Văn bản Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
58
lượt xem
6
download

Văn bản Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện và dự toán ngân sách năm 2009 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N HÓC MÔN NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 06/2008/CT-UBND Hóc Môn, ngày 20 tháng 8 năm 2008 CH THN V XÂY D NG K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I HUY N VÀ D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2009 Th c hi n Ch th s 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009; Th c hi n Ch th s 16/2008/CT-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách thành ph năm 2009; Nh m góp ph n th c hi n th ng l i Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n X, Ngh quy t i h i ng b thành ph l n th VIII, Ngh quy t Huy n ng b l n th IX, K ho ch phát tri n kinh t - xã h i huy n 5 năm 2006 - 2010; Trên cơ s nh ng k t qu t ư c v th c hi n nhi m v kinh t - xã h i trong hai năm 2006 - 2007 và 6 tháng u năm 2008, y ban nhân dân huy n Hóc Môn ch th Th trư ng các cơ quan - ban - ngành, ơn v s nghi p huy n, Ch t ch y ban nhân dân các xã - th tr n, Giám c Công ty Nhà nư c thu c huy n khNn trương th c hi n nh ng n i dung sau: A. NHI M V CH Y U C A K HO CH NĂM 2009: Nhi m v chung c a năm 2009 là ti p t c t p trung th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i, góp ph n ki m ch l m phát, b o m an sinh xã h i và tăng trư ng b n v ng. Các nhi m v c th như sau: I. NHI M V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I HUY N NĂM 2009: 1. Kinh t : a) Ny m nh Chương trình chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p - ti u th công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch và nông nghi p, trong ó t p trung phát tri n các ngành d ch v cao c p, các s n phNm có hàm lư ng khoa h c công ngh và giá tr cao; tăng cư ng i m i thi t b công ngh , nâng cao ch t lư ng, gi m chi phí s n xu t, h giá thành, tăng năng l c c nh tranh c a s n phNm.
  2. b) T p trung phát tri n các ngành công nghi p - ti u th công nghi p ang có l i th như ch bi n lương th c - th c phNm, may m c - giày da…, t ng bư c phát tri n các ngành công nghi p s d ng công ngh cao như i n - i n t , công ngh ph n m m…; c ng c và phát tri n các làng ngh truy n th ng như an lát mây tre, lá, g m ngh , ngà s ng…; khuy n khích các doanh nghi p u tư i m i thi t b công ngh tiên ti n t o ra nh ng s n phNm có ch t lư ng cao, và có kh năng c nh tranh th trư ng trong và ngoài nư c. Ph n u t ng giá tr s n xu t ngành công nghi p - ti u th công nghi p tăng t 26 - 28% tr lên. Các ngành, các c p ph i h p ch t ch v i H i Doanh nghi p h tr doanh nghi p kh c ph c khó khăn, duy trì và Ny m nh s n xu t, nh t là nh ng s n phNm ch l c và hàng xu t khNu. T p trung h tr tăng nhanh s n lư ng i v i nh ng m t hàng xu t khNu ang có kh năng m r ng th trư ng. c) Ti p t c khai thác t t các ch và c m thương m i hi n có. Xây d ng m r ng ch u m i Tân Xuân, s a ch a, nâng c p các ch ã xu ng c p. T o i u ki n cho các nhà u tư xây d ng siêu th , trung tâm thương m i - d ch v . Ph n u t ng m c hàng hóa bán ra và doanh thu d ch v năm 2009 tăng t 25 - 30% tr lên. d) Tăng cư ng xúc ti n xây d ng và phát tri n ngành du l ch và các s n phNm du l ch, phát tri n nhanh các cơ s h t ng du l ch nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a du khách trong và ngoài nư c. M i g i và t o m i i u ki n thu n l i cho các nhà u tư xây d ng các c m du l ch, du l ch l ch s , du l ch sinh thái… ) Ny m nh chuy n i cơ c u kinh t nông nghi p, chuy n i t lúa kém hi u qu sang tr ng cây và chăn nuôi con khác có hi u qu cao hơn, ph n u giá tr s n lư ng ngành nông nghi p năm 2009 tăng t 3 - 5% tr lên. e) Ti p t c th c hi n các gi i pháp nh m góp ph n ki m ch l m phát. Tri n khai ng b các bi n pháp Ny m nh phát tri n s n xu t và d ch v , b o m cân i cung c u hàng hóa và có d tr , áp ng nhu c u s n xu t và tiêu dùng c a nhân dân. g) T p trung huy ng và s d ng có hi u qu m i ngu n l c cho u tư phát tri n. Ny nhanh t c tăng v n u tư toàn xã h i trên cơ s phát tri n m nh và qu n lý t t các hình th c u tư, a d ng hóa các ngu n v n u tư c a khu v c dân doanh, trong ó t p trung thu hút và chuy n giao các thành t u khoa h c công ngh , k thu t cao, áp ng yêu c u phát tri n thành ph . h) T p trung hoàn thành quy ho ch chi ti t 1/2.000 khu dân cư ô th và i u ch nh quy ho ch không còn phù h p, hoàn thành quy ho ch m ng lư i giáo d c, m ng lư i y t , th d c th thao - văn hóa văn ngh , tiêu thoát nư c. Nâng cao ch t lư ng xây d ng và qu n lý quy ho ch ô th ; tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i nh ng khu v c ã quy ho ch chi ti t; ph c v yêu c u th c ti n và nhi m v phát tri n kinh t - xã h i c a huy n. k) T p trung v n cho các công trình tr ng i m và các công trình có kh năng ưa vào khai thác, s d ng trong năm 2009. Ưu tiên cho các công trình v trư ng h c, b nh vi n, tr m y t , nh a hóa các tuy n ư ng nông thôn tr ng i m, các trung tâm văn hóa - th d c th thao. Tăng cư ng ki m tra, giám sát các d án u tư xây d ng cơ b n v ti n và ch t lư ng; gi i ngân nhanh các ngu n v n u tư phát tri n, nh t là các d án xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i thi t y u.
  3. l) S d ng h p lý, có hi u qu và b n v ng tài nguyên thiên nhiên, b o v môi trư ng, m b o cân b ng sinh thái. T p trung gi i quy t cơ b n tình tr ng ô nhi m môi trư ng các khu dân cư, c m công nghi p; tăng cư ng công tác tuyên truy n, nâng cao nh n th c và ý th c trách nhi m c a toàn xã h i trong gìn gi và b o v môi trư ng. m) Nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, ng c u k p th i và kh c ph c h u qu x u do thiên tai gây ra. 2. Nhi m v ng d ng khoa h c công ngh , phát tri n giáo d c và ào t o, văn hóa - ngh thu t - th d c th thao, phát tri n ngu n nhân l c, m b o an sinh xã h i và các v n xã h i khác: a) Th c hi n t t tinh th n Ch th 40 c a Trung ương ng c ng c các b c h c, ngành h c n nh i ngũ, nâng cao hi u qu và hi u l c trong công tác qu n lý các b c h c; Ny m nh xã h i hóa các lo i hình trong giáo d c theo Ngh quy t 05 c a Chính ph góp ph n nâng cao ch t lư ng giáo d c toàn di n. - Th c hi n hoàn thành quy ho ch m ng lư i giáo d c n năm 2020. Xây d ng và s a ch a trư ng l p theo chuNn qu c gia. b) Xây d ng, phát tri n văn hóa theo hư ng văn minh, hi n i, gi gìn và phát huy b n s c văn hóa dân t c. Nâng cao i s ng văn hóa và tinh th n cho nhân dân. Nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các p - khu ph văn hóa; Ny m nh các ho t ng và t o chuy n bi n rõ nét trong th c hi n n p s ng văn minh ô th . T ch c có hi u qu các chương trình tuyên truy n, c ng, các ho t ng l h i ph c v các ngày l l n trong năm. c) Khuy n khích phong trào rèn luy n thân th , gi gìn s c kh e i v i m i t ng l p nhân dân. T ng bư c hoàn thi n các cơ s luy n t p th d c th thao. Th c hi n xã h i hóa vi c xây d ng các cơ s th d c th thao; m b o chương trình giáo d c th ch t trong các trư ng h c, nh t là các c p h c ph thông. d) Ti p t c th c hi n có hi u qu các chương trình Qu c gia v chăm sóc s c kh e trong c ng ng dân cư, các chương trình m c tiêu v y t , các chương trình phòng, ch ng các b nh xã h i, chương trình phòng, ch ng HIV, AIDS; th c hi n các chương trình y t chuyên sâu; th c hi n ng b và có hi u qu các bi n pháp phòng, ch ng d ch b nh, ch ng i phó v i các d ch b nh phát sinh trên a bàn thành ph . Tăng cư ng công tác qu n lý ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, không x y ra các v ng c th c phNm t p th trên a bàn. ) i m i qu n lý nhà nư c, m r ng quy n t ch , t ch u trách nhi m cho các ơn v s nghi p và tăng cư ng u tư chi u sâu nh m nâng cao ch t lư ng giáo d c và ào t o, y t , văn hóa, th thao, phát tri n h th ng an sinh xã h i . e) T o i u ki n thu n l i nâng cao năng l c khoa h c công ngh và Ny m nh nghiên c u, ng d ng các thành t u khoa h c công ngh vào các lĩnh v c c a i s ng xã h i.
  4. g) Gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng trên cơ s th c hi n chương trình “Qu qu c gia h tr vi c làm” và qu h tr ngư i có t b thu h i trong các d án. h) T p trung m b o các chính sách an sinh xã h i, b o m i s ng nhân dân, nh t là ngư i nghèo, nông dân, công nhân lao ng có thu nh p th p. Ny m nh phong trào n ơn áp nghĩa, tích c c chăm lo di n chính sách, các i tư ng xã h i, ngư i già, ngư i khuy t t t, tr em m côi, cơ nh . k) Tri n khai án Gi m nghèo, tăng h khá giai o n 2009 - 2015 v i tiêu chí m i (trư c m t áp d ng trong giai o n 2009 - 2011), nh m nâng cao m c s ng c a h dân nghèo, gi m d n kho ng cách giàu nghèo. l) Thư ng xuyên rà soát, tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí và chính sách huy ng, s d ng các kho n óng góp c a nhân dân. m) T p trung m các t cao i m t n công các lo i t i ph m, t n n xã h i; b trí l c lư ng tu n tra b o v an toàn các m c tiêu chính tr , kinh t , văn hóa quan tr ng trên a bàn, ph n u kéo gi m n m c th p nh t t n n xã h i và ph m pháp hình s . Ti p t c th c hi n Chương trình m c tiêu 3 gi m; tri n khai Lu t Phòng, ch ng ma túy, th c hi n k ho ch tái hòa nh p c ng ng cho ngư i sau cai nghi n. Ny m nh công tác m b o qu c phòng - an ninh và tr t t an toàn giao thông trên a bàn Huy n. Tăng cư ng công tác phòng cháy ch a cháy trong mùa khô, có k ho ch ki m tra và x ph t nghiêm i v i các trư ng h p vi ph m an toàn phòng cháy - ch a cháy; tri n khai công tác phòng, ch ng l t, bão, tri u cư ng. n) Tri n khai Chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t Trung ương l n th 7 khóa X v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa; v xây d ng giai c p công nhân, i ngũ trí th c trong th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Tri n khai t t các quy nh pháp lu t v lao ng; khuy n khích gi i ch t o i u ki n công nhân g n bó lâu dài v i doanh nghi p; gi i quy t hài hòa m i quan h v quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng và c a Nhà nư c. 3. Ny m nh c i cách hành chính; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng: Ti p t c ph n u xây d ng n n hành chính ph c v nhân dân, trong s ch, công khai, hi u l c và hi u qu ; nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t và năng l c áp ng yêu c u i m i và phát tri n c a huy n. a) Ny m nh Chương trình c i cách hành chính, tr ng tâm là c i cách th t c hành chính, i m i t ch c b máy, nâng cao hi u l c và hi u qu ho t ng c a các cơ quan nhà nư c; tăng cư ng ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý nhà nư c; hoàn thi n và chuNn hóa mô hình áp d ng cơ ch “M t c a liên thông” t i cơ quan hành chính nhà nư c trên a bàn huy n. b) S n sàng th c hi n ch o c a thành ph trong vi c tri n khai th c hi n án thí i m Chính quy n ô th . Tri n khai chương trình xây d ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c hành chính nhà nư c giai o n 2008 - 2010, áp ng nh ng yêu c u c p bách, nh ng thách th c m i i v i i ngũ công ch c hành chính nhà
  5. nư c. Có chính sách thu hút, s d ng nhân tài và i ngũ trí th c ph c v cho s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa và h i nh p qu c t . c) Phát huy dân ch cơ s ; th c hi n nguyên t c công khai, minh b ch trong ho t ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c; ph bi n r ng rãi và niêm y t công khai quy ch , quy trình và các th t c hành chính rõ ràng, c th t i công s . d) Ti p t c duy trì th c hi n vi c ti t ki m 10% chi thư ng xuyên hàng năm; thư ng xuyên rà soát, c t gi m, ình hoãn các d án ch m tri n khai, các d án chưa c p thi t. Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra; cao trách nhi m c a ngư i ng u các a phương, ơn v ; th c hi n t t quy ch giám sát c ng ng. ) Tăng cư ng công tác giáo d c chính tr , tư tư ng cho cán b , công ch c, viên ch c g n v i th c hi n t t cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh”. e) T ch c ho t ng có hi u qu Ban Ch o huy n v Phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a Lu t Phòng, ch ng tham nhũng. Ti p t c th c hi n các Chương trình v c i cách hành chính, ch ng quan liêu; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; phòng, ch ng tham nhũng, nh t là trong lĩnh v c t ai, u tư xây d ng, thu - chi ngân sách, qu n lý tài chính công, công tác b t và b trí cán b . Tri n khai th c hi n t t Lu t Thu thu nh p cá nhân và Lu t Qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c t ngày 01 tháng 01 năm 2009. II. NHI M V XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2009: D toán ngân sách huy n năm 2009 ư c xây d ng trên cơ s ngu n thu, nhi m v chi ã ư c phân c p, t l phân chia ngu n thu và s b sung cân i t ngân sách thành ph cho ngân sách huy n theo m c ã ư c H i ng nhân dân thành ph khóa VII quy t ngh t i Ngh quy t s 60/2006/NQ-H ND ngày 07 tháng 12 năm 2006; ng th i g n v i m c tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i giai o n 2006 - 2010 cũng như kh năng th c hi n các ch tiêu kinh t - xã h i và thu chi ngân sách năm 2008. Các cơ quan, ban - ngành, các xã - th tr n, các ơn v có s d ng ngân sách nhà nư c t ch c xây d ng d toán ngân sách năm 2009 theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ch th s 723/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009, Thông tư s 54/2008/TT-BTC ngày 20 tháng 6 năm 2008 c a B Tài chính hư ng d n xây d ng d toán ngân sách Nhà nư c năm 2009 và các văn b n có liên quan. Trong ó, chú ý các n i dung sau: 1. D toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn ph i ư c xây d ng theo hư ng tích c c, v ng ch c, có tính kh thi cao; trong ó xây d ng d toán thu ngân sách Nhà nư c trên cơ s d báo tăng trư ng kinh t , m c tăng c a ch s giá tiêu dùng và ngu n thu năm 2009 i v i t ng ngành, t ng lĩnh v c thu, các cơ s kinh t ho t ng trên a bàn và ngu n thu m i d ki n phát sinh; chú ý các y u t thay i v chính sách thu theo Lu t Thu thu nh p doanh nghi p (s a i); Lu t Thu giá tr gia tăng (s a i) và Lu t Thu thu nh p cá nhân có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2009. ng th i, tăng cư ng các bi n pháp qu n lý và nuôi dư ng ngu n thu,
  6. m b o thu úng, thu , thu k p th i theo quy nh c a pháp lu t, t p trung x lý nh ng kho n n ng; ph n u thu t và vư t m b o cân i chi theo k ho ch. 2. D toán chi cân i ngân sách ư c xây d ng trong ph m vi ngu n thu a phương ư c hư ng trong th i kỳ n nh theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; theo hư ng ti p t c quán tri t các gi i pháp v ti t ki m chi tiêu, nâng cao hi u qu u tư t ngân sách góp ph n ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, m b o an sinh xã h i và thúc Ny tăng trư ng kinh t b n v ng. Khi b trí d toán chi c n lưu ý: a) Xây d ng d toán chi u tư phát tri n theo hư ng ti p t c quán tri t vi c th c hi n các gi i pháp v rà soát, s p x p, i u ch nh l i v n u tư theo Ngh quy t s 10/2008/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph và Quy t nh s 390/Q - TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v i u hành k ho ch u tư xây d ng cơ b n và chi tiêu ngân sách năm 2008 ph c v m c tiêu ki m ch l m phát. b) B trí chi u tư phát tri n ph i m b o t p trung v n cho các công trình, d án có kh năng hoàn thành ưa vào s d ng trong năm 2009, các d án, công trình tr ng i m, c p bách; thanh toán kho n n kh i lư ng xây d ng cơ b n ã hoàn thành c a các công trình thu c nhi m v c a ngân sách Nhà nư c. Kiên quy t ình hoãn các d án không có trong quy ho ch ư c duy t, chưa th t c theo quy nh, không th c s c p bách, chưa gi i phóng m t b ng, không mang l i hi u qu … c) m b o kinh phí cho các lĩnh v c chi giáo d c - ào t o, khoa h c công ngh , s nghi p môi trư ng, an sinh xã h i. Ti p t c quán tri t ch trương xã h i hóa, th c hi n u th u i v i công tác v sinh môi trư ng, duy tu giao thông. d) Ch ng tính toán b trí các ngu n m b o th c hi n c i cách ti n lương năm 2009 theo các nguyên t c do Chính ph quy nh và B Tài chính hư ng d n. Ưu tiên dành các kho n tăng thu ngân sách b trí cho các nhi m v chi u tư phát tri n, chi s nghi p giáo d c và ào t o, d y ngh , d phòng ngân sách và các nhi m v chi c p bách, các nhi m v chi m i phát sinh. ) Ti p t c th c hi n Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i cơ quan hành chính nhà nư c, Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. e) Trong quá trình l p d toán, các cơ quan, ban - ngành, các xã - th tr n, các ơn v s d ng ngân sách ph i t ng h p y các nhu c u chi theo các chính sách, ch hi n hành, h n ch phát sinh vi c b sung d toán trong năm. B trí d phòng ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c ch ng i phó thiên tai, d ch b nh và th c hi n các nhi m v c p bách phát sinh trong năm 2009. g) Xây d ng d toán ngân sách năm 2009 ph i quán tri t th c hi n các Chương trình hành ng v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng, ch ng tham nhũng; m b o d toán ngân sách ư c xây d ng úng quy nh, ti t ki m và có hi u qu .
  7. B. N I DUNG VÀ TI N TH C HI N: I. N I DUNG: N i dung và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i huy n và d toán ngân sách năm 2009 c n ư c chuNn b khNn trương, nghiêm túc. 1. Các ơn v , các ngành, các xã - th tr n khi xây d ng k ho ch c n lưu ý: n i dung k ho ch ph i bao quát ho t ng c a ơn v , ngành mình, các thành ph n kinh t trên a bàn, k t h p ch t ch gi a k ho ch phát tri n kinh t v i k ho ch phát tri n văn hóa - xã h i, gi v ng n nh chính tr , m b o qu c phòng - an ninh. Nh ng gi i pháp và bi n pháp t ch c th c hi n ph i c th , phân công trách nhi m rõ ràng cho t ng cá nhân, ơn v ; xác nh rõ phương th c, i u ki n và th i gian t ch c th c hi n. 2. Trên cơ s tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i huy n 6 tháng u năm, d ư c c năm 2008 và các ch tiêu ch y u còn l i c a k ho ch 5 năm 2006 -2010, t ng ơn v , cơ quan, ban - ngành, các xã - th tr n ph i ánh giá sơ b k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i 3 năm (2006 - 2008) c a ngành, ơn v mình. Báo cáo ánh giá ph i nêu rõ nh ng m t làm ư c, m t chưa làm ư c, nh ng khó khăn, t n t i, phân tích y nh ng nguyên nhân, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m trong ch o, i u hành; ng th i khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và ngân sách năm 2009 c a ngành, ơn v ; xu t nh ng bi n pháp, gi i pháp th c hi n và các ki n ngh (n u có). II. TI N TH C HI N: 1. Giao Phòng Tài chính - K ho ch th c hi n hư ng d n khung K ho ch kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009 cho các cơ quan, ban - ngành, các xã - th tr n, các ơn v , các doanh nghi p nhà nư c. 2. Trên cơ s khung hư ng d n, các cơ quan, ban - ngành, các ơn v , các doanh nghi p nhà nư c thu c huy n khNn trương xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009, g i Phòng Tài chính - K ho ch trư c ngày 27 tháng 8 năm 2008. 3. Giao Phòng Tài chính - K ho ch t ng h p n i dung báo cáo c a các cơ quan, ban - ngành, các xã - th tr n và các ơn v , các doanh nghi p nhà nư c d th o sơ b k ho ch phát tri n kinh t - xã h i huy n và d toán ngân sách năm 2009, trình y ban nhân dân huy n xem xét, thông qua và g i y ban nhân dân thành ph , S K ho ch và u tư, S Tài chính trư c ngày 02 tháng 9 năm 2008. Yêu c u Th trư ng các các cơ quan, ban - ngành, các xã - th tr n và các ơn v , các doanh nghi p nhà nư c thu c huy n t p trung ch o và t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này, nh m m b o công tác xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách năm 2009 áp ng yêu c u v m c tiêu, nhi m v , n i dung và ti n quy nh./.
  8. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Th Ti n
Đồng bộ tài khoản