Văn bản Luật 25/2008/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
94
lượt xem
6
download

Văn bản Luật 25/2008/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 25/2008/QH12 về việc bảo hiểm y tế do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Luật 25/2008/QH12

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- Lu t s : 25/2008/QH12 Hà N i, ngày 14 tháng 11 năm 2008 LU T B O HI M Y T Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Qu c h i ban hành Lu t b o hi m y t . CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Lu t này quy nh v ch , chính sách b o hi m y t , bao g m i tư ng, m c óng, trách nhi m và phương th c óng b o hi m y t ; th b o hi m y t ; ph m vi ư c hư ng b o hi m y t ; t ch c khám b nh, ch a b nh cho ngư i tham gia b o hi m y t ; thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ; qu b o hi m y t ; quy n và trách nhi m c a các bên liên quan n b o hi m y t . 2. Lu t này áp d ng i v i t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam có liên quan n b o hi m y t . 3. Lu t này không áp d ng i v i b o hi m y t mang tính kinh doanh. i u 2. Gi i thích t ng Trong Lu t này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. B o hi m y t là hình th c b o hi m ư c áp d ng trong lĩnh v c chăm sóc s c kh e, không vì m c ích l i nhu n, do Nhà nư c t ch c th c hi n và các i tư ng có trách nhi m tham gia theo quy nh c a Lu t này. 2. B o hi m y t toàn dân là vi c các i tư ng quy nh trong Lu t này u tham gia b o hi m y t . 3. Qu b o hi m y t là qu tài chính ư c hình thành t ngu n óng b o hi m y t và các ngu n thu h p pháp khác, ư c s d ng chi tr chi phí khám b nh, ch a b nh cho ngư i tham gia b o hi m y t , chi phí qu n lý b máy c a t ch c b o hi m y t và nh ng kho n chi phí h p pháp khác liên quan n b o hi m y t .
 2. 4. Ngư i s d ng lao ng bao g m cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p công l p, ơn v vũ trang nhân dân, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, doanh nghi p, h p tác xã, h kinh doanh cá th và t ch c khác; t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t ho t ng trên lãnh th Vi t Nam có trách nhi m óng b o hi m y t . 5. Cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ban u là cơ s khám b nh, ch a b nh u tiên theo ăng ký c a ngư i tham gia b o hi m y t và ư c ghi trong th b o hi m y t . 6. Giám nh b o hi m y t là ho t ng chuyên môn do t ch c b o hi m y t ti n hành nh m ánh giá s h p lý c a vi c cung c p d ch v y t cho ngư i tham gia b o hi m y t , làm cơ s thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . i u 3. Nguyên t c b o hi m y t 1. B o m chia s r i ro gi a nh ng ngư i tham gia b o hi m y t . 2. M c óng b o hi m y t ư c xác nh theo t l ph n trăm c a ti n lương, ti n công, ti n lương hưu, ti n tr c p ho c m c lương t i thi u c a khu v c hành chính (sau ây g i chung là m c lương t i thi u). 3. M c hư ng b o hi m y t theo m c b nh t t, nhóm i tư ng trong ph m vi quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t . 4. Chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t do qu b o hi m y t và ngư i tham gia b o hi m y t cùng chi tr . 5. Qu b o hi m y t ư c qu n lý t p trung, th ng nh t, công khai, minh b ch, b o m cân i thu, chi và ư c Nhà nư c b o h . i u 4. Chính sách c a Nhà nư c v b o hi m y t 1. Nhà nư c óng ho c h tr ti n óng b o hi m y t cho ngư i có công v i cách m ng và m t s nhóm i tư ng xã h i. 2. Nhà nư c có chính sách ưu ãi i v i ho t ng u tư t qu b o hi m y t b o toàn và tăng trư ng qu . Ngu n thu c a qu và s ti n sinh l i t ho t ng u tư t qu b o hi m y t ư c mi n thu . 3. Nhà nư c t o i u ki n t ch c, cá nhân tham gia b o hi m y t ho c óng b o hi m y t cho các nhóm i tư ng. 4. Nhà nư c khuy n khích u tư phát tri n công ngh và phương ti n k thu t tiên ti n trong qu n lý b o hi m y t . i u 5. Cơ quan qu n lý nhà nư c v b o hi m y t 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v b o hi m y t .
 3. 2. B Y t ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v b o hi m yt . 3. B , cơ quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Y t th c hi n qu n lý nhà nư c v b o hi m y t . 4. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình th c hi n qu n lý nhà nư c v b o hi m y t t i a phương. i u 6. Trách nhi m c a B Y t v b o hi m y t Ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan ngang b , cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n nhi m v sau ây: 1. Xây d ng chính sách, pháp lu t v b o hi m y t , t ch c h th ng y t , tuy n chuyên môn k thu t y t , ngu n tài chính ph c v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kh e nhân dân d a trên b o hi m y t toàn dân; 2. Xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch t ng th phát tri n b o hi m y t ; 3. Ban hành danh m c thu c, v t tư y t , d ch v k thu t thu c ph m vi ư c hư ng c a ngư i tham gia b o hi m y t và các quy nh chuyên môn k thu t liên quan n khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ; 4. Xây d ng và trình Chính ph các gi i pháp nh m b o m cân i qu b o hi m y t ; 5. Tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v b o hi m y t ; 6. Ch o, hư ng d n t ch c tri n khai th c hi n ch b o hi m y t ; 7. Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo v b o hi m y t ; 8. Theo dõi, ánh giá, t ng k t các ho t ng trong lĩnh v c b o hi m y t ; 9. T ch c nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t v b o hi m y t . i u 7. Trách nhi m c a B Tài chính v b o hi m y t 1. Ph i h p v i B Y t , cơ quan, t ch c có liên quan xây d ng chính sách, pháp lu t v tài chính liên quan n b o hi m y t . 2. Thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ch tài chính i v i b o hi m y t , qu b o hi m y t . i u 8. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p v b o hi m y t 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, U ban nhân dân các c p có trách nhi m sau ây:
 4. a) Ch o t ch c tri n khai th c hi n chính sách, pháp lu t v b o hi m y t ; b) B o m kinh phí óng b o hi m y t cho các i tư ng ư c ngân sách nhà nư c óng ho c h tr theo quy nh c a Lu t này; c) Tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v b o hi m y t ; d) Thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m và gi i quy t khi u n i, t cáo v b o hi m y t . 2. Ngoài vi c th c hi n trách nhi m quy nh t i kho n 1 i u này, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương còn có trách nhi m qu n lý, s d ng ngu n kinh phí theo quy nh t i kho n 2 i u 35 c a Lu t này. i u 9. T ch c b o hi m y t 1. T ch c b o hi m y t có ch c năng th c hi n ch , chính sách, pháp lu t v b o hi m y t , qu n lý và s d ng qu b o hi m y t . 2. Chính ph quy nh c th v t ch c, ch c năng, nhi m v và quy n h n c a t ch c b o hi m y t . i u 10. Ki m toán qu b o hi m y t nh kỳ 3 năm, Ki m toán nhà nư c th c hi n ki m toán qu b o hi m y t và báo cáo k t qu v i Qu c h i. Trư ng h p Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i ho c Chính ph yêu c u, Ki m toán nhà nư c th c hi n ki m toán t xu t qu b o hi m y t . i u 11. Các hành vi b nghiêm c m 1. Không óng ho c óng b o hi m y t không y theo quy nh c a Lu t này. 2. Gian l n, gi m o h sơ, th b o hi m y t . 3. S d ng ti n óng b o hi m y t , qu b o hi m y t sai m c ích. 4. C n tr , gây khó khăn ho c làm thi t h i n quy n, l i ích h p pháp c a ngư i tham gia b o hi m y t và c a các bên liên quan n b o hi m y t . 5. C ý báo cáo sai s th t, cung c p sai l ch thông tin, s li u v b o hi m y t . 6. L i d ng ch c v , quy n h n, chuyên môn, nghi p v làm trái v i quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t . CHƯƠNG II I TƯ NG, M C ÓNG, TRÁCH NHI M VÀ PHƯƠNG TH C ÓNG B O HI M Y T
 5. i u 12. i tư ng tham gia b o hi m y t 1. Ngư i lao ng làm vi c theo h p ng lao ng không xác nh th i h n, h p ng lao ng có th i h n t 3 tháng tr lên theo quy nh c a pháp lu t v lao ng; ngư i lao ng là ngư i qu n lý doanh nghi p hư ng ti n lương, ti n công theo quy nh c a pháp lu t v ti n lương, ti n công; cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh c a pháp lu t (sau ây g i chung là ngư i lao ng). 2. Sĩ quan, h sĩ quan nghi p v và sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn, k thu t ang công tác trong l c lư ng Công an nhân dân. 3. Ngư i hư ng lương hưu, tr c p m t s c lao ng h ng tháng. 4. Ngư i ang hư ng tr c p b o hi m xã h i h ng tháng do b tai n n lao ng, b nh ngh nghi p. 5. Ngư i ã thôi hư ng tr c p m t s c lao ng ang hư ng tr c p h ng tháng t ngân sách nhà nư c. 6. Cán b xã, phư ng, th tr n ã ngh vi c ang hư ng tr c p b o hi m xã h i h ng tháng. 7. Cán b xã, phư ng, th tr n ã ngh vi c ang hư ng tr c p t ngân sách nhà nư c h ng tháng. 8. Ngư i ang hư ng tr c p th t nghi p. 9. Ngư i có công v i cách m ng. 10. C u chi n binh theo quy nh c a pháp lu t v c u chi n binh. 11. Ngư i tr c ti p tham gia kháng chi n ch ng M c u nư c theo quy nh c a Chính ph . 12. i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân các c p ương nhi m. 13. Ngư i thu c di n hư ng tr c p b o tr xã h i h ng tháng theo quy nh c a pháp lu t. 14. Ngư i thu c h gia ình nghèo; ngư i dân t c thi u s ang sinh s ng t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn. 15. Thân nhân c a ngư i có công v i cách m ng theo quy nh c a pháp lu t v ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. 16. Thân nhân c a các i tư ng sau ây theo quy nh c a pháp lu t v sĩ quan Quân i nhân dân, nghĩa v quân s , Công an nhân dân và cơ y u: a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c Quân i nhân dân ang t i ngũ; h sĩ quan, binh sĩ ang ph c v trong Quân i nhân dân;
 6. b) Sĩ quan, h sĩ quan nghi p v và sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn, k thu t ang công tác trong l c lư ng Công an nhân dân; h sĩ quan, chi n sĩ Công an nhân dân ph c v có th i h n; c) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p ang làm công tác cơ y u t i Ban Cơ y u Chính ph và ngư i ang làm công tác cơ y u hư ng lương theo b ng lương c p b c quân hàm sĩ quan Quân i nhân dân và b ng lương quân nhân chuyên nghi p thu c Quân i nhân dân nhưng không ph i là quân nhân, công an nhân dân. 17. Tr em dư i 6 tu i. 18. Ngư i ã hi n b ph n cơ th ngư i theo quy nh c a pháp lu t v hi n, l y, ghép mô, b ph n cơ th ngư i và hi n, l y xác. 19. Ngư i nư c ngoài ang h c t p t i Vi t Nam ư c c p h c b ng t ngân sách c a Nhà nư c Vi t Nam. 20. Ngư i thu c h gia ình c n nghèo. 21. H c sinh, sinh viên. 22. Ngư i thu c h gia ình làm nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p và diêm nghi p. 23. Thân nhân c a ngư i lao ng quy nh t i kho n 1 i u này mà ngư i lao ng có trách nhi m nuôi dư ng và s ng trong cùng h gia ình. 24. Xã viên h p tác xã, h kinh doanh cá th . 25. Các i tư ng khác theo quy nh c a Chính ph . i u 13. M c óng và trách nhi m óng b o hi m y t 1. M c óng và trách nhi m óng b o hi m y t ư c quy nh như sau: a) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c ti n lương, ti n công tháng c a ngư i lao ng, trong ó ngư i s d ng lao ng óng 2/3 và ngư i lao ng óng 1/3. Trong th i gian ngư i lao ng ngh vi c hư ng ch thai s n khi sinh con ho c nuôi con nuôi dư i 4 tháng tu i theo quy nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i thì ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng không ph i óng b o hi m y t nhưng v n ư c tính vào th i gian tham gia b o hi m y t liên t c hư ng ch b o hi m y t ; b) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 3 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương hưu, tr c p m t s c lao ng và do t ch c b o hi m xã h i óng; c) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i các kho n 4, 5 và 6 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương t i thi u và do t ch c b o hi m xã h i óng;
 7. d) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 8 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c tr c p th t nghi p và do t ch c b o hi m xã h i óng; ) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i các kho n 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương t i thi u và do ngân sách nhà nư c óng; e) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 19 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương t i thi u và do cơ quan, t ch c, ơn v c p h c b ng óng; g) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i các kho n 20, 21 và 22 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương t i thi u và do i tư ng óng; Ngân sách nhà nư c h tr m t ph n m c óng b o hi m y t cho i tư ng quy nh t i kho n 20 và kho n 21 i u 12 c a Lu t này và i tư ng quy nh t i kho n 22 i u 12 c a Lu t này mà có m c s ng trung bình; h) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 23 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương t i thi u và do ngư i lao ng óng; i) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 24 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương t i thi u và do i tư ng óng; k) M c óng h ng tháng c a i tư ng quy nh t i kho n 25 i u 12 c a Lu t này t i a b ng 6% m c lương t i thi u. 2. Trư ng h p m t ngư i ng th i thu c nhi u i tư ng tham gia b o hi m y t khác nhau quy nh t i i u 12 c a Lu t này thì óng b o hi m y t theo i tư ng u tiên mà ngư i ó ư c xác nh theo th t c a các i tư ng quy nh t i i u 12 c a Lu t này. Trư ng h p i tư ng quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Lu t này có thêm m t ho c nhi u h p ng lao ng không xác nh th i h n ho c có th i h n t 3 tháng tr lên thì óng b o hi m y t theo h p ng lao ng có m c ti n lương, ti n công cao nh t. 3. Chính ph quy nh c th m c óng, m c h tr quy nh t i kho n 1 i u này. i u 14. Ti n lương, ti n công, ti n tr c p làm căn c óng b o hi m y t 1. i v i ngư i lao ng thu c i tư ng th c hi n ch ti n lương do Nhà nư c quy nh thì căn c óng b o hi m y t là ti n lương tháng theo ng ch b c, c p quân hàm và các kho n ph c p ch c v , ph c p thâm niên vư t khung, ph c p thâm niên ngh (n u có). 2. i v i ngư i lao ng hư ng ti n lương, ti n công theo quy nh c a ngư i s d ng lao ng thì căn c óng b o hi m y t là ti n lương, ti n công tháng ư c ghi trong h p ng lao ng.
 8. 3. i v i ngư i hư ng lương hưu, tr c p m t s c lao ng, tr c p th t nghi p h ng tháng thì căn c óng b o hi m y t là ti n lương hưu, tr c p m t s c lao ng, tr c p th t nghi p h ng tháng. 4. i v i các i tư ng khác thì căn c óng b o hi m y t là m c lương t i thi u. 5. M c ti n công, ti n lương t i a tính m c óng b o hi m y t là 20 l n m c lương t i thi u. i u 15. Phương th c óng b o hi m y t 1. H ng tháng, ngư i s d ng lao ng óng b o hi m y t cho ngư i lao ng và trích ti n óng b o hi m y t t ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng n p cùng m t lúc vào qu b o hi m y t . 2. i v i các doanh nghi p nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p, diêm nghi p không tr lương theo tháng thì 3 tháng ho c 6 tháng m t l n, ngư i s d ng lao ng óng b o hi m y t cho ngư i lao ng và trích ti n óng b o hi m y t t ti n lương, ti n công c a ngư i lao ng n p cùng m t lúc vào qu b o hi m y t . 3. H ng tháng, t ch c b o hi m xã h i óng b o hi m y t cho các i tư ng quy nh t i các kho n 3, 4, 5, 6 và 8 i u 12 c a Lu t này vào qu b o hi m y t . 4. H ng năm, cơ quan, t ch c qu n lý i tư ng quy nh t i các kho n 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 và 18 i u 12 c a Lu t này óng b o hi m y t cho các i tư ng này vào qu b o hi m y t . 5. H ng năm, cơ quan, t ch c qu n lý ngư i có công v i cách m ng và các i tư ng quy nh t i các i m a, b và c kho n 16 i u 12 c a Lu t này óng b o hi m y t cho thân nhân c a h vào qu b o hi m y t . 6. H ng tháng, cơ quan, t ch c, ơn v c p h c b ng óng b o hi m y t cho i tư ng quy nh t i kho n 19 i u 12 c a Lu t này vào qu b o hi m y t . 7. Chính ph quy nh c th phương th c óng b o hi m y t c a i tư ng quy nh t i các kho n 20, 21, 22, 23, 24 và 25 i u 12 c a Lu t này. CHƯƠNG III TH B O HI M Y T i u 16. Th b o hi m y t 1. Th b o hi m y t ư c c p cho ngư i tham gia b o hi m y t và làm căn c ư c hư ng các quy n l i v b o hi m y t theo quy nh c a Lu t này. 2. M i ngư i ch ư c c p m t th b o hi m y t . 3. Th i i m th b o hi m y t có giá tr s d ng ư c quy nh như sau:
 9. a) i v i ngư i tham gia b o hi m y t theo quy nh t i kho n 3 i u 50 c a Lu t này óng b o hi m y t liên t c k t l n th hai tr i ho c ngư i tham gia b o hi m y t quy nh t i kho n 2 i u 51 c a Lu t này thì th b o hi m y t có giá tr s d ng k t ngày óng b o hi m y t ; b) i v i ngư i tham gia b o hi m y t theo quy nh t i kho n 3 i u 50 c a Lu t này óng b o hi m y t l n u ho c óng b o hi m y t không liên t c thì th b o hi m y t có giá tr s d ng sau 30 ngày, k t ngày óng b o hi m y t ; riêng i v i quy n l i v d ch v k thu t cao thì th b o hi m y t có giá tr s d ng sau 180 ngày, k t ngày óng b o hi m y t ; c) i v i tr em dư i 6 tu i thì th b o hi m y t có giá tr s d ng n ngày tr 72 tháng tu i. 4. Th b o hi m y t không có giá tr s d ng trong các trư ng h p sau ây: a) Th ã h t th i h n s d ng; b) Th b s a ch a, tNy xoá; c) Ngư i có tên trong th không ti p t c tham gia b o hi m y t . 5. T ch c b o hi m y t quy nh m u th b o hi m y t , qu n lý th b o hi m y t th ng nh t trong c nư c và ch m nh t n ngày 01 tháng 01 năm 2014 ph i t ch c th c hi n vi c phát hành th b o hi m y t có nh c a ngư i tham gia b o hi m y t . i u 17. C p th b o hi m y t 1. H sơ c p th b o hi m y t bao g m: a) Văn b n ăng ký tham gia b o hi m y t c a cơ quan, t ch c có trách nhi m óng b o hi m y t quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Lu t này; b) Danh sách ngư i tham gia b o hi m y t do cơ quan, t ch c có trách nhi m óng b o hi m y t quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Lu t này ho c ngư i i di n c a ngư i t nguy n tham gia b o hi m y t l p; c) T khai c a cá nhân, h gia ình tham gia b o hi m y t . 2. H sơ c p th b o hi m y t i v i tr em dư i 6 tu i bao g m: a) B n sao gi y ch ng sinh ho c b n sao gi y khai sinh. Trư ng h p tr em chưa có b n sao gi y ch ng sinh ho c b n sao gi y khai sinh thì ph i có gi y xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi cư trú c a cha, m ho c ngư i giám h ; b) Danh sách ho c gi y ngh c p th b o hi m y t c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi tr em cư trú.
 10. 3. Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này, t ch c b o hi m y t ph i c p th b o hi m y t cho ngư i tham gia b o hi m y t . i u 18. C p l i th b o hi m y t 1. Th b o hi m y t ư c c p l i trong trư ng h p b m t. 2. Ngư i b m t th b o hi m y t ph i có ơn ngh c p l i th . 3. Trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ơn ngh c p l i th , t ch c b o hi m y t ph i c p l i th cho ngư i tham gia b o hi m y t . Trong th i gian ch c p l i th , ngư i có th v n ư c hư ng quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m yt . 4. Ngư i ư c c p l i th b o hi m y t ph i n p phí. B trư ng B Tài chính quy nh m c phí c p l i th b o hi m y t . i u 19. i th b o hi m y t 1. Th b o hi m y t ư c i trong trư ng h p sau ây: a) Rách, nát ho c h ng; b) Thay i nơi ăng ký khám b nh, ch a b nh ban u; c) Thông tin ghi trong th không úng. 2. H sơ i th b o hi m y t bao g m: a) ơn ngh i th c a ngư i tham gia b o hi m y t ; b) Th b o hi m y t . 3. Trong th i h n 7 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ quy nh t i kho n 2 i u này, t ch c b o hi m y t ph i i th cho ngư i tham gia b o hi m y t . Trong th i gian ch i th , ngư i có th v n ư c hư ng quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t . 4. Ngư i ư c i th b o hi m y t do th b rách, nát ho c h ng ph i n p phí. B trư ng B Tài chính quy nh m c phí i th b o hi m y t . i u 20. Thu h i, t m gi th b o hi m y t 1. Th b o hi m y t b thu h i trong trư ng h p sau ây: a) Gian l n trong vi c c p th b o hi m y t ; b) Ngư i có tên trong th b o hi m y t không ti p t c tham gia b o hi m y t .
 11. 2. Th b o hi m y t b t m gi trong trư ng h p ngư i i khám b nh, ch a b nh s d ng th b o hi m y t c a ngư i khác. Ngư i có th b o hi m y t b t m gi có trách nhi m n nh n l i th và n p ph t theo quy nh c a pháp lu t. CHƯƠNG IV PH M VI Ư C HƯ NG B O HI M Y T i u 21. Ph m vi ư c hư ng c a ngư i tham gia b o hi m y t 1. Ngư i tham gia b o hi m y t ư c qu b o hi m y t chi tr các chi phí sau ây: a) Khám b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng, khám thai nh kỳ, sinh con; b) Khám b nh sàng l c, chNn oán s m m t s b nh; c) V n chuy n ngư i b nh t tuy n huy n lên tuy n trên i v i i tư ng quy nh t i các kho n 9, 13, 14, 17 và 20 i u 12 c a Lu t này trong trư ng h p c p c u ho c khi ang i u tr n i trú ph i chuy n tuy n chuyên môn k thu t. 2. B trư ng B Y t quy nh c th i m b kho n 1 i u này; ch trì, ph i h p v i cơ quan liên quan ban hành danh m c thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b y t , d ch v k thu t y t thu c ph m vi ư c hư ng c a ngư i tham gia b o hi m y t . i u 22. M c hư ng b o hi m y t 1. Ngư i tham gia b o hi m y t khi i khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i các i u 26, 27 và 28 c a Lu t này thì ư c qu b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh trong ph m vi ư c hư ng như sau: a) 100% chi phí khám b nh, ch a b nh iv i i tư ng quy nh t i các kho n 2, 9 và 17 i u 12 c a Lu t này; b) 100% chi phí khám b nh, ch a b nh i v i trư ng h p chi phí cho m t l n khám b nh, ch a b nh th p hơn m c do Chính ph quy nh và khám b nh, ch a b nh t i tuy n xã; c) 95% chi phí khám b nh, ch a b nh iv i i tư ng quy nh t i các kho n 3, 13 và 14 i u 12 c a Lu t này; d) 80% chi phí khám b nh, ch a b nh i v i các i tư ng khác. 2. Trư ng h p m t ngư i thu c nhi u i tư ng tham gia b o hi m y t thì ư c hư ng quy n l i b o hi m y t theo i tư ng có quy n l i cao nh t. 3. Chính ph quy nh m c thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh i v i các trư ng h p vư t tuy n chuyên môn k thu t, khám b nh, ch a b nh theo yêu c u, s d ng d ch v k thu t cao chi phí l n và các trư ng h p khác không thu c quy nh t i kho n 1 i u này.
 12. i u 23. Các trư ng h p không ư c hư ng b o hi m y t 1. Chi phí trong trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 21 ã ư c ngân sách nhà nư c chi tr . 2. i u dư ng, an dư ng t i cơ s i u dư ng, an dư ng. 3. Khám s c kh e. 4. Xét nghi m, chNn oán thai không nh m m c ích i u tr . 5. S d ng k thu t h tr sinh s n, d ch v k ho ch hóa gia ình, n o hút thai, phá thai, tr trư ng h p ph i ình ch thai nghén do nguyên nhân b nh lý c a thai nhi hay c a s n ph . 6. S d ng d ch v thNm m . 7. i u tr lác, c n th và t t khúc x c a m t. 8. S d ng v t tư y t thay th bao g m chân tay gi , m t gi , răng gi , kính m t, máy tr thính, phương ti n tr giúp v n ng trong khám b nh, ch a b nh và ph c h i ch c năng. 9. Khám b nh, ch a b nh, ph c h i ch c năng i v i b nh ngh nghi p, tai n n lao ng, th m h a. 10. Khám b nh, ch a b nh trong trư ng h p t t , t gây thương tích. 11. Khám b nh, ch a b nh nghi n ma túy, nghi n rư u ho c ch t gây nghi n khác. 12. Khám b nh, ch a b nh t n thương v th ch t, tinh th n do hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ó gây ra. 13. Giám nh y khoa, giám nh pháp y, giám nh pháp y tâm th n. 14. Tham gia th nghi m lâm sàng, nghiên c u khoa h c. CHƯƠNG V T CH C KHÁM B NH, CH A B NH CHO NGƯ I THAM GIA B O HI M Y T i u 24. Cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. Cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t là cơ s y t có ký h p ng khám b nh, ch a b nh v i t ch c b o hi m y t . 2. Cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t bao g m: a) Tr m y t xã và tương ương, nhà h sinh;
 13. b) Phòng khám a khoa, chuyên khoa; c) B nh vi n a khoa, chuyên khoa. i u 25. H p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. H p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t là văn b n tho thu n gi a t ch c b o hi m y t v i cơ s khám b nh, ch a b nh v vi c cung ng d ch v và thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 2. H p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t g m các n i dung ch y u sau ây: a) i tư ng ph c v và yêu c u v ch t lư ng cung ng d ch v ; b) Phương th c thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh; c) Quy n và trách nhi m c a các bên; d) Th i h n h p ng; ) Trách nhi m do vi ph m h p ng; e) i u ki n thay i, thanh lý, ch m d t h p ng. 3. Vi c th a thu n v i u ki n thay i, thanh lý, ch m d t h p ng quy nh t i i m e kho n 2 i u này ph i b o m không làm gián o n vi c khám b nh, ch a b nh c a ngư i tham gia b o hi m y t . 4. B trư ng B Y t quy nh m u h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . i u 26. ăng ký khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. Ngư i tham gia b o hi m y t có quy n ăng ký khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ban u t i cơ s khám b nh, ch a b nh tuy n xã, tuy n huy n ho c tương ương; tr trư ng h p ư c ăng ký t i cơ s khám b nh, ch a b nh tuy n t nh ho c tuy n trung ương theo quy nh c a B trư ng B Y t . Trư ng h p ngư i tham gia b o hi m y t ph i làm vi c lưu ng ho c n t m trú t i a phương khác thì ư c khám b nh, ch a b nh ban u t i cơ s khám b nh, ch a b nh phù h p v i tuy n chuyên môn k thu t và nơi ngư i ó ang làm vi c lưu ng, t m trú theo quy nh c a B trư ng B Y t . 2. Ngư i tham gia b o hi m y t ư c thay i cơ s ăng ký khám b nh, ch a b nh ban u vào u m i quý. 3. Tên cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ban u ư c ghi trong th b o hi m y t . i u 27. Chuy n tuy n i u tr
 14. Trư ng h p vư t quá kh năng chuyên môn k thu t thì cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t có trách nhi m chuy n ngư i b nh k p th i n cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t khác theo quy nh v chuy n tuy n chuyên môn k thu t. i u 28. Th t c khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. Ngư i tham gia b o hi m y t khi n khám b nh, ch a b nh ph i xu t trình th b o hi m y t có nh; trư ng h p th b o hi m y t chưa có nh thì ph i xu t trình th b o hi m y t cùng v i gi y t ch ng minh v nhân thân c a ngư i ó; i v i tr em dư i 6 tu i ch ph i xu t trình th b o hi m y t . 2. Trư ng h p c p c u, ngư i tham gia b o hi m y t ư c khám b nh, ch a b nh t i b t kỳ cơ s khám b nh, ch a b nh nào và ph i xu t trình th b o hi m y t cùng v i gi y t quy nh t i kho n 1 i u này trư c khi ra vi n. 3. Trư ng h p chuy n tuy n i u tr , ngư i tham gia b o hi m y t ph i có h sơ chuy n vi n c a cơ s khám b nh, ch a b nh. 4. Trư ng h p khám l i theo yêu c u i u tr , ngư i tham gia b o hi m y t ph i có gi y h n khám l i c a cơ s khám b nh, ch a b nh. i u 29. Giám nh b o hi m y t 1. N i dung giám nh b o hi m y t bao g m: a) Ki m tra th t c khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ; b) Ki m tra, ánh giá vi c ch nh i u tr , s d ng thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b y t , d ch v k thu t y t cho ngư i b nh; c) Ki m tra, xác nh chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 2. Vi c giám nh b o hi m y t ph i b o m chính xác, công khai, minh b ch. 3. T ch c b o hi m y t th c hi n vi c giám nh b o hi m y t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu giám nh. CHƯƠNG VI THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM B NH, CH A B NH B O HI M Y T i u 30. Phương th c thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. Vi c thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ư c th c hi n theo các phương th c sau ây: a) Thanh toán theo nh su t là thanh toán theo nh m c chi phí khám b nh, ch a b nh và m c óng tính trên m i th b o hi m y t ư c ăng ký t i cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t trong m t kho ng th i gian nh t nh;
 15. b) Thanh toán theo giá d ch v là thanh toán d a trên chi phí c a thu c, hóa ch t, v t tư, thi t b y t , d ch v k thu t y t ư c s d ng cho ngư i b nh; c) Thanh toán theo trư ng h p b nh là thanh toán theo chi phí khám b nh, ch a b nh ư c xác nh trư c cho t ng trư ng h p theo chNn oán. 2. Chính ph quy nh c th vi c áp d ng phương th c thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t quy nh t i kho n 1 i u này . i u 31. Thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. T ch c b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t v i cơ s khám b nh, ch a b nh theo h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 2. T ch c b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t tr c ti p cho ngư i có th b o hi m y t i khám b nh, ch a b nh trong các trư ng h p sau ây: a) T i cơ s khám b nh, ch a b nh không có h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ; b) Trư ng h p khám b nh, ch a b nh không úng quy nh t i các i u 26, 27 và 28 c a Lu t này; c) T i nư c ngoài; d) M t s trư ng h p c bi t khác do B trư ng B Y t quy nh. 3. B Y t ch trì, ph i h p v i B Tài chính quy nh th t c, m c thanh toán iv i các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này. 4. T ch c b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh trên cơ s vi n phí theo quy nh c a Chính ph . i u 32. T m ng, thanh toán, quy t toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. T ch c b o hi m y t có trách nhi m t m ng kinh phí hàng quý cho cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t t i thi u b ng 80% chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t th c t c a quý trư c ã ư c quy t toán. i v i cơ s khám b nh, ch a b nh l n u ký h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t thì m c t m ng l n u t i thi u b ng 80% m c kinh phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t c a m t quý theo h p ng ã ký. 2. Vi c thanh toán, quy t toán gi a cơ s khám b nh, ch a b nh và t ch c b o hi m y t ư c th c hi n h ng quý như sau: a) Trong tháng u c a m i quý, cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t có trách nhi m g i báo cáo quy t toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t c a quý trư c cho t ch c b o hi m y t ;
 16. b) Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c báo cáo quy t toán c a cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t , t ch c b o hi m y t có trách nhi m xem xét và thông báo k t qu quy t toán chi phí. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày thông báo k t qu quy t toán, t ch c b o hi m y t ph i hoàn thành vi c thanh toán v i cơ s khám b nh, ch a b nh. 3. Trong th i h n 40 ngày, k t ngày nh n h sơ ngh thanh toán c a ngư i tham gia b o hi m y t khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i i m a và i m b kho n 2 i u 31 c a Lu t này; trong th i h n 60 ngày, k t ngày nh n h sơ ngh thanh toán c a ngư i tham gia b o hi m y t khám b nh, ch a b nh theo quy nh t i i m c và i m d kho n 2 i u 31 c a Lu t này, t ch c b o hi m y t ph i thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh tr c ti p cho các i tư ng này. CHƯƠNG VII QU B O HI M Y T i u 33. Ngu n hình thành qu b o hi m y t 1. Ti n óng b o hi m y t theo quy nh c a Lu t này. 2. Ti n sinh l i t ho t ng u tư c a qu b o hi m y t . 3. Tài tr , vi n tr c a các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài. 4. Các ngu n thu h p pháp khác. i u 34. Qu n lý qu b o hi m y t 1. Qu b o hi m y t ư c qu n lý t p trung, th ng nh t, công khai, minh b ch và có s phân c p qu n lý trong h th ng t ch c b o hi m y t . 2. Chính ph quy nh c th vi c qu n lý qu b o hi m y t ; quy t nh ngu n tài chính b o m vi c khám b nh, ch a b nh b o hi m y t trong trư ng h p m t cân i thu, chi qu b o hi m y t . i u 35. S d ng qu b o hi m y t 1. Qu b o hi m y t ư c s d ng cho các m c ích sau ây: a) Thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ; b) Chi phí qu n lý b máy t ch c b o hi m y t theo nh m c chi hành chính c a cơ quan nhà nư c; c) u tư b o toàn và tăng trư ng qu b o hi m y t theo nguyên t c an toàn, hi u qu ;
 17. d) L p qu d phòng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . Qu d phòng t i thi u b ng t ng chi khám b nh, ch a b nh b o hi m y t c a hai quý trư c li n k và t i a không quá t ng chi khám b nh, ch a b nh b o hi m y t c a hai năm trư c li n k . 2. Trư ng h p các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có s thu b o hi m y t l n hơn s chi khám b nh, ch a b nh b o hi m y t thì ư c s d ng m t ph n k t dư ph c v khám b nh, ch a b nh b o hi m y t t i a phương. 3. Chính ph quy nh c th i u này. CHƯƠNG VIII QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC BÊN LIÊN QUAN N B O HI M YT i u 36. Quy n c a ngư i tham gia b o hi m y t 1. ư c c p th b o hi m y t khi óng b o hi m y t . 2. L a ch n cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ban u theo quy nh t i kho n 1 i u 26 c a Lu t này. 3. ư c khám b nh, ch a b nh. 4. ư c t ch c b o hi m y t thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh theo ch b o hi m y t . 5. Yêu c u t ch c b o hi m y t , cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t và cơ quan liên quan gi i thích, cung c p thông tin v ch b o hi m y t . 6. Khi u n i, t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v b o hi m y t . i u 37. Nghĩa v c a ngư i tham gia b o hi m y t 1. óng b o hi m y t y , úng th i h n. 2. S d ng th b o hi m y t úng m c ích, không cho ngư i khác mư n th b o hi m y t . 3. Th c hi n các quy nh t i i u 28 c a Lu t này khi n khám b nh, ch a b nh. 4. Ch p hành các quy nh và hư ng d n c a t ch c b o hi m y t , cơ s khám b nh, ch a b nh khi n khám b nh, ch a b nh. 5. Thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh cho cơ s khám b nh, ch a b nh ngoài ph n chi phí do qu b o hi m y t chi tr . i u 38. Quy n c a t ch c, cá nhân óng b o hi m y t
 18. 1. Yêu c u t ch c b o hi m y t , cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i thích, cung c p thông tin v ch b o hi m y t . 2. Khi u n i, t cáo hành vi vi ph m pháp lu t v b o hi m y t . i u 39. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân óng b o hi m y t 1. L p h sơ ngh c p th b o hi m y t . 2. óng b o hi m y t y , úng th i h n. 3. Giao th b o hi m y t cho ngư i tham gia b o hi m y t . 4. Cung c p y , chính xác thông tin, tài li u có liên quan n trách nhi m th c hi n b o hi m y t c a ngư i s d ng lao ng, c a i di n cho ngư i tham gia b o hi m y t khi có yêu c u c a t ch c b o hi m y t , ngư i lao ng ho c i di n c a ngư i lao ng. 5. Ch p hành vi c thanh tra, ki m tra v vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o hi m y t . i u 40. Quy n c a t ch c b o hi m y t 1. Yêu c u ngư i s d ng lao ng, i di n c a ngư i tham gia b o hi m y t và ngư i tham gia b o hi m y t cung c p y , chính xác thông tin, tài li u có liên quan n trách nhi m c a h v vi c th c hi n b o hi m y t . 2. Ki m tra, giám nh vi c th c hi n khám b nh, ch a b nh b o hi m y t ; thu h i, t m gi th b o hi m y t i v i các trư ng h p quy nh t i i u 20 c a Lu t này. 3. Yêu c u cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t cung c p h sơ, b nh án, tài li u v khám b nh, ch a b nh ph c v công tác giám nh b o hi m y t . 4. T ch i thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t không úng quy nh c a Lu t này ho c không úng v i n i dung h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 5. Yêu c u ngư i có trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ngư i tham gia b o hi m y t hoàn tr chi phí khám b nh, ch a b nh mà t ch c b o hi m y t ã chi tr . 6. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n s a i, b sung chính sách, pháp lu t v b o hi m y t và x lý t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v b o hi m y t . i u 41. Trách nhi m c a t ch c b o hi m y t 1. Tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v b o hi m y t . 2. Hư ng d n h sơ, th t c, t ch c th c hi n ch b o hi m y t b o m nhanh chóng, ơn gi n và thu n ti n cho ngư i tham gia b o hi m y t .
 19. 3. Thu ti n óng b o hi m y t và c p th b o hi m y t . 4. Qu n lý, s d ng qu b o hi m y t . 5. Ký h p ng khám b nh, ch a b nh b o hi m y t v i cơ s khám b nh, ch a b nh. 6. Thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh b o hi m y t . 7. Cung c p thông tin v các cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t và hư ng d n ngư i tham gia b o hi m y t l a ch n cơ s khám b nh, ch a b nh ban u. 8. Ki m tra ch t lư ng khám b nh, ch a b nh; giám nh b o hi m y t . 9. B o v quy n l i c a ngư i tham gia b o hi m y t ; gi i quy t theo thNm quy n các ki n ngh , khi u n i, t cáo v ch b o hi m y t . 10. Lưu tr h sơ, s li u v b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t; ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý b o hi m y t , xây d ng h cơ s d li u qu c gia v b o hi m y t . 11. T ch c th c hi n công tác th ng kê, báo cáo, hư ng d n nghi p v v b o hi m y t ; báo cáo nh kỳ ho c t xu t khi có yêu c u v qu n lý, s d ng qu b o hi m y t . 12. T ch c ào t o, b i dư ng nghi p v , nghiên c u khoa h c và h p tác qu c t v b o hi m y t . i u 42. Quy n c a cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. Yêu c u t ch c b o hi m y t cung c p y , chính xác các thông tin có liên quan n ngư i tham gia b o hi m y t , kinh phí khám b nh, ch a b nh cho ngư i tham gia b o hi m y t t i cơ s khám b nh, ch a b nh. 2. ư c t ch c b o hi m y t t m ng kinh phí và thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh theo h p ng khám b nh, ch a b nh ã ký. 3. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý t ch c, cá nhân vi ph m pháp lu t v b o hi m y t . i u 43. Trách nhi m c a cơ s khám b nh, ch a b nh b o hi m y t 1. T ch c khám b nh, ch a b nh b o m ch t lư ng v i th t c ơn gi n, thu n ti n cho ngư i tham gia b o hi m y t . 2. Cung c p h sơ b nh án, tài li u liên quan n khám b nh, ch a b nh và thanh toán chi phí khám b nh, ch a b nh c a ngư i tham gia b o hi m y t theo yêu c u c a t ch c b o hi m y t và cơ quan nhà nư c có thNm quy n.
 20. 3. B o m i u ki n c n thi t cho t ch c b o hi m y t th c hi n công tác giám nh; ph i h p v i t ch c b o hi m y t trong vi c tuyên truy n, gi i thích v ch b o hi m y t cho ngư i tham gia b o hi m y t . 4. Ki m tra, phát hi n và thông báo cho t ch c b o hi m y t nh ng trư ng h p vi ph m v s d ng th b o hi m y t ; ph i h p v i t ch c b o hi m y t thu h i, t m gi th b o hi m y t i v i các trư ng h p quy nh t i i u 20 c a Lu t này. 5. Qu n lý và s d ng kinh phí t qu b o hi m y t theo úng quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c th c hi n công tác th ng kê, báo cáo v b o hi m y t theo quy nh c a pháp lu t. i u 44. Quy n c a t ch c i di n ngư i lao ng và t ch c i di n ngư i s d ng lao ng 1. Yêu c u t ch c b o hi m y t , cơ s khám b nh, ch a b nh và ngư i s d ng lao ng cung c p y , chính xác thông tin liên quan n ch b o hi m y t c a ngư i lao ng. 2. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý hành vi vi ph m pháp lu t v b o hi m y t làm nh hư ng n quy n và l i ích h p pháp c a ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng. i u 45. Trách nhi m c a t ch c i di n ngư i lao ng và t ch c i di n ngư i s d ng lao ng 1. Tuyên truy n, ph bi n chính sách, pháp lu t v b o hi m y t i v i ngư i lao ng, ngư i s d ng lao ng. 2. Tham gia xây d ng, ki n ngh s a i, b sung chính sách, pháp lu t v b o hi m y t . 3. Tham gia giám sát vi c thi hành pháp lu t v b o hi m y t . CHƯƠNG IX THANH TRA, KHI U N I, T CÁO, GI I QUY T TRANH CH P VÀ X LÝ VI PH M V B O HI M Y T i u 46. Thanh tra b o hi m y t Thanh tra y t th c hi n ch c năng thanh tra chuyên ngành v b o hi m y t . i u 47. Khi u n i, t cáo v b o hi m y t Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính v b o hi m y t , vi c t cáo và gi i quy t t cáo vi ph m pháp lu t v b o hi m y t ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
Đồng bộ tài khoản