Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 1

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

85
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 1: Thần môn ...Bí đạo đột ngột chấm dứt. Thay vào đó lòng bí đạo mở rộng ra thành một thạch thất âm u trầm lặng. Với sắc mặt ngưng đọng như mọi người vị trưởng lão cao niên nhất trong Tam lão chợt tiến nhanh đến phía tả của thạch thất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 1

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Nhaát THAÀN MOÂN B í ñaïo ñoät ngoät chaám döùt. Thay vaøo ñoù loøng bí ñaïo môû roäng ra thaønh moät thaïch thaát aâm u traàm laëng. Vôùi saéc maët ngöng ñoïng nhö moïi ngöôøi vò tröôûng laõo cao nieân nhaát trong Tam laõo chôït tieán nhanh ñeán phía taû cuûa thaïch thaát. Laõo xoác roäng höõu thuû aùp vaøo vaùch ñaù ñuùng vaøo vò trí maø ôû ñoù ñaõ löu saün moät daáu chöôûng tay to baèng daáu tay moät ngöôøi bình thöôøng. Vaø khoâng hieåu ñaõ coù ôû vaùch ñaù töø bao giôø. Höõu thuû sau khi loït thoûm vaøo daáu chöôûng tay coù saün, vò tröôûng laõo doàn löïc ñeán ñoä dieän maïo boãng ñoû gay, ñoàng thôøi toaøn thaân cuõng rung leân baàn baät. Khi toaøn boä chaân nguyeân noäi löïc ñaõ vaän duïng ñeán toät ñoä, baàu khoâng khí traàm laéng vaø ngöng ñoïng ñang ngöï trò ÔÛ gian thaïch thaát vuït bò phaù vôõ do tieáng theùt cuûa vò tröôûng laõo boãng vang leân: – Khai! Ngay khi tieáng theùt vang leân neáu ai ai cuõng giöõ nguyeân saéc maët ngöng ñoïng khoâng heà thay ñoåi cho duø caûnh quang tröôùc maët ñang coù daáu hieäu chuyeån ñoåi thì gaõ nho sinh duy nhaát coù maët ôû ñaây phaûi thaát thaàn ra maët vaø cöù troá maét nhìn vaøo nhöõng chuyeån bieán nhöõng töôûng khoâng theå naøo coù ñöôïc nhöng vaãn cöù dieãn ra. Gaõ caøng nhìn caøng kinh ngaïc, caøng hoang mang. Vaø sau cuøng gaõ phaûi ngöôõng moä khi nhaän thaáy vaùch ñaù maø vò tröôûng laõo vöøa aùp tay vaøo ñang töø töø phaân khai, dòch chuyeån veà hai phía, ñeå loä ra moät thoâng ñaïo bí aån khaùc naèm ngay sau vaùch ñaù kia. Vaùch ñaù dòch chuyeån khoâng moät tieáng ñoäng. Coù chaêng chæ laø nhöõng tieáng raøo raøo nho nhoû cho thaáy vaùch ñaù vì quaù laâu khoâng coù dòp khai thoâng khieán lôùp caùt buïi thôøi gian thöôøng vaãn toàn ñoïng ôû döôùi chaân vaùch ñaù, giôø do vaùch ñaù dòch chuyeån, lôùp caùt buïi ñoù bò vaùch ñaù naëng neà nghieàn naùt. Vaùch ñaù ngöøng dòch chuyeån, nhöõng aâm thanh raøo raøo cuõng bieán maát, vò tröôûng laõo cao nieân ñeán luùc naøy môùi luøi laïi, döùng caïnh hai vò tröôûng laõo coøn laïi, hôïp thaønh tam laõo. Hai vò tröôûng laõo kia voán ñöùng ôû hai beân vò tröôûng laõo noï, moät ngöôøi moät beân höõu moät ngöôøi beân taû, caû hai nheï nhaøng aùp moãi ngöôøi moät tay vaøo haäu taâm vò tröôûng laõo cao nieân. Cöù theá tam laõo ñöùng thaønh haøng ngang cuøng cuùi ñaàu höôùng vaøo moät myõ phuï Nguoànï: MAI HOA TRANG 1 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) trung nieân – laø nhaân vaät duy nhaát ôû ñaây luoân che kín dieän maïo baèng moät lôùp sa moûng. Caû tam laõo cuøng phaùt thoaïi: – Thaàn Ñaøn ñaõ khai thoâng. Kính thænh moân chuû nhaäp ñaøn. Myõ phuï trung nieân gaät ñaàu, nhö ñaõ bieát phaûi laøm gì, nhö chæ chôø Tam Laõo theo ñuùng nghi leã noùi lôøi kính thænh nhö theá. Sau ñoù, myõ phuï trung nieân ñöa maét nhìn gaõ nho sinh: – Ngoaøi Baïch Quan Nhaät, taát caû haõy löu laïi chôø ta. Vaø myõ phuï trung nieân ung dung tieán thaúng vaøo thoâng ñaïo bí aån. Gaõ nho sinh Baïch Quan Nhaät thoaùng boái roái. Chôït ôû phía sau gaõ coù tieáng nhaéc kheõ: – Thieáu hieäp vaøo ñi. Ñaõ ñeán phaàn thieáu hieäp phaûi laäp troïng theä tröôùc linh vò toå sö baûn moân roài. Gaõ quay laïi, coá naën ra nuï cöôøi caûm kích cho duø raát göôïng gaïo: – Ña taï thaát chuyeân söù chæ ñieåm. Sau naøy khi voõ coâng töïu thaønh, moái gia thuø ñöôïc baùo phuïc Baïch Quan Nhaät quyeát khoâng queân ñaïi aân cuûa thaát chuyeân söù. Nhaân vaät ñöôïc goïi laø chuyeân söù chôït toû veû khaån tröông: – Haõy khoan noùi ñeán ñaïi aân, chæ caàn thieáu hieäp ñöøng queân nhöõng gì ñaõ höùa vôùi ta, ñöøng toû ra nhaùt ñaûm tröôùc höõu söï, giuùp boån moân thöïc hieän hoaøi baõo sau ba möôi naêm chôø ñôïi, chính boån moân môùi phaûi caûm kích thieáu hieäp. Ñeå chöùng toû baûn thaân seõ khoâng bò nhaùt ñaûm, Baïch Quan Nhaät vuït hít moät hôi thaät daøi. Ñuùng luùc naøy, vò tröôûng laõo cao nieân boãng leân tieáng baèng gioïng noùi khoâng hieåu sao ñaõ trôû neân khaøn ñi. – Ñöøng ñeå phí thôøi gian nöõa, Baïch thieáu hieäp xin nhaäp ñaøn cho. Nhueä khí cuûa gaõ coù phaàn naøo vôi ñi khi nghe lôøi hoái thuùc naøy. Tuy vaäy gaõ vaãn dòch chaân böôùc vaøo nôi maø laùt nöõa thoâi chæ coù gaõ vaø vò moân chuû Thaàn Moân. Thoâng ñaïo thaúng vaø daøi chöøng möôi möôøi laêm tröôïng. Cuõng nhö bí ñaïo luùc naõy ôû beân ngoaøi, thoâng ñaïo ñoät ngoät chaám döùt vaø cho gaõ nhìn thaáy moät thaïch ñoäng vuït môû roäng vôùi moät khoaûng troøn saùng loä thieân ôû tít treân cao cho gaõ bieát raèng ñoù chæ laø ñuû laøm cho toaøn boä thaïch ñoäng thoâng thoaùng chöù khoâng phaûi laø bí ñaïo maø theo ñoù xuaát hoaëc laø nhaäp vaøo Thaàn Ñaøn. Myõ phuï trung nieân ñaõ ñöùng laïi vaø chôø gaõ. Gaõ cuõng ñöùng laïi, Vaø ñeå giöõ leã gaõ döøng laïi ngay sau myõ phuï ñoä moät taàm tay. Gaõ naøo daùm ñöùng ngang haøng vôùi myõ phuï voán laø moân chuû Thaàn Ñaøn. Nguoànï: MAI HOA TRANG 2 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Hieåu yù gaõ, myõ phuï leân tieáng: (Khuyeát Danh) – Phaøm nhöõng ai ñöôïc pheùp ñaët chaân vaøo Thaàn Ñaøn ñeàu ñöôïc ñoái xöû ngang haøng tröôùc linh vò toå sö. Thieáu hieäp chôù ngaàn ngaïi haõy tieán ñeán ñöùng ngay beân höõu cuûa ta. Gaõ thôû daøi, toû yù bieát loãi: – Phaûi ñôïi moân chuû nhaéc nhôû, vaõn sinh thaät thaáy aùy naùy. Vì nhöõng chuyeän naøy vaõn sinh ñaõ ñöôïc thaát chuyeân söù chæ ñieåm caû roài. Ñôïi gaõ böôùc leân ngang haøng, myõ phuï trung nieân môùi tieáp tuïc leân tieáng: – Duø ñaõ ñöôïc chæ ñieåm töôøng taän töøng nghi tieát nhöng naøo coù ai vaãn ñuû bình taâm ñeå thöïc hieän moät khi laâm vaøo tình caûnh quaù nghieâm troïng naøy? Ta hoaøn toaøn caûm thoâng vaø khoâng heà cheâ traùch thieáu hieäp. Gaõ hít vaøo moät hôi, coù caûm nhaän lôøi noùi cuûa myõ phuï laøm gaõ taêng theâm nhieàu, thaät nhieàu ñôûm löôïc. Nhôø ñoù gaõ chôït ñuû bình taâm ñeå cuøng myõ phuï ñoái ñaùp. Myõ phuï hoûi: – Tröôùc maët thieáu hieäp chính laø linh vò toå sö, thieáu hieäp haõy thaønh taâm ñaùp laïi nhöõng lôøi ta saép hoûi. Thieáu hieäp hoaøn toaøn nguyeän yù gia nhaäp boån moân? Baïch Quan Nhaät ñaùp moät caùch nghieâm troïng: – Ñeå baùo phuïc gia thuø maø thuø nhaân laïi laø keû coù baûn laõnh tuyeät luaân, vaõn sinh bieát chæ coù Thaàn Moân môùi giuùp vaõn sinh hoaøn thaønh yù nguyeän. Do vaäy, Baïch Quan Nhaät naøy toaøn taâm toaøn yù, nguyeän ñaàu nhaäp Thaàn Moân. Myõ phuï gaät ñaàu: – Vaø thieáu hieäp ñaõ ñöôïc bieát boån moân coù hai phöông caùch luyeän coâng, moät nhanh moät chaäm vaø moät ñaït möïc toái thöôïng thöøa trong khi moät kia chæ ñuû ñaøo taïo thieáu hieäp thaønh baäc cao thuû ñaät nhaát löu? Baïch Quan Nhaät minh ñònh: – Veà ñieàu naøy, baåm moân chuû, vaõn sinh ñaõ minh baïch. Myõ phuï kheõ hít vaøo moät hôi: – Toát laém! Vôùi phöông caùch thöù nhaát neáu thieáu hieäp coù cô trí, coù ñôûm löôïc vaø do thieân yù an baøi, sôùm thì nöûa naêm, chaäm laø moät naêm thieáu hieäp seõ ñaït baûn laõnh toäi thöôïng thöøa. Luùc ñoù, theo di yù cuûa toå sö vaø vaãn ñöôïc boån moân bao ñôøi nay tuaân thuû, thieáu hieäp nghieãm nhieân seõ laø moân chuû boån moân. Vaø khi ñaõ laø moân chuû khoâng caàn noùi coù leõ thieáu hieäp cuõng hieåu, ta ñöông nhieân seõ giao quyeàn chaáp chöôûng moân hoä cho thieáu hieäp. Khi ñoù, ta hoaøn toaøn khoâng coù tö caùch ñöùng ngang haøng vôùi thieáu hieäp nhö baây giôø. Baïch Quan Nhaät nhuùn mình: Nguoànï: MAI HOA TRANG 3 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Taâm nguyeän cuûa vaõn sinh chæ laø muoán baùo phuïc gia thuø. Sau khi ñaït taâm nguyeän thieån nghó, neáu vaõn sinh cöù laø thuoäc haï cho moân chuû nhö baây giôø thì hay hôn. Vaõn sinh ñaâu daùm nghó ñeán ngaøy chaáp chöôûng moân hoä? Töï khieâm laø ñieàu toát nhöng moät khi ñoù ñaõ laø nghieâm huaán cuûa toå sö. Khoâng moät ai trong chuùng ta ñöôïc quyeàn thay ñoåi. Huoáng chi... Myõ phuï ñoät nhieân buoâng löõng caâu noùi khieán Baïch Quan Nhaät lo ngaïi: – Sao ö moân chuû? Myõ phuï nghieâng nöûa maët, nhìn vaøo maét Baïch Quan Nhaät. Vaø khi myõ phuï leân tieáng giaûi thích, Baïch Quan Nhaät coù caûm nhaän phía sau taám sa che kín maët kia, myõ phuï ñang mæm cöôøi. Myõ phuï baûo: – Coù leõ ñeán luùc ta phaûi giaûi thích cho thieáu hieäp hieåu ñoâi chuùt aån tình veà nhöõng vieäc coù lieân quan ñeán boån moân. Laïi hít moät hôi daøi, sau ñoù myõ phuï giaûi thích: – Ba möôi naêm tröôùc, moân chuû ñôøi thöù taùm cuûa boån moân ñaõ ñoät nhieân thaát tung. Vaø suoát thôøi gian ñoù boån moân khoâng ngöøng tieán haønh cuøng moät luùc hai vieäc heä troïng quan heä ñeán söï toàn vong cuûa boån moân. Thöù nhaát, cho ngöôøi truy tìm tung tích cuûa moân chuû, vaø keát quaû cho ñeán giôø chæ vaãn laø söï tìm kieám voâ voïng. Ngöøng moät luùc, myõ phuï tieáp: – Thöù hai, tìm ngöôøi ñuû tö chaát ñaït ñuû moïi ñieàu kieän ñeå ñaët laøm moân chuû ñôøi thöù chín cuûa boån moân. Keát quaû cöù ba naêm moät laàn vaø baây giôø ñeán löôït thieáu hieäp laø laàn thöù möôøi, chín laàn qua vaãn khoâng coù laàn naøo giuùp boån moân coù vò moân chuû keá truyeàn. Hoï ñeàu thaát baïi. Baïch Quan Nhaät hoang mang: – Chín nhaân vaät tröôùc vaõn sinh ñeàu keùm tö chaát? Myõ phuï laéc ñaàu: – Traùi laïi laø khaùc, hoï ñeàu coù tö chaát hôn ngöôøi. Vaäy ñieàu gì khieán hoï thaát baïi? Myõ phuï baûo: – Cuõng theo nghieâm huaán cuûa toå sö, coù luùc naøo ñoù vì nguyeân nhaân naøo ñoù xaûy ra chuyeän cho moân chuû, toaøn theå moân nhaân ñeàu phaûi laäp töùc thoaùi aån giang hoà, khoâng ñöôïc xuaát ñaàu loä dieän. Vaø caám ñieàu ñoù chæ ñöôïc giaûi tröø neáu boån moân sau ñoù laïi coù moät vò moân chuû ñích thöïc. Do ñoù ba möôi naêm qua chæ coù thaát vò chuyeân söù cuûa boån moân laø ñöôïc quyeàn qua laïi treân giang hoà. Traùch nhieäm cuûa thaát vò chuyeân söù nhö ta ñaõ noùi luùc naõy, vì theá khi hoï ñaõ tìm thaáy moät keû naøo ñoù coù ñuû tö chaát, nhö tröôøng hôïp cuûa thieáu hieäp baây giôø chaúng haïn ngöôøi nhö thieáu hieäp naøo ai daùm baûo khoâng ñuû tö chaát? Nguoànï: MAI HOA TRANG 4 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Baïch Quan Nhaät phoång muõi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Moân Chuû quaù khen. Kyø thöïc cuõng laø do phuùc phaän, vaõn sinh môùi ñöôïc caû baûy vò chuyeân söù laàn löôït chaám vaø chaáp thuaän. Myõ phuï kheõ laéc ñaàu: – Khoâng phaûi ta khen böøa ñaâu vì ñoù laø söï thaät. Vaû laïi chính nhôø söï löïa choïn nghieâm ngaët naøy, cho duø baûn moân khoâng bieát ñeán luùc naøo môùi coù cô hoäi taùi xuaát giang hoà nhöng vôùi thöïc löïc hieän nay cuûa boån moân, baát kyø moân nhaân naøo cuõng laø baäc kyø taøi, coù theå noùi ñoù laø thöïc löïc cöïc kyø tinh nhueä coù thöøa naêng löïc khuynh ñaûo voõ laâm. Chæ ñang tieác, cuõng do nghieâm huaán quaù khaét khe cuûa boån moân chæ coù theå xuaát hieän neáu thaät söï coù moät moân chuû. Baïch Quan nhaät mô hoà hieåu: – Noùi nhö vaäy, moân nhaân boån moân hieän giôø töø vò ñaïi tröôûng laõo cao nieân nhaát cho ñeán keû laàn ñaàu tieân gia nhaäp boån moân laø vaõn sinh, taát caû ñeàu ñöôïc tuyeån löïa ba naêm moät laàn vaø moãi laàn chæ coù moät ngöôøi? – Khoâng sai. Ñaïi tröôûng laõo laø nhaân vaät ñöôïc tuyeån choïn caùch ñaây gaàn saùu möôi naêm ñoù laø luùc boån moân caàn tìm vò chöôûng moân nhaân ñôøi thöù baûy. Cuõng nhö vò tam tröôûng laõo sau ñoù, tam vò tröôûng laõo ñeàu khoâng ñaït yù nguyeän, thieáu moät chuùt may maén ñeå ñöôïc choïn laøm moân chuû, caû ba ñeàu tuaân phuïc trong cöông vò moân nhaân. Baïch Quan Nhaät thôû ra: – Nhöõng moân nhaân coøn laïi cuûa boån moân ñeàu nhö vaäy sao? Myõ phuï thôû ra: – Hoï cuõng theá, vaø caû ta cuõng keùm may maén nhö hoï. Baïch Nhaät Quan toû ra quan taâm: – Moân chuû ñöôïc choïn vaøo ñaây töø luùc naøo? Myõ phuï phì cöôøi: – Thieáu hieäp ñoaùn thöû xem? – Möôøi naêm? – Khoâng ít theá ñaâu. – Möôøi laêm naêm? Myõ phuï xua tay: – Ñeå thieáu hieäp deã ñoaùn ra coù leõ ta phaûi noùi theâm vaøi ñieàu nöõa. Vò moân chuû ñôøi thöù baûy roát cuoäc ñöôïc choïn vaø ñaõ choïn caùch ñaây boán möôi taùm naêm. Sau ñuùng ba naêm taïi vò do moät chuùt sô suaát trong luùc luyeän coâng, vò moân chuû naøy ñaõ vong maïng. Vaäy laø sau taùm laàn tuyeån ba naêm moät laàn, caùch ñaây boán möôi Nguoànï: MAI HOA TRANG 5 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám naêm naêm, boån moân laïi phaûi boû coâng tìm vò moân chuû ñôøi thöù taùm. (Khuyeát Danh) Sau ñoù cuõng may maén laø chæ sau naêm laàn tuyeån choïn, vò moân chuû thöù taùm ñaõ xaùc laäp. Nhaúm tính theo lôøi myõ phuï noùi, Quan Nhaät vuït keâu leân: – Noùi nhö vaäy, vò moân chuû ñôøi thöù taùm ngay khi chaáp chöôûng moân hoä ñaõ thaát tung? Myõ phuï thoaùng laëng ngöôøi roài ñaùp: – Ñuùng vaäy, vaø neáu noùi cho thaät chính xaùc nhö ta coøn nhôù thì moân chuû ñôøi thöù taùm chæ taïi vò voûn veïn ñuùng moät tuaàn traêng. – Moät tuaàn traêng? Chæ khoaûng ba möôi ngaøy? Chuyeän gì ñaõ xaûy ra khieán cho vò moân chuû ñoù thaát tung? Myõ phuï baûo: – Neáu giaûi thích ñöôïc nguyeân do thì deã bieát bao. Raát tieác, ñoù vaãn chæ laø ñieàu bí aån. Ñoaïn myõ phuï cöôøi: – Maø thoâi, haõy trôû laïi chuyeän luùc naõy thieáu hieäp khoâng caàn ñoaùn nöõa. ta laø ngöôøi cuoái cuøng ñöôïc choïn cho laàn choïn moân chuû ñôøi thöù baûy. – Vaäy laø ñaõ boán möôi taùm naêm? – Sai roài. Ta laø ngöôøi cuoái cuøng trong nhöõng ngöôøi thaát baïi. Do ñoù ta ñöôïc choïn caùch ñaây naêm möôi moät naêm. Sau ta, ba naêm sau ñoù, nghóa laø ñuùng vôùi veà tröôùc, vò moân chuû ñôøi thöù baûy môùi ñöôïc choïn. Baïch Quan Nhaät ngaån ngöôøi leân leân lieác nhìn voùc daùng haõy coøn thon thaû cuûa myõ phuï, nhaát laø maùi toùc vaãn coøn oùng möôït maø cuûa myõ phuï. Sau ñoù, Baïch Quan Nhaät laép baép: – Hoùa ra.. hoùa ra nieân kyû cuûa moân chuû laø...laø... Myõ phuï gaät ñaàu: – Ngoaøi luïc tuaàn roài, vaø thieáu hieäp seõ heát kinh ngaïc neáu bieát ta nhôø kyõ thuaät truï nhan môùi vöôït thaéng söï taøn phaù cuûa thôøi gian. Vaø cuõng nhôø kyõ thuaät naøy, nhôø voõ coâng cuûa ta nhænh hôn moät chuùt so vôùi ba vò tröôûng laõo neân ba möôi naêm qua coâng theâm möôøi laêm naêm tröôùc ñoù daønh cho vieäc tuyeån choïn moân chuû ñôøi thöù taùm, ta luoân ñöôïc choïn laø ngöôøi taïm thôøi thay quyeàn chaáp chöôûng moân hoä. Ngöøng lôøi moät luùc, sau ñoù myõ phuï chôït thôû ra: – Khoâng phaûi ngaãu nhieân ta ñeà caäp chuyeän ta cho thieáu hieäp nghe. Kyø thöïc, ta meät moûi laém roài cho vieäc chôø ñôïi moät moân chuû ñích thöïc. Vaø neáu laàn naøy thieáu hieäp laø nhaân vaät thöø möôøi ñöôïc choïn, giaû nhö thieáu hieäp coù phuùc phaän hôn ngöôøi vöôït qua ñöôïc Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng, trôû thaønh moân chuû ñôøi thöù chín cuûa Nguoànï: MAI HOA TRANG 6 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) boån moân, ta seõ laø ngöôøi sung söôùng nhaát khi giao quyeàn chaáp chöôûng Thaàm Moân cho thieáu hieäp. Baïch Quan Nhaät öu tö: – Ñeå giuùp moân chuû truùt boû gaùnh naëng nhaát laø qua thôøi gian quaù daøi chæ laø ngöôøi taïm thôøi chaáp chöôûng moân hoä, vaõn sinh naøo ngaïi ngaàn töø nan. Vaõn sinh chæ lo baûn thaân khoâng ñuû phuùc phaän khoâng ñuû tö caùch hoaëc tö chaát nhö moân chuû mong ñôïi. Myõ phuï ñöa tay chæ veà phía tröôùc maët: – Phía sau Thaàn Ñaøn nôi ñaët linh vò toà sö laø loái vaøo duy nhaát, Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng. Goïi laø Lieân Hoaøn Ñoäng vì trong ñoù coù taát caû chín thaïch ñoäng, tuaàn töï goïi laø ñeä nhaát, ñeä nhò, ñeán ñeä cöûu ñoäng. Muoán vaøo ñeä nhaát ñoäng phaûi qua ñeä nhaát quan. Ñaây laø quan aûi caàn thieát ñeå kieåm nghieäm ñôûm löôïc cuûa nhaân vaät saép ñöôïc choïn laøm moân chuû. Quan aûi ñoù seõ nhö theá naøo, luùc vaøo ñoù thieáu hieäp seõ töï bieát. Tuaàn töï nhö theá thieáu hieäp seõ tieáp nhaân sôû hoïc cuûa boån moân ôû töøng thaïch ñoäng. Vaø vöôït qua ñoäng thöù nhaát thieáu hieäp môùi ñuû baûn lónh vaøo ñoäng thöù hai, töông töï nhö vaäy cho ñeán heát. Vaø heã ai qua ñöôïc ñeä cöûu ñoäng seõ nghieãm nhieân laø moân chuû boån moân vaø ñöôïc moân nhaân boån moân nghinh ñoùn ôû ngay Thaàn Ñaøn naøy. Baïch Quan Nhaät baät hoû i: – Coøn nhö khoâng vöôït qua ñeä cöûu ñoäng! Baèng aùnh maét thaãn thôø myõ phuï ñaùp: – Ngoaïi tröø loái xuaát ñoäng ôû ñeä cöûu ñoäng laø ñöa ñeán Thaàn Ñaøn naøy, taùm ñoäng coøn laïi seõ ñöa thieáu hieäp ñeán caùc vò theá khaùc nhau trong boån moân. ÔÛ ñeä nhaát ñoäng, loái xuaát ñoäng laø ñeä cöûu phaân ñaøn. Neáu thieáu hieäp vì lyù do gì ñoù buoäc phaûi xuaát ñoäng ôû ngay quan aûi thöù nhaát, thieáu hieäp seõ maõi maõi laø moân nhaân baäc thöù chín, laø baäc thaáp nhaát ôû boån moân. Ngöôïc laïi neáu thieáu hieäp xuaát ñoäng ôû ñeä cöûu ñoäng ta noùi roài thieáu hieäp seõ laø moân chuû. – Nhö baûn thaân moân chuû luùc tröôùc moân chuû ñaõ qua bao nhieâu aûi? – Baûy. Ta xuaát ñoäng ngang baèng vôùi tam laõo hieän giôø. – Vaäy chöa coù ai qua ñöôïc taùm quan aûi? – Coù, vaø vì ngöôøi ñoù laïi tieáp tuïc qua quan aûi thöù chín neân töø bao ñôøi nay chæ coù ngöôøi qua ñuû chín quan aûi neân ñöôïc laøm moân chuû. Khoâng coù ai chæ qua môùi taùm quan aûi ñaõ quay laïi. – Vaäy giaû nhö vaõn sinh chæ qua moät hoaëc laø hai aûi ñaàu... Myõ phuï ngaét lôøi: – Thieáu hieäp seõ nhö moïi ngöôøi, seõ vónh vieãn löu laïi ñaây, khoâng ñöôïc xuaát ñaàu loä dieän cho ñeán khi töï hoaøn thieän voõ coâng coù baûn lónh ngang baèng ngöôøi ñaõ qua naêm quan aûi. Nguoànï: MAI HOA TRANG 7 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Baïch Quan Nhaät lo ngaïi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Nhö vaäy chæ khi naøo vaõn sinh coù baûn lónh ngang baèng vôùi ngöôøi ñaõ vöôït qua naêm quan aûi môùi coù theå xuaát giang hoà vaø tìm thuø nhaân traû thuø? – Ñuùng vaäy. Vaø ñoù chính laø ñoäng löïc thoâi thuùc thieáu hieäp phaûi coá gaéng baèng moïi giaù ñeå vöôït qua chí ít laø naêm aûi. Nhöng cuõng phaûi noùi theâm... Baïch Quan Nhaät noân noùng: –Vaõn sinh hieåu roài. Ñieàu moân chuû muoán noùi theâm laø boån moân caàn phaûi coù moân chuû? Bôûi neáu khoâng coù moân chuû, vaõn sinh duø vöôït qua naêm hoaëc saùu aûi vaãn khoâng ñöôïc pheùp xuaát hieän giang hoà? Myõ phuï thöøa nhaän: – Khoâng sai. Nghieâm leänh cuûa boån moân laø theá. Baïch Quan Nhaät chôït hít moät hôi thaät daøi noùi: – Ñöôïc vaõn sinh seõ taän taâm taän löïc cho vieäc naøy. Khoâng phaûi vì muoán ñöôïc laøm chöôûng moân nhaân maø laø khoâng theå ñeå thuø nhaân cöù ung dung töï do töï taïi do khoâng coù ai tìm ñeán baùo thuø. Myõ phuï baûo: – Ñoù caøng laø ñoäng löïc giuùp nhieàu cho thieáu hieäp, coøn baây giôø tröôùc khi thieáu hieäp tieán vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng ta cho raèng ñaõ ñeán luùc tieán haønh nghi thöùc laäp theä, thieáu hieäp seõ chính thöùc laø moân nhaân boån moân... Nghi thöùc tieán haønh tröôùc linh vò toå sö, Baïch Quan Nhaät maõi maõi laø moân nhaân Thaàn Moân soáng laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân, cheát cho Thaàn Moân. Sau ñoù, baèng loái duy nhaát ôû phía sau Thaàn Ñaøn, Baïch Nhaät Quan daán böôùc tieán vaøo Lieân Hoaøn Ñoäng... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 8 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2