intTypePromotion=3

Vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
6
download

Vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ỏ bài viết này, tác giả đi sâu phân tích làm rõ vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên trẻ trên một số nội dung sau: Thứ nhất, giúp họ ngày càng nhận thức thấu đáo tri thức khoa học chuyên ngành và các khoa học khác; thứ hai, giúp họ có điều kiện tìm tòi, lựa chọn phương pháp giảng dạy hiệu quả; thứ ba, giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò của tư duy lý luận đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trẻ

  1. vai trß cña t­ duy lý luËn... VAI TRß CñA T¦ DUY Lý LUËN §èI VíI VIÖC N¢NG CAO CHÊT L¦îNG §éI NGò GI¶NG VI£N TRÎ vò v¨n ban * ë bµi viÕt nµy, t¸c gi¶ ®i s©u ph©n tÝch §¶ng ®Òu ®Ò cao vai trß cña ®éi ngò nhµ lµm râ vai trß cña t­ duy lý luËn ®èi víi gi¸o, xem gi¸o viªn lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh viÖc n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò chÊt l­îng cña gi¸o dôc, ®­îc x· héi t«n gi¶ng viªn trÎ trªn mét sè néi dung sau: vinh. Lµ mét bé phËn cÊu thµnh ®éi ngò thø nhÊt, gióp hä ngµy cµng nhËn thøc nhµ gi¸o, ®éi ngò gi¶ng viªn trÎ lµ lùc thÊu ®¸o tri thøc khoa häc chuyªn ngµnh l­îng kÕ cËn thÕ hÖ ®i tr­íc, t­¬ng lai cña vµ c¸c khoa häc kh¸c; thø hai, gióp hä cã mét tr­êng ®¹i häc, cao ®¼ng, hä lµ nh÷ng ®iÒu kiÖn t×m tßi, lùa chän ph­¬ng ph¸p tri thøc míi vµo nghÒ, víi lßng nhiÖt huyÕt gi¶ng d¹y hiÖu qu¶; thø ba, gióp hä thùc cña tuæi trÎ, ®éi ngò nµy ®ang ra søc tu hiÖn tèt nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc vµ d­ìng, rÌn luyÖn, phÊn ®Êu v­¬n lªn lµm c¸c nhiÖm vô kh¸c... Qua ®ã gióp cho c¸c chñ tri thøc khoa häc, ®¸p øng yªu cÇu nhµ qu¶n lý còng nh­ ng­êi gi¶ng viªn trÎ nhiÖm vô. Tuy nhiªn, do tuæi ®êi vµ tuæi nhËn thøc râ vÊn ®Ò nµy ®Ó cã nh÷ng biÖn nghÒ cßn Ýt, sù tÝch luü tri thøc vµ kinh ph¸p thÝch hîp båi d­ìng, rÌn luyÖn vµ nghiÖm ch­a nhiÒu nªn tr×nh ®é vµ n¨ng ph¸t huy vai trß cña t­ duy lý luËn, lµm c¬ lùc s­ ph¹m cña hä cßn h¹n chÕ. Tr­íc sù së cho n©ng cao chÊt l­îng gi¶ng d¹y vµ héi nhËp quèc tÕ ngµy cµng s©u, réng ®ang nghiªn cøu khoa häc, ®¸p øng yªu cÇu ®Æt ra nhu cÇu t¹o nguån nh©n lùc chÊt nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi. l­îng cao cho x· héi, trong ®ã cã sù tham T­ duy lý luËn (TDLL) lµ t­ duy ë cÊp ®é gia ®ãng gãp tÝch cùc cña ®éi ngò gi¶ng cao, dùa trªn c¸c c«ng cô lµ kh¸i niÖm, viªn trÎ. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò ph¹m trï, ph¸n ®o¸n, suy luËn h­íng tíi gi¶ng viªn trÎ mét c¸ch nhanh chãng, hiÖu ph©n tÝch, tæng hîp, kh¸i qu¸t ®Ó t×m ra b¶n qu¶, tr­íc hÕt ph¶i quan t©m båi d­ìng, chÊt, quy luËt cña hiÖn thùc kh¸ch quan, tõ rÌn luyÖn vµ ph¸t huy vai trß to lín TDLL ®ã ®Þnh h­íng, h­íng dÉn ho¹t ®éng thùc cña hä v× bëi mét sè lý do c¬ b¶n sau:(*) tiÔn cña con ng­êi vµ s¸ng t¹o tri thøc míi. Thø nhÊt, TDLL gióp cho ®éi ngò gi¶ng TDLL cã mét vai trß hÕt søc quan träng, viªn trÎ ngµy cµng nhËn thøc thÊu ®¸o tri Ph.¡ngghen ®· viÕt: “mét d©n téc muèn thøc khoa häc chuyªn ngµnh vµ c¸c khoa ®øng v÷ng trªn ®Ønh cao cña khoa häc th× häc kh¸c. Muèn gi¶ng d¹y tèt, ®ßi hái ng­êi kh«ng thÓ kh«ng cã t­ duy lý luËn”(1). gi¶ng viªn trÎ ph¶i th­êng xuyªn nghiªn NhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña cøu, nhËn thøc s©u s¾c nh÷ng néi dung TDLL, trong qu¸ tr×nh ®æi míi, §¶ng ta khoa häc thuéc lÜnh vùc m×nh ®¶m nhiÖm, ®· x¸c ®Þnh ph¶i ®æi míi toµn diÖn mµ ®ång thêi ph¶i cã mét ph«ng kiÕn thøc réng tr­íc tiªn lµ ®æi míi t­ duy. Víi tÇm cao vÒ c¸c khoa häc liªn ngµnh. §©y lµ mét yªu trÝ tuÖ, trong NghÞ quyÕt Trung ­¬ng 2 cÇu kh¸ch quan. VÊn ®Ò kh«ng ph¶i lµ kho¸ VIII, §¶ng ta coi gi¸o dôc, ®µo t¹o vµ thuéc lßng c©u ch÷, mµ lµ hiÓu b¶n chÊt khoa häc - c«ng nghÖ lµ quèc s¸ch hµng (*) ®Çu trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®Êt n­íc. ThS, gi¶ng viªn Khoa TriÕt häc M¸c - Lªnin, Tr­êng §¹i häc ChÝnh trÞ, Bé Quèc phßng. Do vËy, nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c quan (1) C.M¸c vµ Ph. ¡ngghen. Toµn tËp, t. 20, Nxb. ChÝnh ®iÓm, chñ tr­¬ng ph¸t triÓn gi¸o dôc cña trÞ Quèc gia, Hµ Néi, 1994, tr. 489. 10 Nh©n lùc khoa häc x· héi Sè 1-2013
  2. vò v¨n ban khoa häc thuéc lÜnh vùc mµ m×nh c«ng t¸c. viÖc d¹y - häc phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè NhiÖm vô cña hä lµ ph¶i biÕn nh÷ng tri kh¸ch quan vµ chñ quan kh¸c nhau. thøc khoa häc thµnh tri thøc th­êng trùc Trong ®ã, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cña ®éi cña b¶n th©n. TÊt nhiªn, ®Ó lµm ®­îc viÖc ngò gi¶ng viªn cã mét vai trß hÕt søc quan nµy kh«ng thÓ kh«ng nhê tíi c¸c thao t¸c träng. Thùc tÕ qu¸ tr×nh ®µo t¹o cho thÊy, t­ duy. B»ng sù ph©n tÝch, tæng hîp, kh¸i hÖ ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y rÊt ®a d¹ng, qu¸t ho¸, trõu t­îng hãa, hÖ thèng ho¸ phong phó; kh«ng tån t¹i mét hÖ ph­¬ng nh÷ng kh¸i niÖm, ph¹m trï thuéc c¸c lÜnh ph¸p chung, s½n cã vµ bÊt biÕn nµo cho vùc ®êi sèng x· héi mµ tõ ®ã ngµy cµng mäi m«n häc hay mäi qu¸ tr×nh d¹y häc. nhËn thøc nhanh h¬n, ®óng ®¾n h¬n, s©u VÊn ®Ò lµ ë chç, ng­êi thÇy ph¶i biÕt lùa s¾c h¬n tri thøc khoa häc chuyªn ngµnh vµ chän ph­¬ng ph¸p phï hîp ®Ó truyÒn thô c¸c khoa häc cã liªn quan. kiÕn thøc ®Õn cho ng­êi häc mét c¸ch hiÖu MÆt kh¸c, cuéc sèng l¹i lu«n vËn ®éng, qu¶ nhÊt. biÕn ®æi. §Ó kh«ng bÞ l¹c hËu víi thùc VËn dông linh ho¹t, s¸ng t¹o nh÷ng tiÔn, ®ßi hái ng­êi gi¶ng viªn trÎ ph¶i thao t¸c c¬ b¶n cña TDLL nh­: ph©n tÝch, th­êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin, nghiªn tæng hîp, kh¸i qu¸t ho¸, trõu t­îng ho¸ cøu tµi liÖu, t×m tßi, tÝch lòy tri thøc vµ ®Ó x©y dùng ®Ò c­¬ng, so¹n gi¸o ¸n, øng gi¶i ®¸p nh÷ng vÊn ®Ò thùc tiÔn ®Æt ra. LÏ dông phÇn mÒm c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn dÜ nhiªn, nÕu kh«ng cã mét kh¶ n¨ng t­ ®¹i thiÕt kÕ bµi gi¶ng; c¨n cø vµo néi dung duy nhÊt ®Þnh, ®Æc biÖt lµ TDLL, ng­êi kiÕn thøc, ch­¬ng tr×nh m«n häc, ®èi gi¶ng viªn sÏ kh«ng thÓ ph¶n ¸nh mét t­îng ®µo t¹o cô thÓ, c¬ së vËt chÊt ®¶m c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c sù kiÖn, hiÖn b¶o... ®Ó ng­êi gi¶ng viªn lùa chän ph­¬ng t­îng x· héi n¶y sinh ®Ó trªn c¬ së ®ã bæ ph¸p gi¶ng d¹y sao cho phï hîp. Cã sung, ph¸t triÓn lý luËn, ®Ò xuÊt nh÷ng nh÷ng néi dung, bµi gi¶ng chØ cÇn sö dông h­íng gi¶i quyÕt ®óng ®¾n, tÊt yÕu sÏ dÉn mét ph­¬ng ph¸p, nh­ng còng cã nh÷ng tíi chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y sÏ bµi gi¶ng ®ßi hái ph¶i kÕt hîp nhiÒu kh«ng cao. ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau, nh»m ph¸t huy N¨ng lùc TDLL tuy cã yÕu tè bÈm sinh, ®iÓm m¹nh ë ph­¬ng ph¸p nµy, kh¾c phôc nh­ng chñ yÕu vÉn lµ s¶n phÈm cña lÞch ®iÓm h¹n chÕ ë ph­¬ng ph¸p kia, lµm bµi sö x· héi, s¶n phÈm cña qu¸ tr×nh häc tËp, gi¶ng trë nªn sinh ®éng, hÊp dÉn, gióp cho rÌn luyÖn cña mçi ng­êi. ChÝnh nhê cã ng­êi häc tiÕp thu kiÕn thøc dÔ dµng, n¨ng lùc TDLL, ng­êi gi¶ng viªn míi cã kh«ng nªn cøng nh¾c khi sö dông c¸c thÓ ngµy cµng nhËn thøc thÊu ®¸o tri thøc ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. khoa häc, gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng míi §Ó n¨ng ®éng ho¸ t­ duy cña sinh viªn, n¶y sinh, tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn tèt ®ßi hái ng­êi gi¶ng viªn trÎ, bªn c¹nh nhiÖm vô gi¶ng d¹y cña m×nh. §ång thêi, nh÷ng ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng, cÇn khi ®· n¾m ®­îc b¶n chÊt cña tri thøc ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ ph­¬ng tiÖn c«ng khoa häc, th× n¨ng lùc TDLL cña ng­êi nghÖ hiÖn ®¹i hç trî; kÕt hîp nhuÇn gi¶ng viªn l¹i ®­îc n©ng lªn mét tr×nh ®é nhuyÔn c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c víi ph­¬ng míi. Cho nªn, viÖc rÌn luyÖn n¨ng lùc ph¸p gîi më nªu lªn nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn TDLL khoa häc còng lµ ®iÒu kiÖn rÊt tèt vµ thùc tiÔn ®ßi hái, ®Æt ng­êi häc vµo ®Ó ®éi ngò gi¶ng viªn trÎ nhËn thøc c¸c tri “t×nh huèng cã vÊn ®Ò” ®Ó kÝch thÝch sù t×m thøc khoa häc ngµy cµng hiÖu qu¶ h¬n. tßi, ãc s¸ng t¹o vµo viÖc t×m lêi gi¶i ®¸p. Cã Thø hai, TDLL gióp ng­êi gi¶ng viªn nh­ vËy míi gióp cho sinh viªn n©ng cao trÎ cã ®iÒu kiÖn t×m tßi, lùa chän ph­¬ng kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ph¸p gi¶ng d¹y hiÖu qu¶. ChÊt l­îng cña mét c¸ch nhanh, nh¹y, chÝnh x¸c, kÞp thêi Sè 1-2013 Nh©n lùc khoa häc x· héi 11
  3. vai trß cña t­ duy lý luËn... v× trong thùc tÕ cuéc sèng còng nh­ trong nhau, song cã ng­êi l¹i h¬n h¼n nh÷ng c«ng t¸c, ng­êi häc th­êng gÆp nh÷ng t×nh ng­êi kh¸c vÒ kh¶ n¨ng nghiªn cøu khoa huèng nh­ vËy. Ph­¬ng ph¸p d¹y tèt häc hay c¸c lÜnh vùc kh¸c. Ph¶i ch¨ng, ë hä kh«ng chØ dõng l¹i ë viÖc truyÒn thô kiÕn n¨ng lùc TDLL vÒ mét hay vµi lÜnh vùc nµo thøc cho ng­êi häc, mµ cßn thÓ hiÖn râ ë ®ã v­ît tréi h¬n so víi ng­êi kia? Nh­ vËy, c¸c h×nh thøc sau gi¶ng nh­: trao ®æi, th¶o nhê cã TDLL sÏ gióp cho ®éi ngò gi¶ng luËn, xªmina, bµi tËp; ë sù ®Þnh h­íng, viªn trÎ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nghiªn cøu h­íng dÉn sinh viªn tù häc, tù nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. ®Ó tiÕp tôc tÝch luü tri thøc, ph¸t triÓn t­ Thø t­, TDLL lµ ®iÒu kiÖn ®Ó ng­êi duy vµ vËn dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ kiÕn gi¶ng viªn trÎ tiÕp tôc häc tËp, rÌn luyÖn thøc ®· häc vµo ho¹t ®éng thùc tiÔn. n©ng cao h¬n n÷a ph­¬ng ph¸p t­ duy Thø ba, TDLL gióp cho gi¶ng viªn trÎ biÖn chøng duy vËt. Ph­¬ng ph¸p t­ duy thùc hiÖn tèt nhiÖm vô nghiªn cøu khoa biÖn chøng - ph­¬ng ph¸p t­ duy khoa häc häc vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c. Nghiªn cøu lµ nh÷ng c¸ch thøc, biÖn ph¸p, nguyªn khoa häc lµ mét trong hai nhiÖm vô c¬ b¶n t¾c, quy t¾c, thao t¸c t­ duy nhÊt ®Þnh cña ng­êi gi¶ng viªn. §Ó tiÕn hµnh nghiªn nh»m "nhµo nÆn" c¸c tri thøc tiÒn ®Ò, x©y cøu khoa häc, ng­êi gi¶ng viªn trÎ kh«ng dùng thµnh tri thøc khoa häc míi d­íi nh÷ng ph¶i tÝch lòy ®ñ mét l­îng kiÕn d¹ng nh÷ng kh¸i niÖm, ph¸n ®o¸n, suy thøc c¬ b¶n, kiÕn thøc c¬ së, kiÕn thøc luËn hoÆc gi¶ thuyÕt, lý thuyÕt, lý luËn chuyªn m«n, kiÕn thøc khoa häc liªn khoa häc míi, ph¶n ¸nh kh¸ch thÓ nhËn quan, sù tr¶i nghiÖm thùc tiÔn nhÊt ®Þnh, thøc mét c¸c chÝnh x¸c h¬n, ®Çy ®ñ vµ s©u ®iÒu kiÖn m«i tr­êng b¶o ®¶m mµ cßn s¾c h¬n. Ph­¬ng ph¸p t­ duy khoa häc cã ph¶i cã ph­¬ng ph¸p t­ duy khoa häc th× vai trß to lín gióp cho ng­êi gi¶ng viªn trÎ míi cã thÓ thùc hiÖn ®­îc. NÕu chØ cã tri tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng thu thËp xö lý thøc vµ kinh nghiÖm kh«ng th«i th× ch­a th«ng tin, thiÕt kÕ ®Ò c­¬ng, so¹n gi¸o ¸n, ®ñ, v× ho¹t ®éng cña ng­êi gi¶ng viªn lµ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña t­ duy ë tr×nh ®é cao. Tõ gi¶ng bµi, nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc, viÕt nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ®Æt ra; b¸o, h­íng dÉn sinh viªn viÕt ®å ¸n, kho¸ dùa vµo tri thøc khoa häc, kinh nghiÖm luËn, luËn v¨n... mét c¸ch cã hiÖu qu¶. thùc tiÔn tÝch luü cña b¶n th©n; kÕt hîp §Ó cã ®­îc ph­¬ng ph¸p t­ duy biÖn víi nh÷ng thao t¸c t­ duy khoa häc ®Ó chøng duy vËt, ng­êi gi¶ng viªn trÎ ph¶i cã nhËn thøc ®­îc b¶n chÊt, quy luËt vËn mét tr×nh ®é vµ n¨ng lùc TDLL nhÊt ®Þnh. ®éng cña ®èi t­îng nghiªn cøu, chØ ra xu Bëi v×, TDLL vèn lµ lý luËn cña ph­¬ng h­íng biÕn ®æi, ph¸t triÓn vµ ®Ò xuÊt ph¸p t­ duy biÖn chøng. Lý luËn nµy chØ ra nh÷ng gi¶i ph¸p c¶i t¹o ®èi t­îng theo c¸ch thøc, biÖn ph¸p, quy t¾c tiÕn hµnh c¸c môc ®Ých cña chñ thÓ nghiªn cøu. thao t¸c t­ duy. Ph­¬ng ph¸p t­ duy khoa NÕu n¨ng lùc TDLL cµng cao th× kh¶ häc ®­îc x©y dùng dùa trªn c¬ së thÕ giíi n¨ng thùc hiÖn c¸c thao t¸c t­ duy khoa quan duy vËt vµ phÐp biÖn chøng duy vËt. häc cµng dÔ dµng, s¶n phÈm t­ duy ®em ThÕ giíi quan duy vËt lµ thÕ giíi quan l¹i cã gi¸ trÞ cao, chÝnh v× thÕ mµ chÊt khoa häc, ®­îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l­îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nghiªn cøu trong lÞch sö. Muèn cã nã, chñ thÓ nhËn khoa häc còng nh­ c¸c nhiÖm vô kh¸c thøc ph¶i cã mét tr×nh ®é nhËn thøc cao. ngµy cµng tèt h¬n. §iÒu nµy sÏ lý gi¶i t¹i Néi dung cña phÐp biÖn chøng duy vËt bao sao cã nhiÒu ng­êi còng ®­îc ®µo t¹o nh­ gåm hÖ thèng nh÷ng nguyªn lý, quy luËt, nhau, ë trong cïng mét m«i tr­êng c«ng ph¹m trï ph¶n ¸nh sù tån t¹i, vËn ®éng, t¸c, ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt b¶o ®¶m gièng biÕn ®æi cña thÕ giíi vËt chÊt; néi dung nµy 12 Nh©n lùc khoa häc x· héi Sè 1-2013
  4. vò v¨n ban ®­îc tr×nh bµy mét c¸ch kh¸i qu¸t ho¸, nhanh chãng, ®ßi hái ng­êi gi¶ng viªn trÎ trõu t­îng ho¸ cao. Do vËy, nÕu kh«ng nhê ph¶i tr¶i qua mét qu¸ tr×nh tÝch luü liªn TDLL th× kh«ng thÓ nhËn thøc ®­îc ®Çy tôc céng víi mét ph­¬ng ph¸p tu d­ìng, ®ñ tÝnh khoa häc cña nã. rÌn luyÖn khoa häc do TDLL cña chÝnh hä Khi cã ®­îc TDLL th× viÖc kÕt hîp gi÷a ®em l¹i. V× sao l¹i nh­ vËy? Bëi v×, phÈm thÕ giíi quan khoa häc vµ phÐp biÖn chøng chÊt, nh©n c¸ch cña ng­êi gi¶ng viªn nãi duy vËt ®Ó t¹o thµnh ph­¬ng ph¸p t­ duy chung vµ ng­êi gi¶ng viªn trÎ nãi riªng khoa häc sÏ dÔ dµng. Tõ ®©y, viÖc thùc kh«ng ph¶i tù nhiªn mµ cã, nã lµ mét qu¸ hiÖn c¸c thao t¸c t­ duy khoa häc ®­îc tr×nh tÝch luü, tu d­ìng, rÌn luyÖn theo tiÕn hµnh mét c¸ch nhanh chãng, chuÈn n¨m th¸ng. PhÈm chÊt nµy ®­îc h×nh x¸c ®Ó t¹o ra tri thøc míi. Bªn c¹nh ®ã, thµnh vµ ph¸t triÓn ngay tõ khi cßn lµ nhê cã ph­¬ng ph¸p TDLL sÏ gióp cho sinh viªn ®µo t¹o ®Ó trë thµnh gi¶ng viªn. ng­êi gi¶ng viªn trÎ tiÕp tôc häc tËp, lµm PhÈm chÊt ®ã l¹i tiÕp tôc ®­îc ph¸t triÓn giµu h¬n vèn kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm vµ hoµn thiÖn h¬n trong thùc tiÔn c«ng b¶n th©n - nguån chÊt liÖu phong phó t¸c. §Ó qu¸ tr×nh nµy diÔn ra dÔ dµng, cung cÊp cho viÖc thùc hiÖn c¸c thao t¸c t­ thuËn lîi, t­ duy vµ TDLL ®· cô thÓ ho¸ duy khoa häc thuËn lîi. Nh­ vËy, cã thÓ nh÷ng môc tiªu, yªu cÇu ®µo t¹o, n¨ng lùc kh¼ng ®Þnh TDLL lµ c¬ së trang bÞ lý luËn kiÕn thøc chuyªn m«n, phÈm chÊt ®¹o vÒ ph­¬ng ph¸p t­ duy vµ cung cÊp chÊt ®øc, n¨ng lùc s­ ph¹m... thµnh nh÷ng néi liÖu cho ng­êi gi¶ng viªn trÎ thùc hiÖn c¸c dung c«ng viÖc hµng ngµy, gióp hä dÔ thao t¸c t­ duy khoa häc. Qu¸ tr×nh nµy nhËn thøc; ®ång thêi chØ ra nh÷ng biÖn diÔn ra nhanh chãng, mang l¹i hiÖu qu¶ ph¸p, c¸ch thøc tiÕn hµnh tu d­ìng, rÌn cao sÏ l¹i tiÕp tôc ®éng viªn ng­êi gi¶ng luyÖn hiÖu qu¶ ®Ó nhanh chãng hoµn viªn trÎ tÝch cùc rÌn luyÖn, n©ng cao h¬n thiÖn ®Çy ®ñ phÈm chÊt cÇn thiÕt cña n÷a ph­¬ng ph¸p t­ duy biÖn chøng. ng­êi gi¶ng viªn. Thø n¨m, TDLL lµ c¬ së gióp cho ®éi ngò Qu¸ tr×nh tÝch luü vµ hoµn thiÖn phÈm gi¶ng viªn trÎ rÌn luyÖn ®Ó ngµy cµng hoµn chÊt, nh©n c¸ch s­ ph¹m còng lµ qu¸ thiÖn phÈm chÊt, nh©n c¸ch s­ ph¹m. §èi tr×nh ng­êi gi¶ng viªn trÎ rÌn luyÖn víi mçi ng­êi, mçi nghÒ cô thÓ, cÇn ph¶i nh÷ng thao t¸c, kü n¨ng, kü x¶o tiÕn hµnh cã nh÷ng phÈm chÊt, nh©n c¸ch cÇn thiÕt TDLL. Khi n¨ng lùc TDLL ®­îc n©ng cao, mµ nghÒ nghiÖp ®ã ®ßi hái. Khi nãi vÒ ®éi nã l¹i tiÕp tôc gióp cho ng­êi gi¶ng viªn ngò nhµ gi¸o, cè Thñ t­íng Ph¹m V¨n tiÕp tôc tu d­ìng hoµn thiÖn phÈm chÊt, §ång ®· d¹y: NghÒ d¹y häc lµ mét nghÒ nh©n c¸ch s­ ph¹m ngµy cµng hoµn thiÖn cao quý nhÊt trong nh÷ng nghÒ cao quý. h¬n. Cø nh­ vËy, qu¸ tr×nh nµy diÔn ra Nh©n d©n ta còng t«n vinh, gäi ng­êi thÇy mét c¸ch biÖn chøng gióp cho ng­êi gi¶ng gi¸o lµ “kü s­ t©m hån”. Bëi, d¹y häc viªn trÎ kh«ng ngõng tr­ëng thµnh h¬n vÒ kh«ng chØ d¹y ch÷ mµ cao h¬n lµ d¹y cho mäi mÆt.(2) häc trß ®¹o lý lµm ng­êi. Chñ tÞch Hå ChÝ Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho thÊy, Minh ®· viÕt: “Ng­êi thÇy gi¸o tèt - thÇy TDLL cã mét vai trß hÕt søc to lín, do ®ã, gi¸o xøng ®¸ng lµ thÇy gi¸o - lµ ng­êi vÎ ®Ó n©ng cao chÊt l­îng cña ®éi ngò gi¶ng vang nhÊt”(2). Nh­ vËy, tù b¶n th©n nã, viªn trÎ cÇn ph¶i quan t©m båi d­ìng, rÌn nghÒ d¹y häc cã nh÷ng ®ßi hái nghiªm luyÖn vµ n©ng cao n¨ng lùc TDLL cña hä ngÆt kh«ng chØ vÒ tr×nh ®é tri thøc mµ cßn lµm c¬ së. ®ßi hái rÊt cao vÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, ph­¬ng ph¸p, t¸c phong s­ ph¹m cña (2) Hå ChÝ Minh, Toµn tËp, t.11, Nxb. CTQG, Hµ Néi. ng­êi thÇy. §Ó qu¸ tr×nh nµy diÔn ra 2000, tr. 331. Sè 1-2013 Nh©n lùc khoa häc x· héi 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản