của Đảng khi chuyển đổi từ tế của nhà nước là nhằm định hướng vào mục tiêu giải phóng mô hình kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang mô hình con người, vào sự tiến bộ của xã hội. Việc thực hiện vai trò kinh tế thị trường định hướng xã hội. Tuy nhiên, kinh tế thị định hướng của nhà nước được bằng cách: Nhà nước xây trường với những mặt trái của nó, nhất là trong điều kiện tác dựng thể chế cho nền kinh tế thị trường; thực hiện giám sát động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đã việc thực thi các nội dung của thể chế đó trên thực tế; thông và đang đặt nhà nước ta trước những thách thức không nhỏ qua vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước. trong việc định hướng nền kinh tế theo đúng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Điều 3. Vấn đề đặt ra trong việc thực hiện vai trò định hướng này được thể hiện trên một số phương diện sau: nền kinh tế thị trường của nhà nước Việt Nam hiện nay Thứ nhất, dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế - Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thế giới, thể chế kinh tế thị trường ở nước ta đang bộc lộ sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó, trọng tâm là những hạn
  3. ISSN 1859-1531 - TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, SỐ 2(87).2015 3 chế về hệ thống các quy tắc, chuẩn mực điều chỉnh các tình trạng làm thay, lạm quyền, chồng chéo,… giữa Đảng hành vi của các chủ thể kinh tế, tình trạng vừa thừa vừa và Nhà nước. thiếu, chồng chéo giữa các quy phạm còn khá phổ biến. 4.2. Bổ sung và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo thực hiện một cách công bằng, bình đẳng các chuẩn mực Thể chế kinh tế thị trường được hiểu là một tổng thể bao đó giữa các chủ thể còn chưa thực sự hiệu quả. Hệ thống gồm các bộ quy tắc, luật lệ và hệ thống các thực thể, tổ chức các thị trường (hàng hóa và dịch vụ, vốn, lao động, công kinh tế được tạo lập nhằm điều chỉnh hoạt động giao dịch, trao nghệ, bất động sản…) vẫn chưa đồng bộ. đổi trên thị trường. Như vậy, việc hoàn thiện thể chế thị trường cũng chính là hoàn thiện các bộ phận cấu thành của nó. Để Thứ hai, với vai trò công cụ quan trọng của nhà nước làm được việc này, cần triển khai đồng bộ các giải pháp: nhằm điều tiết và định hướng nền kinh tế thị trường, thành phần kinh tế nhà nước luôn được xác định là thành phần Thứ nhất, đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện các giữ vai trò chủ đạo. Mặc dù vậy, trên thực tế, hiệu quả hoạt quy tắc, chuẩn mực về hành vi kinh tế diễn ra trên thị động của thành phần này lại chưa tương xứng với tiềm lực trường làm cơ sở để điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh và lợi thế của mình. Không chỉ có vậy, những năm gần đây, tế. Cùng với hệ thống các quy phạm đóng vai trò là hành tình trạng làm ăn thua lỗ của các doanh nghiệp nhà nước lang cho hoạt động của các chủ thể kinh tế, cần xây dựng đang gây ra những hậu quả nghiệm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống các chính sách kinh tế linh loạt nhằm thích ứng tốc độ phát triển chung của nền kinh tế, cũng như vai trò nhanh với những biến đổi của thị trường. điều tiết của nó trong nền kinh tế thị trường của nước ta. Thứ hai, nhà nước cần đảm bảo cho pháp luật, các quy Thứ ba, với những biến động phức tạp của nền kinh tế tắc và chuẩn mực về hành vi kinh tế được thực thi một cách thị trường trong điều kiện hội nhập hiện nay, đòi hỏi ngày công bằng, bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh. Thực càng cao về tính chuyên nghiệp của đội ngũ công vụ. Trong hiện nhiệm vụ này, đòi hỏi nhà nước phải loại bỏ sự phân khi đó, vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực của bộ máy biệt đối xử trên thực tế giữa các doanh nghiệp thuộc các nhà nước vấn đang là một bài toán khó, sự cồng kềnh, thành phần kinh tế; kiểm soát độc quyền tự nhiên; tăng chồng chéo trong hoạt động của các cơ quan công quyền cường năng lực của cơ quan bảo vệ tài sản trí tuệ và cơ vẫn là một lực cản cần được tháo gỡ. quan quản lý cạnh tranh trong việc xử lý các vụ việc cạnh tranh không lành mạnh và lợi dụng vị thế thống lĩnh thị 4. Vai trò định hướng nền kinh tế thị trường của nhà trường để hạn chế cạnh tranh… Đồng thời thực hiện công nước trong điều kiện toàn cầu hóa khai, minh bạch và đề cao trách nhiệm giải trình về các Phát triển kinh tế thị trường là một yêu cầu tất yếu phù chính sách quản lý, các đề án phát triển cũng như trong hoạt hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất của nước động của các chủ thể kinh doanh, tạo điều kiện cho người ta. Tuy nhiên, để có thể khai thác một cách hợp lý những dân giám sát các quyết định của các cơ quan quản lý. mặt tích cực của nền kinh tế thị trường, nhằm thực hiện Thứ ba, phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước nhanh, hài hòa và loại thị trường như: thị trường vốn, bất động sản, thị trường bền vững, thiết nghĩ cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau: lao động, khoa học và công nghệ,... Để làm tốt điều này, 4.1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động cần tạo môi trường và điều kiện cho tự do sản xuất, kinh quản lý kinh tế của Nhà nước doanh đa dạng hóa hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Bảo đảm tự do hành nghề theo quy định của luật pháp, tự Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng tiên phong và là do lưu thông hàng hóa, tự do tín dụng. Doanh nghiệp được đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân và tự quyết định và chủ động trong kinh doanh. nhân dân lao động, lực lượng nắm vai trò lãnh đạo trong công cuộc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới – xã hội 4.3. Xây dựng tính chuyên nghiệp của đội ngũ công chức chủ nghĩa, với sứ mệnh giải phóng con người và xã hội ra Đội ngũ công chức được xem là yếu tố quyết định cho khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, tạo điều kiện cho mỗi việc nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà nước. Vì vậy, người có điều kiện phát triển toàn diện. Bởi vậy, việc tăng phải xem là khâu đột phá nhằm tạo sự chuyển biến nhanh cường vài trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động quản lý và hiệu quả trong việc xây dựng bộ máy nhà nước hiện nay, kinh tế của nhà nước là nhằm hướng tới mục tiêu tốt đẹp theo chúng tôi: đó. Để làm tốt vai trò của mình, Đảng cần: - Cần đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc xem đây là khâu cơ bản. Chỉ có như vậy, mới sàng lọc được thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối thành chính những người có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn sách và pháp luật của nhà nước. nghiệp vụ. Điều đó, cần phải đảm bảo công khai minh bạch, Hai là, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của sự bình đẳng giữa các cá nhân tham gia thi và xét tuyển. đảng viên hoạt động trong bộ máy nhà nước, qua đó lôi - Bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực chuyên cuốn các cá nhân, tập thể trong bộ máy nhà nước thực hiện môn của cán bộ công chức, tạo lập môi trường làm việc đúng mục tiêu, định hướng mà Đảng đã đề ra. thuận lợi và cơ hội học tập. Các chế độ đãi ngộ phải tương Ba là, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự phê bình và phê bình xứng với kết quả đóng góp trong công việc. trong các tổ chức cơ sở đảng, nhằm nâng cao sức chiến đấu - Phải có kế hoạch kiểm tra định kỳ về năng lực chuyên và bản lĩnh của đảng viên trong bối cảnh phức tạp hiện nay. môn nghiệp vụ, lấy đó làm cơ sở để đánh giá cán bộ công Bốn là, cần phân định một cách rõ ràng về vai trò lãnh chức, đồng thời kiên quyết loại ra khỏi bộ máy những cá đạo của Đảng với chức năng quản lý của Nhà nước, tránh nhân tha hóa về đạo đức, yếu kém về chuyên môn .
  4. 4 Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao - Đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, đảm bảo bộ máy lý, hạn chế đến mức thấp nhất cơ hội làm nảy sinh tham tinh gọn nhưng hoạt động vẫn hiệu quả. nhũng. Cần tăng cường và nâng cao chất lượng thanh tra, 4.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động của thành phần kinh kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh các vụ tham tế nhà nước nhũng, trước hết là những vụ tham nhũng đang gây bức xúc trong dư luận xã hội hiện nay. Thành phần kinh tế nhà nước, với vai trò chủ đạo được xem là nhân tố quan trọng, qua đó nhà nước thực hiện việc Thứ sáu, có cơ chế đảm bảo các hoạt động giám sát của điều tiết và định hướng nền kinh tế theo mục tiêu xã hội người dân, của các tổ chức đoàn thể và phương tiện thông chủ nghĩa. Tuy nhiên, do còn mang nặng tính bao cấp và tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. những hạn chế trong năng lực quản lý, nên hoạt động của Bên cạnh đó, cần nâng cao trình độ hiểu biết, ý thức trách thành phần kinh tế này trên thực tế chưa thực sự hiệu quả, nhiệm và tinh thần tự giác của nhân dân trong việc làm lành chưa đáp ứng được yêu cầu. Khắc phục thực trạng này, đòi mạnh hoá, trong sạch hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng hỏi cần làm tốt các việc sau: như ban hành những quy định, cơ chế bảo vệ người dân trong cuộc đấu tranh này. Mặt khác, cần cải cách hệ thống - Nhanh chóng rà soát và đánh giá một cách tổng thể về tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ vật chất, tinh thần đối tình hình hoạt động của các chủ thể kinh tế thuộc thành với cán bộ, công chức. phần kinh tế nhà nước. Trên cơ sở đó, xây dựng các phương án thích hợp cho các chủ thể kinh tế. 4.6. Đẩy mạnh giao lưu hợp tác quốc tế - Đẩy mạnh việc cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, việc giao lưu hợp nước, xem đó không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là tác với các nước, nhất là các nước phát triển trên thế giới là nhiệm vụ chính trị cần phải thực hiện. Đồng thời tăng tính một nhu cầu tất yếu của mỗi quốc gia. Đối với nước ta thì tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm của việc giao lưu hợp tác quan trọng hơn bao giờ hết. Giao lưu người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước. hợp tác mở ra cơ hội cho đất nước tiếp cận với các nguồn lực từ bên ngoài như: vốn, khoa học kỹ thuật công nghệ, nguồn - Giảm và tiến tới xóa bỏ các ưu đãi đối với các doanh nhân lực chất lượng cao… nhất là kinh nghiệm của các quốc nghiệp nhà nước nhằm tạo môi trường cạnh tranh lành gia có nền kinh tế thị trường phát triển trong vận hành nền mạnh giữa thành phần kinh tế nhà nước với các thành phần kinh tế cũng như đối phó với những bất ổn do mặt trái của kinh tế khác. nền kinh tế thị trường gây ra. Tuy nhiên, quá trình giao lưu 4.5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng hợp tác cũng cần lưu ý, tránh áp dụng một cách máy móc, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí rập khuôn kinh nghiệm của các nước vào nước ta, cũng như Tình trạng tham nhũng, lãng phí đang là một thách thức phải kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa. không nhỏ, cản trở công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò của nhà nước 5. Kết luận trong hệ thống kinh tế. Do đó, cần thực hiện một cách đồng Phát triển theo mô hình kinh tế thị trường là một xu bộ và linh hoạt các biện pháp sau: hướng phát triển tất yếu của các nền kinh tế hiện nay. Khai Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị thác mặt ưu việt của nó vào việc phát triển kinh tế, thực cũng như toàn dân về những nguyên nhân và tác hại của tham hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công nhũng. Để từ đó, xây dựng quyết tâm chính trị cao trong cuộc bằng, văn minh là một hướng đi đúng đắn mà Đảng và Nhà đấu tranh với nạn tham nhũng của cả hệ thống chính trị cũng nước ta đã lựa chọn. Song, việc phát triển kinh tế thị trường như của toàn dân. Phải kết hợp chặt chẽ với việc tuyên truyền cũng chứa đựng nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa, do về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm đó nhà nước với vai trò là người “nắm dây cương” phải biết hình thành các chuẩn mực đạo đức công vụ đúng đắn. điều chỉnh một cách linh hoạt, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển nhanh nhưng đúng hướng và bền vững. Thứ hai, khắc phục những rào cản trong quá trình thực thi pháp luật, trước hết là pháp luật về phòng chống tham TÀI LIỆU THAM KHẢO nhũng, Luật Phòng, Chống tham nhũng phải được thực hiện một cách hiệu quả. Đồng thời thực hiện đồng bộ hệ [1] Iurii Knjazev, Vũ Xuân Mai lược thuật, “Chức năng xã hội của nhà thống luật pháp liên quan đến phòng, chống tham nhũng nước hiện đại”, Thông tin Khoa học Xã hội, (9), 2008, tr.48. như: Luật Thực hành tiết kiệm, Luật Thanh tra, Luật Kiểm [2] Trường Đại học Luật, Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội, 2012, tr.41. toán, Quy chế dân chủ cơ sở… [3] Lê Thu Hằng, Chức năng xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ Thứ ba, xây dựng thể chế kiểm soát quyền lực trong bộ nghĩa Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Luật, Hà Nội, 2003, tr.32. máy của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lực phải được [4] Dương Thị Thục Anh, Vấn đề thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước kiềm chế bằng chính quyền lực. Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay, Luận án tiến sĩ, Học viên Hành chính Quốc gia TP HCM, Hà Nội, 2012, tr.39. Thứ tư, đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thiện và thực hiện [5] Trương Quốc Chính, Quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về xây dựng một cách nghiêm chỉnh quy chế kê khai tài sản của cán bộ, nhà nước xã hội chủ nghĩa và việc vận dụng để xây dựng nhà nước của công chức. dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ Triết học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Hà Nội, 2008, tr.27. Thứ năm, cùng với việc đẩy mạnh hơn nữa cải cách bộ [6] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần máy nhà nước, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả quản thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011. (BBT nhận bài: 02/06/2014, phản biện xong: 12/10/2014)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2