intTypePromotion=1

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
46
lượt xem
4
download

Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp trình bày phân tích, luận giải về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống Viện kiểm sát và Tòa án. Từ đó đưa ra những đánh giá, tổng kết về việc thực hiện vai trò của Đảng trong lĩnh vực tư pháp từ lịch sử lập hiến cho đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> <br /> VAI TROÂ<br /> AÄNH<br /> L AÅO<br /> À CUÃ<br /> A ÀAÃNG<br /> ÀÖËI VÚÁIT<br /> ÅHOA<br /> ÀÖÅNG TÛÁP<br /> PHA<br /> ÀÙÅNG VÙN CÛÚÂNG* - NGUYÏÎN VÙN ÀÖÌNG**<br /> Ngaây nhêån: 04/05/2017<br /> Ngaây phaãn biïån: 24/08/2017<br /> Ngaây duyïåt àùng: 28/09/2017<br /> <br /> Toám tùæt: <br /> Cuâng vúái lônh vûåc “lêåp phaáp” vaâ “haânh phaáp”; lônh vûåc “tû phaáp” luön àûúåc Àaãng vaâ Nha<br /> àûúåc thïí hiïån qua haâng loaåt chuã trûúng, àõnh hûúáng chó àaåo cuãa Àaãng nhùçm xêy dûång möåt nïìn tû pha<br /> thúâi kyâ lõch sûã, Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam àïìu àïí laåi nhûäng dêëu êën sêu sùæc àöëi vúái hoaåt àöång tû phaá<br /> quyïët saách àuáng àùæn àöëi vúái cöng taác tû phaáp nûúác nhaâ. Baâi viïët têåp trung phên tñch, luêån giaãi vïì v<br /> thöëng Viïån kiïím saát vaâ Toâa aán. Tûâ àoá àûa ra nhûäng àaánh giaá, töíng kïët vïì viïåc thûåc hiïån vai troâ cuã<br /> sûã lêåp hiïën cho àïën nay.<br /> Tûâ khoáa: <br /> vai troâ cuãa Àaãng; laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúái lônh vûåc tû phaáp.<br /> LEADERSHIP ROLES FOR JUDICIAL ACTIVITIES<br /> <br /> Abstract: <br /> Along with the “legislative” and  “executive” fields; “Judicial” is always concerned  by the Party and<br /> reflected in a series of guidelines and direction of the Party to build a democratic and progressive justice system. A<br /> historical period, the Communist Party of Vietnam leaves a deep impression on the judiciary; Always promptly se<br /> and decisions for the judicial work of the country. The paper focuses on analysis and interpretation of the lead<br /> towards the system of procuracies and courts. From that point of view, the review of the Party’s role in the judic<br /> constitutional history  to date.<br /> Keywords: <br /> The role of the Party; the leading of Communist Party in the judiciary field.<br /> <br /> 1. Cú súã vaâ nïìn taãng laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam, àïìu daânh ra caác phêìn<br /> vúái hoaåt àöång tû phaáp<br /> quy àõnh cuå thïí cho nhaánh quyïìn lûåc thûá ba (tû phaáp)<br /> Quyïìn tû phaáp hiïíu theo nghôa röång bao göìm<br /> têåp trung trònh baây quyïìn haån, traách nhiïåm cuãa Toaâ<br /> thêím quyïìn xeát xûã vaâ caác thêím quyïìn liïn quan àïën aán nhên dên vaâ Viïån kiïím saát nhên dên. Hai cú quan<br /> xeát xûã nhû àiïìu tra, truy töë, thi haânh aán. Ngoaâi ra, naây coá nhiïåm vuå baão vïå phaáp chïë xaä höåi chuã nghôa,<br /> coân coá thïí kïí àïën caác hoaåt àöång böí trúå tû phaáp nhû: baão vïå chïë àöå xaä höåi chuã nghôa vaâ quyïìn laâm chuã<br /> luêåt sû, cöng chûáng, giaám àõnh...; trong àoá, xeát xûã cuãa nhên dên; baão vïå taâi saãn cuãa Nhaâ nûúác, cuãa têåp<br /> laâ hoaåt àöång trung têm. Quyïìn tû phaáp coân àûúåc thïí, cuãa caác cöng dên; baão vïå tñnh maång, taâi saãn, tûå<br /> caác nhaâ nghiïn cûáu khoa hoåc phaáp lyá àõnh nghôa, àoá do, danh dûå vaâ nhên phêím cuãa cöng dên.<br /> laâ: “quyïìn xeát xûã caác vuå aán hònh sûå, dên sûå, hön Trong viïåc thûåc hiïån caác nhiïåm vuå tû phaáp, Toaâ<br /> nhên vaâ gia àònh, kinh tïë, lao àöång, haânh chñnh...” aán nhên dên laâ cú quan xeát xûã. Khi xeát xûã, Thêím<br /> [8]. Quyïìn tû phaáp àoá àûúåc thûåc hiïån búãi caác cú phaán vaâ Höåi thêím àöåc lêåp vaâ chó tuên theo phaáp<br /> quan tû phaáp, bao göìm: caác cú quan àiïìu tra, Viïån<br /> luêåt; Viïån kiïím saát nhên dên thûåc hiïån chûác nùng<br /> kiïím saát nhên dên, Toaâ aán nhên dên, caác töí chûác kiïím saát viïåc tuên thuã phaáp luêåt vaâ thûåc haânh quyïìn<br /> luêåt sû, caác cú quan giaám àõnh, cú quan cöng chûáng;<br /> cöng töë. Toaâ aán laâ núi biïíu hiïån têåp trung cuãa quyïìn<br /> trong àoá, quan troång nhêët laâ Viïån kiïím saát nhên dên<br /> vaâ Toaâ aán nhên dên. Búãi vêåy, trong 5 baãn Hiïën phaáp *  Vùn  phoâng  Luêåt  sû  Chñnh  phaáp<br /> ** Trûúâng Àaåi hoåc Luêåt Haâ Nöåi<br /> (1946, 1959, 1980, 1992, 2013) cuãa nûúác Cöång hoaâ<br /> 14 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> tû phaáp; núi maâ  kïët quaã cuãa hoaåt àöång àiïìu tra, vúái viïåc thaânh lêåp hïå thöëng Toaâ aán nhên dên caác<br /> cöng töë, baâo chûäa, giaám àõnh tû phaáp àûúåc kiïím cêëp, töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa cú quan cöng töë àaä coá<br /> tra, xem xeát, àaánh giaá möåt caách cöng khai thöng qua<br /> nhûäng thay àöíi àaáng kïí [7].<br /> thuã tuåc töë tuång àïí àûa ra nhûäng phaán xeát cuöëi cuâng Vïì mùåt töí chûác, Uyã ban khaáng chiïën haânh chñnh<br /> mang tñnh quyïìn lûåc Nhaâ nûúác; núi thïí hiïån chêët caác cêëp àiïìu khiïín Cöng töë viïn trong àõa haåt cuãa<br /> lûúång hoaåt àöång vaâ uy tñn cuãa caác cú quan tû phaáp mònh. UÃy ban naây coá thïí ra mïånh lïånh cho ngaânh<br /> trong töí chûác böå maáy Nhaâ nûúác, phaãn aánh möåt caáchcöng töë. Àaåi diïån ngaânh cöng töë phaãi tuên theo mïånh<br /> àêìy àuã vaâ sêu sùæc nhêët baãn chêët nïìn cöng lyá cuãa chïëlïånh cuãa Uyã ban. Vïì mùåt thêím quyïìn, Cöng töë viïn<br /> àöå xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam.<br /> khöng chó coá quyïìn khaáng caáo vïì mùåt hònh maâ coá<br /> Vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng trong lônh vûåc tû phaáp quyïìn khaáng caáo caã vïì viïåc höå (dên sûå). Àêy laâ sûå<br /> tuên theo nguyïn tùæc baão àaãm caác cú quan tû phaáp<br /> múã röång rêët àaáng kïí thêím quyïìn cuãa cú quan cöng<br /> thûåc hiïån töët chûác nùng, nhiïåm vuå theo quy àõnh töë, thïí hiïån sûå thay àöíi cùn baãn quan niïåm truyïìn<br /> cuãa phaáp luêåt nhùçm phaát huy quyïìn laâm chuã cuãa thöëng cho rùçng nhûäng viïåc höå (caác vuå viïåc vïì dên<br /> nhên dên, baão vïå quyïìn lúåi chñnh àaáng vaâ húåp phaáp sûå) chó laâ cöng viïåc mang tñnh tû nhên, xaä höåi khöng<br /> cuãa moåi phaáp nhên - duâ àoá laâ cú quan, àoaân thïí, can thiïåp àïën.<br /> têåp thïí hay caá nhên cöng dên; baão àaãm phaáp luêåt<br /> Trïn cú súã Nghõ quyïët ngaây 29/4/1958 cuãa Quöëc<br /> àûúåc thûåc hiïån nghiïm chónh vaâ thöëng nhêët. Nhúâ höåi khoaá I (kyâ hoåp thûá 8), Viïån cöng töë vúái tû caách laâ<br /> vêåy, moåi quan àiïím, chuã trûúng, tû tûúãng chó àaåo möåt hïå thöëng cú quan nhaâ nûúác àöåc lêåp àûúåc thaânh<br /> cú baãn cuãa Àaãng sau khi àûúåc thïí chïë hoaá seä àûúåc lêåp tûâ Trung ûúng àïën àõa phûúng, taách khoãi Böå Tû<br /> thûåc thi möåt caách nghiïm minh, coá hiïåu quaã. Khi phaáp. Xuêët phaát tûâ yïu cêìu khaách quan cuãa viïåc<br /> àoá, vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng àûúåc cuãng cöë, tùngchuyïín giai àoaån caách maång úã nûúác ta, giai àoaån<br /> cûúâng vaâ phaát huy trïn phaåm vi toaân thïí xaä höåi. vûâa tiïëp tuåc cuöåc caách maång dên töåc dên chuã nhên<br /> Khi àaánh giaá tñnh àuáng - sai, thûúác ào hiïåu quaã vai dên úã miïìn Nam, vûâa tiïën haânh cuöåc caách maång xaä<br /> troâ laänh àaåo cuãa Àaãng trïn lônh vûåc tû phaáp, phaãihöåi chuã nghôa úã miïìn Bùæc, Àaãng àaä chó àaåo thaânh<br /> lêëy àoá laâm chuêín mûåc. Do coá tñnh àöåc lêåp tûúnglêåp Viïån kiïím saát nhên dên trïn cú súã Hiïën phaáp<br /> àöëi vïì chûác nùng, nhiïåm vuå giûäa Viïån kiïím saát nùm 1959 vaâ xêy dûång Luêåt töí chûác Viïån kiïím saát<br /> nhên dên vaâ Toaâ aán nhên dên, trong àiïím naây, úã<br /> nhên dên nùm 1960. Trong àoá quy àõnh Viïån kiïím<br /> nhûäng chöî cêìn thiïët, taåm thúâi taách ra àïí trònh baây saát nhên dên coá chûác nùng kiïím saát viïåc tuên thuã<br /> phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúái tûâng loaåiphaáp luêåt vaâ àûúåc töí chûác, hoaåt àöång theo nguyïn<br /> cú quan tûúng ûáng.<br /> tùæc têåp trung thöëng nhêët laänh àaåo trong ngaânh [5]<br /> .<br /> 2. Thûåc tiïîn vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi Viïån kiïím saát nhên dên töëi cao, caác viïån kiïím saát<br /> vúái hoaåt àöång tû phaáp<br /> nhên dên tónh, thaânh phöë trûåc thuöåc Trung ûúng,<br /> 2.1. Àöëi vúái hoaåt àöång cuãa Viïån Kiïím saát hoùåc caác àún võ haânh chñnh tûúng àûúng àïìu lêåp ra<br /> Nhên dên<br /> Uyã ban kiïím saát, nhûng chó laâ cú quan tû vêën cho<br /> Phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúái Viïån kiïím Viïån trûúãng.<br /> saát nhên dên àûúåc bùæt àêìu bùçng viïåc laänh àaåo vïì töí<br /> Sau khi thöëng nhêët àêët nûúác (1975), trïn cú súã<br /> chûác böå maáy cuãa Viïån kiïím saát nhên dên vaâ xaác àûúâng löëi vaâ nhiïåm vuå caách maång àûúåc àïì ra taåi Àaåi<br /> àõnh chûác nùng, nhiïåm vuå cuãa cú quan naây. Lõch sûã höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá IV cuãa Àaãng (nùm<br /> xêy dûång vaâ phaát triïín cuãa cú quan cöng töë (nay laâ 1976), Nhaâ nûúác ta àaä ban haânh Hiïën phaáp nùm<br /> Viïån kiïím saát nhên dên) gùæn liïìn vúái quaá trònh caãi 1980. Úààoá khöng chó tiïëp tuåc quy àõnh chûác nùng<br /> caách tû phaáp úã nûúác ta vaâ chõu sûå chi phöëi möåt caáchkiïím saát viïåc tuên theo phaáp luêåt, maâ coân nhêën maånh<br /> trûåc tiïëp cuãa quaá trònh caãi caách àoá. Tûâ nùm 1946hoaåt àöång thûåc haânh quyïìn cöng töë cuãa Viïån kiïím<br /> àïën nùm 1950, hïå thöëng cú quan cöng töë àûúåc töí<br /> saát nhên dên, nhêën maånh traách nhiïåm cuãa Viïån kiïím<br /> chûác nùçm trong cú cêëu cuãa Toaâ aán, do Böå Tû phaáp saát trong viïåc àêëu tranh phoâng chöëng töåi phaåm, kiïím<br /> quaãn lyá. Tuy nhiïn, Böå trûúãng Böå Tû phaáp khöng coá saát hoaåt àöång tû phaáp trong viïåc àiïìu tra, xeát xûã.<br /> quyïìn trûåc tiïëp laâm nhiïåm vuå cöng töë. Àïí nêng cao Trïn cú súã Hiïën phaáp nùm 1980, Luêåt töí chûác Viïån<br /> hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa Toaâ aán, Àaãng ta àaä chó àaåokiïím saát nhên dên nùm 1981 àûúåc ban haânh, tiïëp<br /> xêy dûång hïå thöëng Toaâ aán caác cêëp. Nùm 1950, cuâng tuåc khùèng àõnh Viïån kiïím saát nhên dên thûåc hiïån<br /> <br /> 15 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> chûác nùng kiïím saát viïåc tuên theo phaáp luêåt vaâ thûåc khêu àöåt phaá cuãa hoaåt àöång tû phaáp” [4]. Àùåc biïåt,<br /> haânh quyïìn cöng töë.<br /> Viïån kiïím saát nhên dên töëi cao àaä chó àaåo toaân<br /> Trïn tinh thêìn tiïëp tuåc xêy dûång vaâ hoaân thiïån ngaânh phöëi húåp vúái caác cú quan baão vïå phaáp luêåt,<br /> Nhaâ nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam,triïín khai thûåc hiïån Luêåt Töí chûác Viïån kiïím saát<br /> troång têm laâ caãi caách möåt bûúác nïìn haânh chñnh, ngaâynhên dên (2014); Böå luêåt Hònh sûå vaâ Böå luêåt Töë<br /> 4/12/1991, Höåi nghõ lêìn thûá 2 Ban chêëp haânh Trung tuång hònh sûå (2015); Böå luêåt Dên sûå vaâ Böå luêåt Töë<br /> ûúng Àaãng khoaá VII àaä ra kïët luêån vïì viïåc sûãa àöíi tuång dên sûå (2015); Luêåt Haânh chñnh vaâ Luêåt Töë<br /> Hiïën phaáp nùm 1980, caãi caách möåt bûúác böå maáy tuång haânh chñnh (2015).<br /> Nhaâ nûúác vaâ àöíi múái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng, Höåi Nhû vêåy, caác chuã trûúng, àõnh hûúáng vaâ nghõ<br /> nghõ àaä khùèng àõnh chûác nùng cuãa<br />  Viïån kiïím saát quyïët cuãa Àaãng tûâng bûúác laâm roä chûác nùng, nhiïåm<br /> nhên dên . Nhû vêåy, theo quan àiïím cuãa Àaãng, viïåc<br /> vuå, cú cêëu böå maáy, cú chïë vêån haânh cuãa Viïån kiïím<br /> sûãa àöíi Hiïën phaáp nùm 1980 khöng laâm thay àöíi võ saát nhên dên; giuáp khöng ngûâng nêng cao nùng lûåc<br /> trñ, chûác nùng cuãa caác cú quan Nhaâ nûúác, trong àoá phêím chêët cuãa àöåi nguä caán böå; tùng cûúâng kyã luêåt,<br /> coá Viïån kiïím saát nhên dên [6].<br /> kyã cûúng cöng taác, cuå thïí hoaá nöåi dung vaâ phûúng<br /> Ngaây 7/10/1992, Quöëc höåi àaä thöng qua Luêåt töí thûác laänh àaåo cuãa Àaãng nhùçm tûâng bûúác nêng cao<br /> chûác Viïån kiïím saát nhên dên, thïí chïë hoaá quan<br /> chêët lûúång, hiïåu quaã hoaåt àöång kiïím saát, hoaåt àöång<br /> àiïím cuãa Àaãng vïì caãi caách caác cú quan tû phaáp, cuå cöng töë.<br /> thïí hoaá caác quy àõnh cuãa Hiïën phaáp nùm 1992 vïì<br /> 2.2. Àöëi vúái hoaåt àöång cuãa Toâa aán Nhên dên<br /> Viïån kiïím saát nhên dên. Tûâ goác àöå nguyïn tùæc töí<br /> Laänh àaåo cuãa Àaãng trïn lônh vûåc xêy dûång hïå<br /> chûác vaâ hoaåt àöång, so vúái Hiïën phaáp nùm 1980, caác thöëng toaâ aán<br /> : Ngay sau khi Chñnh phuã lêm thúâi nûúác<br /> quy àõnh vïì Viïån kiïím saát nhên dên trong Hiïën phaáp<br /> Viïåt Nam Dên chuã Cöång hoaâ àûúåc thaânh lêåp, Chuã<br /> vaâ Luêåt töí chûác Viïån kiïím saát nhên dên nùm 1992, tõch Höì Chñ Minh àaä kyá Sùæc lïånh ngaây 13/9/1945<br /> thò coá 2 àiïím múái cú baãn:<br /> thiïët lêåp caác Toaâ aán quên sûå, àaánh dêëu sûå ra àúâi<br /> Möåt laâ<br /> , Viïån trûúãng Viïån kiïím saát nhên dên àõa Toaâ aán nhên dên. Tñnh àïën thúâi àiïím hiïån taåi (2017),<br /> phûúng chõu traách nhiïåm baáo caáo trûúác Höåi àöìng ngaânh Toaâ aán nhên dên àaä coá möåt hïå thöëng hoaân<br /> nhên  dên  vïì  tònh  hònh  thi  haânh  phaáp  luêåt  úã  àõa chónh, bao göìm: Toaâ aán nhên dên töëi cao; Toâa aán<br /> phûúng vaâ traã lúâi chêët vêën cuãa àaåi biïíu Höåi àöìngnhên dên cêëp cao, caác Toaâ aán nhên dên tónh/thaânh<br /> nhên dên (Àiïìu 140). Àiïìu àoá coá nghôa laâ, Höåi àöìng phöë trûåc thuöåc trung ûúng; caác Toaâ aán nhên dên<br /> nhên dên coá quyïìn giaám saát hoaåt àöång cuãa Viïån huyïån/quêån/thõ xaä/thaânh phöë thuöåc tónh; Toaâ aán quên<br /> kiïím saát nhên dên (Àiïìu 7, Luêåt Töí chûác Viïån kiïím sûå Trung ûúng; caác Toaâ aán quên sûå quên khu vaâ<br /> saát nhên dên nùm 1992).<br /> tûúng àûúng vaâ caác Toaâ aán quên sûå khu vûåc.<br /> Hai laâ, Viïån kiïím saát khöng coân laâ cú quan tû<br /> Vai troâ laänh àaåo cuãa Àaãng trong viïåc xaác àõnh<br /> vêën cho Viïån trûúãng, maâ coá quyïìn thaão luêån vaâ quyïëtnhiïåm vuå cuãa Toaâ aán<br /> : Khi noái àïën Toaâ aán nhên dên<br /> àõnh theo àa söë nhûäng vêën àïì quan troång (Àiïìu 138).<br /> laâ noái àïën cú quan xeát xûã cuãa nûúác Cöång hoaâ xaä höåi<br /> Viïån trûúãng Viïån kiïím saát nhên dên töëi cao vaâ Viïån chuã nghôa Viïåt Nam. Chó coá Toaâ aán múái nhên danh<br /> trûúãng Viïån kiïím saát nhên dên cêëp tónh, Viïån kiïím nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam xeát xûã<br /> saát quên sûå Trung ûúng, Viïån kiïím saát quên sûå cêëp caác vuå aán hònh sûå, dên sûå, hön nhên vaâ gia àònh, lao<br /> quên khu khöng coân àûúåc toaân quyïìn tûå quyïët àõnh àöång, kinh tïë vaâ haânh chñnh... “Toaâ aán nhên dên töëi<br /> moåi vêën àïì liïn quan àïën töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa cao, caác Toaâ aán nhên dên àõa phûúng, caác Toaâ aán<br /> Viïån kiïím saát nhên dên úã cêëp tûúng ûáng.<br /> quên sûå vaâ caác Toaâ aán khaác do luêåt àõnh laâ nhûäng<br /> Ngaây 15/4/2002 vaâ nùm 2003 xêy dûång Kïë hoaåch cú quan xeát xûã cuãa nûúác Cöång hoaâ xaä höåi chuã nghôa<br /> söë 04/KH-LN vïì tiïëp tuåc raâ soaát àún khiïëu kiïån vïì Viïåt Nam” (Àiïìu 127, Hiïën phaáp nùm 1992 àaä àûúåc<br /> tû phaáp vaâ phên loaåi xûã lyá theo thêím quyïìn cuãa sûãa àöíi, böí sung möåt söë àiïìu theo Nghõ quyïët cuãa<br /> caác cú quan tû phaáp. Tiïëp àoá laâ Nghõ quyïët 49-NQ/ Quöëc höåi khoaá X, kyâ hoåp thûá 10 thöng qua ngaây 25/<br /> TW cuãa Böå Chñnh trõ ngaây 02 thaáng 06 nùm 2005 12/2001 vaâ Àiïìu 1, Luêåt töí chûác Toaâ aán nhên dên<br /> “Vïì chiïën lûúåc caãi caách tû phaáp àïën nùm 2020” àaä nùm 2002); “Toaâ aán xeát xûã nhûäng vuå aán hònh sûå,<br /> nhêën maånh vêën àïì troång têm “Nêng cao chêët lûúång dên sûå, hön nhên vaâ gia àònh, lao àöång, kinh tïë,<br /> tranh tuång taåi têët caã caác phiïn toâa xeát xûã, coi àêy laâhaânh chñnh vaâ giaãi quyïët nhûäng viïåc khaác theo quy<br /> 16 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> àõnh cuãa phaáp luêåt” (Àiïìu 1, Luêåt töí chûác Toaâ aánchoån Thêím phaán, vïì Höåi àöìng tuyïín choån Thêím phaán<br /> nhên dên nùm 2002).<br /> cuäng nhû viïåc chuêín bõ nhên sûå àïí àûa ra Höåi àöìng<br /> Höåi nghõ cuäng àaä àïì ra nhûäng chuã trûúng vïì àöíi tuyïín choån. Trong Chó thõ àoá nhêën maånh: “Khi xem<br /> múái töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa Toaâ aán nhên dên:<br />  (1) xeát caác tiïu chuêín, cêìn chuá yá trûúác hïët tiïu chuêín vïì<br /> Thûåc hiïån nguyïn tùæc hai cêëp xeát xûã. Boã thuã tuåc xeát<br /> chñnh trõ vaâ phêím chêët àaåo àûác...”.<br /> xûã sú chung thêím cuãa Toaâ aán nhên dên töëi cao vaâ<br /> Nghõ quyïët 49-NQ/TW cuãa Böå Chñnh trõ ngaây 2/6/<br /> Toaâ aán quên sûå Trung ûúng. Nghiïn cûáu aáp duång 2005  “Vïì  chiïën  lûúåc  caãi  caách  tû  phaáp  àïën  nùm<br /> thuã tuåc ruát goån àïí xeát xûã kõp thúâi möåt söë vuå aán àún<br /> 2020”[4] àaä nhêën maånh vêën àïì troång têm <br /> “nêng cao<br /> giaãn, roä raâng; (2) Toaâ aán nhên dên töëi cao têåp trung chêët lûúång tranh tuång taåi têët caã caác phiïn toâa xeát xûã,<br /> vaâo cöng taác töíng kïët xeát xûã, hûúáng dêîn caác Toaâ aáncoi àêy laâ khêu àöåt phaá cuãa hoaåt àöång tû phaáp”<br /> . Qua<br /> aáp duång phaáp luêåt thöëng nhêët vaâ laâm töët chûác nùng<br /> hún 10 nùm thûåc hiïån Nghõ quyïët 49 cuãa Böå Chñnh trõ<br /> giaám àöëc xeát xûã. Àöíi múái thuã tuåc giaám àöëc thêím àïí<br /> àúâi söëng chñnh trõ, phaáp lyá cuãa nûúác ta àaä coá nhûäng<br /> baão àaãm viïåc xeát xûã vûâa àuáng àùæn vûâa nhanh choáng;thay àöíi to lúán, viïåc triïín khai Nghõ quyïët 49 àaä goáp<br /> (3) Nghiïn cûáu phên cêëp thêím quyïìn böí nhiïåm Thêím<br /> phêìn quan troång nêng cao nhêån thûác cuãa caán böå,<br /> phaán Toaâ aán cêëp tónh vaâ Toaâ aán cêëp huyïån; àöìngàaãng viïn vïì vai troâ cuãa hoaåt àöång tû phaáp, sûå cêìn<br /> thúâi cùn cûá vaâo tònh hònh àöåi nguä caán böå hiïån naythiïët phaãi àêíy maånh caãi caách hïå thöëng tû phaáp; coá thïí<br /> maâ àiïìu chónh tiïu chuêín tuyïín choån cho phuâ húåp noái Nghõ quyïët àaä vaåch ra àõnh hûúáng àïí Viïåt Nam<br /> àïí kõp thúâi böí sung àuã Thêím phaán cho Toaâ aán cêëp xêy dûång nïìn phaáp chïë trong saåch, vûäng maånh, Nghõ<br /> huyïån vaâ Toaâ aán cêëp tónh” [5].<br /> quyïët 49 àaä àûa chêët lûúång hoaåt àöång cuãa caác cú<br /> Àïí cöng taác tû phaáp coá nhûäng chuyïín biïën maånh quan tû phaáp nêng lïn roä rïåt, caán böå vaâ nhên dên caã<br /> meä, thûåc hiïån töët nhiïåm vuå xêy dûång Nhaâ nûúác phaápnûúác àaä nhêån thûác àuáng àùæn vïì chuã trûúng, quan<br /> quyïìn xaä höåi chuã nghôa, Böå Chñnh trõ àaä ra Nghõ àiïím cuãa Àaãng, nhaâ nûúác vïì chiïën lûúåc caãi caách tû<br /> quyïët söë 08-NQ/TW, ngaây 02/01/2002 , “Vïì möåt söë phaáp, tham gia àoáng goáp yá kiïën xêy dûång caác dûå aán<br /> nhiïåm vuå troång têm cöng taác tû phaáp trong thúâi gian luêåt, nêng cao chêët lûúång thûåc hiïån caác nhiïåm vuå caãi<br /> túái” <br /> [3]. Nghõ quyïët naây laâ vùn kiïån thïí hiïån tûúng caách tû phaáp, hoaân thiïån töí chûác böå maáy cú quan tû<br /> àöëi toaân diïån, coá hïå thöëng quan àiïím cuãa Àaãng vïì phaáp vaâ caác chïë àõnh böí trúå tû phaáp; caác vuå aán àûúåc<br /> cöng taác tû phaáp, trong àoá coá cöng taác töí chûác vaâ khúãi töë, xeát xûã, thi haânh aán àaãm baão khaách quan,<br /> hoaåt àöång cuãa Toaâ aán nhên dên. Caác quan àiïím chó àuáng phaáp luêåt. Cöng taác töí chûác böå maáy vaâ nêng cao<br /> àaåo àoá vûâa kïë thûâa, vûâa phaát triïín, cuå thïí hoaá nhûänghiïåu quaã hoaåt àöång cuãa caác cú quan tû phaáp luön<br /> quan àiïím àaä àûúåc xaác àõnh trong caác Vùn kiïån, àûúåc chuá troång. Viïåc xêy dûång, raâ soaát, böí sung, quy<br /> Nghõ quyïët cuãa Àaãng vïì xêy dûång Nhaâ nûúác.<br /> hoaåch caán böå úã caác cú quan tû phaáp àaä àûúåc quan<br /> Laänh àaåo cuãa Àaãng trong cöng taác caán böå cuãa têm, thûåc hiïån theo àuáng quy àõnh [6].<br /> Toaâ aán: Theo quy àõnh cuãa Luêåt töí chûác Toaâ aán<br /> Trong baãn Hiïën phaáp nùm 2013, lêìn àêìu tiïn<br /> nhên dên àûúåc Quöëc höåi khoaá IX, Kyâ hoåp thûá nhêëttrong lõch sûã lêåp hiïën úã nûúác ta, quyïìn tû phaáp vaâ cú<br /> thöng qua ngaây 06/10/1992, Thêím phaán Toaâ aán nhên<br /> quan thûåc thi quyïìn tû phaáp àûúåc quy àõnh roä, trong<br /> dên, Thêím phaán Toaâ aán quên sûå caác cêëp do Chuã àoá quyïìn tû phaáp àûúåc hiïíu laâ hoaåt àöång xeát xûã cuãa<br /> tõch nûúác böí nhiïåm thay cho chïë àöå bêìu hoùåc cûã Toâa aán vaâ nhûäng hoaåt àöång cuãa caác cú quan, töí<br /> Thêím phaán trûúác àoá. Àïí laänh àaåo viïåc tuyïín choån, chûác khaác trûåc tiïëp liïn quan àïën hoaåt àöång xeát xûã<br /> böí nhiïåm Thêím phaán Toaâ aán nhên dên caác cêëp àaåt cuãa Toâa aán, nhùçm baão vïå phaáp chïë xaä höåi chuã nghôa,<br /> kïët quaã töët, Ban Bñ thû àaä ra Chó thõ söë 341/CT-TW, trêåt tûå phaáp luêåt, quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa cöng<br /> ngaây 18-3-1994: “Vïì sûå laänh àaåo cuãa Àaãng àöëi vúáidên, lúåi ñch cuãa Nhaâ nûúác vaâ xaä höåi, quyïìn tû phaáp<br /> viïåc tuyïín choån, böí nhiïåm Thêím phaán Toaâ aán nhên àûúåc thûåc hiïån khöng chó búãi cú quan xeát xûã (toâa<br /> dên, Thêím phaán Toaâ aán quên sûå caác cêëp”, trong àoá aán), maâ caã Viïån kiïím saát nhên dên, cú quan àiïìu tra<br /> yïu cêìu caác cêëp uyã vaâ töí chûác àaãng úã caác cêëp, caác<br /> vaâ caác cú quan böí trúå tû phaáp, nhû: Luêåt sû, Cöng<br /> ngaânh coá liïn quan cêìn nùæm vûäng tiïu chuêín tuyïín chûáng, Giaám àõnh... Nhû vêåy, Hiïën phaáp (2013) àaä<br /> choån Thêím phaán vaâ nhûäng nöåi dung àûúåc nïu trong quy àõnh quyïìn tû phaáp phaãi xuêët phaát tûâ nguyïn<br /> Phaáp lïånh vïì Thêím phaán, vïì Höåi thêím Toaâ aán nhên tùæc töí chûác quyïìn lûåc nhaâ nûúác, phuâ húåp vúái àùåc thuâ<br /> dên; àöìng thúâi, lûu yá möåt söë vêën àïì vïì viïåc tuyïín vïì thïí chïë chñnh trõ, thûåc tïë vaâ truyïìn thöëng phaáp<br /> <br /> 17 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br /> NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI<br /> luêåt cuãa Viïåt Nam, xoay quanh nhêån thûác vïì quyïìn nùng, nhiïåm vuå. Thûåc hiïån coá hiïåu quaã chuã trûúng<br /> tû phaáp laâ hoaåt àöång cuãa Cú quan àiïìu tra, Viïån tùng thêím quyïìn xeát xûã cuãa toâa aán nhên dên cêëp<br /> kiïím saát, Toâa aán, Cú quan thi haânh aán vaâ thiïët chïë huyïån; múã röång thêím quyïìn xeát xûã cuãa toâa aán nhên<br /> böí trúå tû phaáp [1].<br /> dên àöëi vúái caác khiïëu kiïån haânh chñnh. Vïì cú quan<br /> Luêåt Töí chûác Toâa aán nhên dên (2014) vúái tinh àiïìu tra, giûä nguyïn hïå thöëng, göìm: Böå Cöng an<br /> thêìn thïí chïë hoáa nhûäng àõnh hûúáng cuãa Àaãng vïì (coá An ninh àiïìu tra, Caãnh saát àiïìu tra); Böå Quöëc<br /> caãi caách tû phaáp vaâ cuå thïí hoáa caác quy àõnh cuãa phoâng  (coá Àiïìu tra hònh sûå, An ninh àiïìu tra); Viïån<br /> Hiïën phaáp nùm 2013, Luêåt töí chûác Toâa aán nhên dên Kiïím saát nhên dên töëi cao coá cú quan àiïìu tra, tuy<br /> (2014) àaä quy àõnh cuå thïí chûác nùng, nhiïåm vuå, quyïìn nhiïn Böå chñnh trõ yïu cêìu thu goån àêìu möëi úã tûâng<br /> haån cuãa toâa aán nhên dên, trong àoá coá nhûäng nöåi cú quan.<br /> dung quan troång nhû: Toâa aán nhên danh nûúác Cöång<br /> Hai laâ, àöåi nguä Luêåt sû àaä coá bûúác trûúãng thaânh<br /> hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam xeát xûã caác vuå aán<br /> vaâ caâng àûúåc xaä höåi thûâa nhêån. Nùm 1980, Luêåt sû<br /> hònh sûå, dên sûå, hön nhên vaâ gia àònh, kinh doanh,<br /> chûa àûúåc ai cöng nhêån. Hiïån nay àöåi nguä Luêåt sû<br /> thûúng maåi, lao àöång, haânh chñnh vaâ giaãi quyïët caác nûúác ta coá trïn 10.000 Luêåt sû chñnh thûác; 4.000<br /> viïåc khaác theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt; Khi thûåc hiïån Luêåt sû têåp sûå [2].<br /> nhiïåm vuå xeát xûã vuå aán hònh sûå, Toâa aán coá quyïìn Ba laâ, hoaåt àöång múã röång húåp taác quöëc tïë vïì tû<br /> xem xeát, kïët luêån vïì tñnh húåp phaáp cuãa caác haânh vi, phaáp àûúåc múã röång phuâ húåp vúái yïu cêìu höåi nhêåp<br /> quyïët àõnh töë tuång cuãa Àiïìu tra viïn, Kiïím saát viïn, quöëc tïë. Hiïån nay, Viïåt Nam àaä coá quan hïå vúái hún<br /> Luêåt sû trong quaá trònh àiïìu tra, truy töë, xeát xûã; Trong 80 quöëc gia, töí chûác quöëc tïë vïì tû phaáp. Nùm 2012,<br /> quaá trònh xeát xûã vuå aán, Toâa aán phaát hiïån vaâ kiïën<br /> Viïåt Nam trúã thaânh thaânh viïn cuãa cöng töë viïn quöëc<br /> nghõ vúái caác cú quan coá thêím quyïìn xem xeát sûãa tïë; tham gia nhiïìu hoaåt àöång cuãa quöëc tïë vïì tû phaáp<br /> àöíi, böí sung hoùåc huãy boã vùn baãn phaáp luêåt traái vúái<br /> nhû: höåi nghõ LaHay vïì Tû phaáp quöëc tïë nùm 2013;<br /> Hiïën phaáp, luêåt, nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi, phaáp lïånh,höåi àöìng nhên quyïìn Liïn Húåp quöëc nùm 2014...<br /> nghõ quyïët cuãa UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi àïí baão Böën laâ,<br />  phûúng thûác laänh àaåo cuãa Àaãng vaâ Cöng<br /> àaãm quyïìn vaâ lúåi ñch húåp phaáp cuãa caá nhên, cú quan, taác giaám saát cuãa caác cú quan dên cûã àöëi vúái caác cú<br /> töí chûác.<br /> quan tû phaáp tiïëp tuåc àöíi múái. Àaãng laänh àaåo, cûã<br /> Nhû vêåy, tûâ caác chuã trûúng, àõnh hûúáng, nghõ caán böå tham gia vaâo caác kïë hoaåch, quy hoaåch, àaâo<br /> quyïët cuãa Àaãng vaâ thûåc tiïîn thûåc thi Hiïën phaáp vaâtaåo àöåi nguä caán böå böí sung vaâo caác cú quan tû phaáp.<br /> phaáp luêåt trong tûâng giai àoaån cuå thïí, àaä tûâng bûúác Kïët quaã caãi caách tû phaáp àaä goáp phêìn tñch cûåc thuác<br /> laâm roä chûác nùng, nhiïåm vuå, cú cêëu böå maáy, cú chïë àêíy phaát triïín kinh tïë - xaä höåi, höåi nhêåp quöëc tïë vaâ<br /> vêån haânh, cuãa hïå thöëng Toâa aán nhên dên; àïì cao hoaân thiïån nïìn dên chuã xaä höåi chuã nghôa.<br /> cöng taác nêng cao nùng lûåc caán böå; tùng cûúâng kyã<br /> 3.2. Nhûäng töìn taåi, haån chïë<br /> luêåt, kyã cûúng cöng vuå, cuå thïí hoaá nöåi dung vaâ phûúng<br /> Thûá nhêët, viïåc thûåc hiïån möåt söë nhiïåm vuå caãi<br /> thûác laänh àaåo cuãa Àaãng tûâng bûúác nêng cao chêët caách tû phaáp coân chêåm, chûa theo àuáng löå trònh cuãa<br /> lûúång, hiïåu quaã hoaåt àöång xeát xûã cuãa toâa aán.<br /> Chiïën lûúåc caãi caách tû phaáp.<br /> 3. Thûåc tiïîn kïët quaã àaåt àûúåc trong hoaåt àöång<br /> Thûá hai, viïåc nghiïn cûáu, xaác àõnh chûác nùng,<br /> tû phaáp dûúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng<br /> nhiïåm vuå, töí chûác böå maáy, cú chïë phên böë ngên<br /> Sau khi Nghõ quyïët 49-NQ/TW nùm 2005 cuãa Böå<br /> saách vaâ viïåc àöíi múái cöng taác àaâo taåo, böìi dûúäng, böí<br /> Chñnh trõ vïì “Chiïën lûúåc caãi caách tû phaáp àïën nùm nhiïåm, khen thûúãng, kyã luêåt, chñnh saách àaäi ngöå àöëi<br /> 2020” tñch cûåc àûúåc triïín khai, cuâng vúái viïåc thûåc vúái caán böå cuãa caác cú quan tû phaáp, böí trúå tû phaáp<br /> hiïån Hiïën phaáp (2013), Luêåt Töí chûác Toâa aán Nhên vêîn coân chêåm.<br /> dên (2014), Luêåt Töí chûác Viïån Kiïím saát Nhên dên<br /> Thûá ba, möåt söë caán böå tû phaáp coá phêím chêët<br /> (2014). Bïn caånh àoá, coá sûå chó àaåo, laänh àaåo cuãa chñnh trõ, àaåo àûác nghïì nghiïåp vaâ trònh àöå chuyïn<br /> Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, hoaåt àöång tû phaáp nûúác mön chûa àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu dêîn àïën tònh traång<br /> ta àaä thu àûúåc nhûäng kïët quaã tñch cûåc.<br /> oan sai trong xeát xûã.<br /> 3.1. Nhûäng thaânh tûåu àaåt àûúåc<br /> Thûá tû, cöng taác giaám saát cuãa caác cú quan dên<br /> Möåt laâ,<br />  töí chûác böå maáy caác cú quan tû phaáp cûã, Mùåt trêån Töí quöëc vaâ caác àoaân thïí nhên dên àöëi<br /> tûâng bûúác àûúåc kiïån toaân vaâ xaác àõnh roä hún chûácvúái hoaåt àöång tû phaáp hiïåu quaã thêëp.<br /> 18 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 8 thaáng 9/2017<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2