intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội

Chia sẻ: Văng Bảo Yến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

38
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội trình bày đổi mới công nghệ ở doanh nghiệp đã được Nhà nước quan tâm với hàng loạt chính sách và chương trình hỗ trợ trong thời gian qua. Tuy nhiên, các chương trình hỗ trợ chưa thực sự thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò nhà nước đối với đầu tư khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp Hà Nội

VAI TRO NHA NlfflC BOI Vdl PAU TU KHOA HQC.<br /> <br /> NGHl£MC(ilUTPflnntfi ^ ^ J<br /> <br /> VAI TRO NHA NUdC DOI Vdl DAU T l / KHOA HOC VA C O N G NGHE TAI<br /> DOANH NGHIEP HA N O I<br /> Nguyin Thi Nguyft * Bd Thu Trang**<br /> T6mtat<br /> to quan trpng trong tien trinh hOi nhdp va la<br /> Ddi mdi cdng nghe d doanh nghiip da dugc d6ng luc ciia qua trinh phdt trien nhaiih va ben<br /> Nhd nudc quan tdm vdi hdng loat chinh sdch vd vGng. Di8u nay dupe cu thS hoa bdng vi$c t^o<br /> chuang trinh hd trg trong thai gian qua. Tuy Idp khun^ phdp \f, hinh th^ih co che chinh sach<br /> nhiin, cdc chuang trinh hd trg chua thuc su thu de thiic day qua trinh doi moi cong nghS cho n6n<br /> hiit s{r quan tdm cua doanh nghiep. Doanh kinh ti cimg nhu doanh nghidp.<br /> nghiip Hd Ndi cdn nhiiu khd khan trong tiip<br /> Cho dSn nay, da co nhiSu chinh sdch phdt triSn<br /> can chinh sdch, thdng tin, viec thuc thi chinh khoa hpc c6ng nghS nhung kha nang cac doanh<br /> sdch con nhieu khd khan trong thuc te, hoat nghiep ti6p can nhiing ehinh sdch h6 trg vd cac<br /> ddng nghien cuu vd phdt trien chi mang tinh chuong trinh mi dai ciia Chfnh phii con han ch6.<br /> hinh thirc vd chua dugc chu trgng a doanh Ty^ 16 nhiing doanh nghidp tham gia chuong<br /> nghiep. Ddi m&i cdng nghi Id cong viec cua trinh h6 trp cua Chinh phii c6n rdt khidm tdn<br /> chinh doanh nghiip, xudt phdt tie nhu cdu phdt (dudi 10%), do n^dn luc eua bdn thdn doanh<br /> triin ben vimg cua doanh nghiep vd doanh nghidp hi han chd hoac do chinh saeh chuong<br /> nghiep chinh la chu thi thuc kiin ddi mai cdng trinh cua Nha nuoc con dan trai, nhieu rao cdn<br /> nghe, Nhd nudc chi vai tro ddn ddt, hd trg, qudn hdnh chinh, n ^ g co chd xin cho (Nguyen Thi<br /> ly vd khuyin khich cdc thdnh phdn kinh te cung Minh NghTa, 2015). Cdc doanh nghiep ciing<br /> tham gia ddi mdi cdng nghi. Tuy nhien,\nhieu nhu cdc CO quan nhd nudc chua chii trpng thuc<br /> doanh nghiip VietNam quy md con nho vd tiem hien cong tac R&D md chi coi Id hoat ddng<br /> luc yiu, chinh vi vdy Nhd nudc ddng vai tro mang tinh them thdt (Worid Bank, 2014). Sir<br /> quan trgng trong viec ho trg doanh nghiep tiep lien kdt giiia doanh nghi6p vd cac co quan<br /> cgn thong tin ve cdc chinh sdch, hd trg huy dgng nghien ciiu con long leo. Theo mdt khao sat ciia<br /> cdc ngudn luc cho ddu tu ddi m&i, hgp tdc ddu Vien Nghidn ciiu Qudn ly Kinh td Trung uong<br /> tu khoa hgc vd cdng nghe v&i doanh nghiep, (CIEM) vd Ngdn hang Thd gioi, chl khodng 1 %<br /> lam "cdu ndi" giiea cdc nhd khoa hoc cong hop tdc voi cdc vidn nghidn ciiu, trucmg dai hpc<br /> nghe vd doanh nghiep, phdt huy tdi da tiem lyre(World B^ik 2014). Do vdy, co thd nhdn thdy,<br /> trong doanh nghiep vd cdc thdnh phdn kinh te miic dd ket ndi giiia cac trung tam, vidn nghidn<br /> de hd trg tot nhdt cho doanh nghiep ddu tu cho ciiu voi cac doanh nghidp hidn nay chua thdt su<br /> ddi m&i cdng nghe.<br /> chat che. Da sd cac td chiic nghien ciiu cua Nha<br /> Ttr khoa: Ddu tu, d6i moi, khoa hoc va cong nuoc chi hpp tac vdi doanh nghiep den khi kdt<br /> thuc de tai nghien cuu, ndn doanh nghiep gap<br /> nghe, doanhnghigp.<br /> kho khan trong viec trien khai san pham vao<br /> thuc tien.<br /> l.mtyknal<br /> Thdm vao do, cac dia phuong cdn thidu chi<br /> Trong boi cdnh todn cdu hoa va canh tranh<br /> ngay cang gay gdt hiSn nay, dfii moi c6ng ngh6 ddng va quyet tam trong viec the che hda va td<br /> de ton tai va phat trien Id nhu cdu vd doi hoi tdt chiic thuc Men cac chii truong, chinh sach vd<br /> yeu doi voi doanh nghiep moi quoc gia. Trong KH&CN. Sv phdi hpp giua cac so, ban, ngdnh<br /> suot gdn 30 nam doi m6i. Dang vd Nha nut5^c ta con thilu ch|t chd, chua cd co che thuc thi dong<br /> h6t siic coi trpng vai tro cua khoa hge eong nghe bp trong vi6c tridn khai cac co che, chinh sach<br /> trong sir nghiSp c6ng nghiep hoa, hien dai hoa phdt triln KH&CN, hd trp ddi mdi cdng nghd<br /> dat mr6c, vd xac dinh khoa hpc cong nghe la yeu cho doanh nghiep. Vide ddu tu ddi mdi vd<br /> * Nguyin Thi Nguyef, Tien sT, Pho tong bien tap Tap chi Quan ly Vinli te.<br /> ** Be Thu Trang, Thac si, \^$n NghiSn ciiu qudn 1^ kinh tS Trung uong.<br /> So 67(5+6/2015)<br /> <br /> QUANLYKINHTf [ Q<br /> <br /> ^M^<br /> <br /> NBHIEN ciiu TRAO OQI<br /> <br /> chuydn giao cdng nghe phdi do doMih nghidp<br /> quydt dinh Id chinh, nhimg chfnh sdch cua Nhd<br /> nudre vdn dong vai tro quan trpng trong didu<br /> kidn tidm luc KHCN cua doanh nghiep con ydu.<br /> Co thd nhdn thdy, Nha nu6e ehua thuc su phdt<br /> huy hieu qua vai tro cila minh trong vide tao<br /> dieu kidn cimg nhir thiic ddy DN ddu tu ddi mdi<br /> c d n g n g h d ^ M C N ) D a c b i d t , t u tuong bao cdp,<br /> ndng CO chd xin-cho trong thuc hidn cac<br /> chuong trinh hd trp cua Nha nudc vdn con tdn<br /> tai. Chinh vi vdy, cdn phdi tiep tuc nghiSn ciiu<br /> vai tro cua Nha nucfc trong vide thiic ddy doanh<br /> nghiep ddu tu vao ddi moi cdng nghd trong<br /> tuong lai. Bai nghien ciiu nay thupc de tai<br /> nghien ciiu cdp thanh phd "Ddi mdi dau tu khoa<br /> hpc va cdng nghe de doanh nghidp Hd Ndi phdt<br /> hidn bdn vung", nm s6 01X-10/10-2bl4-2,<br /> dupe tai trg boi Sdf Khoa hpc vd Cdng nghd Ha<br /> Ndi.<br /> 2. ThiTC trang cac chinh sach cua Nha<br /> nu'6'c ho trff doanh nghiep dau tir K H C N<br /> 2.1. Tdng quan chung vi cdc chinh sdch hd<br /> trg doanh nghiip HdNdi ddu tuKHCN<br /> Chinh sdch cua Nhd nudc<br /> Trong nhiing nam gdn ddy, hang loat cdc<br /> chinh sach cua Chinh phu dupc ban hanh,<br /> khuyen khich doanh nghiep tang cuong ddu tu<br /> KHCN, nang cao nang luc nghien ciiu vd phdt<br /> trien, tu do nang cao nang luc cdng nghd vd<br /> quan tri doanh nghiep.<br /> Ve cac Luat, nghi dinh vd quydt dinh eua<br /> Chinh phu:<br /> - Nghi dinh 95/2014/ND-CP neu ro doanh<br /> nghidp nhd nuoc hang nam phdi trich tii 3 % den<br /> 10% thu nhap tinh thue thu nhdp doanh nghiep<br /> dd lap quy phdt trien KHCN cua doanh nghiep.<br /> Doanh ngjuep ngoai nha nuoc dupc quyen trich<br /> tu thu nhfip tinh thue thu nhap doanh nghiep mpt<br /> ty Id hpp ly, tdi da 10% dd lap Quy phat hidn<br /> KHCN cua doanhnghiep.<br /> - Quydt dinh 592/QD-TTg nam 2012 Chuong<br /> trinh hd tro phdt tridn doanh nghiep khoahpc va<br /> cdng nghd vd td chiic khoa hpc va cdng nghd<br /> cdng lap thuc hidn co chd tir chu, tu chiu trdch<br /> nhiem.<br /> - Nghi dinh sd 56/2009/ND-CP, quy dinh cae<br /> ehinh saeh trp giiip va qudn ly Nha nudfc vd trg<br /> [Q<br /> <br /> QUANLfKINHTE<br /> <br /> VAI TRO NHA NUfiC flgl Vfll OAU Tif KHOA HQCgiup phdt tridn doanh nghiep, thdnh lap Quy<br /> phat hidn D N N W dd tai trg cac chuong trmh<br /> giiip n ^ g cao nang luc c anh tranh cho D N N W ,<br /> chii trpng hd trp hoat ddng ddi mdi trang thidt hi<br /> ky thudt, cdng nghe tidn tidn, ndng cao nang l^c<br /> quan tri doanh nghiep, tdi trg kinh phi cho cac<br /> chuang trinh, cdc du an cho D N N W ;<br /> - Nghi dinh 119 cua Chmh phii nam 1999<br /> khuydn khich, uu dai cho DN ddu tu vao cac<br /> hoat ddng nghidn cuu vd phat trien.<br /> Ha Ndi thd Men quydt tdm cdi thidn mdi<br /> truong KHCN qua viec duy tri 2 % ngdn sach<br /> cho KHCN, hudng tdi nam 2020 se danh 2,5%<br /> ngdn sdch thanh pho cho hoat dpng ndy, t£io<br /> them didu kidn thuan lpi phdt huy tiem luc<br /> KHCN. Chuong trinh khoa hpc vd cdng nghe<br /> trpng didm cua Thu dd giai doan 2015 - 2020,<br /> tridn khai chuong trinh nghidn ciiu, phat trien<br /> cac sdn phdm cong nghe miii nhgn phu hpp vdi<br /> kinh td xd hdi cua Thii do; dong thdi Hd Ndi co<br /> chuong trinh hd trg doanh nghiep su dung nang<br /> lugng tidt kidm vd xtr ly d nhidm mdi trudng,<br /> chuong trinh hd trg doanh nghidp xdy dung<br /> nhan hidu hang hda, phat trien tdi sdn so hiiu trf<br /> tud.<br /> Quydt dinh 4094/QD-UBND phe duyet<br /> chuong trinh hd trp lai suat sau ddu tu cho cac<br /> doanh nghidp trdn dia bdn Thanh phd nam 2014.<br /> Cu thd, Ha Ndi se hd trp lai sudt sau ddu tu ddi<br /> vdi cdc khodn vay tnmg vd ddi han (tii 1 nam trcf<br /> len) bang VND eho cac doanh n g ^ p p sii dung<br /> ngudn vdn vay cila cdc td chiic tm dung dd thuc<br /> hidn cac du an dau tu mcd, dau tu chidu sau, m o<br /> rpng du an, doi mdi cdng nghd, thidt hi... vdi<br /> miic hd trp lai suat la 0,2%/thang (Nguydn Diic,<br /> 2014). Cung voi do, TP Ha Ndi dd td chiic nhidu<br /> chuang trinh hd trp DN, nhu: Chuang trinh hd<br /> trp DN phdt tridn cdng nghiep chu luc, cdng<br /> nghd cao, vd hd trg lang nghe; hd trg DN xiic<br /> tidn thuong mai; hd trg lai sudt tin dung; hd trg<br /> thdng qua chinh sach thud; chlnh sdch bat dpng<br /> sdn; hd trg dao tao, tu van eho DN.<br /> Nam 2013, Ha Npi phe duydt Chuang trinh<br /> hd trg doanh nghiep ddi mdi cdng nghe, iing<br /> dung khoa hpc ^ thudt tien tien, day manh ddu<br /> tu vao cac san phdm, mat hang cd the manh cua<br /> Ha Ndi. Chuong trinh hd trp cdc doanh nghidp,<br /> ca so cdngnghiep sdn xuat ra cdc san phdm, mat<br /> Stf 67 (5+6/2015)<br /> <br /> VAI TRO NHA NIfflC Ptfl V6l BAU T U KHOA HQC.<br /> <br /> hdng c6 thd manh ve khoa hpc cdng nghd, eu thd<br /> Id cdc ho^t ddng nghidn ciiu khoa hpc vd phdt<br /> tridn cdng nghe; hd trg tu via chuydn giao cdng<br /> nghd, thdng tin, xiic tidn thuong mai; hd trp dao<br /> tao, huan luyen kidn thiie qudn ly cdng nghd cho<br /> ddi ngu cdn bp qudn ly, cdn bd ky thuat; hd trg<br /> kmh phi, Iai sudt vay dd doanh nghidp ddi mdi,<br /> ndng cao nang l^c cdng nghd.... Ha Npi dlit muc<br /> tidu tdc dd ddi mcd cong ngh$, thidt bi dat 1217%/nam giai d o ^ 2011-2015 va dat hen 20%<br /> giai d o ^ 2016-2020 tai cdc doanh nghidp tren<br /> dia bdn thanhph6(Anh Dung, 2013).<br /> Ngodi cdc van bdn phap luEit cua Thdnhphd,<br /> cdn CO hoat dgng tai trp vd hd trg cdc DN dau tu<br /> DMCN thdng qua cac quy nhu Quy ddu tu phat<br /> tridn thanh phd, Quy phat tridn KHCN thanh<br /> phd voi Idi sudt uu dai. Nhung td chiic ddu tu<br /> phdt tridn cdng nghd, chuyin giao kdt qua<br /> nghien ciiu KHCN nhdm tang nang sudt-chat<br /> lupng san phdm, bdo ve mdi trudng cd thd dugc<br /> QuS* phat ttiln KHCN cho vay tdi 80% tdng<br /> miic ddu tu cua du an vdi lai suat cho vay chi<br /> bang 10% miic Iai suat cho vay trung va dai han<br /> binh qudn ciia ngan hang thuong mai cd phdn<br /> nhd nude. Ddng Ihdi, dugc ngan sach Ihanh phd<br /> hd trg true tiep 30% gia tri hpp ddng mua bi<br /> quyet cdng nghd, giai phap ky thuat quy trinh<br /> cdng nghe, thiet kd ky thuat thudc cac ITnh vuc<br /> va loai hmh cdng nghd cao dupe uu tien nghidn<br /> ciiu va phat trien.<br /> Ddi vdi nhiing dd tai, du an ngiiien ciiu iing<br /> dung va trien khai thuc nghiem, Quy phat tridn<br /> KHCN thanh phd cho vay miie 30% tdng miic<br /> ddu tu voi lai suat 0% trong thdi gian thuc hien<br /> dd tdi, du an. Sau khi cd ket qua iing dung mang<br /> I^ hidu qua, tac gia de tai, du an ed the dugc<br /> ngdn sdch Thanh phd hd trp 30% tdng kinh phi<br /> thuc hidn trong giai doan iing dun^ (Khanh<br /> Chdu, 2014). Nhiing doanh nghiep dau tu xay<br /> dung ha tdng vd dich vu KHCN cd dp dung cdng<br /> nghe than thien vdi mdi tru6ng, cdng nghd tidt<br /> kiem nang lugng, tiet kiem dat se dugc hudng<br /> uu dai d miic cao nhdt theo quy dinh ciia Chinh<br /> phii, vd dugc vay vdn tCr Quy dau tu phat trien<br /> thdnh phd, Quy phdt triln KHCN thanh phd voi<br /> lai suat uu dai.<br /> Quydt dinh sd 2495/QD-UBND ngdy<br /> 10/4/2013 ciia Thanh phd Ha Ndi, vl vide hd trg<br /> Stf 67 (5+6/2015)<br /> <br /> NBHlSHGliUTP''""^'<br /> <br /> ^ ^ 3<br /> <br /> lai sudt sau ddu tu cho cdc doanh nghidp cua<br /> thdnhphd. Theo do, ngdn sdch thdnh phd ho trg<br /> ldi sudt sau ddu tu ddi vdi cdc khoan vay trung<br /> va dai han (tu mdt ndm trd len) cho cdc doanh<br /> nghidp Hd Ndi, sii dung ngu^n vdn vay cua cac<br /> td chiic tin dyng de tiiuc hidn du an ddu tu mdi,<br /> ddu tu chilu sdu, md rdng du an, ddi mdi ky<br /> thudt, cdng nghd, thidt bi trdn dia ban.<br /> Kd hoach sd i31/KH-UBNDngd)' 13/8/2013<br /> ciia Hd Ndi vd Trg giiip phdt hien DNNW<br /> trong ITnh vuc cdng nghidp hd trg trdn dia bdn<br /> thdnh phd giai dogn 2013-2020, trong do cd ndi<br /> dung xdy dung vu6n uom doanh nghidp ngdnh<br /> ca khi che tao, uom tao cdc doanh nghidp khdi<br /> nghidp va doanh nghidp tre trong nganh co khi<br /> chd tao, tu vdn, hd trg ky thudt vd xdy dung cac<br /> chuong trinh ddo tao cho cdc doanh nghidp uom<br /> tao, xay dung cac trung tam hd trp ky thuat Imh<br /> vuc cdng nghiep hd hp.<br /> Ha Ndi da chii ddng khai thac ngudn luc cua<br /> dOi ngu tri thiic trdn dia ban thd hien qua Nghi<br /> quydt sd 04/NQ-HDND ngay 12-7-2013 cila<br /> HDND thdnh phd vd "Chfnh sach uu dai dp<br /> dyng ddi vdi td chuc, ca nhan dau tu phat tridn<br /> KH&CN, cung cac nha KH-CN tham gia thuc<br /> hien chuang trinh khoa hpc va cdng nghd trpng<br /> dilm ciia Thu do" da dua ra nhieu chd dd uu ddi<br /> vdi cac nha khoa hpc trong nudc va ngoai nudc,<br /> dp dung CO che khoan gpn theo khdi lugng cdng<br /> vide va chat lupng dau ra san pham.<br /> Quylt dinh sd 5692/QD-UBND nam 2010<br /> cua UBND thdnh phd Ha Ndi phd duydt kd<br /> hoach hd trp doMih nghiep nho vd viia trdn dia<br /> ban Thdnh phd giai doan 2011-2015 tang cudng<br /> khd nang eanh tranh bang each hd trp doanh<br /> nghiep khac phuc nhung thieu hut ve kien thiic,<br /> ky nang va thdng tin bang cdc khoa dao tao ngdn<br /> han, cac lap quan tri doanh nghiep va dao tao<br /> kien thiic giam ddc dieu hanh.<br /> 2.2. Thuc trgng cdc DN HdNdi thuc hiin cdc<br /> chinh sdch hd trg DMCN<br /> Tu nam 2008-2013, Ha Ndi chi khodng 3.000<br /> ty' ddng ngdn sdch cho hosit ddng KHCN. Trong<br /> giai doan 2008-2014. Thdnh phd da hidn khai<br /> 616 de tai nghien curu vd 56 d\r dn san xuat thii<br /> nghiem thudc cac chuang trinh KHCN cap<br /> thdnh phd. Ty Id iing dung thuc tien cua cac dd<br /> tdi dat 70% vd ciia du an la 100% (Khdnh Chdu,<br /> QUANLYKINHTI [ Q<br /> <br /> BBCT<br /> <br /> N6Hl£HCliUlBflOBtfl<br /> <br /> 2014). Nhiing chfnh sdch ciia thdnh phd dua ra<br /> da khuyen khich, ddng vien cae co sd sdn xuat,<br /> cdc doanh nghiep, td chiic, cd nhdn nghidn ciiu<br /> khoa hpc vd ddi mdi cdng nghd. Hoat ddng<br /> nghien ciiu khoa hpc vd phat trien cdng nghe da<br /> gin kdt hon vdi thuctidnsdn xudt, kinh doanh.<br /> Thanh phd t$p tnmg vao vide hd hp cdc doanh<br /> nghiep nghidn ciiu hoan thidn, phdt tridn cac san<br /> phdm mdi cd khd nang canh tranh vd md rdng<br /> thi trudfng; nghien ciiu, chd tao ra mdt sd day<br /> chuydn cdng nghd thidt hi ddng bd, hidn dgi dap<br /> ling nhu cdu trong nudc, thay thd nhdp khdu (Tri<br /> thiic vdPhdt hiin, 2015).<br /> Tronghainam2013-2014, HdNdi da hd trg<br /> cho cac doanh nghiep 170 ty, tuy nhidn t^ Id gidi<br /> ngan hong gdi hd trp doanh nghidp nam 2013<br /> dat thdp (6,7%) do nhiduDN khd khdn hong san<br /> xudt kmh doanh ddc biet la ddu ra sdn phdm tidu<br /> thil ch$m, ndn rdt it doanh nghiep mgnh dem ddu<br /> tu cho sdn xudt. Viec hd tip lai suit theo chinh<br /> sdch ciia thdnh phd d miic 2,4%/ndm chl gidm<br /> dugc phan nao lai sudt ngdn hang (1819%/nam), vi vay ciing chua khuyen khich<br /> doanh nghiep vay vdn md rdng san xudt. Hon<br /> nua, mdt sd doanh nghidp khdng dap iing cdc<br /> di6u kidn hong cac quy ^nh ciia thanh phd vd<br /> hd hg lai suat sau ddu tu nhu: ng thud, ng bdo<br /> hidmxahdi (MinhAnh, 2014).<br /> Mac du nhieu DN tien dia ban Hd Ndi da co<br /> nhiing ed gdng trong hoat dgng diu tu sdn xudt,<br /> kinh doanh, my nhien, trudc khd khan chung<br /> cila nin kinh td, DN rdt cdn dupc hd tig dac bidt<br /> la vl CO che, chinh saeh. Tuy nhidn, viectidpcan<br /> ngudn ydn vay trong qua trinh ddu tu md rdng<br /> san xudt gap nhilu kho khan... Trong nam<br /> 2014, Chuang trinh kdt ndi ngdn hang - DN da<br /> kdt ndi cho 5 DN dugc ngdu hang cho vay 265 ty<br /> ddng vdi lai sudt uu dai, 25 DN dupc vay vdn,<br /> dieu chinh lai sudt cho vay vdi sd tiln la 1.056 ty<br /> ddng, lai suat 6-8% ddi vdi cac khodn vay ngdn<br /> han vd 8 -10,5% ddi vdi cac khodn trung va dai<br /> han... HoELt ddng ndy da gdp j)hdn thdo gd khd<br /> khan, vudng mdc giiip DN ddy mgnh sdn xudt,<br /> kmh doanh yd xudtkhau.(LeNam 2015).<br /> Cdc CO chl, chinh sach hd trg DMCN ciia Nha<br /> nudc va thanh phd Hd Ndi tuong ddi phong phii<br /> vd toan dien, tao didu kidn thu^ Ipi hon cho<br /> doanh nghidp vd cae nhd khoa hpe tiong hoat<br /> [Q<br /> <br /> QUANUKINHTI<br /> <br /> VAITRb NHA NUdc DOI Vfll DAU T U KHOA HQC.<br /> <br /> dpng KHCN. Tuy nhidn, kit qud dgt dupe van<br /> chua tuong xiing vdi lpi thd vd tidm nang cila<br /> thanh ph6. Thdi gian gdn day, cdc DN dd manh<br /> d ^ dau tu nhilu hon vdo KHCN, tuy nhien do<br /> nang luc hdp thu cdng nghd ylu, cdc rdo can vd<br /> lai sudt, tdi san thi chdp vd quy trhih thu tuc<br /> phiic tgp ndn nhilu DN con e nggi ddn tdi vide<br /> cham tid ddi mdi cdng nghe. C6 nhieu doanh<br /> nghi?p ho£it ddng tdt luc chua dau tu KHCN,<br /> nhung sau khi huy dOng v6n mua mdd cdng<br /> nghe mdy mdc thi khdng phdt huy dupe lpi thi<br /> cdng ngh$, vd chiu them ganh nang vay ldi suat<br /> cao. Phdn nhidu doanh nghidp chua chii tipng<br /> den hogt dpng n ^ e n ciiu khoa hpc vd trien Idiai<br /> ling dung cdng nghd, chua thuong mgi hod dupc<br /> cae ket qud nghidn cuu cua cdc vien, trucmg.<br /> Vide ddi mdi cdng nghd d doanh nghiep chu ydu<br /> Id nh$p khdu mdy mdc va nguydn vdt lidu nude<br /> ngodi dl sdn xudt gia cdng.<br /> Thi trudng cdng nghd cdn so khai, ddi mdi<br /> cdng nghe chu ydu Id hoat ddng nhd Id giiia cac<br /> doanh nghidp, su tdc ddng hd tip tii phia Nhd<br /> nudc chua tao su dot pha, ddng thdi chua tao ra<br /> ddng luc gdn ket chat che giiia nghidn ciiu, iing<br /> dung vd dao tao vdi nhu cdu sdn xudt, kinh<br /> doanh va quan ly cua doanh nghidp. ViSc thuc<br /> thi cdc CO chd, chinh sach hd trg doanh nghiep<br /> tidn hdnh cdc hoat ddng ddi mdi cdng nghd vin<br /> cdn nhieu han che.Vidc ddu tu ddi mdi cdng<br /> nghe tai cac doanh nghidp con cham trd, do tinh<br /> tiang rao can quan lieu gay vudng mdc cho cac<br /> doanh nghidp khi tiep can chinh sdch van chua<br /> dupc cdi thidn. Co quan Nhd nude vdn lam vide<br /> theo CO chd xin cho khidn nhieu chinh sdch cua<br /> Nhd nudc khdng ddn dugc vdi doanh nghidp,<br /> hoac khiln doanh nghiep mit rdt nhilu thdi<br /> gian, cdng siic mdi dupc xet duydt hd so.<br /> Ddi vdi Hd Npi, thu hiit FDI Id mdt trong<br /> nhiing thd manh tiong 10 nam tid Iai ddy. Bdng<br /> chiing la tang trudng cdng nghiep Ha Ngi ludn<br /> gan lien vdi ngudn vdn dau tu vd hoat ddng cila<br /> khdi FDI. Thdng qua FDI, ngodi viec dau tu<br /> vdn, phat triln sdn xuat kinh doanh, cdc DN<br /> nudc ngoai cdn tao didu ki^n ehuyen giao cdng<br /> nghd, ky thu^t, phuang thiic va bi quylt kmh<br /> doanh, tii do tao ra tdc ddng lan tod, tao siic ep<br /> canhtianhmgnh me trong tiing nganh, tao ddng<br /> luc cho DN trong nudc cdi tiln cdng nghd, thay<br /> So 67 (5+6/2015)<br /> <br /> VAI TRO NHA NUflC 081 Vfil D^U T U KHOA HQC...<br /> <br /> ddi man ma, chdt lupng sdn phdm dich vi^ va<br /> thiic day hgi nh$p qudc tl.<br /> Tuy nhidn, DN FDI va ndi dia tgi Hd Ndi Udn<br /> ket khd Idng leo nen cdn nhilu ban chl tiong<br /> viec lan toa chuydn giao cdng nghd true tilp. Dd<br /> cac DN Hd Ndi tieptiiudugc cdng nghe mdi thi<br /> tiianh phd phdi cdi thien nhanh chdng ndng luc<br /> tidp thu cdng nghd, chii tipng ddu tu nhilu hon<br /> cho nghidn ciiu phat tridn cdng nghd R&D, lua<br /> chpn ket hop sir dimg cdc loai cong nghd khde<br /> nhau mdt each cd hieu qua, tang cudng dao tao<br /> phat tridn trinh dp ngudn nhdn luc, bd tri nguon<br /> vdn thudng xuydn, ddy du cho ddi mdi cdng<br /> nghd, tang cudng su hop tac lien kit theo nhidu<br /> hinh thiic vcd DN nudc ngodi (Co khi Gia Long,<br /> 2015).<br /> Trudc ddy, chinh sach R&D chi tap trung vao<br /> vien, trudng, khdng tao ra lien kit vdi doanh<br /> nghiep, da lam han chl hieu qua ddu tu. Khu vuc<br /> DN hien vdn ddu tu rdt thdp cho R&D, miic dd<br /> ddi mdi sang tao cdn thap, thidu s\r kit ndi vdi<br /> hoat dgng nghien ciiu cua cac td chiic nghien<br /> ciiu cdng lap. Hoat ddng nghidn ciiu KH chu<br /> yeu dien ra d cac Vidn nghidn ciiu, trudng DH...<br /> Cac doanh nghidp vdn cdn khd thu ddng tiong<br /> viec xdy dung cdc dd an nghidn ciiu khoa hpc<br /> phiic vy cho cdng tac sdn xudt cua co sd, hdu hit<br /> chi mua Igi cdng nghd dd cd san chir chua phat<br /> huy hit nang lire cua cac nhd khoa hpc dang 1dm<br /> viic tai bdn thdn doanh nghidp (Minh Chau,<br /> 2015).<br /> 2.3. Hgn chi vd nguyen nhdn<br /> Hidn tupng doanh nghidp cdn ch|imtt6tiong<br /> triln khai nghidn ciiu vd img dimg ddi mdi cdng<br /> nghd vd tilp nh|in cdc chfnh sach xudt phdt tCr<br /> nguyen nhan ndi tai vd nguydn nhdn bdn ngodi<br /> doanhnghiep.<br /> Muc do bao phu cua chinh sdch vd khd ndng<br /> tiip can chinh sdch cuaDN<br /> Ve phfa DNNW, khd khan ve ngudn vdn Id<br /> tid ngai chinh khidn cho hoat ddng nghien ciiu<br /> khoa hpc va ddi mdi cdng nghd khd cd the trien<br /> khai sdu rdng. Nhdn thirc ciing nhu trinh dp can<br /> bd qudn ly doanh nghi§p vd cdn bd phu tidch<br /> cdng nghe cdn khd han chd (Nguyen Thanh<br /> Cdng, 2013).<br /> Tuy cac chuong trinh va chinh sdch hd tip<br /> doanh nghidp dau tu ddi mdi cdng nghe da<br /> Sir 67 (5+6/2015)<br /> <br /> HGHieHCflUTBft""''' B M l<br /> tuong ddi phong phii, song tidn thuc td dai bd<br /> phan cac DN Hd Ndi vdn khong tilp cdn dugc<br /> chinh sdch hd tig. Dac biet, ty Id DNNW tham<br /> gia vdo cdc chuong trinh hd tig cua Chmh phu<br /> nhu: Chuang trinh xiic tidn thuong mai qudc<br /> gia, Quy ddi mdi Khoa hpc cdng nghd chi<br /> khoang dudi 10%. Didu nay cd the do cdc<br /> DNNW c6 ngudn luc han chl, hoac chua<br /> chuan hi san sang tiep cdn cac ngudn luc tii<br /> Chinh phil, doanh nghidp thilu thdng tin, hogc<br /> thu ttie qua phiic tap (Nguyen Thi Minh Nghla,<br /> 2015). Vide tu vdn chuydn giao cdng nghe, va<br /> thdng tin tu phia Nha nudc rdt quan tipng song<br /> cac hoat ddng tii phfa nhd nudc nhu td chiic gidi<br /> thieu cac cdng nghd mdi, cdc kit qud nghidn cim<br /> cho cac doanh nghiep de cac do^ih nghiep lira<br /> chpn cac giai phap cdng nghd con chua hieu<br /> qud. Ddng thdi, doanh nghidp Ha Ndi cdn thidu<br /> vd ylu tiong vi6c tim kilm thdng tin, ciing nhu<br /> tidp can thdng tin hd tig, khd tim dugc cdng<br /> nghd thfch hgp. Thuc te hien nay cae khdng it<br /> DN khdng cd thdng tin ve cac cdng nghe mdi<br /> tiong nudc, nhieu DN da bd tien ra nhdp khdu<br /> cdng nghe tii nudc ngoai md khong tun hieu ky<br /> cdng nghe nen khdng iing dung phu hpp vdi<br /> doanh nghiep vd cdng nghetiongnudc.<br /> Hien van cdn mdt khodng each Idn giiia cac<br /> chfnh sdch ban hanh de hd tip DN vdi kha nang<br /> hap thu cua DN. Doanh nghiep cdn cdtidmlire<br /> yeu, quy md nhd vd vira la chu yeu nen cdn gap<br /> kho khau ve vdn, lungtiingtiongviec tiep cdn<br /> thdng tin vd phuong thirc thuc hien ddi mdi<br /> cdng nghd. Cdc chinh sach hd tig danh cho DN<br /> Id khd nhidu nhung khd nang hdp thu chfnh sach<br /> hd tig rdt ydu. DN nhan biet chfnh sach nhung<br /> khdng hdp thu dupc vi khdng du ndi luc (Trang<br /> Anh, 2015).<br /> Miic hdtipkhdng cao do cac chuang trinh hd<br /> tig phdn tan, nho le, vd thdi gian hd tip chua dii<br /> ddi de thuc hien viec ddi mdi cdng nghd toan<br /> dien nen khdng thu hut dupc cac DN ddu tu cho<br /> KH&CN, ma cac DN chu yeu van tan dung may<br /> mdc, trang thidt bi cdng nghe cii. Thu tuc xin xet<br /> duydt hd tig cdn thidu cdng khai, rudm ra, mdt<br /> thdi gian da Idm cho chinh sach nha nudc tid<br /> nen kem hieu qud, gdy khd khm cho doanh<br /> nghiep khi tiep can cac chinh sach hd trg, ngudn<br /> vdn uu dai va cac ngudn hd tip khac. Mdt sd<br /> QUANLYKINHTE [ Q<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2