Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 13

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

64
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 13: Tranh đoạt tín vật Đứng trước ngôi mộ mới đắp, nơi yên nghỉ mãi mãi của Nhị trưởng lão, Bạch Quan Nhật sau một lúc lâu trầm lặng chợt lên tiếng: - Mạnh huynh đệ đoán thử coi liệu đối phương có tìm ra nơi cất giấu tín vật của Nhị trưởng lão chưa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 13

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Ba TRANH ÑOAÏT TÍN VAÄT Ñ öùng tröôùc ngoâi moä môùi ñaép, nôi yeân nghó maõi maõi cuûa nhò tröôûng laõo, Baïch Quan Nhaät sau moät luùc laâu traàm laëng chôït leân tieáng: – Maïnh huynh ñeä ñoaùn thöû coi lieäu ñoái phöông coù tìm ra nôi caát giaáu tín vaät cuûa nhò tröôûng laõo chöa? Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc nhôù laïi phaûn öùng kyø laï cuûa Baïch Quan Nhaät ngay sau khi nhìn vaøo ñoâi haøi cuûa nhò tröôûng laõo Maïnh Ñaït Nhaân traàm gioïng: – Neáu taïi haï hieåu khoâng sai trong hai chieác haøi cuûa leänh tröôûng laõo khoâng heà coù tín vaät? Baïch Quan Nhaät chaäm raõi gaät ñaàu: – Khoâng coù! Vaø ta nghó phaûi chaêng do nhò tröôûng laõo ñaõ ñeán luùc keà caùi cheát neân thaàn trí khoâng coøn minh maãn, neân nhò tröôûng laõo ñaõ laãn loän chæ sai nôi caát giöõ tín vaät? Maïnh Ñaït Nhaân chôït lieác maét nhìn Baïch Quan Nhaät: – Lieäu Baïch huynh coù tin vaøo nhaän ñònh cuûa chính Baïch huynh khoâng? Theo taïi haï, töøng lôøi noùi cuûa leänh tröôûng laõo, Baïch huynh haõy nhôù laïi ñi, nhö khoâng heà coù caâu naøo hoà ñoà, cho thaáy leänh tröôûng laõo khoâng tænh taùo. – Vaäy vieäc tín vaät khoâng coù ôû trong hai chieác haøi... Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Taïi haï nghó ñoù laø leänh tröôûng laõo coá yù chæ sai ñieåm. – Chæ sai? Ñeå laøm gì? Hay nhò tröôûng laõo khoâng tin ta, cho duø ñaõ coù lôøi uûy thaùc tín vaät cho ta? Maïnh Ñaït Nhaân quay nhìn ngoâi moä cuûa nhò tröôûng laõo: – Leänh tröôûng laõo ñaõ chöùng toû laø ngöôøi raát caån troïng töøng haønh vi töøng caâu noùi ñeàu ñöôïc caân nhaéc kyû. Leänh tröôûng laõo coá tình chæ sai ñieåm laø ñeå doø xeùt taïi haï. – Doø xeùt Maïnh huynh ñeä? Cuõng coù theå nhöng doø xeùt nhö theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân hít vaøo moät hôi thaät chaäm: – Leänh tröôûng laõo vaãn nghi ngôø taïi haï laø ngöôøi do tam tröôûng laõo sai phaùi, khi chæ roõ nôi aån giaáu nhö theá leänh tröôûng laõo thöïc yù chæ muoán taïi haï töï boäc loäc chaân töôùng neáu taïi haï coù haønh vi chieám ñoaït tín vaät. Kyø thöïc leänh tröôûng laõo thöøa bieát trong hai chieác giaøy khoâng heà coù tín vaät. Nguoànï: MAI HOA TRANG 151 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Baïch Quan Nhaät baät reo: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Giaûi thích nhö Maïnh huynh ñeä khoâng coøn gì roõ hôn. Vaäy thì hay laém chaéc chaén tín vaät noï vaãn chöa bò ñoái phöông chieám ñoaït. Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Ñieàu ñoù taát vò ñuùng nhö Baïch huynh nghó? Sau khi haát chuùng ta xuoáng vöïc ñoái phöông coù thöøa thôøi gian luïc tìm khaép ngöôøi leänh tröôûng laõo. Vaø neáu tín vaät khoâng coù ôû ñoâi haøi, cho duø leänh tröôûng laõo caát giöõ tín vaät ôû ñaâu thì giôø ñaây tín vaät ñoù ñaõ rôi vaøo tay ñoái phöông. Baïch Quan Nhaät toû ra thaát voïng: – Maïnh huynh ñeä noùi cuõng phaûi vaäy thì... Ñoät nhieân Baïch Quan Nhaät boû ngang caâu noùi vaø baát ngôø chuyeån sang ñeà tai khaùc: – Maïnh huynh, ñeä phaûi ñeán Tam Ñieäp Coác? Thaùi ñoä cuûa Baïch Quan Nhaät khieán cho Maïnh Ñaït Nhaân nghi ngaïi: – Phaûi! Sao? Coù ñieàu gì baát oån? Baïch Quan Nhaät töôi cöôøi: – Söï vieäc nhö theá naøo coøn chöa roõ ta ñaâu theå ñoaùn coù baát oån hay khoâng? Coù chaêng ta muoán nhôø Maïnh huynh ñeä moät chuyeän. Maïnh Ñaït Nhaân coù moät thoaùng ngaån ngöôøi sau ñoù boãng aø leân: – Taïi haï hieåu roài. Laø Baïch huynh muoán nhôø taïi haï chaêm soùc cho leänh muoäi? Baïch Quan Nhaät söûng soát: – Ta vaãn chöa noùi sao Maïnh huynh ñeä laïi bieát? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Ngay töø ñaàu taïi haï ñaõ ñoaùn ra. Baïch huynh töøng coù thôøi gian daøi aâm thaàm baùm theo leänh muoäi nhöng thuûy chung vaãn khoâng chòu hieän thaân cuøng leänh muoäi töông phuøng. Giôø taïi haï ñaõ hieåu laø Baïch huynh ngaïi leänh muoäi ñang coù ñònh kieán vôùi Thaàn Moân neân vaãn phaân vaân chöa tìm ra caùch naøo ñeå giaûi thích? Baïch Quan Nhaät gaät ñaàu thöøa nhaän: – Maïnh huynh ñeä ñoaùn khoâng sai. Ñuùng vaäy, cuûng do laø boån moân quaù noân noùng truy tìm söï thaát tung cuûa moân chuû hai ñôøi tröôùc, taïo neân nhieàu ñònh kieán khoâng toát cho giôùi giang hoà... Noùi ñeán ñaây do thaáy Maïnh Ñaït Nhaân maáp maùy moâi nhö muoán noùi xen vaøo Baïch Quan Nhaät hoûi: – Maïnh huynh ñeä hình nhö coù gì muoán noùi? Thaät laï Maïnh Ñaït Nhaân laïi laéc ñaàu: Nguoànï: MAI HOA TRANG 152 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng – Khoâng coù! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Baïch Quan Nhaät gaëng hoûi: – Nhö ta thaáy Maïnh huynh ñeä tuy keùm nieân kyû hôn cuõng keùm beà lòch duyeät hôn nhöng vaãn luoân chöùng toû laø coù taâm cô hôn ngöôøi, phaûi chaêng Maïnh huynh ñeä cuõng coù thaønh kieán vôùi boån moân? Maïnh Ñaït Nhaân laáp löûng ñaùp: – Thaønh kieán thì khoâng. Nhöng taïi haï thaät söï khoâng taùn thaønh phöông caùch quyù moân truy tìm tung tích cuûa hai ñôøi moân chuû. Noùi toùm laïi, ñoù cuõng laø nguyeân nhaân khieán taïi haï vaãn chöa öng thuaän ñöôïc vò ñaïi tröôûng laõo tuyeån choïn. Baïch Quan Nhaät kinh ngaïc: – Maïnh huynh ñeä vaãn chöa öng thuaän? Vaäy thì taïi sao ñaïi tröôûng laõo chöa gì ñaõ trao truyeàn sôû hoïc Baùt Quaùi Moân cho Maïnh huynh ñeä? Maïnh Ñaït Nhaân coá yù giaûi thích thaät roõ cho Baïch Quan Nhaät hieåu: – Caûm thoâng cho ñaïi tröôûng laõo, laø ngöôøi vaãn lo ngaïi coâng phu Baùt Quaùi Moân maõi maõi thaát truyeàn, taïi haï chæ ñaùp öùng laøm ngöôøi keá truyeàn cuûa Baùt Quaùi Moân. Rieâng nhöõng gì coøn laïi, lieân quan ñeán Thaàn Moân cho ñeán luùc naøy taïi haï vaãn chöa coù chuû kieán. – Vaäy hoùa ra nhò tröôûng laõo ñaõ quaù laàm laãn khi nghi ngôø Maïnh huynh ñeä vì muoán chieám höõu loøng tin neân ñaõ ra tay cöùu naïn cho nhò tröôûng laõo? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Leänh tröôûng laõo laø ngöôøi bò haïi, ñöông nhieân coù quyeàn nghi ngôø. Taïi haï nghó leänh tröôûng laõo khoâng ñaùng traùch. Baïch Quan Nhaät sau khi chaêm chuù nhìn Maïnh Ñaït Nhaân chôït gaät ñaàu: – Maïnh huynh ñeä quaù ñoä löôïng. Caøng toát! Ta caøng yeân taâm giao phoù gia muoäi cho Maïnh huynh ñeä chaêm soùc laø theá naøy... Nhö Baïch Quan Nhaät vaén taét keå laïi thì Baïch gia vì nguyeân nhaân bí aån naøo ñoù moät ñeâm ñaõ bò thaûm saùt toaøn gia. Ñeán noãi, khi nhaän ra baûn thaân may maén soáng soùt Baïch Quan Nhaät vaãn khoâng heà bieát tieåu muoäi Baïch Quan Nguyeät cuõng chöa cheát. Mang naëng moái huyeát haûi thaâm thuø Baïch Quan Nhaät cuõng nhö Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ boân ba tìm minh sö caàu ngheä. Nhôø ñoù Baïch Quan Nhaät tình côø gaëp ñöôïc moät trong thaát vò chuyeân söù Thaàn Moân phaùt hieän. Sau cuøng Baïch Quan Nhaät keå töø khi laäp theä tröôùc linh vò toå sö ôû Thaàn Ñaøn. Baïch Quan Nhaät cöôøi buoàn tieáp: – Cuõng laø tình côø ta phaùt hieän gia muoäi laø baïn ñoàng haønh vôùi Maïnh huynh ñeä. Ta nhaän ra Maïnh huynh ñeä aån taøng sôû hoïc cao minh hôn gia muoäi. Töø ñoù ta ngôø Maïnh huynh ñeä coù yù ñoà khoâng toát vôùi gia muoäi. Chæ tieác laø gia muoäi laïi ñang coù Nguoànï: MAI HOA TRANG 153 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) thaønh kieán khoâng toát veà Thaàn Moân, ta thaät khoâng bieát caùch naøo hieän thaân, caùo giaùc vôùi gia muoäi veà nhöõng nghi ngôø cuûa ta ñoái vôùi Maïnh huynh ñeä. Maïnh Ñaït Nhaân phì cöôøi: – Chuyeän ñaõ qua roài Baïch huynh haø taát phaûi aùy naùy. Baïch Quan Nhaät chôït nghieâm maët: – Ngoaøi nhieäm vuï ñoái vôùi boån moân caàn phaûi hoaøn thaønh ta coøn phaûi truy tìm hung thuû ñaõ thaûm haïi Baïch gia. Theá cho neân khoâng theå cöù giöõ maõi maõi vieäc ngaám ngaàm theo gia muoäi. Moïi vieäc ñaønh phaûi nhôø Maïnh huynh ñeä. Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp öùng: – Veà vieäc naøy Baïch huynh cöù an taâm. Daãu sao leänh muoäi cuõng goùp phaàn taïo cô hoäi cho taïi haï thoaùt naïn. Ngay töø ñaàu taïi haï ñaõ thaàm höùa seõ coù caùch naøo ñoù giuùp ñôõ cho leänh muoäi khi caàn thieát. Baïch Quan Nhaät vui möøng voøng tay baùi taï: – Gia huynh muoäi neáu coù ngaøy ñoaøn tuï taát caû laø nhôø Maïnh huynh ñeä. Cuõng laø treã neáu Maïnh huynh ñeä muoán ñeán Tam Ñieäp Coác. Baïch Quan Nhaät thaät khoâng daùm laøm phieàn Maïnh huynh ñeä laâu hôn. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng voøng tay thi leã vaø taïm bieät: – Tuy vaäy Maïnh Ñaït Nhaân vaãn coù yù nghi ngôø, vì caâu noùi cuoái cuøng cuûa Baïch Quan Nhaät duø sao vaãn laø lôøi ñuoåi kheùo. Chöùng toû Baïch Quan Nhaät ñang muoán thöïc hieän vieäc gì ñoù nhöng seõ baát tieän neáu nhö Maïnh Ñaït Nhaân cöù löu laïi. Töø nghi ngôø naøy, Maïnh Ñaït Nhaân tuy tieáp tuïc ñi veà Tam Ñieäp Coác nhöng taâm trí thì vaãn nhôù laïi töøng lôøi noùi töøng cöû chæ cuûa Baïch Quan Nhaät töù luùc ñaàu loä dieän cho ñeán baây giôø. Vaø cuõng khoâng ít laàn Maïnh Ñaït Nhaân thaàm ñaéc yù vì vaãn chöa tieát loä yù nghi ngôø cuûa ñaïi tröôûng laõo ñoái vôùi vò moân chuû Thaàn Moân. Vaû laïi noäi boä cuûa Thaàn Moân ñang hoài phöùc taïp, tri nhaân tri dieän baát tri taâm, naøo ai bieát Baïch Quan Nhaät coù taâm nhö theá naøo ñoái vôùi Thaàn Moân ñeå Maïnh Ñaït Nhaân tin töôûng tieát loä? oOo Chôø Maïnh Ñaït Nhaân ñi khuaát Baïch Quan Nhaät vaãn duøng sôïi daây thöøng keùo tröôûng laõo leân ñeå laøm phöông tieän leo xuoáng ñaùy vöïc Tieâu Hoàn. Döôùi ñaùy vöïc tuy chæ nhôø nhôø saùng khaùc haún vôùi beân treân mieäng vöïc nhöng vaãn ñuû cho Baïch Quan Nhaät tìm thaáy nôi nhò tröôûng laõo töøng aån thaân ñeàu trò veát thöông. Sau moät luùc tìm kieám Baïch Quan Nhaät roát cuoäc cuõng phaùt hieän choã nhò tröôûng laõo caát giaáu tín vaät. Nguoànï: MAI HOA TRANG 154 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tay vöøa chaïm vaøo tín vaät moät gioïng noùi laïnh luøng chôït vang leân ngay phía sau löng Baïch Quan Nhaät: – Muoán soáng thì haõy giao tín vaät ñoù cho laõo phu. Baïch Quan Nhaät nghe laïnh khaép ngöôøi ñeán noãi chæ bieát laép baép: – Vaãn laø... vaãn laø laõo ñoù sao? Thanh aâm noï cöôøi laïnh: – Boïn ngöôi thaät aáu tró khi nghó laõo phu ñaõ boû ñi. Naøo! Haõy ngoan ngoaõn giao tín vaät cho laõo phu, keå caû tín vaät cuûa ngöôi nöõa. Höø! Baïch Quan Nhaät coá trì hoaõn: – Laõo cuõng ñaõ töøng laäp troïng theà tröôùc linh vò cuûa toå sö sao laõo cam taâm boäi theà khieán nhò tröôûng laõo uoång maïng? Nhaân vaät noï baät cöôøi: – Sao ngöôi daùm ñem caùi cheát cuûa nhò tröôûng laõo truùt leân ñaàu laõo phu? Chaúng phaûi ngöôi ñaõ nghe nhò tröôûng laõo thoá loä laø do tam tröôûng laõo haï thuû ñoù sao? Ha...ha... Ñuùng luùc naøy maët muõi Baïch Quan Nhaät vuït toái saàm vaø Baïch Quan Nhaät thöøa hieåu baûn thaân ñaõ bò keû phaûn boäi haï thuû... oOo – Ñöùng laïi! Caùc haï laø ai? Sao daùm ngang nhieân tieán vaøo Tam Ñieäp Coác? Maïnh Ñaït Nhaân vôø ngô ngaùc nhìn vaøo nhaân vaät vöøa quaùt hoûi: – Chuû nhaân taïi haï baûo taïi haï phaûi ñeán Tam Ñieäp Coác, laø keû döôùi leõ naøo taïi haï baát tuaân? Laø moät gaõ ñaïi haùn coù veû maët hung tôïn, nhaân vaät ñaâu deã bò veû ngô ngaùc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân löøa gaït. Gaõ hoûi: – Chuû nhaân caùc haï laø ai? Maïnh Ñaït Nhaân thaät khoâng ngôø vieäc vaøo Tam Ñieäp Coác laïi khoù khaên ñeán vaäy. Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp lieàu: – Teä chuû nhaân chính laø Tieåu Phuïng Thieân Baïch Quan Nguyeät. Gaõ noï cöôøi hoâ hoá: – Caùc haï baûo sao? Tieåu Phuïng Thieân Baïch Quan Nguyeät coâ nöông laø chuû nhaân cuûa caùc haï? Ñi ñi! Ñaây khoâng phaûi laø nôi cho caùc haï noùi ñuøa. Phaûi chi caùc haï noùi chuû nhaân cuûa caùc haï chính laø chöôûng moân Coân Luaân phaùi coù leõ Maõ Tieàn naøy Nguoànï: MAI HOA TRANG 155 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám seõ tin ngay. Ñaèng naøy... ha... ha... ha... (Khuyeát Danh) Traøng cöôøi cuûa teân Maõ Tieàn laøm cho moät soá ít ngöôøi ñöùng caùch ñoù khoâng xa phaûi quan taâm. Boïn hoï chaïy ñeán! Nhaùc troâng thaáy boïn hoï trong ñoù coù moät ngöôøi töøng quen maët Maïnh Ñaït Nhaân voäi cuùi thaáp ñaàu lí nhí: – Thoâi ñöôïc! Taïi haï ñaønh quay ra ngoaøi chôø chuû nhaân vaäy. Döùt lôøi Maïnh Ñaït Nhaân quay löng laïi boû ñi caøng luùc caøng nhanh. Coù tieáng ngöôøi goïi vôùi theo: – Naøy! Huynh ñaøi xin döøng böôùc. Giaû taûng xem tieáng keâu ñoù khoâng daønh cho mình, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn laàm luõi böôùc ñi. Laïi nghe coù tieáng chaân ngöôøi ñuoåi theo sau, Maïnh Ñaït Nhaân khi caûm thaáy ñi ñaõ ñuû xa beøn thi trieån thaân phaùp. Vuùt! Ngöôøi ñuoåi theo sau cuõng vaän duïng khinh coâng, lao theo Maïnh Ñaït Nhaân caøng luùc caøng gaàn. Sau cuøng nhaân vaät noï laïi goïi: – Neáu Dö moã ñoaùn khoâng laàm thì huynh ñaøi ñuùng laø Maïnh Ñaït Nhaân. Maïnh huynh ñaøi xin döøng böôùc, Dö Vi Haûi moã coù ñieàu thænh giaùo. Maïnh Ñaït Nhaân quay laïi vôùi neùt maët sa saàm: – Taïi haï chính laø Maïnh Ñaït Nhaân. Caùi Bang laïi muoán xöû trò taïi haï veà toäi maïo nhaän ñeä töû quyù phaùi nöõa ö? Dö Vi Haûi vôùi y phuïc nhieàu maûnh vaù quaû ñuùng laø nhaân vaät Caùi Bang chôït mæm cöôøi. – Goïi laø xöû trò thì hôi quaù ñaùng. Vaû laïi laàn ñoù Maïnh huynh ñaøi vaãn chöa gaây toån haïi gì cho boån bang kia maø? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Taïi haï ñöôïc bieát laø quyù bang ñaõ vì taïi haï maø maáy phen ñeán Ñòa Khuyeát Cung ñeå ñoøi ngöôøi. Neáu khoâng phaûi ñeå xöû toäi, chôù traùch taïi haï phaûi noùi thaúng, phaûi chaêng Caùi Bang cuõng vì bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng? Dö Vi Haûi giaät mình: – Baáy laâu nay treân giang hoà ñoàn ñaõi raèng Maïnh huynh ñaøi voâ tình coù trong tay quyeån bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Hoùa ra ñaây laø söï thaät? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi khaåy: – Toân giaù tuy giaû vôø raát kheùo, nhöng tieác thay ñaõ töø laâu taïi haï ñaõ bieát roõ taâm Nguoànï: MAI HOA TRANG 156 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng ñòa quyù bang. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Dö Vi Haûi nhaên maët, sau ñoù chôït ñöa ñaàu nhìn laïi phía sau: – Tam Ñieäp Coác hieän laø nôi quaàn long hoäi tuï taát caû ñeàu vì bí kíp Vaïn Löu coù lieân quan ñeán Maïnh huynh. Seõ baát tieän neáu chuùng ta cöù ôû ñaây ñaáu khaåu. Chaúng hay Maïnh huynh ñaøi coù theå... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Chuyeån ñi nôi khaùc chöù gì? Höø! Neáu moïi ngöôøi ñeàu quan taâm ñeán bí kíp haù leõ quyù bang khoâng quan taâm? Vaäy cho neân thieát nghó toân giaù chôù duøng möu löøa taïi haï rôi vaøo baãy. Neân nhôù taïi haï daùm ñeán Tam Ñieäp Coác taát khoâng sôï moïi ngöôøi tra hoûi veà bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng. Dö Vi Haûi nhaên maët: – Maïnh huynh ñaøi xin ñöøng ngoä nhaän. Boån bang coù chuyeän caàn thænh giaùo thaät, quyeát khoâng heà laäp möu hay muoán löøa Maïnh huynh vaøo baãy. Maïnh Ñaït Nhaân ñònh noùi theâm moät ñoâi lôøi cay cuù khaùc, boãng ôû phía sau coù moät caâu noùi vang leân: – Vi Haûi! Tieåu töû khoâng chòu tin thì thoâi cöù ñeå maëc y. Ngöôi haõy mau quay vaøo Tam Ñieäp Coác. Ñieàu baát oån nhö boån bang döï ñoaùn ñaõ xaûy ra roài. Dö Vi Haûi laäp töùc nghieâm maët: – Bang chuû laõo nhaân gia ñaõ ñeán roài? Coù Bang chuû thì hay roài, seõ coù ngöôøi ñöùng ra chuû xöôùng ñoái phoù vôùi Ñòa Khuyeát Cung. Dö Vi Haûi chöa kòp chaïy ñi Maïnh Ñaït Nhaân cuõng vöøa quay laïi noùi ngay vaøo maët moät laõo khaát caùi, ñích thò laø bang chuû Caùi Bang: – Caùi Bang sôï maát phaàn ö? Yeân taâm ñi, Ñòa Khuyeát Cung daãu coù yù ñoà ñoäc baù voõ laâm cuõng ñaâu queân phaàn nhò cung nhò vieän? Quyù bang töø laâu ñaõ laø ngöôøi cuûa Baùch Nhaân Vieän ít nhieàu gì Ñòa Khuyeát Cung cuõng phaûi neå maët chöù... Dö Vi Haûi quay phaét trôû ra: – Döïa vaøo ñaâu Maïnh huynh ñaøi baûo boån bang laø ngöôøi cuûa Baùch Nhaân Vieän? Rieâng bang chuû Caùi Bang thì trôïn maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi noùi naêng böøa baõi gì theá? Boån bang laø boån bang ñaâu theå coù chuyeän boån bang ñoåi thaønh Baùch Nhaân Vieän? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Muoán moïi ngöôøi khoâng bieát thì ñöøng laøm. Moät khi ñaõ laøm thì phaûi thuù nhaän? Dö Vi Haûi chöïc hoûi nöõa thì nghe bang chuû haï leänh: – ÔÛ ñaây ñaõ coù ta lo lieäu, ngöôi haõy mau vaøo trong Tam Ñieäp Coác. Ñöøng chaäm treã nöûa. Nguoànï: MAI HOA TRANG 157 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Tuy mieãn cöôõng nhöng Dö Vi Haûi cuõng boû ngöôøi quay ñi. (Khuyeát Danh) Nhaân ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng ñònh thaùo lui. Naøo ngôø, bang chuû Caùi bang vuït ñanh gioïng: – Neáu hoâm nay ngöôi khoâng noùi roõ chuyeän coù lieân quan ñeán Baùch Nhaân Vieän, chôù traùch ta xöû trò ngöôi veà toäi aên noùi hoà ñoà. Maïnh Ñaït Nhaân baät cöôøi: – Moät tay khoâng theå che laáp trôøi ñaâu. Cuõng hoâm nay neáu Ñòa Khuyeát Cung thaät söï boäc loä daõ taâm bang chuû taát seõ bieát lôøi taïi haï ñuùng hay sai. Coøn baây giôø caùo bieät! Ha...ha... Bang chuû Caùi Bang traøn ngöôøi chaän loái Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi chöa giaûi thích roõ ngöôi ñaâu deã ñi! Maïnh Ñaït Nhaân traàm gioïng: – Cuoái cuøng quyù bang cuõng boäc loä chaân töôùng, ñoái phoù vôùi taïi haï chæ vì bí kíp Vaïn Löu? Thaät tieác thay taïi haï vaãn chöa heà nhìn thaáy theá naøo laø quyeån bí kíp. Neáu muoán ñoaït bí kíp sao bang chuû khoâng töï ñi hoûi cung chuû Ñòa Khuyeát Cung? Duø ñaõ heát söùc kieàm cheá nhöng lôøi noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khieán cho bang chuû Caùi Bang thònh noä: – Ngöôi caøng noùi caøng hoà ñoà. Ta khoâng theå khoâng trò ngöôi. Ñôõ! Vuø... Thöøa bieát bang chuû Caùi bang theá naøo cuõng xuaát thuû Maïnh Ñaït Nhaân do ñaõ hôøm saün chaân löïc neân ngay laäp töùc phaùt chieâu: – Thaät khoâng traùch voõ laâm ñang nghi kî Caùi Bang. Khoâng phaân bieät thò phi chæ bieát laáy voõ coâng hieáp ngöôøi, taïi haï duø ñaïi baïi vaãn baát phuïc. Ñôõ! Vuø... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân ñaïi baïi thaät. Coâng phu cuûa bang chuû Caùi Bang quaù sieâu quaàn baït tuïy, chæ moät kình laø ñuû chaán luøi Maïnh Ñaït Nhaân ñeán moät tröôïng hôn. Nhöng thay vì tieáp tuïc xuaát löïc goïi laø xöû trò Maïnh Ñaït Nhaân nhö ñaõ noùi, bang chuû Caùi Bang chôït toû ra kinh ngaïc: – Sao ngöôi am hieåu coâng phu Baùt Quaùi Moân? Phaûi chaêng ngöôi laø... Naøo boû cô hoäi, Maïnh Ñaït Nhaân tung chaân chaïy thoaùt!... Vuùt! Chaïy ñöôïc moät khoaûng xa, Maïnh Ñaït Nhaân ñang ñònh men theo loái haäu tieán vaøo Tam Ñieäp Coác thì nghe coù tieáng ngöôøi goïi: – Thieáu hieäp xin döøng böôùc. Nguoànï: MAI HOA TRANG 158 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vuùt! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Chæ moät löôït hoa maét, tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân xuaát hieän moät myõ phuï trung nieân cöïc kyø xinh ñeïp. Phaàn thì kinh taâm vì thaân phaùp tuyeät phaøm cuûa myõ phuï trung nieân phaàn thì baøng hoaøng veà nhan saéc vaãn coøn röïc rôõ cuûa myõ phuï. Maïnh Ñaït Nhaân aáp uùng: – Nöông nöông...! AØ, laø toân giaù vöøa goïi taïi haï? Myõ phuï chôït mæm cöôøi: – ÔÛ ñaây chæ coù ta vaø thieáu hieäp, chaúng phaûi goïi thieáu hieäp thì coøn ai vaøo ñaây? Caøng theâm dao ñoäng vì nuï cöôøi meâ hoàn cuûa myõ phuï Maïnh Ñaït Nhaân luùng tuùng: – Nöông nöông goïi... laø coù gì chæ giaùo? Myõ phuï caát gioïng thoû theû: – Ta muoán bieát vì sao thieáu hieäp am hieåu sôû hoïc Baùt Quaùi Moân? Caâu noùi voâ tình naøy laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân trôû laïi thöïc taïi: – Toân giaù ñaõ muïc kích caûnh bang chuû Caùi Bang uy hieáp taïi haï? Myõ phuï laïi nhoeûn mieäng cöôøi: – Ñoù laø ñieàu ñöông nhieân! Ta vaãn coøn ñang chôø caâu traû lôøi cuûa thieáu hieäp. Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng taâm: – Toân giaù nhaän ra sôû hoïc cuûa Baùt Quaùi Moân. Coù theå cho taïi haï bieát vì sao? Myõ phuï baûo: – Haún thieáu hieäp ñaõ ñöôïc chaân truyeàn töø ñaïi tröôûng laõo cuûa boån moân? Hy voïng thieáu hieäp ñaõ hieåu vì sao ta bieát? Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình: – Nhö vaäy toân giaù cuõng laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân? Myõ phuï gaät ñaàu: – Cuõng toát! Vaäy laø thieáu hieäp ñaõ thöøa nhaän vieäc chaân truyeàn töø ñaïi tröôûng laõo. Cho hoûi thieáu hieäp coøn bieát gì theâm veà boån moân? Coù caûm nghó ñaây laø lôøi traùch kheùo cuûa myõ phuï veà vieäc ñaïi tröôûng laõo thoá loä noäi tình veà Thaàn Moân cho Maïnh Ñaït Nhaân voán laø ngoaïi nhaân bieát, Maïnh Ñaït Nhaân voäi bieän minh: – Toân giaù xin chôù traùch ñaïi tröôûng laõo. Kyø thöïc ñaïi tröôûng laõo coù yù tuyeån choïn taïi haï laø ngöôøi ñöôïc ñi vaøo Phong Thaàn Lieân Hoaøn Ñoäng vaøo teát Ñoan Ngoï saép tôùi neân... Myõ phuï ngaét lôøi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 159 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Do ñoù nhöõng gì coù lieân quan tôùi boån moân ñeàu ñöôïc ñaïi tröôûng laõo ñem noùi cho thieáu hieäp bieát heát? Coù caûm nhaän myõ phuï khoâng haøi loøng veà haønh vi cuûa ñaïi tröôûng laõo, Maïnh Ñaït Nhaân ñaùp moät caùch caân nhaéc. – Theo ñaïi tröôûng laõo, tröôùc sau gì taïi haï cuõng laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân coù bieát roõ noäi tình cuõng khoâng tai haïi gì. Vaø ñeå minh baïch thaân phaän cuûa myõ phuï Maïnh Ñaït Nhaân chôït hoûi: – Toân giaù quan taâm ñeán nhöõng haønh söï cuûa ñaïi tröôûng laõo, aét haún toân giaù coù thaân phaän khoâng keùm ôû Thaàn Moân? Myõ phuï ñònh ñaùp lôøi thì töø trong phía Tam Ñieäp Coác boãng coù moät loaït nhöõng tieáng huyeân naùo voïng ñeán. Sau moät thoaùng thay ñoåi saéc dieän, myõ phuï chôït mæm cöôøi: – Thaân phaän cuûa ta theá naøo cho duø ta noùi vò taát thieáu hieäp chòu tin. Hay laø theá naøy, sao thieáu hieäp khoâng cuøng ta ñeán gaëp ñaïi tröôûng laõo ngay baây giôø? Maïnh Ñaït Nhaân kinh ngaïc: – Ñaïi tröôûng lao cuõng ñeán ñaây ö? ÔÛ ñaâu? Taïi haï ñang coù vieäc raát muoán gaëp ñaïi tröôûng laõo. Myõ phuï haát maët veà phía sau nuùi: – Voõ laâm caùc phaùi ñang cuøng Ñòa Khuyeát Cung baøn caùch ñoái phoù vôùi boån moân hieän taïi tröôûng laõo ñang tìm caùch leûn vaøo Tam Ñieäp Coác baèng loái haäu. Maïnh Ñaït Nhaân caû möøng: – Vaäy thì hay laém! Taïi haï cuõng ñang ñònh vaøo Tam Ñieäp Coác ñaây. Myõ phuï laïi cöôøi: – Ta cuõng nghó nhö vaäy! Naøo! Chuùng ta ñi thoâi. Vaø caû hai laäp töùc thi trieån khinh thaân phaùp lao ñi Coá tình chôø cho Maïnh Ñaït Nhaân cuøng ñi myõ phuï vöøa nhìn Maïnh Ñaït Nhaân vöøa cöôøi: – Baûn laõnh cuûa thieáu hieäp quaû laø coøn keùm phaûi chaêng nhöõng gì ta nghe ñeàu ñuùng, raèng thieáu hieäp chöa heà nhìn thaáy bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng? Maïnh Ñaït Nhaân ñoû maët ñaùp: – Coù keùm ñaønh chòu. Coù traùch laø traùch taïi haï khoâng sôùm nghó ra ñieàu bí aån chöùa ôû hai lôùp bìa da cuûa bí kíp. – Laø theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Chuyeän laø theá naøy! Tuy thaät söï taïi haï chöa heà nhìn thaáy bí kíp, nhöng sau khi song thaân bò haõm haïi, taïi haï coù tìm thaáy maûnh bìa da laø vaät duy nhaát cuûa bí kíp Nguoànï: MAI HOA TRANG 160 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) coøn löu laïi. Maõi sau naøy taïi haï môùi bieát chính maûnh bìa da ñoù môùi laø vaät troïng yeáu coù lieân quan ñeán quyeån kinh. – Laøm sao thieáu hieäp ñoaùn ra? – Muoán hieåu, toân giaù phaûi bieát theâm chuùt nöõa veà Toân Baèng laø ñaïi cöûu cuûa taïi haï. Chôø khi Maïnh Ñaït Nhaân thuaät xong myõ phuï môùi oà leân: – Hoùa ra Toân Baèng tuy coù giöõ bí kíp nhöng vaãn khoâng theå luyeän bí kíp neân thieáu hieäp phoûng ñoaùn giöõa hai lôùp bìa da coù haøm chöùa ñieàu bí aån? Maïnh Ñaït Nhaân baát bình: – Toân giaù cho taïi haï ñoaùn khoâng ñuùng? Myõ phuï mæm cöôøi: – Giaû nhö laø ñuùng, coù theå noùi thieáu hieäp quaù thoâng tueä. Tuy vaäy vieäc theá naøo haõy cöù ñeå thôøi gian traû lôøi. aõ! Ñeán nôùi roài. Nôi hoï döøng laïi tuy laø phía sau Tam Ñieäp Coác nhöng so veà ñòa hình nhö Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ñònh laø quaù cao khoù coù theå tìm thaáy loái vaøo Tam Ñieäp Coác. Maïnh Ñaït Nhaân ñem nhaän ñònh naøy noùi cho myõ phuï nghe. Laàn ñaàu tieân myõ phuï kinh ngaïc: – Ta cuõng nghó nhö ngöôi nhöng khoâng hieåu sao ñaïi tröôûng laõo laïi caû quyeát nhö vaäy. Chi baèng chuùng ta haõy chia nhau tìm hy voïng seõ phaùt hieän nhöõng daáu veát do ñaïi tröôûng laõo löu laïi. Maïnh Ñaït Nhaân nghi hoaëc: – Ñaïi tröôûng laõo khoâng noùi laø chôø toân giaù ôû ñaâu? Myõ phuï nhìn quanh laéc ñaàu: – Chuùng ta chæ heïn theá thoâi. Ñaâu theå coù ñòa ñieåm cuï theå moät khi ñaïi tröôûng laõo vaãn chöa tìm thaáy loái vaøo? Naøo! Tìm ñi! Trieàn nuùi naøy tuy khoâng doác laém, nhöng vì coù quaù nhieàu buïi caây daïi moïc hoang, sinh tröôûng ôû nhöõng khe nuùi keõ ñaù nôi ñoù coù theå cho chuùng toàn taïi. neân ñòa hình cuûa trieàn nuùi voâ tình bieán thaønh nôi hieåm trôû aån taøng nhieàu moái nguy hieåm chöïc chôø. Chính ôû moät nôi nhö theá sau khi laùch qua moät buïi caây daïi um tuøm Maïnh Ñaït Nhaân chôït phaùt hieän moät khe vöïc. Nghieâng ñaàu vaø ñöa tai nghe ngoùng moät luùc sau Maïnh Ñaït Nhaân vuït keâu: – Coù theå ñaây laø loái daãn vaøo Tam Ñieäp Coác. Toân giaù mau laïi ñaây. Myõ phuï trung nieân mau choùng tìm ñeán: – Sao thieáu hieäp ñoaùn ñaây laø loái vaøo Tam Ñieäp Coác? Nguoànï: MAI HOA TRANG 161 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Maïnh Ñaït Nhaân buoät mieäng: (Khuyeát Danh) – Coù tieáng huyeân naùo voïng ñeán. Toân giaù nghe thöû xem. Myõ phuï cuõng laäp töùc laéng nghe. Moät thoaùng sau myõ phuï ñöa maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Coù theå nghe tieáng ñoäng ôû khoaûng caùch xa nhö vaäy xem ra thieáu hieäp coù baûn laõnh ñaëc bieät. Bieát ñaõ lôõ lôøi tieát loä vieäc luyeän qua bí thuaät Ñòa Thính maø ñaïi tröôûng laõo ñaõ caên daën laø ñöøng bao giôø tieát loä. Maïnh Ñaït Nhaân voäi tìm caùch khoûa laáp: – Ñaõ tìm thaáy loái vaøo chaéc chaén ñaïi tröôûng laõo... Myõ phuï mæm cöôøi: – Ñaïi tröôûng laõo khoâng theå vaøo baèng loái naøy. Baèng chöùng laø ôû ñaây khoâng heà coù daáu veát ñaïi tröôûng laõo löu laïi. Ta cuõng phaùt hieän ôû ñaèng kia coù loái tieàm nhaäp. Thieáu hieäp haõy ñeán ñoù xem thöû. Khoâng chuùt nghi ngôø Maïnh Ñaït Nhaân böôùc theo myõ phuï. Ñòa hình cuûa trieàn nuùi naøy quaû nhieân tieàm taøng nhieàu hieåm trôû, myõ phuï döøng chaân tröôùc moät khe vöïc cuõng bò buïi caây daïi che khuaát nhö khe vöïc luùc naõy. Maïnh Ñaït Nhaân laùch ngöôøi qua ngöôøi myõ phuï ñeå tieán vaøo gaàn khe vöïc: – Ñaây laø daáu veát do ñaïi tröôûng laõo löu laïi? Ñöùng phía sau myõ phuï baûo: – Ta ñaâu coù baûo laø coù daáu veát cuûa ñaïi tröôûng laõo löu laïi? Nhôù laïi quaû nhieân Maïnh Ñaït Nhaân khoâng heà nghe myõ phuï noùi caâu töông töï. Maïnh Ñaït Nhaân gaät guø hoûi tieáp: – Vaäy döïa vaøo ñaâu toân giaù baûo coù theå töø ñaây tieàm nhaäp Tam Ñieäp Coác? Ta chæ ñoaùn theá thoâi. Coù leõ phaûi nhôø thieáu hieäp thöû thaùm thính xem sao. Khaåu ngöõ naøy haøm chöùa lôøi ñe doïa ngaám ngaàm, Maïnh Ñaït Nhaân töø töø quay ngöôøi laïi: – Taïi haï khoâng nghó ñaây laø loái vaøo. Vaø khe vöïc luùc naõy môùi laø loái daãn vaøo Tam Ñieäp Coác. Maïnh Ñaït Nhaân thaáy myõ phuï mæm cöôøi: – Nhöng ta vaãn mong thieáu hieäp haõy thaùm thính khe vöïc naøy. Maïnh Ñaït Nhaân nghe laïnh khaép ngöôøi: – Cuoái cuøng toân giaù muoán gì ôû taïi haï? Nuï cöôøi cuûa myõ phuï lieàn bieán maát thay vaøo ñoù laø lôøi taùn thöôûng: – Caøng luùc ta caøng thaáy thieáu hieäp quaû laø ngöôøi thoâng tueä, chaúng traùch ñaïi Nguoànï: MAI HOA TRANG 162 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) tröôûng laõo vöøa nhìn thaáy ñaõ öng yù tuyeån choïn ngay. Phaûi chaêng ñaïi tröôûng laõo cuõng ñaõ trao tín vaät tuyeån choïn cho thieáu hieäp? Nhö moät tia chôùp vuït loùe leân trong taâm trí Maïnh Ñaït Nhaân hoûi: – Coù nghóa laø ñaïi tröôûng laõo khoâng heà ñeán ñaây? Toân giaù chæ muoán löøa taïi haï theá thoâi? Myõ phuï thoaùng nhöôùng maøy: – Thieáu hieäp sôùm ñoaùn ñöôïc theá naøy sao? Quaû laø ngöôi thoâng tueä khaùc thöôøng. Maïnh Ñaït Nhaân vaän duïng chaân löïc: – Toân giaù thaät söï laø ai? Ngoïc thuû cuûa myõ phuï töø töø naâng leân: – Haõy goïi ta laø moân chuû neáu thieáu hieäp thaät söï muoán bieát. Thaät laï Maïnh Ñaït Nhaân haàu nhö khoâng nhìn thaáy myõ phuï xuaát thuû vaäy maø vaãn coù moät tia kình kheõ chaïm vaøo huyeät ñònh thaân cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Toaøn thaân baát ñoäng, Maïnh Ñaït Nhaân chæ bieát trôïn maét nhìn myõ phuï duøng hai tay meàm maïi sôø naén khaép ngöôøi nhö muoán tìm kieám tín vaät maø myõ phuï cho laø ñaïi tröôûng laõo theá naøo cuõng trao cho Maïnh Ñaït Nhaân. Myõ phuï ngay töùc khaéc kinh ngaïc: – Ngöôi vaãn chöa ñöôïc ñaïi tröôûng laõo giao cho tín vaät tuyeån choïn? Ñuùng laø luùc myõ phuï neâu caâu hoûi cuõng thaät laï laø huyeät ñaïo cuûa Maïnh Ñaït Nhaân boãng giaûi khai. Khoâng boû lôõ cô hoäi Maïnh Ñaït Nhaân haát maïnh song thuû giô leân cuøng moät luùc: – Xuù phuï muoán cheát! Vuø...! Vuø...! Vaø Maïnh Ñaït Nhaân trong khoaûng caùch thaät gaàn boãng thaáy ñoâi maét cuûa myõ phuï trôïn to kinh haõi: – Laøm sao ngöôi hoùa giaûi ñöôïc Hoùa Nguyeân Chæ Löïc cuûa ta? Dieãn bieán xaûy ra thaät nhanh moät kình löïc chôït chaán vaøo taâm maïch Maïnh Ñaït Nhaân thoái luøi loït luoân vaøo khe vöïc, ñeán noãi nhò kình cuûa Maïnh Ñaït Nhaân chöa kòp chaïm vaøo myõ phuï. Maïnh Ñaït Nhaân rôi xuoáng... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 163 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2