intTypePromotion=1
ADSENSE

Vấn đề trong kinh doanh

Chia sẻ: Cac Tus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'vấn đề trong kinh doanh', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vấn đề trong kinh doanh

  1. 12 CÂU H ỎI TỰ LUẬN ĐƯỜNG L ỐI CÁCH M ẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chia s ẻ bởi http://clubtaichinh.net – Website chia s ẻ tài liệu miễn phí Câu 1: Nh ững nội dung c ơ bản trong C ương l ĩnh chính trị đầu ti ên của Đảng Cụng s ản Việt Nam Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản th ành lập một chính đảng duy nhất của Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cửu Long - Hương C ảng (Trung Quốc) đ ược tiến h ành trong th ời gian từ ng ày 6-1-1930 đ ến ngày 7-2-1930 (sau này t ại Đại hội đạ i biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ng ày 10-9- 1960 quy ết nghị "từ nay trở đi sẽ lấy ng ày 3 tháng 2 dương l ịch mỗi năm l àm ngày k ỷ niệm th ành lập Đảng". Thành ph ần dự Hội nghị gồm 2 đại biểu của Đông D ương c ộng sản Đảng (Trịnh Đỡnh Cửu v à Nguyễn Đức Cản h), 2 đại biểu của An Nam cộng sản Đảng (Châu Văn Li êm và Nguy ễn Thiệu), d ưới sự chủ trỡ của Nguyễn ỏi Quốc -đại diện của Quốc tế Cộng sản. Đại diện của Đông D ương C ộng sản li ên đoàn không đ ến kịp, do vậy đến ng ày 24-2-1930 xin gia nh ập Đảng Cộng sản Việt N am. Nội dung Hội nghị: Thông qua các văn kiện do lónh tụ Nguyễn ỏi Quốc soạn thảo. Đó l à Chánh cương vắn tắt của Đảng, Sách l ược vắn tắt của Đảng, Ch ương trỡnh túm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam . Lấy t ên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau nà y Chánh cương v ắn tắt của Đảng, Sách l ược vắn tắt của Đảng đ ược xem l à Cương l ĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó, đó phản ỏnh những nội dung c ơ bản nhất của sự nghiệp giải phúng d õn tộc, giải phúng xó hội v à giải phóng con ng ười trên đất nước Việt Nam. Những nội dung c ơ bản của C ương l ĩnh chính trị đầu ti ên của Đảng đ ược Hội nghị thống nhất thụng qua l à: 1
  2. 1- Khẳng định ph ươnghư ớng chiến l ược của cách mạng Việt Nam. Đó l à: "ch ủ trương làm tư s ản dân quyền cách mạng v à thổ địa cách mạng để đi tới xó hội cộng sản".(Sau n ày gọi là cỏch mạng d õn tộc dõn ch ủ và cỏch mạng xó hội chủ nghĩa). Tính chất giai đoạn v à lý luận cách mạng không ngừng đó được thể hiện trong C ương lĩnh đầu ti ên của Đảng: cách mạng t ư sản dân quyền l à thời kỳ dự bị để tiờn lờn cỏch mạng xó hội chủ nghĩa. Đây l à con đư ờng cứu n ước mới, khác với những chủ tr ương, những con đ ường cứu n ước của những nh à yêu nư ớc đương th ời đó đi v ào bê t ắc và thất bại. Nh ư vậy, ngay từ đầu Đảng ta đó tiếp thu v à vận dụng sỏng tạo lý luậ n MÁC-LấNIN vào hoàn c ảnh cụ thể của đất n ước. Đường lối c ơ bản của cách mạng Việt Nam đ ược phản ánh trong C ương lĩnh đó thiện được tư tưởng độc lập d õn tộc gắn liền với chủ nghió xó hội. Việc xỏc định đúng đắn ph ương hư ớng, con đường của cách mạng Việt Na m ngay t ừ đầu có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đó l à ngọn cờ tập hợp lực l ượng cách mạng, l à cơ sở để giải quyết đứng đắn các vấn đề c ơ bản của cách mạng việt Nam. 2- Nhiệm vụ, mục ti êu cơ b ản của cách mạng Việt Nam, C ương lĩnh chỉ rừ: ''Đánh đố đế quốc chủ nghĩa và bọn phong kiến. L àm cho nư ớc Nam đ ược ho àn toàn đ ộc lập". Tức l à nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền (sau n ày gọi là cách m ạng dõn tộc dõn chủ nhõn dõn) là ch ống đế quốc gi ành độc lập cho dân tộc v à chống phong kiến để gi ành ruộng đất cho dân cày. Trong đó nhi ệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc l à nhiệm vụ đ ược đặt lên hàng đ ầu. Xuất phát từ đặc điếm của chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đây l à hai nhi ệm vụ c ơ bản của cách mạng Việt Nam. Sự kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc v à chống phong kiến đó khẳng định tính to àn diện, triệt để của đ ường lối cách mạng Việt Nam. Những nhiệm vụ đó l à biểu hiện sinh động của việc kết hợp giải phóng dân tộc, giải phúng giai cấp, giải phúng xó hội v à giải phúng con ng ười trong đ ường lối của Đảng Cộng sản Vi ệt Nam và lónh t ụ Nguyễn Ái Quốc. 3- Về lực lượng của cách mạng Việt Nam, phải đo àn kết công nhân, nông dân -đây là lực lượng cơ bản trong đó giai c ấp công nhân lónh đạo; đồng thời C ương lĩnh nờu rừ: "Đảng phải hết sức li ên lạc với tiểu tư sản, trí thức, tr ung nông, Thanh ni ờn, T õn Việt, v.v. đế kéo họ đi v ào phe vô s ản giai cấp. Cũn 2
  3. đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ v à tư b ản An Nam m à chưa r ừ mặt phản cỏch mạng thỡ phải lợi dụng, ít lâu mới l àm cho h ọ đứng trung lập''. Đây l à tư tư ởng tập hợp lực l ượng cách mạng tr ên cơ sở đánh giá thái độ các giai cấp ph ù hợp với đặc điểm xó hội Việt Nam. Để thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, C ương lĩnh chỉ ra rằng, phải đo àn kết với tất cả các giai cấp, các tầng lớp nhân dân y êu nước. Đó l à sự thể hiện quan điểm: cách mạng l à sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là ngư ời làm nên l ịch sử. Đồng thời, C ương lĩnh cũng đó chỉ ra lực l ượng chính, động lực chủ yếu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam l à công nhân và nông dân. Đây là s ự thể hiện tính nguyên t ắc trong chính sách đại đoàn kết dân tộc v à sự sắp xếp, tổ chức lực l ượng cách mạng của Đảng ta. Việc tập hợp lực l ượng rộng rói cũng nh ư xác đ ịnh được động lực chủ yếu, c ơ bản của sự nghiệp cách mạng phản ánh sự mềm dẻo v à linh ho ạt trong chiến l ược đại đo àn kết dân tộ c của Đảng ta. 4- Về phương pháp cách m ạng Việt Nam, C ương lĩnh đó khẳng định: ph ương pháp cách m ạng cơ bản của Việt Nam l à dùng s ức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân để đánh đổ đế quốc phong kiến, đó là bạo lực cách mạng. Ph ương pháp b ạo lực cách mạn g được nêu lên với những biểu hiện cụ thể: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp v à bọn phong kiến, đánh đổ các đảng phản cách mạng nh ư Đảng Lập hiến, đánh trúc bọn đại địa chủ v à phong ki ến. Chính sự thất bại của khuynh h ướng cải l ương hoà bỡnh ở Việt Nam những năm đ ầu thế kỷ XX đó cho thấy cỏch mạng muốn gi ành th ắng lợi, không có con đư ờng nào khác là ph ải sử dụng bạo lực cách mạng. Việc n êu lên phương pháp cách m ạng bạo lực trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đó thể hiện sự thấm nhuần v à tiếp thu t ư tưởng cách mạng bạo lực của chủ nghĩa MÁC -LấNIN. 5- Xác đ ịnh vai trũ của Đảng Cộng sản Việt Nam l à đội tiên phong c ủa giai cấp cụng nh õn, phải thu phục và lónh đạo được dân chúng. Để thực hiện th ành công s ự nghiệp cách mạng, C ương lĩnh đó khẳng định vai trũ q uyết định của Đảng: Đảng là đội tiên phong c ủa vô sản giai cấp. Để lám trũn sứ mệnh lịch sử l à nhân t ố tiên phong quy ết đinh th ắng lơi của cách mạng Việt Nam, Đảng phải: "thu phục cho đ ược đại bộ phận giai cấp mỡnh, 3
  4. phải làm cho giai c ấp mỡnh lónh đạo đ ược dân chúng". Kh ẳng định bản chất giai cấp của Đảng, vai trũ lónh đ ạo của giai cấp công nhân v à chiến lược đại đo àn kết dân tộc tr ên cơ s ở liên minh công - nông là những vấn đế then chốt bảo đảm cho Đảng ta trở th ành nhõn t ố duy nhất lónh đạo cách mạng Việt Nam. Cương l ĩnh cũng n êu lên s ự gắn bú, quan hệ máu thịt giữa Đảng với quần chúng. Đây l à điều kiện tạo cho Đảng có nguồn súc mạnh vĩ đại v à trở thành lónh t ụ chớnh trị cho cả d õn tộc. Sự lónh đạo của.Đảng l à yếu tố quyết định nhất cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 6- Phỏt huy tinh thần tự lực tự c ường, đồng thời tranh thủ sự đo àn kết, ủng hộ của cỏc d õn tộc bị ỏp bức và giai c ấp vụ sản thế giới, nhất l à giai cấp vụ sản Phỏp. Vấn đề đo àn kết quốc tế cũng l à một nội dung quan trọng của C ương l ĩnh chính trị đầu ti ên của Đảng. Đoàn kết quốc tế l à một vấn đề có tính nguy ên tắc của cách mạng Việt Nam: "Trong khi tuy ên truyền cái kh ấu hiệu n ước An Nam độc lập, phải đồng tuy ên truyền và thực hành liờn lạc với bị ỏp bức d õn tộc và vụ sản giai cấp thế giới, nhấ t là vô s ản giai cấp Pháp". Đồng thời, C ương lĩnh cũng đó xác định cách m ạng Việt Nam l à một bộ phận của cách mạng thế giới. Gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, đề cao vấn đo àn kết quốc tế chính l à sự thể hiện việc kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa y êu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, lợi ích dân tộc v à lợi ích to àn nhân lo ại tiến bộ đang đấu tranh để giải phóng kh ỏi ách áp bức, bất công tr ên thế giới. Vấn đề đo àn kêt qu ốc tế cũng đồng thời l à một động lực quan trọng của cách mạng Việt Nam. 7- Xây d ựng Đảng cách mạng vững mạnh, k êu gọi mọi ng ười ủng hộ v à gia nh ập Đảng, phải có tổ chức chặt chẽ. Lần đầu ti ên cách m ạng Việt Nam có một bản c ương lĩnh chính trị phản ánh đ ược quy luật khỏch quan của xó hội Việt Nam, đáp ứng những nhu cầu c ơ bản và cấp bỏ ch của xó hội Việt Nam, phự hợp với xu thế của thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đó khẳng định: "C ương lĩnh ấy rất ph ù hợp với nguyện vọng thiết tha của đại đa số nh õn dõn ta... V ỡ vậy, Đảng đó đo àn kết được những lực l ượng cách mạng to lớn chung quanh giai c ấp mỡnh. Cũn cỏc đảng phái của các giai cấp khác thỡ hoặc bị phá sản, hoặc bị cô lập. Do đó, quyền lónh đạo của Đảng ta - Đảng của giai cấp công nhân - không ng ừng củng cố v à tăng cư ờng". Câu 2: ý ngh ĩa ra đời đảng cộng sản việt nam: - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đ ời với C ương lĩnh đầu ti ên của Đảng đó mở ra thời kỡ mới cho cỏch mạng Việt Nam: thời kỡ đấu tranh gi ành độc lập dân tộc tiến lờn chủ nghĩa xó hội. C ương lĩnh đầu ti ên của Đảng đó xỏc định đ ược những nội dung c ơ bản nhất của con đ ường cách mạng Vi ệt Nam. C ương lĩnh ra đời đó đáp ứng đ ược những nhu cầu bức thiết của lịch sử v à trở thành ngọn cờ tập hợp, thống nhất cỏc tổ chức cộng sản, các lực l ượng cách mạng v à toàn th ể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vỡ độc lập dân tộc v à chủ nghĩa xó hội. Cách mạng Việt Nam từ đây có đ ường lối cách mạng đúng đắn v à tổ chức cách mạng tiờn phong lónh đạo, chấm dứt sự khủng hoảng v à bế tắc về con đ ường cứu n ước: "Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX, nhân dân ta li ên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa t hực dân. Tiếp nối các phong 4
  5. trào Văn Thân và C ần Vương, phong trào yêu n ớc ba m ươi năm đ ầu thế kỷ XX diễn ra vô c ùng anh dũng, từ khởi nghĩa Y ên Thế và các phong trào Đông Du, Đông Kinh Ngh ĩa Thục, Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái... như ng không thành cô ng vỡ thiếu một đ ường lối đúng". "Năm 1930, kế thừa "Hội Việt Nam cách m ạng thanh ni ên" và các t ổ chức cộng sản tiền thân, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam". - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời l à sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong tr ào công nhân và phong trào yêu nư ớc Việt Nam. Điều đó nói l ên quy lu ật ra đời của Đảng v à cũng chứng tỏ giai cấp công nhân m à đội tiên phong là Đ ảng Cộng sản Việt Nam đó tr ưởng th ành và có đ ủ những yếu tố c ơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trũ lónh đạo đối với cách mạng Việt Nam. C ương lĩnh chính trị đầu ti ên của Đảng đánh dấu b ước phát triển vế chất của cỏch mạng Việt Nam. - Đảng Cộng sản Việt Nam th ành lập khẳng định dứt khoát con đ ường đi l ên của dân tộc Việ t Nam t ừ 1930 là con đư ờng cách mạng vô sản. Đó l à sự lựa chọn của chớnh nh õn dõn Vi ệt Nam, chớnh lịch sử dõn tộc Việt Nam trong quỏ trỡnh tỡm con đ ường giải phóng dân tộc. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam v à Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị th ành lập Đảng, từ năm 1930 cách m ạng Việt Nam có đ ược đường lối chính trị to àn diện đề ra mục ti êu và ph ương pháp đ ấu tranh thích h ợp, giải quyết triệt để những mâu thuẫn c ơ bản của xó hội, đồng thời có đ ược tổ chức Đảng cách mạng để lónh đạo v à tổ chức phon g trào cách m ạng. Sự ra đời của Đảng đó tạo những tiền đề và điều kiện để đ ưa cách m ạng Việt Nam đi từ thắng lợi n ày đến thắng lợi khác tr ên con đư ờng giải phóng dân t ộc, thống nhất Tổ quốc v à xây d ựng đất n ước . Sự đúng đắn của C ương lĩnh chính trị đầu tiên đó đư ợc khẳng định bởi quá trỡnh khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc v à xây d ựng đất n ước quá độ đi l ên CNXH c ủa dân tộc ta từ khi Đảng ra đời v à đến nay vẫn l à ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định h ướng xó hội chủ nghĩa, vỡ mục ti êu "dân giàu nư ớc mạnh, xó hội cụng bằng, d õn chủ văn minh". Câu 3: Trình bày n ội dung c ơ bản cương lĩnh chính trị của đảng: Nam là nhõn t ố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng "thu phục cho đ ược đại bộ phận giai cấ p mỡnh, phải l àm cho giai c ấp mỡnh lónh đạo đ ược dân chúng... phải thu phục cho đ ược đại bộ phận dân c ày và ph ải dựa vào hạng dân c ày nghèo làm th ổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong ki ến", đồng thời phải li ên minh v ới các giai cấp cách mạng và tầng lớp y êu nước khác, đoàn k ết họ, tổ chức họ đấu tranh cho giai phóng dân tộc v à để đi tới chủ nghĩa xó hội, chủ nghĩa cộng sản. - Cương l ĩnh đâu ti ên là k ết quả của sự vận dụng v à phỏt triển sỏng tạo học thuyết Mác - Lênin, đư ờng lối của Quốc tế c ộng sản v à kinh nghi ệm cách mạng thế giới v ào hoàn c ảnh cụ thể n ước ta, l à sự thể hiện tập trung t ư tưởng cơ bản của đồng chí Nguyễn ái Quốc về cách mạng dân tộc dân chủ v à cỏch mạng xó hội chủ nghĩa ở n ước thuộc địa nửa phong kiến. Nhưng không ph ải nhữn g giá trị tư tưởng, đ ường lối đúng đắn tr ên đó đư ợc mọi ng ười nhận thức, quán tri ệt. Hội nghị Ban chấp h ành trung ương Đ ảng tháng 10 nǎm 1930 đó phờ phỏn những "sai lầm" của Hội nghị hợp nhất v à quyết định "thủ ti êu Chính cương v ắn tắt, Sách l ược vắn tắt v à Điều lệ" của Đảng, thông qua Luận c ương chính tr ị theo tinh thần chỉ thị củaQuốc tế cộng sản, đổi t ên đảng là "Đảng cộng sản Đông D ương ". Sở dĩ có vấn đề ch ưa thống nhất giữa C ương lĩnh đầu ti ên do H ội nghị th ành lập Đảng vạch ra với Luận cương chính trị và các vǎn kiện của Hội nghị trung ương Đ ảng tháng l0 -1930 là v ỡ khụng chỉ do kết hợp hay tỏch rời yếu tố giai cấp với yếu tố d õn tộc, m à cũn do xỏc định đúng hay ch ưa đúng v ị trí 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2