Văn bản Chỉ thị số 29/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
60
lượt xem
2
download

Văn bản Chỉ thị số 29/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/CT-UB về việc đẩy mạnh thực hiện công tác điều chỉnh ruộng đất, cải tạo và xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Chỉ thị số 29/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 29/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 1983 CH THN V VI C Y M NH TH C HI N CÔNG TÁC I U CH NH RU NG T, C I T O VÀ XÂY D NG NÔNG THÔN M I XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH H CHÍ MINH Trong 7 năm qua (1976-1982), thi hành các ngh quy t, ch th c a Trung ương và Thành y v c i t o quan h s n xu t xã h i ch nghĩa i v i nông nghi p, thành ph ã qu c h u hóa trên 30.000 ha ru ng t c a th c dân, a ch , Vi t gian xây d ng thành 9 nông trư ng qu c doanh, 16 nông tr i, các khu kinh t m i, gi n dân; x lý 84 v ru ng t c a phú nông, tư s n nông thôn, thu l i 3.377 ha ru ng t chia c p cho trên 6.000 h nông dân không có ru ng t ho c thi u ru ng t; v n ng “ như ng cơm x áo” i u ch nh ư c hơn 3.000ha ru ng t ch y u là c a trung nông l p trên cho nông dân nghèo. Hi n nay, 4 qu n có s n xu t nông nghi p cơ b n ã hoàn thành vi c xóa b giai c p b ng ru ng t ; các huy n ngo i thành t ng bư c ã gi i quy t chia c p ru ng t cho nhi u nông dân không có ho c thi u ru ng t. Song song v i công tác i u ch nh ru ng t, thành ph ã v n ng bà con nông dân vào làm ăn t p oàn t p th . Sau th i kỳ khó khăn, tan rã hàng lo t t p oàn s n xu t, th c hi n Ch th s 100/CT-TW c a Ban Bí Thư Trung ương ng, thành ph ã c ng c và xây d ng ư c 468 t p oàn s n xu t, 10 h p tác xã thí i m, chi m 26% s h nông dân và 14,5% di n tích ru ng t; ã phát tri n 1980 t oàn k t s n xu t, chi m 39% s h nông dân và 30% di n tích ru ng t. T v ông Xuân 1981 tr l i ây ã có 76% s t p oàn và h p tác xã th c hi n khoán s n phNm n nhóm và ngư i lao ng, phong trào h p tác hóa thành ph có nhi u chuy n bi n t t, thu nh p và i s ng c a bà con nông dân có chi u hư ng n nh và tăng hơn trư c. Bên c nh nh ng thành tích t ư c nêu trên, thành ph còn có nh ng khuy t i m và t n t i như : vi c ti n hành xóa b bóc l t b ng ru ng t chưa tri t , chưa hoàn thành công tác i u ch nh ru ng t trong n i b nông dân, còn m t b ph n khá ông (28%) s h nông dân chưa có ho c thi u ru ng t s n xu t ph i i làm thuê và giai c p phú nông, tư s n nông thôn v n còn b c l t ư c nông dân nghèo dư i nhi u hình th c, chưa nh n th c y nguyên t c t nguy n, chưa v n d ng úng n phương châm h p tác hóa ph i i t th p lên cao, và xác nh hình th c, bư c i thích h p; công tác qu n lý c a t p oàn, h p tác xã nhìn chung còn y u kém, nh t là v m t t ch c s n xu t, qu n lý kinh doanh; c i t o quan h s n xu t trong nông nghi p chưa g n ch t v i c i t o công thương nghi p, chưa g n v i nhi m v xây d ng nông
  2. thôn m i, con ngư i m i xã h i ch nghĩa, cũng như vi c chuNn b các i u ki n và u tư cơ s v t ch t c n thi t cho t p oàn, h p tác xã khi xây d ng lên thì ng v ng và phát tri n. Nguyên nhân c a nh ng khuy t i m và t n t i trên, trư c h t là do khi chuy n sang giai o n cách m ng xã h i ch nghĩa, chúng ta chưa k p th i giáo d c l p trư ng cách m ng xã h i ch nghĩa cho cán b , ng viên và qu n chúng nên còn mơ h v giai c p, v cu c u tranh gi i quy t v n “ ai th ng ai” gi a hai con ư ng xã h i ch nghĩa và tư b n ch nghĩa, chưa phân bi t rõ gi a ranh gi i lao ng và bóc l t : chưa hi u úng n và sâu s c tình hình c i m nông thôn và c i m c a giai c p nông dân Nam b nói chung và ngo i thành nói riêng nên ra hình th c quy mô và bư c i c a h p tác hóa không thích h p, có tư tư ng nóng v i, mu n làm nhanh, làm lư t, khi g p khó khăn có nhi u t p oàn s n xu t b tan rã thì bi quan dao ng, gi m lòng tin, buông trôi, do d không quy t tâm ; thi u s chuNn b y các yêu c u c n thi t cho t p oàn và h p tác xã khi vào làm ăn t p th ; s lãnh o, ch o c a các c p y, chính quy n i v i công tác c i t o nông nghi p không liên t c và thi u t p trung úng m c, chưa huy ng s c m nh t ng h p c a c thành ph làm công tác c i t o nông nghi p là công tác c i t o nông nghi p, chưa nh n th c y c i t o nông nghi p là công tác tr ng tâm thư ng xuyên c a nông thôn ngo i thành, do ó phong trào phát tri n không u, không liên t c, t c ch m và th c s v ng ch c so v i yêu c u và kh năng c a thành ph . Ch p hành Ch th s 19/CT-TW ngày 03-05-1983 c a Ban Bí thư Trung ương ng v hoàn thành i u ch nh ru ng t và Ny m nh c i t o xã h i ch nghĩa i v i nông nghi p, Ngh quy t 21/NQ/TU c a Ban ch p hành ng b thành ph v c i t o và xây d ng toàn di n nông thôn ngo i thành t năm 1983-1985 và nh ng năm 80 ; v a qua Thành y ã t ch c h i ngh t ng k t 7 năm c i t o nông nhgi p thành ph và ra phương hư ng, nhi m v , m c tiêu ph n u t nay n 1985 là ph i tri t xóa b hình th c b c l t b ng ru ng t, h n ch i n xóa b các hình th c bóc l t b ng mua bán u cơ, cho vay n ng lãi và bóc l t lao ng làm thuê c a tư s n nông thôn và phú nông nông thôn; trư c m t trong năm 1983 quy t tâm hoàn thành i u ch nh ru ng t trong n i b nông dân; và t nay cho n cu i năm 1985 ph n u hoàn thành v cơ b n h p tác hóa nông nghi p v i hình th c ph bi n là t p oàn s n xu t, ưa kho n 75% di n tích ru ng t canh tác và 85% s h nông dân vào làm ăn t p th trong t p oàn. m b o hoàn thành nh ng m c tiêu ra trên ây, Ch t ch U ban Nhân dân thành ph ch th các s , ban, ngành thành ph , U ban Nhân dân các huy n, qu n và xã, phư ng có trách nhi m th c hi n các công tác dư i ây : 1. Các c p, các ngành ph i t ch c h c t p Ch th s 19/CT-TW c a Ban Bí thư Trung ương ng và Ngh quy t 21/NQ-TU c a Thành y nh m quán tri t sâu s c ư ng l i c i t o xã h i ch nghĩa v i nông nghi p, v cu c u tranh giai c p gi i quy t v n “ ai th ng ai” gi a hai con ư ng xã h i ch nghĩa và tư b n ch nghĩa; ng th i xác nh c i t o nông nghi p là công tác tr ng tâm, thư ng xuyên c a nông thôn ngo i thành. T ó có quy t tâm cao, t p trung s c t ch c th c hi n cho kỳ ư c các m c tiêu v i u ch nh ru ng t và c i t o quan h s n xu t xã h i ch nghĩa i v i nông nghi p 1983 và năm 1983-1985.
  3. 2. K t nay tr i ph i ưa n i dung công tác c i t o xã h i ch nghĩa i v i nông nghi p và k ho ch Nhà nư c t ng ngành, t ng c p, t thành ph n các huy n, qu n và cơ s có m c tiêu ph n u và gi i quy t các m t cân i c n thi t v ngân sách, v t tư, i u ng và ào t o cán b , xây d ng t ch c và các y u t v t ch t khác b o m cho vi c tri n khai công tác c i t o nông nghi p ư c thu n l i và t ng bư c có k t qu c th . 3. Các huy n, qu n, các s , ban, ngành thành ph căn c vào n i dung ch th này và k ho ch hư ng d n trong b n báo cáo t ng k t công tác c i t o nông nghi p 7 năm (1976-1982) và nhi m v c i t o nông nghi p 3 năm (1983-1985) c a Thành y mà xây d ng chương trình hành ng c th c a ngành, a phương mình. 4. hoàn thành công tác i u ch nh ru ng t trong năm 1983, c n khNn trương ti n hành m t s công vi c sau ây : - Ki m tra nh ng h phú nông và tư s n nông thôn hi n nay còn bóc l t b ng ru ng t, gi i thích và v n ng h hi n, n u h không hi n thì kiên quy t x lý, trưng thu s t ó, ch l i cho h m t s di n tích theo quy nh trong các chính sách c a ng và Nhà nư c (Ch th 157, Quy t nh 188). - i v i các h trung nông c p trên, kiên trì v n ng thuy t ph c trên tinh th n “ như ng cơm x áo” cho nh ng h nông dân hi n nay không có ho c thi u ru ng t s n xu t, b o m oàn k t nông thôn, Ny m nh phát tri n s n xu t. - Có k ho ch thu h i s ru ng t c a t p th cho các cơ quan ho c cán b , xã viên, t p oàn viên mư n t m s n xu t; xem xét quy nh rõ ph n ru ng t t m mư n s n xu t t túc cho cơ quan b ng cách t n d ng lao ng t p th , nhưng nghiêm c m vi c thuê nư n bóc l t nhân công; s t còn l i ph i giao tr l i cho t p th ho c chính quy n a phương s n xu t ho c chia c p l i cho nh ng h nông dân chưa có ho c thi u t s n xu t. - Ti n hành ki m tra nh ng cán b , ng viên và gia ình h , trư c h t là nh ng cán b lãnh o các c p, các ngành hi n nay v n còn chi m h u quá nhi u ru ng t, không gương m u trong vi c i u ch nh ru ng t ti n hành giáo d c, n u ai không nghiêm ch nh ch p hành chính sách c a ng và quy nh c a Nhà nư c, không t b hành ng bóc l t thì ph i kiên quy t x lý theo k lu t c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c. 5. C n chú ý i u ch nh ru ng t t i âu ph i v n ng nông dân vào t oàn k t s n xu t (ho c t p oàn s n xu t n u i u ki n) t i ó : có i u ki n giúp nhau trong s n xu t và i s ng, ngăn ch n s phân hóa giai c p tr l i; ph n u v n ng t p h p h u h t nông dân còn làm ăn cá th vào các t oàn k t s n xu t trong năm 1983. Xây d ng t oàn k t s n xu t ph i m b o 3 n i dung : hư ng d n nông dân s n xu t theo quy ho ch k ho ch Nhà nư c; oàn k t giúp nhau trong s n xu t, i s ng; th c hi n h p ng kinh t hai chi u v i Nhà nư c.
  4. V quy mô r t linh ho t t 5-7 h có 5-7 ha ru ng t là có th t ch c thành m t t oàn k t s n xu t, và dư i nhi u hình d ng phong phú như t oàn k t tr ng lúa, rau, chăn, nuôi, tr ng vư n… Thông qua ho t ng c a các t oàn k t s n xu t mà giáo d c cho nông dân v cách m ng xã h i ch nghĩa, phân bi t rõ lao ng và bóc l t, k t h p l i ích riêng và chung, nâng cao c nh giác ch ng ch phá ho i kinh t và gây r i tr an. Làm t t các v n nêu trên là thi t th c chuNn b các ti n cho vi c xây d ng t p oàn s n xu t, h p tác xã sau này. 6. Tăng cư ng c ng c và phát tri n các t p oàn s n xu t, h p tác xã nông nghi p: c ng c và m r ng phong trào h p tác hóa nông nghi p c n chú ý m t s vi c ch y u như sau : a) Ph i m nh d n và ưu tiên u tư xây d ng cơ s v t ch t k thu t, ưa ti n b khoa h c k thu t nông nghi p vào các t p oàn s n xu t và h p tác xã nông nghi p theo tinh th n Ngh quy t 18 c a Thành y v công nghi p và khoa h c k thu t ph c v nông nghi p, phát tri n s n xu t, làm ăn có hi u qu kinh t , phát huy tính ưu vi t c a kinh t t p th , có s c h p d n i v i ông o trung nông i vào làm ăn t p oàn, t p th . - Ngành i n l c : nghiên c u vi c kéo thêm ư ng dây i n trung th , m r ng i n h th ; b o m vi c cung c p i n tăng năng su t cây tr ng, con nuôi, m r ng ngành ngh , phát tri n s n xu t, nh t là nh ng vùng chuyên canh cây con xu t khNu. - Ngành công nghi p, v t tư: nghiên c u vi c cung c p thêm máy cày, máy bơm nư c, các lo i máy ch bi n nông s n, công c thư ng và c i ti n, phương ti n v n chuy n cho nông nghi p và các t p oàn, h p tác xã phù h p v i c i m t ng nơi; tăng thêm ph tùng ng b và có cơ s s a ch a máy móc. Có k ho ch c th xây d ng cơ c u nông – công nghi p k t h p và t ng bư c nâng cao, hoàn ch nh ch ng nh ng v cơ c u kinh t nông - công nghi p trên a bàn t ng huy n mà ph n u th c hi n n t ng cơ s , nông trư ng, h p tác xã, t p oàn s n xu t… - Ngành giao thông v n t i : nghiên c u quy ho ch m ng lư i ư ng sá, c u c ng nông thôn; k p th i tu s a, nâng c p và làm m i các ư ng giao thông, c u c ng i v i các tr c l chính; ng th i xây d ng giao thông n i ng k t h p v i h th ng th y l i thi t th c ph c v cho s n xu t và i l i nông thôn. - Ngành th y l i : khNn trương tu s a, hoàn ch nh h th ng t ng tr m bơm nh m phát huy hi u qu t i a các tr m ã xây d ng; u tư xây d ng thêm các gi ng công nghi p và bán công nghi p cho các vùng chuyên canh rau, cây công nghi p, Ny m nh làm th y l i n i ng k t h p tr ng cây nuôi tôm, cá. - Các ngành nông nghi p, th y l i, th y s n lâm nghi p: nghiên c u xây d ng các mô hình v nông, lâm, ngư k t h p nh m khai thác và s d ng t t và có hi u qu ti m năng v t ai, lao ng tay ngh và các cơ s v t ch t k thu t hi n có t ng qu n huy n ngo i thành ( chú ý liên k t cơ s v t ch t k thu t t ng khu v c theo quy ho ch chung).
  5. - Trung tâm gi ng nông nghi p thành ph cùng v i S Nông nghi p, Ban Khoa h c k thu t: ra s c nghiên c u th nghi m lai t o, tuy n ch n các gi ng cây con có năng su t cao, m b o cung c p cho s n xu t. ng th i giúp các huy n qu n, xã phư ng khNn trương xây d ng các cơ s s n xu t gi ng. C n nghiên c u các chính sách khuy n khích s n xu t gi ng. Xây d ng, c ng c các cơ s s n xu t ch bi n phân h u cơ, Ny m nh phong trào s n xu t và s d ng phân h u cơ: S Nông nghi p c n ph i h p v i oàn th Ph n phát ng phong trào chăn nuôi gia ình, t o thêm ngu n phân ph i h p v i oàn Thanh niên c ng s n phát ng phong trào hoàn thành các ch tiêu s n xu t phân h u cơ. C n có k ho ch t ch c ch t ch m i xã, p, h p tác xã, t p oàn s n xu t ho c liên t p oàn, i s n xu t thu gom và ch bi n phân h u cơ có ch t lư ng t t. - Ngành tài chánh, th ng kê và qu n lý ru ng t : nghiên c u vi c u tư cơ s v t ch t k thu t cho h th ng k toán, th ng kê, qu n lý ru ng t t i các xã, h p tác xã, t p oàn s n xu t (bao g m máy tính toán và các lo i s sách, báo bi u, ch ng t …). th c hi n ư c nh ng vi c ra cho t ng ngành nêu trên, U ban k ho ch thành ph c n ch ng cân i các nhu c u v tài chánh, v t tư theo k ho ch u tư hàng năm c a thành ph cho t ng ngành và qu n huy n. Các qu n huy n cân i ph n tài chánh, v t tư t có c a a phương u tư cho h p tác xã, t p oàn và b n thân h p tác xã, t p oàn s n xu t cũng ph i t mình cân i tài chánh (ho c vay tín d ng ngân hàng), v t tư xây d ng các cơ s v t ch t k thu t ph c v s n xu t t ng h p tác xã, t p oàn s n xu t m t cách ch ng. b) C i ti n qu n lý, hoàn thi n cơ ch khoán s n phNm ph i phá th c canh, c v , phát tri n chăn nuôi, m r ng ngành ngh ; t ng bư c xây d ng cơ c u nông công nghi p k t h p; th c hi n kinh doanh t ng h p nâng cao hi u qu kinh t trong s n xu t, ph n u làm ăn t p th ph i hơn cá th c a trung nông. c) ào t o cán b : Cán b là khâu quy t nh nên ph i tăng cư ng ào t o, b i dư ng hàng lo t cán b qu n lý h p tác xã, t p oàn s n xu t và t oàn k t s n xu t; i ôi v i ào t o cán b qu n lý ph i ào t o b i dư ng cán b chuyên sâu nghi p v và cán b k thu t. Yêu c u ào t o b i dư ng cán b các lo i trong năm 1983 và 1983-1985 r t l n; ngân sách thành ph cũng như các huy n qu n c n dành m t ngân kho n thích áng m b o yêu c u c p bách và cơ b n c a công tác ào t o b i dư ng cán b cho phong trào h p tác hóa ngo i thành.Ngành tài chánh, ngân hàng, U ban k ho ch thành ph có trách nhi m t o i u ki n thu n l i v kinh phí cho công tác quan tr ng này. C n huy ng s c m nh chung c a h th ng các trư ng ng, chính quy n, oàn th (c thành ph và Trung ương óng trên a bàn thành ph ) ph i h p và phân công ào t o ác lo i cán b theo ch c năng chuyên ngành c a mình như: - Trư ng nghi p v c i t o thu c Ban Nông nghi p Thành y ch u trách nhi m ào t o cán b qu n lý;
  6. - S Tài chánh ch u trách nhi m ào t o k toán; - U ban k ho ch và Chi c c Th ng kê ch u trách nhi m ào t o b i dư ng cán b lao ng, nh m c; - U ban k ho ch và Chi c c Th ng kê ch u trách nhi m ào t o b i dư ng cán b k ho ch, th ng kê… i v i cán b xã, h p tác xã, t p oàn s n xu t coi vi c i h c cũng là công tác nên ph i tính c ng i m cho anh ch em trong nh ng ngày ư c c i h c khuy n khích và t o i u ki n cho anh ch em này yên tâm h c t p. ngh Ban Nông nghi p Thành y xây d ng k ho ch ào t o t ng lo i cán b , làm vi c và h p ng v i các trư ng c a các s , ban, ngành nói trên ưa chương trình vào ào t o t ng năm, t nay n 1985. Ban T ch c chánh quy n thành ph nghiên c u d th o trình Thư ng tr c U ban Nhân dân thành ph quy t nh h p th c hóa Trư ng ào t o cán b qu n lý cho phong trào h p tác hóa nông nghi p có i u ki n pháp lý áp d ng các chính sách ch c a Nhà nư c. d) i ôi v i vi c th c hi n nh ng nhi m v nói trên ph i coi trong khuy n khích phát tri n kinh t gia ình xã viên, t p oàn viên : kinh t gia ình ư c coi như m t b ph n c u thành trong n n kinh t xã h i ch nghĩa, có kh năng áp ng m t ph n các s n phNm tiêu dùng cho xã h i, b sung thêm thu nh p cho xã viên, t p oàn viên. V t ai làm kinh t gia ình, th c hi n theo các chính sách ã quy nh : - Vùng t r ng t 500-700 m2 và t i a không quá 1000m2/h . - Vùng t h p (ven ô) t 50-100m2, t i a không quá 300m2/h . Theo m c trên ây, chính quy n phư ng xã căn c vào c i m t ng nơi và yêu c u phát tri n kinh t gia ình c a xã viên, t p oàn viên mà ngh v i huy n qu n xem xét quy t nh c th phù h p v i tình hình th c t và yêu c u c a qu n chúng m i a phương. Chính quy n xã phư ng, cũng như h p tác xã, t p oàn s n xu t có trách nhi m hư ng d n, giúp kinh t gia ình phát tri n và phát tri n úng hư ng. 7) C i t o nông nghi p ph i i ôi v i c i t o công thương nghi p (n i dung c i t o công thương nghi p d a vào Ngh quy t 19 cu Thành y) ; ng th i kiên quy t c t t quan h c a tư thương thành th v nông thôn tranh mua nông s n, th c phNm v i Nhà nư c, u cơ nâng giá lũng o n th trư ng, bóc l t nông dân ; ngành thương nghi p ph i vươn lên xây d ng m t m ng lư i r ng rãi, m nh qu n lý ư c s n phNm, qu n lý ư c giá c th trư ng ; c bi t ph i ch n ch nh và tăng cư ng h p tác xã mua bán.
  7. Ngành ngân hàng c n Ny m nh ho t ng h tr tích c c và thi t th c cho phong trào h p tác hóa nông nghi p, ng th i khNn trương xây d ng h p tác xã tín d ng các xã, phư ng (nông nghi p). y ban Nhân dân các huy n qu n c n b trí cán b có năng l c và phNm ch t ph trách h p tác xã mua bán và h p tác xã tín d ng. 8) C i t o nông nghi p ph i ti n hành song song v i vi c xây d ng nông thôn m i xã h i ch nghĩa : xây d ng phong trào h p tác hóa i v i s n xu t nông nghi p ph i ng th i xây d ng tinh th n h p tác xã h i ch nghĩa, phát huy quy n làm ch c a t p th nhân dân lao ng trong lĩnh v c văn hóa, xã h i. trên cơ s ti p t c phát ng qu n chúng theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” v n ng bà con nông dân xây d ng các công trình phúc l i công c ng như : b nh vi n, trư ng h c, nhà tr , m u giáo, làm c u, làm ư ng… ó cũng là giáo d c ý th c t p th , là hình nh nông thôn ngo i thành i lên ch nghĩa xã h i m t cách toàn di n. - Ngành văn hóa thông tin : c n ph n u thư ng xuyên ưa các oàn văn ngh , các i chi u phim lưu ng v nông thôn ph c v cho ng bào. - M i huy n xã c n vươn lên xây d ng phong trào văn hóa, văn ngh , th d c th thao vui tươi lành m nh, mang tính ch t qu n chúng r ng rãi. T ng th i gian t ch c h i thi, hôi di n, c vũ phong trào “Ti ng hát nông thôn”, thúc Ny phong trào văn hóa nông thôn ngo i thành ph c v thi t th c cho s n xu t, ph c v cho công cu c c i t o nông nghi p, xây d ng nông thôn m i xã h i ch nghĩa. 9) Huy ng s c m nh t ng h p tăng cư ng cho huy n và cơ s , ph n u hoàn thành nhi m v , m c tiêu c i t o nông nghi p và nông thôn m i ngo i thành : - Kiên quy t tinh gi m biên ch các ban, ngành, s thành ph , ch n l a nh ng cán b t t tăng cư ng cho huy n và cơ s . - Huy ng s c m nh t ng h p c a s , ban, ngành c p thành ph , các qu n n i thành, các công ty, xí nghi p ph c v công tác c i t o nông nghi p và xây d ng nông thôn ngo i thành. Trư c m t m m t t huy ng l c lư ng cán b c a các s ban ngành, oàn th thành ph và s h tr c a các cơ quan trung ương óng trên a bàn thành ph , t ch c t p hu n thông su t ch trương, chính sách, k ho ch, bi n pháp v công táv i u ch nh ru ng t và c i t o nông nghi p, b trí thành các oàn công tác ưa xu ng giúp huy n xã. ây cũng là tăng cư ng kh i công nông liên minh, t o thêm s c m nh hoàn thành và hoàn thành vư t m c nh ng m c tiêu v h p tác hóa ã ra i v i nông thôn ngo i thành. - Các qu n, huy n ã có giao ư c k t nghĩa c n bàn b c có án, k ho ch c th tri n khai th c hi n s m và có hi u qu thi t th c. Nh n ư c ch th này, Thư ng tr c U ban Nhân dân thành ph yêu c u các ng chí Th trư ng các s , ban, ngành và Ch t ch U ban Nhân dân huy n, qu n, xã, phư ng khNn trương ch o t ch c th c hi n và thư ng xuyên báo cáo k t qu v Thư ng tr c U ban Nhân dân thành ph .
  8. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Lê ình Nhơn
Đồng bộ tài khoản