intTypePromotion=3

Vai trò nội soi lồng ngực trong chẩn đoán nốt đơn độc ngoại vi

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
4
lượt xem
0
download

Vai trò nội soi lồng ngực trong chẩn đoán nốt đơn độc ngoại vi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết trình bày từ tháng 10/2003 đến tháng 7/2004 tại Khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch Bv. Nhân Dân Gia Định có phẫu thuật 9 trường hợp nốt phổi đơn độc. Nam 8 trường hợp và 1 là nữ. Tuổi trung bình là 58,3. Tuổi lớn nhất là 79 và trẻ nhất là 38. Phát hiện bệnh tình cờ ở 7 trường hợp và 2 là có triệu chứng với ho, đau ngực và sốt. Cả 9 trường hợp đều được nội soi phế quản bằng ống soi mềm, chải rữa, có kết quả tế bào học lành tính là 7 trường hợp và 2 là ung thư. VATS được chỉ định để cắt xén phổi ở 4 trường hợp lành tính và có nốt đơn độc ở ngoại vi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò nội soi lồng ngực trong chẩn đoán nốt đơn độc ngoại vi

Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> VAI TROØ NOÄI SOI LOÀNG NGÖÏC<br /> TRONG CHAÅN ÑOAÙN NOÁT ÑÔN ÑOÄC NGOAÏI VI<br /> Leâ Nöõ Thò Hoaø Hieäp* vaø cs<br /> <br /> TOÙM TAÉT<br /> Töø thaùng 10/2003 ñeán thaùng 7/2004 taïi Khoa Ngoaïi Loàng ngöïc Tim maïch Bv. Nhaân Daân Gia Ñònh coù<br /> phaãu thuaät 9 tröôøng hôïp noát phoåi ñôn ñoäc. Nam 8 tröôøng hôïp vaø 1 laø nöõ. Tuoåi trung bình laø 58,3. Tuoåi lôùn<br /> nhaát laø 79 vaø treû nhaát laø 38. Phaùt hieän beänh tình côø ôû 7 tröôøng hôïp vaø 2 laø coù trieäu chöùng vôùi ho, ñau ngöïc<br /> vaø soát. Caû 9 tröôøng hôïp ñeàu ñöôïc noäi soi pheá quaûn baèng oáng soi meàm, chaûi röõa, coù keát quaû teá baøo hoïc<br /> laønh tính laø 7 tröôøng hôïp vaø 2 laø ung thö. VATS ñöôïc chæ ñònh ñeå caét xeùn phoåi ôû 4 tröôøng hôïp laønh tính vaø<br /> coù noát ñôn ñoäc ôû ngoaïi vi. Keát quaû sinh thieát laïnh 1 tröôøng hôïp laø aùc tính – chuyeån moå hôû caét thuøy. Trong<br /> khi ñoù, moå hôû ñöôïc aùp duïng cho 2 tröôøng hôïp ung thö vaø 2 tröôøng hôïp laønh tính maø noát ñôn ñoäc khoâng<br /> saùt ngoaïi vi. Keát quaû sinh thieát laïnh cuûa 2 tröôøng hôïp ung thö laïi laø laønh tính vaø 2 tröôøng hôïp laønh tính laïi<br /> ung thö – ñöôïc caét thuøy.<br /> Keát luaän: Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc toát, giuùp chaån ñoaùn teá baøo hoïc chính xaùc, traùnh cuoäc môû ngöïc<br /> khoâng caàn thieát ôû toån thöông laønh tính. Tröôùc noát phoåi ñôn ñoäc, duø keát quaû noäi soi laø aùc tính cuõng neân<br /> duøng VATS ñeå caét xeùn phoåi, sinh thieát laïnh, coù keát quaû Giaûi phaãu beänh roài xöû trí tieáp thay vì moå hôû.<br /> <br /> SUMMARY<br /> ROLE OF VATS IN DIAGNOSIS AND THERAPY<br /> OF THE SOLITARY PULMONARY NODULE<br /> Le Nu Hoa Hiep and al. * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 9 * Supplement of No 1 * 2005: 11 – 15<br /> <br /> From 10/2003 to 7/2004 at Thoracic Vascular Department of Nhaân Daân Gia Ñònh Hospital, there<br /> were 9 cases of Solitary Pulmonary Nodule (SPN). Patients included 8 males and 1 female. The average<br /> age was 58,3. The youngest age was 38 and 79 was the oldest age. 7 cases were Asymtomatic and 2:<br /> symtomatic with cough, chest pain and fever. All of 9 cases have been diagnostic benign tumor in 7 cases<br /> and malignant in 2 cases with Flexible Fiberoptic Brochoscopy. VATS were used wedge resection in 4<br /> cases in which the SPN were at periphery. The result of Anapathology was malignant in one case that has<br /> been open-thoracotomy for lobectomy. While, we used open thoracotomy for 2 cases of malignant and 2<br /> SPN that were not at periphery. The result of Anapathology is opposite result of those before operation: 2<br /> malignant became begnin and 2 begnin became malignant that required lobectomy.<br /> Conclusion: - VATS is good for diagnosis and therapy of SPN. - Before the SPN. with malignant<br /> Anapathology, we can use VATS to diagnose then deciding to open-thoracotomy for lobectomy in case of<br /> malignant tumor.<br /> <br /> ÑAËT VAÁN ÑEÀ<br /> - Ung thö pheá quaûn phoåi laø nguyeân nhaân haøng<br /> ñaàu cuûa töû vong ôû nam giôùi vaø thöù ba ôû nöõ giôùi.<br /> - Taïi thôøi ñieåm chaån ñoaùn chæ coù 15% caùc tröôøng<br /> hôïp ung thö pheá quaûn phoåi coù thöông toån coøn khu<br /> <br /> truù taïi choå, 25% ñaõ coù di caên haïch vuøng vaø treân 55%<br /> ñaõ coù di caên xa.<br /> - Tieân löôïng soáng 5 naêm cuûa beänh nhaân bò ung<br /> thö pheá quaûn phoåi coù thöông toån coøn khu truù taïi choå<br /> laø 48%, trong khi ôû beänh nhaân bò di caên haïch vuøng laø<br /> 18% vaø beänh nhaân bò di caên xa chæ coøn 14%.Trong 10<br /> <br /> * Khoa Ngoaïi Loàng Ngöïc Maïch Maùu Bv Nhaân Daân Gia Ñònh<br /> <br /> 11<br /> <br /> naêm gaàn ñaây, vieäc ñieàu trò ung thö pheá quaûn phoåi<br /> khoâng phaûi teá baøo nhoû giai ñoaïn sôùm IA hoaëc IB cho<br /> keát quaû toát, vì vaäy xu höôùng hieän nay laø nghieân cöùu<br /> caùc phöông phaùp chaån ñoaùn xaùc ñònh, ñieàu trò ung<br /> thö pheá quaûn phoåi ôû giai ñoaïn sôùm.<br /> Nghieân cöùu ñieàu trò ngoaïi khoa noát ñôn ñoäc phoåi<br /> ngoaïi vi cuõng naèm trong lyù do naøy vì:<br /> + Noát ñôn ñoäc laø thöông toån nhoû hôn 3 cm, neáu<br /> laø toån thöông ung thö thöôøng ñöôïc phaùt hieän tình côø,<br /> ôû giai ñoaïn sôùm, tieân löôïng 5 naêm coù theå 80%. + Noát<br /> ñôn ñoäc coøn laø u laønh tính, do ñoù vieäc chaån ñoaùn teá<br /> baøo hoïc raát quan troïng ñeå xöû trí tieáp theo.<br /> - Söï phaùt trieån cuûa Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc<br /> coù söï hoå trôï cuûa videùo giuùp ta chaån ñoaùn xaùc ñònh vôùi<br /> sinh thieát laïnh vaø môû ngöïc caét thuøy neáu laø ung thö<br /> pheá quaûn phoåi, thay vì môû ngöïc lôùn chæ ñeå caét khoái u<br /> hay caét thuøy roài sau ñoù môùi bieát khoâng laø ung thö pheá<br /> quaûn phoåi, thaät ñaùng tieác.<br /> <br /> Tuoåi<br /> - Trung bình = 58,3 tuoåi<br /> - Lôùn nhaát = 79 tuoåi<br /> - Treû nhaát = 38 tuoåi<br /> Ñòa chæ<br /> - TP. Hoà Chí Minh: 6 tröôøng hôïp<br /> - Tænh: 3 tröôøng hôïp<br /> Lyù do nhaäp vieän<br /> - Khoâng trieäu chöùng: 7 tröôøng hôïp<br /> - Coù trieäu chöùng: 2 tröôøng hôïp. Trieäu chöùng<br /> goàm: ho nhieàu (2 TH), ñau ngöïc (1TH), soát (2TH)<br /> Caän laâm saøng<br /> - X quang phoåi, thaúng nghieâng: 9 tröôøng hôïp laø<br /> noát ñôn ñoäc.<br /> - CT: 9 tröôøng hôïp laø noát ñôn ñoäc.<br /> <br /> Treân theá giôùi, coù nhieàu coâng trình nghieân cöùu veà<br /> vaán ñeà naøy, ôû nöôùc ta coù coâng trình nghieân cöùu veà<br /> chaån ñoaùn qua noäi soi pheá quaûn baèng oáng soi meàm<br /> keøm sinh thieát xuyeân thaønh, veà ñieàu trò noäi nhöng<br /> chöa coù coâng trình ñieàu trò ngoaïi khoa.<br /> <br /> - Noäi soi pheá quaûn (NSPQ) – chaûi röûa vaø giaûi phaãu<br /> beänh (GPB) tröôùc moå: 7TH laønh tính vaø 2 TH ung<br /> thö<br /> <br /> MUÏC TIEÂU<br /> <br /> Chöùc naêng hoâ haáp: 9 tröôøng hôïp ñeàu bình<br /> thöôøng.<br /> <br /> -Ñaùnh giaù keát quaû phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc<br /> (NSLN) trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò Noát phoåi ñôn ñoäc<br /> ngoaïi vi.<br /> -Chaån ñoaùn baèng phaãu thuaät NSLN, sinh thieát<br /> laïnh, sinh thieát thöôøng vôùi chaûi röûa pheá quaûn.<br /> -Chæ ñònh moå VATS tröôùc noát ñôn ñoäc.<br /> <br /> PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU<br /> Tieàn cöùu caét doïc.<br /> <br /> KEÁT QUAÛ<br /> Töø thaùng 10/2003 ñeán 7/2004 Khoa Ngoaïi LNTM<br /> Bv. Nhaân Daân Gia Ñònh coù phaãu thuaät 9 tröôøng hôïp<br /> noát ñôn ñoäc phoåi.<br /> Phaùi<br /> 8 nam vaø 1 nöõ<br /> <br /> 12<br /> <br /> - Keát quaû caây khí pheá quaûn bình thöôøng qua noäi<br /> soi pheá quaûn oáng meàm caû 9 TH.<br /> <br /> ECG: 6 tröôøng hôïp bình thöôøng vaø 3 tröôøng hôïp<br /> thieåu naêng vaønh.<br /> Chaån ñoaùn<br /> : Noát ñôn ñoäc phoåi cho 9 tröôøng hôïp.<br /> Chæ ñònh phaãu thuaät<br /> Phaãu thuaät NSLN vaø caét phoåi khoâng ñieån hình<br /> (wedge resection) ñöôïc chæ ñònh trong 5 TH maø keát<br /> quaû GPB qua noäi soi pheá quaûn tröôùc moå laø laønh tính<br /> vaø 5 TH naøy noát ñôn ñoäc ôû ngoaïi vi. Trong khi ñoù 4<br /> TH coøn laïi ñöôïc moå hôû vì 2 TH coù GPB laø ung thö vaø<br /> 2 TH noát ñôn ñoäc ôû khaù saâu 1/3 giöõa treân laùt caét CT.<br /> Keát quaû phaãu thuaät vaø sinh thieát laïnh<br /> ÔÛ 5 TH duøng phaãu thuaät NSLN thì 4 TH coù keát<br /> quaû sinh thieát laïnh laønh tính, 1 TH laø ung thö phaûi<br /> chuyeån moå hôû caét thuøy-sau 1 tuaàn keát quaû GPB veà<br /> <br /> Nghieân cöùu Y hoïc<br /> <br /> Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 9 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2005<br /> <br /> cuõng laø ung thö. - ÔÛ 4 TH moå hôû: keát quaû sinh thieát<br /> laïnh hoaøn toaøn traùi ngöôïc GPB qua noäi soi: 2 TH ung<br /> thö thì cho keát quaû 1 laø lao vaø 1 laø vieâm maõn; 2 TH<br /> laønh tính thì cho keát quaû laø ung thö – vaø sau 1 tuaàn<br /> keát quaû GPB veà phuø hôïp vôùi sinh thieát laïnh.<br /> Haäu phaãu (HF)<br /> Ruùt daãn löu: HF 2 (6TH), HF 3 (3 TH). X quang<br /> phoåi kieåm tra: toát<br /> Giaûi phaãu beänh neùn saùp<br /> Giaûi phaãu beänh<br /> Ung thö<br /> Tubeculoma<br /> Hamartoma<br /> Moâ vieâm maõn xô hoaù<br /> <br /> Soá ca<br /> 3<br /> 4<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> Taát caû ñeàu phuø hôïp vôùi GPB sinh thieát laïnh.<br /> Keát quaû chu phaãu<br /> Toát<br /> Trung bình<br /> Xaáu<br /> Töû vong<br /> <br /> 9 tröôøng hôïp<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> Keát quaû trung haïnTöø 1 - 3 thaùng caû 9 TH ñeàu<br /> toát.<br /> 3 TH ung thö ñieàu trò hoaù chaát hoå trôï dieån bieán<br /> toát, X quang phoåi bình thöôøng.BAØN LUAÄN<br /> Xuaát ñoäTæ leä noát ñôn ñoäc treân beänh lyù phoåi ngoaïi<br /> khoa ôû Khoa Ngoaïi LNMM Bv. NDGÑ laø 8,2% trong<br /> thôøi gian töø 10/2003 ñeán 7/2004.Noát ñôn ñoäc<br /> phoåi vaø khoái u phoåi<br /> Trong thöông toån u phoåi nguyeân phaùt, ung thö<br /> pheá quaûn chieám tæ leä lôùn nhöng nguoàn goác, baûn chaát<br /> moâ hoïc cuûa caùc u phoåi raát ña daïng(6,7). Hieän nay, caùc<br /> taùc giaû chia u phoåi thaønh noát phoåi vaø khoái u phoåi. Noát<br /> phoåi laø nhöõng thöông toån coù ñöôøng kính ≤ 3 cm khoái<br /> u phoåi thì coù ñöôøng kính > 3cm. Tuy nhieân, nhieàu<br /> taùc giaû cho raèng taïi vuøng dòch teã lao hieän nay, coù theå<br /> coù nhieàu tröôøng hôïp u lao hôn, neân vaãn coøn xem noát<br /> phoåi laø nhöõng u phoåi coù ñöôøng kính lôùn nhaát ≤ 6 cm,<br /> nhö ñònh nghóa cuõ taïi caùc nöôùc phaùt trieån vaøo nhöõng<br /> naêm 1950-1960, khi xuaát ñoä beänh lao, beänh u haït<br /> khaùc coøn cao(5). Thöïc chaát vieäc phaân loaïi khoái u phoåi<br /> hay noát phoåi nhaèm phaân bieät thöông toån baûn chaát aùc<br /> <br /> tính hay laønh tính: thöông toån khoái u phoåi haàu heát coù<br /> baûn chaát aùc tính, trong khi thöông toån noát phoåi ñôn<br /> ñoäc thöôøng coù baûn chaát laønh tính nhieàu hôn. Vieät<br /> Nam laø vuøng dòch teã lao, vôùi tyû leä beänh lao hieän maéc<br /> laø 289/100.000 daân / naêm, tyû leä cheát do beänh lao laø:<br /> 26/100.000 daân / naêm, nhöng trong khi chuùng ta coù<br /> chöông trình choáng lao quoác gia hoaït ñoäng hieäu quaû<br /> töø raát nhieàu naêm nay, thì ung thö pheá quaûn-phoåi vaãn<br /> khoâng ngöøng taêng leân, neân vaán ñeà laø caùc lyù luaän vöøa<br /> neâu treân veà khaû naêng aùc tính hay laønh tính cuûa khoái u<br /> hay noát phoåi coù ñuùng vôùi thöïc teá Vieät Nam khoâng?(6)<br /> Ngoaøi vieäc xaùc ñònh tính chaát aùc tính hay laønh<br /> tính cuûa khoái u vaø noát phoåi ñôn ñoäc tröôùc khi quyeát<br /> ñònh phaãu thuaät caét boû chuùng laø raát quan troïng, vieäc<br /> xaùc ñònh typ teá baøo ung thö laø moät trong nhöõng yeáu<br /> toá quan troïng khaùc, quyeát ñònh söï löïa choïn ñuùng<br /> phöông phaùp ñieàu trò vaø tieân löôïng ung thö pheá quaûnphoåi. Do ñoù, khi phaùt hieän moät thöông toån khoái u hay<br /> noát phoåi ñôn ñoäc treân X quang loàng ngöïc, caâu hoûi<br /> chính maø ngöôøi thaày thuoác caàn traû lôøi laø khoái u hay<br /> noát phoåi aáy aùc tính hay laønh tính, neáu laø aùc tính thì<br /> noù thuoäc typ teá baøo ung thö naøo.<br /> Noäi soi pheá quaûn baèng oáng soi meàm vaø<br /> chaûi röõa(6)<br /> Keå töø thaùng 8-1968, khi laàn ñaàu tieân giaùo sö<br /> Ikeda S. baùo caùo keát quaû chaån ñoaùn ung thö pheá<br /> quaûn-phoåi nhôø laáy maãu qua soi pheá quaûn oáng meàm,<br /> soi pheá quaûn oáng meàm laø bieän phaùp chuû yeáu chaån<br /> ñoaùn baûn chaát caùc thöông toån pheá quaûn-phoåi, laø bieän<br /> phaùp coù giaù trò raát lôùn ñeå phaùt hieän vaø ñònh vò ung thö<br /> pheá quaûn-phoåi giai ñoaïn tieàn xaâm laán. Thoâng thöôøng<br /> soi pheá quaûn oáng meàm coù theå phaùt hieän thöông toån<br /> noát hoaëc daïng polyp ≥ 2mm vaø thöông toån deït hoaëc<br /> noâng coù ñöôøng kính ≥ 2cm. Nhöng hieän nay, trong<br /> caùc khoa hoâ haáp treân theá giôùi, ngöôøi ta chæ coù theå söû<br /> duïng caùc oáng soi pheá quaûn coù ñöôøng kính ngoaøi 36mm, vaø ñöôøng kính thuû thuaät töø 1,2-3,2mm ñeå coù<br /> theå quan saùt vaø laáy maãu beänh phaåm, neân vieäc quan<br /> saùt vaø sinh thieát caùc thöông toån thaáy ñöôïc chæ coù theå<br /> ñaït ñeán pheá quaûn theá heä thöù 5, giuùp quan saùt ñöôïc<br /> treân 70% tröôøng hôïp ung thö pheá quaûn-phoåi vôùi khaû<br /> naêng chaån ñoaùn nhôø sinh thieát caùc thöông toån thaáy<br /> <br /> 13<br /> <br /> ñöôïc qua noäi soi laø treân 90%. Duø ñaõ coù nhieàu caûi tieán<br /> kyõ thuaät nhaèm taïo ra oáng soi pheá quaûn coù ñöôøng kính<br /> 1mm cho pheùp quan saùt ñöôïc caùc thöông toån naèm ôû<br /> caùc pheá quaûn theá heä thöù 6,7,8. Nhöng loaïi oáng soi<br /> pheá quaûn naøy khoâng coù keânh thuû thuaät, neân khoâng<br /> theå thöïc hieän vieäc laáy beänh phaåm laøm chaån ñoaùn. Vai<br /> troø chính xaùc cuûa loaïi oáng soi pheá quaûn naøy laø chæ<br /> quan saùt nhöõng thöông toån ôû caùc pheá quaûn ngoaïi vi,<br /> chöù khoâng phaûi ñeå coù chaån ñoaùn xaùc ñònh baûn chaát teá<br /> baøo vaø moâ hoïc cuûa caùc thöông toån naøy. Trong luùc ñoù,<br /> khoái u hay noát phoåi ngoaïi vi ñöôïc ñònh nghóa laø<br /> nhöõng khoái u hay noát phoåi khoâng coù thöông toån thaáy<br /> ñöôïc khi soi pheá quaûn oáng meàm, neân vieäc chaån ñoaùn<br /> sôùm caùc khoái u hay noát phoåi ngoaïi vi coøn gaëp nhieàu<br /> khoù khaên. Trong tröôøng hôïp naøy, moät soá nhöõng<br /> phöông phaùp ít xaâm laán ñöôïc ñeà nghò thöïc hieän tröôùc<br /> khi soi loàng ngöïc hoaëc môû loàng ngöïc thaùm saùt laø röûa<br /> pheá quaûn, chaûi pheá quaûn, sinh thieát phoåi xuyeân pheá<br /> quaûn qua soi pheá quaûn oáng meàm, ñaõ môû roäng khaû<br /> naêng chaån ñoaùn sôùm baûn chaát caùc khoái u vaø noát phoåi<br /> ñôn ñoäc ngoaïi vi. Tuøy theo kích thöôùc, vò trí, baûn chaát<br /> typ teá baøo cuûa thöông toån, soá maãu beänh phaåm ñöôïc<br /> laáy, vieäc coù hay khoâng söû duïng maøng huyønh quang<br /> taêng saùng höôùng daãn vò trí laáy maãu, caùc phöông phaùp<br /> laáy maãu beänh phaåm qua soi pheá quaûn oáng meàm coù<br /> khaû naêng cho keát quaû chaån ñoaùn vôùi tyû leä khaùc nhau.<br /> Töø naêm 1988, Hoäi Loàng ngöïc Hoa Kyø ñaõ coù vaên<br /> baûn chính thöùc cho pheùp sinh thieát phoåi xuyeân pheá<br /> quaûn khoâng nhaát thieát phaûi thöïc hieän döôùi söï höôùng<br /> daãn maøng huyønh quang taêng saùng. Döïa treân khuyeán<br /> caùo môùi naøy, cuøng vôùi lyù luaän raèng trong luùc maøng<br /> huyønh quang taêng saùng thöôøng khoâng coù saün vaø khoù<br /> trang bò theâm cho caùc ñôn vò hoâ haáp, thì vieäc mua<br /> theâm duïng cuï chaûi pheá quaûn ñôn giaûn, raát ít bieán<br /> chöùng neân coù theå thöïc hieän chaûi pheá quaûn nhieàu laàn<br /> trong moät laàn soi pheá quaûn, Cheng-Huei Lee vaø coäng<br /> söï ñaõ thöïc hieän vieäc chaûi pheá quaûn nhieàu laàn qua soi<br /> pheá quaûn oáng meàm khoâng coù höôùng daãn maøng<br /> huyønh quang taêng saùng-nhuoäm Riu tröïc tieáp roài ñoïc<br /> keát quaû ngay khi ñang soi pheá quaûn, nhaän thaáy kyõ<br /> thuaät naøy an toaøn, khoâng coù bieán chöùng naëng, giuùp<br /> chaån ñoaùn 86% u phoåi ngoaïi vi aùc tính, khoâng coù söï<br /> khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ theo kích thöôùc hoaëc vò<br /> <br /> 14<br /> <br /> trí giaûi phaãu cuûa u phoåi. Phöông phaùp chaûi pheá quaûn<br /> cuûa Cheng-Huei Lee giuùp chaån ñoaùn baûn chaát thöông<br /> toån pheá quaûn – phoåi ngoaïi vi cao hôn phöông phaùp<br /> khoâng söû duïng maøng huyønh quang taêng saùng<br /> (khoaûng 28%), baèng hoaëc cao hôn phöông phaùp chaûi<br /> pheá quaûn coù höôùng daãn maøng huyønh quang taêng<br /> saùng trong nhöõng nghieân cöùu ñöôïc baùo caùo tröôùc ñoù.<br /> - PAUL A. KVALE (1989): chaån ñoaùn xaùc ñònh:<br /> 6% khoâng maøng huyønh quang taêng saùng vaø 33% coù<br /> maøng huyønh quang taêng saùng.<br /> - C. FABRE (1988): chaån ñoaùn xaùc ñònh 10% vôùi<br /> taát caû khoái u coù d ≤ 3 cm<br /> Noäi soi pheá quaûn vaø sinh thieát phoåi<br /> xuyeân pheá quaûn<br /> Caùc taùc giaû sau<br /> - C. FABRE (1988): chaån ñoaùn xaùc ñònh: 53% d<br /> 4-5 cm: oâng duøng phöông phaùp môû ngöïc coå ñieån<br /> khi u < 4 cm thì VATS. OÂng keát luaän: chæ ñònh ngoaïi<br /> khoa laø chieán löôïc thích hôïp nhaát ñeå chaån ñoaùn xaùc<br /> ñònh vaø ñieàu trò.<br /> Chuyeån moå hôû trong moå noäi soi loàng<br /> ngöïc(1,2,4)<br /> 5 tröôøng hôïp VATS cuûa chuùng toâi: 1 TH môû ngöïc<br /> vì keát quaû GPB laø (+) ung thö.<br /> Theo J. YOSHIDA, K TAKAHASHI (1999), Nhaät:<br /> VATS trong noát phoåi ñôn ñoäc: thì trong 92 BN VATS<br /> töø 1993-1996 coù: 54% (BN) phaûi môû ngöïc: lyù do tìm<br /> khoâng thaáy noát ñôn ñoäc, töø ñoù OÂng noùi khoaõng caùch:<br /> noát ñeán maøng phoåi > 5 mm, noát ≤ 10 mm → khoâng<br /> thaáy: 63%. OÂng keát luaän: phaûi ñònh vò tröôùc moå.<br /> <br /> HIROYASU YOKOMISE (1998), ÑH Kyoto: Trong<br /> 26 BN coù haïch trong phoåi 12 TH (46,2%), Ung thö<br /> phoåi 3 TH (11,5%), Hamartoma 6 TH (23,1%), Noát<br /> lao phoåi 3 TH (11,5%) vaø ung thö di caên 2 TH (7,7%).<br /> OÂng keát luaän: haïch trong nhu moâ phoåi (IPLN) d < 1<br /> cm caàn chaån ñoaùn phaân bieät vôùi ung thö nhôø VATS.<br /> <br /> KEÁT LUAÄN<br /> Phaãu thuaät noäi soi loàng ngöïc aùp duïng trong caét<br /> xeùn phoåi laáy troïn noát ñôn ñoäc, sinh thieát laïnh roài sinh<br /> thieát thöôøng cho keát quaû moâ beänh hoïc roõ raøng ñaùng<br /> tin caäy giuùp ta chaån ñoaùn chính xaùc u laønh hay u aùc<br /> tính, töø ñoù coù höôùng ñieàu trò toát.<br /> Tröôùc noát ñôn ñoäc duø keát quaû chaûi röõa aùc tính,<br /> cuõng khoâng voäi moå hôû caét thuøy phoåi, maø neân chæ ñònh<br /> phöông phaùp phaãu thuaät NSLN caét xeùn phoåi, sinh thieát<br /> laïnh kieåm tra, roài xöû trí tieáp tuøy keát quaû GPB.<br /> Keát quaû trung haïn phaãu thuaät NSLN caét noát ñôn<br /> ñoäc phoåi toát.TAØI LIEÄU THAM KHAÛO<br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Yokomise H, 1998. Importance of Intrapulmonary Lymph<br /> Nodles in the differential Diagnosis of small pulmonary<br /> nodular shadows. Chest/ 113/ March – 703-706.<br /> Volosyn<br /> I.,<br /> 1999.<br /> The<br /> indications<br /> and<br /> contraindications for the use of lung resection for<br /> tuberculoma in a diabetic patient. Klin Chir., January<br /> 1, 1999, (6): 13-5<br /> Yoshida J., Takahashi K, 1999. VATS for small<br /> Indeterminate Pulmonary Nodules. Chest (1999); 115:<br /> 563 – 568.<br /> Gurney JW., 1993. Determining the likehood of<br /> Malinancy in Solitary Pulmonary Nodudes with Baye<br /> sian Analysis. Radiology – February 1993 – 405-414.<br /> Lee LRS. (1996) Diagnostic value of transbronchial<br /> lung biopsy under fluorcopic guidance in Solitary<br /> pulmonary nodule in an endemic area of tuberculosis.<br /> Respir. Med. 90: 139-143.<br /> Nguyeãn Höõu Laân, 2002. Ñaùnh giaù caùc phöông phaùp laáy<br /> maãu beänh phaãm qua soi pheá quaûn oáng meàm chaån ñoaùn<br /> noát phoåi ñôn ñoäc.7<br /> Swanson<br /> S.J,<br /> 1999.<br /> Management of the Solitary Pulmonary Nodule. Chest<br /> 1999; 116; 523S – 524S.8<br /> Ishida T., Yokohama<br /> H.,1992. Pulmonary tuberculoma and indications for<br /> Surgery. Repir. Med, September 1, 1992, 86(5): 431-6.<br /> <br /> 15<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản