intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn hóa tổ chức

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

1.488
lượt xem
310
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung: giải thích khái niệm văn hóa tổ chức, mô tả các thành tố của văn hóa tổ chức, các dạng văn hóa tổ chức,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn hóa tổ chức

 1. V n hóa T ch c Hành vi T ch c V N HÓA T CH C Nguy n H u Lam, Ph.D Email: lam@ueh.edu.vn !" #$%&'&(&)* %+, - #$ %&'&(&)*./. 0 " #1!023 ! !2 4 5!67 !# 8881 !02 ! !2 4 4 M c tiêu K t thúc vi c h c t p ch ng này, b n s có kh : 1. Gi i thích v các khái ni m v óa t ch c 2. Mô t các thành t c a v n hóa t ch c 3. Trình bày v các d ng v n hóa t ch c khác nhau 4. Th o lu n v s khác bi t gi a v n hóa t ch c Nh t b n và Ph ng Tây 5. Phác h a quá trình hình thành, thay i, và duy trì óa 6. Th o lu n v th c t óa m t s công ty thành công trên th gi i Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 1
 2. V n hóa T ch c Hành vi T ch c B N CH T C A V N HÓA T CH C “T ch c t nó có m t ch t l ng không th quan sát c – m t phong cách, m t tính cách, m t cách th c nh t nh nào ó trong vi c gi i quy t v n – i u này có th m nh m và mãnh li t h n r t nhi u so v i nh ng m nh l nh c a b t k cá nhân nào ho c b t k m t h th ng chính th c nào. hi u linh h n c a m t t ch c òi h i chúng ta ph i i sâu, v t qua các s t ch c, các tài li u v lu t l c a t ch c, các máy móc thi t b t i m t th gi i ng m c a V n hoá T ch c”. Kilmann, R. H. Center for Excellence in Management Development Mô hình T ng B ng chìm Khi i m!t v i nh ng thách th c và nh ng nhi m v" hàng ngày, m t v n hóa t ch c c" th# và các nhóm v n hóa khác nhau (“nh ng s h$p lý c"c b ”) n i lên t% r&t nhi u các quá trình quan h và truy n t. C u trúc V n hóa Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 2
 3. V n hóa T ch c Hành vi T ch c B n ch t “M t d ng c a nh ng gi 'nh c b n - $c sáng t o, $c khám phá ho!c $c phát tri#n b i các nhóm khi h h c v cách th c gi i quy t v i nh ng v&n c a thích ng v i môi tr (ng bên ngoài và h i nh p bên trong - nh ng gi 'nh c b n này ã v n hành t t và $c quan tâm là có giá tr' và vì v y $c d y cho nh ng thành viên m i nh nh ng cách th c úng # nh n th c, suy ngh), và c m giác trong quan h v i các v&n ” (Schein, E. 1985). Center for Excellence in Management Development B n ch t Bao hàm cách th c hành ng c a nh ng ng (i trong t ch c tr c nh ng tình hu ng $c a ra - bên trong l*n bên ngoài t ch c. Nó bao g+m nh ng ni m tin, nh ng chu,n m c v hành vi, nh ng tiêu chu,n t i thi#u c a quá trình th c hi n và o cc at ch c. Center Ngu+n: Dean for Excellence & Kennedy (1982) in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 3
 4. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Khái ni m V n hóa Center for Excellence in Management Development Các M c óa 1. V n hóa có th quan sát 2. Nh ng giá tr , c chia s 3. Nh ng gi nh chung Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 4
 5. V n hóa T ch c Hành vi T ch c S !"ng nh t c#a V n hóa T ch c V n hoá chính th$ng V n hoá nhóm Center for Excellence in Management Development Ch c n ng c#a V n hóa T ch c Thích ng v%i Bên ngoài H i nh p Bên trong Ngu n: Schein, E., “V n hóa T ch c và o”, 1985: 52, 66 Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 5
 6. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Các d ng V n hóa T ch c !&I BÓ BÓNG CHÀ CHÀY CÂU L' L'C B& B& PHÁ PHÁO !À !ÀI H(C VI) VI)N Center for Excellence in Management Development Các d ng V n hóa T ch c Cao M c R#i ro Th p Nhanh Ng *i can m Làm h t mì mình, ch ch i h t mì mình T$c c#a Ph n h" !ánh c c công ty c# c#a b n Quá Quá trì trình Ch m h"i Center for Excellence in Management Development Ngu n: Deal, T.E. & Kennedy, A.A. (1982). “V n hóa T ch c”. Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 6
 7. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Các d ng V n hóa T ch c 1. V n hóa vai trò 2. V n hóa Nhi m v 3. V n hóa Quy+n l c Ngu n: Charles Handy, 1984 Center for Excellence in Management Development Các d ng V n hóa T ch c CHÚ TR(NG CHÚ TR(NG ! I M.I HI)U SU4T T CH C T CH C !,NH H-.NG !,NH H-.NG TH, /0-1NG S2N PH3M V N HÓA PHÙ H5P V.I V N HÓA PHÙ H5P V.I MÔI TR-1NG BÊN NGOÀI MÔI TR-1NG BÊN TRONG Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 7
 8. V n hóa T ch c Hành vi T ch c V n hóa ! nh h %ng D ch v Center for Excellence in Management Development Các d ng V n hóa T ch c Quá trình h u c BÈ PHÁI/ B6Y !ÀN ADHOCRACY !7c tính: !7c tính: Lãnh o: Lãnh o: S k t dính: S k t dính: Chú tr ng chi n l c: Chú tr ng chi n l c: ! nh v bên ngòai Duy trì N i b TH B8C TH, /0-1NG !7c tính: !7c tính: Lãnh o: Lãnh o: S k t dính: S k t dính: Chú tr ng chi n l c: Chú tr ng chi n l c: Center for Excellence in Management Development Quá trình máy móc Ngu n: Cameron and Freeman (1988) Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 8
 9. V n hóa T ch c Hành vi T ch c V n hóa T ch c M nh Tri t lý c chia s r ng rãi cá nhân anh hùng Tin vào nghi th c, nghi l9 Th u hi u t$t v+ nh ng lu t l phi chính th c Tin r:ng nh ng gì nhân viên làm là quan tr ng cho nh ng ng *i khác Ngu n: Deal,Center for Excellence T. & Kennedy, A., (1982). in Management Corporate Culture. Development Nh t b n & ; /
 10. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Các Giá tr c#a T ch c Nh t b n Nh ng t> c s? d ng th *ng xuyên nh t: 1. “Doryuku” = 2. “Nintai” = 3. “Arigato” = 4. “Seijitsu” = 5. “Kanjo” = Center for Excellence in Management Development Các Giá tr c#a T ch c Nh t b n Nh ng giá tr và ni+m tin c$t lõi: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 10
 11. V n hóa T ch c Hành vi T ch c V n hóa ! n t> < ? 1. nh h ng t% 2. Truy n th ng và l'ch s4 c a công ty 3. Công ngh , s n ph,m, và d'ch v" 4. Ngành, và s c nh tranh c a nó 5. Khách hàng 6. Nh ng mong $i 7. Các h th ng 8. Lu t pháp và 5 6789 (ng c a công ty 9. Nh ng th t"c và chính sách 10. H th ng 11. T ch c và nh ng ngu+n l c c a nó 12. Nh ng m"c tiêu, Ngu+n: David Drennan, “How things are done around here”, World Executive Digest, 01/1994 – Trang 35 Center for Excellence in Management Development Hình thành V n hóa M t cá nhân (ng (i sáng l p) có ý t ng v m t doanh nghi p m i Ng (i sáng l p a vào m t s nhân v t ch ch t và t o ra nhóm c t lõi mà nhóm này chia s: chung t m nhìn v i ng (i sáng l p Nhóm c t lõi b0t u hành ng trong m t s ph i h$p # t o ra t ch c b;ng vi c tài tr$, t t i các phát minh, xác 'nh 'a i#m, xây d ng… T i th(i i#m này, nhi u ng (i s< gia nh p t ch c và l'ch s4 chung c a h b0t u $c xây d ng Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 11
 12. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Hình thành V n hóa Center for Excellence in Management Development Duy trì óa Các ph ng pháp duy trì v n hoá t ch c Tuy n m và tuy n Lo i b@ nh ng ch n nh ng ng *i V N HOÁ T CH C ng *i lao ng lao ng phù h p không phù h p v%i v%i v n hoá v n hoá Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 12
 13. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Thay i V n hóa Nh ng i+u ki n cho vi c thay i v n hóa Ngu n: Deal &Kennedy (1982) Center for Excellence in Management Development Thay i V n hóa: !i+u ki n 1. M t s kh ng ho ng kh ng khi p 2. Thuyên chuy#n lãnh o 3. Giai o n chu k= s ng 4. Th(i i c a t ch c 5. Qui mô c a t ch c 6. -i#m m nh c a v n hóa hi n t i 7. Thi u v0ng v n hóa nhóm Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 13
 14. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Thay i V n hóa Hi#u bi t v n hoá t ch c hi n h u Center for Excellence in Management Development Thay i V n hóa Nh ng h %ng dAn cho vi c thay i v n hóa 1) S nh t trí trong t ch c 2) -i u quan tr ng cho truy n t và cách th c gi i quy t v n 3) Thay i c n c xem là i 4) Cho phép th i gian 5) Khuy n khích m i ng i Ngu n: Deal &Kennedy (1982) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 14
 15. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Thay i V n hóa: Chi n l c 1. PHÂN TÍCH V N HÓA: 2. NHBNG G5I Ý CC THD: – T o ra “c m giác v s kh,n c&p” – B trí m i m t nhà qu n tr' c&p cao – Nhanh chóng gi i thi u t m nhìn m i – Truy n t nh ng giá tr' m i – Kh i x ng tái t ch c # c ng c s 8 >? i Center for Excellence in Management Development Thay i V n hóa: Ch n l a NHBNG N LEC BFT !6U NHBNG THAY ! I KHÁC BI)T C N B2N SO V.I V N HÓA Hi)N HBU !GI !6U V N HÓA HI N T I NIIM TIN HÀNH VI GI2 !,NH N LEC BFT !6U NHBNG THAY THHA HI)P ! I NHÌN CHUNG LÀ PHÙ H5P V.I V N HÓA HI)N HBU Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 15
 16. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Truy+n t các Giá tr M%i Ph ng pháp: Do nh ng nhà qu n tr' c&p cao truy n t cho nhân viên 1. Tình tr ng c a doanh nghi p và các nhà c nh tranh c a nó, t m nhìn v 8 3 @ >7 à nh ng thông tin mà mh ng ng (i quan tâm n v n m nh c a t ch c u mu n bi t. 2. T m nhìn v vi c t ch c s< tr thành cái gì và cách th c, con (ng # t n i u ó. 3. Ti n b c a t ch c trong nh ng l)nh v c $c xác 'nh là c t y u i v i vi c hi n th c hóa t m nhìn. Center for Excellence in Management Development C#ng c$ các Giá tr Câu h@i: Nh ng i u nào sau ây b n nói là cách quan tr ng nh&t # c ng c nh ng giá tr' c a công ty b n? Th T ng h p Tr l*i 1 2 3 t phân lo i 1 187 33 33 249 2 10 83 29 122 3 29 39 50 118 4 31 42 37 110 5 12 45 45 102 6 13 29 34 76 7 23 19 37 72 8 5 3 17 25 9 3 4 5 12 Ngu n: The Mercer study (1983), trích trong G. Dessfer, Organization Theory… (1986, p. 360-1) Center M u: for 305 Excellence nhân viên th c in hiênManagement c p cao trong nhDevelopment ng ngành công nghi p có liên quan v i nhau Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 16
 17. V n hóa T ch c Hành vi T ch c V n hóa T ch c & Th c hi n • • • • ! " # $ # "# %& '" #() * + " #, - "# . $ / ! "# $ •. 0 1 2 3 41 5 # -2 3 1) 6) % # &' • 7 nh /* 8 • 9 . + Center for Excellence in Management Development V n hóa T ch c & Th c hi n Nh ng v n hoá m nh có th có liên quan v%i vi c th c hi n nhi m v t$t: Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 17
 18. V n hóa T ch c Hành vi T ch c V n hóa T ch c & Th c hi n 1. V n hoá t ch c có th# có m t nh h ng to l n t i hi u qu dài h n v m!t kinh t c a công ty 2. Th m chí v n hoá t ch c có th# s< là m t nhân t quan tr ng h n trong vi c xác 'nh thành công hay th&t b i c a t ch c trong th p k1 t i 3. Không thi u các v n hoá t ch c ng n c n và làm gi m hi u qu dài h n v tài chính c a công ty, nó $c phát tri#n r&t d dàng ngay c khi công ty có toàn là nh ng ng (i thông minh và tài gi/i 4. M!c dù r&t khó kh n # thay i, v n hoá t ch c có th# t ng c (ng ch&t l $ng và trình th c hi n nhi m v" c a t ch c lên r&t nhi u Center for Excellence in Management Development V n hóa T ch c Hi u qu •Trách nhi m Nhà qu n lý và '/ i th c hi n •C ng h Jng -oàn k t và h$p tác •Nh ng kK L óa -a d ng v n n v n hóa •Nh ng $i m7t trong qu n lý Ph i h$p Nh ng v&n v tài chính bên c nh nh ng •Tài chính y u t v m!t k2 thu t và th' 89 (ng Ngu n: Peters and Waterman, In Search for Excellence (1982); Peter and Austin, A Passion for Excellence (1983); Rosa Beth Kanter, The Change Master (1983) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 18
 19. V n hóa T ch c Hành vi T ch c V n hóa Th$ng tr trong các Công ty Sáng t o Nh t Hi n nay Ngu n: Peters and Waterman (1982: 75) Center for Excellence in Management Development Nh ng Giá tr Quan tr ng Nh t Phân lo i Giá tr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ngu n: The Mercer Study Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 19
 20. V n hóa T ch c Hành vi T ch c Nh ng Giá tr c#a các Công ty Hàng Mu “Bán cho nhân viên bán hàng” (Hewlett Packard) “Ng (i lên k ho ch ph i th c hi n k ho ch” (Texas Instruments) “D'ch v" 48 gi( b&t c AB89C 8 gi i” (Caterpillar) Ho t ng liên t"c 10 n m không có v&n ” (Maytag) “IBM” có ngh)a là d'ch v"” (IBM) “Ti n b là s n ph,m quan tr ng nh&t c a chúng ta” (General Electric) “Không b&t ng(” (Holiday Inns) “Không bao gi( bóp ch t ý t ng v s n ph,m” (3M) “K2 thu t # khu&y ng tin th n c a con ng (i” (Mercedes-Benz) “Áp !t s 8 ng t $ng i v i công vi c” (Digital) “Trong 160 n m, chúng ta không m&t m t giây” (Baume & Mercier) “T ng c ng b i tên, t ng c ng b i b n ch&t” (Total) Center for Excellence in Management Development Nguy n H u Lam, Ph. D. Email: lam@ueh.edu.vn 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2