Văn bản đề nghị xác định hạng đất

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
152
lượt xem
21
download

Văn bản đề nghị xác định hạng đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phục vụ công tác GPMB

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản đề nghị xác định hạng đất

  1. Uû ban nh©n d©n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam X· …………. §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc -------------o0o----------- Sè: …../CV-UB …………….., ngµy th¸ng n¨m 2006 §Ò nghÞ x¸c ®Þnh h¹ng ®Êt KÝnh göi: Chi côc thuÕ HuyÖn …………….. – TØnh ……………... C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè ……………………… cña UBND …………….. vÒ viÖc thu håi ®Êt t¹i x· ……………………… ®Ó thùc hiÖn Dù ¸n ………………………………………………………….. §Ó cã c¬ së lËp ph¬ng ¸n båi th êng thiÖt h¹i cho c¸c hé cã ®Êt bÞ thu håi giai ®o¹n 3, C«ng ty cïng UBND x· ……………. ®Ò nghÞ Chi côc thuÕ HuyÖn ………………. x¸c ®Þnh h¹ng ®Êt cô thÓ nh sau: §Êt t¹i c¸c thöa sè, tê b¶n ®å sè …….. x· ……………... DiÖn tÝch TT Lo¹i ®Êt H¹ng ®Êt Ghi chó (m2) VËy kÝnh ®Ò nghÞ Chi côc thuÕ HuyÖn …………… x¸c ®Þnh ®Ó C«ng ty cã c¬ së thùc hiÖn. Chi côc thuÕ huyÖn C«ng ty Ubnd x· ……………
Đồng bộ tài khoản