Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 21

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

73
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 21

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Moát MAÕ BÌNH SÔN T huûy Baïc Coác theo söï möôøng töôïng cuûa Maïnh Ñaït Nhaân thì ñoù phaûi laø nôi coù nguoàn nöôùc. Vaø ôû Maõ Bình Sôn naøy neáu muoán tìm nôi coù nguoàn nöôùc ñöông nhieân Maïnh Ñaït Nhaân phaûi ñeå taâm ñeán nhöõng con suoái baát luaän laø lôùn hay nhoû. Vôùi yù nieäm naøy ngay khi ñaët chaân ñeán Maõ Bình Sôn, do Traàm Boäi Uyeån vaãn trong tình traïng hoân meâ neân ñieàu ñaàu tieân Maïnh Ñaït Nhaân phaûi thöïc hieän laø duøng bí thuaät Ñòa Thính ñeå nghe ngoùng hy voïng seõ phaùt hieän nôi coù tieáng nöôùc chaûy. Nhöng khi vöøa vaän duïng bí thuaät Ñòa Thính saéc maët Maïnh Ñaït Nhaân chôït bieán ñoåi. Caån taéc voâ öu, Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc ñöa maét nhìn khaép löôït. ÔÛ beân taû coù moät ñoäng thaát töông ñoái kín ñaùo. Nhöng do ngay beân ngoaøi ñoäng khaåu coù buïi caây lôùn che kín, khoâng ñeå cho Maïnh Ñaït Nhaân coù cô hoäi nhìn roõ beân trong, ñoäng thaát naøy, theo nhaän ñònh cuûa Maïnh Ñaït Nhaân duø coù laø nôi an toaøn nhöng nhôõ beân trong ñoäng khoâng coøn baát kyø loái thoâng naøo khaùc thì chui vaøo trong ñoù khaùc gì chui vaøo tuyeät loä? Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh boû qua ñieåm naøy. Cheách veà höôùng beân höõu moät ít thì coù moät sôn ñaïo ngoaèn ngoeøo. Laø moät sôn ñaïo do coù quaù nhieàu ngöôøi thöôøng lui tôùi khieán bao nhieâu coû daïi moïc ôû hai beân rìa cöù moãi laàn moïc laán haún vaøo trong ñeàu bò nhöõng böôùc chaân ngöôøi giaãm ñaïp huûy dieät. Nhö vaäy, neáu thaät söï coù ngöôøi ñang naáp quanh ñaây ñeå chôø saün Maïnh Ñaït Nhaân chaéc chaén sôn ñaïo naøy seõ laø vò trí ñaàu tieân ñöôïc keû ñoù quan taâm phong toûa. Böôùc vaøo ñoù laø böôùc vaøo töû ñòa, laønh ít döõ nhieàu. Chæ ôû beân höõu, hôi cheách veà phía haäu, nhö Maïnh Ñaït Nhaân ñang nhìn, ñòa hình töông ñoái phuø hôïp vôùi hoaøn caûnh hieän taïi Maïnh Ñaït Nhaân ñang caàn. Ñoù laø nôi coù nhieàu khoái ñaù choâng cheânh naèm choàng leân nhau taïo thaønh nhieàu khe hôû, nhieàu loái ñi, maø khi caàn Maïnh Ñaït Nhaân coù theå lôïi duïng ñòa hình ñeå voøng traùnh baát kyø söï truy ñuoåi naøo. Tuy nhieân vôùi ñòa hình naøy vaãn coù moät nhöôïc ñieåm maø Maïnh Ñaït Nhaân vöøa nhìn thaáy ñaõ nghó ñeán ngay. Laø neáu ñòch nhaân coù ñoâng nhaân soá, neáu ñòch nhaân vì lyù do naøo ñoù ñaõ phuïc saün vaø khoâng ñeå Maïnh Ñaït Nhaân phaùt hieän, giaû nhö Maïnh Ñaït Nhaân chui vaøo vaø giaû nhö ñòch nhaân muoán huûy dieät Maïnh Ñaït Nhaân thì chæ caàn moät ít hoûa döôïc laø ñuû cho ñòch nhaân thöïc hieän yù ñoà. Caùc khoái ñaù naèm choàng leân nhau khi bò chaán ñoäng seõ phaûi ñoå uïp xuoáng vaø Maïnh Ñaït Nhaân luùc ñoù duø coù chaáp caùnh cuõng khoâng theå naøo thoaùt cheát döôùi thieân la ñòa voõng töï nhieân naøy. Lôïi vaø haïi, öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm luoân luoân song song toàn taïi laø hai maët Nguoànï: MAI HOA TRANG 242 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) cuûa baát kyø giaûi phaùp naøo. Vaø ñaõ laø ngöôøi, baát luaän laø ai cuõng vaäy, ñaâu theå caàu toaøn vaø nuoâi hy voïng seõ tìm thaáy moät giaûi phaùp naøo ñoù chæ toaøn laø öu ñieåm khoâng coù baát kyø nhöôïc ñieåm naøo duø nhoû? Lôïi baát caäp haïi, ñöøng thaáy lôïi maø nghó laø voâ haïi. Hoïa voâ ñôn chí, khi lieân tieáp gaëp phaûi nhieàu phen hoaïn hoïa ñöøng voäi nghó laø seõ khoâng coøn gaëp hoïa nöõa. Maïnh Ñaït Nhaân ngaám ngaàm thôû daøi vaø hy voïng nhöõng gì ñang xaûy ra cho baûn thaân ñang lo toan chæ laø do quaù ña nghi maø ra. Vì kyø thöïc, ñaâu phaûi ai ai cuõng thoâng minh bieát roõ Maïnh Ñaït Nhaân tìm ñeán Maõ Bình Sôn naøy maø chôø saün vôùi bao möu ñoà baát lôïi? Maïnh Ñaït Nhaân laïi ngöng thaàn nghe ngoùng. Vaø laàn naøy do tin chaéc baûn thaân ñaõ naém vöõng ñòa hình, Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghieâm maët, höôùng veà khoái ñaù naèm cao treân trieàn nuùi, chæ caùch Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñeán möôøi laêm tröôïng. Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng baèng gioïng hoaøn toaøn traán tónh: – Trong tay taïi haï laø Traàm Boäi Uyeån coâ nöông, moät ngöôøi hieän truùng ñoäc ñang ñöôïc taïi haï ñöa ñeán ñaây caàu y. Neáu toân giaù coù quan taâm ñeán ñieàu naøy, lôøi taïi haï giaûi thích vaäy laø ñuû, mong toân giaù hieän thaân cho. Hoaøn toaøn ngoaøi döï ñoaùn cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, ôû phía sau taûng ñaù khaùc khoâng phaûi laø khoái ñaù Maïnh Ñaït Nhaân ñang nhìn moät thanh aâm vang leân cuøng vôùi boùng ngöôøi töø ñoù laùch ra: – Maïnh Ñaït Nhaân! Laø laõo phu ñaây. Maïnh Ñaït Nhaân thoaùng söõng sôø ngaây ngöôøi nhìn nhaân vaät ñoù. Nhaân vaät ñoù böôùc ñeán mieäng tuûm tæm cöôøi: – Döôøng nhö ngöôi khoâng nhaän ra laõo phu? Laø do ngöôi keùm trí nhôù hay do laõo phu ñaõ coù daùng veû beân ngoaøi thay ñoåi? Maïnh Ñaït Nhaân vuït chôïp maét vaøi löôït: – Laõo...! Hoùa ra laàn ñoù töø Tieàm Thuûy Ñoäng rôi xuoáng soâng Hoaøng Haø toân giaù ñaõ may maén soáng soùt? Laõo nhaân noï cöôøi töôi: – Ñeán laõo phu coøn khoâng ngôø huoáng hoà laø ngöôi? Naøo, sau gaàn moät naêm khoâng gaëp maët xem ra ngöôi cuõng khoâng ít laàn gaëp kyø tích? Coù leõ sôû hoïc cuûa ngöôi hieän nay khoâng chæ coù Baùt Quaùi Moân nhö laõo phu töøng bieát? Haõy taïm ngoài xuoáng ñaây, noùi cho laõo phu nghe naøo. Laõo nhaân quaû nhieân ñaõ coù nhieàu bieán ñoåi. Khoâng keå nhaân daïng laõo ñaõ bò thay ñoåi nhôø khoâng coøn bò muï Coå Myõ Kyø caàm sanh vaø boû ñoùi nhieàu ngaøy treân Haéc Thaïch Ñaûo nhö luùc Maïnh Ñaït Nhaân gaëp. Maø ñeán tính khí cuûa laõo cuõng thay ñoåi. Laõo khoâng coøn deã noåi giaän nhö thuôû naøo. Nguoànï: MAI HOA TRANG 243 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân coù theå hieåu ñieàu naøy vì baát kyø ai moät khi bò keû khaùc sanh caàm laïi khoâng sinh ra caùu gaét vaø phaãn noä? Nhöng töôi cöôøi hoøa nhaõ nhö laõo nhaân hieän giôø ñoù laø ñieàu Maïnh Ñaït Nhaân khoâng heà nghó laø coù neân baát giaùc löu taâm. Maïnh Ñaït Nhaân vôø cöôøi göôïng: – Sôû hoïc cuûa taïi haï duø thaêng tieán tôùi ñaâu cuõng khoâng theå so vôùi toân giaù. Laõo nhaân xua tay: – Ngöôi chôù quaù töï khieâm. Ñoái vôùi laõo phu, thôøi gian baét buoäc phaûi löu nguï taïi Haéc Thaïch Ñaûo laø khoaûng thôøi gian laõo phu khoâng bao giôø queân. Do vaäy, töø khi nhôø may maén thoaùt hieåm laõo phu vaãn luoân löu taâm ghi nhaän töøng ñoäng tónh coù lieân quan ñeán ngöôi. Vaø laõo phu ñöôïc bieát thôøi gian gaàn ñaây ngöôi nhôø bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng maø vang danh thieân haï. Chaúng phaûi... Maïnh Ñaït Nhaân chôït ngaét lôøi: – Chaäm ñaõ naøo toân giaù! Taïi haï thaät söï muoán bieát toân giaù moät mình ñi ñeán ñaây hay coøn ñi chung vôùi ai khaùc? Laõo nhaân nheo maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Ñaõ nhieàu naêm roài laõo phu luoân ñoäc lai ñoäc vaõng. Côù chi ngöôi nghi laõo phu ñi ñeán ñaây vôùi moät nhaân vaät naøo ñoù? – Vaäy khoâng hieåu taïi sao toân giaù laïi bieát taïi haï ñeán ñaây ñeå baây giôø tình côø gaëp maët? – AØ! Thì ngöôi cöù xem laõo phu tình côø gaëp ngöôi neân laäp töùc baùm theo. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laït: – Toân giaù baûo thôøi gian ôû Haéc Thaïch Ñaõo laø thôøi gian ñaùng nhôù nhaát? Vaäy thì theo leõ thöôøng vöøa nhìn thaáy taïi haï toân giaù phaûi hieän thaân vaø goïi ngay. Ñaâu lyù do gì ñeå toân giaù ñuû nhaãn naïi chôø ñeán luùc taïi haï döøng chaân taïi Maõ Bình Sôn naøy vaø hieän thaân ñuùng luùc? Laõo nhaân heát caû töôi cöôøi: – Toùm laïi ngöôi nghi ngôø caû laõo phu? Maïnh Ñaït Nhaân khoâng ñaùp, laïi höôùng maët veà khoái ñaù luùc naõy ñaõ nhìn vaø laàn naøy leân tieáng ñeà quyeát hôn: – Ngöôøi aån sau khoái ñaù kia khoâng leõ coøn Maïnh Ñaït Nhaân naøy leân tieáng môøi môùi chòu xuaát ñaàu loä dieän? Khoù theå bieát phaûn öùng cuûa laõo nhaân naøy laø giaû hay laø thaät, Maïnh Ñaït Nhaân chæ nhìn thaáy laõo nhaân loä veû söøng soát nhìn vaøo khoái ñaù Maïnh Ñaït Nhaân ñang nhìn: – Khoâng phaûi ngöôi ñeán ñaây caàu y vaø ngöôøi aån ñoù laø ngöôøi ngöôi caàn gaëp? Nguoànï: MAI HOA TRANG 244 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Töø sau khoái ñaù coù moät boùng ngöôøi xuaát hieän: (Khuyeát Danh) – Loâi laõo huynh! Khoâng ngôø Loâi laõo huynh luùc naøo cuõng nhanh chaân hôn Khoång moã. Ngöôøi naáp sau khoái ñaù laø ñeä tam tröôûng laõo Thaàn Moân, laø Khoång Gia Laäp? Maïnh Ñaït Nhaân coù caûm nhaän khaép ngöôøi ñeàu noåi gai. Göông maët tuy bieán saéc daàn nhöng Maïnh Ñaït Nhaân vaãn xaï aùnh maét phaãn noä nhìn laõo nhaân hoï Loâi, nhö Khoång Gia Laäp vöøa goïi. Maïnh Ñaït Nhaân quaùt lôùn: – Hay laém! Ngöôøi cuûa Thaàn Moân quaû nhieân luoân coù nhöõng haønh tung kyø bí khoù löôøng, khieán taïi haï khoâng theå khoâng khaâm phuïc. Nhöng neáu muoán doàn Maïnh Ñaït Nhaân naøy vaøo tuyeät ñòa, höø, Thaàn Moân caùc ngöôi ñaéc yù quaù sôùm ñaáy. Döùt lôøi Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc dòch ngöôøi veà phía ñoäng khaåu ñaõ bò lôùp caây daïi che kín maø tröôùc ñoù Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ coù dòp quan saùt. Vuùt! Khoång Gia Laäp töø treân cao bung ngöôøi lao xuoáng: – Gieát cheát Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng moät hung thuø nhö ngöôi ñaâu ñeã ñöôïc boån moân buoâng tha. Haõy mau noäp maïng! Vuø... Rieâng laõo nhaân hoï Loâi khoâng bieát laø thaät hay giaû vôø laõo coù phaàn baøng hoaøng nhìn söõng vaøo Maïnh Ñaït Nhaân: – Ngöôi ñaõ gieát Vuõ Vaên Kinh Nhöôïng thaät sao? Laõo phu... Laõo Loâi khoâng coù cô hoäi noùi heát nhöõng gì ñònh noùi, Khoång Gia Laäp baát ngôø gaàm leân hoâ hoaùn goïi laõo Loâi: – Lôøi cuûa Khoång moã Loâi laõo huynh haø taát phaûi nghi ngôø. Neáu muoán ngöôøi ñaõ cheát yeân taâm nhaém maét, Loâi laõo huynh haõy mau giuùp Khoång moã laáy maïng tieåu töû. Nhanh naøo! Loâi laõo vaãn coù yù chaàn chöø, vaäy laø ñuû cho Maïnh Ñaït Nhaân thöïc hieän yù ñònh. Vöøa chaïy ñeán buïi caây che khuaát ñoäng khaåu, thay vì chui toït vaøo, Maïnh Ñaït Nhaân baát ngôø quay ngöôøi dòch boä, vaän duïng Baùt Quaùi Du Hình Boä ñeå löôùt qua ngöôøi laõo Loâi vaø nhanh choùng tieán vaøo loái ñi ñöôïc taïo ra töø nhöõng khoái ñaù choàng chaát. Vuùt! Laõo Loâi coù phaûn öùng hôi muoän. Vöøa ñuoåi theo Maïnh Ñaït Nhaân laõo Loâi vöøa quaùt baûo: – Ngöøng laïi naøo tieåu töû! Laõo phu caàn bieát roõ söï thaät quanh caùi cheát cuûa Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng tieåu huynh ñeä cuûa laõo phu. Nguoànï: MAI HOA TRANG 245 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Ñeå thöïc hieän yù ñoà nhö ñaõ döï ñònh tröôùc, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa chaïy vaøo choã coù ñòa hình phöùc taïp hieåm trôû laäp töùc ñaûo ngöôøi ngoaët qua ngoaët laïi vaøo baát kyø ngaùch ñaù naøo chôït thaáy. Ñuùng luùc naøy Traàm Boäi Uyeån chôït tænh laïi vaø caû naøng cuõng phaûi nghe tieáng quaùt giaän döõ cuûa Khoång Gia Laäp gaøo ñuoåi theo sau: – Haõy nhanh leân, ñöøng ñeå tieåu töû chaïy thoaùt. Thanh aâm laøo thaøo cuûa Traàm Boäi Uyeån vang leân laøm Maïnh Ñaït Nhaân caûm thaáy nheï caû ngöôøi. Naøng hoûi: – Maïnh thieáu hieäp vaãn chöa thoaùt khoûi söï truy ñuoåi cuûa Thaàn Moân? Maïnh Ñaït Nhaân leân tieáng khi ñoâi chaân vaãn thoaên thoaét: – Vôùi Baïch Quan Nhaät thì taïi haï ñaõ thoaùt töø laâu. Hieän chuùng ta ñang ôû Maõ Bình Sôn. Ñieàu laøm taïi haï ngaïc nhieân laø khoâng hieåu sao ngöôøi cuûa Thaàn Moân laïi sôùm coù maët ôû nôi ñaây. Dieän maïo cuûa Traàm Boäi Uyeån voán ñaõ nhôït nhaït giôø laïi caøng nhôït nhaït hôn: – Hoï cuõng ñeán Maõ Bình Sôn ö? Vaäy thì nguy maát, Maïnh thieáu hieäp haõy... Ñòa hình Maïnh Ñaït Nhaân choïn quaû nhieân coù nhieàu ñieàu lôïi. Tuy nhieân, neáu Khoång Gia Laäp vaø laõo Loâi hai ngöôøi thaät khoù nhìn thaáy hoaëc ñoaùn bieát tröôùc phöông höôùng Maïnh Ñaït Nhaân saép chaïy vaøo thì ngöôïc laïi Maïnh Ñaït Nhaân cuõng khoù phaùt hieän nôi naøo coù vaø nôi naøo khoâng coù ngöôøi aån naáp chôø saün. Ñang khi laéng nghe Traàm Boäi Uyeån noùi coù veû nhö naøng saép chæ ñieåm caùch di chuyeån vaø phöông höôùng giuùp Maïnh Ñaït Nhaân deã thoaùt thaân, chôït töø moät khe ñaù kín ñaùo ngay tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân boãng coù ngöôøi chaäp chôøn aån hieän. Khoâng daùm chaàn chöø, höõu thuû cuûa Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc phaùt kình: – Khaù laém! Ñôõ! Chôït boùng ngöôøi phía tröôùc leân tieáng: – Ñöøng hoà ñoà! Ta ñaây! Mau theo ta! Vaø boùng ngöôøi ñoù luøi maát huùt vaøo khe ñaù. Maïnh Ñaït Nhaân coù moät thoaùng ngaån ngöôøi: “Laø ñaïi tröôûng laõo Hoaøng Kim Hoaùn? Lieäu ñaây laø möu keá cuûa laõo hay laõo thaät söï muoán giuùp ta?” Tieáng quaùt thaùo cuûa Khoång Gia Laäp ôû phía sau vaãn vang leân khoâng ngöøng: – Sao Loâi huynh coøn ñöùng ñoù? Mau ñuoåi baét tieåu töû! Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc coù quyeát ñònh ñöa Traàm Boäi Uyeån chaïy theo ñaïi tröôûng laõo cuûa Thaàn Moân. Vuùt! Nguoànï: MAI HOA TRANG 246 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Vò ñaïi tröôûng laõo quaû thoâng thuoäc ñòa hình, laõo tuy di chuyeån ngoaéc ngoeùo khoù löôøng nhöng haàu nhö coù chuû ñích haún hoi, khieán Maïnh Ñaït Nhaân duø phaûi baùm theo vaãn ñeå daï kinh nghi. Vaø söï thoâng thuoäc ñòa hình cuûa vò ñaïi tröôûng laõo ngay sau ñoù ñaõ ñöôïc chöùng minh, laõo döøng laïi tröôùc moät coác nuùi hoaøn toaøn hoang vaéng, ñoàng thôøi hai nhaân vaät ñang truy ñuoåi Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ bò boû maát ñaøng sau. Laõo quay laïi xaï maét nhìn Traàm Boäi Uyeån luùc naøy vaãn coøn hoài tónh: – Vò coâ nöông ñaây hoï Traàm? Ñoù laø caâu hoûi daønh cho Maïnh Ñaït Nhaân, chaân böôùc luøi, Maïnh Ñaït Nhaân ñoäng dung nhìn laõo: – Taïi haï hieåu roài! Chính Baïch Quan Nhaät ngay khi khoâng theå ñuoåi kòp taïi haï ñaõ cho tieàn boái bieát roõ nôi taïi haï seõ ñeán. Vì khoâng ai ngoaøi y bieát roõ naøng ôû hoï Traàm? Traåm Boäi Uyeån chôït naém tay Maïnh Ñaït Nhaân: – Khoâng theå ñeå baát kyø ai bieát roõ nôi gia gia tieåu nöõ aån thaân. Maïnh thieáu hieäp... Hoaøng Kim Hoaùn nghe roõ caâu naøy chôït cau maøy: – Coâ nöông goïi ai laø gia gia? Coù phaûi laø Traàm Quaân... Baøn tay cuûa Traàm Boäi Uyeån ñang naém vaøo tay Maïnh Ñaït Nhaân vuït traéng beäch: – ÔÛ beân taû coù loái ñi! Maïnh thieáu hieäp haõy mau mau... Hoaøng Kim Hoaùn böôùc leân hai böôùc: – Traàm coâ nöông, xin chôù ngoä nhaän! Giöõa Traàm Quaân vaø laõo phu... Toaøn thaân Traàm Boäi Uyeân chôït run baén leân: – Chaïy mau! Maïnh Ñaït Nhaân hít vaøo moät hôi thaät daøi, nhìn laõo Hoaøng: – Taïi haï ñaønh thaát leã! Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân vöøa môùi chaïy veà phía taû chöa ñöôïc moät tröôïng, Hoaøng Kim Hoaùn vôùi thaân phaùp voâ thöôïng vuït xuaát hieän chaän loái: – Ñöôïc roài! Ta seõ khoâng hoûi gì veà Traàm Quaân nöõa. Giôø ñeán löôït Maïnh Ñaït Nhaân ngöôi haõy cho ta hoûi veà... Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi laïnh: – Laïi noùi veà bí kíp Vaïn Löu Quy Toâng? Xin löôïng thöù, Traàm coâ nöông ñaõ bò truùng ñoäc, ñaây chöa laø luùc taïi haï giaûi thích ñieàu khoâng caàn giaûi thích. – Thaát leã! Nguoànï: MAI HOA TRANG 247 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Maïnh Ñaït Nhaân vaän duïng Baùt Quaùi Du Hình Boä löôùt qua ngöôøi laõo Hoaøng. Laõo cöôøi khaåy: – Ngöôi ñöøng queân duø sao ta cuõng laø ngöôøi truyeàn thuï coâng phu Baùt Quaùi Moân cho ngöôi. Neáu muoán ñi haõy giaûi thích ñaõ. Roài laõo cuõng dòch ngöôøi duøng chính Baùt Quaùi Du Hình Boä ngaên caûn Maïnh Ñaït Nhaân. Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân ñanh gioïng: – Tieáp nhaän coâng phu laø coù ñieàu kieän. Tieàn boái nghó sao neáu söï thaät cho thaáy Baùt Quaùi Du Hình Boä cuûa taïi haï thi trieån ñaõ ñaït möùc cao minh hôn? Xem ñaây! Vuùt! Böôùc dòch chuyeån cuûa Maïnh Ñaït Nhaân coù phaàn cao minh hôn laõo Hoaøng duø chính laõo laø ngöôøi truyeàn thuï vaø ñang thi trieån boä phaùp ñoù. Laõo ñaõ bò Maïnh ñaït Nhaân vöôït qua. Laõo ñoäng noä ñuoåi theo. Vuùt! Vôùi loaïi khinh thaân phaùp khaùc thöôïng thöøa hôn, coù leõ khinh thaân phaùp cuûa Thaàn Moân coâng phu, laõo Hoaøng laïi xuaát hieän tröôùc maët Maïnh Ñaït Nhaân: – Sao ngöôi daùm duøng khaåu quyeát Vaïn Löu laøm cho Baùt Quaùi Du Hình Boä bieán ñoåi? Ngöôi coù bieát ñoù laø ñieàu laøm ta caêm phaãn nhaát khoâng? Ta khoâng tröøng trò ngöôi khoâng ñöôïc! Ñôõ! Vuø... Vôùi neùt maët nhö baêng Maïnh Ñaït Nhaân laïi duøng Baùt Quaùi Du Hình Boä ñeå traùnh chieâu ñoàng thôøi xoâ maïnh höõu kình: – Tieàn boái thaät söï khoâng bieát lyù leõ? Thöû hoûi bí kíp Vaïn Löu coù gì xaáu khieán tieàn boái nhö luoân coù aùc caûm? Vuø... AÀm! Hoaøng Kim Hoaùn laïnh gioïng: – Khaù laém! Noäi löïc ngöôi taêng leân boäi phaàn coù leõ cuõng nhôø bí kíp Vaïn Löu? Nghe ñaây phaøm keû naøo luyeän bí kíp Vaïn Löu ñeàu laø keû thuø cuûa boån moân. Ngöôi chôù traùch ta sao laïi trôû maët. Ñôõ! Vuø... Giaän döõ Maïnh Ñaït Nhaân quaùt thaùo: Nguoànï: MAI HOA TRANG 248 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Bí kíp Vaïn Löu coù gì khoâng toát? Vaø Thaàn Moân lieäu toát caû sao? Nghe ñaây bao nhieâu tin töôûng tröôùc ñaây taïi haï daønh cho quyù moân giôø khoâng coøn nöõa roài. Taïi haï ñaõ thöùc ngoä, roát cuoäc Thaàn Moân cuõng coù nhöõng haønh vi khoâng khaùc gì Ñòa Khuyeát Cung. Neáu tieàn boái coøn ngaên caûn ñöøng traùch taïi haï phaûi ñaéc toäi. Vaø moät laàn nöõa Maïnh Ñaït Nhaân nhôø Baùt Quaùi Du Hình Boä ñeå traùnh khoûi chieâu coâng cuûa laõo Hoaøng. Vuùt! Laõo Hoaøng theâm thònh noä: – Ñieàu toát khoâng muoán, laïi muoán ñieàu xaáu. Ngöôi coù tö caùch gì ñeå pheâ phaùn boån moân, ñoøi ñaéc toäi vôùi ta? Ñôõ! AØo... Nhaän ra chieâu chöôûng laàn naøy cuûa laõo Hoaøng chính laø coâng phu Cöûu Truøng cuûa Thaàn Moân töøng ñöôïc Baïch Quan Nhaät vaän duïng, Maïnh Ñaït Nhaân ñaéc yù, y theo caùch ñaõ ñöôïc Traàm Boäi Uyeân chæ ñieåm ñeå vöøa traùnh chieâu vöøa tieáp tuïc boû ñi. Vuùt! Laõo Hoaøng giaät mình: – Khoâng leõ Baïch Quan Nhaät noùi ñuùng? Ngöôi coá tình luyeän boä phaùp khaéc cheá coâng phu boån moân? Ta... Maïnh Ñaït Nhaân tieáp tuïc lao ñi vaø coù phaàn kinh ngaïc khi nghe ôû phía sau laõo Hoaøng chôït ñoåi gioïng vöøa quaùt vöøa boû ñi: – Loâi Ñoàng! Ñöøng ñeå teân Khoång Gia Laäp doái löøa. Y chính laø thuû haï thaân tín cuûa aùc phuï Thöôïng Quan. Mau quay laïi ñaây! Qua khaåu ngöõ naøy cuûa Hoaøng Kim Hoaùn, Maïnh Ñaït Nhaân keå nhö bieát theâm hai ñieàu. Thöù nhaát laõo nhaân hoï Loâi töøng bò giam caàm ôû Haéc Thaïch Ñaûo thaät söï coù tính danh Loâi Ñoàng, thöù hai Loâi Ñoàng ñang bò Khoång Gia Laäp doái löøa ñieàu gì ñoù, chöùng toû Loâi Ñoàng chöa heà bieát noäi tình cuûa Thaàn Moân ñang bò phaân hoùa nghieâm troïng vôùi moät phe laø muï moân chuû vaø moät phe laø do laõo Hoaøng laøm ngöôøi chuû xöôùng. Töø hieåu bieát naøy Maïnh Ñaït Nhaân chôït coù theâm nghi vaán: “Loâi Ñoàng laø ngöôøi cuûa Thaàn Moân neáu khoâng ôû phe naøy thì phaûi ôû phe kia côù sao laõo khoâng heà bieát Khoång Gia Laäp laø haïng ngöôøi theá naøo, phaûi caàn Hoaøng Kim Hoaùn nhaéc nhôû? Nhö vaäy, Loâi Ñoàng töøng laø ngöôøi thuoäc phe muï moân chuû vaø do Khoång Gia Laäp kheùo che ñaäy nhöõng haønh vi taøn aùc cuûa mình nhö vieäc thaûm saùt nhò tröôûng laõo chaúng haïn, neân Loâi Ñoàng luùc naøy duø ñaõ ngaõ theo veà phía laõo Hoaøng nhöng vaãn chöa bieát roõ thöïc hö veà con ngöôøi Khoång Gia Laäp?” Ñang mieân man suy nghó chôït Maïnh Ñaït Nhaân nghe Traàm Boäi Uyeân thì thaøo hoûi: – Khoâng coøn ai ñuoåi theo chöù? Nguoànï: MAI HOA TRANG 249 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Coù theå noùi chuùng ta may maén! Ñeå ñeà phoøng vaãn coøn ngöôøi leùn baùm theo, Maïnh thieáu hieäp coù caùch naøo baát ngôø chuyeån veà höôùng Taây nhöng khoâng löu laïi baát kyø daáu veát naøo? Maïnh Ñaït Nhaân ñöa maét nhìn quanh: – Laïi ngoaëc veà phía phaûi moät laàn nöõa? Rôøi khoûi Maõ Bình Sôn chaïy vaøo khu röøng ñoù ö? – Maïnh thieáu hieäp laøm ñöôïc khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân thaàm hieåu, ñoù laø ñieàu khoâng thaät söï caàn thieát thì Traàm Boäi Uyeân khoâng coù lôøi khaån caàu nhö theá naøy. Nhaän thaáy khoaûng caùch giöõa chaân nuùi vaø khu röøng coù ñeán naêm möôi tröôïng hôn neáu cöù ngang nhieân chaïy baêng vaøo khu röøng, giaû nhö coù ngöôøi aån naáp ñaâu ñoù ôû chaân nuùi doø xeùt, ngöôøi duø coù sô suaát ñeán ñaâu vaãn deã daøng nhìn thaáy. Maïnh Ñaït Nhaân cau maøy: – Tröø phi coù taøi thaêng thieân hay ñoän thoå, taïi haï thaät khoâng coù caùch naøo chuyeån höôùng chaïy vaøo khu röøng maø khoâng bò ngöôøi phaùt hieän. Naøng vaãn khaêng khaêng: – Phaûi nghó ñöôïc caùch. Tieåu nöõ khoâng muoán hoï sôùm phaùt hieän chuùng ta chaïy vaøo khu röøng. Maïnh Ñaït Nhaân ngaån ngöôøi: – Neáu laø vaäy Thuûy Baïc Coác laø ôû trong khu röøng kia? Naøng gaät ñaàu: – Trong luùc ñoù loái xuaát nhaäp daãn vaøo Thuûy Baïc Coác. Maïnh Ñaït Nhaân thôû ra nheø nheï: – Laø coâ nöông sôï ai ñoù phaùt hieän loái xuaát nhaäp naøy? – Phaûi! Maïnh Ñaït Nhaân chôït mæm cöôøi: – Muoán vaäy sao ta khoâng laøm ngöôïc laïi? – Ngöôïc laïi? – Khoâng sai! Thöïc hö, hö thöïc. Haõy giaû vôø nhö Thuûy Baïc Coác laø ôû chaân nuùi phìa tröôùc chuùng ta cöù ung dung chaïy vaøo khu röøng nhöng ñoàng thôøi vaãn coù thaùi ñoä laøm ra veû muoán chaïy voøng qua chaân nuùi... – Caùch naøy coù ñöôïc khoâng? Nhôõ coù ngöôøi nhìn thaáy hoï ñaâu theå tin chuùng ta ñang muoán chaïy voøng qua chaân nuùi trong khi chuùng ta ñoät nhieân boû ñöôøng nuùi chaïy vaøo röøng? Nguoànï: MAI HOA TRANG 250 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Maïnh Ñaït Nhaân laïi cöôøi: Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Thoùi thöôøng vaãn theá! Keû quaù ña nghi seõ coù caùch nghó phöùc taïp trong khi söï thaät laïi quaù ñôn giaûn nhö hoï nhìn thaáy. Khoång Gia Laäp hoaéc baát kyø ai thuoäc phe y ñeàu laø ngöôøi nhö theá. Taïi haï töï tin ñaây laø keá saùch khaû thi. Traàm Boäi Uyeån nöûa tin nöûa ngôø: – Thaät khoù tin nhöõng gì Maïnh thieáu hieäp nhaän ñònh laø ñuùng! Nhöng bieát laøm sao baây giôø khi tieåu nöõ ñang laø moät ngöôøi baát löïc chæ troâng caäy vaøo thieáu hieäp. Maïnh Ñaït Nhaân traán an: – Taïi haï chöa phaûi ñoái thuû cuûa boïn hoï nhöng ñöông nhieân taïi haï caøng khoâng muoán phaûi chaïm traùn vôùi hoï. Yeân taâm ñi! Roài chuùng ta seõ ñeán Thuûy Baïc Coác an toaøn. Döùt lôøi Maïnh Ñaït Nhaân ñoät nhieân tung ngöôøi leân moät taûng ñaù thaät cao. Sau khi vôø ñöa maét nhìn quanh Maïnh Ñaït Nhaân lieàn hoái haû ly khai chaân nuùi chaïy thaät nhanh vaøo khu röøng ôû maõi veà phía taû. Ñeå thöïc hieän möu ñoà, vöøa chaïy ñeán khu röøng thay vì chui maát huùt vaøo trong, Maïnh Ñaït Nhaân laïi lôïi duïng nhieàu thaân caây moïc ven bìa röøng ñeå vöøa naáp vöøa boû chaïy doïc theo khu röøng. Cöù nhö theá khi ñeán choã coù theå nhìn thaáy nôùi chaân nuùi baát ngôø ngoaëc voøng qua phía beân kia, Maïnh Ñaït Nhaân moät laàn nöõa neùp vaøo thaân caây to vaø vôø ñöa maét nhìn ñeán choã voøng cuûa chaân nuùi. Khoâng thaät söï tin vaøo bieän phaùp cuûa Maïnh Ñaït Nhaân, Traàm Boäi Uyeån leân tieáng: – Lieäu Maïnh thieáu hieäp... Ñaët moät ngoùn tay leân moâi, Maïnh Ñaït Nhaân thì thaøo: – Suît! Töø ñaây ñeán ñoù tuy ngoaøi ba möôi tröôïng nhöng vôùi thuaät Ñòa Thính thöôïng thöøa cuûa boïn ngöôøi hoï Khoång, hoï vaãn deã daøng nghe tieáng chuùng ta ñoái thoaïi. Ñoaïn, Maïnh Ñaït Nhaân coá tình caên daën naøng: – Thaät may, taïi haï cuõng ñöôïc luyeän qua thuaät Ñòa Thính naøy. Haõy chôø theâm moät luùc nöõa neáu taïi haï khoâng phaùt hieän ñieàu gì khaû nghi, chuùng ta coù theå ung dung ñeán nôi coâ nöông caàn ñeán. Noùi döùt lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân cuùi ñaàu nhìn xuoáng coá yù cho Traàm Boäi Uyeån thaáy hai maét chaøng ñang nhaáp nhaùy cho naøng bieát ñoù chæ laø keá nghi binh maø thoâi. Naøng nhìn thaáy vaø cöôøi göôïng, haøm yù vaãn khoâng tin raèng keá cuûa Maïnh Ñaït Nhaân seõ ñaéc duïng. Khoâng moät lôøi giaûi thích Maïnh Ñaït Nhaân laïi lôïi duïng nhöõng thaân caây röøng len Nguoànï: MAI HOA TRANG 251 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng leùn luøi maõi vaøo trong saâu. Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Naêm tröôïng – möôøi tröôïng... roài möôøi laêm tröôïng. Khi ñaõ bò lôùp caây daøy ôû beân ngoaøi che khuaát Maïnh Ñaït Nhaân thì thaøo vaøo tai naøng: – Ñaây laø luùc coù theå bieát möu keá thaønh hay baïi. Coâ nöông mau chæ taïi haï roõ choã xuaát nhaäp Thuûy Baïc Coác. Nhanh leân! Thaùi ñoä cuûa Maïnh Ñaït Nhaân khoâng hieåu sao laøm Traàm Boäi Uyeân tin töôûng. Naøng baûo: – ÔÛ giöõa röøng coù ba thaân caây vöøa to vöøa cao moïc theo hình chöõ phaåm. Ñoù laø... Ñuû roài! Ñi! Maïnh Ñaït Nhaân quay maët vaøo giöõa khu röøng vöøa chaïy vöøa tìm kieám vò trí cuûa ba thaân caây nhö Traàm Boäi Uyeån vöøa noùi. Cuõng luùc naøy Maïnh Ñaït Nhaân mô hoà nghe ôû maõi phía chaân nuùi coù tieáng ngöôøi hoâ hoaùn: – Tieåu töû! Boån moân chuø ñaõ ñeán ñaây! Cho duø ngöôi coù aån maõi trong röøng phen naøy vaãn khoâng thoaùt thieân la ñòa voõng cuûa boån moân. Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi thaàm. Muï moân chuû coù ñeán cuõng voâ duïng. Muï seõ phaûi chôø laâu laém môùi coù theå bieát raèng Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ khoâng chaáp caùnh vaãn maát daïng khoûi khu röøng. Ñeán choã coù ba thaân caây, Traàm Boäi Uyeån thôû ra nheø nheï: – ÔÛ caây cao nhaát coù choã roãng. Haõy leân ñoù chui vaøo. Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân tung ngöôøi leân cao vaø chæ trong chôùp maét ñaõ chui maát huùt vaøo trong choã roãng, nôi daãn ñeán moät choã coù ñòa hình hoaøn toaøn ngoaøi söùc töôûng töôïng cuûa baát kyø ai laàn ñaàu loït vaøo... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 252 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2