Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 14

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 14: Bí ẩn Tam Điệp cốc Khe vực đương nhiên phải sâu thật là sâu, điều này không làm Mạnh Đạt Nhân lo ngại bằng địa hình thường có ở những khe vực. Đó là mức độ hẹp của khe vực.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 14

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Boán BÍCH TAM ÑIEÄP COÁC K he vöïc ñöông nhieân phaûi saâu thaät laø saâu, ñieàu naøy khoâng laøm Maïnh Ñaït Nhaân lo ngai baèng ñòa hình thöôøng coù ôû nhöõng khe vöïc. Ñoù laø möùc ñoä heïp cuûa khe vöïc. Heïp khoâng phaûi do hai vaùch beân gaàn saùt nhau maø laø nhöõng maáu ñaù loûm choûm neáu khoâng nhoâ ra töø vaùch ñaù beân naøy thì cuõng töø vaùch ñaù beân kia. Khaùc vôùi haún rôi vaøo vöïc Tieâu Hoàn moät khu vöïc roäng thöøa choã cho Maïnh Ñaït Nhaân xoay sôû tuøy yù vì ñang nhaän thöùc baûn thaân ñang rôi vaøo khe vöïc vaø kòp nhìn thaáy ñòa hình hieåm aùc cuûa noù, Maïnh Ñaït Nhaân xoay chuyeån yù nghó thaät nhanh vaø cuoái cuøng phaûi thöøa nhaän sinh maïng phen naøy khoù veïn toaøn. Ñoù laø vì toác ñoä rôi xuoáng ñöông nhieân phaûi nhanh, neáu Maïnh Ñaït Nhaân huô tay huô chaân, nhöõng chi naøy moät khi va vaøo caùc maáu ñaù seõ laøm töøng chi rôøi gaõy. Luùc ñoù neáu luùc chaïm ñaùy vöïc giaû nhö may maén Maïnh Ñaït Nhaân khoâng cheát thì baûn thaân duø soáng vaãn laø moät pheá nhaân. Soáng nhö theá phoûng coù ích gì? Traùi laïi neáu vì sôï, Maïnh Ñaït Nhaân coá tình thu goïn töù chi doïc theo thaân khoâng coù gì chaéc chaén laø ñaàu hoaëc toaøn boä thaân mình Maïnh Ñaït Nhaân khoâng bò va chaïm vaøo caùc maáu ñaù ñeå chòu phöông haïi nghieâm troïng. Vaø giaû nhö may thaät laø may ñieàu ñoù khoâng xaûy ra Maïnh Ñaït Nhaân khoâng heà bò va chaïm vaøo caùc maáu ñaù naøo thì cuoái cuøng ñaõ rôi xuoáng ñaùy vöïc maø tan xaùc. Ñieàu naøy hoâng ñöôïc ñieàu kia cuõng khoâng ñöôïc, Maïnh Ñaït Nhaân caøng nghó caøng lo vôùi keát quaû bi thaûm chaéc chaén seõ ñeán. Tuy vaäy duø nhaän ñònh cuûa lyù trí ñaõ vaø ñang baûo Maïnh Ñaït Nhaân ñöøng coù baát kyø ñoäng thaùi naøo nhöng baûn naêng vaø chí caàu sinh vaãn boäc phaùt. Song thuû cuûa Maïnh Ñaït Nhaân boãng ñöa leân cao thoaït ñaàu chæ ñeå voøng tay oâm kín ñaàu giöõ cho ñaàu ñöøng va chaïm vaøo caùc maáu ñaù cöù loang loaùng xuaát hieän theo ñaø rôi xuoáng. Nhöng chæ sau ño moät luùc, sau nhieàu laàn bò moâ ñaù baát ngôø nhoâ ra vaø söôït qua thaân, ôû tröôùc ngöïc vaø ôû sau löng, moät yù ñònh lieàu lónh chôït xuaát hieän trong taâm trí Maïnh Ñaït Nhaân. Nhaän thöùc ñöôïc raèng ñoù laø caùch theå duy nhaát coù theå cöùu vaõn ñöôïc tình theá luùc naøy, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh chaáp nhaän maïo hieåm ñeå thöïc hieän. Ñöa hai tay leân cao, cao khoûi ñaàu ñoàng thôøi vaän duïng toaøn löïc vaøo song thuû, sau ñoù baét ñaàu deø daët cho hai tay töø töø chaïm vaøo vaùch ñaù. Vuït! Moät moâ ñaù vöøa söôït qua phaàn ngöïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 164 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laäp töùc, Maïnh Ñaït Nhaân duïng löïc choäp caû song thuû vaøo moâ ñaù, luùc moâ ñaù vöôït qua töø phaàn ngöïc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân leân ñeán ñænh ñaàu. Soaït! Duø hai tay vöøa baáu ñöôïc vaøo moâ ñaù nhöng do treân beà maët cuûa moâ ñaù toaøn laø lôùp rong reâu nhaày nhuïa vaø trôn trôït hai tay cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vì theá bò vuoät khoûi moâ ñaù. Keát quaû möôøi ñaàu ngoùn tay cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vuït raùt boûng, löïc coï xaùt haàu nhö vöøa laøm hoûng caû möôøi ngoùn tay. Toaøn thaân vì theá maø tieáp tuïc rôi xuoáng. Vuït! Vuït! Laàn löôït Maïnh Ñaït Nhaân ngay sau ñoù bò hai moâ ñaù khaùc va vaøo phaàn löng cöùa naùt y phuïc. “Khe vöïc ñang thu heïp laïi?” Thaàm keâu nhö theá Maïnh Ñaït Nhaân bieát neáu khoâng sôùm coù caùch laøm giaûm ñaø rôi, hoaëc toát hôn heát laø giöõ cho thaân hình ñöøng rôi, coù leõ töû kyø ñöôïc Dieâm Vöông ñònh ñoaït coù leõ cuõng saép tôùi. Ñuùng luùc naøy moät moâ ñaù khaùc lao ngang vaøo ngöïc Maïnh Ñaït Nhaân Vuït! Nghieán chaët hai haøm raêng, chôø cho ñeán luùc moâ ñaù daâng leân ngang ñænh ñaàu Maïnh Ñaït Nhaân baäp thaúng möôøi ñaàu ngoùn tay vaøo moâ ñaù. Soaït! Laïi bò tröôït vì beà maët cuûa moâ ñaù quaù trôn, Maïnh Ñaït Nhaân caøng coù caûm nhaän möôøi ñaàu ngoùn tay theâm ñau nhoùi. Moät moâ ñaù khaùc laïi tieáp tuïc cöùa naùt phaàn y phuïc tröôùc ngöïc Maïnh Ñaït Nhaân. Phaàn ngöïc laäp töùc raùt nhö chaùy boûng, cho Maïnh Ñaït Nhaân bieát choã ñoù vöøa bò xaây xaùt nghieâm troïng. Vaãn nhòn ñau Maïnh Ñaït Nhaân laïi doác toaøn löïc quyeát choäp laáy cho baèng ñöôïc, möôøi ñaàu ngoùn tay vaøo moâ ñaù naøy coù theå laø moâ ñaù cuoái cuøng. Boäp! Hai maét Maïnh Ñaït Nhaân vuït hoa leân nhö vöøa coù hai ñoám löûa loùe leân. Ñoù laø luùc möôøi ñaàu ngoùn tay duø ñau ñôùn vaø teâ buoát nhöng vaãn choäp giöõ vaøo moâ ñaù. Theá nhöng vôùi ñaø rôi xuoáng quaù maïnh, ngay khi möôøi ñaàu ngoùn tay choäp vaøo moâ ñaù, toaøn thaân vaãn rôi xuoáng laøm caêng cöùng hai tay. Löïc caêng leân laøm cho caùc cô tay nhö bò raùch, söï ñau nhoùi toät ñoä laøm cho maét Maïnh Ñaït Nhaân hoa leân. Soaït! Cuoái cuøng vì khoâng chi trì noåi löïc trì keùo naøy Maïnh Ñaït Nhaân phaûi buoâng loûng möôøi ñaàu ngoùn tay vaäy laø toaøn thaân vaãn tieáp tuïc rôi xuoáng. Tuy vaäy ñaø rôi ví theá cuõng bò suy giaûm phaàn naøo. Maïnh Ñaït Nhaân cuõng möøng thaàm vaø thaàm caàu mong caùc moâ ñaù cöù theá tieáp Nguoànï: MAI HOA TRANG 165 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) tuïc xuaát hieän, ñöøng ñoät ngoät chaám döùt nhö Maïnh Ñaït Nhaân vöøa nghó luùc naõy. Dòp may vaãn chöa heát ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, moät moâ ñaù nöõa laïi kheõ söôït qua ngay tröôùc ngöïc Vuït! Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa baäp thaúng hai tay vaøo moâ ñaù. Vaø laàn naøy thay vì chæ duøng möôøi ñaàu ngoùn tay, Maïnh Ñaït Nhaân maïo hieåm toät cuøng, voøng caû tay oâm vaøo moâ ñaù. Raøo... raøo... Toaøn thaân nhôø theá ñöôïc giöõ laïi, cho duø caû hai tay luùc oâm ñöôïc moâ ñaù ñaõ laøm söï coï xaùt cho caû hai chi haàu nhö rôøi gaõy vaø da thòt nhö bò tuoät khoûi hai chi, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa ñau ñôùn ñeán toät cuøng vöøa möøng rôõ toät ñoä: “Thoaùt!” Ñoù laø yù nieäm duy nhaát coøn löu laïi trong nhaän thöùc, giuùp Maïnh Ñaït Nhaân löu giöõ thaân hình ôû vò trí ñoù. Cho duø thaàn trí ñang môø daàn daãn ñeán hoân meâ ngaát lòm... – Ha... ha...! Sao Tieâu laõo bang chuû laïi noùi boån cung coù tham voïng laøm minh chuû voõ laâm? Traøng cöôøi vaø lôøi noùi doõng daïc cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung vang xoaùy vaøo tai giuùp Maïnh Ñaït Nhaân lai tænh. Vöøa tænh laïi nhaän thöùc hai tay ñaõ teâ daïi nhö hoùa ñaù do cöù tri chì thaân hình ôû tö theá ñeo lô löûng, Maïnh Ñaït Nhaân ñònh trôû mình thì lôøi noùi tieáp theo sau cung chuû Ñòa Khuyeát Cung laïi vang ñeán: – Tuy laø tình côø boån cung chuû khaùm phaù ra bí aån Tam Ñieäp Coác ñaõ toàn taïi suoát traêm naêm qua giuùp caùc moân phaùi phaùt hieän ai laø hung thuû ñaõ haõm haïi nhöõng vò chöôûng moân ñoä naøo, nhöng thuûy chung boån moân chuû vaãn khoâng coù yù nghó seõ ñöôïc caùc phaùi caûm kích baèng caùch suy toân boån cung chuû leân ngoâi minh chuû. Chuû tröông cuûa boån cung vaãn laø duy trì vaø maõi maõi boån cung vaãn chæ coù moät chuû tröông ñoù, tuyeät ñoái khoâng heà coù suy nghó khaùc. Nghe ñeán ñaây Maïnh Ñaït Nhaân hoang mang: “Tam Ñieäp Coác coù bí aån gì lieân quan ñeán caùc phaùi? Vaø phaûi chaêng ta ñang ôû trong Tam Ñieäp Coác? Leõ naøo khe vöïc ta vöøa rôi xuoáng laïi laø loái xuaát nhaäp ôû phía sau Tam Ñieäp Coác?” Chöa kòp tìm hieåu roõ thöïc hö, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe aâm thanh cuûa bang chuû Caùi Bang vang ñeán: – Neáu Ñòa Khuyeát Cung thaät khoâng coù yù ñoà ñoäc baù voõ laâm, haõy giaûi thích ñi côù sao tröôùc ñaây Ñòa Khuyeát Cung khoâng sôùm giao caùc bí aån naøy cho caùc phaùi? Traùi laïi, khoâng sôùm thì muoän ñôïi caùc phaùi tình côø coù maët ñoâng ñuû ôû Tam Ñieäp Coác môùi coá tình xuaát hieän vaø phôi baøy söï thaät? Thanh aâm cuûa Ñòa Khuyeát Cung chuû laïi vang leân: – Tröôùc khi giaûi thích, Tieâu laõo bang chuû xin cho hoûi, hoâm nay vì côù gì maø caùc Nguoànï: MAI HOA TRANG 166 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám phaùi hieän dieän ñoâng ñuû ôû nôi ñaây? (Khuyeát Danh) Moät tieáng nieäm phaät chôït vang leân, chæ laø ñeå tranh lôøi ñaùp vôùi bang chuû hoï Tieâu: – Voâ löôïng thoï phaät! Cung chuû caàn gì hoûi nhö theá? Ai laïi khoâng bieát, phaøm moân bang phaùi naøo traêm naêm tröôùc coù baäc tröôûng toân thaát tung taïi Tam Ñieäp Coác naøy, theo thoâng leä ñeán ngaøy naøy haøng naêm ñeàu ñeán cuùng teá sau ñoù laø doø xeùt söï tình? Toát hôn heát xin cung chuû giaûi thích cho ñeå khoâng rieâng gì Caùi Bang thaáu suoát maø caùc phaùi coøn laïi cuõng thoâng toû chuû yù cuûa quyù cung. Thoaït nghe aâm thanh naøy Maïnh Ñaït Nhaân ngôø ngôï laø ñaõ töøng nghe nhöng chöa kòp nhôù laø ñaõ nghe ôû ñaâu thì moät thanh aâm quen tai khaùc laïi vang leân: – Nam moâ a di ñaø phaät! Lôøi cuûa Nhaát Traàn ñaïo tröôûng baàn ni cuõng taùn thaønh. Cho duø theá naøo ñi nöõa, vieäc quyù cung giuùp teä phaùi Nga My giaûi toûa nghi aùn ñaõ toàn taïi suoát traêm naêm qua, teä phaùi vaãn nhaát möïc caûm kích. Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung lieàn haéng gioïng: – Ña taï chöôûng moân Nga My phaùi ñaõ coù lôøi ñoàng caûm, caøng khích leä theâm cho boån cung. Ñöôïc, boån cung chuû xin giaûi thích vaø ñieàu naøy coù leõ toaøn theå chö vò ñaây vaãn chöa heà nghe noùi ñeán. Ñoù laø tieàn nhaân cuûa boån moân cuõng ñaõ töøng thaát tung ôû ñaây cuøng moät luùc vôùi caùc tröôûng toân cuûa caùc phaùi. Laäp töùc coù tieáng keâu leân kinh ngaïc vaø laïi laø aâm thanh quen tai thöù ba Maïnh Ñaït Nhaân töøng nghe. Thanh aâm naøy baûo: – Lieäu cung chuû coù laàm laãn hay khoâng? Vì theo Ñoaøn moã bieát ñöôïc traêm naêm tröôùc cuøng thaát tung vôùi voõ laâm thaát vò tröôûng moân ngoaøi tröôûng laõo teä bang nhö chæ coøn coù theâm moät nhaân vaät hoï Töø vaø nhaân vaät naøy chæ ñöôïc moät ít ngöôøi bieát ñeán do chæ laø moät hoäi chuû moät hoäi nhoû goïi laø Hoàng Thöông Hoäi. Khoâng leõ... Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung baät cöôøi: – Ñoaøn Tröôøng Thaéng tröôûng laõo quaû coù kieán vaên quaûng baù, khieán boån cung chuû boäi phuïc! Khoâng sai, quaû coù moät hoäi chuû hoï Töø thaát tung cuøng vôùi nhieàu nhaân vaät höõu danh thôøi ñoù. Vaø boån cung chuû chính laø haäu dueä cuûa Töø hoäi chuû Hoàng Thöông Hoäi. Nhö vaäy, coù leõ chö vò ñaõ hieåu, ñaâu phaûi ngaãu nhieân boån cung chuû choïn hoâm nay maø xuaát hieän? Neáu caùc bang phaùi cuøng nhau ñeán cuùng tieàn nhaân chaúng leõ boån cung chuû khoâng theå ñeán? Neáu khoâng kòp neùn loøng chính laø Maïnh Ñaït Nhaân phaûi keâu to leân, ñaây chæ laø moät trong nhieàu aâm möu cuûa nhò vieän vaø nhò cung hoøng thöïc hieän möu ñoà ñoäc baù voõ laâm cuûa hoï. Vì qua nhöõng thanh aâm quen thuoäc naøy Maïnh Ñaït Nhaân nhaän ra ñoù laø thanh aâm cuûa nhaân vaät Baùch Nhaân Vieän tröôùc kia ñaõ töøng ñoâi co vôùi hình chuû Hình ñöôøng Taï Baát Nghi veà vieäc lieân quan ñeán bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng vaø nhaân vaät ñoù chính laø Caùi Bang tröôûng laõo, thì Maïnh Ñaït Nhaân cuõng laäp töùc nhaân ra hai thanh Nguoànï: MAI HOA TRANG 167 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám aâm coøn laïi laø cuûa nhöõng nhaân vaät naøo. (Khuyeát Danh) Thöù nhaát thanh aâm cuûa vò Nhaát Traàn ñaïo tröôûng ñuùng laø thanh aâm cuûa vieän chuû Baùch Nhaân Vieän, nhaân vaät bí aån töøng cheâ bai Baïch Quan Nguyeät laø keû khoaùc laùc vaø cuõng nhaân vaät bí aån naøy sau ñoù phoâ dieãn coâng phu baèng caùch duøng moät chöôûng chaán vôõ taûng ñaù to naëng ñeán ngaøn caân. Maïnh Ñaït Nhaân minh ñònh nhö vaäy. Thöù hai thanh aâm cuûa vò sö thaùi chöôûng moân Nga My phaùi nhö Maïnh Ñaït Nhaân vöøa nhôù laïi phaûi chi ñöøng coù lôøi nieäm phaät ôû ñaàu caâu noùi coù leõ Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ nhaän ra ñoù laø gioïng noùi cuûa muï Coå Myõ Kyø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän. Nhö vaäy neáu phuï hoïa theo sau caâu noùi cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung chæ coù ba ngöôøi leân tieáng thì ba nhaân vaät naøy laàn löôït ñaõ ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân phaùt hieän moät laø vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän, moät laø vieän chuû Baùch Nhaân Vieän vaø cuoái cuøng cuõng laø ngöôøi cuûa vieän Baùch Nhaân. Maïnh Ñaït Nhaân thaàm mæa mai: “Chæ coøn thieáu lôøi phuï hoïa cuûa Thieân Taøn Cung laø ñuû boä töù nhò vieän nhò cung tha hoà tung höùng thao tuùng quaàn huøng. Höø! Vaäy maø baûo Ñòa Khuyeát Cung khoâng heà coù yù ñoà ñoäc baù voõ laâm? Thaät ñeâ tieän!” Maõi nghó nhöõng dieãn bieán tieáp theo Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theå nghe. Maïnh Ñaït Nhaân chæ quan taâm trôû laïi khi coù thanh aâm cuûa nhaân vaät naøo ñoù chôït roái rít leân tieáng: – Moïi ngöôøi xin chôù naùo ñoäng nöõa. Nhö Voâ Cöïc Laõo Nhaân vò tröôûng boái cao nieân nhaát hieän giôø cuûa voõ laâm, sö baù cuûa chöôûng moân Coân Luaân phaùi ñöông nhieân saép coù ñieàu muoán noùi. Chuùng ta haõy toû ra toân troïng naøo. Tieáng huyeân naùo im daàn, khieán Maïnh Ñaït Nhaân sinh nghi phaûi töï hoûi, ñaõ coù ñieàu gì xaûy ra khieán cho moïi ngöôøi ôû Tam Ñieäp Coác phaûi huyeân naùo ñeán theá? Khi tónh laëng trôû laïi moät laàn nöõa Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình vì nhaän ra thanh aâm cuûa Voâ Cöïc laõo nhaân sao laïi cuõng quen tai. Voâ Cöïc laõo nhaân ñang noùi baèng gioïng traàm oån: – Ña taï chö vò chòu laéng nghe! Laõo huû tuy tuoåi ñaõ gaàn ñaát xa trôøi nhöng vì chuyeän coù lieân quan tôùi nghi aùn ñoä naøo cuûa caùc phaùi, coù caû teä phaùi Coân Luaân laõo huû xin maïo muoäi neâu chuû yù. Voâ Cöïc laõo nhaân kheõ haéng gioïng: – Qua phaùt hieän naøy cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát Cung daáu veát löu laïi cho thaáy tieàn nhaân cuûa caùc phaùi haàu nhö vì ñoái phoù vôùi Cöûu Truøng coâng phu – maø haàu nhö chuùng ta ñeàu bieát ñoù laø sôû hoïc cuûa Thaàn Moân neân phaûi vong maïng. Huoáng chi Thaàn Moân hieän giôø laïi uy hieáp caùc phaùi. Nhö vaäy chöùng toû chuû xöôùng cuûa Töø cung chuû, toaøn theå voõ laâm phaûi xem Thaàn Moân laø ñòch vaø phaûi cuøng nhau huûy dieät Thaàn Moân, chuû xöôùng thaät laø ñuùng. Laõo huû nghó phaûi chaêng chuùng ta thaät söï caàn coù moät Nguoànï: MAI HOA TRANG 168 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) minh chuû ñuû caû taøi naêng vaø ñöùc ñoä ñeå daãn daét quaàn huøng? Vaø neáu caàn thöû hoûi vôùi coâng lao to lôùn cuûa Töø cung chuû giuùp toaøn theå voõ laâm giaûi hoùa nghi aùn ñoä naøo vaø vôùi chuû tröông duy trì chính nghóa cuûa Ñòa Khuyeát Cung phaûi chaêng Töø Cung chuû taøi vaø ñöùc vaãn chöa ñuû ñeå chuùng ta suy toân? Laõo huû chæ coù ít lôøi giaõi baøy mong chö vò caïn suy. Thanh aâm cuûa muï Coå Myõ Kyø vang leân: – Nam moâ a di ñaø phaät! Baàn ni vaø toaøn theå boån phaùi Nga My taùn thaønh suy cöû Töø cung chuû laøm minh chuû voõ laâm. Chuùng khaåu ñoàng töø tieáp theo lôøi cuûa chöôûng moân Nga My phaùi, vieän chuû Baùch Nhaân Vieän vaø laõo hoï Ñoaøn tröôûng laõo Caùi bang vaø cuõng laø ngöôøi cuûa Baùch Nhaân Vieän lieàn leân tieáng phuï hoïa: – Voâ löôïng thoï phaät! Teä phaùi Voõ Ñang cuõng taùn thaønh. – Ñoái vôùi haønh vi cuûa Ñòa Khuyeát Cung tuy boån bang vaãn coøn vaøi ñieàu nghi ky nhöng do tình theá ñaõ ñeán luùc khaån tröông... Tieâu bang chuû Caùi Bang chôït quaùt: – Ñoaøn tröôûng laõo! Chuû yù cuûa boån bang chuû chöa phaûi vaäy... Mong Ñoaøn tröôûng laõo chôù quaù mau mieäng khieán boån bang laâm vaøo tình theá khoù xöû. Ñoaøn Tröôøng Thaéng keâu leân: – Bang chuû... Ñuùng luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe traøng cöôøi ngaïo ngheã cuûa myõ phuï trung nieân, nhaân vaät töï xöng laø moân chuû Thaàn Moân vaø cuõng laø nhaân vaät ñaõ haát Maïnh Ñaït Nhaân xuoáng khe vöïc, boãng vang leân: – Neáu toaøn theå voõ laâm cho hung thuû ñaõ gaây aùn traêm naêm tröôùc laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân sao khoâng nghó ngöôïc laïi chính tieàn nhaân cuûa caùc phaùi ñaõ laäp möu haõm haïi boån moân ñoä naøo? Xem ra vieäc boån moân phaûi ñoái ñaàu vôùi caùc phaùi laø ñieàu khoâng theå traùnh khoûi. Ngay hoâm nay Thaàn Moân phaûi hoûi toäi boïn ngöôi. Moân nhaân boån moân nghe leänh! Ñaùnh! Tieáng gaàm cuûa cung chuû Ñòa Khuyeát cung vang leân aùt tieáng huyeân naùo vöøa xuaát hieän sau meänh leänh cuûa moân chuû Thaàn Moân: – Thaàn Moân ñaõ xuaát hieän ñaây laø cô hoäi cho voõ laâm caùc moân bang phaùi baùo thuø. Thuoäc haï boån cung nghe leänh. Xuaát thuû! Töø luùc naøy trôû ñi, nhöõng thanh aâm vang ñeán tai Maïnh Ñaït Nhaân chæ coøn laø tieáng naùo ñoäng do caùc loaïi coâng phu sôû hoïc gaây ra cho thaáy giöõa Thaàn Moân vaø voõ laâm caùc moân phaùi ñang thaät söï dieãn ra traän loan chieán. Maïnh Ñaït Nhaân laïnh khaép ngöôøi vôùi caûm nghó ñang coù moät ñaïi aâm möu voâ tieàn khoaùng haäu ñaõ ñöôïc nhò vieän nhò cung do Ñòa Khuyeát Cung chuû xöôùng vaø Thaàn Moân coá tình taïo ra. Nguoànï: MAI HOA TRANG 169 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Möu ñoà cuûa nhò vieän nhò cung nhö theá naøo. Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ roõ. Ñoù laø hoï muoán taän dieät Thaàn Moân sau seõ laø ñoäc baù voõ laâm. Rieâng ñoái vôùi Thaàn Moân thì Maïnh Ñaït Nhaân caøng suy nghó caøng hoang mang. Neáu baûo Thaàn Moân coù haønh vi naøy chæ ñeå tìm ra nguyeân uûy cuûa söï maát tích cuûa hai ñôøi moân chuû, Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï nghi ngôø chuû ñích naøy cuûa Thaàn Moân. Vì ñaâu caàn phaûi coù haønh vi cöïc ñoan nhö theá naøy ñeå giaûi thích hoaëc truy nguyeân söï thaát tung cuûa hai ñôøi moân chuû? Coù chaêng Maïnh Ñaït Nhaân thaàm ñoaùn moân chuû Thaàn Moân – Myõ phuï trung nieân ñang coù yù ñoà môø aùm. Laø yù ñoà gì Maïnh Ñaït Nhaân töï nhuû laø caàn phaûi tìm hieåu cho thaät minh baïch tröôùc khi nhaän lôøi ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân, töï bieán thaønh ngöôøi ñöôïc ñaïi tröôûng laõo tuyeån choïn. Hôn nöõa tuy laø mô hoà nhöng Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän toaøn boä nhöõng aâm möu naøy coù lieân quan ñeán quyeån bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng nghóa laø tröïc tieáp coù lieân quan ñeán moái gia thuø voâ tình ñoå aäp leân ñaàu Maïnh Ñaït Nhaân quyeát ñaët mình ra ngoaøi voøng xoaùy phaûi caån thaän chi trì maïng soáng ñeå sau naøy baèng moïi caùch phaûi khaùm phaù ra aâm möu kyø vyõ noï. Baèng töøng ñoäng taùc vöøa chaäm vöøa kieân quyeát, Maïnh Ñaït Nhaân duøng chaân doø daãm töøng moâ ñaù theá naøo cuõng coù ôû beân döôùi ñeå tìm choã ñaët chaân. Sau ñoù chaân truï tay vòn, Maïnh Ñaït Nhaân tuoät daàn xuoáng ñaáy vöïc tai vaãn nghe nhöõng tieáng aâm thanh huyeân naùo ôû Tam Ñieäp Coác vang ñeán. Khe vöïc vaãn heïp cho duø sau cuøng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng yeân oån ñöùng ngay treân beà maët chaät heïp cuûa ñaùy vöïc. Theá nhöng döôùi ñaùy vöïc laïi coù ngaùch ñaù vaø ngaùch ñaù nhö thoâng daàn ñeán choã ñang vang doäi nhöõng aâm thanh huyeân naùo. Maïnh Ñaït Nhaân caån troïng neùp ngöôøi vaøo ngaùch ñaù ngoài yeân vaø toïa coâng... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 170 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2