intTypePromotion=3

Văn hóa truyền thống và hiện đại: Phần 1

Chia sẻ: Vu Dung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:151

0
74
lượt xem
29
download

Văn hóa truyền thống và hiện đại: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 1 Tài liệu Truyền thống và hiện đại trong văn hóa giới thiệu tới người đọc nội dung của bài tổng thuật Truyền thống và hiện đại trong văn hóa, đối thoại giữa các nền văn hóa, đối thoại giữa các nền văn minh, tính đa dạng văn hóa - Một vấn đề sống còn,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn hóa truyền thống và hiện đại: Phần 1

 1. TRUNG T a M KHO.V HOC XA llO l VA M I A N VAN
 2. H0I DONG BIEN TAP Lai Van Toan (Chu tich) Nguyfin Nhu Diem, Tr5n Ngoc Hifin, Nguy6n Hoai, Pham Khifim Ich, Pham Nguy6n Long, Nguyen Dinh L6c, H6 Phirang, Nghiem Van Thai, Le XuSn VTnh
 3. l'RUNCi TAM KIIOA IK.X XA HOI VA NIIAN VAN QUOC CilA VIEN Tll()N (i TIN KIIOA HOC XA HOI T K lT E iX T IIO IV G V A IIIK ^ V D A I t r o ^ o ho A HA NOl 1999
 4. THUC HIEN CONG TRINH Chu bi.cn: L A I VAN TO A N Tin/ ky bien tap ua viet tong thuut: N G U Y E N C H I T IN H Ngitdi. dich: L E DAN NG UYEN NHUf DIEM NG UYEN B IN H GIANG NG UYEN DIj C IIOAI NGO TH E PHUC DAO D U Y TAN N G U Y t N DUC THUd.XG L l f U NGOC TRINH
 5. LOI DAN ( r r o n g klnion kho quan triet va trien kliai tlntc hien — ' Xghi quyet Hoi nghi lan tint 5 Khoa V I I 1 cua Ban Chap hanh T ru n g U d n g Dang Cong sail Viet Nam ve X ay drfng va p h a t trien n en v a n h o d Viet N a m tien tien, d a m d a ban s a c d a n toe, tap thong tin chuyen de nay cung cap den ban doc mot so bai viet lien quan den van de T ruyen t h o n g va h ien d a i t r o n g van hod . Pham vi van de kha rong. noi dung van de kha pliong plni: tlntc tran g va km h nghiem cua cac nifdc trong qua trinli xit ly van de nav cung rat khac nliau. Ngoai bai tong th u at bifdc dau dua ra mot cai nhin khai quat ve van de dat ra. lihitng bai viet con lai khac deu lien quan den nhitng nhan dinh chung ve cac nen van lioa. van niiiih trong do bao gid cung 1101 bat len van de 11101 quan lie truyen thong - hien dai trong phat trien van lioa. B an doc ciing bat gap d day nhitng cach giai quyet k h a c nliau cung nhitng kho k h a n gap 3
 6. phai.nlntng kinh nghiem xit ly van de d cac khi'a canh co lien quan nhu loi song, ton giao, giao due, van hoc, nghe th uat... d nhitng nu6c va khu vitc co nhitng n et gan gui vdi nu6c ta khi di vao cong nghiep hoa. hien dai hoa. Trong nhitng tai lieu gidi th ieu d day. co the con co mot so lu an diem can dUdc xem xet, thao lu an th em hoac khong han phu hdp v6i thitc te nUdc ta. B a n doc co the coi do la nhitng thong tin th am khao va nhitng gdi y de tiep tuc suy nghi. Viec cung cap nhitng thong tin khoa hoc ve mot de tai van hoa rong ldn co noi dung phong phu nhu vay la mot qua trin h khong ngiing ditdc bo sung. Chung toi hy vong se co dip ditdc phuc vu ban doc trong nhitng tap thong tin chuyen de sau, vdi nhitng ta i lieu m6i va bo ich cho loai van de r a t dang dUdc q u an ta m nghien cilu nhu Truyen thong va hien dai trong van hod. Vicn truong VIF.N THONG TIN KHX1! PGS.PTS L A I V A N T O A N 4
 7. M u c lu c LOIDAN 3 MUCLUC 5 NGUYEN C U l TIN I I - Truyen thong va hien dai trong van hoa (long thuat) 7 /. A. VA SILEN KO .- Doi thoai giua cac nen van hoa. 61 doi thoai giua cac nen van minh M A N D J E L M A N D JR A - Tmh da dang van hoa: mot van d
 8. GU M INGY LA N, GAO YI M IX .- Hien dai hoa va vice 1X7 giao due truyfin thong van hoa 6 Trung Quoc V. A. BORAKHO, S. I. I.EVIKOA - Cac xu the hien nay cua van hoa lhanh men: 211 xung dot hay ke thua giua cac the he WANG CHA NG.- Kinh te thi truefng va truyen thong van hoc 240 FR A N C IS F U K V Y A M A - Nho giao va Dan chu 259 K. S. G A D Z H IE V .- Thrri dai dan chu ? 289 6
 9. TRUYEN THONG VA HIEN DAI TRONG VAN HOA TONG THUAT) XGL YEX CHIT/S H I DAT v.-i.v DE VA M IlS G KHAI MEM MO DAL Truyen thong va hien da: la lihiing yeu to co mat trong ddi song cua bat cit mot dan toe nao. tren moi linh viic cua qua trin h phat trien trong do thuo'ng duoc noi den nlneu nhai. lam th anh nen tang cho tat ca. la linli vuc van hoa. Tuy nhien nhitng yeu to nay khong bao gicj dUdc nhin nhan mot cach n n h tai. tach biet nhau. ma luon luon d the van dong, dan xen nhau. hoa nhap vao nhau. lam th a n h dien mao van hoa cua mot dan t-oc. mot xa
 10. Chrnh vi vay rna moi quan he giita tru yen thong va hien dai trong van hoa da trd th a n h van de hang dau d moi quoc gia, dac biet la d nhitng nitdc dang phat trien dang thuc hien mot citdng linh hien dai hoa ldn lao. Mot viec trUdc het phai lam , titdng chitng ddn gian. nhung r a t quan trong, vi la diem x u a t p h a t de di vao cac khfa canh cua van de chung - do la xac dinh cac khai niem cai truyen thong va cai hien dai. Nhitng luan diem ma chung toi ghi lai d day la sit tong hdp y kien cua nhieu tac gia khac nhau, de ru t ra nhu ng gi la chung nhat. 1. TrUdc het ve m at khai niem, can phan b ie t van hod truyen thong va truyen thong van hod - day la hai khai niem khong dong nhat. V an hoa tru yen thong chi chung toan bo he thong van hoa ton tai trong lich sit, con truyen thong van hoa chi cai noi dung tUdng doi on dinh va lien tuc trong sit p hat trien cua he thong van hoa. la tinh th an cd ban cua van hoa. Vi vav. d cac nha khoa hoc. cach ly giai ve van hoa tru y en thong - chu yeu la mot sit tong hdp nhitng bieu hien cu the cua lich sit dUdc coi nhu cit lieu khoa hoc - thifdng de dang n h a t tri ve cd ban, nhitng quan niem cua ho ve truyen thong van hoa thitdng lai khong giong n hau . vi d day noi dung van de da ditdc nang len mite do tritu titdng hoa. tUa nhu mot sit c h a t loc va dinh hinh qua n h an quan va suy ngam cua moi ngUdi. T ru y en thong van hoa la quan niem cd ban ve cac gia tri do lich sir 8
 11. truyen lai. the hien ban chat dac thu cua mot cong dong ngitdi. Noi chung do la mo hinh cam thu, tu duy va hanli dong dUdc thita nhan nhieu n h a t trong ddi song moi ngUdi, la tieu chi cua sit lien he va cam thong lan nhau giita ca nhan va xa hoi. Truyen thong hinh th a n h dan dan qua hoat dong lich sit cua con ngitdi: sau khi hinh thanh no co tinh on dinh tUdng doi. Tuv truyen thong b a t nguon tit lich sit. nhung khong phai moi thit thuoc lich sit deu la truyen thong; chi co nhitng gi ditdc ngUdi ta sao phong, ke thita m6i ditdc goi la truyen thong. Vi vay, d moi dan toe, khai niem truyen thong thitdng gan lien vdi khai niem ban sac. Va do cung cln'nh la cai truyen thong ma ta r a t chu y den d day. Cung ta t nhien la cac dan toe khac nhau. vdi boi canh van hoa khac nhau. se co truyen thong khac nhau. Cimg mot dan toe, trong cac thdi dai khac nhau, hieu ve truyen thong cung khong giong nhau: day la y nghia ve mot thitc the van dong nhif ta da noi. Xet 11 hit vay, truyen thong van hoa ve tlntc chat chinh la su nhan thitc. quan niem gia tri. lita chon itng xii va dong cam cua con ngitdi trong mot thdi dai cu the trUdc budc di cua lich sit. 2.- Con cai hien d a i* Day ciing la mot khai niem can ditdc hieu tlieo quan diem lich sit. Cluing ta khong can mot dinh nghia lioac co tinh ly tliuyet chung. hoac th ien ve thitc te cu the, ma thitc ra 11101 con ngitdi. dat trong lioan canli cua dat nitdc. ciia cong dong va cua chinh minh. co the de dang nhan ra cai gi la hien dai 9
 12. trong ddi song. T ren binh dien vi mo cung nhu vi mo. cai hien dai cua van hoa la nhitng yeu to van hoa nay sinh cimg vdi nhitng dieu kien kinh te, chinh tri va xa hoi m6i. Do cd the la cach nhin n h an sU vat. quan niem ve cuoc song, bieu hien nghe th u at. cac hinh thitc giai tri cho den nep an d, sU doi xit giita ngUdi va ngitdi, quan he giita cac th a n h vien trong gia dinh v.v... Nhitng yeu to' van hoa nay, den litdt chung, se dong vai tro la nen tang, la dong litc de tao nen nhitng bien doi kinh te, chinh tri, xa hoi m6i. j^ a d day nufa, cung ca n mot cai nh in nang dong va bien chitng. M ot hien tUdng dUdc goi la hien dai hay khong. cung con tuy hoan canh cua titng dan toe, titng cong dong. Cd nhieu h a n h vi, lihieu tap quan d xa hoi nay thi da qua quen thuoc, con d xa hoi khac, lai la m6i la, phai ddi thdi gian mdi dUdc chap nhan. Do nhitng dinh nghia phac thao nhu tren. ta th a y \trong ddi song the gidi hien nay. cai tru y en thong thudng di kern vdi cai dan toe v a cai hien dai th udn g -\ di kem vdi cai quoc te^ Dieu nay dac b ie t dung vdi cac nu6c thuoc The gidi Thrt Ba, nhitng nUdc trong ca qua trin h lich sU lau dai trudc kia. thudng song vdi nhitng nen van hoa khep kin. tin rang sit bao ve tot n h a t cho dan toe la chong lai moi anh hitdng ngoai lai. T h e roi cung chinh nhitng nUdc do, vai th ap ky trd lai day. md ci!ta de hoi nhap vdi cong dong quoc te, vUdn len vdi sit nghiep hien dai hoa, thi t a t ca nhitng gi ho don n h a n cua the gi6i, cua nUdc ngoai. tit may tinh dien tit. cho 10
 13. den hoi hoa lap the, nhac pop, cach giao tiep ban be ... deu gan lien vdi khai niem hien dai. Khi Tong thong H an Quoc Kim Young Sam noi ve khuynh hudng toan cau hoa. ong n h a n m anh ba yeu to" "mot nen kinh te khong bien gidi. mot xa hoi thong tin, mot nen van hoa the gidi", thi ro rang ong da gan lien cai hien dai va cai quoc te (theo XXI). Cung trong boi canh cua nhitng chuyen bien va giao lifu do, sit xac dinh mot yeu to' van hoa la tru y en thong hay hien dai cung r a t "dong". Vdi mot dan toe, tr e n mot xit sd nao do, co nhung yeu to' ngay horn nay con la hien dai thi ngay mai, qua mot qua trin h sang loc va hap thu, da co the trd th an h truyen thong. 3. Vi moi quan he giita truyen thong va hien dai chi thitc su trd thanh gay gat d mot dat nUdc nhat tam di vao con dUdng hien dai hoa, thiet tUdng cung can xac dinh khai niem hien dai hod. C) day chung toi xin tom ta t y kien chung da dUdc cac nha khoa hoc dua ra, dac biet cac nha khoa hoc Trung Quoc la nhung ngUdi tvt lau da tien hanh nhitng cuoc thao luan co he thong ve van de nay. X e t theo nghia hep, qua trin h hien dai hoa la qua trin h di tit xa hoi nong nghiep len xa hoi cong nghiep; xet theo nghia rong, do la qua trin h chi chung cac nitdc lac h au va chua p hat trien duoi kip cac nU6c tien tien va p h a t trien. Do la mot qua trin h phat trien xa hoi tong hdp bao gom nhieu m at ma trit6c het la hien dai hoa kinh te, ditdc coi nhu cd sd cua hien dai hoa. H ien 11
 14. dai hoa kinh te la lam cho trinh do lUc ludng sail xuat. n ang su a t lao dong, trong do co nen. dai sa n x u a t xa hoi hoa dat tdi trin h do tien tien duong thdi. Cung vdi hien dai hoa kinh te va lay hien dai hoa kinh te lam dieu kien quyet dinh la hien dai hoa ddi song xa hoi, bieu hien cu the d sU th ay doi lol song, cai th ien miic song, dan chu hoa va phap che hoa ddi song, lam cho xa hoi vu:a soi dong vira on dinh theo hu6ng di len. Xa hoi hien dai hoa phai do nhung con ngUdi co to c h a t hien dai hoa hdp thanh. To' ch at nay chinh la mot trin h do tong hdp hien dai, v6i su tiep th u cac quan niem mdi m ang y nghia hien dai, dat tdi hien dai hoa cac quan diem trong cuoc song, hien dai hoa phUdng thiic tu duy, dan den hanh vi phu hdp vdi yeu cau h ien dai. Chinh khai niem ve ddi song xa hoi hien dai hoa va con ngUdi hien dsn hoa lam th an h k h ai niem ve van hoa hien dai hoa. ^ 6 i mot cach chu ng n h a t, van hoa hien dai hoa la nen van hoa xay dung tre n cd "scTciap ling nhung yeu cau t a t yeu cua xa hoi hien dai vdi tu cach la mot thuc the hinh th an h trong qua tr in h lich sii lien tuc cua dan toe chu: khong phai la mot sail pham "tu: tre n trdi rdi xuong". 4. Cuoi cung, chung toi muon xac dinh th em mot y lien quan den noi dung cua bai tong th u a t cung nhu cua cuon sach nay: van de truyen thong va hien dai khong phai chi danh rieng cho nhu ng nUdc dang p h at trien, nghia la chUa hien dai - du ran g d nhutng nude nay v an de thudng noi b at va cap n h a t hoa n h at -. ma 12
 15. con la cua ca nhitng nUdc phat trien. nhitng nUdc tit lau da thitc hien cong nghiep hoa va hien dai hoa. 0 day. ca i tru yen thong va cai hien dai dUdc nhin nhan tr e n mot binh dien khac. mot cap do khac. Bdi vi lich sit. trong qua trinh p h at trien, bao gid cung co su xu at hien nhitng nhan to mdi. nhitng dieu kien va su sang loc. va ca sU ra di cua nhitng yeu to da co. Di nhien van hoa khoi^g phai va cang khong phai la mot pham trii ngoai ley Chang han. vdi nhieu quoc gia phitdng Tay, mot xa hoi thong tin dang trong qua trin h hinh th an h . Thong tin hoa co the coi la mot bit6c mdi cua qua trin h hien dai hoa khong bao gid chain diit. B ie t bao nhieu van de se nay sinh trong budc di thdi dai do. T a t nhien, nhitng van de d cac nUdc nay doi vdi chung ta co the "con xa", nhitng sU hieu biet nhitng van de do khong phai la khong can thiet. neu ta quan niem the gidi toan cau hoa ngay nay la mot tong the trong do luon luon dien ra sU giao lUu giita cac bo phan, va cluing ta, khi di vao qua trin h hien dai hoa dt phai co nhitng quan he nhieu m at vdi cac nitdc phat trien, va su hieu biet nhitng van de cua doi tac han la dieu can thiet. Hdn the. x et d ta m chien litdc. tren dudng di vao the ky X X I, nhitng bai hoc cua cac nUdc phat trien khong phai la vo ich. II. N IIlfN G VAN D E D A T R A VA NHUNG BIEU HIEN RAT CAP Co the la den gan day, van de truyen thong va h ien dai mdi ditdc de cap tdi mot cach co he thong ve m at ly luan. vdi nhitng ten goi dich thitc. T ren thuc 13
 16. te, van de da ton tai tit lau, va ngitdi ta da xit ly moi quan he truyen thong - hien dai theo nhitng quan diem khac nhau, vi nhitng dong cd khac nhau. Hdn nita, co nhieu trUdng hdp, tua nhu ngitdi ta muon ban den nhitng van de rong ldn hdn, phitc ta p hdn, nhung cuoi cung quy lai ta van th ay do chinh la v an de tru y en thong - hien dai, hoac la mot khfa canh, mot bien tit6ng cua van de do. 1. Khoang gan nita the ky tru 6c day, cung vdi th ang ldi cua cuoc chien tran h chong xa m ludc cua V iet Nam, phong trao dau tr a n h giai phong dan toe day len soi dong khap ndi, dac b ie t la d cac nUdc ch au Phi von la thuoc dia cua Phap va Anh. T rong phong trao chinh tri - xa hoi, va co luc la vu tra n g do, ngUdi ta da n h an thitc ra mot v an de van hoa: tit lau, bon thitc dan da co tinh tim moi cach lam cho n h a n dan b an dia d cac nU6c thuoc dia quen m a t tru y en thong v an hoa cua minh, quen m a t ran g m inh co mot b a n sfic v an hoa; va chi con co the hoa nhap, ta n bien vao nen v an hoa do nhitng ke thong tri dem lai. Dung n h u Neyre. nguyen Tong thong T a n z a n ia , vach r5: "Toi ac te h ai n h a t cua chu nghia thitc dan la mitu toan la m cho chu ng ta tin r i n g chung ta khong co mot nen v a n hoa b an dia ciia rieng chung ta hoac gia la cai van hoa m a chung ta co la ch&ng chu t gia tri gi" (trfch theo X X X IV ). O day ta cang th ay tarn quan trong co tin h quyet dinh cua van hoa, va bon thitc dan, theo duoi muc dfch chinh tr i va kinh te cua minh, cung hieu dieu do mot cach sau s§c: 14
 17. m a t tru yen thong va ban sac van hoa la m a t t a t ca* Khong ft nhitng ngUdi lan h dao phong trao giai phong dan toe d chau A, chau Phi nhu Senghor, Nehru... la nhitng tri thiic titng di du hoc 6 cac nude phudng Tay. Mot dieu nghich ly la sau hang chuc nam trdi dUdc dao tao trong moi tritdng van hoa phitdng Tay, ndi ma ngitdi ta muon lam cho ho noi tieng Phap, tieng Anh thao hdn tieng me de, va luon co mac cam tu ti trUdc "the gidi van m inh va hien dai", thi chinh ho lai nhan ra cai mUu do van hoa b a t chinh cua cac ong "thay" va 16n tieng keu goi pha ta n cai mifu do do (xem V III). Nhu vay m am mong va thuc tran g cua su coi nhe va ca ca t diit vdi tru y en thong van hoa da co tu: trong che do thuc dan d nhitng nUdc sau nay se ditng vao hang ngu nhitng nUdc hien dai hoa muon. 2. Tit nhitng nam 60, ve cd ban, chu nghia thuc dan cii da bien khoi h an h tinh. T ren danh nghia, va khong chi hoan toan tren danh nghia, nhieu nUdc thuoc The gi6i Thit B a th o a t khoi che do thuoc dia, dat du6i sit dieu h an h cua mot chinh quyen va gi6i la n h dao ngitdi ban dia. T h a m gia vao hoat dong cua d at nUdc va xa hoi, con co kha nhieu tri thiic yeu nitdc, nha van hoa. Tuy vay xet cho den nay, moi quan he tru yen thong - hien dai cung cho thay nhieu k h u y et ta t, nhieu dieu b a t on. th a m chi la tram trong. Su danh gia nhe hay c a t ditt, d cac miic do khac nhau, vdi tru y en thong van hoa cua dan toe, da dien ra vdi cac k h ia ca n h sau: 15
 18. - Trong khi md ciia de giao tiep va tien h an h hien dai hoa dat nu6c vdi tu the nhufng ngUdi chu doc lap. thuc ra, d mot so nUdc nhieu ngUdi da hi choang ngdp trUdc cai goi la "van minh phUdng Tay", la "siic m an h cua the gidi hien dai". Tit be sau cua n h a n thiic, ho cho rang ta t ca nhiing gi thuoc ve tru y en thong dan toe la nguyen n h an cua tinh tra n g lac hau. k em coi hien thdi, va luc nay moi san pham v an hoa' trf nude ngoai du nhap vao deu dUdc coi la bieu hien cu a tin h Uu viet, cua mot trin h do van m inh dang md udc. Sil tiep nh an nay, tiec thay, hiem khi dUdc k em theo mot su phan tich ly tri, ke ca d nhung llnh vuc tu duy phiic tap, hay d nhung h o at dong cam tin h be m at. C hang han, ve tu tUdng tr ie t hoc, ngUdi ta doc Freud, nhu ng lai chi biet n h an m anh den k in a can h p h an ta m hoc, khfa can h tin h due va cai vo thiic, ngUdi ta tim den N ieztsche nhung lai khong hieu day du cai goi la " tr ie t ly siic m anh" va "sieu nh an " cua ong. Ve van hoc nghe th u at. cung co tinh tra n g "om voi" lay nhung k h u y n h hu6ng lnen dai va ca chu nghia hien dai: thd mong lung triiu tUdng. tieu th u y et "dong y thiic". ca n h a c "hoc liia" ... 0 day, co mot sU bien b ach ddn gian: van hoa hien dai la san pham cua van m inh v a t ch a t h ie n dai, cac dan toe di sau muon tien kip thdi dai. th i phai n h a n h chong don lay lam cu a minh (XXII). 6 nhieu nUcic khu vUc Dong Nam A cung nhu vung T ru n g C an Dong, cac nha quan s a t nUdc ngoai budc vao cac gia dinh thudng lUu va tru n g luu. da ngac nhien th a y 16
 19. nhting bieu hien cua van hoa hien dai nUdc ngoai trum len ta t ca. tu" sach doc, tran h treo tUdng. bang nhac. phim video... trong khi khong he thay dau vet cua van hoa truyen thong. Co dieu dang trach la trong khi mai me di tim cai mdi la d nen van hoa xa xoi deo "mac" hien dai. th i ngUdi ta lai quen rang r a t nhieu gia tri con ldn lao hdn. doc dao hdn van nam trong kho tang van hoa truyen thong, tit nhitng y tUdng sau sac cua k m h Coran. cua L u an Ngit cho den nhitng tru yen thuyet dan gian ... Va dieu nay, nghich ly thay, lai dUdc chitng minh bdi nhitng nha nghien citu den tit cac xit sd hien dai' - O mot so nitdc khac, trong giai doan dau cua cong cuoc "xav ditng xa hoi mdi", ke ca la xay dung chu nghia xa hoi, titng noi len mot quan niem tho thien: muon xay ditng cai mdi thi phai pha bo cai cu. ke ca van hoa "cu". Theo mot logic sd lifdc, ngitdi ta nghi: truyen thong van hoa, cho den bay gid gan lien vdi xa hoi cu, che do cu, nghia la vdi cd che do giai cap thong tri lap nen. Chang co gi la tot dep d day ca: thd cung la me tm . ton giao ddn th u an la thuoc phien. le nghi chan g qua la tro phu phiem cua ta n g 16p quy toe.... T a t ca nhitng thit ay deu phai ditdc day lui han vao qua kbit - sit pha bo cai cii cang n h a n h thi sit xay ditng cai mdi cang nhanh. Te hdn nita ve m at dao ly. con tao nen ta m ly coi thitdng ngitdi gia ca - nhan chitng va kho ta n g song cua truyen thong-, hinh nhu ngitdi gia ca la bieu titdng cua sit lac hau. cua cai loi 17
 20. thdi, con the he mdi, b a t ke la co hoc hay vo hoc, bao gid cung dUdc coi la ta n tien, la "dam nghi dam lam ". T h a m chi, trong luyen ai hon nh an c h i n g h an , chong lai y kien cua bo me thudng dUdc coi la mot h a n h vi dung cam ... Do la cai thdi ma n h a van G am zato v cua D ag h estan da phai canh cao: "Neu an h b an vao qua khii bang sung luc thi tUdng lai se ban vao a n h b an g dai bac". Thuc te da chitng m inh cho ldi tien doan day hinh an h cua Gamzatov. - Mot hien tifdng nita cua su c a t dift tru y e n thong van hoa lai dien ra ngoai y muon cua nhijtng ngUdi trong cuoc. vdi cai da titng ditdc dinh danh la "chu nghia de quoc van hoa cuoi the ky XX". M ot khi phudng an thuc dan kieu cu da to ra h e t thdi, nhitng cuoc x am ludc quan su va ca chinh tr i thudng la lo lieu, ton k em va th a t bai, thi mot so cUdng quoc tu b a n p h a t trien, lai sU dung phudng an xam thuc van hoa. B a n g siic m an h v at chat, bang Uu the khoa hoc - ky t h u a t the h ien qua cac phudng tien thong tin hien dai co m a t khap ndi, dong thdi vdi nhu ng lu an dieu mi d an kieu "tu do" va "nhan quyen", ngUdi ta da cho sa n p h am van hoa cua phudng T ay tr a n vao cac nude thuoc T h e gi6i Thil Ba. Cung vdi ldi n h u an kinh te - x u a t k h a u hang hoa van hoa - la su du nhap nhung tu tUdng ngoai lai, hien dai theo cac gia tr i phudng Tay. v a di nhien dan den hau qua la su choi bo tru y en th on g dan toe b a n dia. Dung nhu ldi n ha van hoa hoc J a m e s P e tra s da vach ra: "Chu nghia de quoc van hoa dong 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản