intTypePromotion=3

Vai trò và sứ mạng của các trường cao đẳng kỹ thuật trong đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Chia sẻ: ViHercules2711 ViHercules2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
16
lượt xem
3
download

Vai trò và sứ mạng của các trường cao đẳng kỹ thuật trong đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích nhu cầu đổi mới tư duy và hình thành triết lý giáo dục mới trong xã hội hiện đại. Phân tích các đặc trưng của các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0. Vai trò và sứ mạng của các trường cao đẳng kỹ thuật trong sự nghiệp đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế - công nghệ trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vai trò và sứ mạng của các trường cao đẳng kỹ thuật trong đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

NGH<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> TRẦN KHÁNH C *<br /> Email : duc.trankhanh@ hust.edu.vn<br /> Tóm t t:<br /> Bài vi t phân tích nhu c u i m i t duy và h nh thành tri t l giáo d c m i trong x h i<br /> hi n i. Phân tích các c tr ng c a cu c cách m ng công nghi p l n th 4.0. Vai trò và s<br /> m ng c a các tr ng cao ng k thu t trong s nghi p ào t o i ng nhân l c ch t l ng cao<br /> trong l nh v c k thu t - công ngh trong b i c nh c a cu c cách m ng công nghi p l n th 4.0.<br /> T kh a<br /> i m i t duy tri t l giáo d c m i cách m ng c ng nghi p 4.0 tr<br /> ng k thu t x h i hi n i ào t o nh n l c ch t l ng cao.<br /> Ngày nh n bài: 08/10/2018<br /> <br /> Ngày ph n bi n: 25/10/2018<br /> <br /> t n<br /> Trong nh ng th p ni n u th k XXI,<br /> th gi i<br /> và ang ch ng ki n h nh thành và<br /> phát tri n c a cu c cách m ng công nghi p<br /> l n th 4 v i nh ng b t phá ngo n m c v<br /> quy mô, t c<br /> và s c lan t a tr n ph m vi<br /> toàn c u. Th b c c a các qu c gia b<br /> ol n<br /> sâu s c do nh ng b c ti n m nh m c a các<br /> qu c gia v tr nh<br /> phát tri n kinh t - x h i<br /> và khoa hoc & công ngh trong quá tr nh toàn<br /> câu hóa. Trong quá tr nh ó, nhu c u phát tri n<br /> i ng nhân l c ch t l ng cao trong ti n<br /> tr nh h nh thành và phát tri n c a cu c cách<br /> m ng công nghi p l n th 4 c ng<br /> và t ra<br /> h t s c gay g t và t ra nh ng y u c u m i<br /> v vai trò, s m ng c a giáo d c i h c nói<br /> chung và các tr ng cao ng nói ri ng trong<br /> ti n tr nh h nh thành và phát tri n c a cu c<br /> cách m ng công nghi p l n th 4 (4.0).<br /> 1 T du l t ng la - Tr t l m<br /> m t n n g áo d c à x h h n<br /> Anwin Tof er – Nhà d báo M n i ti ng<br /> trong b 3 tác ph m “Cú s c t ng lai , “Làn<br /> sóng th ba “và “Th ng tr m quy n l c “khi<br /> phân tích s chuy n i x h i t n n v n minh<br /> nông nghi p sang n n v n minh công nghi p<br /> và v n minh tin h c<br /> n u rõ b c phát tri n<br /> t t y u và nh ng<br /> c tr ng c b n c a quá<br /> tr nh nh n th c l i, t duy l i hi n th c và h nh<br /> dung t ng lai trong các l nh v c s n xu t, d ch<br /> Tr n Khánh<br /> <br /> c - Tr<br /> <br /> ng<br /> <br /> i h c Bách Khoa Hà N i<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> ng cao<br /> <br /> ng: Tháng 11/2018<br /> <br /> v và qu n l x h i trong ó có giáo d c. Giáo<br /> d c<br /> và ang trong quá tr nh chuy n i t<br /> n n giáo d c truy n th ng sang n n giáo d c<br /> hi n<br /> i v i các thi t ch m i v t ch c x<br /> h i, cung cách làm n, s n xu t công nghi p<br /> và d ch v x h i, th tr ng, v l i s ng và b n<br /> s c v n hoá vv...Các ho t ng giáo d c v i t<br /> cách là m t ho t ng x h i r ng l n, a d ng<br /> nhi u lo i h nh và<br /> i t ng không ch<br /> n<br /> thu n là m t thành ph n c a ki n trúc th ng<br /> t ng (quan i m, th c h , t t ng - v n<br /> hoá) mà còn là m t thành ph n thi t y u c a<br /> c s h t ng x h i (phát tri n ngu n v n con<br /> ng i, d ch v x h i c b n vv...) c n<br /> c<br /> nh n d ng, t ch c và qu n l theo các quy lu t<br /> phát tri n c a<br /> i s ng hi n th c x h i trong<br /> quá tr nh phát tri n c a các n n v n minh. 1<br /> Ti p n i nh ng t t t ng ó, trong tác<br /> ph m “T duy l i t ng lai (NXB Tr - 2004)<br /> c a tác gi Rowan Gibson<br /> m tl nn a<br /> c p n nhu c u t duy l i t ng lai c a các<br /> nhà qu n l và l nh o c a các doanh nghi p,<br /> các t ch c mu n t n t i và phát tri n trong k<br /> nguy n m i c a th i<br /> i thông tin và trí th c<br /> “T ng lai không còn gi ng nh nh ng g mà<br /> các nhà kinh doanh v n h nh dung. Do ó nh t<br /> thi t ph i t duy l i t ng lai 2 . Hay nói m t<br /> cách khác là ph i có m t cu c cách m ng m i<br /> trong t duy<br /> m<br /> ng cho các b c phát<br /> tri n m i c a các t ch c, các l nh v c ho t<br /> ng x h i trong ó có giáo d c.<br /> <br /> NGH<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> V i cách nh n xuy t su t các giai o n<br /> phát tri n c a i s ng x h i và các ho t ng<br /> qu n l trong các l nh v c kinh doanh, nhà kinh<br /> t M n i ti ng Peter Druker trong tác ph m “<br /> Nh ng thách th c trong qu n l<br /> th k 21<br /> cho r ng: “thách th c l n nh t c a các nhà<br /> qu n l trong th i i m i là s tha<br /> h u<br /> nh d n ra l n t c, th ng xu n tr n m i<br /> b nh di n c a t ch c và x h i và do ó òi<br /> h i nhà qu n l ph i có t m nh n sâu r ng và<br /> n ng l c thích nghi, linh ho t và sáng t o<br /> v t qua các thói quen, nh ki n và các khuôn<br /> m uc<br /> 3<br /> 2 Các<br /> c tr ng c b n c a các<br /> cu c cách m ng c ng ngh p l n th 4<br /> trong quá tr nh phát tr n c a n n n m nh<br /> c ng ngh p, h u c ng ngh p à quá tr nh<br /> chu n d ch c c u nh n l c<br /> Cu c cách m ng công nghi p l n th<br /> 4 d a tr n n n t ng c a các l nh v c khoa<br /> h c-công ngh , qu n l hi n i và trong môi<br /> tr ng toàn c u hóa, th gi i ph ng v i các<br /> m i nh n v công ngh s , v t li u thông minh<br /> trí tu nhân t o s n xu t thông minh Internet<br /> k t n i v n v t...<br /> và ang phát tri n m nh<br /> m v i các c tr ng c b n sau:<br /> - V tính ch t và quy mô phát tri n:<br /> N n nh tr c kia, các cu c cánh m ng công<br /> nghi p ch y u t o s thúc y v l c l ng<br /> s n xu t (công c , ph ng th c s n xu t,<br /> n ng xu t lao<br /> ng) mang tính ch t c c b<br /> m t qu c gia, nhóm qu c gia ho c m t vài<br /> Châu l c... th ngày nay, cu c cách m ng<br /> công nghi p l n th 4<br /> và ang di n ra ng<br /> th i tr n ph m vi toàn c u v i t c<br /> phát tri n<br /> nhanh chóng, phá v m i gi i h n h u h nh<br /> hay vô h nh. T t c các qu c gia d nh hay<br /> l n d nghèo hay giàu d phát tri n hay ang<br /> phát tri n<br /> u ch u s tác<br /> ng m nh m và<br /> ng tr c nhi u c h i phát tri n nh y v t<br /> và ng th i v i nhi u thách th c m i, Nh ng<br /> n c i sau nh Nh t b n, Hàn qu c<br /> Singapo...<br /> t ra có s c v t tr i so<br /> v i các c ng qu c u - M<br /> nhi u l nh v c<br /> khoa h c & công ngh m i nh n và s n xu t<br /> d ch v công nghi p, qu n l x h i và qu n tr<br /> nhân l c trong cu c cách m ng công nghi p<br /> l n th 4<br /> - V các s n ph m và d ch v x h i:<br /> V i nh ng s n ph m công ngh cao trong các<br /> l nh v c c a s n xu t và<br /> i s ng x h i nh :<br /> <br /> Robot thông minh Máy in 3D i n tho i thông<br /> minh V t li u Nano M ng Intrenet k t n i v n<br /> v t Máy tính th h 5 M ng thông tin và truy n<br /> thông toàn c u TV tích h p màn h nh cong và<br /> m ng.... Các s n ph m và d ch v trong cu c<br /> cách m ng công nghi p l n th 4<br /> thay i<br /> toàn di n ph ng th c s n xu t - d ch v và<br /> ti u d ng, l i s ng trong m i t ng l p x h i v i<br /> hàm l ng ch t x m ngày càng cao (30 - 60<br /> % giá thành s n ph m) v i ti n ích ngày càng<br /> m r ng và giá thành ngày càng r h n.<br /> c<br /> bi t, chu k s ng c a m t s n ph m ngày càng<br /> rút ng n (t vài n m<br /> n vài tháng). Cu c<br /> cách m ng công nghi p l n th 4 th c s<br /> và ang tác ng lan t a n các m t c a<br /> i<br /> s ng x h i (chính tr , x h i, qu n tr qu c gia,<br /> qu n tr nhân l c kinh t , v n hóa, l i s ng<br /> giáo d c...) v i s h nh thành chính ph i n<br /> t thành ph thông minh E-learning...v.v<br /> - V c c u nhân l c x h i: Các cu c<br /> cánh m ng công nghi p tr c ây (1, 2, 3) ch<br /> y u t o ra s phân chia c c u l c l ng lao<br /> ng x h i theo các l nh v c nông nghi p,<br /> công nghi p và d ch v c ng v i các c p tr nh<br /> ào t o v chuy n môn - nghi p v (trung<br /> c p, cao ng, i h c..) th cu c cách m ng<br /> công nghi p l n t<br /> t oc s<br /> a nm t<br /> lo i h nh phân chia c c u nhân l c m i v i<br /> hai thành ph n c b n: Nhân l c th a hành<br /> (hành chính v n chuy n, b o tr s n xu t theo<br /> dây truy n...) và nhân l c sáng t o (nhà sáng<br /> ch , thi t k nghi n c u khoa h c & công ngh<br /> R&D th nghi m sáng t o ngh thu t...).<br /> C c u ngành ngh trong ào t o nhân l c<br /> KH&CN<br /> có nh ng thay i c n b n. Ranh<br /> gi i các ngành công nghi p truy n th ng nh :<br /> Luy n kim C khí ch t o máy i n l c, i n<br /> t ... ngày càng b xóa m mà<br /> c thay th<br /> b ng các ngành, chuy n ngành ào t o có tính<br /> tích h p, li n ngành cao nh Khoa h c v t li u<br /> Khoa h c máy tính C - i n t Công ngh môi<br /> tr ng.....Các l nh v c khoa h c x h i, khoah c<br /> qu n l c ng phát tri n theo xu h ng a ngành,<br /> li n ngành v i tính tích h p ngày càng cao.<br /> Kinh nghi m c a nhi u n c tr n th gi i<br /> cho th y s d ch chuy n c c u tr nh<br /> c a<br /> nhân l c<br /> c th ng k và<br /> a ra nh<br /> các B ng và s<br /> d i ây. Giai o n 10 - 11<br /> t ng ng v i giai o n h nh thành và phát<br /> tri n cu c cách m ng công nghi p l n th 4<br /> (xem B ng 1 và h nh 1)<br /> <br /> NGH<br /> B ng 1 Quan h c c u ch t l<br /> <br /> ng lao<br /> <br /> ng và tr nh<br /> <br /> Các g a<br /> Lo<br /> <br /> lao<br /> <br /> ng<br /> <br /> L<br /> <br /> g n<br /> <br /> n<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> t n b k thu t<br /> <br /> nv :%<br /> <br /> o n t n b k thu t<br /> <br /> CNKT ch a lành<br /> ngh<br /> CNKT lành ngh<br /> K thu t<br /> <br /> n<br /> <br /> K s<br /> Tr n<br /> <br /> h c<br /> Ngu n - Vi n Chi n l<br /> <br /> U ban Kinh t và X h i c a khu v c<br /> châu<br /> - Thái B nh D ng (United Nations<br /> Economic and Social Commission for Asia and<br /> the Paci c)<br /> nghi n c u s phát tri n v c<br /> c u ngu n nhân l c<br /> nhi u qu c gia khác<br /> nhau và<br /> t ng quan 3 mô h nh v c c u<br /> ngu n nhân l c cho 3 lo i h nh qu c gia: Các<br /> n c phát tri n, các n c ang phát tri n, các<br /> n c ch m phát tri n theo các c c u ngu n<br /> nhân l c g m 5 thành t c b n<br /> c phân<br /> theo tr nh<br /> t cao n th p là:<br /> (1) - Các nhà sáng ch và i m i (bao<br /> g m c các nhà qu n l c p cao) tr nh<br /> tr n i h c<br /> <br /> H nh 1 Quá tr nh chu<br /> <br /> n<br /> <br /> c Phát tri n, B KH - T<br /> (2) - Các nhà qu n tr và k s<br /> tr nh<br /> i h c.<br /> (3) - Các k thu t vi n và cán b có tr nh<br /> trung c p<br /> (4) - Th th công và công nhân có tay<br /> ngh cao<br /> (5) - Các công nhân b c th p và lao<br /> ng ph thông<br /> ây là ti u chí phân lo i c c u ngu n<br /> nhân l c d a tr n c s c a s phân công lao<br /> ng ch không c n c theo tr nh<br /> h cv n<br /> hay th i gian ào t o. Mô h nh c th cho các<br /> lo i n c nh sau ( Xem h nh 1)<br /> <br /> c a c c u nh n l c c a các qu c g a<br /> <br /> - Các n c ch m phát tri n,có mô h nh<br /> nhân l c h nh tháp nh n v i a s ng i lao<br /> ng có tr nh<br /> chuy n môn th p và ch y u<br /> <br /> lao ng th công. Nhân l c lao ng tr nh<br /> cao (Cao<br /> ng/<br /> i h c, Sau<br /> i h c) chi m<br /> t l r t ít)<br /> <br /> NGH<br /> <br /> N<br /> <br /> T<br /> <br /> - Các n c ang phát tri n, có mô h nh<br /> nhân l c h nh tam giác v i s lao ng có tr nh<br /> trung c p/cao ng và i h c cao h n các<br /> n c ch m phát tri n nh ng còn r t ít các nhà<br /> phát minh, sáng ch . Các n c này ang n<br /> l c phát tri n h th ng ào t o nhân l c tr nh<br /> cao (Cao ng, i h c và sau i h c ..)<br /> nâng cao tr nh và ch t l ng ngu n nhân l c.<br /> - Các n c<br /> phát tri n có mô h nh<br /> nhân l c h nh tr ng v i<br /> i ng nhân l c<br /> có tr nh<br /> chuy n môn cao, có<br /> i ng các<br /> chuy n gia cao c p, các nhà phát minh sáng<br /> ch<br /> các tr nh<br /> ào t o khác nhau không<br /> nh t thi t là tr nh<br /> i h c. Các n c này<br /> có h th ng giáo d c<br /> i h c và nghi n c u<br /> phát tri n v i t l cao s dân trong<br /> tu i 1835 i h c i h c/cao ng V i xu th tr n, có<br /> th rút ra m t k t lu n là<br /> a n c ta t m t<br /> n c ang phát tri n tr n n n t ng m t n c<br /> nông nghi p v i thành ph n lao ng n gi n<br /> kho ng 70% t ng s lao ng x h i hi n nay<br /> tr thành m t n c công nghi p hi n i, th<br /> nhân l c<br /> c ào t o có ch t l ng cao, có<br /> c c u tr nh , c c u ngành ngh h p l là<br /> nhân t h t s c quan tr ng<br /> 3 a trò à s m ng c a các tr ng<br /> cao<br /> ng k thu t trong trong cu c cách<br /> m ng c ng ngh p l n th 4<br /> V i ti m n ng to l n v<br /> i ng nhân<br /> l c tr nh<br /> cao bao g m các nhà khoa h c &<br /> công ngh , chuy n gia tr nh<br /> cao v các l nh<br /> B ng 2. So sánh ch t l<br /> Ti u chí<br /> <br /> N<br /> <br /> c<br /> <br /> v c k thu t &công ngh ch ch t và các c<br /> s th c hành/thí nghi m - tri n khai hi n i,<br /> các tr ng cao ng k thu t<br /> và ang tr<br /> thành u t u c a quá tr nh phát tri n c a cách<br /> m ng công nghi p l n th 4 - h nh thành x h i<br /> và n n kinh t tri th c. Các tr ng cao ng k<br /> thu t không ch còn là n i h nh thành t ng<br /> k thu t & công ngh th c ti n mà<br /> và ang<br /> th c s là “công x ng cho ra<br /> i các gi i<br /> pháp, s n ph m k thu t & công ngh và qu n<br /> l hi n i, ch t l ng cao trong nhi u l nh v c<br /> m i nh n nh công ngh s , công ngh v t<br /> li u m i công ngh qu n tr hi n<br /> i Con<br /> ng t<br /> t ng khoa h c & công ngh<br /> n<br /> tri n khai s n ph m, gi i pháp<br /> c rút ng n<br /> h n bao gi h t. Không ch là ngu n phát tri n<br /> các s n ph m khoa h c & công ngh hi n i,<br /> các tr ng cao ng k thu t còn là ngu n ào<br /> t o ra i ng các k thu t vi n, các k s th c<br /> hành công ngh , chuy n gia qu n l có tr nh<br /> cao ng h u h t các l nh v c kinh t x h i khoa h c & công ngh m i nh n trong<br /> cu c cách m ng công nghi p l n th 4. Các<br /> qu c gia có nhi u tr ng i h c/cao ng n i<br /> ti ng nh Hoa K Anh CHLB<br /> c Th y s ,<br /> Hàn qu c, Singapo, Nh t B n<br /> u là nh ng<br /> c ng qu c trong l nh v c khoa h c & công<br /> ngh hi n i và có m t i ng ông o các<br /> nhà khoa h c & công ngh , qu n l tr nh<br /> cao. Ch t l ng i ng nhân l c các n c<br /> này c ng t các v trí cao trong các B ng<br /> x p h ng nhân l c toàn c u.<br /> <br /> ng g áo d c và ngu n nh n l c<br /> Hàn Trung<br /> Qu c Qu c<br /> <br /> Indonesia<br /> <br /> t Nam v<br /> <br /> Philippin Malaixia<br /> <br /> m ts n<br /> <br /> c<br /> <br /> Thái<br /> Lan<br /> <br /> Vi t<br /> Nam<br /> <br /> H th ng Giáo d c<br /> <br /> 8,0<br /> <br /> 5,12<br /> <br /> 0,5<br /> <br /> 3,8<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> 2,64<br /> <br /> 3,25<br /> <br /> Lao<br /> <br /> 7,0<br /> <br /> 7,12<br /> <br /> 2,0<br /> <br /> 5,8<br /> <br /> 4,5<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> 3,25<br /> <br /> Nhân l c hành chính<br /> <br /> 8,0<br /> <br /> 6,19<br /> <br /> 3,0<br /> <br /> 6,20<br /> <br /> 7,0<br /> <br /> 3,37<br /> <br /> 3,50<br /> <br /> Nhân l c qu n l<br /> <br /> 7,50<br /> <br /> 4,12<br /> <br /> 1,5<br /> <br /> 5,60<br /> <br /> 4,50<br /> <br /> 2,36<br /> <br /> 2,75<br /> <br /> Ti ng Anh<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> 3,62<br /> <br /> 3,0<br /> <br /> 5,40<br /> <br /> 4,0<br /> <br /> 2,82<br /> <br /> 2,62<br /> <br /> S thành th o Công<br /> ngh cao<br /> <br /> 7,0<br /> <br /> 4,37<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> 5,00<br /> <br /> 5,50<br /> <br /> 3,27<br /> <br /> 2,5<br /> <br /> ng ch t l<br /> <br /> ng cao<br /> <br /> Ngu n : D án TA k ho ch t ng th b c Trung h c, 2001<br /> K t lu n<br /> Cu c cách m ng công nghi p l n th 4<br /> v i xu h ng ch<br /> o là “s hóa và d a tr n<br /> nh ng thành t u khoa h c &công ngh hi n<br /> <br /> i<br /> <br /> và ang làm thay i nhanh chóng m i<br /> di n m o c a i s ng kinh t - x h i c a các<br /> qu c gia - dân t c.Trong ti n tr nh ó, vai trò,<br /> v th c a giáo d c<br /> i h c/ngh nghi p nói<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản