Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 12

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

62
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 12: Ẩn tình ở Thần môn ... Bóng chiều nhập nhoạng, khiến bóng nhân ảnh của Bạch Quan Nhật cơ hồ lẫn vào nền vách đá sẫm màu. Bạch Quan Nhật phục người xuống nền đá, đưa đầu ra ngoài miệng vực mắt nhìn xuống tai lằng nghe, miệng gào gọi:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 12

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Hai AÅN TÌNH ÔÛ THAÀN MOÂN …B oùng chieàu nhaäp nhoaïng, khieán boùng nhaân aûnh cuûa Baïch Quan Nhaät cô hoà laãn vaøo neàn vaùch ñaù saãm maøu. Baïch Quan Nhaät phuïc ngöôøi xuoáng neàn ñaù, ñöa ñaàu ra ngoaøi mieäng vöïc maét nhìn xuoáng tai laèng nghe, mieäng gaøo goïi: – Maïnh Ñaït Nhaân! Maïnh huynh ñeä! Sau ñoâi ba laàn goïi nhö vaäy, laàn sau lôùn hôn laàn tröôùc hai maét Baïch Quan Nhaät vuït saùng rôõ voäi vaøng ñöùng daäy. Baïch Quan Nhaät coù mang theo moät cuoän daây daøi. Vaø sau khi coät moät ñaàu vaøo choã coá ñònh, Baïch Quan Nhaät nhanh nheïn thoøng ñaàu daây coøn laïi xuoáng mieäng vöïc. Moät luùc sau daây ñaõ heát ñoäng ñaäy coù phaàn thaúng ra, Baïch Quan Nhaät laïi choõ mieäng goïi xuoáng: – Ñaõ ñöôïc chöa? Ta keùo ñaây. Vaø Baïch Quan Nhaät töø töø keùo daây leân. Daây vaãn thaúng cho bieát ôû ñaàu daây phía döôùi phaûi coù moät vaät naëng mang vaøo, ñieàu naøy khieán Baïch Quan Nhaät phaûi theâm thaän troïng luùc keùo daây leân. Hoaøng hoân vaãn töø töø buoâng phuû tuy vaäy vaãn cho Baïch Quan Nhaät nhìn thaáy hình haøi cuûa nhaân vaät vöøa ñöôïc Baïch Quan Nhaät keùo leân. Baïch Quan Nhaät kinh taâm keâu leân: – Laø nhò tröôûng laõo ö? Sao laïi theá naøy? Tuy kinh taâm, nhöng khi bieát nhaân vaät vöøa ñöôïc keùo leân vaãn coøn sinh khí, Baïch Quan Nhaät nheï nhaøng tìm choã ñaët nhaân vaät ñoù naèm xuoáng. Tay laàn laàn gôõ moái daây ñaõ ñöôïc coät quanh thaân nhaân vaät noï, Baïch Quan Nhaät khe kheõ hoûi: – Sao nhò tröôûng laõo ra noâng noãi naøy? Ai ñaõ nhaãn taâm... Nhaân vaät noï chôït theàu thaøo: – Laø ngöôi ñoù sao Baïch chuyeân söù? Nhö vaäy ñuû chöùng toû tieåu töû hoï Maïnh khoâng heà doái gaït ta. Ngöôi haõy mau giuùp tieåu töû... Töø choã mieäng vöïc thanh aâm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vang leân: – Taïi haï töï leo leân ñöôïc roài. Ha... ha...! Khoâng ngôø Baïch huynh daùm quay laïi khieán taïi haï nöûa möøng nöûa lo. Nguoànï: MAI HOA TRANG 141 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Baïch Quan Nhaät ñöa tay ra keùo maïnh Maïnh Ñaït Nhaân leân bôø vöïc: (Khuyeát Danh) – Ñöông nhieân laø khoâng theå boû maëc Maïnh huynh ñeä roài... Sao Maïnh huynh ñeä laïi baûo nöûa möøng nöûa lo? Maïnh Ñaït Nhaân nhìn quanh sau ñoù döøng muïc quang vaøo laõo nhaân vöøa ñöôïc Baïch Quan Nhaät keùo leân: – Möøng vì seõ xoùa boû noãi hieàm nghi maø vò tieàn boái luoân daønh cho taïi haï. Coøn lo laø lo Baïch huynh khoâng kheùo giöõ kín haønh tung voâ tình daãn ñöôøng chæ loái cho boïn aùc nhaân tìm ñeán. Baïch Quan Nhaät ñoû maët: – Sau khi muïc kích Maïnh huynh ñeä duøng möu meïo ñoái phoù vôùi ñoái phöông ít nhieàu Baïch Quan Nhaät ta cuõng saùng maét ra. Maïnh huynh ñeä yeân taâm! Phaûi chôø ñeán khi boïn hoï thaät söï boû ñi ta môùi daùm voäi vaøng tìm ñeán traán thaønh gaàn nhaát ñeå saém söûa vaät duïng caàn thieát. Ta naøo ngôø, Maïnh huynh ñeä laïi coøn coù coâng giaûi nguy cho nhò tröôûng laõo boån moân. Maïnh Ñaït Nhaân nghieâm maët: – Taïi haï voõ coâng non keùm, laïi khoâng am hieåu y thuaät, toát hôn heát Baïch huynh neân xem xeùt ngay toaøn boä kinh maïch cho laõo... Laõo nhaân noï theàu thaøo: – Khoâng caàn phaûi xem voâ ích. Laõo phu bò coâng phu Cöõu Truøng chaán ñoäng coù theå caàm cöï ñeán nay ba ngaøy cuõng laø quaù laém roài. Cho duø coù Hoa Ñaø taùi theá... Baïch Quan Nhaät bieán saéc: – Nhò tröôûng laïo bò coâng phu boån moân ñaõ thöông? Thaät theá sao? Khoâng leõ ôû boån moân coù keû thuø baáy laâu nay tieàm phuïc? Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Baïch huynh coøn hoûi han gì nöõa? Duø sao cuõng neân nghó caùch giuùp leänh tröôûng laõo duy trì sinh maïng tröôùc ñaõ. Laõo nhaân laïi theàu thaøo: – Tieåu töû ngöôi quaû coù loøng daï nhaân töø. Ñöøng ñeå taâm chuyeän laõo phu maõi nghi ngôø ngöôi. Baïch Quan Nhaät ngô ngaùc: – Chuyeän gì ñaõ xaûy ra? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Taïi haï rôi xuoáng vöïc ñuùng vaøo luùc leänh tröôûng laõo ñang vaän coâng trò thöông. Taïi haï duø giaûi thích theá naøo leänh tröôûng laõo cuõng khoâng chòu tin... Laõo nhaân thôû haét ra: Nguoànï: MAI HOA TRANG 142 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Laõo phu cuõng khoâng giaáu loøng. Cho duø baây giôø ñaõ roõ laø thaät söï Baïch chuyeân söù tìm ñeán cöùu ngöôi laõo phu vaãn khoâng tin laø ngöôi ñaõ coá tình lao xuoáng vöïc. Laïi coøn baûo ñoù laø ñeå tìm sinh loä nöõa. Tröø phi ngöôi baûo ngöôi gaëp may... Baïch Quan Nhaät nheï nhaøng ngaét lôøi: – Coù theå nhò tröôûng laõo chöa bieát möu trí cuûa Baïch huynh ñeä. Kyø thöïc maõi ñeán khi nghe hai keû aùc kia khaùo nhau raèng Maïnh huynh ñeä ñaõ bò ñaåy xuoáng vöïc Baïch moã duø baùn tín baùn nghi vaãn phaûi nghó ñoù chính laø keá ñaøo sinh cuûa Maïnh huynh ñeä. Vaø thaät söï ñaõ minh chöùng ñieàu ñoù laø ñuùng. Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi nhìn Baïch Quan Nhaät: – Baïch huynh ñaõ ñoaùn nhö theá sao? Baïch Quan Nhaät laéc ñaàu: – Neáu khoâng coá coâng suy nghó raèng taïi sao maïnh huynh ñeä laïi coá tình baûo laõo cung chuû phaûi phaùt kình vaøo vaùch ñaù caïnh mieäng vöïc, coù leõ cho ñeán giôø ta vaãn chöa ñoaùn ra. Phaûi chaêng Maïnh huynh ñeä laøm theá ñeå öôùc löôïng ñoä saâu cuûa vöïc Tieâu Hoàn? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Phaàn thì ñeå bieát ñoä saâu, phaàn khaùc nhôø ñoù môùi bieát ôû phía beân taû vöïc caùnh vaùch ñaù coù moïc nhieàu lôùp caây hoang daïi. Phaûi chaéc chaén nhö theá taïi haï môùi daùm maïo hieåm tìm con ñöôøng soáng giöõa ñöôøng cheát. Baïch Quan Nhaät thaùn phuïc: – Ngöôøi nhö Maïnh huynh ñeä chaúng traùch ñaïi tröôûng laõo ñaõ quyeát ñònh tuyeån choïn... Nhò tröôûng laõo vuït môû to hai maét: – Noùi sao? Baïch chuyeân söù cuõng bieát chuyeän ñaïi tröôûng laõo ñaõ tuyeån choïn tieåu töû? Baïch Quan Nhaät chôït nhìn Maïnh Ñaït Nhaân. Hieåu yù Maïnh Ñaït Nhaân giaûi thích: – Nhö ñaõ noùi, vì khoâng tin neân leänh tröôûng laõo cöù ñeà quyeát taïi haï laø ngöôi ñöôïc tam tröôûng laõo sai ñeán thaùm thính... Baïch Quan Nhaät keâu leân: – Sao kia? Laø tam tröôûng laõo ñaõ haï thuû nhò tröôûng laõo? Taïi sao? Maïnh Ñaït Nhaân lieác nhìn nhò tröôûng laõo: – Luùc ñoù taïi haï cuõng töï hoûi nhö theá. Vaø khi ñöôïc bieát xuaát xöù cuûa leänh tröôûng laõo laø Thaàn Moân taïi haï môùi ñem chuyeän taïi haï ñöôïc ñaïi tröôûng laõo tuyeån choïn noùi cho nhò tröôûng laõo nghe. Theá nhöng leänh tröôûng laõo thuûy chung vaãn khoâng tin laïi coøn cho ñaïi tröôûng laõo cuõng coù taâm laøm phaûn nhö tam tröôûng laõo. Mong Baïch Nguoànï: MAI HOA TRANG 143 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng huynh bieän baïch cho. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Baïch Quan Nhaät ngaån ngöôøi. Moät luùc sau y môùi leân tieáng: – Maïnh huynh ñeä daùm lieàu maïng taïo cô hoäi cho ta thoaùt thaân, nghóa cöû naøy khoâng theå coù ôû keû coù taâm ñòa ñoäc aùc. Tieáp theo ñoù coøn heát loøng giaûi nguy cho nhò tröôûng laõo, ta nghó... Nhò tröôûng laõo göôïng keâu leân: – Baïch chuyeân söù haõy chôù voäi keát luaän nhö theá. Haõy nghe laõo phu giaûi thích ñaây. Chæ coøn khoâng ñaày moät tuaàn traêng nöõa laø ñeán tieát Ñoan Ngoï giaû nhö ñaây laø thuû ñoaïn cuûa laõo tam, y phaûi haønh ñoäng nhö theá ñeå ñöôïc loøng laõo phu vaø Baïch chuyeân söù. Giaû nhö Maïnh tieåu töû cuõng ñöôïc tam tröôûng laõo tuyeån choïn vaø laõo tam cuõng ñoàng loøng laøm phaûn vôùi laõo ñaïi, phaûi chaêng Maïnh tieåu töû voâ hình chung ñöôïc theâm söï taùn ñoàng cuûa laõo phu vaø caû Baïch chuyeân söù? Laõo phu cheát khoâng tieác chæ ngaïi vieäc tuyeån choïn laàm ngöôøi. Baïch Quan Nhaät deø daët: – Giaù nhö coù chuyeän naøy moân chuû vaãn coøn ñoù, möu moâ cuûa tam tröôûng laõo ñaâu theå thaønh söï thaät? Huoáng chi... Nhò tröôûng laõo thôû haét ra: – Sao? Baïch Quan Nhaät ñaùp nheï: – Ngöôøi ñöôïc choïn phaûi coù ña soá. Vaû laïi, ñaâu phaûi ai ñöôïc choïn cuõng vöôït qua ñuû Cöûu Quan? Nhò tröôûng laõo theàu thaøo: – Ñaèng naøo laõo phu cuõng laø ngöôøi saép cheát. Ñöôïc laõo phu uûy thaùc phaàn cuûa laõo phu cho Baïch chuyeân söù. Baïch chuyeân söù coù theå tuøy nghi söû duïng tín vaät cuûa laõo phu cho ngöôøi ñöôïc Baïch chuyeân söù tuyeån choïn. Tín vaät hieän ñang giaáu trong haøi cuûa laõo phu. Baïch chuyeân söù haõy mau laáy ra. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy Baïch Quan Nhaät töø töø côûi haøi cuûa nhò tröôûng laõo. Cuoái cuøng Baïch Quan Nhaät keâu leân: – Nhò tröôûng laõo! Sao... Ñuùng luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoâ hoaùn: – Coù ngöôøi! Baïch huynh haõy... Maïnh Ñaït Nhaân khoâng kòp keâu heát lôøi vaø tuy Baïch Quan Nhaät phaûn öùng tuy nhanh – y laäp töùc quay nhìn veà phía sau nôi Maïnh Ñaït Nhaân ñang nhìn baèng aùnh maét hoát hoaûng nhöng söï vieäc dieãn ra nhanh hôn taát caû. Töø vò trí naøo khoâng roõ coù moät boùng nhaõn aûnh nhanh thaät nhanh chôït lao thoác Nguoànï: MAI HOA TRANG 144 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám veà phía Maïnh Ñaït Nhaân ba ngöôøi. (Khuyeát Danh) Thaân phaùp cuûa nhaân vaät ñoù nhanh ñeán ñoä Maïnh Ñaït Nhaân duø laø ngöôøi ñaàu tieân phaùt hieän duø ñöôïc ñoái dieän vôùi nhaân vaät ñoù vaãn khoâng sao troâng thaáy roõ dieän maïo keû ñoù nhö theá naøo. Cuõng moät phaàn laø do boùng chieàu ñaõ chuyeån qua maøu saäm ñen trôøi cuõng saép toái. Maïnh Ñaït Nhaân chæ nghe Baïch Quan Nhaät boãng lôùn tieáng quaùt leân caêm phaãn: – Laø laõo? Hoùa ra muoán cöôùp tín vaät cuûa nhò tröôûng laõo? Ñôõ! Vuø... Cuøng vôùi Baïch Quan Nhaät phaùt kình Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy caû hai chieác haøi cuûa nhò tröôûng laõo vaãn do Baïch Quan Nhaät caàm giöõ bò nhaân vaät noï chieám ñoaït. Cuøng luùc naøy nhaân vaät noï cuõng phaùt kình, moät luoàng kình haàu nhö Maïnh Ñaït Nhaân chöa bao giôø nhìn thaáy ai thi trieån maïnh nhö vaäy. Luoàng kình lao aäp ñeán cuõng nhanh nhö boùng aûnh cuûa nhaân vaät noï. Vuø... AÀm! Tieáng chaïm kình vang leân quaù gaàn dö kình laøm cho Baïch Quan Nhaät vaø Maïnh Ñaït Nhaân cuøng bò chaán bay veà phía haäu. Vaø ôû phía sau hoï thaät khoâng may chính laø mieäng vöïc Tieâu Hoàn. Caû hai cuøng naëng neà rôi xuoáng vöïc ôû beân treân chæ coøn voïng laïi traøng cöôøi ñaéc yù cuûa nhaân vaät kia: – Ha... ha... oOo Sau moät luùc laâu choaùng ngaát beân tai Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe tieáng Baïch Quan Nhaät goïi: – Maïnh huynh ñeä! Maïnh huynh ñeä vaãn oån chöù? Maïnh Ñaït Nhaân ö ö? keâu vaø ñònh cöïa mình thì nghe thanh aâm cuûa Baïch Quan Nhaät thì thaøo beân tai: – Chôù lay ñoäng. Khoâng kheùo chuùng ta laïi rôi xuoáng vöïc thì khoán. Caâu noùi naøy laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân hoaøn toaøn tænh laïi. Thoaùng naèm im ngaãm nghó, Maïnh Ñaït Nhaân kheõ hoûi: – Ñaõ canh maáy roài Baïch huynh? – Khoaûng canh ba! Ta hieåu Maïnh huynh ñeä hoûi gì roài. Coù leõ chuùng ta cuõng chæ vöøa môùi ngaát ñaáy thoâi. – Taïi haï cuõng nghó vaäy. Vaø raát coù theå beân döôùi ñaùy vöïc ñang coù ngöôøi tìm Nguoànï: MAI HOA TRANG 145 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng kieám thi theå chuùng ta. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Coù moät thoaùng im laëng sau ñoù Baïch Quan Nhaät thì thaøo: – Ta hieåu roài! Maïnh huynh ñeä tính sao? – Baïch huynh tænh laïi tröôùc coù kòp quan saùt gì chöa? – Roài! Dö kình chaán quaù maïnh hieän chuùng ta ñang lô löûng treân moät taøng caây beân kia cuûa mieäng vöïc. – Nhö vaäy mieäng vöïc roäng hôn ba tröôïng, raát coù theå sau khi khoâng tìm thaáy thi theå cuûa chuùng ta döôùi ñaùy vöïc ñoái phöông seõ qua beân naøy vöïc vaø laïi tieáp tuïc kieám tìm chuùng ta. – Ta chæ sôï laõo seõ tìm caùch laên ñaù xuoáng. Duø laø huù hoïa nhöng ñoù seõ laø bieän phaùp höõu hieäu nhaát vaøo luùc naøy. – Cuõng coù theå! Baïch huynh coù thöû tìm hieåu taøng caây, nôi ñaõ voâ tình giöõ chuùng ta laïi chöa? – Chöa! Ta ñònh... Baïch Quan Nhaät boãng ngöng lôøi giöõa chöøng. Ñoù cuõng laø luùc Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe coù nhöõng tieáng ñoäng aàm aàm töø treân cao voïng xuoáng. AØo... aøo... Vaø Maïnh Ñaït Nhaân hoaøn toaøn hieåu tröôùc khi nghe Baïch Quan Nhaät coá quaùt vaøo tai, quaùt ñuû to cho Maïnh Ñaït Nhaân nghe. Quaû nhieân laõo ñaõ laên ñaù xuoáng. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng quaùt traû: – Ñaønh phaûi lieàu thoâi! Haõy men theo taùn caây neùp saùt vaøo vaùch ñaù. Khoâng coù cô hoäi tìm hieåu xem taùn caây moïc theo höôùng naøo vaø möùc ñoä cöùng caùp ra sao, trong tình theá hieåm ngheøo caû hai ñaønh choäp böøa vaøo taøng caây, gaëp phaûi vaät gì to cöù vòn vaøo. Maïnh Ñaït Nhaân choäp phaûi moät caønh caây to khoûe laäp töùc buoâng ngöôøi xuoáng. Naøo ngôø caïnh beân tay Maïnh Ñaït Nhaân boãng xuaát hieän theâm baøn tay cuûa Baïch Quan Nhaät. Caû hai ngaãu nhieân cuõng choäp vaøo moät caønh caây neân cuøng buoâng ngöôøi xuoáng. Raéc... Tieáng caønh caây bò gaõy laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân phaûi quaùt: – Chuyeån ñoåi vò trí mau! Cuõng luùc naøy Baïch Quan Nhaät laïi keâu leân: – Thu chaân khí leân thöôïng baøn. Thaân theå seõ nheï ñi caønh caây vaãn chòu ñöôïc. Moãi ngöôøi moät yù neân haønh ñoäng khoâng coøn nhaát quaùn. Maïnh Ñaït Nhaân vöøa chuyeån sang caønh caây beân caïnh thì ñeán löôït caønh caây ñoù Nguoànï: MAI HOA TRANG 146 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng laïi gaõy. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Raéc! Tieáng caønh caây gaõy thaät saéc goïn, caønh caây laäp töùc lìa thaân chuyeån dòch nhanh veà phía beân döôùi. Ñuùng luùc naøy tieáng ñaù laên ñaõ caän keà. AØo... aàm... Khoâng chæ coù moät khoái ñaù bò laên xuoáng maø nhieàu khoái ñaù cuõng bò ñaåy laên theo. Moät khoái ñaù laên thaúng vaøo taøn caây. Raøo... raøo... Maïnh Ñaït Nhaân nghe tieáng Baïch Quan Nhaät keâu theùt: – Nguy tai. Ñoù cuõng laø luùc caønh caây ñang bò Maïnh Ñaït Nhaân naém giöõ sau khi lìa thaân boãng bò ngheõn vaøo moät keït ñaù voâ tình xuaát hieän ôû vaùch ñaù. Maïnh Ñaït Nhaân nhôø ñoù ñöôïc giöõ laïi. Khoái ñaù treân kia vaãn tieáp tuïc lao xuoáng. AØo...AØo... Nhieàu nhaùnh caây do bò khoái ñaù luùc lao qua ñeø gaãy cuõng laàn löôït rôi xuoáng. Khoái ñaù lao söôït ngang thaân hình ñang treo lô löûng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. AØo... AØo... Tieáp theo ñoù nhöõng nhaùnh caây bò rôi xuoáng cuõng laàn löôït quaät aøo aøo vaøo Maïnh Ñaït Nhaân. Raøo... raøo... Cuøng vôùi nhöõng caønh caây laø thaân hình Baïch Quan Nhaät cuõng rôi xuoáng. Maïnh Ñaït Nhaân bieát roõ ñieàu naøy vì khi rôi xuoáng Baïch Quan Nhaät theo baûn naêng ñaõ quô quaïng töù tung vaø trong luùc voâ tình tay cuûa Baïch Quan Nhaät choäp ñuùng vaøo nhaùnh caây ñang treo giöõ Maïnh Ñaït Nhaân. Thaân hình cuûa Baïch Quan Nhaät vì theá va chaïm maïnh vaøo Maïnh Ñaït Nhaân. Bò Baïch Quan Nhaät va vaøo neáu Maïnh Ñaït Nhaân buoâng tay thì seõ rôi xuoáng ñaùy vöïc. Do cöôõng laïi neân thaân hình Maïnh Ñaït Nhaân bò ñung ñöa vaø va vaøo vaùch ñaù. Boáp! Tuy bò va hai laàn, laàn sau ñau hôn laàn tröôùc nhöng Maïnh Ñaït Nhaân nhôø ñoù phaùt hieän ra moät ñieàu laï. Nguoànï: MAI HOA TRANG 147 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân thì thaøo hoûi Baïch Quan Nhaät, luùc naøy cuõng ñaõ nhaän ra vöøa rôi xuoáng caïnh Maïnh Ñaït Nhaân: – Baïch huynh... Baïch Quan Nhaät chôït thì thaøo khoâng thaønh tieáng: – Suît! Coâng phu Ñòa Thính cuûa laõo raát tinh töôøng. Ñöøng leân tieáng, laõo seõ khoâng phaùt hieän. Maïnh Ñaït Nhaân noùi nhoû thaät nhoû: – Phía beân taû taïi haï coù moät huyeät khaåu. Taïi haï vaøo tröôùc ñaây. Tay vaãn giöõ moät caønh caây, Maïnh Ñaït Nhaân sau moät luùc töï ñung ñöa thaân mình cuoái cuøng cuõng duøng chaân moùc vaøo moät beân huyeät khaåu. Maïnh Ñaït Nhaân sau ñoù tieáp tuïc di chuyeån cho ñeán luùc loït vaøo huyeät khaåu. Duøng hai tay tìm hieåu qua ñòa hình, caûm thaáy ñuû choã cho hai ngöôøi cuøng chui vaøo Maïnh Ñaït Nhaân töø huyeät khaåu nghieâng mình ra, chaïm tay vaøo thaân hình Baïch Quan Nhaät. Hieåu ñoù laø daáu hieäu caàn thieát. Baïch Quan Nhaät cuõng töï ñung ñöa thaân mình cho ñeán khi ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân choäp giöõ vaøo hai chaân. Baïch Quan Nhaät thu ngöôi vaøo huyeät khaåu, ngoài caïnh Maïnh Ñaït Nhaân vaø duøng hai tay vaïch vaøo loøng baøn tay Maïnh Ñaït Nhaân hai chöõ: –”Ña taï” – Maïnh Ñaït Nhaân cuõng duøng caùch thöùc ñoù trao ñoåi vôùi Baïch Quan Nhaät: – “Baây giôø phaûi laøm gì?” – “Khoâng theå xem thöôøng thuaät Ñòa Thính cuûa boån moân. Giöõ yeân laëng! Nghæ ngôi ñôïi trôøi saùng” – “Ñaønh vaäy!” Vaø hoï giöõ yeân chôû trôøi saùng thaät! oOo Baïch Quan Nhaät laø ngöôøi ngoài ngay beân ngoaøi, y ñöa maét ta nhìn leân cao moät hoài roài laïi nhìn xuoáng döôùi. Sau ñoù Baïch Quan Nhaät nhaët moät maãu caây, vaïch vaøo vaùch ñaù tröôùc maët Maïch Ñaït Nhaân: – “Huyeät khaåu hieän bò che kính baèng nhieàu caønh caây ñeâm qua rôi gaõy. Laõo khoù phaùt hieän ra ta, ngöôïc laïi ta cuõng khoâng nhìn thaáy laõo” Vì trôøi saùng ñaõ laâu neân caùch trao ñoåi naøy thaät tieän, ñoïc baèng maét vaãn ñeã daøng hôn duøng trí ñeå ñoaùn töï daïng. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng nhaët moät maãu caây vaø vieát: – “Laõo laø tam tröôûng laõo?” – “Khoâng phaûi! Laø ñaïi chuyeân söù. Nhieàu naêm tröôùc ñaõ thaát tung. Sau ñoù, do ta qua ñöôïc ñeä luïc quan, ta ñöôïc ñaëc caùch leân haøng ñeä thaát chuyeân söù. Nguoànï: MAI HOA TRANG 148 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Töøng vò chuyeân söù sau ñoù cuõng ñöôïc thaêng leân moät baäc vaø nhò chuyeân söù ñaõ thay choã cho ñaïi chuyeân söù” – “Baïch huynh ñaõ vaøo Thaàn Moân bao laâu?” – “Ba naêm tröôùc ñaây! Ta laø löôït ngöôøi cuoái cuøng tuyeån choïn. Goïi laø löôït cuoái cuøng vì ñoù laø löôït thöù möôøi.” – “Taïi haï coù nghe bieát ñieàu naøy, qua ñaïi tröôûng laõo. Vaø sau möôøi löôït moãi löôït caùch nhau ba naêm do Thaàn Moân vaãn chöa coù moân chuû neân vò moân chuû taïm thôøi chaáp chöôûng cöông vò moân chuû keå nhö chính thöùc ñaûm nhieäm luoân cöông vò ñoù?” – “Khoâng sai! Do vaäy...” – “Taïi haï ñònh hoûi, sao Baïch huynh bieát roõ laõo ta laø ñaïi chuyeân söù, moät khi laõo thaát tung ñaõ laâu vaø Baïch huynh thì chæ môùi gia nhaäp Thaàn Moân?” – “Ñaâu coù gì khoù ñaâu! Ñoù laø qua coâng phu vöôït treân baäc ñaïi chuyeân söù cuûa laõo” – “Nghóa laø sao?” – “Theo boá trí cuûa boån moân, phaøm nhöõng ai vöôït qua ñeä thaát quan thì ñöôïc xeáp laøm tröôûng laõo. Nhöõng ai qua ñeä luïc ñeä nguõ quan thì ñöôïc xeáp laøm chuyeân söù hoaëc ñöôøng chuû. ÔÛ boån moân coù taát caû möôøi boán ngöôøi nhö vaäy. Trong ñoù, vò moân chuû ñöông nhieäm vaø hai tröôûng laõo ñaïi vaø nhò ñaõ thaät söï vöôït qua ñeä Thaát Quan. Do caàn moät vò leân laøm moân chuû taïm thôøi vaäy laø moät trong tam vò tröôûng laõo bò khuyeát choã. Ñeå boå khuyeát, laõo tam tröôûng laõo chính laø vò ñaïi chuyeân söù chuyeån leân. Töông töï nhö vaäy laõo nhò chuyeân söù sau khi ñöôïc thaêng leân ñaïi chuyeân söù khoâng ñöôïc bao laâu boãng thaát tung...” – “Taïi haï hieåu roài! Baïch huynh noùi laø nhaän ra laõo ta laø do coâng phu cuûa laõo treân baäc Baïch huynh, chæ laø thaát chuyeân söù?” – “Ñuùng vaäy! Vì ñaïi chuyeân söù laø baäc cuoái cuøng, seõ chuyeån leân baäc tröôûng laõo neáu caàn, neân vò chöùc naøy ñöôïc moân chuû ñaéc caùch cho luyeän coâng phu ôû ñeä thaát quan. Laõo treân baäc cuûa ta laø vì vaäy.” – “Roõ roài! Vaäy dieän maïo cuûa laõo theá naøo, Baïch huynh hoaøn toaøn khoâng bieát?” – “Khoâng!” – “Vaäy Baïch huynh coù nghó laø taïi sao laõo muoán chieám ñoaït tín vaät cuûa nhò tröôûng laõo?” – “Ta coù mô hoà ñoaùn ñöôïc. Nhöng ñaõ coù Maïnh huynh ñeä ÔÛ ñaây, coù leõ ñeå Maïnh huynh ñeä ñoaùn thay cho ta thì chuaån xaùc hôn.” – “Baïch huynh sao laïi quaù ñeà cao taïi haï?” – “Ta khoâng ñeà cao! Ñoù laø söï thaät. Maïnh huynh ñeä thoâng tueä hôn ta boäi phaàn. Naøo noùi ñi?” – “Taïi haï khoâng theå noùi. Vì nhö theå nhaát ñònh seõ gaây nguy haïi cho ñaïi tröôûng laõo” – “Taïi sao?” Maïnh Ñaït Nhaân chôït vieát: – “Ñaõ tröa roài! Chuùng ta aån maõi ñaây thaät thaát saùch. Caàn phaûi...” – “Ñeå ta vaän duïng thuaät Ñòa Thính hy voïng seõ bieát laõo boû ñi chöa” Moät luùc sau, Baïch Quan Nhaät vieát: – “Khoâng coù ñoäng tònh gì.” – “Ñeå bieát laõo coøn aån thaân hay khoâng coù leõ chuùng ta phaûi lieàu.” Baïch Quan Nhaät ngaãm nghó moät hoài môùi gaät ñaàu, toû yù taùn ñoàng caùch laøm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Ñaõ chuaån bò saün Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc leân tieáng vaø coá tình noùi to: – Baïch huynh nghó xem lieäu nhò tröôûng laõo coøn soáng hay ñaõ cheát? Noùi xong, Maïnh Ñaït Nhaân xua tay ra hieäu cho Baïch Quan Nhaät khoâng caàn phaûi leân tieáng. Nguoànï: MAI HOA TRANG 149 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  10. Vaïn Löu Quy Toâng Caû hai cuøng nghe ngoùng. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Sau ñoù, khi vaãn khoâng phaùt hieän ra baát kyø tieáng ñoäng naøo caû hai ñaønh maïo hieåm chui ra vaø tìm caùch leo leân bôø vöïc... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 150 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2