Văn bản Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
39
lượt xem
1
download

Văn bản Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch lở mồm long móng gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Chỉ thị số 15/2005/CT-UBND

  1. B CÔNG AN- B TÀI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI TNAM CHÍNH - B LAO Đ NG - Đ C L P- T DO-H NH PHÚC THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I – B QU C PHÒNG S 03/2005/TTLT-BCA-BTC- Hà N i, ngày 6 tháng 6 năm 2005 BLĐTBXH-BQP THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B CÔNG AN- B TÀI CHÍNH - B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I – B QU C PHÒNG S 03/2005/TTLT-BCA-BTC-BLĐTBXH-BQP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2005 HƯ NG D N TH C HI N M T S ĐI M C A NGH Đ NH S 103/2002/NĐ-CP NGÀY 17/12/2002 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CH Đ Đ N BÙ VÀ TR C P Đ I V I CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, CƠ QUAN, T CH C THAM GIA PHÒNG, CH NG MA TUÝ B THI T H I V TÍNH M NG, S C KHO , TÀI S N Ngày 17/12/2002, Chính ph ban hành Ngh đ nh s 103/2002/NĐ-CP quy đ nh ch đ đ bù và tr c p đ i v i cá nhân, gia đình, cơ quan, t ch c tham gia phòng, ch ng ma tuý b thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n (sau đây vi t g n là Ngh đ nh 103); B Công an, B Tài chính, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng th ng nh t hư ng d n th c hi n m t s đi m c a Ngh đ nh này như sau: I. PH M VI Đ I TƯ NG ĐƯ C XÉT Đ N BÙ, TR C P 1. Cá nhân, gia đình, cơ quan, t ch c, k c cá nhân, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t cư trú, ho t đ ng trên lãnh th Vi t Nam đã ch đ ng ho c do yêu c u c a các cơ quan ch c năng tham gia phòng, ch ng tình tr ng nghi n ma tuý, t i ph m v ma tuý và các hành vi vi ph m pháp lu t v phòng, ch ng ma tuý mà b thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n (sau đây vi t g n là đ i tư ng b thi t h i) thì đư c đ bù, tr c p theo quy đ nh c a Thông tư này; trư ng h p đi u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác thì áp d ng theo đi u ư c qu c t đó. 2. Ngư i b h i, nguyên đơn dân s trong v án v ma tuý đã tích c c giúp đ cơ quan có th m quy n trong đi u tra, x lý v án mà b thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n nhưng không ph i do ngư i ph m t i v ma tuý tr c ti p gây ra thì cũng đư c xét đ n bù, tr c p theo Thông tư này. II. CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHI M GI I QUY T Đ N BÙ, TR C P VÀ TH M QUY N GI I QUY T VI C Đ N BÙ, TR C P A. Cơ quan có trách nhi m gi i quy t đ n bù và th m quy n gi i quy t vi c đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n do tham gia phòng, ch ng ma tuý 1. Cơ quan có trách nhi m gi i quy t đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n do tham gia phòng, ch ng ma tuý (sau đây vi t g n là đ i tư ng b thi t h i v tài s n) bao g m: a. Các cơ quan tr c ti p th lý gi i quy t v án: - C c C nh sát đi u tra t i ph m v ma tuý B Công an, Phòng C nh sát đi u tra t i ph m v ma tuý Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây vi t g n là c p t nh), Đ i c nh sát đi u tra t i ph m v ma tuý ho c Đ i C nh sát đi u tra khác th c hi n ch c năng đi u tra t i ph m v ma tuý Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau đây vi t g n là c p huy n); - Cơ quan đi u tra hình s các c p trong Quân đ i nhân dân, C c Trinh sát biên phòng, C c Phòng, ch ng t i ph m may tuý B đ i biên phòng, B đ i biên phòng c p t nh, Đ n biên phòng; - C c Đi u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan, C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chi c c H i quan c a kh u. Trư ng h p v án do đơn v khác trong Công an nhân dân, Quân đ i nhân dân phát hi n thì đơn v đó có trách nhi m chuy n giao cho Cơ quan đi u tra trong Công an nhân dân, Quân
  2. đ i nhân dân, đơn v B đ i biên phòng có th m quy n ti p nh n gi i quy t v án nh ng tài li u, đ v t có liên quan đ n thi t h i v tài s n c a đ i tư ng b thi t h i đ xem xét, gi i quy t. b. U ban nhân dân c p t nh, U ban nhân dân c p huy n gi i quy t đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n đ i v i các v vi c khác v ma tuý x y ra t i đ a phương mình nhưng không thu c th m quy n th lý gi i quy t c a các cơ quan quy đ nh t i đi m a nêu trên. 2. Th m quy n gi i quy t vi c đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n đư c th c hi n như sau: a. Th trư ng Cơ quan C nh sát đi u tra Công an c p huy n, Th trư ng Cơ quan đi u tra hình s khu v c trong Quân đ i nhân dân quy t đ nh đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n đ n dư i 2.000.000 (hai tri u) đ ng đ i v i các v án do đơn v mình th lý; b. Th trư ng Cơ quan C nh sát đi u tra B Công an và Công an c p t nh, Th trư ng Cơ quan đi u tra hình s quân khu và tương đương trong Quân đ i nhân dân quy t đ nh đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n đ n dư i 5.000.000 (năm tri u) đ ng đ i v i các v án do đơn v mình th lý; c. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát B Công an, Giám đ c Công an c p t nh, Th trư ng Cơ quan đi u tra hình s B Qu c phòng, C c trư ng C c Trinh sát biên phòng, C c trư ng C c Phòng, ch ng t i ph m ma tuý B đ i biên phòng, C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c đi u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan, Ch huy trư ng B đ i biên phòng c p t nh quy t đ nh đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n có giá tr đ n dư i 10.000.000 (mư i tri u) đ ng đ i v i các v án do Cơ quan đi u tra, các đơn v chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý ho c đơn v B đ i biên phòng, cơ quan H i quan thu c quy n th lý; d. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t đ nh đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n đ n dư i 10.000.000 (mư i tri u) đ ng đ i v i các v vi c khác v ma tuý x y ra t i đ a phương mình; đ. B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính quy t đ nh đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n t 10.000.000 (mư i tri u) đ ng tr lên đ i v i các v án do Cơ quan đi u tra, các đơn v chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma tuý ho c đơn v B đ i biên phòng, cơ quan H i quan thu c quy n th lý; c. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh đ n bù cho đ i tư ng b thi t h i v tài s n t 10.000.000 (mư i tri u) đ ng tr lên đ i v i các v vi c khác v ma tuý x y ra t i đ a phương mình. B. Cơ quan có trách nhi m gi i quy t tr c p và th m quy n gi i quy t vi c tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kho do tham gia phòng, ch ng ma tuý 1. Cơ quan có trách nhi m gi i quy t tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kho do tham gia phòng, ch ng ma tuý (sau đây vi t g n là đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kho ) bao g m: a. Các cơ quan tr c ti p th lý gi i quy t v án: - C c C nh sát đi u tra t i ph m v ma tuý B Công an, Phòng C nh sát đi u tra t i ph m v ma tuý Công an c p t nh, Đ i C nh sát đi u tra t i ph m v ma tuý ho c Đ i C nh sát đi u tra khác th c hi n ch c năng đi u tra t i ph m v ma tuý Công an c p huy n; - Cơ quan đi u tra hình s các c p trong Quân đ i nhân dân, C c Trinh sát biên phòng, C c Phòng, ch ng t i ph m ma tuý B đ i biên phòng, B đ i biên phòng c p t nh, Đ n biên phòng; - C c Đi u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan, C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chi c c H i quan c a kh u. Trư ng h p v án do đơn v khác trong Công an nhân dân, Quân đ i nhân dân phát hi n thì đơn v đó có trách nhi m chuy n giao cho Cơ quan đi u tra trong Công an nhân dân, Quân đ i nhân dân, đơn v B đ i biên phòng có th m quy n ti p nh n gi i quy t v án nh ng tài li u, đ v t có liên quan đ n thi t h i do b thương tích, t n h i v s c kho c a đ i tư ng b thi t h i đ xem xét, gi i quy t.
  3. b. U ban nhân dân c p t nh, U ban nhân dân c p huy n gi i quy t tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kho đ i v i các v vi c khác v ma tuý x y ra t i đ a phương mình. 2. Th m quy n gi i quy t vi c tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kh e đư c th c hi n như sau: a. Th trư ng Cơ quan C nh sát đi u tra Công an c p huy n, th trư ng Cơ quan đi u tra hình s khu v c trong Quân đ i nhân dân quy t đ nh tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kh e đ n dư i 2.000.000 (hai tri u) đ ng/đ i tư ng đ i v i các v án do đơn v mình th lý: b. Th trư ng Cơ quan C nh sát đi u tra B Công an và Công an c p t nh, Th trư ng Cơ quan đi u tra hình s quân khu và tương đương trong Quân đ i nhân dân, C c trư ng C c c nh sát đi u tra t i ph m v ma túy B Công an quy t đ nh tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kh e đ n dư i 5.000.000 (năm tri u) đ ng/ đ i tư ng đ i v i các v án do đơn v mình th lý; c. T ng c c trư ng T ng c c c nh sát B công an, Giám đ c công an c p t nh, Th trư ng Cơ quan đi u tra hình s B Qu c phòng, C c trư ng C c c nh sát biên phòng, C c trư ng C c phòng, ch ng t i ph m ma túy B đ i biên phòng, C c trư ng C c đi u tra ch ng buôn l u T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan t nh, liên t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch huy trư ng B đ i biên phòng c p t nh quy t đ nh tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kh e có giá tr đ n dư i 10.000.000 (mư i tri u) đ ng/đ i tư ng đ i v i các v án do Cơ quan đi u tra, các đơn v chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma túy ho c đơn v B đ i biên phòng, cơ quan H i quan thu c quy n th lý; d. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t đ nh tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kh e đ n dư i 10.000.000 (mư i tri u) đ ng/đ i tư ng đ i v i các v vi c khác v ma túy x y ra t i đ a phương mình; đ. B trư ng B Công an, B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Tài chính quy t đ nh tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kh e t 10.000.000 (mư i tri u) đ ng/đ i tư ng tr lên đ i v i các v án do Cơ quan đi u tra, các đơn v chuyên trách phòng, ch ng t i ph m v ma túy ho c đơn v B đ i biên phòng, Cơ quan H i quan thu c quy n th lý; e. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t đ nh tr c p cho đ i tư ng b thương tích, t n h i v s c kh e t 10.000.000 (mư i tri u) đ ng/ đ i tư ng tr lên đ i v i các v ki n khác v ma túy x y ra t i đ a phương mình. C. Cơ quan có trách nhi m gi i quuy t tr c p và th m quy n gi i quy t vi c tr c p cho đ i tư ng b thi t h i v tính m ng do tham gia phòng, ch ng ma túy 1. S lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương nơi th lý v án có trách nhi m xem xét, gi i quy t t t c các trư ng h p đ ngh c p cho ngư i b thi t v tính m ng do tham gia phòng, ch ng ma túy (sau đây vi t g n là đ i tư ng b thi t h i v tính m ng). Trư ng h p v án do các cơ quan, đơn v Trugn ương th lý thì S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i nơi x y ra v án có trách nhi m xem xét, gi i quy t vi c tr c p cho đ i tư ng b thi t h i v tính m ng. 2. Th m quy n gi i quy t tr c p cho đ i tư ng b thi t h i v tính m ng đư c th c hi n như sau: a) Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy t đ nh tr c p nh ng thi t h i v tính m ng v i m c dư i 10.000.000 (mư i tri u) đ ng/đ i tư ng; b) Nh ng trư ng h p xét c n nâng m c tr c p thi t h i v tính m ng t 10.000.000 (mư i tri u) đ ng/đ i tư ng tr lên thì Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và xã h i chuy n h sơ đ B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và xã h i xem xét, quy t đ nh nhưng t i đa không quá 50.000.000 (Năm mươi tri u) đ ng/đ i tư ng. III. CH Đ Đ N BÙ THI T H I V TÀI S N DO THAM GIA PHÒNG, CH NG MA TÚY 1. Thi t h i v tài s n do tham gia phòng, ch ng ma túy (sau đây vi t g n là thi t h i v tài s n) đư c đ n bù bao g m: a. Tài s n b m t, b h y ho i ho c b hư h ng
  4. b. Chi phí h p lý đ ngăn ch n, h n ch và kh c ph c thi t h i. 2. Giá tr tài s n b thi t h i, đư c xác đ nh theo giá th trư ng c a tài s n đó t i đ a phương vào th i đi m tài s n b thi t h i sau khi tr kh u hao tài s n. N u tài s n b thi t h i có kh năng ph c h i nguyên tr ng thì đư c đ n bù đ đ ph c h i nguyên tr ng. N u tài s n b m t ho c không ph c h i đư c nguyên tr ng thì đư c đ n bù b ng ti n ho c tài s n có giá tr tương đương. 3. Th t c gi i quy t vi c đ n bù thi t h i v tài s n th c hi n như sau: Khi nh n đư c đơn đ ngh đ n bù c a đ i tư ng b thi t h i ho c ngư i đ i di n h p pháp c a đ i tư ng đó, trong th i h n ch m nh t 15 ngày làm vi c, cơ quan quy đ nh t i kho n 1 m c A ph n II Thông tư này có trách nhi m đ ngh c p có th m quy n quy đ nh t i kho n 2 m c A ph n II Thông tư này quy t đ nh vi c đ n bù v tài s n. Trong trư ng h p c n thi t, th trư ng cơ quan quy đ nh t i kho n 1 M c A ph n II Thông tư này có th thành l p H i đ ng tư v n xét gi i quy t đ n bù thi t h i. H i đ ng tư v n xét gi i quy t đ n bù thi t h i bao g m: a. Đ i di n cơ quan có trách nhi m gi i quy t đ n bù thi t h i quy đ nh t i kho n 1 M c A ph n II Thông tư này làm Ch t ch H i đ ng; b. Đ i di n cơ quan Tài chính; c. Đ i di n cơ quan chuyên ngành khoa h c - k thu t có liên quan. H i đ ng tư v n xét gi i quy t đ n bù thi t h i có nhi m v xem xét, ki m tra, đánh giá thi t h i và ki n ngh m c đ n bù thi t h i. H i đ ng th o lu n và k t lu n theo đa s ; biên b n cu c h p đư c chuy n đ n ngư i có th m quy n quy đ nh t i Kho n 2 m c A ph n II Thông tư này đ quy t đ nh. Đ i tư ng b thi t h i ho c ngư i đ i di n h p pháp c a đ i tư ng đó đư c m i tham gia d cu c h p c a H i đ ng tư v n xét gi i quy t đ n bù thi t h i đ phát bi u ý ki n; ý ki n c a h đư c ghi vào biên b n. IV. CH Đ TR C P Đ I V I NGƯ I B THƯƠNG TÍCH, T N H I V S C KHO , B THI T H I V TÍNH M NG A. Ch đ tr c p đ i v i ngư i b thương tích, t n h i v s c kho 1. Thi t h i do b thương tích, t n h i v s c kho đư c xem xét đ tr c p bao g m: a. Chi phí th c t , h p lý cho vi c c u ch a, b i dư ng, ph c h i s c kho và ch c năng b m t, b gi m sút c a ngư i b thi t h i, bao g m: ti n thu c, ti n vi n phí, chi phí khác (n u có); b. Thu nh p th c t , h p pháp b m t ho c b gi m sút c a ngư i b thi t h i; n u thu nh p th c t c a ngư i b thi t h i không n đ nh và không th xác đ nh đư c, thì áp d ng m c thu nh p trung bình c a lao đ ng cùng lo i t i đ a phương. 2. Vi c tr c p đ i v i ngư i b thương tích, t n h i v s c kho đư c th c hi n m t l n b ng ti n nhưng t i đa không vư t quá 20.000.000 (hai mươi tri u) đ ng/đ i tư ng. Trư ng h p tr c p t 10.000.000 (mư i tri u) đ ng/đ i tư ng tr lên, các cơ quan quy đ nh t i kho n 1 m c B ph n II Thông tư này ph i l p H i đ ng tư v n xét tr c p. H i đ ng tư v n xét tr c p bao g m các thành viên theo quy đ nh t i kho n 3 ph n III Thông tư này và đ i di n cơ quan y t có liên quan. 3. Trình t , th t c gi i quy t tr c p cho ngư i b thương tích, t n h i v s c kho đư c th c hi n theo quy đ nh t i Kho n 3 ph n III Thông tư này. Trư ng h p cơ quan có th m quy n gi i quy t tr c p là U ban nhân dân thì cơ quan, t ch c đã phát hi n ho c ti p nh n gi i quy t ban đ u có trách nhi m chuy n giao nh ng tài li u, đ v t có liên quan đ n thương tích, t n h i v s c kho c a ngư i tham gia phòng, ch ng ma tuý cho cơ quan Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ xem xét, làm th t c trình Ch t ch U ban nhân dân có th m quy n đ quy t đ nh vi c tr c p. B. Ch đ tr c p đ i v i trư ng h p b thi t h i v tính m ng 1. Thi t h i v tính m ng đư c xem xét đ tr c p bao g m:
  5. a. Chi phí th c t , h p lý cho vi c c u ch a, b i dư ng, chăm sóc ngư i b thi t h i v tính m ng trư c khi ch t, bao g m: ti n thu c, ti n vi n phí, chi phí cho ngư i chăm sóc và chi phí khác (n u có); b. Chi phí th c t , h p lý cho vi c mai táng, bao g m: ti n thuê xe, ti n mua quan tài, ti n mua hương n n, v i li m và chi phí khác (n u có); 2. Vi c tr c p cho gia đình ho c ngư i đ i di n h p pháp c a ngư i b thi t h i v tính m ng đư c th c hi n m t l n b ng ti n nhưng t i đa không vư t quá 50.000.000 (năm mươi tri u) đ ng/đ i tư ng. 3. Trình t , th t c gi i quy t vi c tr c p th c hi n như sau: Gia đình ho c ngư i đ i di n h p pháp c a ngư i b thi t h i v tính m ng g i đơn, gi y ch ng t , nh ng gi y t , hoá đơn, ch ng t xác nh n các chi phí th c t theo quy đ nh t i Kho n 1 m c B ph n IV này đ n S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy đ nh t i kho n 1 m c c ph n II Thông tư này đ đ ngh đư c tr c p. Sau khi nh n đư c đơn đ ngh tr c p c a gia đình ho c ngư i đ i di n h p pháp c a ngư i b thi t h i v tính m ng, trong th i h n 15 ngày làm vi c, Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ph i ti n hành ngay các th t c theo quy đ nh t i Kho n 3 và Kho n 4 Đi u 11 Ngh đ nh 103 và Thông tư này đ ra quy t đ nh ho c đ ngh B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i xem xét, quy t đ nh. V. H SƠ GI I QUY T Đ N BÙ, TR C P CHO Đ I TƯ NG B THI T H I H sơ gi i quy t đ n bù, tr c p cho đ i tư ng b thi t h i g m các tài li u sau đây: 1. Đơn yêu c u đ n bù, tr c p c a đ i tư ng b thi t h i ho c ngư i đ i di n h p pháp c a đ i tư ng đó theo các m u s 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Biên b n k t lu n c a H i đ ng tư v n xét đ n bù, tr c p theo m u s 03 ban hành kèm theo Thông tư này (trư ng h p ph i thành l p H i đ ng tư v n). 3. Quy t đ nh đ n bù ho c tr c p thi t h i c a ngư i có th m quy n theo m u s 04 ban hành kèm theo Thông tư này. 4. Gi y biên nh n ti n đ n bù, tr c p thi t h i c a đ i tư ng đư c đ n bù, tr c p ho c ngư i đ i di n h p pháp c a đ i tư ng đó. 5. Các tài li u có liên quan khác (n u có). H sơ nêu trên do cơ quan có trách nhi m gi i quy t đ n bù, tr c p lưu. VI. NGU N KINH PHÍ Đ M B O VÀ PHÂN C P KINH PHÍ TH C HI N 1. Kinh phí đ n bù, tr c p đư c s d ng m t ph n t qu phòng, ch ng ma tuý và m t ph n do ngân sách Nhà nư c đ m b o. 2. Vi c chi tr kinh phí đ n bù, tr c p th c hi n theo nguyên t c sau: a. Các trư ng h p đ n bù, tr c p thi t h i theo quy t đ nh c a ngư i có th m quy n quy đ nh t i đi m a, b, c, d Kho n 2 m c A, B và đi m b Kho n 2 m c c ph n II c a Thông tư này s d ng qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương đ chi tr . Trư ng h p qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương không đ đ chi tr thì ph n còn thi u đư c ngân sách Trung ương c p ng d toán ngân sách năm sau b sung cho qu phòng, ch ng ma tuý Trung ương đ chi tr ; b. Các trư ng h p đ n bù, tr c p thi t h i theo quy t đ nh c a ngư i có th m quy n quy đ nh t i đi m d, e kho n 2 các m c A, B và đi m a kho n 2 m c C ph n II c a Thông tư này thì s d ng qu phòng, ch ng ma túy đ a phương đ chi tr . Trư ng h p đ a phương chưa có ngu n đ thành l p qu phòng, ch ng ma túy theo Quy t đ nh s 31/2000/QĐ-TTg ngày 2/3/2000 c a Th tư ng Chính ph ho c qu phòng, ch ng ma túy đ a phương không đ đ chi tr , thì đư c ngân sách đ a phương ng d toán ngân sách năm sau b sung cho qu phòng, ch ng ma túy đ a phương đ chi tr ; c. Vi c l p d toán, c p phát và thanh quy t toán kinh phí đ n bù, tr c p t qu phòng, ch ng ma tuý đư c th c hi n theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16/1/2001 c a B Tài chính, B Công an hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s
  6. 31/2000/QĐ-TTg ngày 2/3/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p qu phòng, ch ng ma tuý và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, phát sinh, đ ngh các cơ quan, đơn v có liên quan ph n ánh v B Tài chính, B Công an, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B Qu c phòng đ có hư ng d n k p th i. Đàm H u Đ c Tr n Văn Tá (Đã ký) (Đã ký) Lê Th Ti m Nguy n Văn Đư c (Đã ký) (Đã ký) M u s 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh Phúc ĐƠN Đ NGH Đ N BÙ THI T H I V TÀI S N DO THAM GIA PHÒNG, CH NG MA TUÝ Kính g i:……………………………………………………………….. Tên tôi là (ghi rõ tên cá nhân, cơ quan, t ch c):……………………… Đ a ch :…………………………………………………………………. Quan h đ i v i tài s n b thi t h i (ghi rõ là ch s h u, ngư i qu n lý, ngư i đ i di n h p pháp:)……………………………………………… Đ ngh Quý cơ quan xem xét, gi i quy t đ n bù thi t h i v tài s n do tham gia phòng, ch ng ma tuý, bao g m các kho n sau: 1. V tài s n b m t, b h y ho i, b hư h ng: - Tên tài s n:…………………………………………………………… - Mô t tài s n (hình dáng, m u s c, kích thư c, công d ng, năm s n xu t, xu t x tài s n, nơi mua tài s n…):……………………………... - Giá tr ban đ u:………; giá tr t i th i đi m b thi t h i…………….. - Tình tr ng tài s n (sau khi b thi t h i):……………………………...% (Kèm theo tài li u ch ng minh v tài s n nêu trên). 2. Chi phí b o qu n, ngăn ch n thi t h i tài s n: - Thi t h i th c t :………………………………………………... đ ng. (Kèm theo ch ng t , hoá đơn, tài li u ch ng minh thi t h i do không s d ng, khai thác tài s n và chi phí b o qu n, ngăn ch n thi t h i tài s n). 3. T ng s ti n đ ngh đ n bù:…………………………………. đ ng. Đ ngh Quý cơ quan gi i quy t đ n bù cho tôi theo quy đ nh c a pháp lu t. Xin trân tr ng c m ơn. ...., ngày.... tháng.... năm...... Ngư i vi t đơn (ký và ghi rõ h tên)
  7. M u s 02 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ cl p-T do - H nh Phúc ĐƠN Đ NGH TR C P THI T H I V TÍNH M NG, S C KHO DO THAM GIA PHÒNG, CH NG MA TUÝ Kính g i:..................................................................................................... Tên tôi là:.......................................................................................................... Đ a ch :.............................................................................................................. Quan h đ i v i ngư i b thi t h i v tính m ng, s c kho (ghi rõ là v , ch ng; cha, m đ ; cha, m nuôi; con đ , con nuôi, ngư i tr c ti p nuôi dư ng):.................. Kèm theo đơn này là gi y u quy n (có ch ký) đ ng đơn đ ngh tr c p c a: - V ngư i b thi t h i, tên là:............................................................................ - Ch ng ngư i b thi t h i, tên là:...................................................................... - Cha đ ngư i b thi t h i, tên là:..................................................................... - M đ ngư i b thi t h i, tên là:...................................................................... - M nuôi ngư i b thi t h i, tên là:.................................................................. - Cha nuôi ngư i b thi t h i, tên là:................................................................. - Con đ ngư i b thi t h i, g m nh ng ngư i tên là:....................................... Đ ngh Quý cơ quan xem xét, gi i quy t tr c p thi t h i, bao g m các kho n sau: 1. Chi phí c u ch a, b i dư ng, chăm sóc, ph c h i s c kho và ch c năng b m t, b gi m sút c a ngư i b thi t h i, bao g m: - Ti n thu c:............................................................................................. đ ng - Ti n vi n phí:......................................................................................... đ ng - Ti n chi phí khác:.................................................................................. đ ng - C ng:..................................................................................................... đ ng 2. Chi phí mai táng (trư ng h p thi t h i v tính m ng): - Ti n thuê xe:.......................................................................................... đ ng - Ti n quan tài:......................................................................................... đ ng - Ti n hương n n:..................................................................................... đ ng - Ti n v i li m:......................................................................................... đ ng - Chi phí khác:.......................................................................................... đ ng (Kèm theo hoá đơn, ch ng t , gi y biên nh n ch ng minh chi phí mai táng). 3. Thu nh p th c t b m t ho c b gi m sút (trư ng h p thi t h i v s c kho ):.................... đ ng. (Kèm theo tài li u ch ng minh thu th p th c t có th c, bình thư ng, n đ nh). 4. T ng s ti n đ ngh đ n bù:.............................................................. đ ng. Đ ngh Quý cơ quan gi i quy t tr c p cho tôi theo quy đ nh c a pháp lu t. Xin trân tr ng c m ơn. ....... ngày..... tháng...... năm...... Ngư i vi t đơn (ký và ghi rõ h tên)
  8. M u s 03 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p- T do- H nh Phúc BIÊN B N H P H I Đ NG TƯ V N XÉT Đ N BÙ, TR C P THI T H I DO THAM GIA PHÒNG, CH NG MA TUÝ Hôm nay, ngày,....... tháng....... năm......., t i tr s ......................................... ......................................................................................................................... H i đ ng tư v n xét gi i quy t vi c đ n bù (ho c tr c p), thành ph n g m có: 1. Đ i di n cơ quan có trách nhi m đ n bù (ho c gi i quy t tr c p): - Ông (bà)………………… Ch c v …………………. là Ch t ch h i đ ng - Ông (bà)..................................... Ch c v .................................................... 2. Đ i di n cơ quan tài chính - v t giá: - Ông (bà).................................. Ch c v ....................................................... 3. Đ i di n cơ quan chuyên ngành khoa h c - k thu t: - Ông (bà)................................................. Ch c v ........................................ 4. Đ i di n cơ quan y t (trư ng h p gi i quy t tr c p): - Ông (bà)..................................... Ch c v ................................................... V i s có m t c a ngư i b thi t h i ho c ngư i đ i di n h p pháp: - Ông (bà)............................. - Đ a ch :......................................................... H i đ ng đã ti n hành xem xét, ki m tra, đánh giá m c đ thi t h i trên cơ s đơn đ ngh c a ông (bà)............................ kèm theo h sơ, hoá đơn, ch ng t , tài li u ch ng minh các kho n thi t h i đ ngh đ n bù (ho c tr c p) và các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành có liên quan. N i dung xem xét, đánh giá c th như sau: N i dung đơn đ ngh N i dung xem xét đ n bù (ho c tr c p) Ghi chú STT Các kho n chi phí đ ngh đ n bù S Nh ng Nh ng kho n chi phí Các thi t h i ti n kho n chi không có hoá đơn, ch ng kho n phí có hoá t , tài li u ch ng minh đư c đơn, ch ng đ n bù Căn c quy đ nh, Căn t , tài li u (ho c ch đ , tiêu c ch ng minh tr c p) chu n, đ nh m c khác c a Nhà nư c 1 2 3 4 5 6 7 8 I Chi phí c u ch a, b i dư ng, ph c h i s c kho và ch c năng b m t, gi m sút, g m: - Ti n thu c: - Ti n vi n phí: - Ti n chi phí khác: - C ng: II Chi phí mai táng (trư ng h p thi t h i v tính m ng): - Ti n thuê xe:
  9. - Ti n quan tài: - Ti n hương n n: - Ti n v i li m: - Chi phí khác: - C ng: III Thu nh p th c t b m t ho c gi m sút (trư ng h p thi t h i v s c kho ): IV Chi phí cho ngư i chăm sóc: V V tài s n: 1 Tài s n b m t, b hu ho i, b hư h ng: 2 - Tên tài s n: 3 - Mô t tài s n (hình dáng, m u s c, kích thư c, công d ng, năm s n xu t, xu t x tài s n, nơi mua tài s n…): - Giá tr ban đ u: - Giá tr t i th i đi m b thi t h i: - Tình tr ng tài s n (sau khi b thi t h i):…….% Chi phí b o qu n, ngăn ch n thi t h i tài s n: - Thi t h i th c t : Thi t h i khác: VI T ng c ng s ti n đ ngh đ n bù (ho c tr c p) Ý ki n c a ngư i b thi t h i ho c ngư i đ i di n h p pháp: Biên b n này đư c....... (chi m đa s ) thành viên c a H i đ ng tán thành và s đư c chuy n đ n ngư i có th m quy n đ quy t đ nh vi c đ n bù (ho c tr c p). CH T CH H I Đ NG Đ I DI N CƠ QUAN TÀI CHÍNH - V T GIÁ (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) Đ I DI N CƠ QUAN Đ I DI N CƠ QUAN Y T CHUYÊN NGÀNH KHKT (ký, ghi rõ h tên) (ký, ghi rõ h tên) M u s 04 ................................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ................................... Đ c l p- T do- H nh Phúc S : /QĐ.......... QUY T Đ NH Đ N BÙ, TR C P CHO Đ I TƯ NG B THI T H I DO THAM GIA PHÒNG, CH NG MA TUÝ
  10. - Căn c Ngh đ nh s 103/2002/NĐ-CP ngày 17/12/2002 c a Chính ph quy đ nh ch đ đ n bù và tr c p đ i v i cá nhân, gia đình, cơ quan, t ch c tham gia phòng, ch ng ma tuý b thi t h i v tính m ng, s c kho , tài s n; - Căn c Biên b n h p H i đ ng tư v n xét đ n bù, tr c p thi t h i do tham gia phòng, ch ng ma tuý ngày..... tháng..... năm..... QUY T Đ NH Đi u 1. Đ n bù (ho c tr c p) cho (ghi rõ tên đ i tư ng đư c hư ng ch đ đ n bù, tr c p):.................................................................. đã b thi t h i do tham gia phòng, ch ng ma tuý; đ a ch :................................................................................. ....................................................................................................................... S ti n đ n bù (ho c tr c p) là............................................................. đ ng B ng ch ........................................................................................................ trong đó bao g m: - Chi phí ph c v đi u tr :........................................................................ đ ng - Chi phí cho ngư i chăm sóc:................................................................ đ ng - Thu nh p th c t b m t, gi m sút:....................................................... đ ng - Thi t h i v tài s n:.............................................................................. đ ng - Thi phí, b o qu n, ngăn ch n thi t h i tài s n...................................... đ ng - Thư ng thi t h i khác:.......................................................................... đ ng Đi u 2. Đ i tư ng có tên t i Đi u 1.......................... nh n kho n ti n đ n bù (ho c tr c p) b ng ti n m t (ho c chuy n kho n) t i cơ quan (ho c Kho b c Nhà nư c..................). Nơi nh n: ……… ngày….. tháng…. năm…… - Đ i tư ng hư ng đ n bù, tr c p; ……………………………………. - Cơ quan c p trên tr c ti p; (ký, ghi rõ h tên và đóng d u) - Cơ quan tài chính cùng c p; - Lưu.
Đồng bộ tài khoản