Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 16

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

75
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 16: Kỳ tích trong vách động Ở một nơi tranh tối tranh sáng như lòng động thất cốc Tam Điệp, việc Mạnh Đạt Nhân đứng yên như pho tượng, mắt đăm đăm nhìn vào vách động quả là hành vi khác thường. Đến nỗi, có người đến mà cả Mạnh Đạt Nhân không hay, và người này khi lên tiếng cũng để lộ tâm trạng nghi vấn:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 16

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Saùu KYØ TÍCH TRONG VAÙCH ÑOÄNG ÔÛmoät nôi tranh toái tranh saùng nhö loøng ñoäng thaát coác Tam Ñieäp, vieäc Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng yeân nhö pho töôïng, maét ñaêm ñaêm nhìn vaøo vaùch ñoäng quaû laø haønh vi khaùc thöôøng. Ñeán noãi, coù ngöôøi ñeán maø caû Maïnh Ñaït Nhaân khoâng hay, vaø ngöôøi naøy khi leân tieáng cuõng ñeå loä taâm traïng nghi vaán khoûi ñoäng thaát ñaõ bò Taï Baát Nghi ñöùng aùn ngöõ. Do ñoù, Taï Baát Nghi ung dung ñaùp lôøi: – Khoâng sai! Vaø... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Vaø thaät söï Ñòa Khuyeát Cung khoâng heà coù yù giuùp taïi haï duy trì coâng ñaïo, cho duø quyù cung ñaõ töøng noùi vôùi taïi haï nhö theá? Taï Baát Nghi laïnh luøng: – Ngöôi am hieåu nhö theá laø toát. Ta... Moät laàn nöõa, Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Vaø laàn naøy, toân giaù ñaõ coù yù ñònh, quyeát hoûi cho ra leõ nôi haï laïc cuûa chaân kinh? Taï Baát Nghi gaèn gioïng: – Ñuùng vaäy! Vaø ta khuyeân ngöôi ñöøng neân böôùng bænh. Vì ñaây laø choã ngöôi taùng thaân, moät nôi quyû khoâng hay, thaån khoâng bieát. Maïnh Ñaït Nhaân chôït mæm cöôøi: – Hoùa ra toân giaù vaãn chöa ñöôïc quyù cung chuû cho hay raèng gaàn moät naêm qua taïi haï ñaõ bò muï Coå Myõ Kyø, vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän giam giöõ? Taï Baát Nghi bò baát ngôø: – Ngöôi noùi thaät? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Toân giaù coù theå hoûi laïi quyù cung chuû kia maø? Huoáng chi, taïi haï voâ tình ñaõ bò toân giaù doàn vaøo tuyeät loä, taïi haï naøo daùm ñuøa vôùi sinh maïng? Taï Baát Nghi thu nhoû ñoâi maét, ñeå töø ñoù baén xaï hai tia nhìn doø xeùt: – Ngöôi muoán aùm chæ hieän bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng ñaõ rôi vaøo tay Coå vieän chuû? Maïnh Ñaït Nhaân thaúng thöøng baùc boû: – Vaäy thì chöa! Nhöng nôi haï laïc cuûa chaân kinh, coù leû chæ coù muï hoï Coå laø Nguoànï: MAI HOA TRANG 183 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng ngöôøi am töôøng hôn ai heát. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Taï Baát Nghi laïi mæm cöôøi: – Thì baây giôø ñeán löôït ngöôi noùi cho ta hay nôi caát giöõ chaân kinh, cuõng ñaâu phaûi muoän? Maïnh Ñaït Nhaân quyeát chieám chuû ñoäng neân baät cöôøi: – Toân giaù nghó nhö vaäy laø sai roài. – Sai? Sai nhö theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân traàm gioïng: – Vì tröôùc kia taïi haï ñaõ taän tay giao bí kíp cho gia ñaïi cöûu Toân Baèng. Rieâng Toân Baèng hieän ôû ñaâu, chæ coù muï hoï Coå laø thoâng toû. Vaø thaät baát ngôø, Taï Baát Nghi chôït cöôøi saëc suïa: – Ngöôi baûo ngöôi giao bí kíp cho Toân Baèng? Ngöôi nghó ta chòu tin ngöôi sao? Ha... ha... Tuy phaûn öùng cuûa Taï Baát Nghi coù phaàn naøo ñuùng vôùi döï ñoaùn nhöng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng hoang mang khi nghe laõo cöôøi nhö vaäy. Do vaäy, chôø laõo döùt tieáng cöôøi, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc hoûi: – Sao toân giaù khoâng tin lôøi taïi haï noùi? Hay toân giaù nghó, taïi haï chöa heà giao maûnh bia da cuûa quyeån bí kíp cho Toân Baèng? Taï Baát Nghi coù moät thoaùng söûng soát: – Chæ laø maûnh bìa da thoâi sao? Vaäy thì... khaû dó ta coù theå tin... Roài ngay sau ñoù, nhö ñeå che giaáu thaùi ñoä söûng soát, Taï Baát Nghi gaät guø: – Noùi toùm laïi, ngöôi ñaõ giao maûnh bìa da cho Toân Baèng vaø nôi Toân Baèng hieän löu nguï chæ coù moät mình Coå vieän chuû hay bieát? Maïnh Ñaït Nhaân chaäm raõi hít vaøo moät hôi, sau ñoù coá tình khích noä laõo: – Khoâng sai! Vaø lieäu coù quaù muoän khoâng neáu vieän chuû Cöûu U Quyû Vieän baát chaáp tình giao haûo ñaõ coù baáy laâu nay giöõa nhò vieän nhò cung ñeå aâm thaàm moät mình ñaéc thuû chaân kinh? Taï Baát Nghi vôø traán tónh thaät kheùo: – Cho duø laø ai ñaéc thuû ñi chaêng nöõa, bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng vaãn laø sôû höõu chung cuûa nhò vieän nhò cung. Maïnh Ñaït Nhaân bóu moâi: – Thaät theá sao? Vaäy toân giaù giaûi thích theá naøo veà laàn ñoâi co giöõa toân giaù vaø laõo Ñoaøn Thöôøng Thaéng, ñeà caäp ñeán quyeàn lôïi giöõa Ñòa Khuyeát Cung vaø Baïch Nhaân Vieän ñoái vôùi bí kíp Vaïn Löu? Taï Baát Nghi giaät mình: Nguoànï: MAI HOA TRANG 184 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám – Sao ngöôi bieát coù chuyeän naøy xaûy ra? (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân maïo hieåm tung con côø quyeát ñònh: – Ñaâu phaûi chæ raèng Cöûu U Quyû Vieän coù tieåu taâm muoán moät mình chieám ñoaït chaân kinh? Ñoaøn Thöôøng Thaéng ñaõ baåm baùo chuyeän naøy cho vieän chuû Baùch Nhaân Vieän – laø Nhaát Traàn ñaïo tröôûng vaø Voâ Cöïc Laõo Nhaân, cung chuû Thieân Taøn Cung. Vaäy thì döïa vaøo ñaâu toân giaù cho raèng duø ai chieám ñoaït cuõng vaäy, bí kíp Vaïn Löu seõ laø vaät sôû höõu chung cuûa nhò vieän nhò cung? Taï Baát Nghi khoâng theå giaáu noåi taâm traïng ruùng ñoäng. Laõo im laëng ngaãm nghó veà lôøi noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Vaø sau cuøng, khi leân tieáng, laõo noùi baèng thaùi ñoä nghi hoaëc: – Nhò vieän nhò cung, ngoaøi boån cung ñaõ xuaát ñaàu loä dieän, laøm sao ngöôi bieát roõ nhöõng nhaân vaät nhaát moân chi chuû cuûa moät cung vaø nhò vieän coøn laïi? Cöôøi thaàm vì thaáy Taï Baát Nghi ñaõ thaät söï laàm möu, Maïnh Ñaït Nhaân coá tình noùi maäp môø: – Phaøm ai cuõng vaäy, ñeàu xem troïng thanh danh, nhaát laø danh ñi lieàn vôùi lôïi. Toân giaù nghó hoï cam taâm giöõ kín tung tích maõi, ñeå moät mình quyù cung tha hoà khuynh loaùt giang hoà sao? Huoáng chi, duø sao quyù cung vaãn coøn thieáu phaàn troïng yeáu nhaát cuûa bí kíp Vaïn Löu, cô hoäi cho hoï ñuùng ñaàu nhò vieän nhò cung vaãn coøn kia maø? Ñoâi muïc quang cuûa Taï Baát Nghi moät laàn nöõa thu nhoû laïi. Nhöng laàn naøy, töø hai khe hôû ti hí cuûa hai maét, Taï Baát Nghi ñeå xaï ra hai luoàng saùt khí: – Baûo boån cung thieáu phaàn troïng yeáu cuûa chaân kinh, döôøng nhö ngöôi ñeà quyeát phaàn lôùn chaân kinh ñaõ rôi vaøo tay boån cung? Ñoù laø ngöôi töï suy dieãn hay ngöôi ñaõ thaät söï hay bieát ñieàu ñoù? Maïnh Ñaït Nhaân tuy thaàm lo ngaïi vôùi hai tia nhìn ñaày saùt khí cuûa laõo Taï nhöng ngoaøi maët vaån giöõ thaùi ñoä thaûn nhieân: – Muoán ngöôøi khaùc khoâng bieát thì ñöøng neân laøm. Ngöôïc laïi,... Taï Baát Nghi baät quaùt: – Ngöôïc laïi thì sao? Phaûi chaêng ngöôi muoán tìm caùi cheát? Keû bieát nhieàu thì mau toån thoï, tieåu töû, ñôõ! Vuø... Ñaõ löôøng tröôùc tình huoáng naøy, Maïnh Ñaït Nhaân voäi taït boä traùnh chieâu: – Sao toân giaù ñoät nhieân ñoäng noä? Phaûi chaêng laø ñeå che giaáu vieäc bí kíp Vaïn Löu ñaõ... Taï Baát Nghi chuyeån ngöôøi baùm theo Maïnh Ñaït Nhaân vaø baät leân tieáng gaàm uy hieáp: Nguoànï: MAI HOA TRANG 185 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Bí kíp gì chöù? Gioûi cho ngöôi daùm duøng Baùt Quaùi Du Hình Boä ñeå traùnh chieâu! Xem chöôûng! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân ruùng ñoäng. Vaäy laø coù quaù nhieàu ngöôøi am hieåu neân deã daøng nhaän ra xuaát xöù coâng phu Baùt Quaùi Moân. Vaø möùc ñoä am hieåu cuûa Taï Baát Nghi ngay laäp töùc laøm cho boä phaùp Baùt Quaùi Du Hình Boä cuûa Maïnh Ñaït Nhaân phaûi ñöông ñaàu vôùi moät boä phaùp khaéc cheá. Maïnh Ñaït Nhaân nao nuùng nhìn chieâu chöôûng cuûa ñoái phöông trong nhaùy maét ñaõ tieáp caän vaø ñang thaät söï uy hieáp caùc troïng huyeät phía chính dieän baûn thaân. Ñeå chi trì sinh maïng, duø bieát laø nguy hieåm nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn lieàu lónh phaùt chieâu ngaên ñôõ: – Côù gì toân giaù ngay chieâu ñaàu ñaõ muoán laáy maïng taïi haï? Ñôõ! AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân chao ñaûo, taïo cô hoäi cho Taï Baát Nghi löøng löõng lao ñeán: – Ñaâu phaûi chæ luùc naõy ta môùi coù yù ñònh ñoaït maïng ngöôi? Haõy ngoan ngoaõn chaáp nhaän soá phaän! Ñôõ! Vuø... Tröôùc aùp löïc cöïc kyø lôïi haïi cuûa chieâu coâng do laõo Taï coá tình xuaát thuû, theo baûn naêng, Maïnh Ñaït Nhaân ñang ñaø chao ñaûo laäp töùc ñònh chaân chuyeån vò theo Baùt Quaùi Du Hình Boä. Vuùt! Thaáy Maïnh Ñaït Nhaân may maén thoaùt chieâu, Taï Baát Nghi thònh noä! – Thaät khoâng ngôø ñeán löôït ngöôi thì Baùt Quaùi Du Hình Boä laïi coù ñoâi chuùt bieán ñoåi. Nhöng daãu sao, ñoá ngöôi thoaùt cheát phen naøy. Xem ñaây! Taï Baát Nghi vöôn traûo vaø chôït nhaém vaøo Maïnh Ñaït Nhaân ñeå choäp vaøo hö khoâng vaøi löôït. Theo caùi choäp cuûa laõo Taï, moät löôïng haáp löïc chôït cuoán huùt laáy Maïnh Ñaït Nhaân, khieán ñoâi chaân Maïnh Ñaït Nhaân ñang chuyeån dòch boãng ñình treä, nhö bò moät löïc löôïng voâ hình naøo ñoù níu keùo laïi. Maïnh Ñaït Nhaân bieác saéc, thöøa bieát ñaáy laø coâng phu Caùch Khoâng Nhieáp Vaät tröôùc kia La Caûnh Thaân ñaõ töøng vaän duïng vaø taïo nguy khoán khoâng phaûi ít cho Maïnh Ñaït Nhaân. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh vaän duïng toaøn boä noäi coâng vöøa khaùng cöï haáp löïc vöøa coá böùc ngöôøi ra khoûi phaïm vi nguy hieåm. Caûnh giaèng co xaûy ra chæ trong thoaùng maét vaø Maïnh Ñaït Nhaân boãng nghe Taï Baát Nghi rít leân ngaïo maïn: Nguoànï: MAI HOA TRANG 186 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Cuõng vôùi phaûn öùng naøy, tröôùc ngöôi ñaõ coù ít nhaát möôøi maáy keû ñaõ töøng naïp maïng döôùi tay Nhieáp Hoàn Ñoaït Maïng Taï Baát Nghi ta. Mau ñi! Cuøng vôùi tieáng rít sau cuøng cuûa laõo, moät luoàng chaán kình cöïc maïnh boãng xuaát hieän, thay cho haáp löïc ñang hieän höõu ñeå voã maïnh vaøo haäu taâm Maïnh Ñaït Nhaân. AØo... Khaùc vôùi La Caûnh Thaân ñoä naøo, caùch bieán ñoåi töø yeáu quyeát chöõ 'Haáp” mang yeáu quyeát chöõ “Chaán” cuûa laõo Taï lôïi haïi hôn boäi phaàn. Vì theá, toaøn boä huyeät ñaïo laãn kinh maïch troïng yeáu ôû phía sau Maïnh Ñaït Nhaân ñeàu laâm caûnh saép bò chaán vôõ ñeán nôi. Ñuùng luùc naøy, thaät kheùo, Maïnh Ñaït Nhaân trong tö theá cuûa ngöôøi bò doàn ñuoåi vaø laø bò böùc doàn vaøo tuyeät loä, phaàn cuoái cuûa ñoäng thaát coác Tam Ñieäp, nhöõng daáu veát do caùc nhaân vaät traêm naêm tröôùc ñaõ thaát tung, töøng löu laïi theâm treân vaùch ñoäng ñöông nhieân loït caû vaøo muïc quang cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Ñoù laø nhöõng daáu veát vöøa môùi ñaây töøng laøm Maïnh Ñaït Nhaân nhìn ñeán ngaây ngöôøi, tröôùc luùc Taï Baát Nghi xuaát hieän uy hieáp. Vaø luùc naøy moät trong nhöõng daáu veát ñoù boãng gôïi cho Maïnh Ñaït Nhaân moät yù nieäm kyø laï. Taâm cô maùy ñoäng, Maïnh Ñaït Nhaân chôït khom ngöôøi veà phía tröôùc, nhö ñang bò chaán kình cuûa laõo Taï baét Maïnh Ñaït Nhaân phaûi coù tö theá nhö vaäy. Vaø khi toaøn boä thaân treân ñaõ khom ñeán möùc tay coù theå chaïm ñaát, ñaàu coù Maïnh Ñaït Nhaân chôït ngoaûnh veà phía sau. Vôùi tö theá naøy, ñoäng thaùi phaùt kình cuûa laõo Taï voâ tình ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân nhìn baèng vò theá hoaøn toaøn khaùc so vôùi bình thöôøng, laø nhìn töø phía döôùi leân. Do ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân haàu nhö phaùt hieän phaàn haï baøn cuûa laõo Taï hoaøn toaøn ñeå hôû. Ñoâi muïc quang vuït loùe saùng vaø Maïnh Ñaït Nhaân nghe töø taâm kinh nhö coù caâu noùi thuùc giuïc: “hoaëc ngay luùc naøy hoaëc khoâng bao giôø”. Laäp töùc Maïnh Ñaït Nhaân ngoaëc caû hai tay veà phía sau. Töø tö theá kyø quaùi ñoù, khi Maïnh Ñaït Nhaân nhaû kình, chieâu coâng xuaát hieän taïo moät luoàng kình khí thoåi thoác töø döôùi thoåi leân, quaät vaøo chaán kình cuûa laõo Taï, vöøa uy hieáp ngöôïc laïi phaàn haï baøn cuûa ñoái phöông. AØo... Chaán kình cuûa laõo Taï chöa kòp chaïm vaø Maïnh Ñaït Nhaân lieàn bò chieâu coâng kyø quaùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñaåy taït leân cao. Khieán chieâu cuûa laõo töø tình traïng chöïc chôø ñoaït maïng Maïnh Ñaït Nhaân bieán thaønh voâ haïi laãn voâ duïng ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân. Vuø... Chöa heát, ñeán löôït laõo phaûi hoài boä vaø nhaûy taït qua moät beân môùi mong thoaùt khoûi söï uy hieáp ngöôïc laïi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân vaøo phaàn haï baøn. Nguoànï: MAI HOA TRANG 187 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Khoâng boû lôõ cô hoäi, laõo Taï nhaûy traùnh coù nghóa laø laõo töï boû ñi vò theá aùn ngöõ coù lôïi cho laõo, Maïnh Ñaït Nhaân voäi baät uoán ngöôïc ngöôi veà phía sau. Nhôø ñoù, vôùi thö thöùc Lyù Ngö Ñaû Ñænh vöøa thi trieån, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc cuøng laõo Taï chuyeån ñoåi vò trí cho nhau, ñeán löôït Maïnh Ñaït Nhaân ñöùng meù ngoaøi, nhöôøng phaàn cuoái ñoäng cho laõo Taï. Vuùt! Khi quay ngöôøi laïi, Taï Baát Nghi thoaùng söõng ngöôøi, nhìn Maïnh Ñaït Nhaân khoâng chôùp maét: – Ngöôi... Thoaùt cheát trong gang taác vaø ngöôïc laïi chuyeån nguy thaønh an, Maïnh Ñaït Nhaân vuøng cöôøi leân: – Laõo haø taát phaûi kinh ngaïc! Vaäy nha! Taïi haï ñi ñaây! Ha... ha... Khoâng daùm quay löng boõ chaïy, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa cöôøi vöøa thoaên thoaùt böôùc luøi ra phía ngoaøi. Taï Baát Nghi vaãn tieáp tuïc ngaån ngöôøi, chæ ñeán khi Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ ñaït khoaûng caùch naêm tröôïng hôn, laõo môùi söïc tænh. Laõo quaùt: – Hoài Phong Tuyeät Thöùc cuûa phaùi Coân Luaân sao ngöôi am hieåu? Phaûi chaêng giöõa ngöôi vaø laõo Voâ Cöïc... Cuõng nhö tieáng quaùt cuûa laõo phaûi nöûa chöøng ngöng laïi, laõo ñang tung ngöôøi ñuoåi theo Maïnh Ñaït Nhaân thì tieáng quaùt boãng vang leân khieán laõo phaûi khöïng ngöôøi laïi nhö chaïm phaûi böùc töôøng voâ hình. Tieáng quaùt xuaát phaùt töø phía sau löng Maïnh Ñaït Nhaân, nghóa laø töø ñaâu ñoù ngoaøi Tam Ñieäp Coác. – Keû naøo to gan daùm goïi ñích danh ngoaïi hieäu cuûa laõo huû? Vaø tieáng quaùt ñöông nhieân cuõng laøm Maïnh Ñaït Nhaân ruùng ñoäng phaûi döøng laïi. Ñeå traùnh vò theá seõ bò Taï Baát Nghi uy hieáp ôû phía tröôùc, vaø coøn bò chuû nhaân cuûa tieáng quaùt chaän ñöùng loái thoaùt ôû sau, ngay khi ñöùng laïi, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc laïng ngöôøi laùch vaøo moät khe ñaù vöøa boãng nhieân phaùt hieän ngay choã Maïnh Ñaït Nhaân döøng laïi. Vuùt! Phaùt hieän söï theå, Taï Baát Nghi voäi gaàm leân: – Tieåu töû chôù mong chaïy thoaùt! Ta... Ñang gaàm giöõa chöøng, moät tieáng cöôøi chaâm choïc boãng vang leân, moät laàn nöõa laøm Taï Baát Nghi khöïng ngöôøi laïi: Nguoànï: MAI HOA TRANG 188 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Ñòa Khuyeát Cung luoân baûo seõ khoâng gaây baát lôïi gì cho Maïnh Ñaït Nhaân, côù sao laàn naøy Taï tieàn boái döôøng nhö coù haønh ñoäng ngöôïc laïi? Vuùt! Vuùt! Vuùt! Ba boùng nhaân aûnh xuaát hieän, nhìn vaøo Taï Baát Nghi ñang boái roái. Taï Baát Nghi laån löôït nhìn ba nhaân vaät noï: – Coân Luaân phaùi coù yù gì khi boãng döng quay laïi Tam Ñieäp Coác? Trong ba nhaân vaät vöøa xuaát hieän, nhaân vaät coù nieân kyû cao nhaát, chæ ñoä tam tuaàn, voán laø trang kieám khaùch tuaán tuù. Y mæm cöôøi: – Cung chuû quyù cung ñang chuaån bò buoåi leã tieáp nhaän ngoâi minh chuû, giuùp voõ laâm duy trì chính nghóa, Taï tieàn boái thaân laø ñöôøng chuû hình ñöôøng, sao khoâng hoài cung lo vieäc, laïi laån quaån taïi Tam Ñieäp Coác naøy? Taï Baát Nghi cöôøi laït: – Ñöông nhieân ta phaûi lo vieäc cuûa ta, do cung chuû boån cung giao phoù. Ñaâu can heä gì ñeán Coân Luaân phaùi caùc ngöôi? Trang kieám khaùch gaät guø: – Neáu quaû laø vaäy, teä phaùi thaät khoâng daùm laøm treã naûi coâng vieäc cuûa Taï tieàn boái. Xin caùo bieät! Taï Baát Nghi laäp töùc quaùt ngaên laïi: – Chaäm ñaõ! Ngöôi vaãn chöa giaûi thích nguyeân nhaân söï xuaát hieän cuûa boïn ngöôi? Döôøng nhö chæ chôø Taï Baát Nghi gaëng hoûi caâu naøy, trang kieám khaùch noï chôït nghieâm gioïng: – Taï tieàn boái ñaõ hoûi, Phan Theá Anh vaõn boái thaät khoâng daùm giaáu. Chaúng laø Maïnh Ñaït Nhaân laø do boån phaùi ñöa ñeán Tam Ñieäp Coác naøy, bôûi yù ñònh giuùp quyù cung vaø Caùi Bang giaûi toûa moïi hieàm khích. Nhöng do vieäc hoï Maïnh chaäm xuaát hieän, khieán boån phaùi nghó y coù leõ ñaõ gaëp chuyeän khoâng may neân ñaønh löu laïi tìm kieám. Giôø thì khaùc roài, ña taï tieàn boái ñaõ coù caùch löu y laïi, hieän y ñang ñöôïc ngöôøi cuûa boån phaùi saên soùc. Taï Baát Nghi taùi maët: – Ngöôi muoán noùi gaàn ñaây tieåu töû ñaõ laø ngöôøi töøng gaàn guõi vôùi Coân Luaân? Phan Theá An mæm cöôøi: – Ñoù laø söï thaät! Maø sao Taï tieàn boái boãng laïi coù veû aâu lo? Taï Baát Nghi phoùng maét nhìn ra beân ngoaøi Tam Ñieäp Coác: – Leänh sö baù, Voâ Cöïc laõo nhaân, luùc naûy ñaõ leân tieáng, giôø thì ôû ñaâu, sao khoâng thaáy? Nguoànï: MAI HOA TRANG 189 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Phan Theá An vaãn mæm cöôøi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Coù leõ laõo nhaân gia vaãn ñöùng ôû beân ngoaøi vaø ñang cuøng Maïnh Ñaït Nhaân ñaøm ñaïo. Coù phaûi Taï tieàn boái muoán gaëp laõo nhaân gia? Taï Baát Nghi göôïng mæm cöôøi: – Vaäy thì khoâng caàn! Laø thoâi, vieäc ôû ñaây cuõng ñaõ xong, ñeán luùc ta phaûi hoài cung baåm baùo. Vuùt! Taï Baát Nghi ñi nhanh nhö bò ma ñuoåi. Phan Theá Anh ñöa maét nhìn hai nhaân vaät ñöùng beân caïnh: – Khoâng hieåu ñaõ coù chuyeän gì ñaõ xaûy ra? Nhò sö ñeä vaø tam sö ñeä coù thaày laõo ta ñaõ toû ra kieâng deø sö baù toå khoâng? Hai gaõ noï laàn löôït gaät ñaàu: – Cuõng phaûi noùi theâm, döôøng nhö laõo khoâng haøi loøng veà vieäc sö baù toå xuaát hieän. Gaõ thöù hai baûo: – Ñieàu ñoù thì ñöông nhieân roài. Sö baù toå cuõng ñaõ noùi nhö theá roài sao? Raèng chæ caàn ba ngöôøi boïn ta xuaát hieän, laõo duø khoâng cam taâm cuõng khoâng coù baát kyø haønh ñoäng naøo gaây toån haïi cho boïn ta. Coù theå noùi, coâng phu Coân Luaân phaùi chuùng ta cuõng coù choã ñaùng ñeå Ñòa Khuyeát Cung kieâng neå ñoâi phaàn. Phan Theá Anh laïi neâu nghi vaán: – Duø theá naøo ñi nöõa ta cuõng thaáy laï, khoâng hieåu sao sö baù toå lai toû ra quan taâm ñeán gaõ hoï Maïnh? Ñaõ theá, laõo nhaân gia coøn giao cho luïc sö muoäi nhieäm vuï phaûi chieáu coá gaõ. Thaät khoâng sao hieåu noåi. Hai gaõ kia baät cöôøi: – Xem ñaïi sö huynh kìa! Sao cöù nhö ngöôøi uoáng phaûi daám chua vaäy? – Ñaïi sö huynh yeân taâm! Theo ñeä, luïc sö muoäi ñaõ bò tö thaùi phong löu anh tuaán cuûa ñaïi sö huynh thu maát hoàn phaùch roài. – Moät tieåu töû voâ duïng nhö gaõ hoï Maïnh ñaâu ñaùng ñeå ñaïi sö huynh baän taâm? Ha ha... Phan theá Anh mieãn cöôõng cöôøi theo nhöng trong loøng vaãn ngaám ngaàm lo ngaïi... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 190 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2