intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:241

2
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025" giới thiệu diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đức Thanh; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; danh sách Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XII.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 1. 324.2 5 9 7 0 7 0 9 5 9 7 5 8 V115K JÍG CỘNG SẢN VIỆT NAM HƯYẸN ỦY NINH HẢI VĂN KIỆN ĐẠ I H Ộ I ĐẠI BIÊU ĐẢN G B ộ H UYỆN LẦ N THỨ X II, N H IỆ M K Ỳ 2020 - 2025 I LƯU HÀNH NỘI B ộ I Tháng 8/2020
 2. p jty i5 3 7 ỡ M 5 9 # * N /lJ í ^ v ĐẢN G CỘNG SẢN V IỆ T NAM H U Y ẸN ỦY N IN H HẢI VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIẺU ĐẢNG B ộ H UYỆN LAN T H Ứ XII, NH IỆM KỲ 2Ỏ20 - 2025 LU tJ h à n h n ộ i b ộ c ư c 0 5 . THƯ VIỆN N I N H - T H U Ạ N Tháng 8/2020
 3. 3 DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI H Ộ I ĐẠI BIẺU Đ ẢNG B ộ HU Y ỆN NINH HẢI LẦN T H Ứ XII, N H IỆM KỲ 2020-2025 (Do đồng ch í Trịnh M inh Hoàng, Tinh ủy viên - B ỉ thư H uyện ủy thay m ặt Đ oàn Chù tịch đọc sáng ngày 24/7/2020) Kỉnh thưa Đoàn Chủ tịch, Kính thưa các vị khách quỷ, Kính tliica toàn thể Đại hội, Trong niềm phấn khởi, tự hào và khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đ ảng, toàn dân, toàn quân chào m ừng đại hội Đ ảng các cấp tiến tới Đ ại hội lần thứ X III của Đ ảng; hôm nay, Đ ảng bộ huyện N inh H ải long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X II, nhiệm kỳ 2020-2025. Thay m ặt Đ oàn Chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào m ừng 233 đại biểu là những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí và sức m ạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 2.063 đảng viên của Đ àng bộ huyện về dự Đại hội.
 4. 4 Đại hội rất vinh dự và nhiệt liệt chào m ừng đồng chí N guyễn Đ ức Thanh, ủ y viên Ban Chấp hành Trung ương Đ ảng, Bí thư Tình ủy, Chủ tịch H Đ N D tỉnh về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Đ ại hội n h iệ t liệt chào m ừng đồng chí Trần M in h L ự c - ủ y viên BTV, P hó Chủ tịch H Đ N D tỉn h ; đồng chí Lê V ăn B ình - ủ y viên BTV, P hó C hủ tịch U B N D tỉn h ; đồng chí P han H ữu Đ ứ c - ủ y v iê n BTV, C hủ tịch U B M T T Q V iệt N am tỉn h ; đồng C hí Trần M inh N am - ủ y v iên BTV , Bí th ư T h àn h phố P han R ang - Tháp C h àm ; đ ồ n g chí N guyễn M inh Trứ - ủ y viên B TV , T rư ờ n g B an T uyên giáo T ỉnh ủy; đồng chí L ê V ăn K h u ê - ủ y viên BTV, Chủ nhiệm U B K T T ỉn h ủy; đ ồ n g chí C ao V ăn H óa - ủ y v iê n BTV, T n rở n g B an D ân V ận T ỉnh ủy; đồng chí Trần Q u ố c N am - ủ y v iên BTV, T rư ở ng B an Tổ chức T ỉnh ủy v ề d ự đại hội; Đại hội vui m ừng chào đón sự có m ặt của các đồng chí nguvên Bí thư, Phó Bí thư, qua các thời kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công tác, về dự phiên khai m ạc Đại hội. Đ ại hội trân trọng cảm ơn đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến dự, theo dõi v à đưa tin Đại hội.
 5. 5 Sự có m ặt của đồng chí Bí th ư T ỉnh ủy và các đồng chí B an Thườ ng vụ T ỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, qua các thờ i kỳ đã nghỉ hưu, chuyển công tác thể hiện tình cảm thắm th iết, trách nhiệm ỉó'11 lao và là sự cổ vũ to lớn đối với Đ ảng bộ, N hân dân huyện nhà. M ột lần nữa, Đ oàn Chủ tịch đề nghị Đ ại hội nhiệt liệt chào m ừ ng sự có m ặt của tất cà các đồng chí. C húc quý vị khách quý và đại biểu Đ ại hội m ạnh khỏe, hạnh phúc. Trong giờ phút trọng đại này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội xin thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí M inh vĩ đại - người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đ ảng ta, A nh hùng giải phóng dân tộc, D anh nhân văn hoá thế giới. N gười đã để lại cho toàn Đ ảng, toàn dân ta m ột Di sản vô cùng quý giá là Tư tưcmg Hồ Chí M inh cùng với Chủ nghĩa M ác-Lênin, mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của cách m ạng Việt Nam. Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ v à bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ cách m ạng tiền bối, các anh luìng, liệt sĩ đã trọn đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây đựng Tổ quốc, quê hương.
 6. 6 Đ ại hội trân trọng gửi những tình cảm thắm thiết và tri ân sâu sắc đến các bậc lão thành cách m ạng, M ẹ Việt N am A nh hùng, gia đình có công với nước, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, các thế hệ đảng viên, cán bộ, đồng bào, chiến sỹ đã cống hiến quên m ình không tiếc máu xương cho sự nghiệp cách m ạng của Đ ảng, của dân tộc và của quê hương N inh Hải. Kính thưa các đồng chỉ (tại biểu; Thưa Đại hội, Năm năm qua (2015-2020), bối cảnh trong nước và tỉnh ta có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bất lợi của thiên tai, hạn hán, dịch bệnh diễn biến phức tạp; song toàn Đ ảng, toàn dân và toàn quân huyện nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, H Đ N D , U BN D , U B M TTQ Việt Nam tỉnh và các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, rất đáng tự hào. Kinh tế ổn định và tiếp tục p hát triển, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. C ơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nguồn lực cho đầu tư phát triển ngày càng được huy động và sử dụng tốt hơn, cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nâng cấp
 7. 7 và ngày càng phát huy hiệu quả, N ông thôn mới tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sổng N hân dân được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm đầu tu-. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường; cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. C ông tác xây dựng Đ ảng, xây dựng hệ thống chính trị tạo được nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của M ặt trận, các đoàn thể ngày càng được p h át huy; dân chủ xã hội được m ở rộn g , khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được tăn g cườ ng, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt... N hữ ng k ết quả đạt đ ược đó là của quá trình nỗ lực phấn đấu không m ệt m ỏi của Đ ảng bộ, quân và dân trong huyện n h à, tạo tiền đề h ế t sức quan trọng để huyện ta tiếp tục phấn đấu p h át triển n hanh v à bền vữ ng hơn tro n g giai đoạn tới. Tuy nhiên, đó chỉ là kết quả bước đầu của nhiệm kỳ qua; trong nhiệm kỳ tới, những tác động của tình hình thế giới, trong nư ớc đặc biệt đang đại dịch covid-19 đặt ra những yêu cầu, thách thức
 8. ngày càng gay gắt đối với sự phát triển của m ột địa phương có ưu thế về du lịch; những yếu kém nội tại như nhiều nguồn lực chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp; những tiềm ẩn về an ninh-quốc phòng. Công tác xây dựng Đ ảng, xây dựng hệ thống chính trị còn m ột số m ặt chuyển biến chưa thật tích cực đang là những thách thức lớn đối với đảng bộ huyện nhà trong thời kỳ mới. C hính vì vậy, Đại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện lần thứ X II, nhiệm kỳ 2020-2025 có trách nhiệm hết sức to lớn trước Đ ảng bộ và N hân dân trong huyện. C húng la cần thẳng thắn nhìn vào sự thật, đề cao tinh thần nghiêm túc phê bình và tự phê bình, thảo luận, tranh luận dân chủ, cởi m ở, thẳng thắn chỉ ra những yếu kém , khuyết điểm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đ ảng bộ huyện lần thử X I; rút ra những bài học kinh nghiệm ; đồng thời, xác định phương hướng, m ục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đàm quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đ ảng của Đ ảng bộ trong 5 năm tới, quyết tâm đưa huyện N inh Hải phát triển bền vừng. Đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự th ảo báo cáo C hính trị trình Đại hội đại biểu
 9. 9 Đ ảng bộ tỉnh lầ n thứ X IV và vẩn kiện trình Đ ại hội X III của Đ ảng; đồng thờ i, Đ ại hội sẽ bầu Ban C hấp hành Đ ảng bộ huyện lần thứ X II, nhiệm kỳ m ới 2020-2025 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách m ạng, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, bảo đảm yêu cầu cả về tiêu chuẩn và cơ cấu để lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thự c hiện thắng lợi N ghị quyết Đ ại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện lần thứ X II, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ đề ra, đưa sự nghiệp xây dựng v à phát triền huyện nhà trong giai đoạn m ới đạt được những thành tích v ư ợt bậc hơn nữa. Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Đ oàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đ ảng bộ tỉnh lần thứ X IV gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, có năng lực, uy tín và có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội. Thưa đại hội, T rong quá trình chuẩn bị Đ ại hội, Đ ại hội đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Thư ờ ng trực T ỉnh ủy, B an T hườ ng vụ T ỉnh ủy; Tổ C ông tác chỉ đạo đại hội, ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành và rất nhiều ý kiến quý báu, th iết thực của các cán bộ, đảng viên, các đồng hưu
 10. 10 trí, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện qua các thời kỳ, các nhà K hoa học, Trí thức và tầng lớp N hân dân trong huyện tham gia vào dự thảo Báo cáo C hính trị của Ban Chấp hành Đ ảng bộ huyện lần thứ X II, nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội. Đại hội chúng ta trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những ý kiến -đóng góp quý báu, tích cực, thiết thực, đầy tâm huyết và trách nhiệm đối với sự phát triển đi lên của huyện nhà trong thời kỳ mới. Kính thua Đại hội, Sự nghiệp cách m ạng của Đ ảng bộ và N hân dân huyện n hà đang đứng trư ớ c thời cơ, vận hội mới nh ư n g đồng thờ i cũng đang đối m ặ t với n h ữ n g khó khăn và thách th ứ c gay gắt. T hành công của Đ ại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện lần th ứ X II, có ý ng h ĩa quyết định đối với sự phát triển củ a h uyện cho giai đoạn tới. C án bộ, đảng viên v à N hân dân trong huyện đang h ư ớ ng về Đại hội với niềm tin tư ở ng sâu sắc và đặt rất nh iều kỳ v ọng vào sự thành công của Đ ại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện lần thứ X II, nhiệm kỳ 20 2 0 -2 0 2 5 . Vì vậy, đòi hỏi m ỗi đại biểu Đ ại hội phải tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần
 11. 11 trách nhiệm trước Đ ảng bộ và N hân dân để hoàn thành tốt nhất chương trình Đại hội đã đề ra. Đại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện N inh H ải lần thứ X II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội của “Đ oàn kết, Dân chủ, K iến tạo, Phát triển” quyết tâm đưa Ninh Hải phát triển bền vững. Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay m ặt Đ oàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai m ạc Đại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện N inh Hải lần thứ X II, nhiệm kỳ 2020 -2 0 2 5 . Kính chúc các đồng chí đại biểu sức kỉioẻ. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!
 12. 12 X Â Y D ự N G ĐẢNG BỘ VÀ IIỆ TH Ố N G C H ÍN H TRỊ TR O N G SẠ C H , V Ữ N G M ẠNH; PH Á T HU Y TR U Y Ề N TIĨỐ N G Đ O À N K ÉT VÀ DÂN CIIỦ; Đ Ả Y M ẠNH Đ Ỏ I M Ớ I, SÁNG T Ạ O , K IIAI TIIÁ C TỐ T TIÊM N Ă N G LỌÌ T IIẾ KINII TÉ BIỂN VÀ D ư LỊCIĨ, PH Á T T R IỂ N KINH TÉ - X Ã HỘ I N H A N H , BẺN V Ữ N G , N Â N G CAO ĐÒÌ SỐ N G N H Â N DÂN; Đ Ả M BẢO Q U Ó C PIIÒ N G - AN N IN II; P H Ấ N ĐÁU H U Y Ệ N N IN H H ẢI T R Ở T H À N H H U Y Ệ N N Ô N G TH Ô N M ỚI N ÂN G CAO G Ắ N V Ớ I QU Á T R ÌN H ĐÔ THỊ H Ó A (Báo cáo chỉnh trị của Ban C hấp hành Đ ả n g bộ huyện khóa X I trình Đ ại hội đại biểu Đ á n g bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đại hội Đ ảng bộ huyện Ninh Hải lần thứ XII diễn ra trong bối cảnh đất nước, tỉnh tiếp tục thực hiện đường lối đồi mới và 30 năm thực hiện Cưoìig lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đ ây là điều kiện thuận lợi, quan trọng đê N inh Hải tiếp tục tạo đà phát triển vững chắc. Với tinh thần “Đ oàn kết - Dân chủ - K iến tạo - P hát
 13. 13 triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đ ảng bộ huyện lần thứ XI và quyết định phương hướng, m ục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020 - 2025. PH ẦN I TÌNH H ÌNH TH Ụ C H IỆN NGHỊ QƯYÉT Đ ẠI HỘ I ĐẠI BIẺU ĐẢNG B ộ HU Y ỆN LẦN T H Ứ X I, N H IỆM KỲ 2015 - 2020 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đ ảng bộ huyện lần thứ XI trong điều kiện có nlìiều thời cơ, thuận lợi. Nhiều chủ trương, chính sách mới của Đáng, Nhà nước được ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ. Tiềm năng, lợi thể được Tỉnh nhận diện rõ hon và khai thác đúng quy hoạch, định hướng. H ạ tầng giao thông, các nhóm ngành đột phá của tỉnh, các dự án quan trọng được đầu tư, đưa vào sử dụng có hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình biến đổi khí hậu, hạn hán kéo dài, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; việc dừng xây dựng Nhà m áy điện hạt nhân; nguồn lực đầu tư cho phát triển còn hạn chế; kỹ thuật hạ tầng cơ sở thiếu đồng bộ; chất lượng nguồn nhân
 14. 14 lực chưa đáp ứng yêu cầu đã tác động không nhỏ đến sự lãnh đạo, chi đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội, ảnh hưởng đến định hướng phát triển và đời sống Nhân dân. Song, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời cùa Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh, sự phối họp, hỗ trợ tích cực của các sở, ban ngành tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. I- K ẾT Q U Ả TH Ự C H IỆN CÁC CHỈ TIÊ C H Ủ Y ÉU Q ua 05 năm thực hiện N ghị quyết Đ ại hội XI của Đ ảng bộ huyện, đến nay đã hoàn thành đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu chủ yểu đề ra. Trong đó, kinh tế 05/05 chỉ tiêu, văn hóa - xã hội 08/08 chỉ tiêu, quốc phòng - an ninh 03/03 chỉ tiêu, xây dựng Đ ảng 03/03 chỉ tiêu. Cụ thể: 1. v ề kinh tế - T ổng giá trị sản xuất 9.813 tỷ đồng, đạt 100,02% , tăng 1,86 lần so với năm 2015. - Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,3% (chỉ tiêu 13-14% ), trong đó: + Thương mại - D ịch vụ: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm ỉà 13,4% (chỉ tiêu 15 - 16%), chiếm tỷ trọng 36% (chỉ.tiêu 38%);
 15. 15 + Công nghiệp - X ây dựng: Tốc độ tăng trường bình quân hàng năm là 15,5% (chỉ tiêu 16 - 17%), chiếm tỷ trọng 37% (chỉ tiêu 37%); + N ông, lâm, thủy sản: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 10,6% (chi tiêu 8 - 9%), chiếm tỷ trọng 27% (chi tiêu 25%)-, - Thu nhập bình quân đầu người 57,3 triệu đồng/người/năm , đạt 102,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu 56 triệu đồng); - Thu ngân sách trên địa bàn đạt 505,2 tỷ đồng/370 tỷ đạt 136,5 %; năm 2020 110/70 tỷ đồng, đạt 157,1 % so với chỉ tiêu Nghị quyết (chi tiêu 70 tỷ); phân cấp cho huyện đạt 80/51 tỷ đồng, đạt 156,8 % so với chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu 51 tỷ); - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm là 9.567 tỷ đồng, đạt 100,7% so với chỉ tiêu N ghị quyết (chì. tiêu 9.500 tỷ đồng). 2. về xã hội - Giải quyết việc làm trung bình 3.254 người/ năm , đạt 100% so với chỉ tiêu N ghị quyết (chỉ tiêu 3 .2 0 0 -3 .5 0 0 ); - Tỷ lệ lao động qua đào tạo 54% , đạt 101,9% so với chi tiêu N ghị quyết (chi tiêu 53%). Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 36,5% , đạt 101% so với chỉ tiêu N ghị quyết (chi tiêu 36%);
 16. 16 - G iảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7%, đạt 117,6% so với chỉ tiêu Nghị quyết (chỉ tiêu
 17. 17 ỉx v m m ?ĩ u V1íi N 4. V ê xây dựng Đ ảng NtNH - THUẠN - Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ: + N ăm 2 016,2017 đạt 94% (chỉ tiêu giao 90% trở lên). Trong đó TSV M đạt 81,2% (chi tiêu giao 50% ), đạt 162%; + Năm 2018, 2019, 2020 đạt 92% (chì tiêu giao 90% trở lên). Trong đó, TSV M đạt 20% (chỉ tiêu Tinh giao không quá 20%); - Tỷ lệ đảng viên hoàn thành lốt nhiệm vụ hàng năm 93,6% /90% , đạt 104% so với chỉ tiêu N ghị quyết; - K ết nạp đảng viên mới 630/550 đ/c, đạt 115% so với chỉ tiêu nghị quyết. II- KÉT QUẢ TH Ự C H IỆ N N IIIỆM v ụ T R Ê N C ÁC LĨNII v ự c 1. Kinh tế phát triển nhanh, chuyển dịch CO’ cấu đúng hưóìig; tiềm n ăng lọi thế b uóc đầu đưọc khai thác, gắn vói đảm bảo môi trư òn g - Sản x u ấ t nông, lầm nghiệp, thủy sàn, kinh tể nôn g thôn p h á t triển theo hư ở ng bền vững. Tổng giá ừ ị sản xuất đạt 2.667 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,57%. Cơ cấu kinh tế
 18. , . 18 nông thôn phát triên theo hướng tăng giá trị sản phẩm . N hiều mô hình sản xuất hiệu quả đứợc duy trì, nhân rộng. K hoa học kỹ thuật được áp dụng rộng rãi. ứ n g dụng giống mới, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm ; đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết gắn kết thị trường tiêu thụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch sản xuất gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện 03 khâu đột phá về hạ tầng thủy lợi, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao 1 và hộ sản xuất, triển khai ứng dụng nhiều m ô hình công nghệ cao vào quy trình sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 2. Thu nhập và đời sống của nông dân nông thôn từng bước được cải thiện, nâng cao. + về trồng trọt: H ình thành, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Các mô hình 1 C ông ty T N H H sàn xuất - thương m ại M ộ c Thảnh Quà. C ông ty M ía đ ư ờng B iên H òa - Phan R ang. C ông ty c ồ phần g iốn g cây trong N ha H ố, H T X D ịc h v ụ K inh doanh T ồn g hợp X uân H ài; H T X Sản xuất v à T h ư ơn g mại N ô n g ng h iệp A n X uân; H T X D V T H N N Thái A n. 2 C ác m ô hình: Trồng nho dầu tư cô n g nghệ cao, g iố n g m ới N H 0 1 - 152, két hợp v ớ i du lịch sin h thái; trồng táo bao lư ới, dầu tư c ô n g ngh ệ cao; san ph ăng đồn g ruộng bằng thiết bị laser; Á p dụ ng tưới tiết k iệm ch o các loại cây trông: sử dụng máy dò ngang, đòn LE D trong đánh bát thủy hài sản; nuôi hài sàn dặc sàn v ù n g đầm N ại,...
 19. 19 sản xuất tiếp tục được duy trì, nhân rộng; chú trọng triển khai các mô hình chuyển đổi, luân canh cây trồng, đa dạng hóa sản phẩm , m ang lại giá trị kinh tế cao, tận dụng phế phẩm làm thức ăn cho đàn gia súc và cải tạo đất, tiết kiệm lượng nước tưới, tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm thiểu sâu bệnh, cải thiện môi trường nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận phương pháp canh tác cây trồng cạn, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu 3. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đặc thù nho, táo, tỏi, măng tây. Tăng cường ứng dụng kỹ thuật, đưa giống mới nâng cao năng suất cùng với việc đầu tư hệ thống thủy lợi, đảm bảo sản xuất lúa và hoa màu 3 vụ/ năm. Triển khai kịp thời các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống 4. Giá trị sản xuất trên m ột đơn vị diện tích đạt 290,7 triệu đồng/ha, tăng 67% so với năm 2015. 3 T ừ năm 201 6 đến nay đã ch u y ển dồi 3 7 9 .3 5 ha sang cây trồng có giá trị kinh tế (đất lúa 2 3 5 ,4 5 ha), dạl 158.72% KH. Tiết k iệm 3 0 o 0 % lượng mrớc tưới so v ớ i sản xuất lúa; tăng gấp 15 lần dối v ớ i nho dó. 35 lần đ ối v ớ i nho xanh, 30 lần m ăng tây xanh, 1,5-1 ,8 lần đối v ớ i bắp. đậu xanh, cây trồng cạn. 4 M ô hình cáiih đ ồn g lớn: sàn xuất lúa 100 ha X uân H ải; sản xuất nho 30 ha V ĩn h Hài; m ô hình tưới nư ớc liế l kiệm , 2 liê n kết theo chuỗi giá trị lúa, m ăng (ây, nho giữ a doanh ngh iệp, H T X v ớ i n ôn g dàn. H ỗ trợ thiộl hại do thiên tai 2 .9 2 6 ,7 triộu đồng. H ỗ trợ theo N g h ị định số 4 2 v ề kênh m ư ơng nội dồn g 9.4 9 3 triệu dồng.
 20. 20 + v ề chăn nuôi: Phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế. Công tác phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi. Ôn định tổng đàn, dao động tù’ 60 - 63 ngàn con gia súc; 140 - 150 ngàn con gia cầm. Chất lượng được cải thiện, đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập và nâng cao đời sống N hân dân. + v ề lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo thực hiện tố t công tác quản lý và bảo vệ rừng. Đ ẩy m ạnh công tác tuyên truyền, tuần tra truy quét, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm lâm l u ậ t 5. Q uan tâm công tác trồng rừng, giao rừng khoán quản, bảo tồn đa dạng sinh học V ườn Q uốc gia N úi C húa theo hữ ớn g bền vững. Tỷ lệ che phủ rừng bình quân đạt 38% , so với giai đoạn 2011 - 2015 đạt 104,1% ; đạt 92,7% so với chỉ tiêu N ghị quyết (chỉ tiêu 41% ). + v ề th ủy sàn: D iện tích nuôi trồng thủy sản bỉnh quân hàng năm trên 600 ha. Trong đó diện 5 T u yên truyền 87 b u ổ i/1 5 thô n /4 .5 7 0 lượt ngư ời tham gia. Tn iy quct 287 d ợ t/1 .9 9 7 lượt ngư ời tham gia, x ử phạt 131 vụ, thu nộp ngân sá c h 2 3 5 ,2 0 7 triệu đồng. Trồng 3 .0 0 0 cây phân tán Irong (rường học, bộiih v iệ n vả khu dân cư.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2