intTypePromotion=1

Vấn đề thích ứng với văn hóa Hàn Quốc của những người di trú kết hôn với người Hàn Quốc

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
55
lượt xem
14
download

Vấn đề thích ứng với văn hóa Hàn Quốc của những người di trú kết hôn với người Hàn Quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày về thực trạng của gia đình đa văn hóa và những khó khăn mà người phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc gặp phải khi ở Hàn Quốc. Những khó khăn này xuất phát chủ yếu là từ ngôn ngữ và văn hóa, mà nguyên nhân sâu xa chính là vấn đề văn hóa. Mời bạn đọc cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn đề thích ứng với văn hóa Hàn Quốc của những người di trú kết hôn với người Hàn Quốc

Nghi©n cdu<br /> Gia dinh vi Gi6i<br /> sg 5 -2012<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vanflethich iing vdi van hoa Hdn Quoc<br /> cua nhumg nguin di ini i ihi mdi c6 ilu' ihuc hifn diijic hinh " P " *<br /> phD hop vdi bd me Ui.mp. gia dinh nhi chdng, v.v. Do viy cic " ^ 8 *<br /> ngudi nudc ngoii ii I l.iii (,)iu\. thudng luAng cuAng. khAng difa W ™ ^<br /> mAt cich irAi chay di^u minh mudn nAi vi lien tuc mac Idi.<br /> Do su yiu kim vi tie'ng Hin ciia cic ning diu nudc ngoii nSn i"*''<br /> ihuin giu.i vo chdng, mau Ihuin vdi con ciii, vi vdi ciic thinh viin m'<br /> irong u 1.1 liinh iig.iy Liiiii; irirn u-ong, nhit li mOl quan he gifla ho vdi con<br /> cii. D.ii Mil cic nilng diu ngudi nudc ngoii 6 Hin QuAc thi con cii rawl<br /> y nghia vfl cClng dac biet. Con cii ho li ngudi duy nhii thuOc vi ho dHta<br /> Qufl'c, IS soi day ndi ho vdi Han Quflc, li ngudn ddng vien tie'p them dlo<br /> ho siic manh vi dung khi Ai budc lie'p trong cuflc sd'ng, vi con cii la 5?<br /> tdn tai duy nhi'l .10 ho gCri gim niem mong doi ring minh se duoc nhin<br /> nhan, tha'u hi^u nhu mOl ngudi Hin Qudc. Cung do rio can vi ngdn ng8<br /> ma dfli luc ho lo so ring: khdng nhiing ho khdng th^ lam td't duoc vai tri<br /> ciia mat ngudi me, m i vi su Icem coi ciia ho tham cM cdn gay trd ngai cho<br /> Lee Kyesun 33<br /> Ion cai. Ddi Iflc, nhflng bd me ndy thdm chf cdn cdm thd'y n;hd then khi<br /> idi mat vdi su phe phdn cfla nhflng dfla con v^ su kdm cdi cfla minh.<br /> . Nhu vdy cd th^ Ihdy nhflng khd khdn Uong cudc sd'ng hdn nhan cfla phu<br /> .Ifl ngudi nudc ngoai tai Hdn Qutfc xud't phdt chfnh tfl su khdc biet v^ ngdn<br /> ngfl va van hda. Do vdy md cfin phdi cd su hd Up nhdm giflp hp khdc phuc<br /> Idupc su khdc biet v^ ngdn ngfl vd thfch flng dupc vdi van hda Hdn Qufl'c.<br /> Trong khi dd. nhflng ngudi chdng Hdn Qud'c vd gia dinh cfla hp dudng<br /> nhu khdng cd y dinh cha'p nhan su khdc biet van hda nay. Ho coi viec<br /> ngudi vp phai cd gdng hpc hdi ngdn ngfl vd van hda ddl nudc cua ngudi<br /> chdng la duong nhien. Cflng nhu vay, ngudi chdng Hdn Qud'c vd ca cdc<br /> thdnh vien u^ng gia dinh nhd chdng clii dp budc ndng ddu ngoai qufl'c phdi<br /> hpc ti&ig Hdn Qud'c, vd hdu nhu ludn dd Idi cho vd'n tie'ng Hdn kdm cdi<br /> cua nhflng ngirdi vp nudc ngodi, cung nhu cd nhung phan flng he't sflc nhay<br /> cam mdi khi xay ra ba't ddng do khdng hie'u nhau.<br /> 2.3. Mau thudn do vin hda gia dinh Han Qudc<br /> 2.3.1 Vdn hda vff chdng: che dp gia trudng<br /> Hdn Qud'c thudng dugc bidt de'n nhu mdt ddt nudc cd ddu dn dam net<br /> cua chu nghTa gia dinh. Gia dinh d day khdng phai la cai dugc han dinh<br /> trong mpt gia dinh ma nd Ian rdng ra loan xa hfll, va la mdt nhan td quan<br /> trpng gay anh hudng de'n tinh each xa hdi cfla ngudi Han Qud'c va anh<br /> hudng de'n cau tnic xd hdi. Dac trung nay bat ngudn tfl khdi niem ve gia<br /> dinh cua xd hdi truyen thd'ng mang tinh Khdng giao.<br /> Trong xd hdi truyen thd'ng mang tinh Khdng gido, gia dinh nhu mdt<br /> dem vi sinh hoai vd ca nhan thay vl la chu the' cudc sd'ng ddc lap, chi Id<br /> mpt phan cdu thanh nen gia dinh. Mfli ca nhdn trong gia dinh cd nghTa vu<br /> phai cdng hien vi sir tdn lai cua gia dinh, ca'u tnic nay cua gia dinh md<br /> rdng thdnh xa hdi vd xa hdi ndy phdt trie'n thdnh qudc gia.<br /> Che dp gia dinh nhu the' ndy cua Hdn Qudc trong con mat cua ngudi<br /> nudc ngodi nhin vdo cd th^ tha'y ddy id mdi md hinh gia dinh cd tinh bdi<br /> trfl. Pham vi va khai niem v^ gia dinh cCia Hdn Qud'c han dinh trong cau<br /> "tdp the huyet thd'ng phu he" vd hinh thdi gia dinh mang tfnh gia trudng<br /> dugc hinh thanh Id do su phd bie'n cua quan niem vi gia dinh dugc han<br /> dinh d vide huye't thd'ng tfnh theo ddng cha (phu he) va y nidm ve gia dinh<br /> true he.<br /> Tuy nhien, nhflng dilu neu trdn gdn ddy da cd thay ddi. Dd la, gia dinh<br /> I« Ngtil4)iw)u(IM«nh«aaMI O u r ^ n . • * » * " " " ^ 7 * 1<br /> dung uuili. | * . k fci|ihid»..i« " * " ^ l<br /> »1^;»«,. ildp Vi kei Iwn v* ho gip khd khtoi inwg c « « ' • * « " " T ^<br /> >llMrtncmlhiy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2