Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 17

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

63
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 17: Vô Cực lão nhân Ngỡ chỉ là nơi nấp tạm nên Mạnh Đạt Nhân hoàn toàn bất ngờ khi vừa lách vào khe đá chợt nghe tiếng người chỉ điểm: - Phía bên tả có lối thoát thân. Mau theo ta!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 17

  1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Möôøi Baûy VOÂ CÖÏC LAÕO NHAÂN N gôõ chæ laø nôi naáp taïm neân Maïnh Ñaït Nhaân hoaøn toaøn baát ngôø khi vöøa laùch vaøo khe ñaù chôït nghe tieáng ngöôøi chæ ñieåm: – Phía beân taû coù loái thoaùt thaân. Mau theo ta! Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình. Vaø neáu khoâng sôï gaây kinh ñoäng laãn hoaøi nghi cho laõo hoï Taï coù leõ Maïnh Ñaït Nhaân phaûi keâu thaønh tieáng tính ñanh cuûa nhaân vaät vöøa coù lôøi chæ ñieåm. Kòp traán tónh, Maïnh Ñaït Nhaân voäi tuaân theo lôøi chæ ñieåm noï. Sau khi ngoaëc ngöôøi veà phía taû, voán laø moät ngaùch ñaù coù ñòa hình hieåm trôû, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc nhìn thaáy nhaân vaät noï ñang thoaên thoaét ñi tröôùc daãn ñöôøng. Chaân böôùc theo, Maïnh Ñaït Nhaân laïi thaàm lo laéng vaø chuaån bò saün nhöõng lôøi ñoái ñaùp vì bieát nhaân vaät noï theá naøo cuõng neâu nhöõng nghi vaán khoù theå choái caõi. Ñi theo nhaân vaät ñoù moät luùc laâu, vöôït qua nhieàu choã ngoaëc baát ngôø, cuoái cuøng Maïnh Ñaït Nhaân cuõng nhaän ra ñoù laø loái thoaùt thaân thaät söï. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï ngaïc nhieân khi moät laàn nöõa phaùt hieän baûn thaân laïi ñang hieän dieän ôû ngay phía sau Tam Ñieäp Coác, vaø chæ caùch khu vöïc – maø Maïnh Ñaït Nhaân töøng bò myõ phuï trung nieân moân chuû Thaàn Moân xoâ xuoáng ñoä möôøi tröôïng. Cuõng nghó ñaõ ñeán choã an toaøn, nhaân vaät noï quay laïi bóu moâi, nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi coù baûn laõnh cao thaâm thaät ñaáy! Höø! Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Baïch coâ nöông... Khoâng ñeå Maïnh Ñaït Nhaân kòp giaûi thích, nöõ nhaân hoï Baïch haäm höïc hoûi luoân moät hoài: – Ngöôi coøn bieát ñeán Baïch Quan Nguyeät ta nöõa sao? Naøo, noùi ñi! Baûn laõnh cuûa ngöôi roõ raøng cao thaâm hôn ta, côù sao tröôùc ñaây cöù giaû vôø? Phaûi chaêng ñaïi sö huynh ta ñaõ ngôø ñuùng? Kyø thöïc ngöôi laøm nhö theá hoaøn toaøn laø coù möu ñoà baát lôïi ñoái vôùi ta? Laïi coøn goïi ta laø chuû nhaân, ngöôi cöôøi côït ta vaø chæ xem ta laø moät nha ñaàu ngu ngoác? Ngöôi gioûi laém, Maïnh Ñaït Nhaân! Maïnh Ñaït Nhaân nghieâm maët nhìn naøng: – Coâ nöông noùi ñaõ xong chöa? Sao coâ nöông chæ bieát traùch ngöôøi maø khoâng töï xeùt laïi haønh vi baûn thaân? Vaø taïi haï chæ caàn coâ nöông haõy xeùt laïi moãi moät ñieàu thoâi. Nguoànï: MAI HOA TRANG 191 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Ñoù laø taïi Haéc Thaïch Ñaûo, chuyeän gì seõ xaûy ra neáu taïi haï khaêng khaêng baûo voõ coâng cuûa taïi haï cao minh hôn coâ nöông? Naøo, haõy ñaët vaøo tình traïng ñoù, coâ nöông thöû ñoaùn xem naøo? Baïch Quan Nguyeät tuy coù tính khí öông böôùng nhöng khoâng phaûi vì theá maø khoâng bieát suy nghó. Naøng cau maët: – Ngöôi muoán noùi ta seõ khoâng chaáp nhaän söï thaät vaø giöõa ta vaø ngöôi roài seõ xaûy ra giao ñaáu? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Cuõng khoâng ñeán noãi nhö vaäy. Coù chaêng, ñoái vôùi coâ nöông, taïi haï neáu khoâng phaûi laø quaùi nhaân thì cuõng laø ngöôøi ñöôïc thuûy traïi Hoaøng Haø phaùi ñeán ñeå tìm caùch doø xeùt coâ nöông. Vaø haäu quaû laø taïi haï seõ khoù cuøng coâ nöông chung löng hieäp löïc nghó keá töï giaûi thoaùt. Chi baèng taïi haï cöù giaû vôø nhö theá maø hay. – Höø! Chæ hay vôùi ngöôi, naøo coù hay gì vôùi ta. Noùi ñi, sao sau ñoù ngöôi vaãn cöù vôø keùm coûi, buoäc ta phaûi vì ngöôi maø chaäm cöôùc trình? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Ñaõ vôø thì phaûi vôø nhö thaät. Taïi haï ngaïi phaûi ñoái ñaàu vôùi phaûn öùng cuûa coâ nöông, nhö luùc naûy chaúng haïn. Khoâng leõ coâ nöông khoâng töï bieát coâ nöông seõ giaän döõ nhö theá naøo neáu taïi haï ñeå coâ nöông phaùt giaùc söï thaät? Naøng bóu moâi: – Nhöng cuoái cuøng söï thaät vaãn laø phôi baøy. Ngöôi noùi ñi, ngöôi laøm nhö theá coù möu ñoà gì? Maïnh Ñaït Nhaân nhuùn vai: – Hoaøn toaøn khoâng coù möu ñoà, ngoaïi tröø... Naøng noân noùng: – Sao? – Ñaïi tröôïng phu khoâng theå boäi tín, taïi haï ñaõ höùa cuøng coâ nöông ñeán ñoái maët vôùi Ñòa Khuyeát Cung, vaø ngöôøi coù haønh vi quang minh loãi laïc nhö taïi haï ñaâu coù ngaïi cuøng Ñòa Khuyeát Cung ñoái maët? Nhö vaäy côù gì taïi haï khoâng cuøng ñeán Tam Ñieäp Coác vôùi coâ nöông? Maïnh Ñaït Nhaân vöøa döùt lôøi, töø moät choã khuaát caïnh ñoù boãng coù thanh aâm traàm huøng vang leân: – Hay cho boán chöõ quang minh loãi laïc, khieán laõo huû khoâng theå cuøng thieáu hieäp luaän baøn veå ñoái ñieàu nghi vaán. Baïch Quan Nguyeät nhìn veà phía ñoù: – Sö baù toå? Laõo nhaân gia sao cuõng ñeán ñaây? Nguoànï: MAI HOA TRANG 192 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân laïnh khaép ngöôøi khi chaïm phaûi thaàn quang laáp loaùng töø ñoâi muïc quang cuûa moät laõo nhaân coù coát caùch phi phaøm vaø coù daùng daáp tieân phong ñaïo coát. Khieáp sôï tröôùc ñoâi thaàn quang ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân chôït böôùc luøi: – Laõo laø... Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe Baïch Quan Nguyeät naït ngang: – Ñaây laø sö baù toå cuûa ta, Voâ Cöïc Laõo Nhaân. Ngöôi khoâng ñöôïc voâ leã. Maïnh Ñaït Nhaân nuoát laïi lôøi ñònh noùi, vì suyùt nöõa ñaõ goïi thaúng laõo laø cung chuû Thieân Taøn Cung nhö ñaõ khaùm phaù. Voâ Cöïc Laõo Nhaân xua tay vôùi Baïch Quan Nguyeät, ra veû ñoä löôïng hôn ngöôøi: – Ñuøng traùch y nhö vaäy vì keû khoâng bieát khoâng coù toäi. ÔÛ ñaây ñaõ coù laõo huû, tieåu lieãu ñaàu ngöôi coù theå ñi ñöôïc roài. Lo sôï Maïnh Ñaït Nhaân voäi keâu: – Khoâng caàn nhu vaäy! Hoaëc Baïch coâ nöông löu laïi, hoaëc taïi haï seõ boû ño neáu Baïch coâ nöông cuõng boû ñi. Baïch Quan Nguyeät kinh ngaïc: – Ngöôi sôï Ñòa Khuyeát Cung ñeán theá sao? Yeân taâm ñi, chuyeän cuûa ngöôi ta ñaõ noùi vôùi gia sö. Vaø ngay baây giôø, neáu ñaõ coù sö baù toå ta ôû ñaây, ngöôi caøng khoâng neân sôï. Maïnh Ñaït Nhaân chôït luøi theâm hai böôùc nöõa: – Cung chuû Ñòa Khuyeát Cung daãu sao cuõng saép laø minh chuû voõ laâm, taïi haï thaät khoâng phaûi neáu ñeå Coân luaân vì taïi haï phaûi chòu heä luïy. Taïi haï ñaønh thaâm taï Ôn cöùu maïng vöøa roài, xin caùo bieät! Ñoaïn Maïnh Ñaït Nhaân quay ngöôøi töø töø boû ñi. Coù leõ Baïch Quan Nguyeät ñònh ngaên laïi, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe Voâ Cöïc Laõo Nhaân leân tieáng: – Cöù ñeå y ñi, Quan Nguyeät! Cuõng khoâng theå traùch y moät khi Taï Baát Nghi ñaõ laøm y khieáp sôï. Duø baát phuïc khi nghe Voâ Cöïc Laõo Nhaân noùi nhö vaäy nhöng ñoái vôùi Maïnh Ñaït Nhaân, ñöôïc ñi thoaùt laø ñuû laém roài, neân cöôùc boä ñöôïc dòp ñi nhanh hôn. ... Ñeán khi Tam Ñieäp Coác chæ coøn laø moät daõy môø xa ôû phía sau, luùc Maïnh Ñaït Nhaân ñònh döøng laïi vaø tìm choã nghó chaân thì thanh aâm cuûa Voâ Cöïc Laõo Nhaân laïi kheõ vang leân ngay phía sau: – Chaïy moät maïch ngoaøi naêm möôi daëm khoâng moät laàn ngöøng nghæ, xem ra vieäc ngöôi am hieåu Hoài Phong Tuyeät Thöùc nhö Taï Baát Nghi hoâ hoaùn raát coù theû laø söï thaät. Nguoànï: MAI HOA TRANG 193 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân quay laïi nhìn laõo nhaân Voâ Cöïc baøng aùnh maét thaát voïng: – Laõo khoâng hoå danh cung chuû Thieân Taøn Cung, coâng phu quaû nhieân ñaõ ñaït möùc toái thöôïng. Haø... Cuõng nhu coâng phu voõ hoïc, coâng phu haøm döôõng cuûa Voâ Cöïc Laõo Nhaân quaû nhieân cuõng ñaït möùc thöôïng thuøa. Laõo vaãn thaûn nhieân, khoâng giaän döõ cho duø chöa thöøa nhaän lôøi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laø ñuùng. Laõo hoûi: – Vì sao ngöôi baûo laõo huû laø cung chuû Thieân Taøn Cung? Bieát seõ voâ voïng neáu ñònh ñoái phoù vôùi laõo nhö ñaõ ñoái phoù vôùi Taï Baát Nghi, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh choïn giaûi phaùp tuøy cô öùng bieán. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi nheï: – Ñaõ coù laàn taïi haï cuøng Baïch Quan Nguyeät bò Thieân Taøn Cung chaän loái. Qua thanh aâm, cuõng nhö qua thaùi ñoä coù phaàn nöông nheï cuûa cung chuû daønh cho Baïch Quan Nguyeät, ñaâu coù gì laï neáu taïi haï deà quyeát laõo chính laø cung chuû Thieân Taøn Cung? Laõo Nhaân Voâ Cöïc gaät guø: – Vaø ngöôi ñaõ ñem ñieàu naøy noùi cho Baïch Quan Nguyeät bieát? Caûm nhaän ñoù laø lôøi ñe doïa ngaám ngaàm, Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Vaäy thì chöa! Vì taïi haï ñaâu theå hoà doà neáu chöa kieåm chöùng? – Ngöôi ñaõ kieåm chöùng chöa? Nghó ñöôïc caùch thoaùt, Maïnh Ñaït Nhaân ung dung gaät ñaàu: – Ñöông nhieân ñaõ kieåm chöùng xong. Cuõng may Ñòa Khuyeát Cung vì muoán chieám giöõ ñòa vò ñoäc toân neân Taï Baát Nghi ñaâu ngaïi giuùp taïi haï hieåu roõ hö thöïc? Voâ Cöïc Laõo Nhaân nhaên tít ñoâi maøy baïc: – Taï Baát Nghi ñaõ noùi gì vôùi ngöôi? Nheï thôû phaøo, Maïnh Ñaït Nhaân baûo: – Raèng Ñòa Khuyeát Cung chæ caàn chieám höõu theâm maûnh bìa da cuûa bí kíp Vaïn Löu laø troïn boä chaân kinh, seõ giuùp Ñòa Khuyeát Cung loaïi boû daån nhöõng phieàn nhieãu do nhaát cung nhò vieän coøn laïi gaây ra. Vaø raèng... Khoùe moâi cuûa Voâ Cöïc Laõo Nhaân boãng giaät maïnh: – Ngöôi muoán noùi Ñòa Khuyeát Cung töø laâu ñaõ chieám giöõ quyeån chaân kinh? – Ngoaøi maûnh bìa da haõy coøn khieám khuyeát, thì... Laõo ñoäng noä: – Gioûi cho Töø Nhaát Ñoâng daùm doái gaït ta! Höø! Thaûo naøo maáy naêm qua coâng phu cuûa y caøng luùc caøng taêng tieán. Nguoànï: MAI HOA TRANG 194 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Thích thuù vì ñaõ khích noä ñöôïc ñoái phöông, Maïnh Ñaït Nhaân coá noùi theâm vaøo: – Ñaâu rieâng gì laõo? Caû muï Coå Myõ Kyø vaø laõo Nhaát Traàn vieän chuû Baùch Nhaân Vieän cuõng bò... Thaät baát ngôø, Voâ Cöïc Laõo Nhaân boãng xaï maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi ñöøng nghó vaäy laø ta maõi maõi chòu keùm Ñòa Khuyeát Cung. Ñaõ coù ngöôi trong tay, ta lo gì khoâng luyeän ñöôïc coâng phu Vaïn Löu? Maïnh Ñaït Nhaân kinh hoaøng: – Laõo muoán aùm chæ ñieàu gì? Taïi haï... Voâ Cöïc Laõo Nhaân chôït vöôn tay ra: – Ngöôi baát taát phaûi giaû vôø! Haõy ngoan ngoaõn vaâng leänh ta, trao laïi toaøn boä khaåu quyeát Vaïn Löu cho ta. Naøo! Vuø... Töø taâm chöôûng cuûa laõo laäp töùc xuaát hieän moät luoàng nhu phong, nheï nhaøng vaây toûa khaép ngöôøi Maïnh Ñaït Nhaân, cuoán laáy nhö lôùp tô meàm maïi. Maïnh Ñaït Nhaân coá thoaùt ra nhöng ñaønh baát löïc. Laõo nhaân Voâ Cöïc phì cöôøi: – Hoài Phong Chöôûng cuûa ta ñaâu theå ñeå ngöôi vuøng vaãy? Ha... ha... Ba chöõ Hoài Phong Chöôûng laäp töùc giuùp Maïnh Ñaït Nhaân lieân töôûng ñeán caâu hoâ hoaùn cuûa Taï Baát Nghi, khi laõo Taï ñaõ cho Maïnh Ñaït Nhaân laø ngöôøi am hieåu Hoài Phong Tuyeät Thöùc. Vaø ñieàu naøy khieán Maïnh Ñaït Nhaân coù theâm nhaän thöùc kieân ñònh, raèng caùc daáu veát ñöôïc löu laïi treân vaùch ñoäng ôû Tam Ñieäp Coác khoâng chæ laø nhöõng daáu veát tình côø vaø voâ duïng. Bôûi töø moät daáu veát töông töï, keát hôïp vôùi tö theá kyø laï töø moät thi theå bò maát thuû caáp vaø ñaõ bò vuøi döôùi buøn haøng traêm naêm qua, khoâng phaûi ñaõ giuùp Maïnh Ñaït Nhaân phaùt trieån thaønh moät tö thöùc, moät chieâu thöùc ñöôïc Taï Baát Nghi goïi laø Hoài Phong Tuyeät Thöùc ñoù sao? nieäm ñeán vôùi Maïnh Ñaït Nhaân nhanh nhö tia chôùp loùe. Vaø vôùi caûnh ngoä hieän giôø, toaøn thaân ñang bò lôùp cöông nhu meàm maïi cuûa Voâ Cöïc Laõo Nhaân vaây boïc voâ phöông vuøng vaãy, moät tö theá kyø laï cuûa moät thi theå khoâng ñaàu khaùc boãng hieån hieän trong taâm trí cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Ñoù laø moät thi theå coù tö theá cuoän troøn nhö thai nhi, coù veû nhö muoán coù tö theá nhö vaäy ñeå deã daøng vuøi caøng saâu caøng toát vaøo lôùp buøn haàu thuû caáp khoâng bò hung thuû tieän ngang nhö nhöõng nhaân vaät tröôùc ñoù maát thuû caáp. Khoâng caàn bieát theá ñoù coù phuø hôïp vaøo luùc naøy hay khoâng, Maïnh Ñaït Nhaân chæ hieåu moät ñieàu laø phaûi coù phaûn öùng naøo ñoù, duø voâ taùc duïng vaãn hôn laø thuùc thuû chòu traän. Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc thoâi vuøng vaãy khaùng cöï, ñoàng thôøi thu thaân hình laïi Nguoànï: MAI HOA TRANG 195 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  6. Vaïn Löu Quy Toâng theo tö theá töøng thaáy. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Lôùp nhu phong do Voâ Cöïc Laõo Nhaân phaùt ñoäng tuy vaãn toàn taïi nhöng daãu sao aùp löïc ñang taùc ñoäng vaøo Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ giaûm ñi nhieàu, khoâng coøn laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm giaùc nhö bò boù roï nhö tröôùc. Möøng rôõ, Maïnh Ñaït Nhaân ñònh nhaân cô hoäi naøy, tìm caùch thoaùt khoûi voøng nhu toûa, boãng nghe Voâ Cöïc Laõo Nhaân keâu leân: – Nhu Coâng trong Löôõng Nghi Nhò Nguyeân cuûa Voõ Ñang? Ngöôi... Ñuùng luùc laõo nhaân Voâ Cöïc keâu, lôùp nhu phong caøng giaûm thieåu ñi nhieàu, moät boùng nhaân aûnh chôït xuaát hieän. Vaø töø boùng nhaân aûnh naøy, hai kình phaân hai ñöôïc phaùt ra, moät nhaém vaøo laõo nhaân Voâ Cöïc, moät coøn laïi nhö muoán giuùp Maïnh Ñaït Nhaân mau thoaùt khoûi voøng nhu toûa. Vuø... Buøng! Maïnh Ñaït Nhaân bò chaán kình ñaåy laên troøn, khieán khoâng theå nhaän roõ nhaân vaät ñaõ phaùt kình trôï giuùp laø ai. Nhöng tieáng quaùt ñoäng noä cuûa Voâ Cöïc Laõo Nhaân vang leân, voâ tình laøm Maïnh Ñaït Nhaân bieát roõ xuaát xöù cuûa nhaân vaät môùi xuaát hieän: – Laïi laø boïn Thaàn Moân caùc ngöôøi! Laõo cuoàng ñoà ngöôi muoán cheát? Ñôõ! Vuø... Tieáp theo ñoù laø traøng cöôøi cuûa nhaân vaät Thaàn Moân: – Hoài Phong Chöôûng cuûa Coân Luaân phaùi dó nhieân phaûi coù choã lôïi haïi. Nhöng thieát nghó, neáu toân giaù khoâng vaän duïng coâng phu Thieân Taøn, e khoâng ñaït yù nguyeän laø ñoaït maïng ta. Xem ñaây! Ha... ha... Vuø... AÀm! Thanh aâm quen tai, traøng cöôøi quen tai, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa ñöùng baät daäy vöøa keâu kinh ngaïc: – Ñaïi tröôûng laõo... Lôøi noùi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân bò caét ngang: – ÔÛ höôùng Baéc coù moät khu röøng, beân taû khu röøng laø moät trang vieän, tieåu töû ngöôi haõy mau ñeán ñoù chôø laõo phu. Döùt lôøi, cuõng thanh aâm naøy vuøng quaùt leân: – Quaû nhieân laø coâng phu Thieân Taøn. Xem Cöûu Truøng Chöôûng ñeä tam thöùc cuûa ta... AØo... Nguoànï: MAI HOA TRANG 196 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân tröôùc khi boû chaïy nhö lôøi ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân chæ ñieåm, vaãn kòp nhìn thaáy caùch phaùt chieâu giao ñaáu cuûa hai nhaân vaät vaøo loaïi tuyeät ñaïi theá nhaân. Voâ Cöïc Laõo Nhaân ñang huøng hoå phaùt kình, moãi moät kình ñeàu traàm troïng nhö caû moät nuùi Thaùi, ñoù laø coâng phu töøng taïo neân danh tieáng cuûa Thieân Taøn Cung. Ngöôïc laïi, ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân coù phaàn naøo caân nhaéc, chæ thuaän chieâu ñôõ chieâu nhö ñeå thaêm doø thöïc löïc cuûa ñoái phöông vaäy. Vuø... AÀm! AØo... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân duø ñi xa daàn nhöng tieáng chaïm kình vaãn aâm æ loït vaøo tai, cho Maïnh Ñaït Nhaân bieát ñoù laø traän tyû ñaáu voâ tieàn khoaùng haäu vaø cöïc kyø lôïi haïi. Maïnh Ñaït Nhaân coá yù löôùt ngang khu röøng vaø cuõng khoâng tieán vaøo ngoâi trang vieän ñang nhìn thaáy nhö ñaõ ñöôïc chæ ñieåm. Maïnh Ñaït Nhaân döøng laïi vaø tìm choã naáp caùch ngoâi trang vieän khoâng xa, sau ñoù vaän duïng bí thuaät Ñòa Thính ñeå nghe ngoùng. Trong trang vieän im lìm, ôû phía khu röøng cuõng vaäy, theá nhöng Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän mô hoà raèng ôû quanh ñaây nhö ñang coù nguy cô tieàm taøng. Coøn chöa kòp tìm hieåu vì nguyeân nhaân naøo laïi coù caûm giaùc nhö theá, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nhìn thaáy ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân ñang töø xa lao ñeán. Khoâng muoán laõo phí coâng, töø choã naáp Maïnh Ñaït Nhaân böôùc ra: – Laõo tröôïng! Taïi haï ñang ôû ñaây. Thaùi ñoä cuûa laõo nhaân thaät kyø laï, khoâng heà bieåu loä vui möøng thöôøng coù cuûa nhöõng ngöôøi xa nhau ñaõ laâu nay may maén ñöôïc gaëp laïi. Laõo hoûi keøm vôùi caùi haát ñaàu: – Sao ngöôi khoâng tieán vaøo trong ñoù nhö laõo phu ñaõ daën? Khoâng theå baûo ñoù laø vì baûn thaân chôït coù caûm nhaän baát an, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh khoûa laáp baèng caùch hoûi laûng sang chuyeän khaùc: – Traän ñaáu ñaõ nhö theá naøo? Laõo tröôïng chieám phaàn thaéng hay... Vò ñaïi tröôûng laõo cuûa Thaàn Moân chôït cheùp mieäng: – Maïnh Ñaït Nhaân! Sao ngöôi coá yù che giaáu laõo phu? Bí kíp Vaïn Löu ngöôi vöøa thu hoài hay baáy laâu nay vaãn do ngöôi caát giöõ? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng theû khoâng nhaän thaáy caùch xöng hoâ cuûa laõo ñaõ thay ñoåi. Neáu tröôùc kia vì traân troïng, laõo luoân mieäng goïi Maïnh Ñaït Nhaân laø thieáu hieäp, thì baây giôø loái xöng hoâ cuûa laõo khoâng coøn chuùt naøo söï traân troïng ñoù nöõa. Vaø nguyeân nhaân phaûi chaêng laø vì bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: Nguoànï: MAI HOA TRANG 197 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Taïi haï chöa thu hoài vaø cuõng khoâng töøng caát giöõ. Sao laõo tröôïng phaûi nghi vaán taïi haï? Laõo baät cao gioïng: – Vaäy Hoài Phong Tuyeät Thöùc laõo phu nghe ngöôi coù am töôøng, vaø Nhu Coâng Löôõng Nghi Nhò Nguyeân taän maét laõo phu nhìn thaáy ngöôi vaän duïng, nhöõng loaïi coâng phu naøy töø ñaâu ngöôi coù? Gaëp laïi ñaïi tröôûng laõo Thaàn Moân neân Maïnh Ñaït Nhaân coù yù möøng vaø ñònh ñem chuyeän coù lieân quan ñeán caùi cheát cuûa nhò tröôûng laõo ñeå noùi cho laõo nghe thì nhöõng caâu chaát vaán cuûa laõo khieán cho Maïnh Ñaït Nhaân khoâng coøn cô hoäi ñeà caäp ñeán. Maïnh Ñaït Nhaân chæ bieát troøn maét nhìn laõo: – Nhöõng coâng phu laõo tröôïng vöøa noùi coù lieân quan theá naøo ñeán bí kíp Vaïn Löu? Laõo ñaùp: – Neáu ngöôi ñaõ coù quyeån bí kíp trong tay aét phaûi hieåu ñoù laø thöù bí kíp bao goàm nhieàu loaïi tuyeät hoïc cuûa caùc phaùi ñaõ bò thaát truyeàn suoát traêm naêm qua. – Voõ hoïc cuûa caùc phaùi ö? Laõo nhìn Maïnh Ñaït Nhaân vaø hieåu raèng neáu khoâng giaûi thích töôøng taän thì coù leõ Maïnh Ñaït Nhaân seõ khoù thöøa nhaän chuyeän ñaõ caát giöõ chaân kinh. Laõo traàm gioïng: – Theo lôøi ñoàn ñaõi vaãn coù treân choán giang hoà, ñaâu nhö caùc phaùi höõu danh ñaõ coù moät thôøi naøo ñoù hoïp laïi vôùi yù ñònh seõ laäp ra moät loaïi tuyeät hoïc goïi laø coäi nguoàn cuûa voõ hoïc caùc phaùi. Chuyeän ñuùng hay sai theá naøo thì tam sao thaát boån neân khoù roõ thöïc hö. Chæ bieát, ñoä saùu möôi naêm tröôùc bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng ñaõ xuaát hieän giang hoà, taïo moät tröôøng saùt kieáp khieán boån moân phaûi doác heát toaøn löïc môùi mong vaõn hoài, ñaët nhò vieän nhò cung vaøo tình theá phaûi thoaùi aån. Vaø nhôø ñoù boån moân môùi bieát sôû hoïc trong Vaïn Löu Quy Toâng chính laø coâng phu thaát truyeàn cuûa caùc phaùi. Nhö Hoài Phong Tuyeät Thöùc cuûa phaùi Coân Luaân, nhö Nhu Coâng... Maïnh Ñaït Nhaân vuït xua tay: – Hoùa ra laø chuyeän naøy, taïi haï hieåu roài! Vaø Maïnh Ñaït Nhaân ngöng lôøi, chæ laø ñeå caân nhaéc laøm theá naøo giaûi thích cho laõo nhaân hieåu. Ngôõ Maïnh Ñaït Nhaân ñang laån traùnh caâu ñaùp, laõo hoûi: – Ngöôi hieåu nhö theá naøo? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Chuyeän noùi ra tuy daøi gioøng nhöng töïu trung, taïi haï coù am hieåu phaàn naøo nhöõng coâng phu naøy laø do nhöõng daáu veát, töïa hoà daáu veát voõ hoïc, ñöôùc khaéc ghi ôû Nguoànï: MAI HOA TRANG 198 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  9. Vaïn Löu Quy Toâng vaùch ñoäng Tam Ñieäp Coác. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laõo nhaân hoaøi nghi: – Ngöôi muoán noùi ñoù laø nhöõng daáu veát gaàn ñaây ñöôïc Ñòa Khuyeát Cung phaùt hieän? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu, ñònh noùi theâm veà nhöõng di theå khoâng ñaàu bò vuøi trong buøn, nhöng laõo nhaân chôït baûo: – Ta cuõng töøng nhìn thaáy nhöõng daáu veát ñoù, tuyeät nhieân khoâng phaûi laø khaåu quyeát, cuõng khoâng phaûi caùch löu laïi voõ hoïc nhö ngöôi noùi. Maïnh Ñaït Nhaân ngaïc nhieân: – Laõo tröôïng coù nhìn thaáy? Vaäy laø luùc caùc phaùi bò Ñòa Khuyeát Cung xuùc xieåm giao ñaáu nhaèm trieät haï Thaàn Moân, laõo tröôïng quaû thaät coù xuaát hieän? Laõo cöôøi laït, caøng toû yù khoâng tin Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñöông nhieân! Chính vì theá ta môùi baûo ngöôi nhöõng daáu veát ñoù khoâng theå giuùp ngöôi am hieåu sôû hoïc thaát truyeàn cuûa caùc phaùi. Maïnh Ñaït Nhaân vì moät yù khaùc chôït toû ra kinh nghi: – Hoù ra nhöõng lôøi do myõ phuï kia töøng noùi vôùi taïi haï... Laõo nhaân cau maøy: – Myõ phuï naøo? Ta... Ñuùng luùc naøy, töø phía khu röøng boãng coù thanh aâm vang leân: – Moân chuû coù leänh, ñaïi tröôûng laõo mau hoài sôn, cuøng moân chuû nghò baøn ñaïi söï. Laõo nhaân laäp töùc höôùng maët veà phía khu röøng: – Khaåu thuyeát voâ baèng! Tröø phi ñaïi chuyeân söù coù leänh baøi cuûa moân chuû keøm theo. Töø phía khu röøng coù moät nhaân vaät böôùc ra. Vaø hoaøn toaøn höõu yù, nhaân vaät noï coá tình xaï nhìn Maïnh Ñaït Nhaân baèng tia nhìn dieãu côït. Ruùng ñoäng, Maïnh Ñaït Nhaân goïi ñaïi tröôûng laõo: – Laõo tröôïng! Taïi haï coù ñieàu naøy nghi ngôø, muoán noùi vôùi laõo tröôïng, lieân quan ñeán quyù moân chuû. Laõo nhaân chôït löø maét: – Chuyeän cuûa boån moân, ngöôi coù tö caùch gì xen vaøo? Coøn khoâng mau lui ñi? Hieåu yù laõo khoâng muoán Maïnh Ñaït Nhaân ngay ôû ñaây, tröôùc maët moät nhaân vaät Thaàn Moân khaùc, ñeå loä moái nghi ngôø cuûa laõo daønh cho vò moân chuû. Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh ngaäm caâm mieäng. Nhöng vì haäm höïc, vaãn muoán tìm cô hoäi caùo giaùc veà haønh vi cuûa moân chuû Thaàn Moân, myõ phuï trung nieân töøng luïc soaùt Nguoànï: MAI HOA TRANG 199 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
  10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) khaép ngöôøi Maïnh Ñaït Nhaân ñeå chieám laáy tín vaät tuyeån choïn, neân Maïnh Ñaït Nhaân coá tình naán naù löu laïi. Nhaân vaät noï ñeán ñuû gaàn lieàn xoøe tay cho ñaïi tröôûng laõo nhìn thaáy moät vaät saùng loùng laùnh: – Keøm theo khaåu leänh ñöông nhieân phaûi coù moân chuû leänh baøi. Mong ñaïi tröôûng laõo mau choùng hoài sôn, baøn keá saùch ñoái phoù vôùi nhò vieän nhò cung hieän nay ñaõ xuaát ñaàu loä dieän. Vò ñaïo tröôûng laõo thoaùng phaân vaân: – Phaûi ñi ngay baây giôø ö? Laõo phu ñang coù vieäc, vaãn chöa thöïc hieän xong. Nhaân vaät noï thu hoài leänh baøi: – Ñaønh tuøy ñaïi tröôûng laõo thoâi. Baûn chuyeân söù chæ bieát truyeàn ñaït, chæ mong ñaïi tröôûng laõo chôù queân tình theá hieän nay cuûa boån moân, neáu khoâng sôùm lieäu phöông ñoái phoù e khoù traùnh hoïa dieät vong. Mieãn cöôõng, ñaïi tröôûng laõo nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Chuyeän ta vöøa noùi vôùi ngöôi khoâng theå xem thöôøng. Chôø khi gaëp laïi ta seõ giaûi thích roõ hôn. Vaø laõo quay nhìn vò ñaïi chuyeân söù: – Ñi naøo! Ngay khi caû hai vöøa khuaát daïng, saùt ngay phía sau Maïnh Ñaït Nhaân boãng coù ngöôøi leân tieáng: – Tieåu töû ngöôi khoâng ngôø laïi maïng lôùn phuùc lôùn, bò rôi xuoáng khe vöïc vaån chöa cheát. Giaät phaéc ngöôøi, Maïnh Ñaït Nhaân ñònh quay laïi thì huyeät ñònh thaân ñaõ bò cheá ngöï. Höï! Maïnh Ñaït Nhaân ñònh keâu, hy voïng ñaïi tröôûng laõo vì nghe thaáy seõ quay laïi. Naøo ngôø caû aù huyeät cuõng bò khoáng cheá vaø Maïnh Ñaït Nhaân nghe thanh aâm kia thì thaøo beân tai: – Ngöôi chôù mong laõo Hoaøng quay laïi cöùu ngöôi. Khoâng bao laâu nöõa, ñeán löôït laõo cuõng chung soá phaän nhö ngöôi thoâi. Höø! Vaø ngöôøi ñoù nhaác thaân hình Maïnh Ñaït Nhaân leân, ñöa vaøo ngoâi trang vieän töøng taïo caûm giaùc baát an cho Maïnh Ñaït Nhaân. Vuùt! oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 200 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2