Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 20

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

65
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 20: Những công phu thất truyền Mục Cổ Mỹ Kỳ lao đến với tiếng thét uy hiếp: - Quỷ môn quan vô nẻo ngươi lại tự ý tìm vào, càng giúp ta đỡ phải tìm kiếm! Hãy mau theo ta về Hắc Thạch đảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 20

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi NHÖÕNG COÂNG PHU THAÁT TRUYEÀN M uïc Coå Myõ Kyø lao ñeán vôùi tieáng theùt uy hieáp: – Quyû moân quan voâ neûo ngöôi laïi töï yù tìm vaøo, caøng giuùp ta ñôõ phaûi tìm kieám! Haõy mau theo ta veå Haéc Thaïch Ñaûo! Vuø! Maïnh Ñaït Nhaân hieåu roõ yù ñoà cuûa muï. Vaäy laø theâm moät nhaân vaät nöõa ñaõ bieát vieäc Maïnh Ñaït Nhaân am hieåu voõ hoïc thaát truyeàn cuûa caùc phaùi vaø muoán Maïnh Ñaït Nhaân cung xöng tieát loä. Maïnh Ñaït Nhaân xoay ngöôøi haát tay: – Muoán baét ta theo muï ö? Khoâng deã daâu! Vuø... AÀm! Muï ngaây ngöôøi nhìn Maïnh Ñaït Nhaân chæ kheõ laûo ñaûo roài thoâi: – Ngöôi ñaõ coù noäi coâng khaùc xöa? Phaûi chaêng laø nhôø bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñeå phí thôøi gian, vuït chuyeån ngöôøi, duøng Baùt Quaùi Du Hình Boä dòch chuyeån veà phía sau Toân Baèng: – Ngöôøi coù taâm ñòa baèng loaøi caàm thuù nhö laõo phaûi cheát! Ñôõ! Vuùt! Vuø... Toân Baèng cuõng xoay ngöôøi vaø baèng boä phaùp bieán aûo hôn boä phaùp cuûa Maïnh Ñaït Nhaân: – Neáu bieát tröôùc coù ngaøy nay, naêm xöa ta thaø gieát ngöôi nhö ñaõ gieát Maïnh nhò thuùc cuûa ngöôi thì hôn! Ñôõ! Vuø... AÀm! Toân Baèng laûo ñaûo thoái lui, ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân cô hoäi lao ñeán: – Hoùa ra Maïnh nhò thuùc cuõng ñaõ bò laõo saùt haïi? Laõo caøng ñaùng cheát! Ñôõ! Vuø... Muï Coå Myõ Kyø kòp xen vaøo: – Tieåu töû chôù ngoâng cuoàng! Xem chieâu! Vuø... Nguoànï: MAI HOA TRANG 228 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng AÀm! Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vaø laàn naøy muï ñaéc yù nhìn Maïnh Ñaït Nhaân phaûi thaát thuû: – Coâng phu cuûa boån vieän Cöûu U Quyû ñaâu ñeå ngöôi coù cô hoäi tung hoaønh? Ñôõ! Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân nghieán raêng ken keùt haát maïnh höõu thuû: – Chôù khoa tröông quaù ñaùng. Haõy xem tuyeät kyõ naøy cuûa ta. AØo... AØo... Muï Coå Myõ Kyø baát giaùc keâu leân: – Quaû nhieân laø Hoài Phong Tuyeät Thöùc cuûa phaùi Coân Luaân! AÀm! Duø ñaõ taän löïc bình sinh nhöng vaãn chöa ñaït möùc bình thuû, Maïnh Ñaït Nhaân hieåu baûn thaân noäi löïc duø ñaõ coù Thieân Nieân Haø Thuû OÂ tieáp trôï vaãn chöa theå so vôùi muï Coå Myõ Kyø ñaõ ngoaøi hai möôi naêm tham luyeän coâng phu Cöûu U Quyû Vieän. Nöông theo ñaø chao mình, Maïnh Ñaït Nhaân vaän duïng Baùt Quaùi Du Hình Boä tìm caùch tieáp caän Toân Baèng. Vuùt! Toân Baèng ñaõ moät laàn muïc kích thaân thuû cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, söï dòch chuyeån cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ngay laäp töùc bò Toân Baèng phaùt hieän: – Ta laø ñaïi cöûu cuûa ngöôi, ñöøng bao giôø ngöôi queân ñieàu ñoù vaø coù haønh ñoäng maïo phaïm baäc tröôûng thöôïng. Vuùt! Toân Baèng kòp traùnh thoaùt tröôùc khi Maïnh Ñaït Nhaân phaùt kình. Chôït luùc naøy coù tieáng muï Coå Myõ Kyø gaàm göø ngay phía sau: – Tieåu töû sao khoâng bieát töï löôïng söùc? Vaäy ñöøng traùch ta phaûi naëng tay. Vuø... Hai chöõ naëng tay cuûa muï laøm Maïnh Ñaït Nhaân phaãn noä. Maïnh Ñaït Nhaân ñang vaän saün chöôûng kình, lieàn quay ngöôïc laïi: – Laø muï ñaõ saùt haïi gia maãu? Ñaùng cheát! AØo... AØo... AÀm! Ñang côn phaãn haän, Maïnh Ñaït Nhaân lieàu lónh xoâng böøa vaøo muï: – Naïp maïng! Vuø... Muï Coå Myõ Kyø cöôøi laïnh: Nguoànï: MAI HOA TRANG 229 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Muoán ta naïp maïng, roõ raøng ngöôi ñang naèm mô giöõa ban ngaøy. Ñôõ! AØo... Maïnh Ñaït Nhaân ñoät nhieân thu kình, ruøn thaáp ngöôøi vaø töø döôùi haát leân moät chieâu voâ löïc. Viu... Muï phaùt hieän haønh vi khaû nghi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi... Muï chôït ñoåi gioïng: – Laø Nhu Coâng Voõ Ñang? Kyø thöïc, ngöôi am hieåu bao nhieâu tuyeät kyõ thaát truyeàn? Vaø muï ñoåi boä traùnh chieâu. Vuùt! Coù cô hoäi chieám giöõ tieân cô, Maïnh Ñaït Nhaân vaän duïng boä phaùp, leùn tieán veà beân taû muï: – Vaãn khoâng nhieàu hôn nhöõng gì muï ñaõ bieát! Ñôõ! AØo... AØo... Nhìn kình khí ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân tuoân ra aøo aït, uy hieáp nhò maïch beân meù taû cuûa muï, mieäng muï baät tieáng keâu kinh nghi: – Thaàn Long Baùi Vyõ, tuyeät hoïc Caùi Bang? Ngöôi...! Ñôõ! Muï huô loaïn hai tay, ñeå töø ñoù phaùt ra lôùp nhu kình meàm maïi, ñònh hoùa giaûi chieâu coâng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. Vuø... Caûm nhaän neáu ñeå chöôûng kình chaïm nhau, tieân cô khoâng nhöõng maát ñi maø coøn deã bò muï uy hieáp, Maïnh Ñaït Nhaân baát ngôø thoaùi ngöôøi hoài boä vaø xuaát kyø baát yù phaùt xaï trôû laïi moät tia chæ kình. Vuït... Song thuû lôõ phaùt ra nhu kình, muï lieàn ñieàu ñoäng ñeå ngaên ñôõ chæ kình do Maïnh Ñaït Nhaân phaùt xaï: – Ngöôi... Nhöng moät laàn nöõa muï phaûi thu kình vaø ñoåi gioïng: – Nhaát Xaï Chæ Hoaøn, coâng phu Nga My? Thì ra toaøn boä bí kíp Vaïn Löu ñaõ vaøo tay ngöôi? Chöa theå ñaû baïi muï, Maïnh Ñaït Nhaân thònh noä lao ñeán: – Chôù nhieàu lôøi! Ñôõ! Nguoànï: MAI HOA TRANG 230 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Laàn naøy ñeán löôït Maïnh Ñaït Nhaân huô loaïn hai tay, taû thuû naâng leân thì höõu thuû haï xuoáng, song thuû baát giaùc vaïch thaønh hình thaùi cöïc taïo moät nhu kình cuøng xoâ aäp vaøo muï Coå Myõ Kyø. AØo... Vuø... Muïc quang muï laäp töùc loang loaùng, baén ra nhöõng tia nhìn vöøa kinh ngaïc vöøa giaän döõ: – Coù veû nhö caøng löu ngöôi laïi caøng töï löu hoïa sau naøy! Haõy xem Cöûu U Quyû Voâ Thöôøng tam thöùc cuûa ta. Taû thuû muï chôït khoaèm laïi vaø töø taâm chöôûng laäp töùc xuaát hieän moät ñoám ñen. Ñoám ñen to daàn, sau ñoù lan nhanh theo kình löïc, quaät thaúng vaøo nhò chieâu nhò thöùc cöông nhu cuûa Maïnh Ñaït Nhaân. AØo... AÀm! AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân ruùng ñoäng toaøn thaân. Muï Coå Myõ Kyø mæm mieäng cöôøi ñoäc aùc: – Ñeå xem theâm moät chieâu nöõa ngöôi coù bò ñoäc phaùt thaân vong hay khoâng. Xem ñaây! Laàn naøy muï duøng höõu thuû ñeå vaãy xaï chöôûng kình Cöûu U Quyû Voâ Thöôøng vôùi moät ñoám ñen mang theo khí ñoäc. AØo... Nghe ñeán ñoäc, Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï nao nuùng. Vöøa ñònh xoay ngöôøi tìm caùch traùnh chieâu, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghe giöõa khoâng trung vang leân tieáng moät nöõ nhaân ñeà tænh: – Maïnh thieáu hieäp chôù xem thöôøng ñoäc khí Cöûu U cuûa muï. Mau luøi laïi, nhöôøng muï cho tieåu nöõ ñoái phoù. Vaø moät boùng nhaân aûnh chôït xuaát hieän xen vaøo giöõa Maïnh Ñaït Nhaân vaø muï Coå Myõ Kyø. Maïnh Ñaït Nhaân kòp nhaän ra nöõ nhaân noï: – Laø Traàm coâ nöông ñoù sao? Muï chính laø vieän chuû... Nöõ nhaân hoï Traàm vöøa xuaát hieän lieàn leân tieáng hoâ hoaùn: – Tieåu nöõ ñaõ bieát muï laø ai roài. Maïnh thieáu hieäp chôù quaù lo cho tieåu nöõ. Xem chöôûng! Vuø... AÀm! Nguoànï: MAI HOA TRANG 231 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vaãn coøn lo laéng cho Traàm Boäi Uyeån, ngöôøi ñaõ töøng gaëp Maïnh Ñaït Nhaân döôùi ñaùy vöïc taïi Tam Ñieäp Coác, neân Maïnh Ñaït Nhaân cöù ñöùng yeân chôø nhìn keát quaû moät chieâu so taøi giöõa naøng vaø muï Coå Myõ Kyø. Naøng bình thuû vôùi muï, ñieàu naøy laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân thaát kinh. Muï Coå Myõ Kyø cuõng kinh taâm: – Tieåu lieãu ñaàu, ngöôi laø ai? Sao töï yù xen vaøo vieäc cuûa boån vieän chuû? Traàm Boäi Uyeån cuõng ñaéc yù sau laàn bình thuû naøy neân cöôøi nheï: – Boån coâ nöông ôû hoï Traàm, coøn noùi roõ hôn vò taát muï ñaõ... Hai maét muï Coå Myõ Kyø quaéc leân: – Vaäy sao? Ñôõ! Vuø...! Vuø...! Maïnh Ñaït Nhaân thaát saéc, vì nhaän ra muï hoûi chæ laø côù ñeå Traàm Boäi Uyeån phaân taâm. Vaø khi Traàm Boäi Uyeån chöa kòp noùi heát lôøi, muï ñaõ xuaát kyø baát yù haï thuû vôùi nhò kình mang ñoäc cuûa Cöûu U Quyû Voâ Thöôøng. Maïnh Ñaït Nhaân do lo laéng naøng neân khoâng coøn nhôù gì ñeán ñoäc khí, laïng ngöôøi lao ñeán: – Thuû ñoaïn thaät ñeâ tieän! Muï... Ñuùng luùc naøy, ngay haäu taâm cuûa Maïnh Ñaït Nhaân boãng coù moät kình quaät chaïm vaøo: – Nghieät chuûng hoï Maïnh mau naïp maïng! Ha... ha... Toaøn thaân laïnh giaù, Maïnh Ñaït Nhaân hieåu ñoù laø haønh vi aùm toaùn cuûa Toân Baèng sau moät luùc khaù laâu bò Maïnh Ñaït Nhaân sô taâm boû qua. Cuõng luùc naøy, Traàm Boäi Uyeån nhö nhìn thaáy haønh vi ñònh tieáp trôï cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, naøng laäp töùc keâu ngaên laïi: – Ñoù laø ñoäc chöôûng, Maïnh thieáu hieäp chôù lieàu lónh. Tieåu nöõ ñoái phoù ñöôïc. Xem chieâu! AÀm! AÀm! Buøng! Bò muï Coå Myõ Kyø chieám maát thöôïng phong, Traàm Boäi Uyeån vì xuaát chieâu chaäm hôn neân bò chaán kình cuûa muï böùc luøi. Ngöôïc laïi, moät kình taäp kích cuûa Toân Baèng tuy khoâng ñuû laáy maïng Maïnh Ñaït Nhaân, do tröôùc ñoù Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ coá tình löôùt ngöôøi veà phía tröôùc neân ngaãu nhieân laøm cho moät kích cuûa Toân Baèng phaûi giaûm thieåu uy löïc, nhöng voâ tình laïi ñaåy Maïnh Ñaït Nhaân veà phía tröôùc, suyùt phaûi lao thaúng vaøo muï Coå Myõ Kyø. Ñaõ lôõ vaän kình, Maïnh Ñaït Nhaân lieàn nhaân cô hoäi naøy toaøn löïc quaát vaøo ngöôøi Nguoànï: MAI HOA TRANG 232 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng muï hoï Coå: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Xem chieâu! Vuø... Muï Coå Myõ Kyø cuõng nhìn thaáy vaø cuõng hieåu vì sao Maïnh Ñaït Nhaân lao ñeán. Muï cöôøi laïnh vôùi nhò kình ñoäc chöôûng cuøng xuaát hieän: – Ngöôi töï yù tìm cheát! Höø! AØo... AØo... Ñang bò chaán luøi, nguyeân khí chöa kòp oån ñònh, Traàm Boäi Uyeån nhaùc thaáy Maïnh Ñaït Nhaân laâm voøng nguy hieåm vì ñoäc chöôûng voäi dòch baén ngöôøi lao ñeán: – Ñöøng queân ñoù laø ñoäc chöôûng. Haõy mau traùnh! Naøng cuõng xuaát kình duø muoän. Vuø... AÀm! AÀm! AÀm! Thoaït tieân tieáng chaáp kình laøm Maïnh Ñaït Nhaân laûo ñaûo, sau ñoù do chaïm phaûi moät kình kòp aäp ñeán cuûa Traàm Boäi Uyeån, ñeán löôït Coå Myõ Kyø cuõng bò chaán luøi. Cuõng luùc naøy, khoâng hieåu vì sao Traàm Boäi Uyeån boãng khuîu xuoáng, ngay tröôùc maét Maïnh Ñaït Nhaân. Coá oån ñònh cöôùc boä, Maïnh Ñaït Nhaân ñöa tay ra, ñònh ñôõ laáy thaân hình Traàm Boäi Uyeån. Baát ngôø, töø phía sau coù tieáng cöôøi haêng haéc cuûa Toân Baèng vang leân: – Maïnh tieåu töû, haõy mau nhaän laáy soá phaän daønh saün cho ngöôi. Ha... ha... Vaø moät luoàng kình aäp vaøo haäu taâm Maïnh Ñaït Nhaân. Vuø... Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï ruùng ñoäng. Neáu bò kích truùng theâm moät kình nöõa, duø Maïnh Ñaït Nhaân khoâng cheát thì tröôùc sau gì cuõng bò muï Coå Myõ Kyø chôùp laáy cô hoäi lao ñeán ñaû töû. Nhöng thaät laï, coù leõ theo baûn tính thöôøng tình cuûa nam nhi ñaïi tröôïng phu, ngay luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân khoâng hieåu sao khoâng maûy may lo sôï cho baûn thaân. Traùi laïi, Maïnh Ñaït Nhaân vaãn coá tình vöôn tay ñeå ñoùn ñôõ thaân hình Traàm Boäi Uyeån saùp khuîu xuoáng chaïm ñaát. Ngoïn kình cuûa Toân Baèng töø phía sau vaãn laïnh luøng aäp ñeán. Vuø... Chôït tình theá boãng coù bieán chuyeån, moät tieáng quaùt thònh noä ñaõ baát ngôø vang Nguoànï: MAI HOA TRANG 233 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng leân: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Duøng thuû ñoaïn aùm toaùn ngöôøi, thaät voâ sæ! Ñôõ chieâu! Vuø... AÀm! Maïnh Ñaït Nhaân hieåu ra ngay tình theá, vaäy laø vöøa coù ngöôøi xuaát hieän, giuùp Maïnh Ñaït Nhaân hoùa giaûi chieâu coâng taäp kích cuûa Toân Baèng. Maïnh Ñaït Nhaân ñònh quay laïi xem nhaân vaät ñoù laø ai, boãng nghe muï Coå Myõ Kyø gaàm phaãn noä: – Laïi laø boïn Thaàn Moân? Ngöôi ñeán thaät ñuùng luùc. Haõy ñôõ! Vaø muï baät lao qua ñaàu Maïnh Ñaït Nhaân ñeå quaät moät kình vaøo nhaân vaät vöøa xuaát hieän. Vuùt! AØo... Laàn thöù hai, Maïnh Ñaït Nhaân ñònh quay ñaàu nhìn nhaân vaät ñoù thì laïi nghe tieáng Traàm Boäi Uyeån göôïng keâu leân: – Ngöôøi cuûa Thaàn Moân ñaõ ñeán, Maïnh thieáu hieäp, haõy mau giuùp tieåu nöõ rôøi boû nôi naøy. Nhanh leân, ñöøng chaàn chôø nöõa! Maïnh Ñaït Nhaân chôït hít vaøo moät hôi thaät daøi vaø vaän toaøn löïc ñöa Traàm Boäi Uyeån lao ñi. Vuùt! Naøo ngôø, nhaân vaät Thaàn Moân ñoù tuy phaûi giao chieán vôùi muï Coå Myõ Kyø vaãn caát tieáng goïi Maïnh Ñaït Nhaân: – Maïnh huynh ñeä! Laø ta ñaây! Haõy chaïy ñeán caùch nôi naøy naêm daëm chôø ta. Ta coù chuyeän caàn thöông löôïng vôùi Maïnh huynh ñeä. Maïnh Ñaït Nhaân giaät mình, laø Baïch Quan Nhaät, baøo huynh cuûa Baïch Quan Nguyeät. Cuõng muoán gaëp laïi Baïch Quan Nhaät, Maïnh Ñaït Nhaân lieàn taêng cöôùc löïc, quyeát chaïy ñeán vaø chôø Baïch Quan Nhaät ôû choã heïn. Vuùt! Nhöng khi vöøa vöôït qua khoûi chaân nuùi, Maïnh Ñaït Nhaân voâ tình nhìn xuoáng vaø thaáy Traàm Boäi Uyeån ñaõ hoân meâ. Lo laéng, Maïnh Ñaït Nhaân tìm choã döøng laïi vaø ñaët naøng naèm xuoáng. Nhôø coù thôøi gian laø moân nhaân cuûa Tuyeát Nhaân Moân, Maïnh Ñaït Nhaân bieát caùch laøm cho Traàm Boäi Uyeån nhaát thôøi tænh laïi. Duøng moät ngoùn tay kheõ day day vaøo huyeät nhaân trung cuûa naøng, Maïnh Ñaït Nguoànï: MAI HOA TRANG 234 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Nhaân goïi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Traàm coâ nöông! Traàm coâ nöông... Bieän phaùp tuy ñôn giaûn nhöng toû ra kieán hieäu, Traàm Boäi Uyeån tænh laïi, giöông aùnh maét thaát thaàn nhìn quanh: – Chuùng ta ñi vaãn chöa xa? Maïnh Ñaït Nhaân thaät söï boàn choàn: – Coâ nöông bò chöôûng thöông? Lieäu coù caùch naøo giuùp coâ nöông mau bình phuïc? Traàm Boäi Uyeån vaãn chöa coù daáu hieäu khôûi saéc, chöùng toû ñoái vôùi caâu hoûi cuûa Maïnh Ñaït Nhaân naøng haàu nhö khoâng theå ñaùp lôøi, hoaëc kòp nghó ra bieän phaùp naøo khaû thi. Naøng vuït thôû haét ra: – Tieåu nöõ caàn phaûi hoài sôn ngay, chæ coù gia gia môùi coù theå giuùp tieåu nöõ. Maïnh thieáu hieäp coù theå... Maïnh Ñaït Nhaân noùi ngay: – Taïi seõ ñöa coâ nöông ñi. Leänh toå ôû nôi naøo? Traàm Boäi Uyeån kheùp daàn ñoâi maét, ñaõ quaù meät moõi: – Haõy ñeán Thuûy Baïch Coác, caïnh Maõ Bình Sôn. Maïnh Ñaït Nhaân coá laäp laïi: – Maõ Bình Sôn ö? Traàm Boäi Uyeån ñang chaäp chôøn caïnh ngöôõng cöûa hoân meâ: – Phaûi roài... Phaûi ñi thaät nhanh... keûo... khoâng... kòp... Maïnh Ñaït Nhaân baát löïc nhìn Traàm Boäi Uyeån laû daàn vôùi moät noãi lo laéng mô hoà chôït ñeán: “Baïch Quan Nhaät ñang chôø gaëp ta, laøm sao baây giôø?” Nhöng chæ sau moät thoaùng suy nghó, laáy vieäc cöùu ngöôøi laøm troïng. Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh thaát heïn vôùi Baïch Quan Nhaät. Naâng nheï Traàm Boäi Uyeån treân tay, Maïnh Ñaït Nhaân voäi vaõ kieân trình. Vuùt! Höôùng ñaõ heïn vôùi Baïch Quan Nhaät laø höôùng Baéc, vaø ñeå ñöa Traàm Boäi Uyeån ñeán Maõ Bình Sôn, Maïnh Ñaït Nhaân laïi phaûi xuoâi Nam. Vaäy maø khoâng bao laâu sau ñoù Maïnh Ñaït Nhaân laïi nghe thanh aâm cuûa Baïch Quan Nhaät chaïy ñuoåi theo: – Maïnh huynh ñeä ñang coù vieäc gì voäi ñeán noãi khoâng kòp chôø gaëp ta? Thaàm möøng vì ñaõ coù cô hoäi gaëp Baïch Quan Nhaät, Maïnh Ñaït Nhaân lieàn leân Nguoànï: MAI HOA TRANG 235 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám tieáng trong khi chaân vaãn khoâng chaäm cöôùc trình: (Khuyeát Danh) – Traàm coâ nöông, baèng höõu cuûa taïi haï, bò chöôûng thöông nghieâm troïng, caàn phaûi ñieàu trò ngay. Theá cho neân... Vuùt! Baïch Quan Nhaät ñuoåi kòp Maïnh Ñaït Nhaân. Y vöøa chaïy song ñoâi vöøa ñöa maét nhìn qua Traàm Boäi Uyeån: – Neáu laø chöôûng thöông, ta seõ ñöa ngöôi ñeán gaëp moät ngöôøi. Ngöôøi naøy coù phaàn naøo tinh thoâng y thuaät, nhaát ñònh seõ coù caùch cöùu naøng. Maïnh Ñaït Nhaân caû möøng: – Vaäy thì hay quaù, taïi haï ñôõ phaûi ñeán Maõ Bình Sôn xa xoâi. Nhaân vaät Baïch huynh vöøa noùi, hieän ôû ñaâu? Baïch Quan Nhaät lieàn chuyeån höôùng di chuyeån: – ÔÛ caùch choã ta heïn gaëp Maïnh huynh ñeä khoâng xa. Ñi naøo... Maïnh Ñaït Nhaân döøng laïi: – Phaûi quay laïi moät ñoãi ñöôøng ö? Vieäc naøy... Baïch Quan Nhaät cuõng döøng laïi khi phaùt hieän Maïnh Ñaït Nhaân khoâng chaïy theo: – Chæ quay laïi moät ñoãi ñöôøng, ñoù ñaâu phaûi laø lyù do khieán Maïnh huynh ñeä ngaàn ngaïi? Maïnh Ñaït Nhaân nhaên nhoù: – Taïi haï chæ ngaïi neáu nhaân vaät ñoù khoâng ñuû y thuaät ñeå chöõa trò cho Traàm coâ nöông, haønh trình ñeå taïi haï ñöa naøng ñeán Maõ Bình Sôn vaäy laø phaûi keùo daøi. Taïi haï thaät khoù maïo hieåm. Thaùi ñoä cuûa Baïch Quan Nhaät chôït thay ñoåi, y cöôøi nöûa mieäng: – Maïnh huynh ñeä thaät taâm lo laéng cho Traàm coâ nöông hay ñoù chæ laø caùch Maïnh huynh ñeä thoaùi thaùc, khoâng muoán gaëp laïi ta? Maïnh Ñaït Nhaân cau maøy: – Khoâng muoán gaëp laïi Baïch huynh? Taïi sao chöù? Baïch Quan Nhaät vaãn giöõ nuï cöôøi nöûa mieäng: – Nguyeân nhaân theá naøo, Maïnh huynh ñeä haõy töï hieåu laáy. Coøn baây giôø... Maïnh Ñaït Nhaân chôït ñoäng taâm: – Döôøng nhu Baïch huynh coù yù traùch taïi haï? Phaûi chaêng leänh muoäi Baïch Quan Nguyeät, ñaõ gaëp chuyeän gì baát oån? Baïch Quan Nhaät sa saàm neùt maët: Nguoànï: MAI HOA TRANG 236 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Tuyeät ñoái khoâng coù chuyeän lieân quan ñeán gia muoäi ôû ñaây. Muoán bieát roõ söï thaät, phieàn Maïnh huynh ñeä theo ta ñeán choã ñaõ noùi. Maïnh Ñaït Nhaân vuït nghieâm maët: – Baïch huynh mau noùi thaät ñi. Nhaân vaät ñang chôø taïi haï ÔÛ ñoù lieäu coù hay khoâng coù naêng löïc chöõa trò thöông theá cho traàm coâ nöông? Baïch Quan Nhaät khoâng heà che daáu yù ñònh: – Vieäc ñoù thaät khoù noùi moät khi ngöôøi ñoù vaãn chöa bieát naøng ta bò loaïi chöôûng thöông gì. Maïnh Ñaït Nhaân chôït gaät guø: – Noùi toùm laïi, yù Baïch huynh chæ muoán taïi haï ñeán ñoù, coøn chöõa trò cho Traàm coâ nöông ñöôïc hay khoâng Baïch huynh hoaøn toaøn khoâng quan taâm? Baïch Quan Nhaät ñaùp laïi thaúng thöøng: – Vieäc Maïnh huynh ñeä di theo ta, noùi khoâng sôï quaù ñaùng thì ñoù laø vieäc coù lieân quan ñeán sinh maïng cuûa khoâng ít ngöôøi. Coøn vieäc naøng kia coù ñöôïc chöõa hay khoâng, baát quaù chæ laø moät sinh maïng, khoâng ñaùng keå. Maïnh Ñaït Nhaân lieàn neùm cho Baïch Quan Nhaät caùi nhìn phaãn noä: – Baïch huynh ñaõ thay ñoåi hay töø laâu sinh maïng cuûa baát kyø ai khoâng quan heä vôùi Baïch huynh ñeàu khoâng ñaùng keå? Baïch Quan Nhaät laån traùnh caùi nhìn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân: – Ta khoâng coù thì giôø noùi lyù leõ vôùi Maïnh huynh ñeä. Neáu Maïnh huynh ñeä thaät söï quan taâm ñeán sinh maïng cuûa naøng ta, ñöøng ñeå phí thôøi giôø nöõa, haõy mau theo ta ñeán gaëp moät ngöôøi. Maïnh Ñaït Nhaân chôït hít vaøo moät hôi thaät daøi: – Taïi haï ñaønh ñeå Baïch huynh thaát voïng thoâi. Heïn sau naøy gaëp laïi vaäy. Döùt lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân tieáp tuïc ñöa Traàm Boäi Uyeån theo phöông höôùng ñaõ ñi. Vuùt! Baïch Quan Nhaät tung ngöôøi caûn laïi: – Neáu Maïnh huynh ñeä thaät söï chöa laøm ñieàu gì sai quaáy, côù sao khoâng daùm theo ta ñeán gaëp moät ngöôøi nhö ta vöøa deà caäp? Maïnh Ñaït Nhaân ñoaùn bieát tröôùc thaùi ñoä cuûa Baïch Quan Nhaät neân kòp thôøi duøng Baùt Quaùi Du Hình Boä voøng thoaùt khoûi Baïch Quan Nhaät: – Khoâng phaûi taïi haï khoâng daùm. Nhöng vieäc cöùu ngöôøi laø troïng, taïi haï ñaõ baûo laàn sau seõ gaëp. Vuùt! Nguoànï: MAI HOA TRANG 237 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Laàn thöù hai Baïch Quan Nhaät xuaát hieän ngaên loái: (Khuyeát Danh) – Coù thaáy boä phaùp cuûa Maïnh huynh ñeä ta môùi nhôù, ngöôøi naøy chính laø aân nhaân ñaõ giuùp ta giaûi nguy cho ñaïi tröôûng laõo. Maïnh huynh ñeä ñeán gaëp aân nhaân cuûa aân nhaân, khoâng leõ vaãn chöa ñuû lyù do? Maïnh Ñaït Nhaân tieáp tuïc voøng traùnh: – Vieäc ñaïi tröôûng laõo gaëp nguy, sau ñoù ñöôïc Baïch huynh vì tình ñoàng moân giaûi cöùu, taïi haï coù nghe vaø thaät loøng caûm kích. Nhöng luùc naøy taïi haï khoâng theå gaëp baát kyø ai, tröø phi nhaân vaät ñoù thaät söï tinh thoâng y thuaät, coù theå chöõa trò thöông theá cho Traàm coâ nöông. Neáu khoâng theå ñoan chaéc, Baïch huynh xin ñöøng ngaên loái taïi haï nöõa. Vuùt! Laàn thöù ba Baïch Quan Nhaät xuaát hieän vôùi neùt maët sa saàm: – Maïnh huynh ñeä vaãn tam phen töø choái, phaûi chaêng söï nghi ngôø cuûa ñaïi tröôûng laõo laø ñuùng, raèng Maïnh huynh ñeä vaãn löu giöõ vaø luyeän theo bí kíp Vaïn Löu, töï bieán thaønh keû ñoái ñaàu vôùi boån moân? Maïnh Ñaït Nhaân vôõ leõ, vöøa voøng traùnh, vöøa giaûi thích: – Taïi haï vaãn minh ñònh bí kíp Vaïn Löu gì ñoù taïi haï chöa heà nhìn thaáy. Coøn vieäc taïi haï coù hay khoâng coù luyeän qua coâng phu cuûa caùc phaùi ñaõ thaát truyeàn naøo coù lieân quan gì ñeán chuyeän ñoái ñaàu hay khoâng ñoái ñaàu Thaàn Moân? Neáu coù cô hoäi gaëp laïi, ñích thaân taïi haï seõ giaûi thích cho ñaïi tröôûng laõo roõ. Caùo bieät! Sau laàn voøng traùnh naøy, vôùi quyeát taâm phaûi ñöa Traàm Boäi Uyeån veà Maõ Bình Sôn, Maïnh Ñaït Nhaân baát ngôø baät cao leân khoâng trung, ñeå töø ñoù laêng khoâng hai löôït, baät lao ñi vun vuùt. Vuùt! Vuùt! Baïch Quan Nhaät do baát ngôø neân ñeå Maïnh Ñaït Nhaân vuït xa hôn möôøi tröôïng. Y giaän döõ ñuoåi theo: – Laø thuaät Phi Maõ Thöôïng Haønh, khinh thaân phaùp ñaõ thaát truyeàn cuûa phaùi Hoa Sôn, Maïnh Ñaït Nhaân! Ngöôi khoâng ñi theo ta khoâng ñöôïc! Vuùt! Nghe theá, Maïnh Ñaït Nhaân vôõ leõ. Hoùa ra nhöõng coâng phu gaàn ñaây Maïnh Ñaït Nhaân luyeän ñöôïc, duø chöa ñuû thaäp thaønh, ñeàu laø coâng phu thaát truyeàn cuûa caùc phaùi. Toùm laïi, nhöõng daáu veát coù löu laïi ôû vaùch ñoäng Tam Ñieäp Coác neáu ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân chieâm nieäm vaø phoái hôïp ñuùng vôùi töøng tö theá cuûa töøng thi theå khoâng ñaàu bò vuøi döôùi lôùp buøn, seõ cho Maïnh Ñaït Nhaân phaân bieät töøng loaïi coâng phu cuûa töøng phaùi. Nguoànï: MAI HOA TRANG 238 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Ñaõ coù Hoài Phong Tuyeät Thöùc cuûa phaùi Coân Luaân, coù Nhu Coâng trong Löôõng Nghi Nhò Nguyeân cuûa phaùi Voõ Ñang, môùi ñaây laïi ñöôïc Nhaát Xaï Chæ Hoaøn cuûa Nga My do muï Coå Myõ Kyø caùo giaùc, giôø laïi coù thuaät Phi Maõ Thöôïng Haønh cuûa Hoa Sôn nhö Baïch Quan Nhaät vöøa hoâ hoaùn, Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nghó baûn thaân nhö vöøa ñaït ñieàu gì ñoù ngoaøi yù nguyeän. Baûo ñoù laø nhôø bí kíp Vaïn Löu thì hoaøn toaøn khoâng ñuùng, nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn caûm thaáy coâng phu sôû hoïc hieän coù laïi hoaøn toaøn phuø hôïp vôùi boán chöõ Vaïn Löu Quy Toâng, moät ngöôøi kieâm luyeän voõ coâng cuûa muoân nhaø. Vaø ñieàu naøy, thaät khoù noùi, côù sao ngöôøi cuûa Thaàn Moân heã thaáy ai coù lieân quan ñeán bí kíp Vaïn Löu ñeàu toû ra coù dòch yù? Hay laø trong coâng phu cuûa Vaïn Löu Quy Toâng khoâng bao goàm voõ hoïc cuûa Thaàn Moân, ñoù laø nguyeân nhaân khieán hoï ñoá kî? Maïch nghó cuûa Maïnh Ñaït Nhaân bò caét ñöùt bôûi tieáng quaùt luùc ñuoåi kòp cuûa Baïch Quan Nhaät: – Do ngöôi choïn thaùi cöïc ñoái ñaàu, ñöøng traùch Baïch Quan Nhaät ta trôû maët. Tieáp chieâu! Vuø! Vôùi maëc caûm baûn thaân khoâng laø ñoái thuû cuûa Baïch Quan Nhaät, vaø ñieàu caàn yeáu laø phaûi baûo toaøn tính maïng cho caû hai – Maïnh Ñaït Nhaân vaø Traàm Boäi Uyeån – Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh choïn loái traùnh chieâu laøm ñoái saùch öùng phoù. Vuùt! Baïch Quan Nhaät ñoaùn yù ñoà cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, gaàm vang: – Ngöôi lieäu laãn traùnh ñöôïc bao laâu? Ñôõ! Vuø... Cuõng gioáng laàn ôû Haéc Thaïch Ñaûo, Maïnh Ñaït Nhaân caàn baûo toaøn nguyeân khí neân thuûy chung khoâng ñaùp lôøi. Vaø Maïnh Ñaït Nhaân doác toaøn löïc vaøo boä phaùp Baùt Quaùi Du Hình Boä, vöøa lo traùnh chieâu, vöøa thaùo chaïy moãi khi coù dòp. Vuùt! Ñoái saùch cuûa Maïnh Ñaït Nhaân toû ra thích hôïp, Baïch Quan Nhaät tuy vaãn baùm theo nhö hình vôùi boùng vaø vaãn tìm caùch quaáy phaù yù ñònh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân nhöng duø sao y cuõng nhaän ra y ñaõ bò Maïnh Ñaït Nhaân daãn ñi moät khoaûng khaù xa. Y phaùt cuoàng noä: – Ngöôi ñöøng buoäc ta phaûi tuyeät tình, laøm maát hoøa khí ñaõ coù giöõa ta vaø ngöôi. Xem chöôûng! Vuø... Nhìn cung caùch xuaát thuû laàn naøy cuûa Baïch Quan Nhaät – khoâng khaùc gì nhöõng chieâu coâng phu Cöûu Truøng maø Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ töøng nhìn thaáy ñaïi tröôûng laõo Nguoànï: MAI HOA TRANG 239 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoaøng Kim Hoaùn vaän duïng ñeå ñoái phoù vôùi Voâ Cöïc Laõo Nhaân Coân Luaân phaùi – Maïnh Ñaït Nhaân bieát Baïch Quan Nhaät ñaõ tôùi hoài quyeát lieät. Coù phaàn naøo lo sôï, Maïnh Ñaït Nhaân baät leân caâu oaùn traùch: – Baïch huynh quyeát duøng coâng phu Cöûu Truøng ñeå ngaên caûn taïi haï sao? Taïi haï ñaõ ñaéc toäi gì vôùi Baïch huynh? Maïnh Ñaït Nhaân coá laån traùnh. Caâu oaùn traùch quaù lôùn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân voâ tình laøm Traàm Boäi Uyeån giaät mình hoài tænh, vöøa nhìn thaáy Baïch Quan Nhaät, naøng göôïng keâu: – Laïi laø ngöôøi Thaàn Moân vôùi coâng phu Cöûu Truøng? Maïnh thieáu hieäp, taû nhò höõu tam, haõy laáy thoaùi laøm tieán, mau. Bieát Traàm Boäi Uyeån tænh laïi ñaõ laø ñieàu ñaùng möøng, nghe naøng chæ ñieåm coù phaàn ñuùng vôùi tình theá ñang bò chieâu coâng cuûa Baïch Quan Nhaät doàn eùp, Maïnh Ñaït Nhaân caøng möøng hôn. Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc chuyeån dòch theo nhö Traàm Boäi Uyeån chæ ñieåm. AØo... Thaät may, Maïnh Ñaït Nhaân kòp ñöa Traàm Boäi Uyeån thoaùt chieâu do Baïch Quan Nhaät ñaùnh ra trong gang taác. Baïch Quan Nhaät phaãn noä baùm theo: – Tieáp chöôûng! Vuø... Duø khoâng chuû taâm Maïnh Ñaït Nhaân vaãn nghe Traàm Boäi Uyeån thaàm thì: – Ñoù laø Cöûu Truøng ñeä nhò thöùc. Laàn naøy thì ngöôïc laïi, taû tam, höõu nhò, sau ñoù tieán qua taû ñeå thoaùt ñi. Maïnh Ñaït Nhaân laáy laøm laï, Traàm Boäi Uyeån nhö raát am hieåu coâng phu Thaàn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân laøm theo. AØo... Laïi thoaùt, coù cô hoäi, Maïnh Ñaït Nhaân voäi hoûi naøng: – Thöông theá cuûa coâ nöông ñaõ ñôõ ñöôïc maáy phaàn? Naøng ñaùp, laøm cho Maïnh Ñaït Nhaân baøng hoaøng: – Tieåu nöõ khoâng bò chöôûng thöông. Laø ñoäc khí cuûa muï hoï Coå gaây neân. Truùng ñoäc? Maïnh Ñaït Nhaân ñònh hoûi naøng, khoâng phaûi naøng töøng caên daën Maïnh Ñaït Nhaân ñöøng khinh suaát, côù sao naøng laïi khinh xuaát ñeå vöôùng ñoäc? Hoaëc khoâng phaûi naøng ñaõ toû ra khoâng ngaïi ñoäc ñoù sao? Vaäy taïi sao... Tieáng quaùt cuûa Baïch Quan Nhaät laøm Maïnh Ñaït Nhaân khoâng coù cô hoäi hoûi Nguoànï: MAI HOA TRANG 240 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 14. Vaïn Löu Quy Toâng nhöõng caâu nhö theá: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Maïnh Ñaït Nhaân! Ñôõ! Vuø... Vaãn nhö hai laàn vöøa roài, Traàm Boäi Uyeån laïi kòp leân tieáng chæ ñieåm cho Maïnh Ñaït Nhaân caùch traùnh chieâu. AØo... Nghó ñeán vieäc khoâng theå chaäm treã giuùp Traàm Boäi Uyeån giaûi ñoäc, sau laàn traùnh thoaùt naøy, Maïnh Ñaït Nhaân taän löïc boû ñi. Vuùt! Baïch Quan Nhaät vaãn dai daúng baùm theo. Tuy nhieân, moãi khi y ñuoåi kòp vaø phaùt kình, neáu laø nhöõng chieâu y töøng vaän duïng thì Maïnh Ñaït Nhaân cöù y caùch ñaõ bieát ñeå laãn traùnh. Chæ khi naøo duøng chieâu khaùc laï, may sao Traàm Boäi Uyeån vaãn coøn tænh, naøng laïi chæ ñieåm caùch traùnh chieâu cho Maïnh Ñaït Nhaân. AØo... Cöù theá, vöøa ñuoåi theo vöøa ñaùnh, Baïch Quan Nhaät thì daàn kieät löïc, ngöôïc laïi, Maïnh Ñaït Nhaân nhö coù nguoàn chaân khí voâ taän, vaãn ung dung boû ñi vôùi khinh thaân phaùp vaø boä phaùp linh hoaït. Vuùt! Sau ñoù thaät laâu, khi bieát Baïch Quan Nhaät ñaõ boû cuoäc, Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng noùi vôùi Traàm Boäi Uyeån: – Caùch traùnh chieâu do coâ nöông ñieàm chæ quaû lôïi haïi! Taïi haï coù caûm nghó ñoù phaûi laø boä phaùp thöôïng thöøa, chöùng toû leänh sö phaûi laø... Vaø Maïnh Ñaït Nhaân chôït döøng lôøi. Vì Traàm Boäi Uyeån luùc naøy ñaõ hoân meâ vôùi saéc dieän coù phaàn naøo u aùm. Kinh nghi, khoâng leõ ñoäc chaát sôùm ñeán kyø phaùt taùc, Maïnh Ñaït Nhaân caøng theâm hoái haû lao ñi. Vuùt! oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 241 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2