intTypePromotion=1

Vận hành các công trình xử lý nước thải

Chia sẻ: Nguyễn Văn Quân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
830
lượt xem
437
download

Vận hành các công trình xử lý nước thải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên ngành môi trường - Vận hành các công trình xử lý nước thải.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vận hành các công trình xử lý nước thải

 1. VËn h nh c¸c c«ng tr×nh xö lý n íc th¶i 1.C¸c tiªu chuÈn x¶ n íc th¶i
 2. N íc th¶i c«ng nghiÖp Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm TCVN 5945-1995 Gi¸ trÞ giíi h¹n TT Th«ng sè D¬n vÞ A B C 0C 1 NhiÖt ®é 40 40 45 2 pH 6-9 5,5 - 9 5-9 BOD5 (200C) 3 mg/l 20 50 100 4 COD mg/l 50 100 400 5 ChÊt r¾n l¬ löng mg/l 50 100 200 6 Asen mg/l 0,05 0,1 0,5 7 Cadimi mg/l 0,01 0,02 0,5 Ch× 8 mg/l 0,1 0,5 1 9 Clo d mg/l 1 2 2 10 Crom (VI) mg/l 0,05 0,1 0,5 11 Crom (III) mg/l 0,2 1 2 12 DÇu mì kho¸ng mg/l KPHD 1 5 13 DÇu mì ®éng vËt mg/l 5 10 30 14 Dång mg/l 0,2 1 5
 3. Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè v nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm TCVN 5945-1995 Gi¸ trÞ giíi h¹n TT Th«ng sè D¬n vÞ A B C 15 KÏm mg/l 1 2 5 16 Mangan mg/l 0,2 1 5 17 Niken mg/l 0,2 1 2 Photpho h÷u c¬ 18 mg/l 0,2 0,5 1 19 Photpho tæng sè mg/l 4 6 8 20 S¾t mg/l 1 5 10 21 Tetracloetylen mg/l 0,02 0,1 0,1 22 ThiÕc mg/l 0,2 1 5 23 Thñy ng©n mg/l 0,005 0,005 0,01 24 Tæng Nit¬ mg/l 30 60 60 25 Tricloetylen mg/l 0,05 0,3 0,3 26 Amoniac (tÝnh theo N) mg/l 0,1 1 10 27 Florua mg/l 1 2 5 28 Phenola mg/l 0,001 0,05 1 29 Sulfua mg/l 0,2 0,5 1 30 Xianua mg/l 0,05 0,1 0,2 31 Coliform MPN/100ml 5000 10000 - 32 Bq/l 0,1 0,1 - Tæng ho¹t ®é phãng x¹ 33 Bq/l 1,0 1,0 - Tæng ho¹t ®é phãng x¹
 4. N íc thai c«ng nghiÖp Gi¸ trÞ giíi h¹n cho phÐp cña c¸c th«ng sè vμ nång ®é c¸c chÊt « nhiÔm trong n íc thai c«ng nghiÖp thai vμo vùc n íc s«ng dïng cho môc ®Ých cÊp n íc sinh ho¹t TCVN 6980-2001 Q > 200 m3/s Q = 50-200 m3/s Q < 50m3/s TT Th«ng sè F1 F2 F3 F1 F2 F3 F1 F2 F3 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Do mau, Co-Pt ë pH=7 Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng Kh«ng 2 Mïi, cam quan Kh«ng mïi mïi mïi mïi mïi mïi mïi mïi mïi BOD5 (200C) 3 40 35 35 30 25 25 20 20 20 4 COD, mg/l 70 60 60 60 50 50 50 40 40 5 50 45 45 45 40 40 40 30 30 Tæng chÊt r¾n l¬ löng, mg/l 6 Asen, mg/l 0,2 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 0,1 0,05 0,05 7 0,1 0,1 0,1 0,08 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 Chi, mg/l 8 DÇu mì kho¸ng, mg/l 5 5 5 5 5 5 5 5 5 9 20 20 20 10 10 10 5 5 5 DÇu mì ®éng vËt, mg/l 10 Cu, mg/l 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 11 Zn, mg/l 1 1 1 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 12 Phèt pho tæng sè, mg/l 10 10 10 6 6 6 4 4 4 Clorua, Cl-, mg/l 13 600 600 600 600 600 600 600 600 600 14 Coliform, MPN/100 ml 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
 5. 2. Phân lo i các ch t nhi m b n trong n c th i 2.1 Các c tính v t lý 2.2 Các c tính hoá h c 2.3 Các c tính sinh h c
 6. Ph©n tÝch c¸c th«ng sè nhi m • D a trên các phép phân tích, các ch t ô nhi m khác nhau c quy v các thông s ô nhi m, t ó có th t p trung vào m t s công ngh tr ng tâm.
 7. Phân lo i các ch t nhi m b n trong n c th i
 8. 2. 1 Các c tính v t lý c a n c th i
 9. CÁC THÀNH PH N R N - Ch t n i: d u, m - Ch t l ng c: l ng t nhiên trong vòng 60 phút - d ng keo t : Ø < 1µm; c n tác nhân h tr có th l ng - Ch t hoà tan: các phân t h u c và vô c
 10. 2. 1 Các c tính v t lý c a n c th i - NHI T - MÙI - MÀU - C
 11. 2. 2 Các c tính hoá h c c a n c th i - 2.2.1 Ch t h u c - 2.2.2 Ch t vô c - 2.2.3 Các khí
 12. 2.2.1 Ch t h u c - protein (ch t th i ng và th c v t) - cacbonhydrat (s i, gi y, ng) - Ch t béo, d u, m
 13. 2.2.2 Ch t vô c - pH - Clorua - Ki m - Nit , Ph tpho - Kim lo i n ng
 14. 2.2.3 Các khí - Ôxy hoà tan - H2S & NH3 (các i u ki n t ho i, mùi) - Mêtan (không màu, không mùi, nguy hi m)
 15. 2.3 Các c tính sinh h c 2.3.1 D ng không t bào: - Vi rút (vd: Hepathitis-vi rút viêm gan, m m b nh) 2.3.2 n bào: - Vi khu n (vd: E. Coli trong phân ng i) - T o l c lam ho c vi khu n xanh (cyanobacteria) 2.3.3 a bào: - Nm - T o Algae - ng v t nguyên sinh (vd: Giardia) - ng và th c v t
 16. 3. Xö lý n íc th¶i N íc th¶i TÊm l¾ng bïn b»ng nhùa C«ng nghÖ xö BÓ l¾ng s¬ cÊp BÓ aeroten BÓ l¾ng thø cÊp lý tiªn tiÕn - Khö N, P - Läc c¸t TÊm aeroten NÐn träng lùc NÐn c¬ häc M¸y nÐn ly t©m T¸ch n íc Tiªu huû bïn NÐn b»ng trôc ly t©m - Thu khÝ gas NÐn trôc vÝt - KhuÊy c¬ häc
 17. Xö lý n íc thai Xö Cã L¬ llöng ¬ öng hu kh ûs ap inh h© hä n c Khã DÔ C¸c thμnh phÇn SS v« c¬ S tõ c¸c c¬ thÓ sèng S (C¸c hydroxides nh c¸c kim lo¹i nÆng, (Bïn ho¹t tÝnh, bïn ®· ph©n ®Êt sÐt vμ c¸c trÇm tÝch) huû, c¸c vi sinh vËt kh¸c nhau) H u c¬ V« c¬ H u c¬ V« c¬ C chÊt huu c¬ hoμ tan ¸c C¸c chÊt v« c¬ hoμ tan (a xÝt h u c¬, amino a xit, c¸c thμnh phμn BOD hoμ tan kh¸c) (Ion v« c¬, v.v,...) DÔ Ion c hä Khã giai phãng h sin û Hoμ tan hu Hoμ ©n Ph
 18. Xö lý n íc thai Xö L¬ llöng L¬ öng Ph © n häc hu û s in h Khã DÔ Mμng vi läc (MF) Mμng vi läc (MF) L¾ng L¾ng Lªn men Lªn men mª tan mª tan H u c¬ V« c¬ c¬ V« c¬ Mμng thÈm Mμng thÈm thÊu (RO) thÊu (RO) Bï ho¹t tÝnh Bïn ho¹t tÝnh Bïn Mμng UF MMμng UF Ultra- ((Ultra- ¤ xy ho¸ ¤ xy ho¸ T Trao ®æi ion Filtration) Trao ®æi ion Filtration) DÔ Carb ho¹t tÝnh Ca Carbon ho¹t tÝnh Carbon Ion c hä Khã h sin ph©n lËp (Isolate) û hu Hoμ tan Hoμ ©n Ph
 19. Xö lý n íc th¶i BÓ l¾ng BÓ Primary l¾ng s¬ thø BÓ l¾ng sedimentation cÊp Dßng ra sedimentation Dßng vμo cÊp Influent Effluent Aeration BÓ aeroten thø cÊp tank tank tank NÐn träng Gravity Mechanical NÐn c¬ häc HÖUltrasonic thèng ph©n lùc thickening thickening disintegration huû siªu ©m system Th¸p chøa Th¸p khö khÝ ¸p suÊt th¸p H2S- De-H2S Chøa khÝ ë ¸p Intermediate Low-pressure - tower Methane KhÝ th¶i Lμm giμu metan pressure suÊt trung gian Digestion gas concentration gas holder storage (Dïng sîi rçng cã mμng n íc) (Hollow fiber contained BÓ tiªu huû bïn ATh¸p hÊp gas khÝ dsorbent thô holder Digestion tank liquid membrane) KhÝ nhiªn liÖu Effective utilization ThiÕt bÞ t¸ch n íc Dewatering machine Supply as fuel S¶n xuÊt n¨ng l î Power generation ng SÊyDryer, kh«, ®èt (Micro gas turbine) (tunbin khÝ siªu nhá) Incineration
 20. 5. C¸c ph ¬ng ph¸p xö lý n íc th¶i • M t s công ngh t ng ng nhau có th c l a ch n s b t i b c này • Các công ngh c l a ch n s b trên c s cân nh c nh ng ch t ô nhi m chính Các quá trình ng d ng x lý n c th i công nghi p Ngu n: Ti n x lý ch t th i công nghi p, S tay Th c hành FD-3, WEF, trang 34, b ng 3.1 Ch t ô nhi m Các quá trình X lý sinh h c hi u khí: Ch t h u c phân hu sinh h c (BOD) -Bùn ho t tính, m ng oxy hoá -H hi u khí -L c nh gi t - a sinh h c quay (RBC) -H n nh -Thi t b ph n ng ki u m X lý sinh h c y m khí -H y m khí -L c y m khí -Ti p xúc y m khí -Thi t b ph n ng t ng sôi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2