Văn bản Báo cáo số 569/BC-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
1
download

Văn bản Báo cáo số 569/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo số 569/BC-BYT về việc công tác cải cách hành chính quý II/2008 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Báo cáo số 569/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 569/BC-BYT Hà N i, ngày 16 tháng 6 năm 2008 BÁO CÁO CÔNG TÁC C I CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ II/2008 Kính g i: B N i v Th c hi n yêu c u c a B N i v t i công văn s 409/BNV- CCHC ngày 12 tháng 2 năm 2007 v báo cáo k t qu công tác c i cách hành chính hàng quý,B Y t xin báo cáo tình hình th c hi n c i cách hành chính c a B trong Quý II/2008 ( n ngày 15/6/2008) như sau: I. CÔNG TÁC C I CÁCH TH CH 1. V xây d ng và hoàn thi n th ch trong qu n lý nhà nư c v y t a. án ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t: Trong quý II năm 2008, B Y t ã trình Th tư ng Chính ph ban hành: - Ngh nh s 56/2008/N -CP ngày 29/4/2008 c a Chính ph Quy nh v t ch c, ho t ng c a ngân hàng mô và Trung tâm i u ph i qu c gia v ghép b ph n cơ th ngư i. - Ngh nh s 69/2008/N -CP ngày 30/5/2008 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hóa i v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , y t , văn hóa, th thao, môi trư ng. - Quy t nh s 47/2008/Q -TTg ngày 02/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án u tư xây d ng, c i t o, nâng c p b nh vi n a khoa huy n và b nh vi n a khoa khu v c liên huy n s d ng v n trái phi u Chính ph và các ngu n v n h p pháp khác giai o n 2008-2008. b. án ã g i Văn phòng Chính ph : - D th o Ngh nh c a Chính ph quy nh v xác nh l i gi i tính. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh i u ki n xác nh ngư i b phơi nhi m v i HIV, ngư i nhi m HIV do tai n n r i ro ngh nghi p. - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh bi n pháp khuy n khích th c hi n t t chính sách dân s và KHHG .
  2. c. án ang hoàn thi n và s g i Văn phòng Chính ph trong tháng 6: - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ki m soát dân s các vùng bi n o và ven bi n. - D th o Ngh nh c a Chính ph v chính sách vi n phí (Bao g m c n i dung c a Quy t nh s a i, b sung Quy t nh 139/2002/Q -TTg ngày 15/10/2002 v khám ch a b nh cho ngư i nghèo). - D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh áp d ng các bi n pháp c n thi t áp ng yêu c u v thu c kháng HIV trong trư ng h p khNn c p. - D th o Ngh nh v Ki m d ch y t biên gi i. d. Văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n ban hành c a B Y t T 14/3/2008 n 14/6/2008, B Y t ã ban hành theo thNm quy n 15 văn b n quy ph m pháp lu t, g m 08 Quy t nh, 01 Ch th , 04 Thông tư và 02 Thông tư liên t ch. V cơ b n, các văn b n ã gi i quy t ư c nh ng v n b c xúc c a ngành y t trong các lĩnh v c: Khám ch a b nh, Y t d phòng, Khoa h c – ào t o, dân s k ho ch hoá gia ình.v.v. Trong ó, áng chú ý là Quy t nh s 19/2008/Q -BYT ngày 30/5/2008 c a B trư ng B Y t ban hành Quy ch làm vi c c a B Y t , Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 c a Liên B Y t và B N i v v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Y t , Phòng y t thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n; Thông tư liên t ch s 32/2008/TTLT- BTC-BYT ngày 17/4/2008 c a B Tài chính và B Y t v hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí th c hi n Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình giai o n 2006-2010. Th c hi n ch o c a Chính ph t i Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17/4/2008, Ngh quy t s 12/2008/NQ-CP ngày 5/5/2008 v vi c yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c tri n khai quy t li t các gi i pháp nh m ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xó h i và tăng trư ng b n v ng; căn c Quy t nh s 390/Q -TTg ngày 17/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c i u hành k ho ch u tư xây d ng cơ b n và chi tiêu ngân sách năm 2008 ph c v m c tiêu ki m ch l m phát và Thông tư s 34/2008/TT-BTC ngày 23/4/2008 c a B Tài chính hư ng d n tri n khai th c hi n ti t ki m 10% chi thư ng xuyên ngân sách nhà nư c năm 2008 nh m ki m ch l m phát, ngày 22/5/2008 B trư ng B Y t ã ban hành Ch th s 05/2008/CT-BYT v vi c ngành y t th c hi n các bi n pháp th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí nh m ki m ch l m phát. 2. V c i cách quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t v y t Vi c xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n lĩnh v c y t ã tuân th y các quy nh c a pháp lu t v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. Các ho t ng ban hành văn b n quy nh pháp lu t ã ư c th c hi n nghiêm túc theo Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t, các quy nh c a Chính ph , các quy nh t i Quy t nh s 4278/2004/Q - BYT ngày 01/12/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch xây d ng, ban hành và t ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t v y t và Quy t nh s 17/2007/Q -BYT ngày 01/02/2007
  3. v vi c ban hành Quy ch ki m tra, rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t v y t . Hi n nay, căn c vào các văn b n quy ph m pháp lu t trên, B Y t ang d th o quy trình theo dõi, giám sát các ho t ng áp d ng tiêu chuNn ch t lư ng ISO 9001:2000. 3. V c i cách th t c hành chính trong lĩnh v c y t , c bi t là th t c hành chính liên quan n cá nhân, doanh nghi p - B Y t ang ti p t c rà soát văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n th t c hành chính c a 7 lĩnh v c g m 1) an toàn v sinh th c phNm, 2) qu n lý thu c, m phNm, v c xin sinh phNm, 3) qu n lý hoá ch t, 4) khám ch a b nh cho ngư i có th b o hi m y t , 5) trang thi t b y t , 6) hành ngh y tư nhân, 7) hành ngh dư c tư nhân. - Th c hi n Quy t nh s 30/Q -TTg ngày 10/01/2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007-2010 và Ngh nh s 20/2008/N -CP ngày 14/2/2008 v ti p nh n, x lý ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c v quy nh hành chính, ngày 06/5/2008 B trư ng B Y t ã ký ban hành Quy t nh s 1530/Q -BYT v vi c thành l p T công tác th c hi n án 30 c a B Y t . - ã xây d ng chuyên m c "C i cách hành chính" và "B n h i, B Y t tr l i" trên trang tin i n t c a B thu th p ý ki n ph n h i c a các doanh nghi p và ngư i dân v nh ng v n liên quan n y t . Hi n B Y t ang t ch c, cơ c u l i cán b các ơn v có liên quan ti p nh n và thư ng xuyên x lý thông tin tr l i b n c trên chuyên m c. II. CÔNG TÁC C I CÁCH T CH C B MÁY HÀNH CHÍNH 1. Xây d ng và hoàn thi n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c ut ch c c a ngành Y t . - Ti p t c xây d ng và hoàn thi n b n d th o ch c năng, nhi m v c a các ơn v thu c B Y t trên nguyên t c m t vi c ư c giao cho m t ơn v u m i, tránh ch ng chéo ho c b tr ng nhi m v gi a các ơn v . - ang xây d ng T trình Th tư ng Chính ph và D th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ban hành danh m c các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t . - B trư ng B Y t và B trư ng B N i v ã ban hành Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a s y t , phòng y t huy n thu c U ban nhân dân c p t nh, c p huy n. - Ban hành Thông tư s 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 hư ng d n ch c năng nhi m v và cơ c u t ch c b máy dân s -k ho ch hóa gia ình a phương. - ã ph i h p v i B N i v hoàn thi n d th o Ngh nh h th ng t ch c, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm; Văn phòng Chính ph ã trình xin ý ki n các Thành viên Chính ph .
  4. - Ki n toàn Ban Qu n lý, Ban i u hành các Chương trình, d án c a B Y t , Ban Ch nhi m các Chương trình và Ban i u hành các d án thu c Chương trình m c tiêu y t qu c gia. - Ti p t c ôn c các ơn v s nghi p y t xây d ng án th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v t ch c, b máy, biên ch theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 02/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 23/01/2008 hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i các ơn v s nghi p công l p. 2. Thành l p và ki n toàn các t ch c: - Ki n toàn cơ c u t ch c c a B Y t theo Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007, trong ó ngày 22/4/2008 B trư ng B Y t ã ra Quy t nh s 16/2008/Q -BYT quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Qu n lý Khám ch a b nh. - Trong quý II, B Y t ã t ch c bàn giao, ti p nh n cán b , viên ch c, tài s n, tài chính c a B nh vi n a khoa huy n Núi Thành, thu c S Y t t nh Qu ng Nam v B nh vi n a khoa Trung ương Qu ng Nam; t ch c h p H i ng thNm nh án x p h ng các ơn v s nghi p tr c thu c B ; t ch c bàn giao tài s n cho Công ty V c xin Pasteur à L t ư c thành l p theo Quy t nh s 5527/Q -BYT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Y t . - B Y t ti p t c thNm nh án chuy n i c a Trung tâm Nghiên c u, s n xu t v c xin và sinh phNm y t thành t ch c khoa h c công ngh công l p t trang tr i kinh phí. 3. V ch chính sách i v i cán b , viên ch c y t : - B Y t ang t ng h p ý ki n óng góp c a các B , ngành hoàn thi n và trình Th tư ng Chính ph d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph quy nh ph c p i v i cán b , viên ch c làm công tác b o v s c kho cán b trung ương t i B nh vi n H u Ngh , B nh vi n Th ng Nh t, B nh vi n C à N ng. - B Y t ã thành l p T Công tác xây d ng án s a i, b sung m t s ch ph c p c thù theo Quy t nh s 155/2003/Q -TTg ngày 30/7/2003 c a Th tư ng Chính ph (v quy nh s a i, b sung m t s ch ph c p c thù i v i công ch c, viên ch c ngành Y t ), và ch ph c p cho nhân viên y t thôn b n, chính sách thu hút cán b , viên ch c y t v công tác t i vùng khó khăn; d ki n hoàn thành các án này và trình Th tư ng Chính ph trong Quý III năm 2008. - h tr nâng cao năng l c ào t o cho các trư ng i h c, cao ng c a ngành y t , ngày 11/4/2008, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 1278/Q -BYT phê duy t " án m i Giáo sư, Phó Giáo sư và chuyên gia ngành y t ã ngh hưu còn s c kh e, t nguy n tham gia công tác ào t o, nghiên c u khoa h c, tư v n và d ch v y t ". Hi n nay B Y t ang tích c c tri n khai án này.
  5. B cũng ti p t c hư ng d n các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t th c hi n các chính sách chuy n ng ch, nâng ng ch, chính sách lương và các chính sách khác i v i các cán b , công ch c, viên ch c ngành y t . III. TH C HI N PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C Y T - Ti p t c hư ng d n các ơn v th c hi n nghiêm vi c phân c p trong phê duy t h sơ m i th u và k t qu u th u theo Quy t nh s 2738/Q -BYT ngày 24/7/2007 c a B trư ng B Y t ã ký y quy n phê duy t h sơ m i th u và k t qu u th u c a các ơn v thu c B Y t và Quy t nh s 4318/Q -BYT ngày 06/11/2007 c a B trư ng B Y t v vi c u quy n cho Th trư ng ơn v s nghi p tr c thu c B Y t phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u t ngu n ngân sách chi thư ng xuyên và các ngu n thu h p pháp khác, t qu phát tri n s nghi p, qu khen thư ng phúc l i. - ang xây d ng cơ ch u quy n cho Th trư ng ơn v s nghi p tr c thu c B Y t phê duy t h sơ m i th u và k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u t ngu n v n ODA, t o i u ki n thu n l i cho cơ s th c hi n công tác u th u, ng th i nâng cao vai trò và trách nhi m c a cơ s trong công tác u th u nói riêng và th c hi n quá trình tri n khai phân c p qu n lý tài chính nói chung. IV. XÂY D NG VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG I NGŨ CÁN B CÔNG CH C - ã ti n hành kh o sát v s lư ng, trình chuyên môn nghi p v và qu n lý c a i ngũ cán b , công ch c các ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , trên cơ s ó, s ban hành Quy t nh giao biên ch s nghi p năm 2008 cho các ơn v s nghi p c a B Y t . B Y t ã th c hi n K ho ch giám sát c a U ban Pháp lu t c a Qu c h i v ánh giá 5 năm th c hi n Pháp l nh cán b , công ch c v tuy n d ng, qu n lý, s d ng cán b , công ch c viên ch c. - Trong Quý II/2008, B Y t ti p t c ôn c và giám sát các ơn v th c hi n công tác quy ho ch cán b lãnh o và b nhi m l i cán b lãnh o các ơn v theo quy nh hi n hành v th c hi n công tác quy ho ch cán b lãnh o và b nhi m l i cán b lãnh o các ơn v . B Y t ã ra Thông báo 3 t ngh hưu i v i 38 cán b , viên ch c và thông báo ngh qu n lý i v i 16 cán b viên ch c lãnh o thu c thNm quy n qu n lý c a B trư ng B Y t và ban hành quy t nh ngh hưu i v i cán b , công ch c th i gian công tác theo quy nh. - ã ki n toàn i ngũ cán b lãnh o c a các ơn v thu c B (như T ng c c Dân s – K ho ch hóa gia ình, C c Phòng ch ng HIV/AIDS, V Y dư c c truy n, V S c kho Bà m - Tr em, B nh vi n Ch R y, B nh vi n Th ng Nh t, Trư ng i h c Y Dư c C n Thơ, Vi n S t rét – ký sinh trung – côn trùng Trung ương, i h c K thu t Y t H i Dương, Vi n Y h c lao ng và V sinh Môi trư ng, B nh vi n Y h c c truy n Trung ương….). T ch c t t kỳ thi tuy n công ch c cơ quan B Y t cho ch tiêu biên ch năm 2007. - ã ban hành văn b n hư ng d n luân chuy n cán b trong các ơn v thu c cơ quan B và luân phiên cán b , viên ch c tuy n trên h tr chuyên môn cho các cơ s y t
  6. tuy n dư i. T ch c tri n khai th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cho cán b , viên ch c y t v lý lu n chính tr cao c p, Qu n lý hành chính Nhà nư c, ngo i ng , tin h c năm 2008 và th c hi n t t công tác ào t o nư c ngoài theo k ho ch. V. TH C HI N CHÍNH SÁCH, PHÁP LU T V XÃ H I HOÁ CHĂM SÓC S C KH E NHÂN DÂN - B Y t ã xây d ng và trình Chính ph Báo cáo tình hình th c hi n chính sách, pháp lu t v công tác xã h i hoá chăm sóc s c kho nhân dân; ư c s y quy n c a Th tư ng Chính ph , ngày 26/5/2008 B trư ng B Y t ã báo cáo t i Kỳ h p th 3, Qu c h i khoá XII. Qu c h i ã ban hành Ngh quy t s 18/2008/QH12 v Ny m nh th c hi n chính sách pháp lu t xã h i hoá nâng cao ch t lư ng chăm sóc s c kho nhân dân, trong ó nêu rõ "tăng t l chi ngân sách hàng năm cho s nghi p y t , b o m t c tăng chi cho y t cao hơn t c tăng chi bình quân c a ngân sách nhà nư c; dành ít nh t 30% ngân sách y t cho y t d phòng và ti p t c cho phép phát hành trái phi u Chính ph u tư nâng c p b nh vi n a khoa huy n, khu v c, tr m y t xã, b nh vi n lao, tâm th n, ung bư u, chuyên khoa nhi và m t s b nh vi n a khoa t nh thu c vùng mi n núi, khó khăn. Ngh quy t Qu c h i ã giao Chính ph khNn trương rà soát, s a i b sung, ban hành các văn b n pháp lu t Ny nhanh vi c th c hi n xã h i hoá công tác chăm sóc s c kho nhân dân. - B Y t ã ch trì ph i h p v i các ơn v có liên quan xây d ng và xu t danh m c các lo i hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuNn c a các cơ s ư c hư ng chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hoá, g i B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph . VI. CÔNG TÁC HOÀN THI N H TH NG NNH M C, CH CHI TIÊU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C C THÙ I V I NGÀNH Y T - Ngày 08/4/2008, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 1232/Q -BYT v vi c phân c p thNm quy n quy t nh mua s m, s a ch a l n tài s n t kinh phí chi thư ng xuyên và các qu c a các ơn v hành chính, s nghi p tr c thu c B . - Th c hi n ch trương c a Chính ph v vi c ti t ki m ph c v m c tiêu ki m ch l m phát, ngày 16/5/2008, B Y t ã hư ng d n các ơn v hành chính và s nghi p tr c thu c B ti n hành rà soát các d án và th c hi n ti t ki m chi ngân sách, c t gi m nh ng kho n m c chi chưa c n thi t (công văn 3468/BYT-KH-TC). - Hi n nay B Y t ang ph i h p v i các ơn v và các B ch c năng xây d ng văn b n hư ng d n th c hi n chính sách b o hi m y t cho ngư i c n nghèo có s h tr kinh phí c a nhà nư c. VII. CÔNG TÁC HI N I HOÁ N N HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C - Trong Quý II/2008, B Y t ã t ch c bu i L ón nh n ch ng nh n h th ng qu n lý ch t lư ng phù h p v i tiêu chuNn TCVN ISO 9001: 2000 c a 5 ơn v thu c B Y t (g m Văn phòng B , V T ch c cán b , C c Qu n lý dư c, C c An toàn v sinh
  7. th c phNm và C c Phòng ch ng HIV/AIDS). Năm ơn v này ã ban hành và áp d ng 70 quy trình. - i v i các ơn v còn l i, B Y t ã xây d ng 28 quy trình và ang ti p t c hoàn thi n ban hành và tri n khai áp d ng trong năm 2008. Các ơn v này ang ti p t c xu t các quy trình xây d ng trong năm 2008. - Song song v i vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng TCVN ISO 9001:2000, B Y t ang tri n khai áp d ng ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) nh m nâng cao hi u qu công vi c, rút ng n th i gian x lý văn b n. có cơ s pháp lý cho th c hi n ho t ng này, ngày 18/3/2008, B trư ng B Y t ã ban hành Quy t nh s 896/Q -BYT v vi c Ban hành Quy ch giao d ch trên ph n m m Văn phòng i n t (eOffice) trong ho t ng qu n lý hành chính nhà nư c c a Cơ quan B Y t và ã ban hành k ho ch tri n khai x lý văn b n qua ph n m m Văn phòng i n t trong năm 2008. Hi n B Y t ang ôn c các ơn v tri n khai theo k ho ch ã ư c phê duy t. Trên ây là báo cáo t ng h p v tình hình th c hi n c i cách hành chính Quý II năm 2008 tính n ngày 15/06/2008 c a B Y t . Kính g i B N i v t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản