Văn bản Báo cáo số 562/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
43
lượt xem
6
download

Văn bản Báo cáo số 562/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 562/BC-BYT về tình hình dịch cúm A(H1N1) và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo số 562/BC-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 562/BC-BYT Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2009 BÁO CÁO TÌNH HÌNH DNCH CÚM A(H1N1) VÀ CÁC BI N PHÁP Ã TRI N KHAI Kính g i: Th tư ng Chính ph . B Y t xin báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình d ch cúm A(H1N1) và các bi n pháp ã tri n khai n ngày 24/6/2009 như sau: I. TÌNH HÌNH DNCH TRÊN TH GI I Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i (WHO), tình hình d ch cúm A(H1N1) v n ang di n bi n ph c t p t i nhi u nư c trên th gi i, s trư ng h p nhi m cúm A(H1N1) ang tăng nhanh, n ngày 24/6/2009 ã có 52.160 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) t i 99 qu c gia và vùng lãnh th , trong ó có 231 trư ng h p t vong. T ngày 19-24/6/2009 ã ghi nh n thêm 7.873 trư ng h p cúm A(H1N1), 51 trư ng h p t vong. Có 5 nư c m i ghi nh n trư ng h p cúm A(H1N1) là Algeria, Bangladesh, Brunei Darussalam, Fiji và Slovenia. M t s nư c có s ca m c m i tăng nhanh là Canada (805 m c, 1 t vong), Chile (1190 m c, 2 t vong), Anh (754 m c), Argentina (92 m c, 3 t vong), Trung Qu c (220 m c), Úc (237 m c, 1 t vong), Nh t B n (160 m c). Các nư c trong khu v c ông Nam Á cũng ang có s ngư i m c cúm tăng nhanh trong 3 ngày qua: Thái Lan (71 m c), Singapore (65 m c) và Philippine (33 m c). Theo báo cáo c a các i s quán Vi t Nam t nư c ngoài, t i m t s nư c, vùng lãnh th như Thái Lan, H ng Kông, tình hình d ch di n bi n ph c t p, lan r ng t i c ng ng: t i Thái Lan trong vòng 3 ngày (15-17/6/2009) ghi nh n 281 trư ng h p dương tính m i; t i H ng Kông d ch ã bùng phát t i m t s trư ng h c, Chính quy n H ng Kông ã không áp d ng bi n pháp ki m soát d ch t i các c a khNu, trên máy bay, nh ng trư ng h p nghi nhi m cúm A(H1N1) t vùng có d ch ho c do ti p xúc v i ngư i b nh u không ph i nh p vi n cách ly. II. TÌNH HÌNH DNCH T I VI T NAM Tính n ngày 24/6/2009, Vi t Nam ã ghi nh n 58 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), Mi n B c: 06 trư ng h p; Mi n Nam: 51 trư ng h p; Mi n Trung: 01 trư ng h p. a ch ăng ký lưu trú c a các trư ng h p nhi m cúm A/H1N1 t i 10 t nh/thành ph , g m: TP H Chí Minh (32), ng Nai (5), Ti n Giang (3), B n Tre
  2. (4), Bà R a - Vũng Tàu (3), Vĩnh Long (2), C n Thơ (1), Sóc Trăng (1), Khánh Hòa (1), Hà N i (6). T t c các trư ng m c u ư c cách ly, i u tr t i các cơ s y t , hi n các b nh nhân cúm A(H1N1) s c kh e n nh, không có t vong. III. NH N NNH, D BÁO - S trư ng h p cúm A(H1N1) trên th gi i tăng nhanh, c bi t các nư c có hành khách n, i l n như M , Anh, Úc, Canada, Nh t B n, Singapore.... - Tính n ngày 24/6/2009 Vi t Nam ã ghi nh n 58 trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1), s ca m c tăng nhanh trong th i gian qua. - Nhi u trư ng h p không có tri u ch ng ho c tri u ch ng nh không rõ ràng. - ã xu t hi n 07 trư ng h p m c cúm A(H1N1) t i Vi t Nam có liên quan n vi c ti p xúc g n v i các b nh nhân cúm A(H1N1) t các nư c có d ch v (chưa phát hi n trư ng h p lây lan trong c ng ng). - Vi rút cúm A (H5N1) trên gia c m và trên ngư i t i Vi t Nam có nguy cơ ti m Nn bùng phát v i t l t vong cao. Vi rút cúm A (H1N1) lây lan nhanh t ngư i sang ngư i, nguy cơ tái t h p 2 ch ng vi rút này t o thành ch ng v a lan nhanh, v a có t l t vong cao, trong d p hè nhi u khách du l ch và lưu h c sinh t các nư c có d ch v Vi t Nam. c bi t vào mùa ông s p t i d ch có th phát tri n m nh do i u ki n th i ti t t o thu n l i cho vi rút phát tri n. - S m c trong th i gian t i có th tăng, c bi t nguy cơ ch ng tái t h p, có s m c, t vong cao trong mùa thu ông t i. IV. CÁC HO T NG PHÒNG CH NG DNCH Ã TRI N KHAI - Ngày 17/6/2009, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i t ch c h p Ban ch o thông báo tình hình d ch và các bi n pháp tri n khai phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1). - Ngày 18/6/2009, B Y t ã c 02 oàn công tác ki m tra, ch o công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) t i hai t nh B c Ninh, Nam nh. - B Y t ã có Công văn ngh các ng chí B trư ng các B /ngành; Ch t ch UBND các t nh/thành ph khNn trương xây d ng và hoàn thi n K ho ch hành ng phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a riêng B /ngành, a phương và ch ng tri n khai các ho t ng áp ng phù h p v i di n bi n c a d ch. - T ng h p các văn b n c a các a phương ch o v công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1), B Y t ã nh n ư c k ho ch phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) c a a phương do UBND t nh ho c S Y t ban hành c a 46 t nh/thành ph , văn b n ch o tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch c a 60/63 t nh/thành ph . Có 43 t nh/thành ph chưa có k ho ch phòng ch ng i d ch do UBND các t nh/thành ph phê duy t.
  3. - ChuNn b 120 túi phòng ch ng cúm A (H1N1) cho Ban b o v s c kh e cán b Trung ương. - Theo dõi ch t ch tình hình d ch trong nư c và th gi i, ti p t c giám sát ch t ch các trư ng h p m c cúm t i các a phương trong nư c, i u tra d ch t và giám sát các trư ng h p có ti p xúc v i b nh nhân nh m phát hi n s m và x lý k p th i trư ng h p m c t i c ng ng. - Ti p t c tăng cư ng giám sát ch t ch t i các c a khNu, k p th i cách ly, qu n lý các trư ng h p nghi ng , c bi t là các trư ng h p v t các khu v c có d ch. Trong ngày 23/6/2009, t i các c a khNu qu c t ã giám sát ư c 12.251 hành khách nh p c nh trong ó có 6.890 hành khách t các vùng có d ch; có 36 trư ng h p nghi ng . Tích lũy t 25/4/2009 n nay ã giám sát ư c 947.276 hành khách nh p c nh, trong ó có 338.319 hành khách n t vùng có d ch, ã phát hi n 420 trư ng h p nghi ng . Các trư ng h p này ã ư c cách ly và qu n lý t i các b nh vi n. V. KI N NGHN Do tình hình d ch t i m t s nư c trong khu v c có hi n tư ng lây lan t i c ng ng, ho c không áp d ng các bi n pháp ki m soát nghiêm ng t t i các c a khNu, trong khi ó s trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) xâm nh p vào Vi t Nam ti p t c gia tăng, do ó nguy cơ lây nhi m trong c ng ng là r t l n, B Y t trân tr ng ngh Th tư ng Chính ph ch o m t s n i dung sau: 1. Có ý ki n ch ov xu t c a B Y t t i T trình s 517/TTr-BYT ngày 16/6/2009 v ch áp d ng i v i công tác phòng ch ng d ch cúm A(H1N1). 2. Các B /ngành khNn trương xây d ng và hoàn thi n K ho ch phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) cho riêng B /ngành ch ng tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch trong trư ng h p d ch lan r ng c ng ng. 3. Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm A(H1N1) t i các t nh/thành ph khNn trương tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch t i a phương và ti p t c xây d ng, hoàn thi n k ho ch phòng ch ng i d ch t i a phương. 4. B Thông tin và Truy n thông ưa tin v các bi n pháp phòng, ch ng d ch c a Ban ch o qu c gia phòng ch ng i d ch cúm ngư i hàng ngày trên h th ng thông tin i chúng trong gi cao i m. 5. B Giao thông v n t i tuyên truy n v các bi n pháp phòng ch ng d ch cúm A(H1N1) cho các hành khách trên các phương ti n giao thông, c bi t trên các chuy n bay v t vùng có d ch; có các bi n pháp kh trùng, phòng h cá nhân theo quy nh không d ch lây lan. B Y t s ti p t c c p nh t tình hình và báo cáo thư ng xuyên lên Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG
  4. TRƯ NG BAN CH O QU C GIA Nơi nh n: PHÒNG CH NG I DNCH CÚM - Như trên; - Thư ng tr c B Chính tr ( b/c); NGƯ I - Thư ng tr c Ban Bí thư ( b/c); - Các Phó Th tư ng ( b/c); - Văn phòng Trung ương ng ( b/c); - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Các ng chí Th trư ng; - C c DPMT; KCB, V PC, KH-TC; - Văn phòng B ; - Lưu: VT, DPMT. Nguy n Qu c Tri u DANH SÁCH CÁC NƯ C CÓ TRƯ NG H P DƯƠNG TÍNH V I CÚM A(H1N1) TRÊN TH GI I N NGÀY 24/6/2009 S m i ghi nh n t 19- T ng s c ng d n STT Qu c gia 24/6/2009 S m c S ch t S m c S ch t 1 Algeria 1 0 1 0 2 Argentina 1010 7 92 3 3 Australia 2436 1 237 1 4 Austria 9 0 1 0 5 Bahamas 2 0 0 0 6 Bahrain 15 0 3 0 7 Bangladesh 1 0 1 0 8 Barbados 4 0 0 0 9 Belgium 29 0 10 0 10 Bermuda, UKOT 1 0 0 0 11 Bolivia 25 0 14 0 12 Brazil 131 0 35 0 13 British Virgin Islands, UKOT 1 0 0 0 14 Brunei Darussalam 1 0 1 0 15 Bulgaria 2 0 0 0
  5. S m i ghi nh n t 19- T ng s c ng d n STT Qu c gia 24/6/2009 S m c S ch t S m c S ch t 16 Canada 5710 13 805 1 17 Cayman Islands, UKOT 4 0 0 0 18 Chile 4315 4 1190 2 19 China 739 0 220 0 20 Colombia 71 2 11 1 21 Costa Rica 149 1 0 0 22 Cuba 15 0 0 0 23 Cyprus 4 0 3 0 24 Czech Republic 7 0 2 0 25 Denmark 23 0 1 0 26 Dominica 1 0 0 0 27 Dominican Republic 93 1 0 0 28 Ecuador 95 0 9 0 29 Egypt 39 0 10 0 30 El Salvador 160 0 0 0 31 Estonia 5 0 0 0 32 Fiji 1 0 1 0 33 Finland 13 0 0 0 34 France 147 0 16 0 35 French Polynesia, FOC 1 0 0 0 36 Martinique, FOC 1 0 0 0 37 Germany 275 0 37 0 38 Greece 48 0 17 0 39 Guatemala 208 1 55 0 40 Honduras 108 0 0 0
  6. S m i ghi nh n t 19- T ng s c ng d n STT Qu c gia 24/6/2009 S m c S ch t S m c S ch t 41 Hungary 7 0 0 0 42 Iceland 4 0 0 0 43 India 44 0 14 0 44 Ireland 23 0 7 0 45 Israel 291 0 72 0 46 Italy 88 0 0 0 47 Jamaica 19 0 5 0 48 Japan 850 0 160 0 49 Jordan 13 0 11 0 50 Korea, Republic of 105 0 21 0 51 Kuwait 26 0 8 0 52 Laos 2 0 1 0 53 Lebanon 12 0 0 0 54 Luxembourg 3 0 1 0 55 Malaysia 23 0 0 0 56 Mexico 7624 113 0 0 57 Morocco * 6 0 -2 0 58 Netherlands 91 0 4 0 59 Netherlands Antilles, 3 0 0 0 Curaçao ** 60 Netherlands Antilles, Sint 1 0 0 0 Maarten 61 New Zealand 258 0 42 0 62 Nicaragua 189 0 45 0 63 Norway 17 0 0 0 64 Oman 3 0 0 0
  7. S m i ghi nh n t 19- T ng s c ng d n STT Qu c gia 24/6/2009 S m c S ch t S m c S ch t 65 Panama 330 0 58 0 66 Papua New Guinea 1 0 0 0 67 Paraguay 48 0 21 0 68 Peru 185 0 44 0 69 Philippines 344 0 33 0 70 Poland 13 0 6 0 71
Đồng bộ tài khoản