intTypePromotion=1

Vận dụng thuyết kiến tạo trong giảng dạy kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Chia sẻ: Kethamoi Kethamoi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
2
download

Vận dụng thuyết kiến tạo trong giảng dạy kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, môi trường dạy và học cũng ngày càng thay đổi. Công nghệ thông tin cung cấp cho người học môi trường học tập thực tế và sinh động. Nếu như người học biết sử dụng nguồn dữ liệu dồi dào trên mạng Internet, những ứng dụng có sẵn trên máy tính hay điện thoại, họ có thể cải thiện kỹ năng nghe nói của mình. Bài viết này dựa theo thuyết kiến tạo, tập trung nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị về phương pháp giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc trong thời đại công nghệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận dụng thuyết kiến tạo trong giảng dạy kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> VẬN DỤNG THUYẾT KIẾN TẠO<br /> TRONG GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NGHE NÓI<br /> TIẾNG TRUNG QUỐC DƯỚI SỰ HỖ TRỢ<br /> CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> NGUYỄN THỊ BẢO NGÂN*<br /> Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội,  baongan0413@gmail.com<br /> *<br /> <br /> Ngày nhận bài: 01/11/2018; ngày sửa chữa: 30/3/2019; ngày duyệt đăng: 30/5/2019<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, môi trường dạy và học cũng ngày<br /> càng thay đổi. Công nghệ thông tin cung cấp cho người học môi trường học tập thực tế và sinh<br /> động. Nếu như người học biết sử dụng nguồn dữ liệu dồi dào trên mạng Internet, những ứng dụng<br /> có sẵn trên máy tính hay điện thoại, họ có thể cải thiện kỹ năng nghe nói của mình. Bài viết này<br /> dựa theo thuyết kiến tạo, tập trung nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị về phương pháp giảng dạy,<br /> nhằm nâng cao chất lượng dạy học kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc trong thời đại công nghệ.<br /> Từ khóa: công nghệ thông tin, giảng dạy, kỹ năng nghe nói tiếng Trung Quốc, thuyết kiến tạo<br /> <br /> <br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ dẫn, tổ chức, giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên; xây dựng<br /> ngữ cảnh, tích cực tương tác, tăng cường các cuộc<br /> Đề tài về vận dụng thuyết kiến tạo vào trong thảo luận, hội thoại nhằm nâng cao kỹ năng biểu<br /> giảng dạy kỹ năng nghe nói, đặc biệt là kỹ năng<br /> đạt, phát huy tính chủ động, tích cực của sinh viên.<br /> nghe nói tiếng Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của công<br /> Tại Việt Nam, Trương Thu Hường (2016) cũng đề<br /> nghệ thông tin ở Việt Nam vẫn còn rất mới mẻ, tuy<br /> cao vai trò của thuyết kiến tạo trong việc dạy học<br /> nhiên, tại Trung Quốc đã có một số bài báo liên<br /> các bài phong cách chức năng tiếng Việt. Có thể<br /> quan đến vấn đề này như “Phương pháp giảng dạy<br /> nghe nói qua công nghệ thông tin (CNTT) trên cơ thấy, việc vận dụng thuyết kiến tạo nhằm nâng cao<br /> sở lý luận kiến tạo” của Thành Lệ (盛丽). Trong bài chất lượng học tập của sinh viên đang rất được nhà<br /> viết, tác giả đã nêu ra một vài phương pháp giảng nghiên cứu quan tâm. Trong bài viết này, chúng<br /> dạy kỹ năng nghe nói như xây dựng ngữ cảnh, tăng tôi chủ yếu nghiên cứu về việc vận dụng thuyết<br /> cường tương tác với sinh viên (盛丽, 2015, tr.198). kiến tạo để nâng cao chất lượng giảng dạy học kỹ<br /> Trần Kiên Lâm (陈坚林, 2011, tr.36) đã đưa ra mô năng nghe nói tiếng Trung Quốc dưới sự hỗ trợ của<br /> hình dạy học theo quan điểm kiến tạo như lấy sinh CNTT. Ngoài phần đặt vấn đề và kết luận, bài viết<br /> viên làm trung tâm, giảng viên là người hướng gồm có bốn nội dung chính, bao gồm: Phần thứ<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 22 Số 20 (7/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> nhất, giới thiệu về thuyết kiến tạo. Phần thứ hai, xây dựng lên những kiến thức mới. (2) “hợp tác”:<br /> nêu ra một vài lợi ích khi đưa công nghệ thông tin quá trình hợp tác rất quan trọng và được duy trì<br /> vào trong giảng dạy. Phần thứ ba, áp dụng thuyết trong suốt quá trình học tập. Sinh viên cùng nhau<br /> kiến tạo trong giảng dạy kỹ năng nghe nói dưới sự học tập; cùng nhau tìm và lựa chọn tài liệu, cùng<br /> hỗ trợ của công nghệ thông tin. Phần thứ tư, tác nhau hoàn thiện nhiệm vụ được giao... (3) “trao<br /> giả đưa ra một vài kiến nghị về phương pháp giảng đổi”: trong quá trình hợp tác chúng ta không thể<br /> dạy. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho giảng viên không giao lưu, trao đổi, thảo luận những ý kiến<br /> và sinh viên trong quá trình rèn luyện nâng cao kỹ khác nhau để đưa ra một kết luận chung của cả<br /> năng nghe nói tiếng Trung Quốc. nhóm. Qua việc  trao đổi các ý tưởng, các thành<br /> viên sẽ luyện cách tư duy, suy nghĩ để có những<br /> 2. GIỚI THIỆU VỀ THUYẾT KIẾN TẠO ý tưởng mới độc đáo, vượt trội. (4) “ý nghĩa kiến<br /> tạo”: ý nghĩa kiến tạo nghĩa là mối quan hệ giữa<br /> Thuyết kiến tạo được hình thành và phát<br /> quy luật, tính chất của sự vật với các sự vật đã<br /> triển từ thuyết hành vi và thuyết tri nhận. Nội dung<br /> tồn tại khác. Trong quá trình học tập, để giúp sinh<br /> nghiên cứu chủ yếu của thuyết kiến tạo đó là “ý<br /> viên xây dựng ý nghĩa kiến tạo, cần phải giúp họ<br /> nghĩa của việc học” và “phương pháp học”. Người<br /> hiểu rõ mối qua hệ giữa quy luật, tính chất sự vật<br /> đầu tiên nghiên cứu và phát triển thuyết kiến tạo<br /> một cách rõ ràng và áp dụng vào việc dạy học là với các sự vật đã tồn tại khác. Nói một cách khác,<br /> Jean Will Fritz Piaget. Ông cho rằng: “Con người sinh viên nhận được bao nhiêu kiến thức không<br /> chỉ có thể hiểu một cách rõ ràng những gì mà họ tự phụ thuộc vào khả năng nhớ những nội dung giảng<br /> xây dựng lên cho mình”, do đó cần chú trọng nhiều viên giảng dạy mà phụ thuộc vào khả năng xây<br /> vào quá trình học hơn nội dung học (皮亚杰、英 dựng kiến thức của bản thân dựa theo những kinh<br /> 海尔德, 1980, tr.132). Piaget đã nghiên cứu và xây nghiệm, kiến thức có sẵn.<br /> dựng thuyết kiến tạo từ quá trình nhận thức của<br /> 3. LỢI ÍCH CỦA ỨNG DỤNG CÔNG<br /> trẻ em, ông cho rằng “Phát triển nhận thức của cá<br /> NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY<br /> nhân và quá trình học tập có quan hệ mật thiết với<br /> nhau” (皮亚杰、英海尔德,1980,tr.147). Do Theo kinh nghiệm hơn 10 năm được học và<br /> đó, áp dụng thuyết kiến tạo vào trong giảng dạy dạy dưới sự hỗ trợ của CNTT, dưới đây tôi xin nêu<br /> có thể thấy được quy luật của quá trình nhận thức. ra một vài lợi ích của ứng dụng công nghệ thông<br /> Chủ nghĩa kiến tạo cho rằng kiến thức không tin trong giảng dạy tiếng Trung.<br /> phải được đón nhận do giảng viên truyền đạt lại,<br /> mà do sinh viên trong môi trường và văn hóa nhất 3.1. Cung cấp những hình ảnh, âm thanh<br /> định, “mượn” hình thức học tập đón nhận kiến sinh động và nguồn dữ liệu khổng lồ<br /> thức dưới sự giúp đỡ của người khác (bao gồm<br /> cả giảng viên và bạn học), sử dụng nguồn tài liệu Trong quá trình giảng dạy tiếng Trung Quốc,<br /> học tập cần thiết, thông qua phương thức ý nghĩa ngoài việc sử dụng hợp lý và hiệu quả sách giáo<br /> kiến tạo mà có được (陈坚林, 2011, tr.33). Do tri khoa, giảng viên còn phải tích cực tìm hiểu thêm<br /> thức được xây dựng từ điều kiện môi trường văn các nguồn dữ liệu khác phục vụ cho nội dung bài<br /> hóa xã hội, dưới sự giao lưu, trao đổi hợp tác giữa giảng, đặc biệt là những chương trình mà giới trẻ<br /> con người với con người, hình thành nên ý nghĩa yêu thích, các bài báo, tạp chí... Trên thực tế với<br /> kiến tạo, do đó, thuyết kiến tạo đã nêu ra 4 yếu tố những bài giảng có nội dung, kiến thức khó, trừu<br /> chính tác động đến việc học tập của con người, đó tượng, đòi hỏi phải có hình ảnh trực quan sinh<br /> là “môi trường”, “hợp tác”, “ trao đổi”, “ý nghĩa động và chính xác thì việc khai thác các tư liệu,<br /> kiến tạo”. (1) “môi trường”: môi trường học tập hình ảnh, video trên mạng internet là một ưu thế<br /> là yếu tố cần thiết và quan trọng trong quá trình rất lớn. Chúng ta có thể tùy theo nội dung từng<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 20 (7/2019) 23<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> bài học để lựa chọn những hình ảnh, bài viết, vid- sinh viên một môi trường học tập mới lạ, đem đến<br /> eo khác nhau để kích thích thị giác và thính giác cho sinh viên những hình ảnh, âm thanh chân thực<br /> của sinh viên, tăng cường khả năng tư duy sáng nhất của thứ ngôn ngữ họ đang học, giúp họ phát<br /> tạo, phát huy hết khả năng thông minh của não bộ, huy kỹ năng nghe nói; đồng thời cũng phát huy vai<br /> giúp cho sinh viên nhớ nhanh và lâu hơn, từ đó trò chủ đạo của giảng viên, phát huy tính sáng tạo<br /> phát huy kỹ năng quan sát và tưởng tượng phong và chủ thể của sinh viên, giúp cho sinh viên ngoài<br /> phú của sinh viên, khi liên tưởng càng sinh động, việc tiếp thu được những kiến thức cơ bản, còn có<br /> ấn tượng thì sinh viên sẽ ghi nhớ càng tốt, nâng cơ hội luyện tập thực tiễn nhiều hơn. Qua những<br /> cao hiệu quả học tập cho sinh viên. So với phương thước phim thực tế, sinh viên sẽ được bồi dưỡng<br /> pháp truyền thống, mạng Internet có thể cung cấp những kỹ năng biểu đạt và tư duy của người Trung<br /> cho sinh viên kho dữ liệu đồ sộ, kết hợp với những Quốc, để từ đó xây dựng nền tảng cơ bản về kỹ<br /> phần mềm có sẵn trên mạng sẽ đem đến cho sinh năng biểu đạt.<br /> viên môi trường học tập tốt hơn mà phương pháp<br /> truyền thống không thể mang lại. 4. ÁP DỤNG THUYẾT KIẾN TẠO TRONG<br /> GIẢNG DẠY KỸ NĂNG NGHE NÓI TIẾNG<br /> 3.2. Cung cấp một môi trường học tập có TRUNG QUỐC DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA<br /> tính tương tác cao CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Có thể thấy, đưa CNTT vào trong giảng dạy Thuyết kiến tạo là nền tảng, là cơ sở dẫn đường<br /> kỹ năng nghe nói trong tiếng Trung Quốc đã tạo tiến hành cải cách phương pháp rèn luyện kỹ năng<br /> ra một biến đổi cả về “chất” lẫn về “lượng” trong nghe nói tiếng Trung Quốc. Cùng với sự phát triển<br /> hiệu quả giảng dạy, ngoài ra còn cung cấp cho sinh của khoa học công nghệ cũng như nhu cầu nâng<br /> viên môi trường tương tác toàn diện hơn giữa giảng cao chất lượng giảng dạy, lớp học đa phương tiện<br /> viên với sinh viên. Chính môi trường tương tác cao và mạng Internet có thể được coi là hai trợ thủ đắc<br /> này đã đem đến cho sinh viên một môi trường học lực của giảng viên. Dựa theo thuyết kiến tạo chúng<br /> tập sống động, tạo cảm giác hứng thú và đạt hiệu ta có thể thấy, phương pháp giáo dục trong thời<br /> quả cao trong quá trình học tập qua đa giác quan. đại 4.0 giúp cho sinh viên có một môi trường học<br /> thoải mái, thực tế và không còn quá bị giới hạn về<br /> 3.3. Tiết kiệm nhiều thời gian không gian, thời gian. Dưới đây là hai ưu thế chính<br /> của ứng dụng CNTT vào trong giảng dạy kỹ năng<br /> Một trong những đặc điểm của dạy học đó là nghe nói.<br /> tìm mọi phương pháp để đưa sinh viên đến với nội<br /> dung giảng dạy bằng con đường nhanh nhất, dễ Thứ nhất, đa dạng hóa các hình thức học tập.<br /> dàng nhất đồng thời giúp sinh viên đón nhận nó Theo thuyết kiến tạo (皮亚杰、英海尔德, 1980,<br /> và sử dụng nó thành thạo nhất. Với việc ứng dụng tr.57), “môi trường”, “hợp tác”, “trao đổi”, “ý<br /> CNTT, trong một tiết dạy, khối lượng kiến thức có nghĩa kiến tạo” là 4 yếu tố chính tác động đến<br /> thể được truyền đạt tới sinh viên nhiều hơn. Không việc học tập của con người. Như chúng ta đã biết,<br /> còn phải dành nhiều thời gian để đọc chép hay ghi CNTT cung cấp cho sinh viên môi trường học tập<br /> bảng, thay vào đó giảng viên có thể lấy thêm nhiều thực tế và sinh động cùng với nguồn dữ liệu trực<br /> ví dụ minh họa, dẫn dắt sinh viên tiếp cận với các tuyến dồi dào phong phú và không bị hạn chế về<br /> kiến thức phong phú hơn. không gian, thời gian. Chính bởi những tính ưu<br /> việt đó cùng với tâm thế có thể tiếp cận kiến thức<br /> Tóm lại, nếu như chúng ta sử dụng CNTT một một cách chủ động và sáng tạo, giúp cho việc học<br /> cách khéo léo và hợp lý để hỗ trợ giảng dạy kỹ càng trở nên hiệu quả hơn. Dưới sự hỗ trợ của<br /> năng nghe nói tiếng Trung Quốc sẽ đem đến cho CNTT, sinh viên tùy theo nhu cầu của bản thân có<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 24 Số 20 (7/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> thể tự lựa chọn cho mình những hình thức học tập cho sinh viên đón nhận kiến thức thông qua các<br /> khác nhau, lựa chọn thời gian học tập hợp lý, chủ giác quan, tăng khả năng ghi nhớ, nâng cao hiệu<br /> động tìm kiếm tài liệu trau dồi kiến thức. Ví dụ, quả học tập mà còn tăng cường hứng thú học tập,<br /> để hỗ trợ rèn luyện kỹ năng nghe nói, sinh viên có tích cực tham gia các hoạt động trên lớp và ngoại<br /> thể tự tải những ứng dụng miễn phí về máy tính khóa, tự tin hơn.<br /> hay điện thoại của mình, qua đó sinh viên có thể<br /> tự chỉnh sửa những âm sai, hay có thể luyện đọc 5. MỘT VÀI KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG<br /> theo video để luyện ngữ âm, ngữ điệu... Hay để PHÁP GIẢNG DẠY<br /> các em cũng có thể trao đổi, giao lưu với các bạn<br /> 5.1. Tổ chức học tập theo nhóm<br /> Trung Quốc qua mạng Internet nhằm nâng cao kỹ<br /> năng nghe nói của các em. Trên lớp học đa phương Một trong những phương pháp đổi mới hiện<br /> tiện, giảng viên cung cấp cho sinh viên những hình được các trường Đại học đánh giá mang lại hiệu<br /> ảnh chân thực, những video sinh động để rèn luyện quả cao là phương pháp học tập theo nhóm. Để<br /> kỹ năng nghe nói. Ngoài ra, tùy theo trình độ của tổ chức học tập nhóm một cách hiệu quả chúng<br /> bản thân, sinh viên có thể tự vào các trang web ta cần phải chú ý đến những yếu tố sau. Thứ nhất,<br /> Trung Quốc tìm những nội dung mình yêu thích việc học tập theo nhóm giúp cho sinh viên không<br /> xem. CNTT cung cấp những hình ảnh, âm thanh chỉ có trách nhiệm với bản thân mà còn phải có<br /> sinh động nhằm kích thích cảm quan của sinh viên, trách nhiệm với tất cả các thành viên trong nhóm.<br /> có thể nói đây là một trong những công cụ đắc lực Mục tiêu, thành công của cả nhóm cũng là mục<br /> để kích thích hoạt động trí tuệ cho sinh viên. Sinh tiêu, thành công của các thành viên. Để nhóm có<br /> viên có thể tùy theo khả năng, trình độ, sở thích hoạt động hiệu quả cần phải có cơ cấu tổ chức và<br /> để lựa chọn cho mình những nội dung, phương tất nhiên nhóm trưởng không thể thiếu trong mỗi<br /> pháp học phù hợp với bản thân nhất. Có thể thấy, nhóm. Thứ hai, về vấn đề trao đổi trong nhóm, sinh<br /> nếu như giảng viên và sinh viên biết cách sử dụng viên có thể trao đổi thảo luận ngay trên lớp hoặc sử<br /> hợp lý và khai thác những lợi ích của CNTT, nhất dụng ứng dụng Zalo, Facebook... hỗ trợ, giúp các<br /> định có thể nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Trung em thuận tiện hơn cả về thời gian và đi lại. Thứ<br /> Quốc của sinh viên. ba, trong quá trình hợp tác, sinh viên cần phải biết<br /> lựa chọn và phát huy những ưu điểm, thế mạnh<br /> Thứ hai, số hóa môi trường học tập. Thuyết của từng thành viên trong nhóm, đồng thời cùng<br /> kiến tạo (皮亚杰、英海尔德, 1980, tr.63) cho giúp nhau sửa đổi, hạn chế những nhược điểm của<br /> rằng, để có kết quả học tập tốt, chúng ta cần phải nhau. Thứ tư, qua học tập nhóm sinh viên cần phải<br /> cung cấp cho sinh viên môi trường học tập thực tự rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thảo luận, trao đổi<br /> tế, sinh viên cần phải có sự hợp tác, giao lưu với thông tin để tăng cường tính hợp tác và học hỏi<br /> nhau, đặc biệt cần phải có tính chủ động cao. Để lẫn nhau. Thứ năm, các thành viên trong nhóm cần<br /> cung cấp cho sinh viên môi trường học tập thực phải tự kiểm điểm bản thân để đảm bảo đều hoàn<br /> tế, ứng dụng kỹ thuật số vào dạy và học là một thành tốt nhiệm vụ. Trong quá trình học tập nhóm,<br /> trong những biện pháp hữu hiệu nhất. Những hình giảng viên cũng cần phải theo sát, đánh giá, nhận<br /> ảnh, âm thanh giúp sinh viên đón nhận bài giảng xét các em, giúp các em phát hiện và sửa ngay<br /> nhanh nhất và nhớ lâu hơn. Những ứng dụng trên những vấn đề bản thân còn hạn chế, ngoài ra cũng<br /> điện thoại hay máy tính được giảng viên lựa chọn không thể thiếu những lời động viên, khích lệ của<br /> để hỗ trợ cho việc rèn luyện kỹ năng nghe nói với giảng viên để các em tự tin và có thêm động lực.<br /> mục tiêu nâng cao năng lực học tập cho sinh viên. Cuối cùng, tùy theo nội dung bài học mà giảng<br /> Với phương châm xu hướng đưa số hóa và công viên lựa chọn những hình thức học nhóm khác<br /> nghệ vào trong giảng đường, không những giúp nhau, ví dụ như điều tra, thảo luận, diễn kịch....<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 20 (7/2019) 25<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> Khi lập nhóm, giảng viên cần điều chỉnh sao cho thoải mái, tự nhiên. Thông qua những video trình<br /> có sự cân bằng trình độ, giới tính, năng lực học tập chiếu, giảng viên động viên, khích lệ sinh viên nói<br /> giữa sinh viên các nhóm với nhau, nhằm thúc đẩy và làm theo, phát huy tính tích cực học tập, nâng<br /> mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau trong học cao hứng thú trong giờ học, đồng thời cũng tăng sự<br /> tập giữa các thành viên trong nhóm. tập trung của sinh viên.<br /> <br /> Việc học tập theo nhóm sẽ giúp sinh viên tăng Hiện nay, với sự phát triển của CNTT, phần<br /> tính tự giác, tăng tính tự chủ học tập, tăng khả năng mềm PowerPoint có vai trò vô cùng quan trọng và<br /> tương tác, trao đổi, giao tiếp giữa sinh viên với đã đem lại những kết quả tích cực. Sử dụng phần<br /> sinh viên, sinh viên với giảng viên. Nhờ có sự hỗ mềm PowerPoint đang là xu hướng phổ biến trong<br /> trợ của CNTT, sinh viên có thể tìm kiếm trao đổi giáo dục nhờ sự tiện ích của nó. Điểm nổi bật của<br /> tin tức nhanh hơn; chỉ cần vài bước tìm kiếm, copy Powerpoint là tạo ra các bài giảng có âm  thanh,<br /> và paste, các thành viên trong nhóm lập tức đón hình ảnh, chuyển động và tương tác... phù hợp với<br /> nhận được các thông tin chính xác; chỉ cần một mọi đối tượng sinh viên. Ứng dụng PowerPoint<br /> nút ấn, những ý kiến của các thành viên sẽ được trong việc giảng dạy kỹ năng nghe nói nhằm giúp<br /> chuyển đi và lưu lại mãi mãi trong nhóm. Đặc biệt sinh viên vượt qua những trở ngại trên, Đồng thời<br /> nhờ có sự giúp đỡ của CNTT mà các thành viên cũng giúp các em ấn tượng với bài giảng hơn và<br /> trao đổi với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, gắn nhớ lâu hơn, cũng như tạo một môi trường học<br /> kết nhau hơn và tất nhiên sẽ cùng nhau hỗ trợ giúp ngoại ngữ tích cực, hứng thú, khơi gợi sự sáng tạo<br /> nhau cùng tiến bộ. và tích cực, chủ động cho sinh viên, giúp các em<br /> vận dụng ngôn ngữ tốt hơn trong tình huống thực tế.<br /> 5.2. Vận dụng công nghệ thông tin tạo môi<br /> trường học tập thú vị cho sinh viên Ví dụ, khi dạy phát âm, chúng ta ngoài phát<br /> những bài hát luyện phát âm giúp các em cảm thấy<br /> Môi trường học tập có vai trò rất quan trọng học thoải mái hơn, chúng ta cũng có thể trình chiếu<br /> trong quá trình dạy và học. Môi trường học tập những video luyện phát âm qua khẩu hình miệng,<br /> tốt sẽ giúp cho sinh viên tăng hứng thú học tập. qua đó các em sẽ nắm rõ vị trí của lưỡi ở đâu hay<br /> Cùng với tính tự giác, hứng thú làm nên tính tích khẩu hình miệng như thế nào. Hay trên điện thoại<br /> cực nhận thức, giúp sinh viên học tập đạt kết quả có phần mềm ghi nhớ, các em có thể ghi vào đó<br /> cao, có khả năng khơi dậy mạch nguồn của sự sáng những từ mới, cấu trúc câu, ngữ pháp các em vẫn<br /> tạo. Ngoài việc khai thác sự lý thú trong chính nội chưa nắm vững vào đó, thỉnh thoảng lại mở ra<br /> dung dạy học, hứng thú của sinh viên còn được xem, rất tiện lợi. Những phần mềm miễn phí có<br /> hình thành và phát triển nhờ các phương pháp, sẵn trên mạng, sinh viên có thể tải về bất cứ lúc<br /> thủ pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nào để hỗ trợ cho việc học, ví dụ như những phần<br /> sở thích của sinh viên. Trong đó một trong những mềm thứ tự các nét chữ, phần mềm dịch thuật,<br /> phương pháp được sinh viên yêu thích đón nhận phần mềm luyện phát âm... Ngoài ra, sinh viên cần<br /> nhất đó là cùng hòa nhập với thời đại công nghệ. chuyển từ phương pháp học thuộc, sang phương<br /> pháp vận dụng, rèn luyện thực tế, không chỉ học<br /> Nhờ có phòng học đa phương tiện giúp cho trong sách vở, qua tài liệu mà phải học qua nhiều<br /> giảng viên truyền tải đến sinh viên những nội dung hình thức khác như qua các chương trình giải trí,<br /> sinh động hơn, không cần phải quá lo lắng để giải phim truyện, đài báo ...<br /> thích những từ ngữ mang tính trừu tượng dưới sự<br /> hỗ trợ của những bức ảnh, video, âm thanh... Qua Ngoài ra, giảng viên cũng cần phải sử dụng<br /> đó tạo môi trường học tập trực quan sinh động một vài biện pháp khéo léo nhằm tăng hứng thú<br /> cho sinh viên, giúp cho không khí lớp học sôi nổi, học tập của sinh viên, đặc biệt trong thời đại thông<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 26 Số 20 (7/2019)<br /> PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v<br /> <br /> <br /> <br /> tin ngày nay, chỉ một nháy chuột sinh viên có thể cùng nhau trao đổi tiếng Trung Quốc nhằm nâng<br /> tự tìm kiếm cho mình rất nhiều thông tin. Cũng bởi cao khẩu ngữ của sinh viên. Xem các chương trình<br /> quá nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau sẽ giải trí mà sinh viên yêu thích cũng là một trong<br /> làm cho sinh viên hoang mang, do đó, giảng viên những phương pháp luyện kỹ năng nghe và tăng<br /> cần phải hướng dẫn sinh viên biết tự chắt lọc thông lượng từ vựng hiệu quả. Đối với những sinh viên<br /> tin. Cuối cùng, khi thiết kế bài giảng, giảng viên có trình độ sơ hoặc trung cấp thì xem những video<br /> nên xây dựng vài trò chơi dựa qua vài thủ thuật có thời lượng ngắn khoảng 3 phút sẽ khiến các em<br /> đơn giản có sẵn trên máy tính ví dụ như trò “đuổi cảm thấy học tiếng Trung Quốc dễ dàng hơn và<br /> hình bắt chữ” hay “hoàn thiện lời bài hát”... Đặc không có cảm giác buồn chán. Nếu như các em<br /> biệt, để tăng hứng thú học tập của bản thân, những vẫn còn gặp vấn đề về kỹ năng nghe thì có thể bật<br /> lúc quá mệt mỏi, căng thẳng sinh viên không cần phụ đề, vừa xem và đọc theo lời thoại của nhân<br /> phải cố gắng tiếp tục hoàn thiện bài tập. Các em vật. Xem phim hay các chương trình truyền hình<br /> có thể mở máy tính hay điện thoại, lựa chọn những cũng sẽ giúp sinh viên cải thiện được khả năng nói,<br /> bài hát hay những chương trình tiếng Trung Quốc tăng khả năng cảm thụ tiếng Trung Quốc. Có thể<br /> mà mình yêu thích, giúp giảm căng thẳng, thư giãn nói việc học sẽ trở nên đơn giản và hiệu quả khi<br /> đầu óc, tinh thần thoải mái hơn. sinh viên biết vận dụng những thiết bị và ứng dụng<br /> 5.3. Thay đổi phương pháp học tập công nghệ có sẵn để nâng cao chất lượng học tập.<br /> <br /> Kỹ năng nghe nói là một trong những kỹ năng 6. KẾT LUẬN<br /> quan trọng trong việc học ngoại ngữ. Tuy nhiên,<br /> Thuyết kiến tạo đã ra đời cách đây nhiều thập<br /> sinh viên thường cảm thấy thiếu tự tin trong giao<br /> kỷ, nhưng những giá trị khoa học của lý thuyết này<br /> tiếp, nhất là trong việc diễn đạt ngôn ngữ và trình<br /> cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những đóng<br /> bày ý tưởng bằng tiếng Trung Quốc. Do đó,  trước<br /> góp của thuyết kiến tạo tạo ra những thay đổi quan<br /> tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0, việc<br /> trọng trong phương pháp rèn luyện kỹ năng nghe<br /> thay đổi phương pháp học tập, áp dụng công nghệ<br /> nói tiếng Trung Quốc trong thời đại công nghệ,<br /> hiện đại vào giáo dục ngày càng được chú trọng và<br /> giúp chúng ta có cách nhìn lại về quá trình dạy<br /> phát triển. Thông qua mạng xã hội, chúng ta có thể<br /> kết nối được với cả thế giới. Chỉ với vài cái nháy học, phương pháp dạy học, vị trí, công việc của<br /> chuột, sinh viên có thể tham gia diễn đàn online, giảng viên và sinh viên. Trong quá trình dạy học<br /> tìm được người trò chuyện hàng ngày bằng tiếng sử dụng phương pháp kiến tạo, sinh viên có thể<br /> Trung Quốc nhằm nâng cao khả năng nghe nói vận dụng những kiến thức hoặc kinh nghiệm đã có<br /> hay đăng ký một khóa học trực tuyến. Những mô từ trước để sắp xếp và xây dựng hình thành kiến<br /> hình học tập thông minh thông qua môi trường trực thức mới vào hệ thống kiến thức đã có.  Do đó,<br /> tuyến ngày nay ngày càng được phát triển mạnh phương pháp dạy học kiến tạo trong thời đại 4.0<br /> mẽ. Sinh viên chỉ cần đăng ký thành viên qua các đòi hỏi giảng viên có kinh nghiệm nghề nghiệp<br /> thiết bị có kết nối mạng Internet là có thể học tập nhất định, không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng<br /> ở bất kỳ đâu với bất cứ kỹ năng gì mà không cần cao trình độ về mọi mặt, có khả năng ứng dụng<br /> phải sắp xếp thời gian lên lớp mỗi ngày hay phải di linh hoạt CNTT vào các bước trong quy trình dạy<br /> chuyển đến lớp học. Sinh viên có thể luyện nghe, học, phải xây dựng nên môi trường học tập thực tế,<br /> luyện nói… trên môi trường trực tuyến thông qua sinh động giúp sinh viên tự kiến tạo nên kiến thức<br /> tương tác với giảng viên bằng các video trực quan, của mình, như vậy thì phương pháp dạy học kiến<br /> sinh động. Ngoài ra trò chuyện với bạn bè online tạo trong trong thời đại công nghệ mới phát huy<br /> không chỉ giúp sinh viên thư giãn sau mớ lý thuyết được ưu thế vượt trội của nó, góp phần nâng cao<br /> khô khan mà còn giúp họ thực hành thực tế nhất, chất lượng giảng dạy./.<br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> Số 20 (7/2019) 27<br /> v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY<br /> <br /> <br /> Tài liệu tham khảo:<br /> Trương Thu Hường (2016), “Vai trò của thuyết kiến tạo trong việc dạy học các bài phong cách chức năng tiếng Việt”,<br /> Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 12, 141-143.<br /> 陈坚林 (2011), 计算机网络与外语教学整合研究, 博士学位论文, 上海外国语大学, 36 。<br /> 盛丽(2015), 建构主义理论下的多媒体视听说教学模态, 郑州航空工业管理学院学报(社会科学版), 第34卷第<br /> 5期, 197-199 。<br /> 黄华明(1998), 应用现代教育技术研究,辽宁人民出版社,沈阳。<br /> 皮亚杰、英海尔德(吴福元译)(1980),儿童心理学,商务印书馆,北京。<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> APPLICATION OF CONSTRUCTIVISM THEORY IN MULTIMEDIA<br /> TEACHING OF CHINESE LISTENING AND SPEAKING SKILLS<br /> NGUYEN THI BAO NGAN<br /> Abstract: Since the 20th century, foreign learning theories have been distinguished from the<br /> psychological aspects, which can be roughly classified into four major factions: humanism theory,<br /> constructivism theory, behaviorism theory and cognitive theory. Today, in the promotion of educational<br /> innovation, the influence of constructivist learning theories is expanding worldwide. Many scholars<br /> believe that the constructivist learning theories are particularly suitable for the learning environment<br /> in multimedia teaching. It is regarded as one of the important theoretical foundations for guiding<br /> multimedia teaching. This paper first introduces constructivist learning theory briefly, and then<br /> analyzes its application in designing several teaching modules in Chinese multimedia teaching.<br /> Keywords: multimedia, teaching, Chinese listening and speaking skills, constructivist learning theory<br /> Received: 01/11/2019; Revised: 30/3/2019; Accepted: 30/5/2019<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰ<br /> 28 Số 20 (7/2019)<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2