Văn hóa giao tiếp hành chính công

Chia sẻ: Võ Hồng Lợi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
244
lượt xem
71
download

Văn hóa giao tiếp hành chính công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Văn hóa giao tiếp hành chính công gồm các nội dung chủ yếu về văn hóa và văn hóa giao tiệp , về môi trường và các kỹ năng cơ bản của văn hóa giao tiếp trong hoạt động hành chính công . Xây dựng văn hóa giao tiếp nói riêng nếp sống văn minh đô thị nói chung là một vấn đề lớn, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn hóa giao tiếp hành chính công

 1. Sm)Vl&N~Hft~lIH(IjijG, lllIWTt~.,H(gM 'FJlm@ijfi~,~~~(OC'H~i~~:yJ&~tH@~.!m!H~ 'FHU~T JI!H~~H(Rllan@':tHtNUNHI
 2. VAN H6A GlAD TI~P HANH CHINH CONG
 3. eE:CSI NOIDAu Thl/Chi~n chI dflOclla Thanh Uy, Chll trLlangclla HQi d6ng nMn d~n thanh phD, trl/c tiep la ke hOflCh Nam 2008 - /l Nam thl/c hi~n nep song van minh do thi", theo Quyet djnh so 14712007/00 - UBND ngay 28 thang 12 nam 2007 clla Oy ban nMn d~n thanh pho H6 Chf Minh va Ke hOflch tri€n khai thl/c hi~n so 189/KH-SVHTTngay 22 thang 01 nam 2008 clla SCIVan h6a Thong tin TP. H6 Chf Minh, d~c bi~t la ve' nQi dung X~y dl/ng nep song van h6a giao tiep - ung xii trong /l cQng d6ng va trong ca quan, cong sCinha nLlOc",TrLlClng Cao dAng Vanh6a Ngh~ thuQt Thanh Pho phOi h(fp vOiPhOng Van h6a - SCIVan h6a Thong tin TP H6 Chf Minh da to chuc bien SOflnmQt so tai Ii~u, lam ca sCiphI,JcVI,Jcho cong Mc tQP huan bao cao vien va tuyen truyen vQndQng ve cac nQi dung cM de n6i tren . Tai Ii~u Vanh6a giao tiep hanh chfnh cong" g6m cac nQi /l dung Chll yeu ve'van h6a va van h6a giao tiep, ve'moi trLlClng va cac kji nang ca ban clla van h6a giao tiep trong hOflt dQng hanh chfnh congo X~y dl/ng "Van h6a giao tiep" n6i rieng, Nep song van /l minh do thi" n6i chung la mQt van de' IOn, mQt nhi~m VI,J I~u dai, do d6 tQPtai Ii~u nay chac chan r~t c~n dLl(fcsl/ g6p y, bo sung d€ ngay cang hoan thi~n han ca ve nQi dung Ian hlnh thuc clla n6. Tr~n trc;mgcam an. Ban Giam hi,u Trilling CDVHNT TP Hi Chf Minh
 4. . , . . ' I l J
 5. Mucluc • • Loi n6i dau . ... ..11 Ml,lc Il,lc . 11 Bai 1: T6ng quan van h6a giao tie'p hanh chrnh cGng 1. Van h6a la gl? ...........• 2. Giao tiep - Van h6a giao tiep 11 3. Hanh chfnh cOng va van h6a giao tiep hanh chfnh 11 cOng 4. El~c di~m giao tiep va van h6a giao tiep hanh chfnh mJ cOng 5. Eljnh hLlangxay dl,lng van h6a giao tiep hanh chfnh .m cOng Bai 2: MGi trilling van hOa giao tie'p trong ho~t dOng hanh chinh cling 1. El~c di~m, nguyen tac giao tiep trong quan 1'1 hanhlll chfnh cOng 2. Cac yeu to tac dOng den qua trlnh giao tiepm 3. Van h6a cOng sa 111 Bai 3: Ky nang giao tie'p trong hanh chrnh cGng 1. Eli~u kien d~ giao tiep tot fI] 2. Cac kY nang giao tiep 11 3. Cach ling xii vai mOt so ki~u ngLloithLlong g~p. . ...iE 4. Nh~n djnh, danh gi.a ngLloi khac qua giao tiep ling xii eJ 5. Nghi thUc giao tiep hang ngay.... . m 6. Nhung ILlUy khi giao tiep . Dl rai lieu tham khao .. ..........m
 6. 1 .' . ... .. "" 1- .. ,. ~. ,I; I~ ..•._~ II I,. I t .' ~ ..' , .lV , '. . ,) ;) ,-, ) " l J
 7. BAr 1 ~ TONG QUAN VAN H6A GIAO TI~P HANH CHINH CONG 1. VAN HOA LA GI? 1.1. Ngu$n gffc van h6a Van bOa Ia san phfun cUa 5' th((c va ra dCfi, Mt tri& ding vOi S\I' p fa doi, pMt tri~n Clla con ngu'Oi. Con NgUOi v6n Ia rn9t san phfun kY di~u Clla qua trlnh ti€n hoa lau dai hang 11, hang tri~u nam CllatIf nhien va cUa trW.Wl'tTIt th\fc th~ s6ng ddn bao ti€n len da bao, tit d9ng v~t clp IMp ti€n tOid9ng v~t clp cao, cu6i cUngrnC1i qua trlnh thanh ~o Con NgUOi. Nhung, la y€u t6 gllam cho Con NgUOi ~t s\f trC1 thanh ngUOi va ngay cang la ngUOi hdn ? Ngoai y€u t6 sinh h9C va doi s6ng bim nang rnang tfuh d9ng v~t, con ngu'Oith~t s\f trC1 thanh NgttOi va ngay cang la Nglfdi hdn chlnh la 000 vao y thac clla mlnh. y thUe, do la rn9t b9 ph~ glhlli~n trong ho~t d9ng 03.0 b9 va thlln kinh Clla con ngttOi rna s\f v~ hanh Cllano vita chju s\f chi ph6i bCJi Oungcd ch€ sinh 15' d9ng O v~t (bim nang tlfpMt) vita theo cd ch€ tam 15' NgttOi
 8. win hOa du'idung kMc nhau. Trong do, "Van hoa" trd thanh la "cm d~)llgl~", la "ciii phan iinh" nhung gl tinh hoa nhllt clla con ngu'oi d5i voi vi~c ~o ra nhUng hi~n tu'i€udo cfulg co ngllla la ndi nao, Inc nao cO s\f "vo Y thU'c"thl co th~ se dftn d€n finh tr~ng "mllt van hoa" nhu' la m('>tIe du'dng nhien!) M~t kMc, cfulg theo each nhln nh~n nhu' tren, thong qua "ban tay, trm tim, kh5i 6c" Cllacon ngu'O~y thitc "in d1lu"khlip ndi, do d6 van hOa trd thanh Hi m('>thi~n tu'i, nhien) m5i Le s5ng (lJOc md, Ly tu'dng, Ni€m tin) v.v... 1.2. BIm chlit vlin hIJa Van hOa v5n c6 ngu6n g5c til' Y thac nhu'ng sau khi ra doi, no t6n ~ du'oi ~g thU'cnao va lam sao cO th~ nh~ bi€t no? Ro rang d dau co s\f mc d('>ng Y thU'c)clla con ngu'Oi,d do co (cO
 9. van hoa. VI v~y nhln chung, quanh chUng ta dau dau cling cO th~ thffy s1,1' ~ cUa van hoa. Nhuhg, van bOa khong pruu la ban than t5n s1,1' hi~n tu't each chinh xac nhfft do la pruu xem xet no du'(1i~g giti trio Xet v~ ban chff~ giti tri van h6a la cii mang tfnh tri:tu tu(1ng (t5n ~ khach quan) ngliCfita chi cO th~ ~ bi~t du'ljc no thong qua s1,1' tMm dinh, danh gia (mang tinh chU.quan). Trinh d('>thffm dlnh, danh gia nhung gia tIl van bOa ffy chinh la trinh d9 van Ma wch th1,1'c lla m6i con ngliCfi,bao g5m: C - V5n fu;Jevan (sach vd nha tru'Cfng, inh nghi~m truy~n th1,1 k tit ngliCfikhac. ..) - V5n s5ng (kinh nghi~m th1,1'c s1,1' nghi~m ban than ..) ~, trai - 1M giCli quan, nhtm sinh quan Nhuhg dlfa vao dau va lam sao chUng ta cO th~ bi~t du'ljc cii gi la "gia tIl van hoa" wch th1,1'c? Ngu'C1i cO th~ dlfa vao cac tieu eh~ ehu5n trl{IC sau day: ta Chung nMt: £>0 la em co ich cho s1,1' tri~n con ngu'C1i xa pMt va h('>i("eai co Ju;zi" khong bao giCfla van h6a!) C1,1 th~: £>0 Ia ba hf th5ng gia trj rna xu'a nay ngliCfita v!n thu'Cfng la: g9i 1. Chan (Gia tIl Nh~ thac) 2. 'Thi?n (Gia tIl Nhan ban) 3. My (Gia tIl Thffm my) Chlnh ba ~ th5ng giti tri tren la y~u tGcd ban gop ph5.n ~o nen ba bQ ph(m van Ma quan tr9ng trong dCfis5ng xa h('>i: 1. Khoa fu;Jc(g5m ell ky thu{i.t va eong ng~ ...) 2. DflO dttc (g6m ca lffi sffng, ntp sffng, ton gitio, tin ngllifng, ...) 3. Ng~ thu{i.t (g5m nhi~u lo~ hlnh khac nhau, ...) 1.3. Chftc niing van hOa Nhu'da phan tich d tren, van h6a cfulg vGn la m('>t"th1,1'c th~" xa h('>i. huhg ~ sao no 1~ cOvai trO,vi tri vo ci:mgquan fr9ng va thi~t N ~11J 9
 10. y€u d5i vai doi s5ng con ngu'oi va xii h9i? Blll vi trong ban than van h6a ham chua cae kM nang lac d\lIlg tieh qte d5i vOi eu9c s5ng con ngu'Oiva xii h9i mang tinh ehllt OOu' Ia OOUng"thien ehll'e" v5n e6 ella n6 ma din ell' vao th\l'e t€ trili nghi~m lieh si't ella OOanIo~i (ea phu'dng Tay va phu'dng Bong), ngu'Oita da khai quat thanh hai ehll'e nang cd ban OOu' au: s 1. Oieo Tr8ng (Sang ~o): KM nang ~o "eai mOi", IllY"cai mai" phll dinh "eai ell" d~ ~o ra s\l' phat tri~n. Bay cling Ia ~e di~m truy~n th5ng, phong caeh va xu hu'C1nghUy€u ella van h6a phu'dng e Thy xu'a nay (theo khai ni~m "Culture'). 2. Di~u Chlnh (Cai ~o): D\l'a tren cd sC1 n~n tang "eai da e6" trong qua khll', trong hi~n ~i (m9i v5n truy~n th5ng) d~ si'ta chua, hoan thi~n va djnh hu'C1ngho m9i s\l'phat tri~n di tOi.Bay cling Ia e ~e di~m truy~n th5ng, phong each va xu hu'ang ehll y€u ella van h6aphu'dngBongxu'anay(theokhaini~m" Van" j{ va "H6a" {t). Cling ehinh tit hai ehCtenang tren, nhln C1 d9 bao quat, ngu'oi g6c ta khrmg djnh rfulg Van H6a e6 th~ trC1 thaOOOOu' Qt "Ngu8n nQi m llje - N~n tang tinh tMn cUa Xli hQi - Mf:lC tieu, D9ng llje cUa phflt min". Nhln hyp I~ va e\J.th~ hdn, ngu'oita xae djnh rfulg bllt ell'linh V\l'enao ella xii h9i, ho~t d9ng nao ella con ngu'oi (trong d6 c6 ho~t d9ng giao ti€p) cling cin phlli c6 van h6a OOu' a m9t d9ng I\l'edi~u I ti€t cin thi€t d~ ~o nen s\l'phat tri~n ~n viing va Iuon dUng hu'ang eho n6. 2. GIAO nEP, VAN HOA GIAO nEP 2.1. Djnh ngh'ia + Oiao tiip 1a cae meli quan h~ giao lztu, Ltngxi:t thong qua tiip xuc giua ngu'oi vai ngu'oi; + Van h6a giao tiip 1a khia e~ gift trj (yiu tff tich clje) trong cae meli.quan h~ giao dip ca nhan hQp thanh mQt b9 ph~ ella dlJi sffng win h6a t(ip t~ va n~n wIn h6a cUa dfit tiUIJc. 2.2. Gino Titp 1a m9t ~g ho~t d9ng quan tr9ng ella con ngu'oi, Ia deli tu'
 11. thong tin qua OOftnghlnh thll'c,OOftngphu'dng ti~n hay ooftng keOO thong tin khac OOau. - Tam ly h9c nhln oo~ no OOu' ua trlnh ti~p xuc ngu'Oi- ngu'Oi, q Ia ho~t de>nghlnh thanh, phat tri~n va v~ hanh quan h~, tam Iy va ca t:inhcach con ngu'Cfi. - xa hQi h9c cho rfu1ggiao ti~p bao giCfcfu1gmang t:inhxa h9i, du do cO th~ Ia giao ti~p ca nhan hay giao ti~p OOom(~p th~) ho~c c9ng d6ng, giao ti~p llV'cti~p, gian ti~p hay tnmg gian, v.v... - Trilt h9c van h6a va Van h6a h9c da khfutg djnh rlmg giao ti~p Ia me>tho~t de>ngclla con ngu'Cfi ang t:inhNgUCliOOllt,bl1i do Ia m me>t~ng hot;lt dQng cUa y tMc OO~mgop ph~n trao d5i, k~ thira, bao hilI ho~c phat tri~n cae gia trj van h6a da du'ngClla van hoa, cai lam cho van bOa phat tri~n OOu' Oftnggia trj lien t{U:(les valeurs O continues) d6ng thCfigop ph~n lam cho van hoa trl1 thaOOIa dQng 11/C cUa sf! pMt min kinh ~ - xa he>inoi chung,... 3. HANH cHiNH CONG vA. VAN HOA GIAO TIEP HANH CHiNH CONG 3.1. Hlmh chinh va HO{lldQng hanh chink ding - HOnh chfnh Ia OOftng ho~t dQng gl\n li~n voi OOftngIo~ hlnh ill chll'c du'
 12. chUng nhfun m6i vien chuc trong quan 1)' hanh chinh nha miOc v6i nhi~u hlnh thuc (g~p, hp noi, vie't / cit chi, hanh dQng ), bao g6m: / ... 1. Quan h~ nQibe>(ph6i hoong chuc &n hu6ng till, ren luy~n trl1 thanh leY nang qua hanh vi giao tie'p cl,lth~ trong qua trlnh thlfc thi nhi~m Vl,l, qulm 1)' hanh chinh nha nuOc cua mlnh. 4.D!CDmMGIAOnEPvA VANHOAGIAOnEPI!ANH cHfNH CONG 4.1. EJ{k diim chlUlg - Giao tie'p trong ho~t dQng Hanh chinh cong kha da ~ng v~ hlnh thuc, v~ nQi dung v6i nhi~u lo~ d6i tu'
 13. ich (cUa Nha mtfJc / xii h(j~ cUa tJ chttc va cUa Cll nhtin ). 4.2. Tinh chift M6i can b9 rung chuc giao ti€p khong chi vai tu each ea OOan rna con vai tu cach: - Vita ~ di~n t5 chuc (ban, nganh cv th~) vita ~ di~n qu5c gia (Nha nuDe filtDeCQng hoa xa hQi chU nghia Vi~t Nam). - l1i can b9 OOanvien OOamtDe (cd quan, ddn vi cv th~), mQt b9 ph~n quy~n Ilfc cua M th5ng chuyen chinh vo san, duai slf laOO ~o cua Bang CQng san, d5ng thai la thaOOvien cua dan tQc, Clla mQt n~n van hoa truy~n th5ng. - La can bi) OOanvien cua mi)t cd quan chuc nang vai chuc trach, nhi~m vv chuyen mon cv th~ lien quan ho~t di)ng pMp ly, trong b6'i ciinh "xii h(ji djch V(.l", n~n "kinh ti thj tnI1Jng (djnh hlt!Jng xii h(ji cM nghfa)" va xu huang "h(ji nhQp cimg qua trinh toan cau Ma" ngay cang pMt tri~n OOanh,m~, ... 4.3. M{I£ tieu - Xay dlfng th~ ch€ kinh t€ thj tru'ang (dinh huang xa hi)i chu nghia); - Xay dlfng Nha nuDepMp quy~n (Vi~t Nam xa hQi chu nghia). Qua do, y nghla, mc dvng ho~t di)ng (g5m ca giao ti€p) cua HaOOchinh cong con 1r1fcti€p ho~c gian ti€p lien quan, mc di)ng d€n dai s5ng xa hi)i Clladja phudng va Cllaca nuDe tren nhi~u m~t: Lufzt PMp - Chinh Trj - Kinh Ti - Van Boa - xa B9i - An Ninh - Qu{fc PhOng, ... ,5. D~ HU'O~G xAY Dl)'NG VAN BOA GIAO nip HANH CIllNH CONG 5.1. M{I£ dich, yeu diu - Tn,tc tiip: Thong qua cac m5i quan h~ ti€p xuc va ti€n hanh cac ho~t dQng mc nghi~p, ho~t di)ng HaOOchinh cong khong phai chi VI OOuclu v~t cha't rna con phiii cM y OOUng nhu cau van h6a tinh tMn Clla eac d5i tu
 14. ch({cOOafiliCIc "k:i~umC1i tUng bu'CIc ", xay d\ffig "thu'dng hi~u" Clla cd quan, ddn vj, thifc hi~n cm each hanh chlnh, nang cao tinh chlit van Ju5a cho ho~t de>ngquan Iy hanh chinh OOanu'CIc cho Nha nu'CIc ta noi chung, gop pMn thifc hi~n quy ch€ xay d\ffig "van bOa oong sd" ~i cd quan, ddn vj do Thu tu'C1ng an haOOtheo QD 129nTg b ngay 02-8-2007. 5.2. Nguyen tiic - Giao ti€p oo~ ~t du'khoa hQc IcY thu~t va cong ngh~, v6n tri th({c t6ng h
 15. quan ly giao ti~p,... + V~ t5 ehCtequan ly Phap eh~ / K~ ho~eh / Cd eh~, phan eong phan dip / Ch~ d('>, ehlnh saeh / U l6i ho~t d('>ng, D\ta tren cae n~n tang: ... (1.) Quy me ltng xli ea nhan (2.) Quy eh~ giao ti€p voi khaeh (3.) Quy eM giao ti€p n('>i ('> quan ddn vi b cd + V~ ht eong vi~ lau dill, b~n bI, cO k€ ho~eh, e6 t5 ehue voi s1j tham gia ueh e1je eUa rn9i thanh vien ea nhan, ~p th~ trong toan be>cd quan Nha nttOc cae dip tnhi~rn V\l thltC1ng xuyen glin voi s1j nghi~p xay dljng n~n Hanh ehlnh eong hi~n ~, each rn~g eua chUng ta trong tlnh hlnh hi~n nay.
 16. BAI 2 MOl TRUONG VAN HOA GIAO TI~P TRONG HO~ T DONG HANH CHfNH CONG 1. D~C DIEM, NGuffiN TAC GIAO T.IEP TRONG QuAN LY IIANH CHINH CONG 1.1. B(icdiim Giao tie'p hanh chinh c6 nhung ~c di~m cd ban: 1.1.1. Giao tie'p co m\lc dich can be>cong chCic la cong bQc cUa dan, vi v~y m\lc dich cUa mQi giao tie'p trong qulm Iy hanh chinh nha miOc la nh~ tlu!c thi oong V\l ph\lc V\l nhan dan. 1.1.2. Giao tie'p trong qulin ly hanh chinh nha mtOc phiU hli&1g de'n hi~u qua va hi~u 1$ quan Iy Ho~t dt)ng giao tie'p cffn dlioong chuc (CBCC) khi giao tie'p v(1ib1l'tkY cong dan hay t5 chuc nao khac cling cffn xac djnh thai dt) la phiU ding nhau trao d5i, lim ra giiU philp t5t nh1l'tcho tift ca cac ben, chu khong xem giao tie'p la cut)c g{lp go but)c phiU co ke th~g ngliC1ithua, ho{lc ~t cho
 17. bfulg ducong ch(tc phai th~ hi~n sl! blnh dling trong giao ti~p v6i timg ca nhan, timg nhom va ell ~p th~ (he>i Qp).MQi d6i tlt~ng . h tham gia giao ti~p phai duoong ch(tc cful co sl! hi~u bi~t va tOn tr\mg nhiihg gia tIi van hoa clla cac dan t9c trong ce>ngd6ng Vi~t Nam d~
 18. - Giao tie'p giU'a cae ca OOan - Giao tie'p ~p th~ khae OOau. 1.3.3. Theo tfuh eMt hlnh thU'e ella eU9
Đồng bộ tài khoản