intTypePromotion=1
ADSENSE

Vận dụng lý thuyết kiến tạo để nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn Lý luận chính trị bậc đại học

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

24
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết kiến tạo của Jean Piaget (1896-1980), nhà tâm lý học và triết học người Thụy Sĩ, nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của sự tương tác giữa những người tham gia lĩnh hội và kiến tạo tri thức. Theo đó, con người trong quá trình khám phá thế giới tự mình tạo nên kiến thức, tự mình tạo nên thế giới của mình, giáo dục chỉ là sự giúp đỡ để con người có thể tự học, tự khai sáng cho mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng lý thuyết kiến tạo để nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn Lý luận chính trị bậc đại học

  1. V N D NG L THU T KI N T O NÂNG CAO HI U QU GI NG D CÁC M N L LU N CH NH TR B C IH C B i Th H o r ờng i h c C ng nghi p hành ph Chí Minh Email buithihao@iuh edu n Ngà nh n bài: 22/9/2021 Ngà PB ánh giá: 12/10/2021 Ngà du t ng: 19/10/2021 TÓM T T L thuy t ki n t o c a Jean Piaget (1896-1980), nhà t m l h c và tri t h c ng i Th y S , nh n m nh n vai trò quan tr ng c a s t ng tác gi a nh ng ng i tham gia l nh h i và ki n t o tri th c. Theo ó, con ng i trong quá tr nh khám phá th gi i t m nh t o n n ki n th c, t m nh t o n n th gi i c a m nh, giáo d c ch là s giúp con ng i có th t h c, t khai sáng cho m nh. Nh n th c này ph h p v i b n ch t c a vi c d y và h c trong m i tr ng i h c, n i mà sinh vi n c y u c u t ng tác c ng nhau, t ng tác c ng gi ng vi n t m c ti u h c t p. Bài vi t t p trung ph n tích vi c v n d ng l thuy t ki n t o nh m n ng cao hi u qu gi ng d y các m n L lu n chính tr t i tr ng i h c trong t nh h nh d ch b nh Covid 19 Vi t Nam hi n nay. T khóa L thuy t ki n t o, d y h c L lu n chính tr APPL ING CONSTRUCTIVIST THEOR TO IMPROVE THE EFFICIENC OF TEACHING POLITICAL THEOR SUBJECTS AT UNIVERSITIES ABSTRACT The constructivist theory of Jean Piaget (1896-1980), a Swiss psychologist and philosopher, emphasi es the important role of the interaction between the participants in the acquisition and construction of knowledge. Therefore, people in the process of discovering the world create their own knowledge and their own world, education is just a help for people to self-study and enlighten themselves. This perception is consistent with the nature of teaching and learning in a university environment, where students are required to interact with one another and their lecturers to achieve their study goals. The article focuses on analy ing the application of the constructivist theory to improve the teaching effectiveness of political theory subjects at universities in the current situation of the Covid-19 epidemic in Vietnam. Keywords Constructivist Theory, teaching political theory. 1. T V N th c t tr i nghi m c a m nh. Vi c h c t p L thuy t ki n t o c phát tri n b i kh ng ph i ch di n ra nh quá tr nh truy n nhà t m l h c và tri t h c Jean Piaget tin t gi ng vi n hay giáo tr nh n sinh (1896-1980) ng i Th y S v i m c ích vi n mà ng i h c ph i t x y d ng hi u là làm thay i ho c phát tri n các quan bi t h p l mang tính cá nh n, “ng i h c ni m c a ng i h c, giúp ng i h c x y là trung t m c a ti n tr nh ki n t o ki n d ng ki n th c c a h và th hi n ki n th c b ng m t cách th c ch ng” 1 . Do T P CH KHOA H C, S 49, tháng 11 n m 2021
  2. ó, d y h c các m n L lu n chính tr theo kh khan, tr u t ng, khó ti p thu. Do ó, l thuy t ki n t o s giúp ng i h c t xác d y và h c hi u qu c n có các nghi n nh m c ti u l nh h i tri th c, k n ng, t c u nh m giúp ng i d y có c s khoa t ng th ng qua quá tr nh khám phá th h c áp d ng các gi i pháp gi ng d y ph gi i t m nh t o n n ki n th c, t m nh t o h p v i m h nh ào t o tr c tuy n hi n n n th gi i c a m nh d i s h ng d n nay. Ti n hành nghi n c u v n d ng l c a ng i d y. thuy t ki n t o trong gi ng d y các m n B n c nh ó, hi n nay Vi t Nam nói L lu n chính tr tr ng i h c là v n ri ng, tr n th gi i nói chung t nh h nh mang tính c p thi t và có ngh a th c ti n, d ch b nh Covid 19 di n bi n r t ph c t p. làm c s khoa h c xu t các gi i pháp Tính n ngày 10/9/2021, tr n th gi i có n ng cao hi u qu d y h c i v i các m n 224,000,374 ca nhi m, 4,620,011 ca t L lu n chính tr b c i h c trong t nh vong, còn Vi t Nam th 575,832 ca nhi m h nh d ch b nh Covid 19. và 14,424 ca t vong 9 . C n c hi n t i 2. I T NG V PH NG có tr n 50 t nh, thành b nh h ng b i d ch PH P NGHIÊN C U b nh Covid 19, cá bi t nh Thành ph H 2.1. i t ng nghi n c u Gi i pháp Chí Minh, B nh D ng, ng Nai là nh ng v n d ng l thuy t ki n t o nh m n ng cao a ph ng b nh h ng nhi u nh t và hi n hi u qu gi ng d y các m n L lu n chính t i các thành ph l n nh Thành ph H tr kh ng chuy n b c i h c. Chí Minh, Hà N i, B nh D ng, ng Nai, 2.2. Ph ng pháp nghi n c u Nghi n Thanh Hóa, Khánh Hòa v n ang th c c u s d ng các ph ng pháp ph n tích, hi n gi n cách theo ch th 16 c a Chính ph th ng k , t ng h p, so sánh ch ng minh v i ph ng ch m “ai u y n ó”, “nhà các v n nghi n c u. Các s li u cs cách nhà, khu ph cách khu ph , ph ng d ng trong nghi n c u m b o tính khoa cách ph ng”... các sinh ho t x h i h t s c h c, khách quan và theo ti n tr nh l ch s . khó kh n, trong ó có c vi c sinh vi n các 3. T NG QUAN V TÌNH HÌNH tr ng i h c chuy n t h nh th c h c tr c NGHIÊN C U ti p tr n gi ng ng sang h c b ng h nh L thuy t ki n t o c xem là l thuy t th c tr c tuy n. Các ho t ng c a ng i c a nh n th c - là cách th c h ng d n h c kh ng ch mang tính t giác ti p thu i n nh n th c úng n, i u ng và t ki n th c mà òi h i c ng i d y và ng i ch c l i th gi i quan c a m i ng i. Nh n h c ph i n l c v t b c trong ng d ng th c kh ng ph i là khám phá m t th gi i c ng ngh th ng tin, cách t duy ch n c l p ang t n t i b n ngoài th c c a l c, t m ki m ki n th c h u ích, do ó, vi c ch th mà là t khám phá th gi i n i t m d y và h c tr thành bài toán c n có các gi i c a chính ch th . Ki n th c lu n là k t pháp th c t , ph h p. qu c a ho t ng ki n t o n n nó kh ng Khó kh n n i ti p khi sinh vi n n m th th m nh p c vào ng i th ng nh t b c i h c m i vào tr ng th ngay trong h c t p. Ki n th c c h nh thành h ck m t l p t c ph i h c các m n khi ng i h c tích c c, ch ng l y vi c thu c khoa h c L lu n chính tr , nh ng h c c a m nh, xu t phát t nhu c u c a m nh c c nhi u sinh vi n ánh giá là ng i h c nh n th c s hi u qu và thi t TR NG I H C H I PH NG
  3. th c. Trong m i tr ng h c t p tích c c, Ở Vi t am, ti u bi u có các nghi n ng i h c tr c ti p th c nghi m, ki n t o c u c a các tác gi Tr n V n t (2015), ho t ng và ki m tra ki n th c. V n là “Lí thuy t h c t p mang tính x h i và l thi t k m t m i tr ng h c t p sáng t o thuy t ki n t o - N n t ng c a ph ng nh th nào y m nh vi c h c t p m t pháp h c h p tác”; tác gi Bernd Meier cách tích c c, do ó, có nhi u nghi n c u - Nguy n V n C ng (2009), Lí lu n li n quan n l thuy t ki n t o c trong d y h c hi n i - “M t s v n i n c và tr n th gi i. m i ph ng pháp d y h c”; và “M t s r n th gi i có nhi u c ng tr nh ng- nghi n c u v d y h c ki n t o” c a tác hi n c u li n quan n l thuy t ki n t o, gi Hoàng Bách Vi t (2020) Các tác gi ti u bi u là nhóm tác gi Huitt, W., c ng chung nh n nh r ng: l thuy t ki n Hummel, J. (2003), trong nghi n c u Piag- t o là m t l thuy t v ho t ng h c t p, et s theory of cognitive development. Edu- d a tr n các ho t ng h c t p c a ng i cational psychology interactive, theo ó h c, nh n m nh n cách th c c a ng i Huitt, W., Hummel, J. cho r ng l thuy t h c h c ch kh ng ph i là nh ng g ng i ki n t o khuy n khích ng i h c d a vào h c c h c. Vi c s d ng k thu t d y ng i d y mà t lo l y vi c h c c a m nh. h c tích c c theo thuy t ki n t o nh ng Ng i h c v i vi c t ki n t o cách h c có n o, phòng tranh, kh n tr i bàn, suy ngh th phát hi n ra nh ng l i i b t ng , khác - chia s theo c p - chia s tr c l p, àm th ng ti p c n l i gi i h p l tr n c tho i k t h p th o lu n và báo cáo nhóm, s suy oán logic. S l nh h i tri th c và tra c u, l p h c o ng c, trò ch i, óng s phát tri n trí tu ch di n ra do k t qu vai, nghi n c u cá nh n/ ng i là r t ho t ng x y d ng c a cá nh n 6 . ng c n thi t trong giai o n hi n nay. Theo quan i m tr n, nh ng tác gi Taylor, L. ó, các tác gi u ng t nh r ng i m i (2004), trong nghi n c u Introducing cog- ph ng pháp gi ng d y theo l thuy t ki n nitive development b sung th m r ng: t o là h ng tích c c, úng n góp ph n tr c khi chúng ta có th tham gia vào b t phát tri n con ng i toàn di n, n ng cao k suy ngh th c t nào, chúng ta c n ph i ch t l ng ngu n nh n l c, áp ng y u có th ng tin v nh ng v n li n quan n c u c a s nghi p i m i t n c. vi c c n x l và th c hi n c i u 4. C S LÝ LU N ó 8 . Trong quá tr nh gi ng d y, gi ng L thuy t ki n t o khuy n khích ng i vi n ph i t p trung vào nh ng v n l n, h c d a vào ng i d y mà t lo l y vi c nh ng tri th c l lu n, nh ng “khái ni m h c c a m nh. Ng i h c v i vi c t ki n n n t ng”, các n i dung d y h c c thi t t o cách h c có th phát hi n ra nh ng l i k thành các t nh hu ng a d ng, phong i b t ng , khác th ng ti p c n l i gi i phú, ph h p v i cu c s ng t ó kích h p l tr n c s suy oán logic. Trong các thích h ng thú c a ng i h c, giúp ng i lo i ki n th c mà ng i h c có nhi m v h c t “ ng hóa” và “ i u ng”, ó là chi m l nh, ng i h c ph i c tham gia quan i m c a Jean Piaget (2001), T m lí vào nh ng ho t ng nh m t nhà th c h c và giáo d c h c, do nhà xu t b n Giáo nghi m: quan sát; h p tác; ng c nh; có s d c n hành. h tr c a các ph ng ti n s d ng khoa T P CH KHOA H C, S 49, tháng 11 n m 2021
  4. h c c ng ngh th ng tin. Còn nhi m v ph n. H ng u ti n tr c nh t i v i c a ng i d y là làm c ng vi c ch nh ng i h c là s h ng thú tr c khi ng i mà ch khi i theo úng ch nh y ng i h c t c m c ích. V i l thuy t này, h c m i có c nh ng tri th c h c n. ph ng ti n sách giáo khoa, sách bài t p th c hi n c i u này, thái c a tuy r t quan tr ng nh ng kh ng th bao ng i d y ph i úng m c, t n tr ng con quát h t ngu n ban u, trong quá tr nh h c ng mà ng i h c l a ch n nh m t c th s t ng tác, v n d ng kinh nghi m c a ch d n th n, ng i h c c m nh n c nhau th c hành nh ng tr i nghi m cá ngh a c a s khó kh n tr n m i b c ti n nh n là kh ng th thi u. Trong ó, ng i nh n th c tri th c. Nh v y, khi áp d ng l d y và ng i h c c ng àm lu n, nh ng thuy t ki n t o trong d y h c òi h i ng i ng i h c ph i làm vi c h p tác v i nhau, d y ch nh cu n t i n và nhi m v c a ng i d y ch xu t hi n khi trò ki n t o tri ng i d y là t m ki m cách th c ánh giá th c. Do ó, tri th c m i là quy n l c còn nh ng quan i m c a ng i h c: c ng c ng i d y là trao i, th ng l ng, t ng ph n ánh ki n th c và nh ng l gi i c a tác xác l p quy n l c y. ng i h c. Trong m h nh d y h c theo l Theo l thuy t ki n t o th ng i h c thuy t ki n t o, t m i m s kh ng ph i là s nh n c t giáo vi n nh ng th ng tin giáo vi n mà là sinh vi n, ó là s thay i ch a nh h nh và nh ng v n ch a c trong v n hóa giáo d c, chuy n tr ng t m xác nh rõ. Tri th c c ki n t o tích c c t ng i d y sang ng i h c. b i ch th nh n th c ch kh ng ph i c Trong m h nh d y h c ki n t o, t duy ti p nh n m t cách th ng t m i tr ng ng i h c s c thúc gi c. Ng i h c b n ngoài ch th . Ki n th c t y bi n, t s ph i ho t ng li n t c ti n sát t i hi n, kh ng ph i là sao chép hay ph ng cái ch a bi t. Ho t ng h c ph i là ho t theo nguy n m u. Vi c nh n xét, ánh giá ng ch ng, t giác n n r t c ng th ng c a ng i d y bao g m ki m tra vi c làm; và m t m i i v i ng i h c, do ó, trong quan sát ho t ng; quan i m thái c a vai trò là “c v n” h c t p, ng i d y ph i ng i h c và c bi t, ti n tr nh quan tr ng bi t s p x p, nh c nh , ng vi n, giúp h n s n ph m: ng i d y là ng i dàn x p ng i h c, t o kh ng khí nh nhàng, và ph i ki m soát c quá tr nh h nh thành khuy n khích phát tri n, v t qua ch ng tri th c, nh h ng giá tr khi n ng i h c ng i Mu n làm c i u ó, ng i d y s ch ki n t o tri th c theo nh ng h ng ph i bi t t c u h i và ánh giá chính xác mà giáo vi n mong mu n. nh ng hi u bi t và s n l c c a ng i h c. Jean Piaget cho r ng con ng i t n t i Trong m h nh này, ng i d y và ng i theo ph ng th c t hi u ra, t giác ng h c ph i v t l n tr n quan ni m ki n th c c s t n t i c a m nh và nh n th c là nh ng i u nh , và t ng th quan c ngh a c ng nh giá tr c a s t n tr ng h n tri th c. t i, t ó mà nh n th c c ngh a t n Nh v y, d y h c theo l thuy t ki n t i c a th gi i b n ngoài, do ó, c n bác t oh ng vào ng i h c nh n th c nh ng b l i áp t và truy n th m t chi u. H n khái ni m t ng quát nh t, b t u v i ch nh n a vi c h c mang tính cá nh n n n kh ng th c m r ng d n ra v i các thành th rèn gi a ng i h c thành nh ng vi n TR NG I H C H I PH NG
  5. bi c ng lo i. Ng i h c s c h c nhi u N m 2020, sau khi d án tách các m n h n khi h c h p d n b i nh ng ki n L lu n chính tr hoàn thành th ch tr ng th c h ang t m ki m trong h c t p ki n gi ng vi n chuy n ngành m i i u ki n t o thay v ph i ti p nh n nh ng i u sách gi ng d y các m n c c p, tuy nhi n v , giáo i u. H c t p là quá tr nh ng i t i h u h t các tr ng i h c, vi c gi ng h c t m ki m cách th c th thách và kh ng vi n h c m t chuy n ngành nh ng m nh b n th n, s m nh c a ng i d y là nh n gi ng d y t i thi u hai m n tr l n giúp ng i h c t m tòi tri th c, t o d ng r t ph bi n. Th c tr ng này t ra cho nhà cho h n ng l c ki n t o ki n th c v h qu n l và gi ng vi n c n có s nghi n c u kh ng ch h c t p tr ng, h c n ph ng có nh ng thay i ph h p, c bi t pháp ki n t o tri th c trong su t cu c i. ph i m nh d n áp d ng các ph ng pháp Gi i pháp t ra là ph i làm sao ng i d y h c tích c c i v i các m n L lu n h c lu n ph i quan t m, nghi n c u, khám chính tr , t o i u ki n thu n l i gi ng phá nh ng v n mà h quy t nh l a vi n có c h i th c hành nhi u ph ng ch n ho c b t g p trong quá tr nh khám pháp d y h c tích c c hi u qu , chia s phá tri th c. Giúp h ch khi h c n s kinh nghi m gi ng d y, tháo g khó kh n giúp gi ng nh kh ng th t g b m t khi d y h c các m n L lu n chính tr ch ng ng i tr n ng i, nh h ng áp ng xu th h c tr c tuy n ngày càng vi c làm, kh ng ép bu c ng i h c có phát tri n hi n nay 4 . c cách th c t m ki m tri th c th c m 5.2. V n i dung d y h c các m n L h ng v ph ng pháp ho t ng khi n h lu n chính tr s ch ng tr c các v n mà ng i d y Các tr ng i h c gi ng d y các m n g im . L lu n chính tr dành cho kh i kh ng 5. TH C TR NG GI NG D chuy n, c thi t k ch y u theo n i C C MÔN LÝ LU N CH NH TR T I dung khoa h c l lu n, v i c i m n i C C TR NG I H C KHÔNG b t là chú tr ng n h th ng tri th c lí CHU ÊN LÝ LU N CH NH TR thuy t, s phát tri n tu n t theo logic HI N NA c a các nguy n l , ph m tr , khái ni m, 5.1. V ch ng tr nh gi ng d y h c quan i m Trong gi ng các m n L lu n các m n L lu n chính tr chính tr , gi ng vi n tu n th n i dung Nhi m v c b n c a gi ng vi n L lu n ch ng tr nh c a B Giáo d c - ào t o, chính tr t i các tr ng i h c là gi ng d y y là nguy n t c. M t trái c a y u c u này các m n L lu n chính tr cho sinh vi n và là ch ng tr nh h c thu n túy l thuy t, giáo d c tuy n truy n ch tr ng, ng mang n ng ki n th c hàn l m, tr n n x l i c a ng, chính sách, pháp lu t c a c a c ng, ch a t o ra c h ng thú ng i nhà n c. Hi n nay, các m n L lu n chính h c. Do ó, khi áp d ng l thuy t ki n t o, tr kh i kh ng chuy n nh : Tri t h c Mác y u c u d y h c các m n l lu n ph i t p - L nin (45 ti t); Kinh t chính tr Mác - trung vào nh ng v n l n, nh ng tri th c L nin (30 ti t); Ch ngh a x h i khoa h c l lu n, nh ng khái ni m n n t ng c n h nh (30 ti t); L ch s ng C ng s n Vi t Nam thành ng i h c. d y h c theo h ng (30 ti t); T t ng H Chí Minh (30 ti t). này c t t, gi ng vi n c n ph i thi t k T P CH KHOA H C, S 49, tháng 11 n m 2021
  6. n i dung d y h c thành các t nh hu ng a tích c c h n trong vi c x y d ng tri th c d ng phong phú ph h p v i cu c s ng cho b n th n. t ó kích thích h ng thú c a ng i h c, 5.4. M t s v n t ra giúp sinh vi n c a m nh t “ ng hóa” và M t s v n t ra c n c gi i “ i u ng” 6 b c l nh ng quan ni m quy t ó là: (1) i v i sinh vi n c n nh n c a m nh trong quá tr nh ti p nh n tri th c. th c úng vai trò c a các m n h c L lu n 5.3. V c s v t ch t, trang b d y h c chính tr , thay i thái h c t p, tích c c, C s v t ch t là h th ng các ph ng ch ng v i m c cao nh t chi m ti n v t ch t k thu t c s d ng l nh c ki n th c m n h c, ch ng ph c v cho ho t ng d y h c mà gi ng ki n t o vi c h c; (2) i gi ng vi n tr c vi n và sinh vi n s d ng. Nh ng n m khi gi ng d y c n ph i h th ng l i ki n g n y, các tr ng chú tr ng b sung th c c có li n quan n ki n th c m i, th ng xuy n nh ng thi t b d ng, t o c h i cho sinh vi n b c l quan ni m các máy chi u, máy tính, phòng nghi n c a m nh, t ó, t ch c cho sinh vi n v n c u, th vi n c n ng c p hi n i. d ng ki n th c gi i quy t các v n v l ph c v d y tr c tuy n, các tr ng thuy t và th c ti n; (3) i v i nhà tr ng chú tr ng u t , n ng c p h th ng ph n kh ng ng ng n ng c p h th ng internet, m m tr ng. Các ph n m m nh oom, ng b h th ng h tr h c t p LMS và Ms Team, Lms c s d ng ph bi n. PMT, x y d ng i ng h tr k thu t Nh các trang thi t b d y h c hi n i mà chuy n nghi p áp ng nhu c u h c t p gi ng vi n có th a vào quá tr nh d y c a sinh vi n hi n nay. h c nh ng n i dung h ng thú, làm thay 6. GI I PH P V N D NG LÝ i ph ng pháp và h nh th c t ch c d y THU T KI N T O NH M NÂNG h c. Tuy nhi n, kh ng ph i các tr ng i CAO HI U QU GI NG D C C h c u có kh n ng u t và hocng MÔN LÝ LU N CH NH TR KHÔNG d ng nh nhau, m t khác nhi u tr ng CHU ÊN T I TR NG IH C còn duy tr s s l p h c v i tr n 100 sinh 6.1. Gi i pháp i v i sinh vi n vi n/l p, do ó vi c t n d ng c s v t Sinh vi n là ch th c a quá tr nh h c ch t, nh t là ho t ng d y h c tr c tuy n t p theo l thuy t ki n t o, do ó, y u c u còn nhi u h n ch . sinh vi n ph i bi t t t m tòi, phát hi n C ng ngh th ng tin (c ng ngh tri th c cho b n th n ch kh ng ph i do Multimedia, các ph n m m chuy n d ng các y u t b n ngoài mang n. Sinh vi n cho tr nh chi u, k thu t h a ) có kh c n th hi n vai trò c a m nh th ng qua n ng kích thích h ng thú h c t p, góp ph n các nhi m v : Ti p nh n các c u h i, t nh t ch c, h p l hóa c ng vi c d y h c, do hu ng d y h c m t cách ch ng; tr nh ó, vi c n ng cao hi u qu s d ng c ng bày nh ng quan i m, hi u bi t c a m nh ngh th ng tin c a gi ng vi n và sinh v v n l lu n; t ng tác v i gi ng vi n vi n c ng có tác ng kh ng nh n ch t và b n h c trong quá tr nh ki n t o tri th c; l ng d y h c. S k t h p gi a l thuy t t m nh l nh h i n i dung h c t p. làm và c ng ngh th ng tin s t o n n ti n tr nh c i u ó, sinh vi n c n th c hi n các d y h c m i, trong ó ng i h c ch ng, b c sau: TR NG I H C H I PH NG
  7. Th nh t, sinh vi n hu ng nh ng nhanh chóng chuy n sang b c ti p theo. tr i nghi m li n quan v n i dung h c, k t Gi ng vi n nh h ng c cu c tranh n i tri th c b c l quan ni m c a m nh lu n i n m c ti u n i dung h c. M c ti u c a sinh vi n là xác nh Trong giai o n này, gi ng vi n h tr sinh c nh ng khái ni m, k n ng, t t ng vi n l p k ho ch ho t ng, sinh vi n làm có li n quan n bài h c, t ó l p ra k vi c theo nhóm, theo c p ho c cá nh n và ho ch t o ra tr i nghi m. Giai o n các ph ng pháp PBL, ph ng pháp h c này, các ph ng pháp ng n o, ph n h p tác, k n ng h ng bi n, thuy t tr nh lo i; th o lu n; ph n h i; các lo i c u h i c s d ng. D a tr n i u ki n c s v t “ óng m ” c t ra li n ti p xác ch t và t y thu c vào n i dung bài h c mà nh v ng n i dung, cách chia nhóm, tr nh gi ng vi n v n d ng linh ho t các b c bày c a ng i h c, ph ng pháp óng d y h c tr n y t hi u qu , n ng cao vai... c áp d ng các nhóm ho c cá ch t l ng d y h c. hoàn thành nhi m nh n a ra nh ng d oán c a m nh v v giai o n này, sinh vi n óng vai trò l p v n h c t p. Vai trò c a gi ng vi n là k ho ch, sáng t o, tr nh bày, gi i quy t gi i thi u nh ng th ng tin và k n ng m i v n còn gi ng vi n óng vai trò h tr b ng cách x y d ng c u n i g n k t và ánh giá nh m giúp sinh vi n v n d ng kinh nghi m tr c ó c a sinh vi n v i ki n th c gi i quy t v n lí thuy t c ng th ng tin m i t ó a ra nh ng d oán nh th c ti n, kh c s u ki n th c m i. tr l i cho t nh hu ng di n ra trong th c t 6.2. Gi i pháp i v i gi ng vi n l p h c. Nh v y, sinh vi n có nhi m v D y h c theo l thuy t ki n t o t o chia s , trao i, ph n tích ki n th c c a i uk n sinh vi n b c l và trao i b n th n th ng qua tr l i các c u h i c a các quan ni m c a m nh v các v n l c a gi ng vi n và c a các b n c ng l p, lu n n n òi h i gi ng vi n v a óng vai l p k ho ch ki n t o tri th c. trò t ch c, h ng d n, khám phá, nghi n Th hai, tham gia th o lu n, tranh lu n c u, ng th i ph i có cách th c i u khoa h c, v n d ng ki n th c gi i qu t ch nh nh ng quan ni m sai, thi u chính các v n l thu t, th c ti n xác c a sinh vi n giúp h thay i. i n th ng nh t “ki n th c chu n” áp ng òi h i tr n, gi ng vi n c n t o 5 , cung c p cho sinh vi n v n d ng th ng kh ng khí h c t p tích c c, s i n i, khuy n tin và k n ng vào t nh hu ng m i, sinh khích s chia s , hi u bi t trong t p th vi n trao i, th o lu n, ánh giá v các ng i h c h ng thú, ch ng v i tri th c. khái ni m, quan i m, t t ng, ng l i Gi ng vi n c ng c n có s th u hi u và c a ra; l a ch n quan i m, t t ng, ngh thu t ng x v i sinh vi n, s d ng ng l i úng n rút ra k t lu n. Có nhu n nhuy n các “k thu t t ng tác” 3 hai t nh hu ng t ra: (1) N u sinh vi n thúc y quá tr nh nh n th c c a sinh a ra d oán thi u chính xác, ho c ch vi n theo khuynh h ng i l n. úng m t ph n và có khi là sai hoàn toàn Vi c u ti n là gi ng vi n c n h ng th gi ng vi n s g i sinh vi n x y d n sinh vi c cách c tài li u tr c khi d ng phán oán m i; (2) N u sinh vi n tham gia l p h c c th nh : giáo tr nh, các a ra d oán chính xác th gi ng vi n ng link h c t p, các tài li u, sách tham T P CH KHOA H C, S 49, tháng 11 n m 2021
  8. kh o có li n quan n h c t p. Gi ng vi n phát huy c u i m c a l thuy t chu n b h th ng c u h i t d n khó ki n t o, gi ng vi n c ng c n cung c p các cho các ch sinh vi n c tài li u h nh nh, video có th i l ng v a li n nhà c ng nh ti n hành tr l i các c u h i quan n n i dung bài h c và y u c u sinh ó tr c khi tham gia l p h c. vi n gi i thích. Khi sinh vi n tr l i úng Trong qu n l và i u hành l p h c h ng và t ng i hoàn thi n th gi ng th gi ng vi n th ng nh t cách tri n khai vi n ch t l i v n và chuy n h ng sang h c t p theo nhóm, s l ng thành vi n các c u h i khác. H nh th c này c bi t nhóm ho c làm vi c cá nh n t ó có ph h p i v i h nh th c d y h c tr c th ki m soát s làm vi c c a các nhóm, tuy n hi n nay. các thành vi n trong l p h c và linh ho t Ngoài ra, trong t nh h nh gi ng d y tr c trong vi c áp d ng các ph ng pháp khác tuy n hi n nay, gi ng vi n c n ch ng, ngoài ph ng pháp ki n t o vào gi ng d y tích c c u t nhi u h n vào các gi h c và h c t p. so v i d y h c truy n th ng v bài gi ng, i v i các nhóm sinh vi n làm vi c, ch th o lu n giúp sinh vi n h ng thú trong bu i h c, xóa b s ng n cách v gi ng vi n h ng d n cho sinh vi n ki n t o kh ng gian gi a gi ng vi n và sinh vi n. nh ng ch th o lu n g n v i th c ti n Các h nh th c t ng tác ngoài vi c th ng g i chéo cho các nhóm, các nhóm c nhóm qua ph n m m tr c tuy n, gi ng vi n n n tr ng và ph n chia c ng vi c, trao i, th o quan t m n các ch c n ng trao i th ng lu n, k t lu n và chu n b báo cáo. Ngoài tin trong các c ng c khác nh email, báo cáo n i dung c a nhóm m nh, các nhóm m ng x h i sinh vi n ch ng li n còn c n chu n b n i dung s u h n tr l i h . Gi ng vi n c n chú n c ng c ph c c nh ng c u h i do các nhóm khác t v d y và h c tr c tuy n, th c hành s ra sau khi nghe báo cáo. Vai trò c a gi ng d ng các ph n m m m t cách l u loát, k p vi n trong kh u này là giúp sinh vi n tích th i x l các l i phát sinh trong quá tr nh c c trong h c t p, thi t l p các k n ng làm d y h c, b i s lúng túng c a gi ng vi n vi c nhóm, k n ng thuy t tr nh, h ng bi n, trong thao tác k thu t s khi n sinh vi n phát huy tính sáng t o, khi gi i quy t các m t th i gian ch i, d d n n nhàm v n khoa h c m t cách ch ng. Ho t chán trong quá tr nh h c. ng này v a giúp sinh vi n nh n th c Trong ánh giá quá tr nh h c t p lu n c ki n th c, kh c s u ki n th c và v n t ti u chí c ng b ng i v i sinh vi n. d ng ki n th c l gi i các v n trong y là v n t t c sinh vi n u h ng th c ti n cu c s ng. C n v n d ng i m n, ánh giá c ng b ng, ghi nh n k t qu m nh c a d y h c theo thuy t ki n t o h c t p c a sinh vi n ng vi n, khích làm n i b t v trí trung t m c a ng i h c, l tinh th n h c t p giúp sinh vi n n l c gi m t nh tr ng gi ng vi n c tho i và t ng c g ng c gi ng vi n c ng nh n. c ng t ng tác gi a ng i d y và ng i h c, bi n quá tr nh ào t o thành t ào 6.3. Gi i pháp i v i nhà qu n l t o. Cách th c này t o nhi u ng l c h nh t, i i ơn ào t o n ng cao tính n ng ng, tích c c, sáng t o Ki m tra - ánh giá d h c các m n c a ng i h c. L lu n chính tr theo l thu t ki n t o. TR NG I H C H I PH NG
  9. Vi c ánh giá k t qu c a d y h c các m n ó, vi c s p x p l p h c v i s l ng v a L lu n chính tr theo l thuy t ki n t o ph i (kho ng 60-80 sinh vi n) s giúp d a tr n các ti u chí: ki n th c, k n ng và gi ng vi n qu n l l p t t và theo dõi s thái mà ng i h c t c so v i m c tr ng thành c a sinh vi n k p th i h n. ti u ra. H nh th c ánh giá này c ng ph B n c nh ó, nhà tr ng c n có s ut h p v i h nh th c ánh giá c s d ng bài b n v h th ng các ph n m m, trong trong nh ng n m qua t i h u h t các tr ng ó ph n m m ph c v gi ng d y ng b i h c là s d ng rubric trong ánh giá v i nhau giúp ng i d y và ng i h c h c t p y là m t bi u hi n c a ti p c n d ti p c n c ng nh gi m các thao tác th d y h c l y ng i h c làm trung t m. Tuy c ng trong c p nh t th ng tin. Nhà tr ng nhi n, v i các ti u chí ánh giá cm c ng n n thành l p, b sung i ng k t c th th sinh vi n ch a phát huy c thu t chuy n nghi p h tr sinh vi n khi kh n ng ki n t o c a m nh và gi ng vi n g p khó kh n trong quá tr nh s d ng các c ng kh ng cung c p th ng tin ph n h i v ph n m m. y là y u t khách quan nh k t qu tr ng thành trong h c t p cho sinh h ng n kh n ng h c t p c a sinh vi n. vi n. y là i m m i c n b sung vào b 7. K T LU N rubric trong ánh giá h c t p áp ng b D y h c theo l thuy t ki n t o áp ng ti u chu n ánh giá ch t l ng ch ng y u c u chu n hóa các i u ki n m b o tr nh ào t o theo ti u chu n AUN-QA . ch t l ng, n ng cao uy tín, th ng hi u Trong cách ánh giá i m: Vi c ánh c a m t tr ng i h c. Theo ó, vi c h nh giá i m c a sinh vi n qua ti u chí c thành tri th c, k n ng c a các m n h c h nh thành ph bi n các tr ng i h c, l lu n sinh vi n là m t quá tr nh ki n các h nh th c ánh giá ch y u c n c i m t o tri th c, t x y d ng m i tr n n n kinh thi gi a k , i m thi k t thúc h c ph n. Tuy nghi m có th ng qua quá tr nh t ng nhi n, khi áp d ng l thuy t ki n t o th tác tích c c v i gi ng vi n, b n h c và n i ánh giá quá tr nh là cách ánh giá “ c dung h c t p. tr ng” trong d y h c v i các ti u chí: m c i m i ph ng pháp theo h ng d y tích c c c a ng i h c trong vi c a h c tích c c c nhi u tr ng i h c các các quan ni m c a m nh v v n h c áp d ng trong nh ng n m qua và có t p; s t ng tác gi a gi ng vi n và sinh b c phát tri n m nh v i các ph ng pháp vi n, gi a sinh vi n v i nhau trong quá nh d y h c gi i quy t v n , d y h c theo tr nh x y d ng ki n th c. Th m vào ó có t nh hu ng, d y h c theo d án Vi c s s d ch chuy n cách ánh giá linh ho t nh d ng k thu t d y h c tích c c theo thuy t t ánh giá, ánh giá “ ng ng” thay v ki n t o nh ng n o, phòng tranh, kh n ch có gi ng vi n là ch th duy nh t trong tr i bàn, suy ngh - chia s theo c p - chia ki m tra ánh giá nh cách h c truy n s tr c l p, àm tho i k t h p th o lu n và th ng, do ó n n t ng m c t l i m báo cáo nhóm, tra c u, l p h c o ng c, trong quá tr nh h c t p. trò ch i, óng vai, nghi n c u cá nh n/ h hai, i i nhà tr ờng Nhà ng i nh n m nh n cách th c tr ng óng vai trò quy t nh trong t c a ng i h c ch kh ng ph i là nh ng g ch c n ng cao ch t l ng ào t o, do ng i h c c h c. Quá tr nh d y h c các T P CH KHOA H C, S 49, tháng 11 n m 2021
  10. m n L lu n chính tr theo l thuy t ki n gi ng d y theo h ng tích c c là h ng i t o khuy n khích gi ng vi n có th v n úng n góp ph n phát tri n con ng i d ng nhi u ph ng pháp khác nhau t o toàn di n, n ng cao ch t l ng ngu n nh n i u ki n cho sinh vi n có th t m nh x y l c, áp ng y u c u c a s nghi p i m i d ng tri th c khoa h c d a tr n nh ng kinh t n c. nghi m có c a b n th n. T I LI U THAM KH O D y h c theo l thuy t ki n t o òi h i 1. Tr n V n t (2015), ‘Lí thuy t h c t p ng i d y có v n kinh nghi m ngh nghi p mang tính x h i và l thuy t ki n t o - N n t ng nh t nh, có kh n ng áp d ng các ph ng c a ph ng pháp h c h p tác , T p chí Giáo d c, pháp gi ng d y m i k t h p v i ng d ng s 355, tr 16 18. các ph ng ti n c ng ngh hi n i nh m 2. ng C ng s n Vi t Nam (2021), V n ki n ph c v t t cho d y và h c. Th ng qua i h i i bi u toàn qu c l n th XIII, Nxb Chính vi c v n d ng linh ho t các ph ng pháp tr qu c gia, Hà N i, t1, tr 136-137. d y h c tích c c theo thuy t ki n t o s 3. Xu n. .T (2018), ‘H ng thú h c t p ph n giúp các m n h c L lu n chính tr t i các tri t h c Mác - L nin c a sinh vi n Tr ng i h c tr ng i h c kh ng còn tr n n kh khan, Bách khoa Hà N i hi n nay , T p chí Giáo d c, nhàm chán. B n th n m i gi ng vi n kh ng tháng 9, tr 244-247; ng ng n ng cao tri th c, tích l y, trau d i 4. ng Qu c Th o (2004), Giáo d c Vi t Nam h ng t i t ng lai - v n và bi n pháp, Nxb. kinh nghi m, i m i ph ng pháp gi ng Chính tr qu c gia - S th t, Hà N i. d y theo h ng tích c c ph h p v i t ng 5. Bernd Meier - Nguy n V n C ng (2009), Lí i t ng sinh vi n. V phía sinh vi n t o lu n d h c hi n i - M t s v n i m i ph ng c ng l c, s h ng thú trong h c t p pháp d h c, Hà N i. và c i thi n các k n ng th ng qua m n 6. Jean Piaget (2001), T m lí h c và giáo d c h c, áp ng c ch tr ng c a ng h c, NXB Giáo d c. “Chú tr ng h n giáo d c o c, nh n 7. Huitt, W., Hummel, J. (2003), ‘Piaget s cách, n ng l c sáng t o và các giá tr c t theory of cognitive development . Educational lõi, nh t là giáo d c tinh th n y u n c, t ps cholog interactive, 3(2), 1-5. hào, t t n d n t c,... kh i d y khát v ng 8. Taylor, L. (2004), ‘Introducing cognitive phát tri n t n c ph n vinh, h nh phúc development , Ps cholog Press. và b o v v ng ch c T qu c Vi t Nam x 9. World Health Organi ation, https://news. h i ch ngh a” 2 . i m i ph ng pháp google.com/covid19/map, Truy c p ngày 10/9/2021. TR NG I H C H I PH NG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2