Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Vạn lưu quy tông - tập 26

Chia sẻ: Duy Pha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

73
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Truyện kiếm hiệp dầy chất hấp dẫn, kịch tính Hồi 26: Vạn Niên Tuyết Liên Tử Ầm! Ầm! Những tiếng chấn động ầm ầm cứ tiếp tục vang vọng mãi, tồn tại mãi trong tiềm thức Mạnh Đạt Nhân. Giống những tiếng chuông mõ công phu của những nơi thờ tự có tác dụng làm thức tỉnh lòng người mê muội thì những tiếng chấn động ầm vang cũng làm cho nhận thức của Mạnh Đạt Nhân dần dần hồi phục. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vạn lưu quy tông - tập 26

 1. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Hoài Thöù Hai Möôi Saùu VAÏN NIEÂN TUYEÁT LIEÂN TÖÛ aà m! AÀm! Nhöõng tieáng chaán ñoäng aàm aàm cöù tieáp tuïc vang voïng maõi, toàn taïi maõi trong tieàm thöùc Maïnh Ñaït Nhaân. Gioáng nhöõng tieáng chuoâng moõ coâng phu cuûa nhöõng nôi thôø töï coù taùc duïng laøm thöùc tænh loøng ngöôøi meâ muoäi thì nhöõng tieáng chaán ñoäng aàm vang cuõng laøm cho nhaän thöùc cuûa Maïnh Ñaït Nhaân daàn daàn hoài phuïc. Toaøn thaân ñau nhöùc, hai beân thaùi döông ñau buoát nhö bò ai boùp ngheït khieán ñaàu cuõng ñau nhö saép vôõ tung, nhöng söï toàn taïi cuûa nhöõng thanh aâm chaán ñoäng baét buoäc Maïnh Ñaït Nhaân mieãn cöôõng töï ñaët moät caâu nghi vaán: “Sao muï vaãn chöa haï saùt ta? Muï ñònh haønh haï ta, ñe doïa ta sôï ñeán cheát khieáp baèng nhöõng loaït kình saùt ngay beân ngöôøi theá sao? Muï quaû aùc ñoäc! Haõy gieát ta ñi. Haõy mau haï thuû ta ñi. Baèng khoâng, neáu phen naøy ta thoaùt maïng, muï seõ bò ta haønh haï gaáp traêm gaáp ngaøn laàn nhö theá naøy. Haõy gieát ta ñi... “ Nghi vaán truøng truøng, phaãn noä cöïc ñoä, hai thaùi cöïc naøy vaäy laø caøng giuùp Maïnh Ñaït Nhaân mau thu hoài nhaän thöùc. – Sao ngöôi khoâng tænh laïi? Haõy tænh laïi ñi. Maïnh Ñaït Nhaân! Baèng khoâng, ta e seõ khoâng chi trì laâu hôn nöõa. a... a... Laø thanh aâm cuûa laõo Loâi Ñoàng? Maïnh Ñaït Nhaân lieàn rôi vaøo traïng thaùi kinh ngaïc toät ñoä. “Vaäy laø ta chöa cheát? Laõo Loâi ñang ôû caïnh ta? Ta thoaùt naïn thaät söï roài ö? OÂi chao! Haõy buoâng ra! Ñöøng laøm ta ñau nhö theá” Vôùi phaûn öùng töï nhieän, Maïnh Ñaït Nhaân coá luùc laéc ñaàu ñeå traùnh thoaùt löïc naøo ñoù ñang laøm cho hai beân ñaàu caøng luùc caøng ñau. Nhôø ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân hoài tænh vaø nghe roõ hôn tieáng goïi khaån tröông cuûa laõo Loâi Ñoàng: – Tieåu töû, ngöôi khoâng chòu tænh laïi thaät sao? Ñöøng nhö vaäy, ñöøng ñeå bao nhieâu kyø voïng ta daønh cho ngöôi phaûi trôû neân voâ voïng. Haõy tænh laïi ñi! Tænh laïi ñi! Maïnh Ñaït Nhaân nhaáp nhaùy ñoâi maét, coá môû to, môû to leân daàn. Vaät ñaàu tieân ñöôïc Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy caøng luùc caøng roõ laø moät khoái ñaù Nguoànï: MAI HOA TRANG 309 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 2. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) thaät to ñang söøng söõng ngay caïnh thaân. Khoâng thaáy laõo Loâi Ñoàng ñaâu, Maïnh Ñaït Nhaân ñaønh nghó baûn thaân ñang côn moäng mò. Tuy nhieân, caùi ñau ôû ñaàu laø ñieàu coù thaät, caû tieáng keâu khaån thieát cuûa Loâi Ñoàng cuõng laø söï thaät. Thanh aâm cuûa Loâi Ñoàng laïi vang leân, laàn naøy cho Maïnh Ñaït Nhaân bieát roõ phöông vò phaùt leân tieáng goïi: – Ngöôi tænh laïi roài ö? May quaù! Ta ñaây, haõy nhìn ta naøo. Maïnh Ñaït Nhaân ngöôùc maét nhìn leân, roài nhìn ngöôïc veà phía sau. Ñaàu cuûa Maïnh Ñaït Nhaân ñang naèm loït thoûm giöõa hai caùnh tay boùp chaët cuûa laõo laéc ñaàu. Hay noùi cho chính xaùc hôn, nhö Maïnh Ñaït Nhaân taïm thôøi nhaän ñònh, laéc ñaàu ñang naèm treân moät taûng ñaù, moät taûng ñaù cuõng to lôùn nhö taûng ñaù luùc naõy Maïnh Ñaït Nhaân nhìn thaáy. Vaø taûng ñaù naøy cuõng söøng söõng ngay beân caïnh Maïnh Ñaït Nhaân nhöng laø ôû phía sau – laõo gaàn nhö ñöa caû nöûa ngöôøi ra ngoaøi vaø thoø hai tay xuoáng ñeå giöõ chaët hai beân ñaàu Maïnh Ñaït Nhaân. Ñaây laø tö theá chæ ñeå cöùu ngöôøi, vaø vì ngöôi ñang ñöôïc cöùu laø Maïnh Ñaït Nhaân neân Maïnh Ñaït Nhaân laäp töùc hieåu baûn thaân phaûi laâm vaøo tình caûnh heát söùc nguy ngaäp môùi caàn coù ngöôøi cöùu. “ Vaäy laø moái nguy hieåm naøy chaéc chaén chæ xuaát hieän ñaâu ñoù ôû phía döôùi? Moät vöïc thaúm chaúng haïn? Khoâng leõ ta saép söûa rôi vaøo vöïc thaúm vaø tình côø ñöôïc laõo Loâi Ñoàng kòp duøng tay giöõ laïi?” Kinh nghi, Maïnh Ñaït Nhaân ñònh ñöa maùt nhìn xuoáng döôùi chaân, boãng nghe laõo Loâi Ñoàng khaån tröông hoâ hoaùn: – Ñöøng! Ñöøng ñoäng ñaäy cuõng ñöøng phí coâng nhìn xuoáng. Ta kieät löïc laém roài, khoâng theå theo giöõ ngöôi laâu hôn. Haõy nghó caùch, ñöøng quaù voäi cuõng ñöøng quaù chaäm, leo thoaùt khoûi hieåm caûnh naøy. Chæ coøn nhìn thaáy saéc maët hoaøn toaøn traéng beäch cuûa laõo hieän giôø, Maïnh Ñaït Nhaân cuõng ñuû bieát laõo ñaõ kieät löïc ñeán theá naøo. Maïnh Ñaït Nhaân gaén göôïng phaùt thoaïi vaø quaû nhieân vieäc phaùt thoaïi thaät khoù khaên: – Vôùi hai taûng ñaù ôû phía tröôùc vaø phía sau, taïi haï seõ tyø chaân vaøo, giuùp tieàn boái ñôõ hao toán chaân löïc? Loâi Ñoàng trôïn maét kinh haõi: – Khoâng ñöôïc! Ñoù laø hai taûng ñaù vöøa laên xuoáng, beân treân chuùng vaãn coøn raát nhieàu taûng ñaù nhö vaäy cuõng chöïc chôø laên xuoáng nghieàn naùt ta vaø ngöôi. Chæ caàn moät cöû ñoäng nhoû cuûa ngöôi, neáu laøm chuùng maát ñi vò theá caân baèng hieän thôøi, caû ta vaø ngöôi ñöøng mong toaøn maïng. Haõy nghó caùch khaùc ñi. Ngöôi voán thoâng minh toät ñænh maø? – Laõo coù theå keùo taïi haï leân theâm moät ít nöõa? – Cuõng khoâng ñöôïc! Nöûa thaân döôùi cuûa ta ñaõ bò moät taûng ñaù ñeø phaûi. Moät cöû Nguoànï: MAI HOA TRANG 310 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 3. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ñoäng nhoû nhaát ñònh seõ laøm khoái ñaù ñoù nhích ñoäng, haäu quaû cuõng seõ thaûm haïi nhö nhau. – Phía döôùi taïi haï laø moät vöïc thaúm? – Khoâng khaùc maáy so vôùi vöïc thaúm. Ñoù laø moät ñòa huyeät vaø ñaõ coù nhieàu taûng ñaù vöøa laên vaøo ñoù. – Tieàn boái coù nhìn thaáy ñaùy? – Maùu huyeát vaãn tieáp tuïc tuoân chaûy khoûi thaân theå ta. Hai maét ta ñaõ bò hoa, khoâng sao coù theå nhìn roõ. – Theo tieàn boái, ñaùy huyeät saâu bao nhieâu? – Ngöôi ñònh laøm gì? – Neáu ñaùy huyeät khoâng saâu laém, phaïm vi phía döôùi taát phaûi roäng, ñuû choã cho taïi haï vaø tieàn boái kòp aån thaân tröôùc khi bò nhöõng taûng ñaù treân naøy laên xuoáng ñeø phaûi. – Voâ ích! Ngöôi bò noäi thöông, ta bò kieät löïc, ta vaø ngöôi khoâng theå haønh ñoäng nhanh nhö ngöôi döï ñònh. – Chuyeän xaûy ra nhö theá naøo? – Ta vaø ngöôi, sau loaït kình cuoái cuøng cuûa muï xuù phuï, ñeàu bò chaán bay vaøo Quyû Cung. Trong Quyû Cung khoâng ngôø laïi coù quaù nhieàu cô quan tieàm phuïc, baãy giaêng ñieäp truøng. Caùch ta vaø ngöôi loït vaøo laøm cho ñòa huyeät töï khai môû. Luùc ngöôi saép rôi xuoáng ñòa huyeät cuõng laø luùc ta bò moät khoái ñaù laên vaøo, ñeø leân nöûa thaân sau. Ta chæ kòp giöõ ngöôi laïi nhö theá naøy. – Neáu vaäy, tröôùc luùc loaïn thaïch laên xuoáng, ñòa hình ôû trong naøy, tieàn boái coù kòp nhìn thaáy? – Coù! Chæ toaøn laø aûo aûnh. Neáu ta ñoaùn khoâng laàm thì ñaây laø moät traän ñoà. – Coøn tung tích cuûa muï Coå Myõ Kyø thì sao? – Khoâng thaáy muï, moät daáu veát nhoû cuõng khoâng. – Roõ roåi! Ñaây laø moät loaïi aûo traän, ngöôïc laïi hoaøn toaøn vôùi quaùi traän taïi haï vaø Traàm Boäi Uyeån ñaõ laâm vaøo. – Ngöôi coù caùch thoaùt? – Laáy thöïc laøm aûo, ngöôïc laïi, laáy aûo laøm thöïc. Ñaây laø maáu choát cuûa khaåu quyeát Vaïn Quyû AÛnh. Ñòa huyeät naøy chính laø loái daãn vaøo moät nôi coù theå goïi laø Quyû Cung thaät söï. – Vaät Quyû Cung naøo laø giaû? – Laø nôi coù haéc hai chöõ Quyû Cung nhö ñaõ nhìn thaáy. Töôûng laø thaät, ai xoâng böøa vaøo taát phaûi thaûm töû. Chæ coù nhöõng ai am hieåu voõ hoïc Cöûu U, nhaát laø boä phaùp Nguoànï: MAI HOA TRANG 311 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 4. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Vaïn Quyû AÛnh môùi coù theå ñoät nhaäp an toaøn. (Khuyeát Danh) – Ngöôi sai roài! Chaúng phaûi tröôùc boïn nhò vieän nhò cung ñaõ coù ngöôøi ñoät nhaäp vaøo an toaøn vaø nhaân vaät naøy maõi ñeán luùc quay trôû ra môùi am hieåu Vaïn Quyû AÛnh ñoù sao? Chöùng toû... – Taïi haï coù theå giaûi thích. Tieàn boái ñònh noùi nhaân vaät ñoù khoâng caàn am hieåu Vaïn Quyû AÛnh cuõng coù theå vaøo Quyû Cung? Ngöôïc laïi, muï Coå Myõ Kyø tuy am hieåu sôû hoïc Cöûu U nhöng vaãn cöù gaëp baát traéc? – Khoâng sai! Ngöôi giaûi thích theá naøo? – Tröôùc heát, taïi haï muoán bieát tieàn boái luyeän ñöôïc bao nhieâu phaàn voõ hoïc Cöûu Truøng? – Saùu! Sao? – Coøn muï moân chuû? – Baûy! – Khoâng keùm hôn Traàm moân chuû tieàn nhieäm? – Qua nhöõng gì ta vöøa bieát, coâng phu boån moân khoâng coù löu laïi ôû ñeä baùt vaø ñeä cöûu ñoäng, thì cuõng ñuùng nhö vaäy. – Toát roài! Vaäy tieàn boái nghó sao khi Vaïn Bieán Quyû vaø Thaàn Moân ñeàu duøng chöõ Cöûu laøm yeáu quyeát cho caùch bieán hoùa coâng phu? – Ta khoâng theå bieát. Coù theå chæ laø söï truøng hôïp ngaãu nhieân? – Khoâng phaûi ngaãu nhieân ñaâu. Toùm laïi, cöù chôø sau khi thoaùt naïn, taïi haï seõ giaûi thích. – Ngöôi vaãn vaãn giöõ yù ñònh duøng ñòa huyeät laøm phöông caùch thoaùt hieåm? – Tieàn boái e baát thaønh? – Ñöông nhieân! Vì chæ caàn moät toan tính sai laàm, ta thì bò loaïn thaïch nghieàn naùt, coøn ngöôi thì maõi maõi vuøi thaây döôùi ñòa huyeät... – Taïi haï caûm thaáy raát töï tin. – Ñoù laø vieäc cuûa ngöôi. Phaàn ta, vì khoâng cam taâm nhìn boàn moân bò xuù phuï huûy dieät neân ta khoâng muoán maïo hieåm. Tröø khi... – Sao? – Ngöôi phaûi höùa vôùi ta moät ñieàu. – Tieàn boái noùi ñi. – Ta coù caùch khoâng ñeå loaïn thaïch laên xuoáng, nghó laø ngöôi seõ ñöôïc an toaøn cho duø ngöôi baûo ngöôi raát töï tin vaøo döï tính cuûa ngöôi. Ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù, coù leõ ta chaúng coøn cô may naøo toaøn maïng, vaäy ngöôi höùa phaûi giuùp ta truøng chaán Thaàn Moân. Nguoànï: MAI HOA TRANG 312 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 5. Vaïn Löu Quy Toâng – Vieäc cuûa quyù moân... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Chæ coøn hai ngaøy nöõa laø ñeán tieát Ñoan Ngoï, trong ngöôøi ta hieän coù taát caû saùu tín vaät tuyeån choïn, keå caû tín vaät cuûa Vuõ Vaên laõo ñeä do ngöôi giao hoaøn... – Taïi haï coù noùi roài. coù vaøo ñöôïc nhò quan cuoái cuøng cuõng voâ ích. Vì... – Vaøo luùc naøy, ta khoâng heà ñeà caäp ñeán phöông dieän voõ coâng. Traùi laïi, chæ khi vöôït qua nhò quan cuoái cuøng ngöôi môùi danh chính ngoân thuaän tieáp nhaän ngoâi vò moân chuû. Seõ hôïp lyù hôn neáu ngöôi duøng tö caùch naøy ñeå thay boån moân thanh lyù moân hoä, chaán chænh moân quy, tröøng trò phaûn ñoà. Sao? – Ñöôïc! Taïi haï chaáp thuaän. Daãu sao taïi haï cuõng chuoäc loãi, ñaõ ñaåy tieàn boái vaøo tình theá naøy. – Ngöôi öng thuaän laø toát roài. Coøn vieäc ta cöùu giuùp ngöôi laàn naøy chæ laø ñaùp laïi laàn ngöôi ñaõ lo laéng cho ta ôû Haéc Thaïch Ñaûo. Giôø thì... – Chaäm ñaõ! Neáu chuùng ta buoâng tay, khoâng keû tieàn boái phaûi cheát, saùu tín vaät kia vò taát coøn toaøn veïn. – Ngöôi coù yù gì? – Vaãn khoâng thay ñoåi. Vaãn muoán tieàn boái cuøng taïi haï maïo hieåm moät phen. Raát coù theå tieàn boái vaãn soáng. – Ta chaáp nhaän! Khoâng phaûi vì mong toaøn maïng maø vì muoán nhöõng tín vaät kia thaät söï ñeán ñöôïc tay ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân töø töø hít vaøo moät hôi thaät daøi: – Tieàn boái haõy baèng moïi caùch cuøng rôi xuoáng ñòa huyeät vôùi taïi haï. Haõy nhôù, luùc rôi xuoáng phaûi laên ngay veà beân taû, caøng xa caøng toát. Ñoù laø sinh moân duy nhaát ôû aûo traän naøy. Loâi Ñoàng nôû moät nuï cöôøi nhôït nhaït: – Ta seõ coá! Chæ e ñaù seõ laên nhanh hôn döï tính cuûa ngöôi. Maïnh Ñaït Nhaân quaû quyeát: – Naøo! Haõy gaéng tìm sinh loä trong töû loä. Vôùi aùnh maét nhìn cuoái cuøng, Maïnh Ñaït Nhaân thaáy laõo Loâi Ñoàng nghieán chaët hai haøm raêng vaøo nhau ñeå baät ra tieáng rít. – Ñi! Lieàn luùc ñoù, Maïnh Ñaït Nhaân vöøa rôi xuoáng vöøa nghe ñuû loaïi aâm thanh ñua nhau vang leân. Raøo... Raøo... AÀm...! AÀm...! Nguoànï: MAI HOA TRANG 313 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 6. Vaïn Löu Quy Toâng A... A... Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Tieáng loaïn thaïch laên aàm aàm vaãn khoâng aùt noåi tieáng keâu ñau ñôùn cuøng cöïc cuûa laõo Loâi Ñoàng. AÀm...! AÀm...! Raøo... Raøo... Moät cuù va thaät maïnh laøm Maïnh Ñaït Nhaân baát tænh. – Ñaõ muoän laém roài, sao ngöôi khoâng ñeán Thaàn Minh Sôn maø coøn döøng laïi? Maïnh Ñaït Nhaân tìm choã gheù löng vaøo vaø nhanh nheïn ñaët laõo Loâi Ñoàng ngoài xuoáng: – Taïi haï seõ khoâng ñeå muoän. Tieàn boái cöù taïm thôøi ngoài chôø ñaây, taïi haï seõ quay laïi ngay. Laõo Loâi Ñoàng noân noùng: – Ngöôi ñi ñaâu? Maïnh Ñaït Nhaân cöôøi göôïng: – Taïi haï vöøa nghe tieáng ngöôøi keâu cöùu, quen laém, coù leõ laø Baïch Quan Nguyeät. Laõo Loâi Ñoàng cau coù: – Laø nöõ nhaân? Khoâng phaûi ngöôi ñaõ coù tình yù vôùi Traàm Boäi Uyeån roài sao? Haønh vi naøy cuûa ngöôi... Maïnh Ñaït Nhaân ngaét lôøi: – Baïch Quan Nguyeät laø baøo muoäi cuûa Baïch Quan Nhaät. Tröôùc ñaây, taïi haï töøng höùa, seõ quan taâm ñeán Baïch Quan Nguyeät thay cho Baïch Quan Nhaät. Taïi haï khoâng theå thaát tín. Laõo Loâi Ñoàng söõng ngöôøi: – Coù chuyeän naøy ö? Toát! Ngöôi coù nghóa khí cuõng hay, boïn ta ñaõ khoâng choïn laàm ngöôøi. Maïnh Ñaït Nhaân thôû daøi: – Quan Nguyeät voán coù ñònh kieán vôùi Thaàn Moân, taïi haï vaãn chöa coù caùch naøo giuùp huynh ñeä hoï truøng phuøng. Hy voïng laàn naøy seõ coù cô hoäi. Tieàn boái chôù lo, taïi haï seõ quay laïi ngay. Döùt lôøi, Maïnh Ñaït Nhaân thaàn toác lao ñi maát daïng. Vuùt! Chôø ñeán luùc Maïnh Ñaït Nhaân hoaøn toaøn khuaát daïng, laõo Loâi Ñoàng môùi giaät mình töï traùch: Nguoànï: MAI HOA TRANG 314 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 7. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Sao ta khoâng nghó ra sôùm hôn? Chaéc chaén tieåu töû laïi baøy troø nöõa roài. Laø lôøi laåm nhaåm töï traùch, ñöông nhieân baát luaän laø ai, khoâng rieâng gì Loâi Ñoàng, cuõng khoâng heà chôø ñôïi seõ coù ngöôøi ñaùp laïi. Theá nhöng, töø moät nôi laån khuaát caïnh ñoù, coù moät thanh aâm phaùt ra ngoaøi söï mong ñôïi cuûa laõo Loâi Ñoàng: – Loâi laõo nhi khoâng nghó sôùm hôn ñieàu gì? Khoâng leõ laõo ñoaùn bieát töø tröôùc, raèng seõ coù Khoång moã chôø ñôïi ôû ñaây? Khoång Gia Laäp xuaát hieän vôùi nuï cöôøi ñanh aùc ñoïng treân moâi. Vaø Loâi Ñoàng chöa kòp leân tieáng, hoaëc coù phaûn öùng, Khoång Gia Laäp laïi phaùt thoaïi: – Maïng cuûa laõo vaø cuûa Maïnh tieåu töû khoâng ngôø lôùn ñeán vaäy. Moät Quyû Cung moãi böôùc ñi laø moãi laàn nguy hieåm, vaäy maø laõo vaø Maïnh tieåu töû vaãn toaøn maïng quay trôû ra, thaät ñaùng khaâm phuïc! Loâi Ñoàng quaéc maét: – Sao ngöôi bieát Quyû Cung truøng truøng nguy hieåm, tröø phi ngöôi ñaõ töøng vaøo ñoù? Khoång Gia Laäp bóu moâi: – Vaøo ñoù ö? Vaäy thì chöa! Nhöng coù leõ khoâng coøn bao laâu nöõa Quyû Cung seõ bieán thaønh Thaùnh Ñòa Voõ Laâm, nôi ngöôøi ngöôøi seõ troâng chôø coù laàn ñöôïc kính vieáng, ngay khi ñaàu laâu cuûa boïn ngöôi laàn löôït ñöôïc ñaët hai beân loái ra vaøo. Loâi Ñoàng bieác saéc: – Ngöôi noùi nhö theá laø coù yù gì? Khoång Gia Laäp baät cöôøi khanh khaùch: – Roài ngöôi seõ bieát! Coøn baây giôø, ngöôi neân ngoan ngoaõn ñoùn nhaän soá phaän nhö Traàm Quaân, Hoaøn Kim Hoaùn, Traàm Boäi Uyeån vaø moät ít ngöôøi nöõa ñaõ ngoan ngoaõn ñoùn nhaän. Ha... ha... Loâi Ñoàng voäi choáng hai tay xuoáng ñaát, ñònh dòch ngöôøi veà phía sau. Naøo ngôø, khoâng nhöõng ñaèng sau ñaõ heát ñaát luøi, vì luùc naûy Maïnh Ñaït Nhaân ñaõ ñaët laõo ngoài gheù vaøo moät vaùch ñaù, maø haønh vi cuûa laõo coøn laøm cho Khoång Gia Laäp nhaän bieát moät söï thaät. Khoång Gia Laäp bóu moâi, troá maét: – Hai chi döôùi cuûa ngöôi ñaõ khoâng coøn? Ñieàu gi ñaõ xaûy ra cho ngöôi vaäy? Maø thoâi, ngöôi khoâng caàn giaûi thích, ta ñoaùn ra roài. Phaûi chaêng nhöõng caïm baåy ôû Quyû Cung ñaõ khieán ngöôi phaûi löu laïi moät phaàn thaân theå? Loâi Ñoàng kinh ngaïc toät cuøng: – Laøm sao ngöôi ñoaùn ra? Hay ngöôi muoán noùi ngöôi laø haäu nhaân cuûa Vaïn Bieán laõo quyû vaø gaàn ñaây ngöôi laø ngöôøi ñaàu tieân ñi vaøo Quyû Cung? Nguoànï: MAI HOA TRANG 315 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 8. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Khoång Gia Laäp laéc ñaàu cheùp mieäng: (Khuyeát Danh) – Ngöôi ñoaùn chæ gaàn ñuùng thoâi. Tieác thaät, ngöôi chæ laø moät pheá nhaân nhö theá naøy laøm sao ta coù theå ñöa ngöôi ñeán taän nôi giam giöõ boïn Traàm Quaân? Hy voïng ngöôi seõ khoâng phieàn traùch neáu ta phaûi taïm möôïn thuû caáp cuûa ngöôi ñöa veà moät nôi ñang caàn. Loâi Ñoàng baät loùe leân nhöõng tia hung quang nhìn Khoång Gia Laäp: – Khoång Gia Laäp! Ngöôi ñaõ laáy thuû caáp nhö vaäy cuûa bao nhieâu ngöôøi roài? Phaûi chaêng Vuõ Vaên laõo ñeä cuõng do ngöôi saùt haïi? Khoång Gia Laäp gaät ñaàu: – Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng? Phaûi, phaûi! Laø ta ñaõ gia haïi y. Chæ tieác luùc ñoù chöa coù leänh, baèng khoâng, ta ñaâu deã ñeå y tan xöông naùt thòt, maát cô hoäi thu thaäp moät thuû caáp. Ha... ha... Loâi Ñoàng giaän ñeán taùi ngöôøi: – Chöa coù leänh? Cuûa muï xuù phuï moân chuû ö? Khoång Gia Laäp chôït laéc ñaàu toû ra thöông haïi: – Ta cuõng muoán cho ngöôi bieát söï thaät ñeå luùc cheát ngöôi khoâng hoùa thaønh ma hoà ñoà. Tuy nhieân, leänh laø leänh, ngöôi chæ caàn bieát Khoång Gia Laäp ta phaûi taïm möôïn thuû caáp cuûa ngöôi laø ñuû. Naøo, ñaõ muoän laém roài, ta khoâng theå ñeå chaäm hôn giôø nhaân vaät tuyeån choïn saép ñöôïc coâng cöû. Ha... ha... Vaø Khoång Gia Laäp xoøe baøn tay thaúng nhö moät thanh cöông ñao, laäp töùc lao vaøo Loâi Ñoàng. Vuùt! Loâi Ñoàng vôùi hai chi döôùi thaät söï ñaõ bò huûy, ñònh haát chöôûng quaät vaøo Khoång Gia Laäp. Nhöng thaät baát ngôø, toaøn thaân laõo boãng ñöôïc naâng leân cao, bay veà phía tröôùc vaø bay vöôït qua luoân ñaàu cuûa Khoång Gia Laäp. Vuø... Khoång Gia Laäp do baát ngôø, neáu khoâng kòp thu kình veà coù leõ seõ va luoân vaøo vaùch ñaù. Vaø theo baûn naêng, Khoång Gia Laäp voäi vaøng quay ngöôøi laïi, ñeà phoøng Loâi Ñoàng taäp kích. Ñöùng tröôùc maët laõo, Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi: – Ñöøng voäi vaøng nhö vaäy! Taïi haï vaãn chöa quen laém thuû ñoaïn nhaân luùc baát phoøng ñeå haï thuû. Huoáng chi, coøn vaøi ñieàu chöa roõ, taïi haï muoán ñöôïc toân giaù chæ giaùo. Khoång Gia Laäp chôùp maét. Ñeå sau ñoù, khi vaãn thaáy Loâi Ñoàng vöøa an toaøn ngoài Nguoànï: MAI HOA TRANG 316 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 9. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) ngay beân caïnh Maïnh Ñaït Nhaân vöøa giöông caëp maét ngô ngaùc nhìn chaøng. Khoång Gia Laäp luùc baáy giôø môùi nhìn Maïnh Ñaït Nhaân nhö moät quaùi nhaân. Laõo keâu: – Laø ngöôi vöøa duøng thuû phaùp caùch khoâng giaûi nguy cho Loâi Ñoàng? Maïnh Ñaït Nhaân chôït nghieâm maët: – Taïi haï caàn ñöôïc toân giaù chæ giaùo, ñaâu ñeán löôït toân giaù neâu nghi vaán cho taïi haï? Khoång Gia Laäp laïi lieác nhìn Loâi Ñoàng. Thaáy Loâi Ñoàng vaãn ngô ngaùc, Khoång Gia Laäp beøn quaéc maét nhìn Maïnh Ñaït Nhaân: – Thaät ngoâng cuoàng! Ngöôi coù tö caùch gì ñeå noùi vôùi ta nhöõng lôøi nhö vaäy? Ta... Hai maét laõo vuït hoa leân vaø... Boáp! Boáp! Hai beân maët vuït ñau raùt, Khoång Gia Laäp phaûi ngôù ngöôøi thaät söï khi nghe Maïnh Ñaït Nhaân traàm gioïng hoûi: – Baèng vaøo Vaïn Quyû AÛnh nhö vöøa thi trieån, lieäu taïi haï coù ñuû tö caùch chöa? Vaäy laø roõ, chính Maïnh Ñaït Nhaân vöøa baát ngôø taùt tai laõo. Khoång Gia Laäp gaàm vang: – Tieåu töû muoán cheát! Laõo baät lao ñeán vôùi saùt khí ngaäp traøn. AØo... Maïnh Ñaït Nhaân ñieàm nhieân toïa thò, chæ laáy tay haát nheï ra moät nhu kình: – Taïi haï naøo muoán cheát? Toân giaù chôù voäi nghó sai nhö vaäy. Quay laïi nguyeân vò ñi. Viu... AÀm! Vò theá ñaõ thay ñoåi, neáu luùc naøy Khoång Gia Laäp ñöùng meù ngoaøi ñeå böùc doàn Loâi Ñoàng vaøo vò trí khoâng coøn ñaát luøi thì töø khi Maïnh Ñaït Nhaân baèng caùch theá naøo ñoù ñaõ ñöa Loâi Ñoàng ra choã an toaøn, ñeán löôït Khoång Gia Laäp phaûi ñöùng töïa löng vaøo vaùch ñaù. Vaø khi nhò kình cuûa song phöông chaïm vaøo nhau, duø muoán hay khoâng, khi bò chaán kình böùc luøi, Khoång Gia Laäp ñöông nhieân chæ coù theå luøi ñeán saùt vaùch ñaù laø heát. Coù nghóa laø Khoång Gia Laäp phaûi ngoan ngoaõn quay laïi nguyeân vò nhö Maïnh Ñaït Nhaân tröôùc luùc xuaát thuû ñaõ baûo. Maïnh Ñaït Nhaân phì cöôøi khi thaáy laõo Khoång cöù kinh nghi nhìn chaøng nhö nhìn phaûi quaùi vaät: Nguoànï: MAI HOA TRANG 317 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 10. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) – Toân giaù kinh ngaïc laém phaûi khoâng? Ñeán taïi haï cuõng khoâng ngôø ñaáy! Naøo laø moät laàn nhôø toân giaù giôû thuû ñoaïn quaù ñoäc aùc khieán Vuõ Vaên Kính Nhöôïng tröôùc luùc laâm chung phaûi uûy thaùc cho taïi haï moät vaät maø baáy laâu nay toân giaù vaãn theøm muoán... Khoång Gia Laäp giaät mình: – Laø Thieân Nieân Haø Thuû OÂ ö? Laøm sao Kænh Nhöôïng coù theå tìm thaáy vaø giao cho ngöôi? Maïnh Ñaït Nhaân laéc ñaàu: – Chuyeän ñoù haõy ñeå sau naøy töï mieäng Kænh Nhöôïng giaûi thích cho toân giaù vaäy. Ñieàu taïi haï ñang noùi laø nhôø laàn thöù hai, khoâng hieåu nhaân vaät ngu xuaån naøo tuy ñaõ vaøo Quyû Cung tröôùc taïi haï nhöng laïi sô yù boû qua lôøi di ngoân cuûa Vaïn Bieán Cöûu U Quyû. Khieán taïi haï voâ tình nhaän ñöôïc hai haït Tuyeát Lieân Töû Vaïn Nieân. Quaù baát ngôø phaûi khoâng? Taïi haï cuõng vaäy. Ñang luùc ñoùi khaùt, taïi haï ñaâu heà nghó ñoù laø Tuyeát Lieân Töû hay aên vaøo roài 'töû”? Quaû laø khoâng may cho toân giaù, giôø phaûi ñoái phoù vôùi taïi haï, moät keû baát ngôø coù ñeán gaàn haøng traêm naêm coâng phu tu vi. Loâi Ñoàng ngoài ngay beân caïnh Maïnh Ñaït Nhaân phaûi keâu leân: – Ta luoân ôû cuøng choã vôùi ngöôi, laøm gì coù di ngoân naøo cuûa laõo Quyû Vaïn Bieán, cuõng ñaâu thaáy ngöôi ñaéc thuû Vaïn Nieân Tuyeát Lieân Töû? Maïnh Ñaït Nhaân mæm cöôøi, maét vaãn nhìn Khoång Gia Laäp ñang nhôït nhaït daàn saéc dieän: – Tieàn boái khoâng bieát cuõng phaûi! Di ngoân naèm ngay treân neàn ñaù, choã taïi haï ngaõ vaøo. Coøn Tuyeát Lieân Töû chæ laø hai haït khoâ quaét queo, coù leõ do keû ñaõ vaøo tröôùc baát caån ñaùnh rôi, voâ tình xuaát hieän ngay beân caïnh taïi haï. Maõi ñeán khi ñaõ aên vaøo, laïi ñoïc thaáy haøng chöõ di ngoân, taïi haï môùi bieát ñoù laø Tuyeát Lieân Töû. Khoâng phaûi vaäy, taïi sao taïi haï boãng coù chaân löïc, vöøa truùt vaøo cho tieàn boái ñeå chi trì sinh maïng, sau ñoù vöøa coù theå ñöa tieàn boái thoaùt ra Quyû Cung. Khoång Gia Laäp nhaân luùc Maïnh Ñaït Nhaân ñang noùi chôït dòch ngöôøi lao ñi. Vuùt! Maïnh Ñaït Nhaân ñaâu ñeû Khoång Gia Laäp thöïc hieän yù doà thaùo chaïy. Vuùt! Chaøng laïi xuaát hieän ngay tröôùc maët hoï Khoång: – Vaïn Quyû AÛnh ñaâu phaûi laø thöù boä phaùp cho caùc haï ñuøa? Naøo, haõy ngoan ngoaõn cho taïi haï bieát phaûi tìm nôi giam giöõ Traàm laõo nhaân ôû ñaâu? Loâi Ñoàng vuït keâu leân: – Chuyeän ñoù khoâng caàn hoûi voäi. Haõy hoûi y ñang nhaän leänh cuûa ai? Nhaân vaät Nguoànï: MAI HOA TRANG 318 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 11. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) naøo ñang muoán bieán Quyû Cung thaønh Thaùnh Ñòa Voõ Laâm? Taïi sao keû ñoù muoán laáy thuû caáp boïn ta? Khoång Gia Laäp baát ngôø phaùt kình: – Boïn ngöôi ñöøng mong hoûi ta baát kyø ñieàu gì. Xem chöôûng! AØo...! AØo...! Maïnh Ñaït Nhaân ung dung dòch chuyeån thaân hình: – Toân giaù laïi khoâng may roài. Traàm laõo nhaân sau nhieàu naêm daøi oâm haän ñaõ kòp nghó ra boä phaùp naøy khaéc cheá coâng phu Cöûu Truøng. eùn cuûa Traàm laõo nhaân ñoái vôùi taïi haï quaù lôùn, taïi haï khoâng theå khoâng quan taâm ñeán noi giam giöõ laõo nhaân. Vuùt! Bò Maïnh Ñaït Nhaân ñoâi ba laàn doïa cheát khieáp, naøo laø noäi löïc ngoaøi traêm naêm coâng phu, naøo laø Vaïn Quyû AÛnh thaân phaùp vi dieäu, vaø giôø laïi coøn moät boä phaùp khaéc cheá coâng phu Cöûu Truøng, Khoång Gia Laäp khoâng theå khoâng ruùng ñoäng. Laõo ñaûo maét nhìn quanh, ñònh tìm keá thoaùt. Maïnh Ñaït Nhaân vuït thôû ra: – Taïi haï naøo coù hoûi ñieàu gì nhieàu ôû toân giaù? Thoï aân phaûi baùo aân, taïi haï chæ muoán bieát nôi giam giöõ Traàm laõo nhaân thoâi. Neáu toân giaù ñaùp öùng, haõy nghe ñaây, taïi haï höùa tha toân giaù phen naøy. Moïi oaùn thuø, ñôïi laàn sau gaëp toân giaù taïi haï môùi nhaéc ñeán. Theá naøo? Khoång Gia Laäp ñoäng taâm: – Ngöôi noùi thaät? Loâi Ñoàng phaãn noä: – Ngöôi khoâng theå tha y. Neáu khoâng vì ta, vì Ñoã laõo nhò ñaõ bò y saùt haïi, chí ít ngöôi cuõng thöïc hieän lôøi ñaõ höùa vôùi Vuõ Vaên Kænh Nhöôïng. Ngöôi khoâng theå tha y. Maïnh Ñaït Nhaân nhaên maët, nhìn laõo Loâi Ñoàng: – Taïi haï daõ höùa roài! Sao tieàn boái khoâng chòu nhaéc sôùm hôn? Ñoaïn chaøng quay sang laõo Khoång: – Taïi haï khoâng phaûi haïng ngöôøi boäi tín. Cô hoäi cho toân giaù tuy vaãn coøn nhöng khoâng theå vöôït quaù söï nhaãn naïi cuûa taïi haï. Hay mau mau ñaùp öùng tröôùc khi taïi haï ñoåi yù vì bò Loâi tieàn boái ñaây thuùc baùch. Khoång Gia Laäp cöôøi nghi hoaëc: – Ta tin ngöôi ñöôïc sao? Maïnh Ñaït Nhaân nhíu maøy vaø baát ngôø phaùt xaï moät chæ kình vaøo vaùch ñaù luùc naõy laõo Khoång töøng ñöùng. Soeït! Nguoànï: MAI HOA TRANG 319 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 12. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám (Khuyeát Danh) Nhìn vaøo loå thuûng saâu hoaém vöøa taïo ra, Maïnh Ñaït Nhaân gay gaét hoûi laõo Khoång: – Toân giaù khoâng tin ñieàu gì? Khoâng tin raèng taïi haï thöøa naêng löïc laáy maïng toân giaù? Vaäy ngoïn chæ kình Nhaát Xaï Chæ Hoaøn kia coù ñuû cho toân giaù tin chöa? Khoång Gia Laäp nuoát nöôùc boïn khan: – Khoâng phaûi ta khoâng tin naêng löïc cuûa ngöôi. Laø ta khoâng tin ngöôi chòu buoâng tha ta. Maïnh Ñaït Nhaân haát maët: – Quaân töû nhaát ngoân. Baèng chöùng laø naõy giôø taïi haï vaãn chöa duøng baûn laõnh cao minh ñeå gaây baát kyø phöông haïi gì cho toân giaù. Chöa ñuû sao? Khoång Gia Laäp dao ñoäng: – Nhöng Loâi laõo nhi... Chaøng thôû daøi: – Bieát laøm sao moät khi taïi haï ñaõ lôõ höùa? Nhöng neáu toân giaù khoâng chòu naém laáy cô hoäi, söï theå aét seõ laø... Khoång Gia Laäp hoát hoaûng: – Khoan ñaõ! Nhöng ta seõ khoâng ñaùp öùng gì theâm nöõa ñaâu. Chaøng gaät ñaàu: – Taïi haï cuõng ñaâu hoûi gi nhieàu. Theá naøo? Khoång Gia Laäp laïi nuoát nöôùc boït: – ÔÛ ngoaïi thaønh Nghi Xöông coù moät khu coå vieän ñaõ hoang pheá. Boïn hoï bò giam ôû chaân nuùi caïnh ñoù. Maïnh Ñaït Nhaân nheï thôû phaøo: – Hy voïng ñaây laø lôøi noùi thaät. Khoång Gia Laäp lieàn huyeân thuyeân: – Ta hoaøn toaøn noùi thaät! Ñoù laø nôi töï tay ta boá trí cô quan, döïa theo nhöõng gì ta ñaõ am hieåu ôû Vuõ Vaên gia. Vaø caùch khai môû cô quan coù leõ ngöôi ñaõ töøng bieát? Ta ñi ñöôïc chöa? Maïnh Ñaït Nhaân gaät ñaàu: – Toân giaù coù theå ñi ñöôïc roài! Khoâng thaáy Loâi Ñoàng phaûn öùng quyeát lieät nhö töøng phaûn öùng, Khoång Gia Laäp tuy böôùc ñi nhöng thi thoaûng vaãn quay laïi nhìn. Vaø moät laàn nhö vaäy, Khoång Gia Laäp chôït kinh taâm khi nghe Maïnh Ñaït Nhaân ñöa tay vaãy goïi: – Chaäm ñaõ! Nguoànï: MAI HOA TRANG 320 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
 13. Vaïn Löu Quy Toâng Vieät Kieám Vaø chaøng daõ duøng thaân phaùp thaàn toác lao ñeán chaän loái laõo. (Khuyeát Danh) Laõo Khoång thaát kinh: – Ngöôi nuoát lôøi? Maïnh Ñaït Nhaân voäi laéc ñaàu: – Khoâng heà! Nhöng coøn moät vieäc nhoû naøy... Khoång Gia Laäp thuû theá luøi laïi: – Laø chuyeän gì? Maïnh Ñaït Nhaân xoøe tay: – Tín vaät tuyeån choïn cuûa toân giaù. Ñeå goïi laø buø laïi toån thaát toân giaù ñaõ gaây cho Ñoã nhò tröôûng laõo. Bieát roõ laø bò uy hieáp nhöng Khoång Gia Laäp vaãn haäm höïc laáy ra: – Caàm laáy! Coøn gì nöõa khoâng? Maïnh Ñaït Nhaân phi thaân quay veà, mieäng cöôøi vang: – Toân giaù ñi ñöôïc roài! Khoâng caàn phaûi khaån tröông ñaâu. Ha... ha... Sau ñoù, chaøng laïi nhaác Loâi Ñoàng ñaët leân löng vaø lao ñi... oOo Nguoànï: MAI HOA TRANG 321 thaùng 11 naêm 2004 vietkiem.baûom nhaø xuaát n c
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2