Văn bản Luật 81/2006/QH11

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
87
lượt xem
12
download

Văn bản Luật 81/2006/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật số 81/2006/QH11 về việc cư trú do Quốc Hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn bản Luật 81/2006/QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ************ Lu t s : 81/2006/QH 11 Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Khóa XI, kỳ h p th 10 (T ngày 17 tháng 10 n ngày 29 tháng 11 năm 2006) LU T CƯ TRÚ Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Lu t này quy nh v cư trú. Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Lu t này quy nh v quy n t do cư trú c a công dân trên lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; trình t , th t c ăng ký, qu n lý cư trú; quy n, trách nhi m c a công dân, h gia ình, cơ quan, t ch c v ăng ký, qu n lý cư trú. Cư trú là vi c công dân sinh s ng t i m t a i m thu c xã, phư ng, th tr n dư i hình th c thư ng trú ho c t m trú. i u 2. i tư ng áp d ng Lu t này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, h gia ình, công dân Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v n còn qu c t ch Vi t Nam tr v Vi t Nam sinh s ng. i u 3. Quy n t do cư trú c a công dân Công dân có quy n t do cư trú theo quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Công dân có i u ki n ăng ký thư ng trú, t m trú thì có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n ăng ký thư ng trú, t m trú. Quy n t do cư trú c a công dân ch b h n ch theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n và theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh. i u 4. Nguyên t c cư trú và qu n lý cư trú 1. Tuân th Hi n pháp và pháp lu t. 2. B o m hài hoà quy n, l i ích h p pháp c a công dân, l i ích c a Nhà nư c, c ng ng và xã h i; k t h p gi a vi c b o m quy n t do cư trú, các quy n cơ b n khác c a công dân và trách nhi m c a Nhà nư c v i nhi m v xây d ng, phát tri n kinh t , xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh, gi gìn tr t t , an toàn xã h i. 3. Trình t , th t c ăng ký thư ng trú, t m trú ph i ơn gi n, thu n ti n, k p th i, chính xác, công khai, minh b ch, không gây phi n hà; vi c qu n lý cư trú ph i b o m hi u qu .
 2. 4. M i thay i v cư trú ph i ư c ăng ký; m i ngư i ch ư c ăng ký thư ng trú, ăng ký t m trú t i m t nơi. i u 5. B o m i u ki n th c hi n quy n t do cư trú và ho t ng qu n lý cư trú 1. Nhà nư c b o m quy n t do cư trú c a công dân. Cơ quan, t ch c, cá nhân xâm ph m quy n t do cư trú c a công dân ph i b x lý nghiêm minh. Nhà nư c có chính sách và bi n pháp ng b b o m ngày càng t t hơn quy n t do cư trú c a công dân. 2. Nhà nư c b o m ngân sách, cơ s v t ch t, ngu n nhân l c, u tư phát tri n công ngh , k thu t tiên ti n cho ho t ng ăng ký, qu n lý cư trú. i u 6. Trách nhi m qu n lý nhà nư c v cư trú 1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v cư trú trong ph m vi c nư c. 2. B Công an ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v cư trú. 3. U ban nhân dân các c p trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà nư c v cư trú t i a phương theo quy nh c a Lu t này, các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan và phân c p c a Chính ph . i u 7. H p tác qu c t trong qu n lý cư trú Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam th c hi n h p tác qu c t v qu n lý cư trú phù h p v i pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t qu c t ; th c hi n i u ư c qu c t liên quan n qu n lý cư trú mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. i u 8. Các hành vi b nghiêm c m 1. C n tr công dân th c hi n quy n t do cư trú. 2. L m d ng quy nh v h khNu h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân. 3. Nh n h i l , c a quy n, hách d ch, sách nhi u, gây phi n hà trong vi c ăng ký, qu n lý cư trú. 4. Thu, s d ng l phí ăng ký cư trú trái v i quy nh c a pháp lu t. 5. T t ra th i gian, th t c, gi y t , bi u m u trái v i quy nh c a pháp lu t ho c làm sai l ch s sách, h sơ v cư trú. 6. C ý c p ho c t ch i c p gi y t v cư trú trái v i quy nh c a pháp lu t. 7. L i d ng quy n t do cư trú xâm ph m l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a t ch c, cá nhân. 8. Thuê, cho thuê, mư n, cho mư n, làm gi , s a ch a, làm sai l ch n i dung s h khNu, s t m trú, gi y t khác liên quan n cư trú; s d ng gi y t gi v cư trú; cung c p thông tin, tài li u sai s th t v cư trú. 9. T ch c, kích ng, xúi gi c, lôi kéo, d d , môi gi i, giúp s c, cư ng b c ngư i khác vi ph m pháp lu t v cư trú. Chương II
 3. QUY N, TRÁCH NHI M C A CÔNG DÂN V CƯ TRÚ i u 9. Quy n c a công dân v cư trú 1. L a ch n, quy t nh nơi thư ng trú, t m trú c a mình phù h p v i quy nh c a Lu t này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. 2. ư c c p, c p l i, i s h khNu, s t m trú, gi y t khác liên quan n cư trú. 3. ư c cung c p thông tin, tài li u liên quan n vi c th c hi n quy n cư trú. 4. Yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n bi n pháp b o v quy n cư trú c a mình. 5. Khi u n i, t cáo, kh i ki n i v i hành vi vi ph m pháp lu t v cư trú theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Các trư ng h p b h n ch quy n t do cư trú 1. Ngư i b cơ quan ti n hành t t ng có thNm quy n áp d ng bi n pháp c m i kh i nơi cư trú. 2. Ngư i b Toà án áp d ng hình ph t c m cư trú; ngư i b k t án ph t tù nhưng chưa có quy t nh thi hành án, ư c hư ng án treo ho c ang ư c hoãn, t m ình ch thi hành án ph t tù; ngư i ang b qu n ch . 3. Ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ s ch a b nh, cơ s giáo d c nhưng ang ư c hoãn ch p hành ho c t m ình ch thi hành. i u 11. Trách nhi m c a công dân v cư trú 1. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t v cư trú. 2. Cung c p y , chính xác thông tin, tài li u v cư trú c a mình cho cơ quan, ngư i có thNm quy n và ch u trách nhi m v thông tin, tài li u ã cung c p. 3. N p l phí ăng ký cư trú. 4. Xu t trình s h khNu, s t m trú, gi y t khác liên quan n cư trú khi cơ quan, ngư i có thNm quy n yêu c u. 5. Báo ngay v i cơ quan ã ăng ký cư trú khi s h khNu, s t m trú, gi y t khác liên quan n cư trú b m t ho c b hư h ng. i u 12. Nơi cư trú c a công dân 1. Nơi cư trú c a công dân là ch h p pháp mà ngư i ó thư ng xuyên sinh s ng. Nơi cư trú c a công dân là nơi thư ng trú ho c nơi t m trú. Ch h p pháp là nhà , phương ti n ho c nhà khác mà công dân s d ng cư trú. Ch h p pháp có th thu c quy n s h u c a công dân ho c ư c cơ quan, t ch c, cá nhân cho thuê, cho mư n, cho nh theo quy nh c a pháp lu t. Nơi thư ng trú là nơi công dân sinh s ng thư ng xuyên, n nh, không có th i h n t i m t ch nh t nh và ã ăng ký thư ng trú. Nơi t m trú là nơi công dân sinh s ng ngoài nơi ăng ký thư ng trú và ã ăng ký t m trú. 2. Trư ng h p không xác nh ư c nơi cư trú c a công dân theo quy nh t i kho n 1 i u này thì nơi cư trú c a công dân là nơi ngư i ó ang sinh s ng.
 4. i u 13. Nơi cư trú c a ngư i chưa thành niên 1. Nơi cư trú c a ngư i chưa thành niên là nơi cư trú c a cha, m ; n u cha, m có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú c a ngư i chưa thành niên là nơi cư trú c a cha ho c m mà ngư i chưa thành niên thư ng xuyên chung s ng. 2. Ngư i chưa thành niên có th có nơi cư trú khác v i nơi cư trú c a cha, m n u ư c cha, m ng ý ho c pháp lu t có quy nh. i u 14. Nơi cư trú c a ngư i ư c giám h 1. Nơi cư trú c a ngư i ư c giám h là nơi cư trú c a ngư i giám h . 2. Ngư i ư c giám h có th có nơi cư trú khác v i nơi cư trú c a ngư i giám h n u ư c ngư i giám h ng ý ho c pháp lu t có quy nh. i u 15. Nơi cư trú c a v , ch ng 1. Nơi cư trú c a v , ch ng là nơi v , ch ng thư ng xuyên chung s ng. 2. V , ch ng có th có nơi cư trú khác nhau n u có tho thu n. i u 16. Nơi cư trú c a cán b , chi n sĩ Quân i nhân dân và Công an nhân dân 1. Nơi cư trú c a ngư i ang làm nghĩa v quân s ho c ang ph c v có th i h n trong Công an nhân dân là nơi ơn v c a ngư i ó óng quân. 2. Nơi cư trú c a sĩ quan, h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng; sĩ quan, h sĩ quan nghi p v , sĩ quan, h sĩ quan chuyên môn k thu t, công nhân, viên ch c Công an nhân dân là nơi ơn v c a ngư i ó óng quân, tr trư ng h p h có nơi cư trú theo quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Lu t này. i u 17. Nơi cư trú c a ngư i làm ngh lưu ng Nơi cư trú c a ngư i làm ngh lưu ng trên tàu, thuy n, phương ti n hành ngh lưu ng khác là nơi ăng ký tàu, thuy n, phương ti n ó, tr trư ng h p h có nơi cư trú theo quy nh t i kho n 1 i u 12 c a Lu t này. Chương III ĂNG KÝ THƯ NG TRÚ i u 18. ăng ký thư ng trú ăng ký thư ng trú là vi c công dân ăng ký nơi thư ng trú c a mình v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ư c cơ quan này làm th t c ăng ký thư ng trú, c p s h khNu cho h . i u 19. i u ki n ăng ký thư ng trú t i t nh Công dân có ch h p pháp t nh nào thì ư c ăng ký thư ng trú t i t nh ó. Trư ng h p ch h p pháp do thuê, mư n, nh c a cá nhân thì ph i ư c ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh ng ý b ng văn b n. i u 20. i u ki n ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c trung ương Công dân thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây thì ư c ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c trung ương:
 5. 1. Có ch h p pháp và ã t m trú liên t c t i thành ph ó t m t năm tr lên. Trư ng h p ch h p pháp do thuê, mư n, nh c a cá nhân thì ph i ư c ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh ng ý b ng văn b n; 2. ư c ngư i có s h khNu ng ý cho nh p vào s h khNu c a mình n u thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a) V v v i ch ng; ch ng v v i v ; con v v i cha, m ; cha, m v v i con; b) Ngư i h t tu i lao ng, ngh hưu, ngh m t s c, ngh thôi vi c chuy n v v i anh, ch , em ru t; c) Ngư i tàn t t, m t kh năng lao ng, ngư i b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c, kh năng i u khi n hành vi v v i anh, ch , em ru t, cô, dì, chú, bác, c u ru t, ngư i giám h ; d) Ngư i chưa thành niên không còn cha, m ho c còn cha, m nhưng cha, m không có kh năng nuôi dư ng v v i ông, bà n i, ngo i, anh, ch , em ru t, cô, dì, chú, bác, c u ru t, ngư i giám h ; ) Ngư i thành niên c thân v s ng v i ông, bà n i, ngo i; 3. ư c i u ng, tuy n d ng n làm vi c t i cơ quan, t ch c hư ng lương t ngân sách nhà nư c ho c theo ch h p ng không xác nh th i h n và có ch h p pháp. Trư ng h p ch h p pháp do thuê, mư n, nh c a cá nhân thì ph i ư c ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh ng ý b ng văn b n; 4. Trư c ây ã ăng ký thư ng trú t i thành ph tr c thu c trung ương, nay tr v thành ph ó sinh s ng t i ch h p pháp c a mình. Trư ng h p ch h p pháp do thuê, mư n, nh c a cá nhân thì ph i ư c ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh ng ý b ng văn b n. i u 21. Th t c ăng ký thư ng trú 1. Ngư i ăng ký thư ng trú n p h sơ ăng ký thư ng trú t i cơ quan công an sau ây: a) i v i thành ph tr c thu c trung ương thì n p h sơ t i Công an huy n, qu n, th xã; b) i v i t nh thì n p h sơ t i Công an xã, th tr n thu c huy n, Công an th xã, thành ph thu c t nh. 2. H sơ ăng ký thư ng trú bao g m: a) Phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; b n khai nhân khNu; b) Gi y chuy n h khNu theo quy nh t i i u 28 c a Lu t này; c) Gi y t và tài li u ch ng minh ch h p pháp. i v i trư ng h p chuy n n thành ph tr c thu c trung ương ph i có thêm tài li u ch ng minh thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 20 c a Lu t này. 3. Trong th i h n mư i lăm ngày, k t ngày nh n h sơ, cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u này ph i c p s h khNu cho ngư i ã n p h sơ ăng ký thư ng trú; trư ng h p không c p ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 22. Xoá ăng ký thư ng trú 1. Ngư i thu c m t trong các trư ng h p sau ây thì b xoá ăng ký thư ng trú: a) Ch t, b Toà án tuyên b là m t tích ho c ã ch t;
 6. b) ư c tuy n d ng vào Quân i nhân dân, Công an nhân dân t p trung trong doanh tr i; c) ã có quy t nh hu ăng ký thư ng trú quy nh t i i u 37 c a Lu t này; d) Ra nư c ngoài nh cư; ) ã ăng ký thư ng trú nơi cư trú m i; trong trư ng h p này, cơ quan ã làm th t c ăng ký thư ng trú cho công dân nơi cư trú m i có trách nhi m thông báo ngay cho cơ quan ã c p gi y chuy n h khNu xoá ăng ký thư ng trú nơi cư trú cũ. 2. Cơ quan có thNm quy n ăng ký thư ng trú thì cũng có thNm quy n xoá ăng ký thư ng trú. 3. Th t c c th xoá ăng ký thư ng trú và i u ch nh h sơ, tài li u, s sách có liên quan do B trư ng B Công an quy nh. i u 23. Thay i nơi ăng ký thư ng trú trong trư ng h p chuy n ch h p pháp 1. Ngư i ã ăng ký thư ng trú mà thay i ch h p pháp thì trong th i h n 24 tháng, k t ngày chuy n n ch h p pháp m i có trách nhi m làm th t c thay i nơi ăng ký thư ng trú. 2. Cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Lu t này có trách nhi m t o i u ki n thu n l i công dân th c hi n vi c thay i nơi ăng ký thư ng trú. i u 24. S h kh u 1. S h khNu ư c c p cho h gia ình ho c cá nhân ã ăng ký thư ng trú và có giá tr xác nh nơi thư ng trú c a công dân. 2. S h khNu b hư h ng thì ư c i, b m t thì ư c c p l i. 3. B Công an phát hành m u s h khNu và hư ng d n vi c c p, c p l i, i, s d ng, qu n lý s h khNu th ng nh t trong toàn qu c. i u 25. S h kh u c p cho h gia ình 1. S h khNu ư c c p cho t ng h gia ình. M i h gia ình c m t ngư i có năng l c hành vi dân s y làm ch h th c hi n và hư ng d n các thành viên trong h th c hi n quy nh v ăng ký, qu n lý cư trú. Trư ng h p không có ngư i t mư i tám tu i tr lên ho c có ngư i t 18 tu i tr lên nhưng b m t ho c h n ch năng l c hành vi dân s thì ư c c m t ngư i trong h làm ch h . Nh ng ngư i chung m t ch h p pháp và có quan h gia ình là ông, bà, cha, m , v , ch ng, con và anh, ch , em ru t, cháu ru t thì có th ư c c p chung m t s h khNu. 2. Nhi u h gia ình chung m t ch h p pháp thì m i h gia ình ư c c p m t s h khNu. 3. Ngư i không thu c trư ng h p quy nh t i o n 2 kho n 1 i u này n u có i u ki n quy nh t i i u 19 và i u 20 c a Lu t này và ư c ch h ng ý cho nh p vào s h khNu c p cho h gia ình thì ư c nh p chung vào s h khNu ó. i u 26. S h kh u c p cho cá nhân 1. S h khNu ư c c p cho cá nhân thu c m t trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Ngư i có năng l c hành vi dân s y và có ch c l p v i gia ình c a ngư i ó, ngư i s ng c thân, ngư i ư c tách s h khNu theo quy nh t i kho n 1 i u 27 c a Lu t này; b) Ngư i làm ngh lưu ng trên tàu, thuy n, phương ti n hành ngh lưu ng khác, n u h không s ng theo h gia ình; c) Thương binh, b nh binh, ngư i thu c di n chính sách ưu ãi c a Nhà nư c, ngư i già y u, cô ơn, ngư i tàn t t và các trư ng h p khác ư c cơ quan, t ch c nuôi dư ng, chăm sóc t p trung;
 7. d) Ch c s c tôn giáo, nhà tu hành ho c ngư i khác chuyên ho t ng tôn giáo theo quy nh c a pháp lu t v tín ngư ng, tôn giáo mà s ng t i cơ s tôn giáo. 2. Ngư i không thu c i tư ng quy nh t i o n 2 kho n 1 i u 25 n u có i u ki n quy nh t i i u 19 và i u 20 c a Lu t này và ư c ch h ng ý cho nh p vào s h khNu c p cho cá nhân thì ư c nh p chung vào s h khNu ó. i u 27. Tách s h kh u 1. Trư ng h p có cùng m t ch h p pháp ư c tách s h khNu bao g m: a) Ngư i có năng l c hành vi dân s y và có nhu c u tách s h khNu; b) Ngư i ã nh p vào s h khNu quy nh t i kho n 3 i u 25 và kho n 2 i u 26 c a Lu t này mà ư c ch h ng ý cho tách s h khNu b ng văn b n. 2. Khi tách s h khNu, ngư i n làm th t c ph i xu t trình s h khNu; phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; ý ki n ng ý b ng văn b n c a ch h n u thu c trư ng h p quy nh t i i m b kho n 1 i u này. 3. Trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan có thNm quy n ph i tr k t qu gi i quy t vi c tách s h khNu; trư ng h p không gi i quy t vi c tách s h khNu thì ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. i u 28. Gi y chuy n h kh u 1. Công dân khi chuy n nơi thư ng trú thì ư c c p gi y chuy n h khNu. 2. Gi y chuy n h khNu ư c c p cho công dân trong các trư ng h p sau ây: a) Chuy n i ngoài ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh; b) Chuy n i ngoài ph m vi huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương; th xã, thành ph thu c t nh. 3. ThNm quy n c p gi y chuy n h khNu ư c quy nh như sau: a) Trư ng Công an xã, th tr n c p gi y chuy n h khNu cho trư ng h p quy nh t i i m a kho n 2 i u này; b) Trư ng Công an huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương, Trư ng Công an th xã, thành ph thu c t nh c p gi y chuy n h khNu cho trư ng h p quy nh t i i m b kho n 2 i u này. 4. H sơ c p gi y chuy n h khNu bao g m s h khNu và phi u báo thay i h khNu, nhân khNu. 5. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan có thNm quy n ph i c p gi y chuy n h khNu cho công dân. Trong th i h n mư i ngày, k t ngày nh n ư c thông báo ti p nh n c a cơ quan qu n lý cư trú nơi công dân chuy n h khNu n, Công an huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh nơi có ngư i chuy n i ph i chuy n h sơ ăng ký, qu n lý h khNu cho Công an cùng c p nơi ngư i ó chuy n n. 6. Công dân thu c m t trong các trư ng h p sau ây không ph i c p gi y chuy n h khNu: a) Chuy n i trong ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh; chuy n i trong cùng m t huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương; chuy n i trong cùng m t th xã, thành ph thu c t nh; b) H c sinh, sinh viên, h c viên h c t i nhà trư ng và cơ s giáo d c khác; c) i làm nghĩa v quân s , ph c v có th i h n trong Công an nhân dân; d) ư c tuy n d ng vào Quân i nhân dân, Công an nhân dân t p trung trong doanh tr i ho c nhà t p th ; ) Ch p hành hình ph t tù; ch p hành quy t nh ưa vào trư ng giáo dư ng, cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, cơ s cai nghi n ma tuý b t bu c, qu n ch . i u 29. i u ch nh nh ng thay i trong s h kh u
 8. 1. Trư ng h p có thay i ch h thì h gia ình ph i làm th t c thay i ch h . Ngư i n làm th t c ph i xu t trình s h khNu; phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; ý ki n c a ch h ho c ngư i khác trong gia ình v vi c thay i ch h . 2. Trư ng h p có thay i v h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh ho c các thay i khác v h t ch c a ngư i có tên trong s h khNu thì ch h ho c ngư i có thay i ho c ngư i ư c u quy n ph i làm th t c i u ch nh. Ngư i n làm th t c ph i xu t trình s h khNu, gi y khai sinh ho c quy t nh ư c phép thay i c a cơ quan có thNm quy n v ăng ký h t ch; n p phi u báo thay i h khNu, nhân khNu. 3. Trư ng h p có thay i a gi i hành chính, ơn v hành chính, ư ng ph , s nhà thì cơ quan qu n lý cư trú có thNm quy n căn c vào quy t nh thay i a gi i hành chính, ơn v hành chính, ư ng ph , s nhà c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ính chính trong s h khNu. 4. Trư ng h p chuy n n ch h p pháp m i trong ph m vi xã, th tr n c a huy n thu c t nh; chuy n i trong cùng m t huy n, qu n, th xã c a thành ph tr c thu c trung ương; chuy n i trong cùng m t th xã, thành ph thu c t nh thì ch h ho c ngư i trong h ho c ngư i ư c u quy n ph i làm th t c i u ch nh. Ngư i n làm th t c i u ch nh ph i n p phi u báo thay i h khNu, nhân khNu; xu t trình s h khNu; gi y t ch ng minh ch h p pháp m i. 5. Trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ, cơ quan có thNm quy n quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Lu t này ph i i u ch nh, b sung các thay i trong s h khNu. 6. Trư ng h p làm th t c i u ch nh thay i trong s h khNu thì ngư i n làm th t c ph i là ngư i có năng l c hành vi dân s y ; i v i ngư i chưa thành niên thì vi c làm th t c ph i thông qua ngư i giám h ho c ngư i i di n h p pháp theo quy nh c a pháp lu t v dân s . Chương IV ĂNG KÝ T M TRÚ, THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO T M V NG i u 30. ăng ký t m trú 1. ăng ký t m trú là vi c công dân ăng ký nơi t m trú c a mình v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và ư c cơ quan này làm th t c ăng ký t m trú, c p s t m trú cho h . 2. Ngư i ang sinh s ng, làm vi c, lao ng, h c t p t i m t a i m thu c xã, phư ng, th tr n nhưng không thu c trư ng h p ư c ăng ký thư ng trú t i a phương ó thì trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày n ph i ăng ký t m trú t i Công an xã, phư ng, th tr n. 3. Ngư i n ăng ký t m trú ph i xu t trình gi y ch ng minh nhân dân ho c gi y t có xác nh n c a Công an xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó ã ăng ký thư ng trú; gi y t ch ng minh quy n s h u ho c s d ng nhà ó; n p phi u báo thay i h khNu, nhân khNu, b n khai nhân khNu; trư ng h p ch h p pháp là nhà do thuê, mư n ho c nh c a cá nhân thì ph i ư c ngư i cho thuê, cho mư n, cho nh ng ý b ng văn b n. 4. Trư ng Công an xã, phư ng, th tr n trong th i h n ba ngày làm vi c, k t ngày nh n gi y t quy nh t i kho n 3 i u này ph i c p s t m trú theo m u quy nh c a B Công an. S t m trú ư c c p cho h gia ình ho c cá nhân ã ăng ký t m trú, có giá tr xác nh nơi t m trú c a công dân và không xác nh th i h n. Vi c i u ch nh thay i v s t m trú ư c th c hi n theo quy nh t i i u 29 c a Lu t này. S t m trú b hư h ng thì ư c i, b m t thì ư c c p l i. Trư ng h p n t m trú t i xã, phư ng, th tr n khác thì ph i ăng ký l i. 5. Trư ng h p ngư i ã ăng ký t m trú nhưng không sinh s ng, làm vi c, lao ng, h c t p t sáu tháng tr lên t i a phương ã ăng ký t m trú thì cơ quan ã c p s t m trú ph i xoá tên ngư i ó trong s ăng ký t m trú. i u 31. Lưu trú và thông báo lưu trú 1. Lưu trú là vi c công dân l i trong m t th i gian nh t nh t i a i m thu c xã, phư ng, th tr n ngoài nơi cư trú c a mình và không thu c trư ng h p ph i ăng ký t m trú. 2. Gia ình, nhà t p th , cơ s ch a b nh, khách s n, nhà ngh , cơ s khác khi có ngư i t mư i b n tu i tr lên n lưu trú có trách nhi m thông báo vi c lưu trú v i Công an xã, phư ng, th tr n.
 9. Vi c thông báo lưu trú ư c th c hi n tr c ti p ho c b ng i n tho i. Công an xã, phư ng, th tr n có trách nhi m thông báo a i m, s i n tho i nơi ti p nh n thông báo lưu trú cho nhân dân bi t. 3. Vi c thông báo lưu trú ư c th c hi n trư c 23 gi , n u ngư i n lưu trú sau 23 gi thì thông báo lưu trú vào sáng ngày hôm sau; trư ng h p ông, bà, cha, m , v , ch ng, con, cháu, anh, ch , em ru t n lưu trú nhi u l n thì ch c n thông báo lưu trú m t l n. 4. Vi c thông báo lưu trú ư c ghi vào s ti p nh n lưu trú. i u 32. Khai báo t m v ng 1. B can, b cáo ang t i ngo i; ngư i b k t án ph t tù nhưng chưa có quy t nh thi hành án ho c ư c hoãn, t m ình ch ch p hành hình ph t tù; ngư i b k t án ph t tù ư c hư ng án treo; ngư i b ph t c i t o không giam gi ; ngư i ang b qu n ch ; ngư i ang ch p hành bi n pháp giáo d c t i xã, phư ng, th tr n; ngư i b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s giáo d c, cơ s ch a b nh, trư ng giáo dư ng nhưng ang ư c hoãn ch p hành ho c t m ình ch thi hành khi i kh i nơi cư trú t m t ngày tr lên có trách nhi m khai báo t m v ng. 2. Ngư i trong tu i làm nghĩa v quân s , d b ng viên i kh i huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh nơi mình cư trú t ba tháng tr lên có trách nhi m khai báo t m v ng. 3. Ngư i quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ph i khai báo t m v ng t i Công an xã, phư ng, th tr n nơi ngư i ó cư trú. Khi n khai báo t m v ng ph i xu t trình gi y ch ng minh nhân dân và ghi vào phi u khai báo t m v ng. 4. Công an xã, phư ng, th tr n có trách nhi m hư ng d n n i dung khai báo, ki m tra n i dung khai báo, ký xác nh n vào ph n phi u c p cho ngư i khai báo t m v ng. Chương V TRÁCH NHI M QU N LÝ CƯ TRÚ i u 33. Trách nhi m c a B Công an v qu n lý cư trú 1. Xây d ng và trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n văn b n quy ph m pháp lu t v cư trú. 2. Ch o và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v cư trú. 3. ình ch , bãi b theo thNm quy n ho c ki n ngh c p có thNm quy n bãi b nh ng quy nh v qu n lý cư trú trái v i quy nh c a Lu t này. 4. Ban hành các bi u m u, gi y t , s sách v cư trú. 5. T ch c b máy, ào t o, b i dư ng cán b làm công tác qu n lý cư trú. 6. Th ng kê nhà nư c v cư trú, t ng k t, nghiên c u khoa h c v qu n lý cư trú, t ch c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v cư trú. 7. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v cư trú. 8. H p tác qu c t v qu n lý cư trú. i u 34. Trách nhi m c a U ban nhân dân các c p trong qu n lý cư trú 1. T ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v cư trú t i a phương. 2. Ch o vi c ph i h p gi a các cơ quan h u quan a phương v qu n lý cư trú. 3. T ch c tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v cư trú.
 10. 4. Ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v cư trú theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký, qu n lý cư trú 1. Niêm y t công khai, hư ng d n cơ quan, t ch c, cá nhân, h gia ình trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cư trú. 2. B trí cán b có năng l c, phNm ch t o c t t làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú. 3. C p s h khNu, s t m trú, gi y t khác liên quan n cư trú úng th i h n cho công dân theo quy nh c a Lu t này. 4. Qu n lý, lưu tr h sơ, tài li u v ăng ký, qu n lý cư trú. 5. Gi i quy t k p th i ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân liên quan n cư trú, qu n lý cư trú. i u 36. Ngư i làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú 1. Ngư i làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú ph i ư c ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v ư c giao. 2. Ngư i làm công tác ăng ký, qu n lý cư trú trong khi th c hi n nhi m v ph i có thái , l i nói, c ch nghiêm túc, khiêm t n, hoà nhã; ti p nh n, ki m tra h sơ, tài li u có liên quan, vi t biên nh n, h n ngày tr k t qu và gi i quy t úng th i h n theo quy nh c a Lu t này; trư ng h p h sơ còn thi u ho c chưa úng thì hư ng d n c th , y b ng văn b n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c hư ng d n ó. i u 37. Hu b vi c ăng ký thư ng trú, t m trú trái pháp lu t Trư ng h p cơ quan, ngư i có trách nhi m th c hi n vi c ăng ký thư ng trú, t m trú không úng thNm quy n, không úng i tư ng và i u ki n theo quy nh c a Lu t này thì th trư ng cơ quan qu n lý cư trú c p trên tr c ti p có trách nhi m hu b vi c ăng ký ó. Căn c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n, cơ quan ã ăng ký thư ng trú, t m trú có trách nhi m th c hi n vi c xoá ăng ký thư ng trú, t m trú; cơ quan có thNm quy n ăng ký thư ng trú, t m trú trư c ó ph i ăng ký l i. i u 38. Cơ s d li u v cư trú 1. Cơ s d li u v cư trú do B Công an qu n lý là m t b ph n c a h cơ s d li u qu c gia v dân cư, ư c xây d ng ph c v công tác qu n lý nhà nư c v cư trú. 2. Vi c thu th p, lưu tr , x lý, b o v d li u v cư trú ph i áp ng các yêu c u sau ây: a) ng d ng công ngh thông tin thu th p, lưu tr , x lý thông tin v cư trú y , nhanh chóng, chính xác; b o m an toàn d li u theo úng nguyên t c, nh d ng h cơ s d li u; b) B o m an toàn các thi t b lưu tr thông tin, tài li u v cư trú; c) B o v an ninh thông tin v cư trú trên m ng máy tính; b o m an toàn thông tin, tài li u lưu tr trong cơ s d li u v cư trú; phòng, ch ng các hành vi làm hư h ng d li u v cư trú. 3. Vi c khai thác, s d ng cơ s d li u v cư trú ph i b o m các yêu c u sau ây: a) M i s truy nh p n cơ s d li u v cư trú ph i ư c s phê duy t c a th trư ng cơ quan qu n lý cư trú; b) Vi c cung c p, trao i thông tin, tài li u t cơ s d li u v cư trú cho các cơ quan, t ch c, cá nhân do B trư ng B Công an quy nh;
 11. c) Cơ quan, t ch c, cá nhân không ư c sao chép, in trái phép thông tin, tài li u t cơ s d li u v cư trú. 4. Chính ph quy nh c th v cơ s d li u v cư trú. i u 39. Khi u n i, t cáo và x lý vi ph m 1. Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo i v i hành vi vi ph m pháp lu t v cư trú ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t này và các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. Ngư i nào vi ph m quy nh c a pháp lu t v cư trú thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương VI I U KHO N THI HÀNH i u 40. Hi u l c thi hành Lu t này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2007. i u 41. Rà soát văn b n qui ph m pháp lu t liên quan n quy nh v h kh u Chính ph ch o cơ quan, t ch c h u quan rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n quy nh v h khNu t mình ho c ki n ngh , ch o cơ quan có thNm quy n s a i ho c bãi b nh ng quy nh l m d ng h khNu h n ch quy n, l i ích h p pháp c a công dân. i u 42. Qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành kho n 2 i u 5, kho n 2 i u 8, i u 12, kho n 1 i u 20 c a Lu t này. Lu t này ã ư c Qu c h i khoá XI, kỳ h p th 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản